Snelle rijders op rijksweg 58 Nieuwe jachthaven van Kamperland geopend Walcheren naar de hoofdklas? Vlissings Rode Kruis nam nieuw gebouw in gebruik DIEP IN DE SCHULDEN JONGELUI BRUTALISEREN POLITIEMANNEN Levensgevaarlijk gewond bij val EXAMENS Nieuwe uniformen voor colonneleden zmiws Man ernstig gewond bij val met brommer De veilige manier van sparen Rijkspostspaarbank altijd safe! KANTONRECHTER MIDDELBURG Stap uff &e grijze Tödenkdmm Winkeldief springt door spiegelruit Examens Geïntegreerd MRV AN AARTSEN OVER JACHT EN ZEEHAVENS GS FRIESLAND NAAR ZEELAND 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 25 MEI 1945 VLISSINGEN De Vlissingse politie heeft drie jongemannen aagenouden, die in het portiek van mejuffrouw B. op de hoek Beursstraat-Bellamypark een hadden ingetrapt en een ruitje ing gen, Dit laatste feit wordt overigens door de jongelui, die een stevig glas ge dronken hadden, ontkend. De politie kreeg moeilijkheden met de twee hoofd daders, M. de R. (19) en A, de R. (21) toen hen werd verzocht mee, naar het bureau te gaan. Ze gedroegen zich on behoorlijk tegenover de agenten en slin gerden hen beledigingen naar het hoofd. Een van de agenten werd zelfs aange grepen. De surveillancewagen van de po-I litie kreeg een deuk toen de jongelui er met kracht tegenaan trapten. Het twee-; manschap De R. werd in verzekerde be-! waring gesteld. De politie heeft hen nal proces-verbaal opgemaakt te hebben, de volgende dag naar huis laten gaan. VLISSINGEN Na door buren ge-j waarschuw*! *e zijn, heeft de politic vanj Vlissingen woensdagochtend om onge veer vijf uur J. de R. (44) buiten be wustzijn en bloedend uit het hoofd opj het trottoir voor zijn woning aan de Vincent van Goghlaan aangetroffen. Dokter A. H. van Dijk, die onmiddellijk werd gewaarschuwd, constateerde een schedelbasisfractuur en liet de man met spoed opnemen in het Sint-Josephzieken- huis. De R. had zich per taxi laten thuis brengen. De alleenwonende De R. is blijkbaar van de opgang van zijn duplex- woning gevallen. De buren waren ge alarmeerd door een doffe klap. Toen de politie de nan vond had hij reeds veel bloed verloren. Er is intussen een lichte verbetering in de toestand van De R. ge komen. Hij is nu af en toe bij kennis. Di rect levensgevaar is echter nog niet ge- Tot de scholengemeenschap Vlissingen zijn aLsnog toegelaten: Herman Jan Moons. Leo Kramer, Corrie van Kleef. Ineke Stokman en Gerard de Jonge. VLISSINGEN Met een klap met z(jn voorzittershamer heeft ir G. A. Kemper vrijdagavond het nieuwe Rode-lvruisge- bouw aan de Dr Stavermanstraat te Vlissingen officieel in gebruik genomen. De heer Itemper, die voorzitter is van de afdeling Vlissingen van het Nederlandse Rode Kruis, deed dit in aanwezigheid van tal van genodigden, waarbij kring commissaris mr J. J. van der Weel uit Middelburg en wethouder G. J. Janse. De keer Kemper zei in zjjn openingstoe spraak. dat de ingebruikname van het nieuwe gebouw belangrijk Is voor de 57 leden tellende colonne, maar ook voor de presentatie van het Rode Kruis. Tot voor kort was het Vlissings Rode Kruis gevestigd in een oud pand in de zeer smalle Beursstraat. De neer Kern- per achtte het van belang, dat het Rode Kruis nu is gevestigd in een centraal en gemakkelijk te vinden gebouw. Het Rode Kruis in Vlissingen heeft aan de Dr Stavermanstraat de beschikking over een ruim leslokaal, een oefenlokaal, een keukentje en de nodige opslagruim te. Het Rode-Kruisgebouw is gevestigd in een voormalig accountantskantoor op de bbgane grond van een flatgebouw. De heer Kemper had voor de colonne leden prettig nieuws Hij had van het hoofdbestuur de mededeling ontvangen, dat er een fonds beschikbaar was ge komen voor de aanschaf van de zo no dige nieuwe uniformen voor de Vlis singse colonne. Deze mededeling werd met applaus ontvangen- In het kort ging dc voorzitter van het Vlissings Rode Kruis ïn op de aktiviteiten: een groep van 700 donors, die per laar in totaal 800 keer bloed geven; welfarewerk met 16 vrijwilligsters: een jeugdafdeling: tel- kenjare een kerstmiddag en de reizen met de Henri Dunant en de vakantie weken in de vakantiecentra van het Rode Kruis. Dit jaar zullen twaalf men sen uit Vlissingen op kosten van de af deling Vlissingen een reis met de Henri Dunant meemaken. De heer Kemper deed over de hoofden van de aanwezigen een beroep op de Vlissingers om de Rode-Krulscoileete, jehouden, extra te steunen. ,Voor de aankoop van dit gebouw heeft de af deling zich zwaar in de schulden moeten steken'. Zoals bekend komt een gedeelte van de opbrengst ten goede van de afde ling. de Kemper een Delftsblauw bord, waarin hun namen en de data van hun lidmaat schap waren gebakken. Namens de co lonnevereniging sprak groepscomman dant H- B. Snoep. Hij deelde mee, dat colonneleden ongeveer 300 uur hadden gewerkt aan het schoonmaken van het oude en het nieuwe gebouw en aan de inrichting: .Dat moet u dus eigenlijk vermenigvuldigen met "te gulden'. Hier na word een kopje koffie gedronken en werd er een demonstratie mond-op- mondbeademing gegeven. Op de foto lret nieuwe Rode-Kruls- gebonw te Vlissingen .(Foto PZC). SINT-JANSTEEN Donderdagmiddag is L. V. uit Hulst met zijn bromfiets gevallen op de provinciale weg te Kapellebrug. Hij liep hierbij ernstige hoofdwonden op. Dokter H. Brabers uit Clinge, die eerste hulp verleende, liet de man overbrengen naar het Sint- Liduinaziekenhuis te Hulst. De brom. mer werd zwaar beschadigd. De oor zaak van het ongeluk is niet bekend. MIDDELBURG Zondag omstreeks S uur zullen de verwoede Walcherensup- porters liet dan weten. Zullen de woor den van Ylïssingens burgemeester Roe mers gesproken op de receptie ter ge-1 tegenheid van het behalen van het kam- i pioenschap van overgangsklas A (JullieI horen in de hoogste klas thuis') waar heid worden, of zal er nog een derde wedstrijd aan Ie pas moeten komen? Walcheren speelt de tweede promotie wedstrijd thuis, nu tegen Olympia uit Hengelo met de wetenschap «lat een ge lijkspel voldoende is om te promoveren naar de hoofdklas. maar wij nemen aan dat trainer Piet Bergs (voor de vele Walcherenleden .Ome Piet') zijn dames toch wel «1e nodige instructies mee zal geven en dat .op winst' gespeeld zal wor den. Een andere Vlissingse club moet een zware wedstrijd spelen en wel het eerste herenteam van Olympus, dat in Bergen op Zoom tegen Volt zal moeten bewijzen in de districts le klas te willen blijven. Wanneer de mannen van voorzitter Lu- wema goed voorbereid ten strijde trek ken en met de wil om te winnen het :eld ingaan ,dan moet er, als er 60 mi nuten lang alles, maar dan ook alles ge geven wordt een overwinning, dus het behoud van een plaats in de districts eerste klas. inzitten. Nog een Zeeuwse ploeg gaat promotie spelen, hoewel de kampioensvlag in de mottenballen moest blijven. De heren van het Goese Hellas werden tweede achter kampioen Fortuna II uit Bergen op Zoom in de afdelings eerste klas. maar omdat Fortuna I reeds in de dis tricts perste klas uitkomt mag Fortu na II geen promotiewedstrijden spelen en daarom de eer aan Hellas. Er worden twee wedstrijden gespeeld tegen de kampioen uit Brabant, name lijk Dongen, dat vorig jaar tegenstander was van Hellas in de zaalhandbalcompe- titie. De mannen uit Goes weten dus wat hen te wachten staat: een jong ploegje,1 dat snel handbal speelt, en het zal dus zaak zijn, wil men de verloren geganej plaats terugwinnen, hier tegenover een ijzersterke verdediging te zetten, want mannen als Jan Boutens. Theo Poort vliet en de gebroeders Jacobs moeten in staat worden geacht voor een aantal doelpunten te zorgen. Het programma voor zondag 26 mei a s luidt: Promotie hoofdklas dames: Walcheren Olympia (14 uur). Promotie hoofdklas heren: PSVSittardia. Beslissingswedstrijd degradatie districts le klas neren: OlympusVolt (14 uur) (wordt gespeeld in Bergen op Zoom). Promotie districts le klas heren: Hellas Dongen (14 uur). Districts 2e klas he ren: Marathon IEMM II (11 uur). Afd. le klas dames: FortunaHellas (12 uur). Damesjunioren A: EMM Olympus (11 uur). Damesjunioren B: Zeeland SportRobur n (11 uur). Meisjesadspiranten B: Sluiskil BHon- tenisse B (12 uur). Afdeling le klas he ren: SIOS IIOlympus II (12 uur). He renjunioren: Robur IWalcheren (11 uur), SIOSRobur II (11 uur), Fortu na—Hellas en uur), STOS—Hellas (13 uur). Jongensadspiranten A: SIOS A- Helias (13* uur). Jongensadspiranten fc>: Fortuna BEMM (12 uur). Fortuna C —SIOS B (14 uur). Et zijn 2200 vestigingen. Op da postkantoren kunt u de hele dag terecht Een aantal daarvan is zelfs ook op vrijdagavond of do plaatselijke koopavond geopend. Voor de postagentschappen geldon aparte openingstijden. shlrf Wie niet in z'n hemd en ach teraan wil staan, koopt nü Terlenka Young shirts. Dan treedt hij duidelijk en prominent op de voorgrond. 17.90 -19.90 22.90-24.90 De Kamperlandse jachthaven is vrijdag dor commissaris mr van Aartsen ojjicieel geo pend. Op de foto stappen de commissaris en burgemeester P. Wisse aan walna de aan komst van de vroegere veer boot Zuidvliet?, die in de ha ven een lint stukvoer. (Foto PZO). ke te Vlissingen alarmeerde deze week de Vlissingse recherche voor een winkel diefstal. De 44-jarige winkeldief K. G, was op de terugtocht door een win kelruit gesprongen omdat hij bang was door de nolitie te worden gesnapt. Hjj is een goeae bekende van de politic en heeft reeds een nog lopende voorwaar delijke veroordeling op zijn naam. Ke- ■herchewerk bracht aan het licht, dat G. reeds eerder op de dag op strooptocht was geweest. Hij was toen eveneens In de zaak van De Gruyter geweest en voorts in het bedrijf van Jac. Hermans aan «le Oude Markt. De Gruyter zit met «*en glasschade van f 450,-. Aan de blnnenvaartschool te Vlissingen slaagden voor het «Uploma .machinist vooropleiding': J. H. de'Zwart, L. C.I Roose, C. Kats, P. J. Pannekoek-Loois en A. J. Louwerse. Slot van pagina 1 vaststellen, dat het basisplan zeer reële grondslagen biedt voor de ko mende ontwikkelingen en dat een be gin kon worden gemaakt met het ei landen- en baggcrplan 4 miljoen Met instemming citeerde Zeelands commissaris uit de toelichting op het basisplan voor het meer. .dat alleen subsidies, die de honderd procent be naderen, kans geven op realisering van een groot aantal voorzieningen, die voor de ontwikkeling van het Veerse Meer niet gemist kunnen wor den'. Waar mr Van Aartsen In zijn toe spraak ook bij stilstond, werd latei- door burgemeester P. Wisse van Wls- senkerke nog wat uitgediept: het feit dat de jachthaven Is geïntegreerd in een groter recreatief geheel op West-Noord-Beveland. Wissenkerkes eerste burger maakte ln dit verband melding van de plannen voor twee terreinen voor zomerwoningen en bungalows, zowel binnen- als buiten dijks voor bijna 400 woningen, waar voor nu 75 bouwvergunningen zijn afgegeven. Hij noemde ook de (toe komst )-plannen voor een terrein voo> sociale recreatie en het bosgebied waar nu ruim 2 miljoen bomen staan en het toekomstige horecabedrijf vervolg op het restaurant met on der meer een motel in hoogbouw. Erkentelijk toonde de heer Misse zich voor de door de provincie toege zegde bijdrage van 80 pet 1n «le kos ten voor de ontsluiting achterlangs Kamperland. Moorden van dank richtte hp tot de verschillende in stanties, die aan de aanleg van «le jachthaven en de andere recreatie- zaken hebben meegewerkt en dat nog doen. Er waren van verschillende kanten fe licitaties aan het adres van de ge meente. het Veerse Meer en de wa tersportvereniging .Noord-Beveland', die de Kamperlandse jachthaven als thuishaven heeft. Ze kwamen van on der meer burgemeester A. de Kam uit Veere, namens het .Veerse Meet' van Ir Maris namens de Nederlandse Heidemij. die een windmeter aanbood, van de heer W. Goossen als voorzit ter van de VW Noord-Bevcland. de heer C. van Damme als voorzitter van de watersportvereniging, de heer L. Schuwen, met de heer T. Ooster huis, exploitant van het restaurant en exploitant van het bungalowpark Rancho Granade'. Mr W. Otten riep In zijn felicita tie namens het verbond van wa tersportverenigingen de tegenstel ling op tussen de nu geopende ha ven ln Kamperland en het haven tje ,De Paal' in Zeeuwsch-Vlaan- «leren, dat door zestig watersport liefhebbers zo goed en zo kwaad als het gaat wordt onderhouden, maar dat dreigt te verdwijnen als gevolg van dijkverzwaringen ook als gevolg van het deltaplan... KAMPERLAND .Eigenlijk was ik niet van plan te spreken over havenontwikkeling', zei Zeelands commissaris der koningin, mr J. van Aartsen, vrijdagmiddag bij de opening van de Kamperlandse jachthaven. Maar hij deed het wel, al vond hij hel een gelukkige om standigheid. dat hem niet was de ook dat, toen mr Van Aartsen een parallel trok tussen jacht havens en zeehavens: ,Er Is voor beide veel overleg nodig, maar het overleg voor jachthavens is nog maar kinderspel bij wat er te pas komt aan overleg over zeehavens' zei hij. Over de zeehavenontwikkeling moest Zeelands commissaris nog wel dit van het hart: ,In deze dagen staat levensgroot voor ons de vraag, of al dan niet inhoud zal worden gegeven aan de mooie woorden en uitspraken in officiële regeringsnota's over ruimtelijke ordening en over de zeehavens. Het inmiddels overal bekende .groene boekje' van het overleg orgaan zechavenontwikkeling Zuid-West-Nederland zou ik ih één adem willen noemen. Ik ben van mening, dat het antwoord op die vraag beslissend zal zijn voor een belangrijk deel van de toe komst van onze provincie'. .WERKGEVERS WERKEN HET VAAK IN DE HAND' MIDDELBURG Gedrieën ston den ze voor de Middelburgse kan tonrechter mr A. Veenhoven: auto mobilisten, die op Midden-Zeelands rijksweg 58 honderd en zelfs aan merkelijk daarboven hadden gere den, terwijl men op die route niet harder dan 80 Ion mag rijden. Een van hen, C. J. H. uit Valkenswaard, vertelde de kantonrechter: ,Ik oelde me niet in orde, ik wilde maar snel naar huis. De vooraf gaande dagen heb ik heel hard moeten.werken'. Hij liet er nog bij weten 75.000 km per jaar te rijden. Reden voor mr Veenhoven om op te merken: ,De hoge snelheden worden inderdaad vaak in de hand gewerkt door de werkgevers, die hun werknemers te grote rayons geven. De mannen worden opge jaagd om maar zover, en dus ook zo snel, mogelijk t erijden'. De automobilist uit Valkenswaard had bij Rilland-Bath een snelheid van 120 km gereden. Drie overtredingen van de maximum-snelheid gedurende 2 jaar woog zwaar voor de officier van justi tie. mr. H. Spreij, die een boete van 150,- opgelegd wilde zien, alsmede een ontzegging van de rijbevoegdheid van 4 maanden, waarvan 3 voorwaarde, lijk met een proeftijd van 2 jaar. Die ontzegging wilde de kantonrechter nog niet opleggen. Mr. Veenhoven volstoiw met een hoge boete 250, waarvan 150,- voorwaardelijk met een proef tijd van 2 jaar. I)e beide andere te snelle rijders naast de Brabander waren J. de B. uit Rotter dam en C. H. uit Vlissingen. Do B. reed 11.5 km, eveneens Dij Rilland-Bath, de Vlissinger reed 100 km bij 's-Heer- 4rendskerke. De B. gaf het toe: hij had enkele vrachtauto's gepasseerd, die nog geen 80 km reden; ook H. had een pnsseermanoeuvre uitgevoerd. Beide mannen waren nog even met dezelfde passeersnetheid doorgered«3n cn «lat le. •rile lien de bekeuring op. Voor beiden was het de eerste keer en dat telde mee voor mr. Spreij. Tegen De B. eiste de officier een boete van 90.-, tegen H. een boe te van 50... De kantonrechter deed er voor De B. 15. af en voor H. een tientje. Apart moest terecht staan P. v. d. S. uit Tholen, die ook op rijksweg 58 bi. Rilland-Bath te hard gereden had: 100 km. Als zijn gemachtigde trad op mr. M. van Ginneken uit Bergen op Zoom. De kantonrechter herinnerde er aan, dat Van «Ier S. een schikking gevraagd had. Die had hij echter niet gekregen in ver hand met zijn Indrukwekkende recidive- lijst. In de laatste vier jaar was hij ze ven maal veroordeeld. ,De boetes maken niet veel Indruk', merkte mr. Spreij op, die nu een ont zegging van de rijbevoegdheid voor maanden plus een boete van 150, eiste. Mr. Van Ginneken wees er op, dat zijn cliënt ergens over tobde, zodat hij niet attent op de borden was. Hij kenschetste Van der S. als een veilig en ervaren rijder, die echter niet vrij te pleiten is van een zeker automa tisme. Nadat mr. Van Ginneken mee gedeeld had, dat zijn cliënt opnieuw moet voorkomen wegens eenzelfde overtreding op 7 mei jl. was de kan tonrechter bereid de zaak aan te houden om die met de andere zaak I te combineren. ,Ik zag de politie al langs de kant van de weg. Ze zaten in een particuliere auto. Ik heb daarom extra opgelet, bovendien was Ik de enige op de weg. Zê kokon me oplettend aan, zelfs met een kijker kelten ze naar me. Ik heb ze nog ge groet'. Dat alles kreeg de kantonrech ter te horen van H. v. d. V. uit Ooster hout. die ook te snel gereden had op rijksweg 58, namelijk 95 km. Van der V. kon het niet begrijpen. .De meter wees het aan', merkte mr. Spreij op, die, omdat hier ook sprake was van recidive, een boete van f 75,- en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid eiste van 'i maan den met 2 jaar proeftijd. Mr. Veenhoven tilde niet ai te zwaar aan deze recidive en legde de Oosterhouter een boete van 50.- op. MIDDELBURG Gedeputeerde staten van Friesland zullen mét hun griffier de hoofdingenieur-directeur van de provinciale waterstaat van Friesland op uitnodiging van hun Zeeuwse colle- ga's maandag 27 en dinsdag 28 mei een bezoek aan Zeeland brengen. Het Friese gezelschap zal maandagmid dag om ongeveer kwart voor één met de trein arriveren aan het station Krul- ningen.Yerseke. Na het gebruik van de lunch in ,De Uitkijk' te Kruiningen zal met de veerpont naar Perkpolder wor den gevaren. In Zeeuwsch-Vlaanderen zal een rondrit worden gemaakt, waar bij de kanaalzone en het recreatiege bied De Braakman zullen worden be zocht. In de directiekeet van rijkswa terstaat in Terneuzen zal een toelich ting worden gegeven op de werken aan het kanaal naar Gent. Tegen vijf uur zal te Breskens worden ingescheept op de dubbeldeksveerboot .Prinses Christi na' voor een vaartocht, die ongeveer een uur later ln Vlissingen zal eindigen, In Middelburg wordt in de ambtswoning van de commissaris der koningin een aperitief aangeboden, waarna in note. Britannia te Vlissingen zal worden ge. dineerd. De tweede dag van het bezoek begint om 9 uur met een ontvangst op het provinciehuis, Daar zal de commis saris van de koningin een schets geven van de positie en de problematiek van de provincie Zeeland. Hier zal tevens de nieuwe Zeelandfilm worden vertoond. Daarna volgt een rondleiding floor een deel van het Abdijcomplex, die zal ein digen in de provinciale bibliotheek, om ongeveer 11 uur zal het gezelschap ver. trekken naar Vlissingen-Oost voor een rit langs de nieuwe industnevesuzin gen. Vervolgens gaat men via h« Noord.Sloe naar Middelburg en vm Veere en de Veerse-Gatdam over Noord- Beveland en de Zeelandbrug naar zie- rikzee, waar in hotel Momiragon zal worden geluncht. Na de afscheidskom» ten huize van de heer en mevrouw Van Geesbergen (gs) te Zierikzee pan dn gasten naar Goes, vanwaar zij om streeks half vier met de trein zuRen vertrekken. De trip van het Friese col lega is een tegenbezoek van de ras, cue Zeelands gedeputeerde staten eind s gustus van vorig jaar naar Friesland maakten. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 32