Snelle rijders op rijksweg 58 Nieuwe jachthaven van Kamperland geopend Walcheren naar de hoofdklas? Viissings Rode Kruis nam nieuw gebouw in gebruik Nieuwe uniformen voor colonneleden zeeums shirt T&ilmhüiVXSXi Rijkspostspaarbank altijd safe! Winkeldief springt door SDiegelruit Geïntegreerd MRV AN AARTSEN OVER JACHT EN ZEEHAVENS GS FRIESLAND NAAR ZEELAND die móéten wel\ De veilige manier van sparen JONGELUI BRUTALISEREN POLITIEMANNEN Levensgevaarlijk gewond bij val EXAMENS 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 25 MEI 1945 VLISSINGEN Met een klap met. z\jn voorzittershamer heeft ir G. A. Kemper vrijdagavond het nieuwe Roile-Kruisge- bouw aan de Dr Stavermanstraat te Vlisslngen officieel in gebruik genomen. De heer Kemper, die voorzitter is van de afdeling Vlissingen van het Nederlandse Rode Kruis, deed dit in aanwezigheid van tal van genodigden, waarbij kring- commissaris mr J. J. van der Weel uit Middelburg en wethouder G- J. Janse. De heer Kemper zei in zijn openingstoe spraak, dat de ingebruikname van het nieuwe gebouw belangrijk is voor de 57 leden tellende colonne, maar ook voor de presentatie van het Rode Ivruis. Tot voor kort was het Viissings Rode Kruis gevestigd in een oud pand in de zeer smalle Beursstraat- De heer Kem- Ser achtte het van belang, dat het Rode !ruis nu is gevestigd in een centraal en gemakkelijkste vinden gebouw. Het Rode Kruis in Vlissingen heeft aan de Dr Stavermanstraat de beschikking over een ruim leslokaal, een oefenlokaal, een keukentje en de nodige opslagruim te. Het Rode-Kruisgebouw is gevestigd 1 voormalig accountantskantoor op de begane grond van ee De heer Kemper had Kemper had voor de colonne leden prettig nieuws Hij had van het hoofdbestuur de mededeling ontvangen, dat er een fonds beschikbaar was ge komen voor de aanschaf van de zo no dige nieuwe uniformen voor de Vlis- siiïgse colonne. Deze mededeling werd met applaus ontvangen- In het kort ging de voorzitter van het Viissings Rodè Kruis in op de aktiviteiten: een groep van 700 donors- die per jaar in totaal S00 keer bloed geven: welfarewerk met 16 vrijwilligsters: een jeugdafdeling: tel- kenjare een kerstmiddag en de reizen met de Henri Dunant en de vakantie weken in de vakantiecentra van het Rode Kruis. Dit jaar zullen twaalf men sen uit Vlissingen op kosten van de af deling Vlissingen een reis met de Henri Dunant meemaken. De heer Kemper deed over de hoofden van de aanwezigen een beroep op de Vlissingers om de Rode-Kruiscollecte, die 3 de aankoop van dit gebouw heeft de af deling zich zwaar in de schulden moeten steken'. Zoals bekend komt een gedeelte van de opbrengst ten goede van de afde ling. oepscommandanten H. B. MeMers; Schouten de Jel, die ieder jaar colonnelid zijn, kregen na de officiële opening van net gebouw, uit handen van de Kemper een Delftsblauw bord, waarin hun namen en de data van hun lidmaat schap waren gebakken. Namens de co lonnevereniging sprak groepscomman dant H- B. Snoep. Hij deelde mee. dat colonneleden ongeveer 300 uur hadden gewerkt aan het schoonmaken van het oude en het nieuwe gebouw en aan de inrichting: ,Dat moet u dus eigenlijk vermenigvuldigen met 7% gulden'. Hier na werd een kopje koffie gedronken en werd er een demonstratie mond-op- mondbeademing gegeven. Op de foto het nieuwe Kode-Kruis- gebouvv te Vlissingen .(Foto PZC). MIDDF.l.lil KG Zondag omstreeks 3 uur zullen de verwoede Waleherensup- porters het dan weten. Zullen de woor den van Vlissingens burgemeester Roe mers gesproken op de receptie ter ge legenheid van het behalen van het kam pioenschap van overgangsklas A (.jullie horen in de hoogste klas thuis') waar heid worden, of zal er mg een derde wedstrijd aan te pas moeten komen'? alclieren speelt de tweede promotie wedstrijd thuis, nu tegen Olympia uit Hengelo met de wetenschap dat een ge- "ijkspel voldoende is om te promoveren naar de hoofdklas. maar wij nemen aan dat trainer Piet Bergs (voor de vele Walcheren leden .Ome Piet') zijn dames toch wel de nodige instructies mee zal en dat .op winst' gespeeld zal wor den. Man ernstig gewond bij val met brommer SINT-JANSTEEN Donderdagmiddag is L. V. uit Hulst met zijn bromfiets gevallen op de provinciale weg te Kapellebrug. Hij i:ep hierbij ernstige hoofdwonden op. Dokter H. Brabers uit Clinge. die eerste hulp verleende, liet de man overbrengen naar het Sint- Liduinaziekenhuis te' Hulst. De brom. mer werd zwaar beschadigd. De oor zaak van het ongeluk is niet bekend zware wedstrijd spelen en wel het eerste herenteam van Olympus, dat in Bergen op Zoom togen Volt zal moeten bewijzen in de districts Ie klas te willen blijven. Wanneer de mannen van voorzitter Lu- svema goed voorbereid ten strijde trek ken en met de wil om te winnen het veld ingaan .dan moet er. als er 60 mi nuten lang alles, maar dan ook alles ge geven wordt een overwinning, dus het behoud van een plaats in de districts eerste klas. inzitten. Nog een Zeeuwse ploeg gaat promotie spelen, hoewel «1e kampioensvlag in de mottenballen moest blijven. De lieren van het Goese Hellas werden tweede achter kampioen Fortuna II uit Bergen op Zoom in de, afdelings eerste klas, maar omdat Fortuna I reeds in de dis tricts eerste klas uitkomt mag Fortu na II geen promotiewedstrijden spelen 1 en daarom de eer aan Hellas. Er worden twee wedstrijden gespeeld legen de kampioen uit Brabant, name lijk Dongen, dat vorig jaar tegenstander was van Hellas in de zaalhandbalcompe titie. De mannen uit Goes weten dus wat hen te wachten staat een jong ploeg je. dat snel handbal speelt, en het zal dus zaak zijn. wil men de verloren gegane plaats terugwinnen, hier tegenover een ijzersterke verdediging te zetten, want mannen als Jan Boutens, Theo Poort- liet en de gebroeders Jacobs moeten in staat worden geacht voor een aantal doelpunten te zorgen. Het programma voor zondag 26 mei a s luidt: Promotie, hoofdklas dames: Walcheren Olympia (14 uur). Promotie hoofdklas heren: PSV—Sittardia. Beslissingswedstrijd degradatie districts le klas heren: OlympusVolt (14 uur) (wordt gespeeld in Bergen op Zoom). Promotie districts le klas heren: Hellas Dongen 114 uur). Districts 2e klas he ren: Marathon I—EMM II (11 uur). Afd. le klas dames: FortunaHellas (12 uur). Damesjunioren A: EMM Olympus (11 uur). Damesjunioren 1 Zeeland Sport—Robur II (11 uur). Meisjesadspiranten B: Sluiskil BHon- tenisse B (12 uur). Afdeling le klas he ren: SIOS II—Olympus II (12 uur). He renjunioren: Robur IWalcheren (11 uur). SIOSRobur II (11 uur). Fortu na—Hellas (11 uur). SIOS—Hellas (13 uur). Jongensadspiranten A: SIOS A- Hellas (13 uur). Jongensadspiranten I Fortuna B—EMM (12 uur), Fortuna C —SIOS B (14 uur Stap uit Sri|«e Wie niet in z'n hemd en ach teraan wil staan, koopt nü Terlenka Young shirts. Dan treedt hij duidelijk en prominent op de voorgrond. Prijzen: 17.90 -19.90 22.90-24-90 Er zijn 2200 vestigingen. Op de postkantoren kunt u de hele dag terecht Een aantal daarvan is zelfs ook op vrijdagavond of de plaaloolljke koopavond geopend. Voor do postagentschappen gelden aparto openingstijden. KANTONRECHTER MIDDELBURG De Kamperlandse jachthaven is vi ijdag dor commissaris mr J. van Aartsen officieel geo pend. Op de foto stappen de commissaris en burgemeester P. Wisse aan wal, na de aan komst van de vroegere veer boot ,Zuidvliet', die in de ha ven een lint stukvoer. (Foto PZO). de firnia De Gruyter ke te Missingen alarmeerde deze week de Vlisslngse recherche voor een winkel diefstal. De 44-jarige winkeldief K. G. werd op weg naar zijn woning aange houden en bleek nogal wat levensnnidde- 'en te hebben ontvreemd. (i. was op de terugtocht door een win kelruit gesprongen omdat hy bang was door de politie te worden gesnapt. Hij is een goede bekende van de politie en beeft reeds een nog lopende voorwaar delijke veroordeling op zijn naam. Re- •lierchewerk bracht aan het licht dat G. reeds eerder op de dag op strooptocht was geweest. Hij was toen eveneens in de zaak van De Gruyter geweest en voorts in het bedrijf van Jac. Hermans aan dp Oude Markt. De Gruyter zit met en glasschade van f 450.-. Examens Aan de binnenvaartschool te Vlissingen I slaagden voor het diploma .machinist i vooropleiding': J. H. de Zwart. L. C. Roose, C. Kats, P. J. Pannekoek-Loois 'en A J. Louwerse. Slot van pagina 1 vaststellen, dat het basisplan zeer reële grondslagen biedt voor de ko mende ontwikkelingen en dat een be- gn kon worden gemaakt met het ei nden- en baggerplan 4 miljoen). Met instemming citeerde Zeelands commissaris uit de toelichting op het basisplan voor het meer. .dat alleen subsidies, die de honderd procent be naderen, kans geven op realisering van een groot aantal voorzieningen die voor de ontwikkeling van het Veerse Meer niet gemist kunnen wor den'. Waar mr Van Aartsen in zijn toe spraak ook bij stilstond, werd latei door burgemeester P. Wisse van Wis- senkerke nog wat uitgediept: het feit dat de jachthaven is geïntegreerd in een groter recreatief geheel op West-Noord-Beveland. Wissenkerkes eerste burger maakte in dit verband melding van de plannen voor twee terreinen voor zomerwoningen en bungalows, zowel binnen- als buiten dijks voor bijna 400 woningen, waar voor nu 75 bouwvergunningen zijn afgegeven. Hij noemde ook de (toe komst)-plannen voor een terrein voor sociale recreatie en het bosgebied waar nu ruim 2 miljoen bomen staan en het toekomstige horecabedrijf vervolg op het restaurant met on der meer een motel ln hoogbouw. Erkentelijk toonde de lieer Wisse zich voor de door de provincie toege zegde bijdrage van 80 pet in de kos ten voor de ontsluiting achterlangs Kamperland. Woorden van dank richtte hjj tot de verschillende in stanties, die aan de aanleg van de jachthaven en de andere reereatie- zaken hebben meegewerkl en dal nog doen. Er waren van verschillende kanten fe licitaties aan het adres van de ge meente, het Veerse Meer en de wa tersportvereniging Noord-Beveland' die de Kamperlandse jachthaven als thuishaven heeft. Ze kwamen van on der meer burgemeester A. de Kam uit Veere, namens het .Veerse Meer' van ir Maris namens de Nederlandse Heidemij. die een windmeter aanbood, van de heer W. Goossen als voorzit ter van de WV Noord-Beveland, de heer C. van Damme als voorzitter van de watersportvereniging, de heer L. Schuwen, met de heer T. Ooster huis. exploitant van het restaurant Mr W. Otten riep in zyn felicita tie namens het verhond van wa tersportverenigingen de tegenstel ling op tussen de nu geopende ha ven in Kamperland en het haven tje .De Paal' ln Zeeuwsch-Vlaan- deren, dat door zestig watersport liefhebbers zo goed en zo kwaad als het gaat wordt onderhouden, maar dat dreigt te verdwijnen ais gevolg van dijkverzwaringen ook als gevolg van het deltaplan... KAMPERLAND .Eigenlijk was ik niet van plan te spreken over havenontwikkeling', zei Zeelands commissaris der koningin, mr J. van Aartsen. vrijdagmiddag bij de opening van de Kamperlandse jachthaven. Maar hij deed het wel. al vond hij het een gelukkige om standigheid. dat hem niet was gevraagd ,iets te zeggen over zee havenontwikkeling'. Toch gebeur de ook dat. toen mr Van Aartsen een parallel trok tussen jacht havens en zeehavens: ,Er is voor beide veel overleg nodig, maar het overleg voor jachthavens is nog maar kinderspel bij wat er te pas komt aan overleg over zeehavens' zei hij. Over de zeehavenontwikkeling moest Zeelands commissaris nog wel dit van het hart: ,In deze dagen staat levensgroot voor ons de vraag, of al dan niet Inhoud zal worden gegeven aan de mooie woorden en uitspraken in officiële regeringsnota's over ruimtelijke ordening en over de zeehavens Het inmiddels overal bekende .groene boekje' van het overleg orgaan zeehavenontwikkeling Zuid-West-Nederland zou ik iri één adem willen noemen. Ik ben .WERKGEVERS WERKEN HET VAAK IN DE HAND' MIDDELBURG Gedrieën ston den ze voor de Middelburgse kan tonrechter mr A. Veenhoven: auto mobilisten, die op Midden-Zeelands rijksweg 58 honderd en zelfs aan merkelijk daarboven hadden gere den, terwijl men op die route niet harder dan 80 km mag rijden. Een van hen, C. J. H. uit Valkenswaard, vertelde de kantonrechter: ,Ik voelde me niet in orde, ik wilde maar snel naar huis. De vooraf gaande dagen heb ik heel hard moeten werken'. Hij liet er nog bij weten 75.000 km per jaar te rijden. Reden voor mr Veenhoven om op te merken: ,De hoge snelheden worden inderdaad vaak in de hand gewerkt door de werkgevers, die hun werknemers te grote rayons geven. De mannen worden opge jaagd om maar zover, en dus ook zo snel, mogelijk t erijden'. ,Ik zag de politie al langs de kant van de weg. Ze zaten ln een particuliere auto. Ik heb daarom extra opgelet, bovendien was ik de enige op cle weg. Ze keken me oplettend aan, zelfs met een kijker keken ze naar me. Ik heb ze nog ge groet'. Dat alles kreeg de kantonrech ter te horen van H. v. d. V. uit Ooster hout. die ook te snel gereden had op rijksweg 58, namelijk 95 km. Van der V. kon het niet begrijpen. ,De meter wees liet aan', merkte mr. Spreij op, die, omdat hier ook sprake was van recidive, een boete van 75,- en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid eiste van 3 maan den met 2 jaar proeftijd. .Mr. Veenhoven tilde niet al te zwaar aan deze recidive en legde de Oosterhouter een boete van 50,. op. De automobilist uit Valkenswaard had bij Rilland-Bath een snelheid van 120 km gereden. Drie overtredingen van de maximum-snelheid gedurende 2 jaar woog zwaar voor de officier van justi tie, mr. H. Spreij, die een boete van 150,- opgelegd wilde zien, alsmede een ontzegging van de rijbevoegdheid van 4 maanden, waarvan 3 voorwaarde, lijk met een proeftijd van 2 jaar. Dit ontzegging wilde de kantonrechter nog niet opleggen. Mr. Veenhoven volstonc met een noge boete 250, waarvan 150,- voorwaardelijk met een proef tijd van 2 jaar. Do beide andere te snelle rijders naast de Brabander waren J. de li. uit Rotter dam en C. H. uit Vlissingen. De B. reed 115 km, eveneens bij Rillaiul.Bath, de VHssinger reed 100 km bij 's-Heer- Aremlskerke. De B. gaf hel toe: hij had enkele vrachtauto's gepasseerd, die nog geen 80 km reden; ook H. had een passeermanoeuvre uitgevoerd. Beide mannen waren nog even met passeersnelheid doorgereden en verde hen de bekeuring op, MIDDELBURG Gedeputeerde staten van Friesland zullen niét hun griffier en de hoofdingenieur-directeur van dn provinciale waterstaat van Friesland op uitnodiging van hun Zeeuwse coUe. ga's maandag 27 en dinsdag 28 mei een bezoek aan Zeeland brengen. Het Friese gezelschap zal maandagmid dag om ongeveer kwart r van mening, dat het antwoord op die vraag beslissend zal zijn voor een belangrijk deel van de toe komst van onze provmde'. Voor beiden was het de eerste keer en dat telde mee voor mr. Spreij. Tegen De B. eiste de officier een boete van 90,-. legen H. een boe te van 50,-. De kantonrechter deed er voor De B. 15. af en voor H. een tientje. Apart moest terecht staan P. v. d. S. uit Tholen, die ook op rijksweg 58 bij Rilland-Bath te hard gereden had: 100 km. Als zijn gemachtigde trad op mr. M. van Ginneken uit Bergen op Zoom. De kantonrechter herinnerde er aan, dat Van der S. een schikking gevraagd had. Die had liij echter niet gekregen in ver hand met zijn indrukwekkende recidive, lijst. In de laatste vier jaar was hij ze ven maal veroordeeld. ,De boetes maken niet veel indruk', merkte mr. Spreij op, die nu een ont zegging van de rijbevoegdheid voor maanden plus een boete van 150, eiste. Mr. Van Ginneken wees er op, dat zijn cliënt ergens over tobde, zodat hij niet attent op de borden was. Hij kenschetste Van der S. als een veilig en ervaren rijder, die echter niet vrij Ie pleilon is van een zeker automa tisme. Nadat mr. Van Ginneken mee gedeeld had, dat zijn cliënt opnieuw moet voorkomen wegens eenzelfde overtreding op 7 mei jl. was de kan tonrechter bereid de zaak aan te houden om die met de andere zaak le combineren. ■■Hl één met deTrein arriveren aan het station Krui- ningen.Yerseke. Na het gebruik van d« lunch in .De Uitkijk' te Kruiningen zal met de veerpont naar Perkpolder wor den gevaren. In Zeeuwsch-Vlnanderen zal een rondrit worden gemaakt, waar. bij de kanaalzone en het recreatiege bied De Braakman zullen worden be zocht. In de directiekeet van rijkswa- terstaat in Terneuzen zal een toelich ting wo I'd en gegeven op de werken aan het kanaal naar Gent. Tegen vijf uur zal te Breskens worden ingescheept op de dubbeldeksveerboot .Prinses Christi na' voor een vaartocht, die ongeveer een uur later in Vlissingen zal eindigen. In Middelburg wordt in de ambtswoning var. de commissaris der koningin een aperitief aangeboden, waarna in hotel Britannia te Vlissingen zal worden ge dineerd. De tweede dag van het bezoek begint om 9 uur met een ontvangst op het provinciehuis. Daar zal de commis saris van de koningin een schets geven van de positie en de problematiek van de provincie Zeeland. Hier zal tevens de nieuwe Zeelandfilm worden vertoond. Daarna volgt een rondleiding door een deel van het Abdijcomplex, die zal ein dezelfde jdi gen in de provinciale bibliotheek. Om dat Ie.'ongeveer 11 uur zal het gezelschap ver trekken naar Vlissingen-Oost voor een rit langs de nieuwe industrievestigin gen. Vervolgens gaat men via het Noord-Sloe naar Middelburg en via Veere en de Veerse-Gatdam over Nooro- Beveland en de Zeelandbrug naar Zie- rikzee. waar in hotel Mondragon za worden geluncht. Na de afscheidskome ten huize van de heer en mevrouw \an Geesbergen (gs) te Zierikzee gaan de gasten naar Goes, vanwaar zij om streeks half vier met de trein zullen vertrekken. De trip van het Friese c - lega is een tegenbezoek van de reis, die Zeelands gedeputeerde staten eind au- p-iistuK van vorig iaar naar hrieslana ADVERTENTIE IPHÏIJPS BATTERIJENl .DIEP IN DE SCHULDEN VLISSINGEN De Vlisslngse politie heeft drie jongemannen aagehouden, die in het portiek van mejuffrouw B. op de hoek Boursstraat-Bellamypark een deur hadden ingetrapt en een ruitje ingesla gen. Dit laatste feit wordt overigens door de jongelui, die een stevig glas" ge dronken hadden, ontkend. De politie kreeg moeilijkheden met de twee hoofd daders. M. de R. (19) en A. de R. (21) toen hen werd verzocht mee naar het bureau te gaan. Ze gedroegen zich on behoorlijk tegenover de agenten en slin gerden hen beledigingen naar het hoofd. Een van de agenten werd zelfs aange grepen. De surveillancewagen van de po- litie kreeg een deuk toen de jongelui er met kracht tegenaan trapten. Het twee- I manschap De R. werd in verzekerde be- waring gesteld. De politie heeft hen na i proces-verbaal opgemaakt te hebben, de volgende dag naar huis laten gaan. VLISSINGEN Na door buren ge-, waarsehuwd *e zijn, heeft de politie van j Vlissingen woensdagochtend om oiige-: veer vijl aar J. de B. (44) balten i»e-; wustzijn en bloedend uit het hoofd op! liet trottoir voor zijn woning ann de. Vincent van Goghlaan aangetroffen. Dokter A. H. van Djjk, die onmiddellijk werd gewaarschuwd, constateerde een schedelbasisfractuur en liet de man met spoed opnemen in liet Sint-Josephzieken- huis. De R. had zich per taxi laten thuis brengen. üe alleenwonende De R. is blijkbaar van de opgang van zijn duplex- woning gevallen. De buren waren ge-i alarmeerd dooi' een doffe klap. Toen dej politie de nan vond had hij reeds veeli bloed verloren. Er is intussen een lichte verbetering in de toestand van De R. ge komen. Hij is nu af en toe bij kennis. Di-j reet levensgevaar is echter nog niet ge-| weken Tot de scholengemeenschap Vlissingen I zijn alsnog toegelaten: Herman Jan! Moons, Leo Kramer. Corrie van Kleef, j Ineke Stokman en Gerard d« Jonge.!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 28