Winkeliers in de Middelburgse Langeviele willen zebra Weer meer water op Schouwen verbruikt 5 mSAA nuts NOORD-ZEELAND OOSTERLAND i lands hei-vormde kerk te Sint-Maartens- STAVENISSE SPAREN MET OVERHEIDS- PREMIE MARKTBERICHTEN SINT-MAARTENSDIJK Jeugdbibliotheek f BUSVERBINDING MIDDELBURG- VLISSINGEN WORDT VERBETERD Goese expositie blijft nog een voeeb oeobend HULPSECRETARIE OOST-SOUBURG GAAT DICHT KERKDIENSTEN C. J. Vercauteren te Hulst ten grave gedragen Buisbreuk in Zierikzee SPECIALISTEN WISSELDEN VAN GEDACHTEN OVER ONTZOUTING ZATERDAG 25 MEI 1968 WISSEL SCHOUWEN PROVTNCIAtE ZEEUWSE COURANT OOK BETERE VERLICHTING ADVERTENTIE WINKELEN IS THANS LEVENSGEVAARLIJK &JSÏta«»n m t«ren. dat de Langeviele wat het w^rReer betreft nog /.waarder dan ze a i. hela«t m' «orden nu in verband It de eenrlehtingsvarkeerproef twee maal per uur de bussen richting Dom h»rr en ook het andere verkeer, dat „u, de Lwge .Voordstraat richting stadhuisstrnat geen gebruik kan maken. am» straat zullen passeren. I namem twamende leden van de winkeliers- leniging Langeviele-l'ottenmarkt ty- Hen« hun deze week gehouden verga, derfnr tot de conrlusie. dat liet winke len In de Langeviele een levensgevaar- liike kwestie geworden is. t.r werd dan ook een suggestie gedaa om by het remeentebestuur aan te dringen op een mot verkeerslichten beveiligde «ver. «teekplaats voor voetgangers, bijvoor beeld in het midden van de straat. H«t was de heer A. P. v. d Kamer, d e deze avond afscheid nam als voor atter van de vereniging, die met dit verkeersbeeld voor ogen de suggestie deed om in verband met de toekomst ran de Langeviele tezijnertijd contact op te nemen met het gemeentebestuur. De winkeliers pleitten ook voor rui mere parkeergelegenheid. Als uit. hreidingsmogeiijkheden werden ge noemd het Hof van Tange, waar dan voorzieningen moeten worden getrof fen, de SchuiffeJstraat, waar het al Voor de illuminatie van de beide stra-IDe heer Van de Kamer, die sinds de ten zal een eenmalige bijdrage uitge- oprichting 20 jaar lang voorzitter la ge trokken worden om ze te kunnen uit- weest, werd dank gebracht voor zijn breiden Ook zal de stichting verlich.J belangeloze werk door de nieuw ge- ting Middelburg verzocht wórden om kozen voorzitter, de lieer I,. Nyseti. bezig in zijn woning, toen hij gerinkel de Pottenmarkt op te nemen in het Hij Ixiod de scheidende voorzitter een Brand in Geersdijkse woning door gasstel GEERSDIJK Vrijdagmiddag om streeks één uur brak brand uit in eeni zomerwoning van de heer A. R. Straverj uit Doorn. De heer Straver was boven verhchtingsplan De winkeliers willen er een subsidie voor geven. Voorts willen ze aandringen op verbreding van de trottoirs van de Pottenmarkt aan de rechterzijde. herinnering Als nieuwe bestuursleden in de plaats van de heren Van de Kamer en C Geensen. die uit de Langeviele ver trekt, werden gekozen de neren J. C. Rijk en J. G. Vereist. p. dijk werd gehouden heeft het leessei- rSPiaarrl^n nrv vpic 'zoen besloten. In totaal werden er dit LJCjaaiUCll UfJ lClb jaar 1690 boeken uitgeleend. De bejaardenreis, die jaarlijks onder Autobotsing zal ditmaal naai het Westland koersen. De heenreis gaat over het veer te Zijpe en terug worat er over de Gre- velingendam gereden. Eén dezer dagen zullen de bestuursleden van de Oranje vereniging met een collecte bij de bur- 'ij verschijnen om de onkosten van e trip te kunnen opvangen. Guldenactie v< vernieuwing kerkdak UD Het dak van de Nederlands hervormde aanwezige terreintje uitgebreid kan kerk te Stavenisse werd dezer dagen worden, alsmede de Korte Geere. gedeeltelijk vernieuwd met een bedek- waar steeds meer open ruimten ko-l klng van nieuwe leien men en waar wellicht van de zomer «et college van kerkvoogden en nota- reeds narkeerniogeiijkheid geschapen bleen zette voor deze financiering een ku mrdt». I §S<tom.c,le °P te™- Dezer dagen reed C. S. uit de P. Werre- corenstraat te Sint-Maartensdijk in de richting West-Vest, toen hij een uit die richting komende auto, bestuurd door J. B. m de flank raakte. Een hoge heg belemmerde het uitzicht ter plaatse, waardoor S. de auto van B. te laat op merkte. Het bleef bij zware materiële schade. Kachelshow hoorde; kort daarop stond de zolder vol rook. In de keuken en kamer beneden haard nauwelijks te ontdekken viel De brandweer van Wissenkerke dJe zeer spoedig ter plaatse was. ontdekte dat de brand in de keuken was ontstaan, ver moedelijk door een gasstel. Persoonlijke i ongelukken deden zich niet voor. De; brand was snel geblust. ORIËNTATIERIT VAN GOESE POLITIE De Goese Politie Sport- en Ontspanlngs- vereniging GPSOV hield dezer da gen haar voor de eerste maal uitgeschre ven oriënteringsrit voor overheidsperso neel. De uitslag luidt; 1 C. Remijnse; 2 mevrouw H. de Rave- Baauw; 3 J. van Houwelingen; 4 D. Vis ser; 5 H. Pots. De poedelprijs viel ten deel aan: me vrouw J. van Strien-Janssen. Het bestuur dat voor aantrekkelijke prijzen had ge zorgd, hoopt van dit evenement een jaar- i lijks terugkerende attractie te maken. I Reeds nu was er ruime belangstelling. Na afloop was er een gezellig samenzijn. Aan alle spaarregelingen van «Je overheid verleent de Vlisslngsche Nutsspaarbank haar medewer king. WIJ lichten u gaarne In om trent de mogelijkheden. VLISSINGSCHE NUTSSPAARBANK VLISSINGEN Coosje Buskenstraat 145 Bonedijkestraat 161 (bijkantoor). Alexander Gogelweg- hoek Vllsslngsestraat Paauwenburg) rclU -tl: 2 i 300 rr: veiling goes Gore Ut 3 M GUaa 3 73. Rcdgaunttet 1 10. Vols I 78. 2 14-76 Groenten: Per stuk: Katbloemkool 4 rt. per kirt 101—136. 6 per Iclrt #0—1». 6 per kirt Vota I 14—66: 2 63—16: Red GeunOel 1 73- M; 2 54—74; Cambridge Vigour 1 73-61; 2 64—76: Senga Songann 2 46-64. Rcgina I 61—6»: 2 5157; EUata I 72—7#: 2 56—66. Kasframbozea per dooa van 300 gram: I 303 Wortelen 101—110 Sjalotten 6—7 Kamenaa -370: 2 112. 4S. Rad IJ» 20 Peterselie 6-12 Selderij 10- Oroentenveiling: Kropsla 19; rabarber 19.I8. Per k* Prei 13—20 Oude aardappelen bloemkool «3—71. peterselie 96: «pit»kool 51. 7—4. uien 5—16. Rabarber 17—25. Waapeen Met ingang van dinadag 26 mei dagelijks ]2a Aan»vn- half tien veiling bergen op zoom BRESKENS 3 mei SU 6—18 Stv Kool 66-72 Uien 15— 8-raken» npi In de week J7. p,tl 17 Bcaaclderlj J7-1! prter«e||a tel aangevoerd 169# kg ;qo^13. Rabarber 4-10 Bloemkool 36-165. —453; 57 kg bot 26. 784 Snijbonen 35—36 per on* Prinaeaaanbonen 19.285 kg tong 7IO—4'/S 47_J2 p Komkommer» 37-57 Bocpeen WO kg tarbot 391-608: 376 kg fnrt 306-303 7|_g7 Radij* 12-25 Splnaxle #-60 Torna- 1645 kg gul 60-1». 311 kg wijting 25-69 tcn #_17 p ona Aardbeien «5—68 p. d SpUa- 765 kg rog 56—100: 2» kg poon 19—6» 5» ,v,\ 4# Bo» kroten 3745. Golden Dell- kg haal >7-72; 51 kg tnndchar 131—100 eloo» 26 -61 Jonathan 16-70 33 kg onverkochte bot: 10.899 kg onverkochte schol. 70 kg wijting j VISMIJN COLMNSPLAAT veiling ternel'zen' Exportgarnalen 414 kg. 2.50-3.20; h&n- Sla I 34-32. li 10-17. bloetnkooi A 172-179: «fcWamaJcn 1D8 kg. 3.33-3.60; schar 91 AH 156: B 84-122. Bil 114-204afw 27-65; kg; 128 kg; schol 518 kg; wljttng 26 radlja 10-15: aelderlj 20; peen .3-61: kroten kg. long 575 kg. pallnK 158 kg; vtafever •nrtellngen «5-93: rabarber 10-»; «pi- 3\g; 3g gg. Urbót 23 kg ongesor teerde vis 23 kg. I Aan de vlamijn t Ivan 12 t.m. 18 exportgarnalen 3 kg «-har 86—66. Concours gaaischieten Uitvoerig werd ook gediscussieerd de sanering. De winkeliers meenden, dat na het totstandkomen van de Geere als parallelweg de Langeviele en de Pottenmarkt achteruit zullen gaan. Als deze parallelweg er eenmaal is wil men proberen om het inkomend ver. keer door deze straten te laten rijden. Weinig goede woorden had men over voor de verlichting, die kort na -*- tweede wereldoorlog is aangelegd, donker, terwijl ze een vergelijking met die van de Nieuwe Burg en de Lange Delft niet kan doorstaan. Dames Vijverberg te Bruinisse door kolendamp bedwelmd BRUINISSE Donderdagmorgen zijn de dames J. L. Vijverberg f69 jaart en L. Vijverberg 65 jaar) bijna door kolendampvergiftiging om het leven gekomen. In zorgwekkende toestand werden de slachtoffers naar het Rode- Knusziekenhuis te Zierikzee overge bracht. Hoewel de dames vrijdag nog zuurstof werd toegediend, was het le vensgevaar al geweken. Dt vrouwen werden ontdekt door de heer B. W. Kloot, die bij hen in de kost is. De heer Kloot vond het ver. dacht dat het 's morgens zo lang stil Weef beneden (hij woont zelf op de bovenverdieping), en ging tegen een uur of half tien eens poolshoogte ne men. Hij trof de beide dames bewus teloos In bed. In allerijl waarschuwde de heer Kloot dokter K. van Leeu wen die eerste hulp verleende en de slachtoffers naar het ziekenhuis overbrengen. IADVERTENTIE TAXI CENTRALE ABEE Nieuwe Haven 27—29, Middelburg telefoon 01180—3200 de hervormde gezinnen werd een i verzor%d door M. Contant, folder thuisbezorgd, tot medewerking aan deze actie. Dit besluit is bijzonder geslaagd, want meer dan tweederde van de hervormde gezinnen doet hieraan mee en geef voor dit doel elke week één gulden. De jeugdbibliotheek die elke vrijdag middag in de bovenzaal van de Neder- •erband mest de aansluiting op het aardgasnet werd dezer dagen te Sint- Maartensdijk een kachelshow gehouden om de mensen die aardgas willen heb- Op de schierweide aan de Molendijk te ben te kunnen voorlichten op het gebied's-Heerenhoek zullen op onderstaande da van gaskachels. Vele modellen werden I ta op de staande wip concourses in 't getoond in het verenigingsgebouw. De gaaischieten worden gehouden: de zon- show was georganiseerd door A. van dagen 26 mei, 23 en 30 juni. 7 juli, 18 Akkeren en C. G. Guequièrre en werd augustus en 1, 8 en 22 september, zater- I dag 22 juni en maandagen 15 en 29 juli. Eindles van Goese amabilisschool Met evenveel enthousiasme als ij de eer ste le sin september 1967. beleefde de Mater Amabilisschool in Goes woens dagavond haar eindles van de cursus 1967-'68 in de vakschool voor meisjes te Goes. Onder het genot van een koffie-complet brachten de meisjes een modeshow van de tijdens het afgelopen cursusjaar zelf gemaakte kleding en speelden zij geza menlijk een levend ganzebordspel. Het was het einde van een succesvol jaar. Namens de leerlingen dankte Elly van Garsel in een leuke speech en bood zij de leidster, mevrouw A. Kösters-de Jonge een geschenk aan. Mej. A. Jan sen sprak namens het bestuur van de school, waarna de leidster haar .droom' over een nieuw succesvol cursusjaar met 2 groepen uitsprak. Vele meisjes gaven zich nog op voor het tweede jaar. Bejaardenreis GOES De bejaarden uit Goes hebben dezer dagen met zes bussen een reis ge maakt naar Baarle-Nassau, Oosterhout en Bergen op Zoom. Onderweg werd op versahillende plaatsen gestopt en e werd een dineetje gebruikt. De rei. kon worden gemaakt dank zij bijdra gen van de Goese bevolking. Oogst van de straat Bij de rijkspolitie te 's-Heerenhoek zijn als gevonden aangegeven verschillende sleutels, een herenportemonnai met in houd; een kinderportemonnee met in houd; een krielhaan en een dekzeil. Zaterdag 25 mei MIDDELBURG Molenwater. 9-18 u niatuur Walcheren. Nieuwe Kerk, 14 uur jeugdmuzlekconcours v Markt, 20 uur: .Zeskamp'. Concert- en Gehoorzaal: zangconeours chris- telilke koren. SINT-PHILIPSLAND Muzieknis. 18 uur: muziekconeerten ter gelegenheid van de mu ziekdag. VUSSINGEN Concertgebouw. 24 uur: Sart Internationale nachttocht naar Bergen op Zoom. Concertgebouw. 14-22 uur: kijkdag' velling. WEMELDINGE Dorpslein: kermis. KESTERSCHOUWEN - Zeedijk Plompeto- ■en-Schelphoekgat. 12 uur: internationaal nengelconcours. tutn"KZEE Malta. 14 uur: opening speel- G0ES - Weeshuis Singelstraat, 10-12 en 14- kunïr' ''"toonstelling Jonge Nederlandse HULST Gemeentehuis. 10-12 en 14-17 uur: tentoonstelling werken Hugo en Guldo Met- MIDDELBURG - Vleeshal stadhuis ,10-17 uur: tentoonstelling werken Zeeuwse kun stenaars. Rijksarchief Zeeland. Sint-Pieterstraat 38, «oQ-12.30 en 13.30-17.30 uur. tentoonstelling en wegen langs dammen en kreken', van Benthem en Jutting. 10-17 uur ten- loorijielling .Het sohtldc-rn- hl Schütz' BINT-ANN ALAND - Clubsch.p R -nugaets tem onstelling werken Frans Bi-r -tsen «KEUZEN - Galerie J 31 11-17 uur ten toonstelling werken Ben d' Armng-ac en Gerrit Dekker Ohi .De Wiekslag' 15 uur opening lentoon- Heiling werken Jan Vegter. AG Het Poontje: tentoonstelling "«Ken Arn Kroonder. le. 14 jaar. MIDDELBURG City, 20 uur: Een pistool voor Ringo, 14 jaar. OOSTBURG Ledeltheater, 20 uur. The Venetian affair, 18 jaar. TERNEUZEN Luxor. 20 uur: De twaalf veroordeelden, 14 jaar, VLISSINGEN Alhambra. 19 uur: Zeven gouden mannen .14 jaar. 21 uur: Vreemde nelgingen. 18 jaar. Zondag 26 mei MIDDELBURG Molenwater, 9-18 uur: mi niatuur Walcheren. VLISSINGEN Concertgebouw. 11-22 uur; kijkdag veiling. HULST Gemeentehuis, 12-18 uur. tentoon stelling werken Hugo en Guido Metsers. MIDDELBURG Vleeshal stadhuis, 14-17 itelling werken Zeeuwse kun- Rljksarchief Zeeland. Sint-Pieterstraat 38, 930-12.30 en 13.30-17.30 uur: tentoonstelling •IJzeren wegen langs dammen en kreken'. TERNEUZEN Galerie J 34. 14-17 uur: ten toonstelling werken Ben d'Armagnac en Ger- rit Dekker. ZAAMSLAG Het Poontje: tentoonstelling werken Arn Kroonder. BERGEN OP ZOOM u"r Matthclm 'en de GOES - Grand. 19 en - Roxy. 18 45 en 21 verdrukkers, 14 jaar. 21 uur: Casino roya- KEKGKN OP ZOOM - Roxy, 14 30 uur: De drie Stooges en Hercules, alle leeftijden; 16.30 18.45 en 21 uur: Matthelm en de ver drukkers, 14 Jaar GOES - Grand. 15. 19 en 21 uur: Casino royale. 14 jaar MIDDELBURG - City. 14.30 en 20 uur. Sin gapore opdracht 5. OOSTBURG Ledeltheater. 14 uur Tarzans verborgen schat, 14 jaar 16.30 en 20 uur: The Venetian affair. 18 jaar. TERNEUZEN Luxor. 14 30 uur. Tarzans verborgen schat. 14 jaar, 17 en 20 uur: De twaalf veroordeelden, 14 jaar. VLISSIGEN Alhambra. 15 uur: Zc gouden mannen. 14 Jaar 20 uur: Vreemde gingen. 18 jaar. Nieuwe dienstregeling Meer bussen naar Paauwenburg MIDDELBURG Uit de nieuwe dienstregeling van Streekvervoer Wal cheren blijkt, dat met name de busver binding tussen Vlissingen en Middel burg zal worden verbeterd. In de drie, hoek Koudekerke-Middelburg- Vlissin gen zullen op meer tijdstippen dan tot nu foe het geval is bussen gaan rijden. Bijna alle ritten van de starre halfuur- dienst Middelburg. Vlissingen zullen worden doorgetrokken naar Paauwen burg. Deze dienst zal in Vlissingen via twee routes worden uitgevoerd. "Lijn IA rijdt vanaf de Nieuwe Vlissingseweg via de President Rooseveltlaan, Bloemenlaan. Paul Krugerstraat en Scheldestraat r het Betje Wolffplein en via de Paauwenburgweg, Van Hogendorpweg en Troelstraweg door Paauwenburg. Lijn 1 wordt uitgevoerd via de Keer sluis, Paul Krugerstraat, Scheldestraat naar het Betje Wolffplein en via de Badhuisstraat, Koudekerkseweg naar de Troelstraweg. In de meeste gevallen wordt doorgereden naar Koudekerks. Door deze veranderingen ontstaat tus- Paauwenburg en Vlissingen.stad 'n iregelmatige halfuurdienst. Omdat Westerhavenweg wordt afgesloten zal |de route van Souburg naar het station 'te Vlissingen via de rijksweg 58 en da Prins Hendrikweg worden geleid. De lijn van Koudekêrke naar Vlissingen wordt doorgetrokken via Oost-Souburg naar Vlissingen-Oost. Hierdoor ontstaat tussen Koudekerke en Vlissingen een starre uurdienst en tussen Vlissingen en Oost-Souburg is minstens tweemaal per uur verbinding. Voor de bewoners van Oost-Souburg-Oost wordt een halte gemaakt aan het eind van de Kromwe- gesingel. De ritten van lijn 4 tussen vlissingen en Oost-Souburg worden uit- fevoerd via rijksweg 58, Oost-Souburg, waan en Kromwegesingel naar Vlis singen-Oost. Hierdoor komt het traject gedeelte Betje Wolffplein.Bellamypark te vervallen. Zodra de wegen hiervoor geschikt zijn zal de lijn Goes-Middel- burg door Dauwendaele worden geleid, waardoor deze wijk verbinding met het centrum van Middelburg krijgt. Van be gin juni tot en met 31 augustus zal met lijn 9 verbinding worden onderhouden tussen Vlissingen en Dishoek met aan. sluiting; te Koudekerke naar en van Middelburg. Op 1 juni zal weer worden begonnen met de rondvaarten vanuit Veere met het ms .Stad Veere.' Als de aanlegplaats gereed is zal de rondvaart boot ook aanleggen aan de Veense Gat- dam te Vrouwenpolder. GOES De tentoonstelling .Jon ge Nederlandse Kunst', die tot en met zaterdag in het vroegere Goe se weeshuis aan de Singelstraat zou worden gehouden, is met een week verlengd, tot en met zater dag 1 juni. Ér bestaat voor de ex positie met werk van jonge Neder landse kunstenaars vrij grote be langstelling, met name van de zij de van de Goese scholen. Op ver zoek van de scholieren is het mi nisterie van' cultuur, recreatie en maatschappelijk werk er mee ak koord gegaan, dat de expositie nog een week open blijft. Tot nu toe hebben ruim vijfhonderd bezoekers er een kijkje genomen. nazie 50-74: kom* 49-59: tomaten All 151: BH 143. CII 99-103: acperge» B 302-402; BU 304; C 210: CII 166. b blauw ZS2: c blauw 130: pre: 24-27: apurfcool 51-V-: «av kool 31-47: uien 11-18: aardbeien 55-90. AARDAPPEI.TERMIJNMARKT. Bericht van de makelaars voor de termijn- handel In aardappelen Slotnoterlngen d.d. 24 mei. Conaumptleaardappeler.: Bintje laten nov 11 #0. apr 34.70: klei bieden nov. 11-80. april 1430. 4-3 mm opw. slot nov. 11.90. april 14.50. Stemming nov. kalm: april kalm. Openstaande poattie»: 81 mei: nov. 303; april 435; 22 mei nov 331: april 461. Ochtendcall geen; middag call: 5 x nov 11.90: 2 x april 14.30; 2 x april 14.11: 5 x april 1430 Dagomzet: nov. 5: april 9; weekomzet: nov. 75; april 71. ASPERGEVEILING BERGEN OP ZOOM 22 mei. AA extra 530, AAI «00. A extra 5 20. Al 3 10. A afw 2,10. B extra 2 90. BI 2.20. B afw 2 00. C extra 2.20. Cl 1.70. Dl 1.20, El 2.00, E2 1.50. stek 0.90. ADVERTENTIE I EXAMENS In het psychiatrisch ziekenhuis .Vrede rust' te Halsteren werd het medisch eindexamen gehouden ter verkrijging van het diploma B-z:ekenverpleging. Alle zeven kandidaten, die hieraan deel namen, slaagden, namelijk: de heren G. W. te Bokkel, J. van Driel en de da mes: A_ J. Joosse, N. M. Knuist, M. W. S. van Sliedregi, G. Valk, E. Zwaai. ZONDAG 26 MEI Geref. Kerk Brouwershaven 10 en 2.30 ds Wentsel; Bruinisse 10 en 5 ds v. d. Stoel; Haamstede 10 en 5 dienst; Nieuwerkerk 10 en 5 ds Becker; Oosterland 10 ds Bremmer, 3 ds De Bruyne: Scharendijke 9.30 en 2.30 ds Scholing; Zierikzee 10 en 6.30 ds Nawijn; Zonnemaire 10 en 2.30 de heer Jansma. Geref. Gemeente Haamstede 10 en 2.30 leesdienst; Nieuwerkerk 10 en 3 ds Ka rens; Oosterland 10. 2.30 en 6 leesdienst. Oud Geref. Gemeente: Oosterland 9.30, 2 en 6 leesdienst Leger des Heils: Zierikzee 10 en 7.30 menkomst. Geref. Kerk (Vrijgem.) Brouwershaven 10 en 3 ds Keizer. Geref. Gem. in Nederland Bruinisse 10 en 5 leesdienst; Nieuwerkerk 10 en 2.0 3 leesdienst; Renesse 10 en 2.30 leesdienst Zierikzee 10. 2 en 6 leesdienst. R-K Kerk Zierikzee 8 en 10; zaterdag 19; Haamstede 8.30 en 10. Ned. Herv. Kerk Oud-Vossemeer 10.15 ds Smit, 6.30 ds Laan; Poortvliet 10 ds Mulder. 6 ds De Raad: Scherpenisse 9.30 ds De Raad, 2.30 ds Kolljn; St-Annaland 10 ds Kolljn, 6 ds Mulder; Stavenisse 10 en 6 ds v. d. Wal; St-Maartensdijk 9.30 en 2 ds Catsburg; Tholen 10 de heer De Reus. 6.30 ds Bakker; St-Phlltpsland 9.30 en 2.30 ds v. d. Linden; Kerkelijk Leven Tholen: 5 ds Baks. Gereformeerde Kerk: Oud-Vossemeer 10 en 3 de heer De Jong; Poortvliet 10 lees dienst. 2.30 ds Van Ommen; Tholen 10 ds Van Ommen, 5 ds Van der Veen; Anna Jacobapolder 10 en 3 ds Torenbeel. Gereformeerde Gemeente Poortvliet 10, 2 en 6 leesdienst; Scherpe nisse 10. 2 en 6 leesdienst; St-Annaland 9.30, 2 HD. 6 ds v. Dam: Tholen 10, 2.30 en 6.30 ds v. Vliet; St-Philipsland 9.30, 2.30 en 6 leesdienst. Oud-Geref. Gemeente St-Maartensdijk ,2 en 6 leesdienst: St-Philipsland 9.30, 2.30 en 6 leesdienst; Stavenisse 9.30 en 6 ds v. Prooyen, 2 leesdienst. Chr. Geref. Kerk Oud-Vossemeer 10 6.30 leesd.. 2.30 dhr Ouwerkerk; Tholen 10 en 6.30 de heer Ouwerkerk. Ned. Protestantenbond Tholen 10.3( Klein-Wassink. Oud-Gereformeerde Kerk St-Maartens dijk 9.30, 2 en 6 leesdienst. Geref. Gem. in Ned. St-Annaland 9.45, 2.15 en 6 15 leesdienst; Oud-Vossemeer 3 0. 2.30 en 6.30 leesdienst. Ned. Herv. Kerk. Brouwershaven 11 ds Feunekes; Bruinisse 10 en 5 ds Jager.s- Burgh 9.30 ds Flink; Dreischor 11 WEEK EIND DIENSTEN ARTSEN De praktijk van W. Bontkes te Zierikzee C. J. v. d. Waarden te Noordgouwe wordt waargenomen door C. M. van Hoorn te Zie rikzee. tel. 011107080. De praktijk van G. M. Stenger te Haamstede en W. J. Terp- 1 te Brou»vershaven wordt waargenomen door H. J. Simons te Renesse, tel. 01116—280 De praktijk van K. van Leeuwen te Brui nisse wordt waargenomen door H. Speelman te Oosterland, tel. 01114280. Stavenisse. St.- Maartcnsdijk en Slnt-Annaland: A. C. J. Nooteboom .Sint-Annaland. tel. 01665400. Tholen. Poortvliet, Sint-Phllipsland. Nw.- en Oud-Vossemeer: L. D. Looysen. Tholen. tel. 01660—542 en A. W. A. de Looze. Oud-Vos- semecr, tel. 01667400. DIERENARTSEN T. van Roon, Zierikzee, teL 011102180. ds Schoneveld; Eikerzee (Scharendijke) 11 ds Flink; Haamstede 10 en 7 ds Hui zing; Kerkwerve 11 ds Ommering (HDj Nieuwerkerk 10 ds Westerhof (HD); Noordwelle 9.30 ds Van Liere; Noord- gouwe 9.30 ds Schoneveld; Ouwerkerk 10 ds Faber; Oosterland 9.30 en 6 ds Ommering: Renesse 11 ds Van Liere: Se- rooskerke 2 ds Schoneveld; Sirjansland 10 ds Geluk. 6.30 ds Feunekes: Zierikzee Grote kerk 10 ds Lam, Gasthuiskerk 10 ds Assendorp, 7 dhr Allewijn, Zonne maire 9.30 ds Feunekes. R-K Kerk Oud-Vossemeer 8-10; zaterdag 19. DICK HOLTHAUS kostuums voor jonge mensen. i de prijs van 200,- Lange Delft 46 - Middelburg VLISSINGEN Aanstaande dinsilag- middag zal de hulpsecretarie van de gemeente Vlissingen aan de Kanaal straat in Oost-Souburg voorgoed dicht gaan. Twee jaar na de herindeling HULST Zwaar beierden de klok- op Walcheren «ordt dus een eind ken de te Hulst toen de gemaakt aan deze vorm van dienst- maandag overleden heer C. J. Vereau- verlening. Zoals men «eet heeft de tereni leraar aan de r-k middelbare raad van Vlissingen - waarin ook leden, landbouwschool te Huist, vrijcflag naar uit. Souburg - geen bezwaar gemaaktlaatste rustplaats werd gereden, tegen opheffing van de hulpsecretarie. I van enkele honderden personen volgde de baar. Sinds 1966 had de heer Vercauteren zitting in de provinciale staten van Zeeland als vertegenwoordiger van de Katholieke Volkspartij. Voorts was [hij actief in diverse landbouwinstellin gen en organisaties. Enkele weken ge leden wer«T hij vanwege zijn verdiensten voor de landbouw benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Aan de begrafenis ging een rouwdienst in de basiliek te Hulst vooraf. In de stoet die de baar volgde, bevonden zich on der anderen leden van de provinciale staten, burgemeesters, vertegenwoordi- van de icyp, van Het aantal bezoekers is niet groot noeg om de dependance van het stad huis In Souburg blijvend te laten func tioneren. Gemiddeld per maand bezoch ten maar 80 omwonenden de hulp. secretarie voor bevolkingszaken er burgelijke stand; voor belastingbeta lingen kwamen daar dan nog 210 be zoekers bij. Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft de beslissingen genomen in de overtuiging dat veel inwoners van Sou burg en Ritthem de weg naar het stadhuis in Vlissingen wel hebben .gevonden'. Voor de belastingklant en van 'de hulp. secretarie heeft het gemeentebestuur;3e cultuurtechnische dienst, van staats- naast de betaling per kas bij de ge- bosbeheer, van de middelbare landbouw- meenteontvanger en de postrekening school, van landbouworganisaties en van een rekening-courant overeenkomstde rechterlijke macht." Ook een groot aangegaan met de A MR O. bank en de aantal leerlingen van de middelbare Raiffeisenbank te Souburg en de Co- operatieve Boerenleenbank te Ritthem. aardbeien veiling bergen op zoom 22 mei. Glasaardbelen. Gorella 1 51—68. t 43—52. Recina I 57—63. 2 48—51 GUaa I 53 57 ,2 47—53. VoU 1 SA—«2. 2 45—51. Red Gauntled 1 56—61. 2 41—45. Senga 1 50-55. 2 40—17. veiling kapelle-biezelinge 22 mei. Golden Delicious pool A 1 80 53— 55, 75 58. 70 57—58. 96 49—53. 60 36—40. 2 80 43. 75 48. 70 48, 65 «4. 60 30. 55 30. grof 34. fijn ib. pool B 1 80 52. 75 51—52. 70 52. 65 46. 60 31—32. 2 75 48. 70 47. 65 41 60 32. 55 grof 30. fijn 16—18. pool groen I 80 47. 75 56. 70 54—56. 85 46. 80 33. 2 80 44. 75 50. 70 52. 65 45. 60 32. geen pool 1 80 45-54. 75 51-80. 70 54-61. 65 48-53. 60 32—38. 2 80 42-48. 75 44—49. 70 42—51, 65 36—50. 60 30—35. 55 30. grof 23—38. fijn 18—17. Jonathan 2 70 31. 3 65 23. 80 16-17. 55 16. grof 16. fijn 16. Wlnaton 1 75 58. 70 68. 2 65 49—63. 60 38—58. 3Ï 35. 75 52. 70 S6, grof 27. fijn 15. Goudreinet 2 70 36. Kroetappden doordraai. Kasaarrt- belen per doos van 200 gram: Glaaa 3 60 2 39—45. Gorella 1 54—64. 2 34—52. VoU extra |67. I 56—66. 2 38—52. Cambridge Vigour 1 56 —61. 2 40—47. Red Gauntlet 1 57—74. 2 39— ,64. EUsta 1 56-60. 2 49 Reglna 1 50—38. 2 39. Senga Sengana 2 41. Ka«framboten per doos van 200 gram 1 365391. Groenten: I Kropala 1418. Rabarber 1# Bloemkool 41 163. Spitskool 62. Lamaoren 82. veiling middelburg 22 mei. Golden Delicious 75- 58. 70- S3. 65- 46. 80- 38. 2D 16. 3 fijn 16. 3 grof 39—44. Jonathan 70- >4—38. 00- 51—54. 2D 37. 3 grof 28. Aardbeien 1: Elista 7374 Gorella 1 63—76. Cambridge 1 «8. Reglna 1 69. 2 Go rella 60—63. Cambridge 48. Glaaa 63—63. Vroege aardappelen: grole 140160. drielin gen 131. Kriel 139—143, Tomaten 1 Al 136— 140. BI 138—144. Cl 123—125. CC1 96. 2 A2 136-135. B2 124—137. C2 306—118. CC2 72— 98. Aardappelen: KoopmansbUuwe grote 7. Furore bonk 7. Furore grote 6—9. Groenten: SU 8—17. Andijvie 71—105. Spina zie 4983. Postelein 128142. Boepeen 90 130. Boekroten 34—69. Rabarber 27—37. Ra dijs 17—33. Prei 15—28, üien 7—11. Rode kool 27—29 Snijaeldenj boa 16—26. Snij selde rij kistje 107—141 Peteraelle kistje 176—210. Kasprtnseasebonen 424452. Sjalotten 51S3. Komkommers groen 76- 4951. 61-76 3745. 31-61 30—41, 41-51 20=-29. 46-41 20. Krom per kg 36—41. stek per kg 20—31. Bloemkool 8 per kirt 56—114. 10 36—55. 12 36—41. 15 18— 41. Spitskool 80—94. Ramena* 24—28 Winterbloemkool: 3 per kist 150202. 4 94— 178, 6 81—148, B 58—114. 10 40—61, 13 23—44. veiling terneuzen 22 mei. Per stuk. SU I :4—22. 2 7—IS. Bloem- kool A2 131. B 121—126. B2 127. C2 20—24. afw 14118. Per bos: Kroten 5559. Peen 85. Radijs 12. Selderij 817. Per kg: Tomaten A2 134, B3 131, C2 74—96. Prei 14-29. Uien 15—17. Komkommers 48—35. Spitskool 50 58. Sav. kool 44—32. Witlof afw. 9. Asperge» A2 238—364. B 262—352. B blauw 148—248. C 200-300. C2 112-220. Spinazie 58-66. Rabarber 14—23. Eerstelingen 87—106, Per doos: Aardbeien 53—85. Appelen: Golden Delicious 1 80 51 56. 75 31—58, 70 51—56, 65 45—51, 60 36— 38. Golden Delicious 2 80 49—55. 75 «7—56. 70 47—54, 65 45—49. 60 33—38. grof 21—38. Jo nathan 2 80—42. 75 46. 70 50—52. 65 46—47. 60 34. 3 grof 30—34. Winston 2 80 45—55. 75 53—63. 70 54—5». 65 44—61. 60 46—50. 55 27— 30. 3 grof 28—35. (ADVERTENTIE) Ook wie met over een eigen bank rekening beschikt kan daar voor be lastingbetaling terecht. opgepompte hoeveelheid was op Schouwen-Duiveland in het eerste kwartaal 1968 uitzonderlijk groot, tw meer dan 15%. Voor een groot deel werd dit veroor zaakt door een buisbreuk in Zierik zee waarvan het water in de riole ring wegliep. De hoofdoorzaak van de stijging was het grotere aantal aansluitingen en het toenemende gemiddelde verbruik, terwijl ook het ontbreken van veel vorst van invloed zal zijn geweest. Rekening houdende met lekverlies en de 29e februari is de stijging op 9 a 10 te becijferen. Aldus het kwartaal verslag van de Schouwse waterlei dingmij. De uitbreidingen aan het pomps ta. tion ter vergroting van de produk- tiecapaciteit maakten geregeld vor dering. De fundering van een gro tere pomp en het beton, en leiding- werk van de laatste te verbouwen filterbak kwamen gereed De uitbrei dingen zullen tijdig: voor het a s s zoen gereed zijn. De vrij genval na januari deed terstanden iets dalen. tngi landbouwschool bracht de overledene een laatste groet. Vele kransen sierden het graf. onder andere van de coöpera tieve aardappelbewaarplaats, van de NCB in Zeeiantl van de gewestelijke raad van het landbouwschap, van de verenigde bednjfsmilp Hulst, van de r-k middelbare landbouwschool en van de leerlingen van deze school. VLISSINGEN Een internationaal ge. zeischap, bestaande uit enkele tiental len specialisten, heeft twee dagen lang in besloten kring in hotel .Britannia-,.te Vlissingen met elkaar van gedachten gewisseld over de verschillende metho den tot ontzouting van water. De werk- .•aarvan tien Nederlanders en Spanjaarden. Italianen. Zwit. Water Straat)," Zierikzee (Roompotstraat).1 sers, rieken, eigen en Duitsers deei t b v een kampeerterrein te Brouwers-uitmaakten, bezat een zuiver weten haven (Haven w.-zijde), terwijl bij schappelijk karakter en was georgani- woningencomplex te Bruinisse. Leiding, seerd door TNO te Delft, vernieuwing vond plaats in Brouwers- Na een aantal huishoudelijke aange- haven (Haven n.zijde). terwyl by legenheden te hebben besproken in v IN EERSTE KWARTAAL 1968 Het accent bij de distributie van het water lag sterk bij de aanleg van nieu we hoofdleidingen (ca 4 km). Dit be. trof leidingen t b v de bouw van be jaardenwoningen in Brouwershaven KromwalNoordgouwe Pauwstraat j en Zierikzee (Raamstraat). Verder tbv e vrij s Haamstede de transportleiding naar Zierikzee voor een gedeelte moest wor den omgelegd. Het aantal te verrichten reparaties was eveneens groter dan ver leden jaar. w o vijf buisbreuken. Om trent de integratie met de NV Water, leidingmaatschappij .Midden-Zeeiand' was die periode op te merken dat de administrateur bij deze maatschappij in dienst trad. De meteropnameboekjes werden voor een groot deel reeds om gewerkt tbv computerverwerking. Be sloten werd een vaste meteropnemer aan te stellen. Een overzicht van de verschillen in rechtspositieregeling c a werd opgesteld. Mej Wandel verzocht ontslag wegens benoeming bij de ge. meente Westereehouwen. Van het rijk werd 62.500 ontvangen als bijdrage in de restauratiekosten van het kantoorpand De geldelijke verant woording van deze restauratie werd in gediend. provincie en gemeente zegden mede bijdragen toe. Van het rijk werd eveneens subsidie ontvangen voor de aansluiting van enige zgn super-onren dabele percelen. Er werd een speciale voorlichtingsavond voor de gemeente raadsleden belegd over fluoridering van leidingwater, waartoe inmiddels door een groot deel van de Nederlandse be drijven is besloten. Een deskundig fo. rum beantwoordde v'-- vragen. Binnen afzienbare tijd zal een desbetreffend band met het derde internationale sym posium ,Vers water uit de zee', «lat in 1970 te Athene bijeenkomt, hielden di verse specialisten o m technische voor drachten over de «dialyse van zout van zeewater Onder anderen sprak een Engelse inge nieur over de flashverdampmgsinstai- latie. waardoor de aanslag van zout, sterk wordt geredureerd. Vooral de! lezing van prof. dr K. F:schbeck uit Heidelberg over de theorie van de omgekeerde osmose «'as bijzonder boe iend en stond op hoog niveau. Prof. ir L. Huisman uit Delft sprak over het thema .Tekort aan water in land. waar water overvloedig schijnt te zijn'. De directeur van de nv PZEM. ir T. VLISSLNGEN Bogerd, vertelde het een en ander de praktische mogelijkheden van een. verdampingsinstallatie. rAr- Ik overwinterde er. Einde loos lang was de POOL NACHT. Daar hadden wi. geen interesse voor mode Maar in 1968 heeft mode voor mannen wel AAN TREKKINGSKRACHT. Mannen vissen nu graag uit waar je zo helemaal naar persoonlek willen en wen sen kunt slagen. En ze ont dekten: bij Lange Kerkstraat 3a GOES daar zijn de modeprimeurs, op een prettig betaalbaar prijsniveau. Scharenslijpers vragen abnormaal hoge prijzen gemeentepolitie VUssingea krijgt de laatste tijd »houdei.jk klachten binnen, dat Een dergelijke!rondreizende scharenslijpers abnormaal installatie zou volgens hem niet alleen jhoge prijzen vragen voor het scher- de waterbalans constant kunnen hou-'Pfn van messen en scharen. Achter den maar bovendien een aanzienlijke 3-'. blijken deze prijzen namelijk te va. hoeveelheid kilowatts kunnen opwek. Heren van 5.- tot 6,-, waarvoor ken. Deze twee gecombineerde aspec- de politie wil waarschuwen, ten vormen tezamen een ideale ach tergrond voor de toekomst. Aanslui-| tend op deze materie hield ir Bom; ADVERTENTIE) een voordracht over r.et ontwerp van zo n verdampingsinstallatie. 1 Als afsluiting van de vele discussies maakten de ongeveer dertig personen! van de werkgroep woensdagmiddag j i nachtdienst t.m. 1 Juni taxi's Middelburg: two-tax, telefoon wm

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 31