CHIPS TERNEUZENSE SCHOLIEREN DUIKEN IN DE GESCHIEDENIS FRANSE POP AAN DE TOP DE TRANEN VAN TEENBEAT DON OVER DE POLITIE extw Morgen gaan we weer vissen WIELERVARIA AFDELING JEUGDBOND GAAT NAAR MIDDELEEUWSE KERK GRAVEN DE SPULLEN LIGGEN KLAAR jazz - r&b - zang - beat-jazz-r&b Jazz - r&b - zang - beat - jazz -r&b ZEEUWSCH-YLAANDEREN staan runen zijn. maar wel zijn we moet men naar de openbare ulo De schervenvoorraad van de werkgroep middeleeuws aardewerk in een lokaal van de ulo TERNEUZEN Na de pinkstervakantie gaan enkele tientallen Terneuzense ulo- en lyceum leerlingen graven naar het geheim van de uit de dertiende of veertiende eeuw daterende Trini- teitskerk, waarschijnlijk de eerste die de stad rijk was. De resten van het gebouw zijn gesitueerd langs de invalsweg en het is dan ook daar dat er straks zo'n 20 spaden behoedzaam de grond zullen open woelen. Zeeland op een kaart uit 1274 De man achter dit opmerkelijk ini tiatief is de heer G.D. van Voorn- veld, leraar geschiedenis van het Petrus Hondiualyceum. Ongeveer een maand geleden richtte hij met enkele enthousiaste scholieren de afdeling Temeuzen van de stich ting Jeugdbond voor de Bestude ring van de Geschiedenis op, split ste de organisatie in verschillende werkgroepen en kan nu de vruch ten plukken van zijn voortvarende aanpak, diet archiefonderzoek voor de opgravingen is afgerond. Br ging een meisje naar Axel, een jongen heeft een bezoek gebracht aan Middelburg en in de leeszaal hier zijn ook jongelui beziggeweest met het bekijken van de kroniek van Smallegange. Het ledental is behoorlijk gestegen, we werken nu met een man of dertig. In novem ber behandelt de gemeente onze subsidie-aanvraag, maar van de vereniging Oud-Terneuzen kregen we al f 100,-. Die zal de resultaten van onze onderzoekingen ook pu bliceren. Eigenlijk een vorm van samenwerking tussen ouderen en de jeugd die je zelden ziet.' Andere werkgroepen houden zich bezig met het runen (of germaanspriester-) schrift, de geschiedenis van Bier vliet, archief- en boekonderzoek, middeleeuws aardewerk en genea logie. Allemaal zijn ze in die paar weken sinds de oprichting aan hun trekken gekomen, vertelt de heer Van Voornveld. .Voor de runen- groep heeft de heer Visser uit U- trecht, een student in de geschie denis, vorige week een lezing ge houden over het schrift, dat hij in enkele gevallen ook ontcijferde. De boom die vorig jaar bij de kanaal- werken naar boven is gekomen. TUSSEN ZWIN EN SAEFTINGE De sportman run de week i-s er één ran de zes-honderd-duizend die Nederland kent en waarvan er 2_o'ii paar dmzend in Zeeuwsch- Vlaanderen wonen. Zijn naam is sportvisser' en zijn seizoen begint morgenochtend bij het krieken nan de dm/. Vandaag heeft hij het land afgezocht, gespit en gegraven naar wormen, maden en mestpier- tjes oj heeft hij de deegballen, korstjes brood en kaas gereed ge legd om morgen voor dag en dauw op zoek te gaan naar de goeie stek ken in de Vogel, de Notense Kreek of het Grote Gat. Met z'n tweeën omdat Jan tenslotte ook deksels goed weet waar en met irnt voor nas je op de eerste dag rui juni baars, voorn en wat hen betreft vette paling kunt vangen. Of helemaal alleen omdat hij er weinig voor voelt om zijn niaats te laten meeprofiteren van de plekjes waar hij al een week lang voer heeft gestrooid en waar hij morgen natuurlijk een forse partii dm vangt..,,. Morgen gaat hel seizoen open dat betekent dat iedereen weer te recht kan op de binnenwateren waar hij uiteraard wel een ver gunning voor nodig heeft. De mees te sportvissers bekomen die via hun organisatie. Anderen weer via het gemeentehuis of met medewerking van een beroepsvisser. De echte zoetwatervissers, dus zij die sinds het najaar niets meer aan de hen gelsport hebben gedaan, hebben zich de laatste weken beziggehou den met het vernieuwen van hun nylon, haken. loden, soms run hengels en molens omdat tenslotte het landen van een forse vis vaak afhangt van de sterkte van je spul letjes. Maar ook de echte zeevissers, die tot diep in de winter vaak de felle koude trotseren voor een paar kabeljauwen of gullen, die in maart en april alweer de kust opzoeken naar de eerste gepen of schar ren, aten zich op de eerste juni vaak overreden om toch weer ééns op de voorn, de brasem, aal of kar per te gaan. Als echte sporthenge- laar moet je daarover toch ook kun nen meepraten. Wie vist er nu ei genlijk voor de sport? Och, men kan gerust stellen dat iedereen' dat doet. De loketbediende aan het postkantoor naast de chauffeur van de ZVTM, de hoofdonderwijzer van de lagere school naast de monteur van de PTT, de boekhouder met de bouwvakker en het raadslid naast de belastingambtenaar. Alle maal zijn zij bezield met dezelfde gedachte, vroeg uit de veren, een goed plekje en'als het effe kanook nog wat beet en een paar visjes. En dan gaat het bij de echte sport- hengélaar beslist niet om het tonen van de vissen aan moeder-de-vrouw, de buren of de kennissen maar alleen maar om het beleven van een sportieve ochtend, middag of soms zelfs een hele dag. Was er laatst niet, een dokter die tot één ran zijn overwerkte patiënten zei: .Drie maal per dag één tabletje en één keer vissen per week....?' Het meest opzienbarend meun* van de afgelopen week was wal het uitstellen van de monsterrnce van Bordeaux naar Parijs waaraan niet min der dan vijf Nederlanders zou den deelnemen (.Janssen, Post, «Stiiians, Steevens en van r Vleuten). Men behoeft zich niet nf le vragen welk een ben de net in dat land is geweest en op dit ogenblik misschiei. nog wel is, eer men daar een een grote wielerwedstrijd af gelast. Zelfs Parijs - Roubaix r amateurs ging noir wel dn«r. Nu zal de marathon ver even worden op zondag 8 sep tember aanstaande. Uiteraard met een geheel nieuw eld deel nemers. Met name zullen daar Mn de start komen, zij die een slerht seizoen achter de mg nebben in de hoop dat zij er met een zege in die slopende, lange rit nog iets van kunnen maken. Bovendien con currentie voor Ecde waar op die dag de jaarlijkc Benelux- koers voor beroepsrenners wordt verreden. 9 De z g .Vredcskoers' van Warschau over Berlijn nnar Praag is voor de Nederlanders geëindigd zoals hij begonnen nauwelijks enige aandacht aan geschonken en dat was eigen lijk niet eens vreemd. De Ne derlandse renners schitterden dagelijks door afwezigheid, ook in de uitslagenlijsten. Vlug ver geten maar Ook uit de Giro d'Italia, waar onze zuiderburen behoor lijk nan hun trekken komen, krijgen we weinig nieuws van onze drie landgenoten (Haast, Den Hartog en Du Bois). Het zal allemaal hard moeten ver anderen anders beleven we weer een schamel wielerjaar op internationaal niveau. De Nederlandse ploeg voor compleet. Aangenomen dat er de Konde van Frankrijk is nu geen verandering meer in zal komen wegens ongevallen, etc. Mocht n de namen kwijt lijn, hier komen ze nog even: Jan Janssen, Rini W'agtmans, Harry Steevens, VVim Schee pers. Gerard Vinnen. Ary den Hartog, Iiuub Zilverberg, Jos van der Vleuten en Leo Duyn- dam. De tiende man zou Eddy Beugels moeten zjjn maar aan gezien die knaap gedurende txvee jaar niet in België mag rijden (dopingstrafkan hij maar moeilijk in de Tour star ten, die een dag door België rijdt. Hoe zijn nn de kansen x oor die ploeg? Wel, we hebben het al eerder laten blijken, als al les rond kopman Janssen wordt geschaard dan wordt het ar- moe-troef omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat Jan Janssen enige kans maakt om de Ronde te winnen. Als de ploeg start als een stelletje vrijbuiters die veel geld willen verdianen, dan worden er beslist etappen gewonnen en veel ere-pnjzen behaald. Maar dan is er geen sprake van een hoge eindrangschikking voor Janssen. Als wij ploegleider waren van deze ploeg dan He len we Duyndam, W'agtmans en Scheepers dagelijks hun ei gen koers rijden. De rest van de ploeg zouden we in het be gin van de Tour om Janssen scharen om hem in elk geval een goede kans te geven in de vlakke beginritlen. Zou Mijken dat er voor Jan geen eindzege in zit. dan zon hij moeten over schakelen op de groene trui, terwijl dan ook de anderen hun eigen gang zouden moeten gaan. Met een dergelije tak- tiek zo is onze bescheiden meningkan er nog succes wordeii behaald door de Neder landse ploeg. De stand In de Super Pres tige Pernod is op het ogen blik: 1. Godefroot 125 pnt., 2. Altig 90, 3. Glmondi 85, 4. Merckx 70, 5, v. Looy 64, 6. Janssan 58, 7. v. Springe! 53, 8. Poulidor 45. Volgens de kalender zijn er de komende weken waarin wij met vacantie zijnwed strijden in Nieuwvlict (1 juni adspirantan, nieuwelingen en veteranen), Eede (2 juni, nieu welingen), Vzendijbe (4 juni adspiranten en nieuwelingen), Axel (4 juni, amateurs), Ronde van Midden-Zeeland (7 en 8 juni, amateurs), Middelburg Goes Deltarit (8 juni, nieu welingen), Goes (8 juni, nieu- weHngen), Waterlandkerkje (8 juni, nieuwelingen), Bosch- kapelle (9 juni, amateurs en dames). Zuiddorpe (15 juni, nieuwelingen). Aardenburg (15 juni, nieuwelingen). vormt een mooi aanknopingspunt met het werk van de groep. Het is niet zeker of de tekens die erop via de rijksLandbouwhogeachool in Wageningcn achter dat het om een eik gaat. Ir Trimpe Burger wil via de C 14-methode (het aanwen den van koolstof en radio-activi teit bij het determineren van his- storlsche vondsten) de leeftijd van de boom bepalen. De eik is inder tijd op 4 meter diepte ln een veen laag gevonden. We zouden er een plak af moeten snijden en hem op moeten sturen naar Groningen om hem te laten determineren. Maar. dat kost f 300.-, een heel bedrag De werkgroep die zich bezighoudt .net de geschiedenis van Biervliet, maakte onlangs ook een start met de activiteiten. Een Ud van de uit 8 jongens en meisjes bestaande af deling werkte de jaargangen van het historische tljtechnft Variae Zelandiae door, op zoek naar aan knopingspunten met de historie van Biervliet, een gemeente waarover opvallend weinig Is gepubliceerd. De heer Platteeuw, auteur van een boekje over Hoek en van een werk je over Zaamslag, dat binnenkort verschijnt, hield onlangs een lezing voor de werkgroep genealogie. On derwerp: stamboomonderzoek en de methoden die erbij worden ge bruikt. J)e tips hebben gewerkt.' vindt de heer Van Voornveld, .Ver schillende mensen zijn er door aan gezet om actief aan genealogie te doen. Ze gaan stambomen na bij familieleden en bezoeken plaatsen van herkomst, het belooft allemaal wel een succes te worden.' Om de resultaten te zien die de groep mid deleeuws aardewerk zo in de loop van de tijd heeft weten te boeken. school .De Branding*. Twee maal per week, op dinsdag en donder dag komen er in een van de loka- len jongelui bijeen om. gewapend met een tube velpon, historische scherven te combineren tot antieke gebruiksvoorwerpen. De open plaat sen die nu eenmaal altijd ont staan als Je met stukje» oudheid werkt worden opgevuld met (he dendaagse) kleL Het materiaal Is afkomstig uit Westdorpe. waarbij de ruilverkaveling Canisvliet heel wat van waarde naar boven kwam. Ais de groep de restauratie heeft voltooid gaat alles terug naar ds plaats van herkom*. Men heeft echter alweer nieuwe projecten, ln Hoek en Zaamslag, op het oog. De amateur-archeologen hebben ook een kleine teleurstelling achter de rug. Toen ze bij Zaamslag wilden graven naar een kasteel uit de tijd van de Noormannen en daarbij ad vies vroegen aan Ir Trimpe Burger werd het project, door diens toe doen, abrupt beëindigd. De heer Van Voornveld: .Hij zei, als ze ln Den Haag zouden horen dat jul lie hier aan het graven waren, kreeg ik onmiddellijk mijn ontslag, dat is namelijk ons werk. Voorlo pig heeft hij het ondergrondse slot als A-monument op de monumen tenlijst laten zetten, met de bedoe ling hetzelf tezljnertyd uit te gra ven.' Maar de eer van het prills begin komt toch maar toe aan da jongelui uit Terneuzen. Jong dat zich voor oud Interesseert. AJ is die liefde, gezien de geste van de vereniging Oud-Terneuzen'. toch ook wel weer wederzijds ONZE TOPTIEN Paris 1. Lazy Sunday (the Small Faces) 2. II est cinq heures, s'eveille (Jacques Dutronc) 3. If I only had lime (John Kowles) 4. Jumbo (the BeeGees) 5. A man xvilhout love (Engelhert Humperdinek) 6. Congratulations (Cliff Richard) 7. Delilah (Tom Jones) 8. Take time to know her (Percy Sledge) 9. Wonderboy (the Kinks) 10.1 see your face again (The Sandy Coast) Voor het eerst sinds de grote dagen van Adama en Frangoise Hardy weer eens een Franse plaat in de bovenste gelederen van onze hitpa rade. II est cinq heures. Paris s'eveil le staat op de tweede plaats deze week en slechts de zeer snel stijgen de Small Faces wisten met hun Lazy Sunday Jacques Dutronc van de top te houden. Op drie de nieuwe smart- lappenkoning John Rowles die zich met een gerust hart bij het duo Jones-Humperdinges kan voeger. Tom heeft dan ook vlug gezegd dat hij veel bewondering heeft voor John. Het is niet zo'n schreeuwlelijk, zei Tom. The Bee Gaes moesten wat terrein prijsgeven en prijken nu op 4. Opvallend is dat Jumbo eigenlijk alleen maar in Nederland een hit is. In Engeland heeft het nummer maar heel weinig gedaan en dat moet de broertjes Gibb toch wel aan het den ken zetten. Het is ook smartlappen geblazen op vijf. want daar is meneer Humperdinek verschenen. Wat zou een man zijn zonder liefde, zingt hij ons toe. Tja, een nijpend probleem Engelbert zit er maar mee. Op ze en zeven een paar zakkertjes, te we ten Congratulations en Delilah en op icht Percy Sledge met het wonder schone lied Take time to know her Hoe de man van de omvang van Per cy Sledge aan zo'n zoetgevooisd stemgeluid komt zal wel altijd een raadsel blijven, maar als je hem hoort denk je, wat. heeft die man het toch zwaar in zijn leven. The Kinks staan met hun Wonder Boy op negen en tbben jaren op een hit moeten wachten, maar nu hebben ze er dan eentje. Enkele tips voor de komende weken: let op Julie Dris- cott met het Bob Dylanlied This wheel's on fire. Sunday will never be the same (The Buffoonsj. Sum mertime blues (Blue Cheer) en Man's life (The Shoes). Ook de nieuwe sin gle van de Rolling Stones Jum ping Jack Flashis een gegaran deerde toptiener. Een Engelse psycholoog heeft de on dervoeding van een belangrijk deel van de Britse tfw/ieners toege schreven aan de invloed van foto model Twiggy. Of de man ter plaat se is gemolesteerd hebben we niet vernomen... Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick c6 Tich pas nog in de toptien met The legend of Xanadu hebben hun al zingend verdiende centjes zeer degelijk belegd. Dave bezit een fraaie discotheek in Diisseldorf, an dere leden van de groep kochten aandelen in alleszins renderende mu ziekuitgeverijen en filmmaatschap pijen. Teen Beat laat zich weer eens een keertje gaan... In een artikel over Oti.s Redding meldt, het kleurige pe riodiek: ,The dock of the bay laat een nieuwe Otis horen, een ingeto gen, vriendelijke, zachtaardige Otis. Alsof hij tot rust is gekomen. Van de wanhoop en de woede die z'n vroegere werk zo meeslepend maak te is in The Doek niets meer te ho ren. Otis Redding i« een nieuwe rich ting ingeslagen. Het vs pure ellende en een schande dat het domme nood lot dat bruusk heeft afgebroken.' Dit was Teen Beat, goedenavond... Cliff Richard onlangs trad hij be langeloos op tijdens een avond ten bate van weeskindertjes in Hong kong in de Haagse Houtrusthallen heeft een boek geschreven da: ,Zo als ik het zie' heet. Daarin geeft dc Britse popzanger zijn visie op zijn c q het geloof Overigens vragen we ons nog steeds af. wanneer Cliff op houdt met zingen. Enkele jaren ge leden vertelde hij namelijk dat hij dominee wilde worden. Ka afwer king van de lopende contracten. Ui teraard... Don Partridge (Rosle) over de po litie: ,Over het algemeen zijn de po litieagenten heel fijne kerels. Het zijn echt doodgewoon als jij en ik. Ben je vervelend tegen ze, dan betalen ze je met gelijke munt terug, maar ben je normaal dan zijn zij ook vriendelijk tegen je.' Goedemorgen, dat was Partridge. Juist terug uit Parijs... Knijp niet hier, maar hier (adver tentie). In de nieuwe Monkeesfilm ,Untittled' wordt een van de voornaamste rol len gespeeld door bokser Sonny Lis- ton. Hij takelt bandlid Davy Jones toe. Maar niet echt hoor! Mick Dolenz, een andere Monkee, konden fans onlangs filmend aan treffen bij de ,Gran Premio' auto races in Mexico, 't Is maar dat jo weet waar de jongens uithangen... Elvis Presley hoeft het natuurlijk helemaal niet (snap je, juist, knip pen met duim en wijsvingerj, maar hij is onlangs toch opgewekt begon nen aan een nieuwe speelfilm. Het wordt zijn 27e en de titel is JStay away Joe,' de belevenissen ian een onbesuisde rodeoheid in het moder ne wilde westen. Hoe dat dan nog wild kan wezen moet Elvis die in zijn nieuwe rolprent niets vrijwel niets zingtI eens uitleggen... Twee broertjes Heeren (deden ze vroeger niet eens iets muzikaals bij Rob de Nijs, Rob Nice, tegenwoor dig) zijn opgedoken als leden van een nieuwe formatie Jiuson dc Stax.' Harry en Freddy produceren onder leiding van de op Aruba geboren 1. B. Euson een soulachtig geluid. An dere leden van de groep: Eric Boom, (ook een van de De Nijsmensen Joop Seller en Chris Hinze. Rob Hoeke mocht van Muziek Ex press een wens je doen. Zei hij: Jk zou graag een marsxpulami willen hebben die niet alleen .hoempahop' zegt, maar ook Jroempsnok.' Flrytipo! (Ons commentaar) Kop tn hetzelfde blad: .Shoes tonen hun gezicht.' Hun schoen-soul dus eigenlijk... Advertentie: .ik weet wat ik waard ben, ik haat regelmaat, ik haat vier muren, ik haat onzelfstandigheid, ik wil vrijheidik wil meer. ik wil meer dan doorsnee-banen mij te bieden hebben, ik tcii alles uit het leven ha ten wat erin zit. ik wil goed verdie nen en een fijn vak leren tegelijker tijd etc. etc.' Dan denk je, vanzelf sprekend, als slotzin: ik ben presi dent van de Verenigde Staten. Blijkt het een wervingsverhaaltje voor de koninklijke marine te zijn. CBARLY PS: ik wil aües uit deze rubriek ha len wat erin zit.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 23