K> MANNEN PERSONEEL 4 chef veiligheidsdienst brandweer geslaagd?wat nu! enkele meisjes RUSTHUIS .DEWARTBURG'vraagt: ASSISTENTEN IN DE HUISHOUDING BEJAARDENHELPSTERS Waterschap Hulster Ambacht AMBTENAAR HULPVERKOOPSTER BABYHUISARCO' LEERLING VERPLEEGSTERS LEERLING VERPLEGERS ADMINISTRATEUR DER WERKPLAATS ADJUNCT-DIRECTRICE ASSISTENT WERKMEESTER BERGEN OP ZOOM ULO - MAVO EEN LERAAR jonge, vrouwelijke administratieve krachten EEN JONGEDAME een bejaardenhelpster EEN CHAUFFEUR v/h E. N. C. van Riesen - Goes de rijksoverheid vraagt ROTTERDAM WERELDHAVEN leidster of leider creatieve therapie PHILIPS NV PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN Fabriek Roosendaal NV PHILIPS' Gloeilampenfabrieken 14 F PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 25 MEI I96t Met de uitbreiding van onze aktiviteiten zoeken wij een Aan deze funktionaris zullen de navolgende taken worden toevertrouwd: bewaking van de veiligheid in de gehele onder neming in nauw overleg met de bedrijfsleiding advies bij nieuwbouwprojekten Inzake alle facetten van de veiligheid verzorging van de brandpreventie en leiding over de brandweer. Wij komen gaarne in kontakt met een H.T.S.'er (werk tuigbouw) van 30 tot 40 jaar die in het bedrijfsleven in een lijn- of staffunktie met problemen, die liggen op het terrein van produktie of technische dienst de nodige ervaring heeft opgedaan en zo mogelijk met veiligheidsaspekten in aanraking ie geweest. Bij de selektie zal In het bijzonder worden gelet op de sociale vaardigheid om bij de afdelingen van de onder neming bij voortduring de interesse voor veiligheids vraagstukken uit te breiden. Het vinden van een passende woonruimte levert in ons woongebied geen moeilijkheden op. Brieven, vermeldende levensloop, opleiding en erva ring, vergezeld van een recente pasfoto, met in de linker bovenhoek de letters V.E. binnen 10 dagen te richten asn de chef van de afdeling Personeelszaken, Hoechst-Vlissingen N.V., Postbus 65 te Vlissingen. HOECHST-VLISSINGEN N.V. bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen than9 met de produktie. De bouw van een tweede fosforfabriek zal In de zomer een aanvang nemen. Onze bedrijven zijn met Neder landse medewerkers bemand. Voor ons jong en snelgroeiend bedrijf vragen wij voor onze opleiding tot ADMINISTRATIEF ASSISTENTE die zojuist geslaagd zijn, resp. deze maanden examen doen voor het diploma M.U.L.O.. H.A.S. of detail- handelsvakschool. Tijdens werktijd worden zij ter plaatse 2 middagen per week onder gediplomeerde leiding opgeleid voor d« erkende diploma's typen, Nederlandse handelskorres- pondentie en eventueel steno. Zij zullen geplaatst worden in één van de verschTflenóe sektoren van ons kantoor zoals: boekhouding. Inkoop administratie, expeditie, bedrijfs- en magazijnadmw»- stratie. Wij bieden een prettige werksfeer, moderne arbeids voorwaarden en vrij vervoer van en naar ons bedrijf. Indien u belangstelling hebt, dan vragen wij u uw brief, vermeldende levensloop en opleiding, inklusief een recente pasfoto met op de brief in de linker bovenhoek de letters A.O. binnen 10 dagen te richten aan de Chef van de Afdeling Personeelszaken van Hoeebe*- Vlissingen N.VPostbus 65, Vlissingen. HOECHST-VLISSINGEN N.V. bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans met de produktie. De bouw van een tweede fosforfabriek zal In de zomer een aanvang nemen. Onze bedrijven zijn met Neder landse medewerkers bemand. De mogelijkheid wordt geboden een opleiding voor bejaardenhelpster te volgen. Tevens vragen wij: Bij de technische dienst van het waterschap kan wor den geplaatst EEN WEG- EN WATERBOUWKUNDIG GEVRAAGD voor donderdag en zaterdag. i WERKSTER voor 2 morgens per week. Langeviele 56 - MIDDELBURG - Telefoon 5670 In het psychiatrisch ziekenhuis "WILIjEÏME ARNTSZ te Utrecht HUIS bestaat gelegenheid voor om opgeleid te worden voor het diploma zie kenverpleging B. Deze opleiding vraagt een grote belangstelling voor mensen, omdat het alleen dan mogelijk is actief mede te werken aan hun herstel. Op 1 september begint een preklinische -pe riode van 4 weken, als introductie op het wer ken op de afdelingen. Voor hen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben is de duur van de opleiding 3 jaar; voor 17-jarigen wat langer, daar het eindexamen pas op 21-jarlge leeftijd mag worden afgelegd. Verlangde minimumschoolopleiding: mulo diploma of daarmee gelijk te stellen opleiding. Bij uitzondering kan hiervan worden afgewe ken. Dan wordt echter de els gesteld, dat eerst het IVIO-diploma algemene ontwikkeling voor leerling-verplegenden (AOLV) wordt behaald. Men kan hiervoor een cursus in het ziekenhuis volgen. De leerlingen zijn als regel Intern en hebben een eigen kamer. worden In diensttijd gegeven. 5-daagse werkweek; 17 werkdagen vakantie per jaar; salaris naast vrij kost en inwoning, en bewassing voor le-jaars 308,bruto per maand; 2e-jaars ƒ332,bruto per maand; 3e-jaars ƒ380,bruto per maand. toeslag voor onregelmatige diensten. Reiskosten voor bezoek aan ouderlijk huls bo ven 2,50 worden 2 x per maand vergoed. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de af deling personeelszaken, Agnletenstraat 2, Utrecht, waarna u eventueel een uitnodiging ontvangt voor een persoonlijk gesprek. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de afdeling personeelszaken, die telefonisch te bereiken Is op (030)-1583L Het bestuur van de centrale werkplaats .De Bevelanden' te Goes roept 8ollicitanten op voor de nieuwe functie van De te benoemen medewerker zal verantwoordelijk zijn voor het financieel beheer, de boekhouding en de ad ministratie der werkplaats, welke een personeelsbestand heeft van plm. 200 man. Voor deze functie komen in aanmerking sollicitanten, die a) een goede schoolopleiding en een geëigende vakop leiding hebben genoten, dan wel een opleiding als laatstbedoeld gedeeltelijk nóg volgen; gedacht wordt aan het bezit van diploma MBA en studie voor SPD; b) ervaring hebben in een modern gevarieerd admini stratief geheel; c) over organisatorische en leidinggevende capaciteiten beschikken en in staat zijn zelfstandig de efficiency en de doelmatigheid van de administratie te beoor delen. Salaris, afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding. De normale rechtspositieregelingen, zoals deze In het algemeen gelden voor overheidspersoneel, zijn van toe passing. Sollicitanten dienen geen bezwaar te hebben tegen een eventueel psychotechnisch onderzoek. Eigenhandig geschreven sollicitaties binnen veertien dagen te richten aan het bestuur der werkplaats, se cretariaat: Lange Kerkstraat 3a te Goes STICHTING HERVORMDE INTERNATEN VOOR SCHIPPERSJEUGD STATIONSPLEIN 9 - AMSTERDAM Voor ons in augustus 1968 in gebruik te nemen nieuwe Internaat voor schoolgaande schippersjeugd (leeftijd 815 jaar) .Koningin Juliana* te TERNEUZEN vragen wij een Voor deze boeiende werkkring zoeken wij een ervaren kracht, die op prettige, besliste wijze de directrice kan bijstaan in de leiding van het internaat. Leeftijd ten minste 25 jaar. Vakantie 6 weken per jaar. Flatje (in personeelsvleugel) beschikbaar. Schriftelijke sollicitaties aan bovenstaand adres. Telefonische inlichtingen: 01150-3200 of 020-67779. BEJAARDENTEHUIS .AVONDLICHT' de rang van technisch ambtenaar le klas. die zal worden belast met de voorbereiding en uitvoering van In j het waterschap voorkomende onderhouds- en verbete- ringswerken, waaronder begrepen het maken van be- J stekken, begrotingen, adviezen, enz. Vereisten: hts weg- en waterbouwkunde, of diploma - en waterbouwkunde .Zeeland', alsmede praktische j ervaring. Salarisgrenzen, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal 1129,- tot maximaal 1365,- per maand, exclusief 6% vakantieuitkering (toestand 1 januari 1968). De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepas sing. Het waterschap is voor de ziektekostenregeling aangesloten bij de I.Z.R. Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad te richten aan de dijkgraaf van het waterschap Hulster Ambacht. Gentsestraat 38 te Hulst. Persoonlijk bezoek alleen na oproeping. Het bestuur van de centrale werkplaats .De Bevelanden' te Goes roept, zulks ten behoeve van haar dependance- ■estiging te Tholen, sollicitanten op voor: Voor deze functie wordt een medewerker gezocht, die in het bezit is van het diploma meubelmaker van een lts, die een gedegen ervaring bezit met massafabricage en in staat is aan 20 k 25 werknemers leiding te geven. Leeftijd: ca 30 Jaar. Het bezit van het rijbewijs B-C strekt tot aanbeveling. Aanstelling geschiedt in vaste dienst met een proeftijd van één jaar. Salaris 581,- tot 843,- per maand, exclusief 6% va kantietoelage. De premie aow/aww komt voor rekening van de werk gever. Verplaatsingskostenbeslult, IZA- en premiespaarregeling j zijn van toepassing. Woning op korte termijn beschikbaar. Sollicitaties binnen veertien dagen te richten aan het bestuur der werkplaats, secretariaat: Lange Kerkstraat 3a te Goea. 1500,- MËÉR WIJ ZOEKEN NOG ENIGE GOEDE VERTEGENWOORDIGERS voor de verkoop van elektrische huishou delijke apparaten, direct aan particulieren. GEVRAAGD ten minste 23 jaar; representatief, vlot ln omgang; bezit eigen auto ls pluspunt; verkoopervaring, met name aan particu lieren, gewenst doch niet vereist. GEBODEN afwisselend, vry beroep; hoge provisieverdiensten vast dienstverband, inclusief sociale voorzieningen; tijdens proeftijd garantieloon; gedegen opleiding Brieven svp aan: Vorwerk, Weerenweg 19, Zwanenburg telefoon (02907-5748). Het bestuur van de Koningin-Julianaschool voor chr. ulo-mavo vraagt wegens benoe ming van een der leerkrachten elders een ln VOLLEDIGE betrekking. De vertrekkende collega bewoont een mooie eengezlns- I oning. Sollicitaties ie richten aan W. J. Westveer, Zuidzijde Zoom 34, Bergen op Zoom - Telefoon 01640 - 5292 I NV VERENIGDE INTERNATIO HOUTBEDRIJVEN (Houthandel Alberts) Kleverskerkseweg 65. Middelburg vraagt voor haar afdelingen correspondentie, 1 boekhouding en facturering Ook zij die dit jaar nog examen doen, kunnen reeds solliciteren. Met vakantieafspraken zal rekening worden gehouden. ALGEMEENE ZEEUWSCHE V ERZEKERINGMAATSCIIAPPIJ NV vraagt voor haar kantoor ln het bezit van het mulodiploma of een daarmede ge lijk te stellen opleiding en het diploma typen. Zij die nog examen moeten doen, worden uitgenodigd nu reeds te solliciteren. Sollicitaties te richten aan het hoofdkantoor der maat schappij, Houtkade 11 te Middelburg, afdeling perso neelszaken. Voor het bejaardentehuis .Avondlicht' te Kruiningen (directie de heer en mevrouw Kallemein, telefoon 01130- 1236) wordt per 15 juli 1968 gevraagd: (INTERN) I Bezit van het diploma bejaardenhelpater of ervaring I in het bejaardenwerk strekt tot aanbeveling. Salaris afhankelijk van leeftijd en diploma's 340,- tot f 545,- per maand. Sollicitaties binnen een week te zenden aan de directie. VOOR DIRECT HEBBEN WIJ PLAATS VOOR VOOR HET RAYON ZEELAND SOLLICITATIES AAN ONS KANTOOR NV Zeeuws-Brabantse Houthandel Nieuwe Havenweg 10 Gevraagd in gezin met 4 kinderen (17, 10. 7 en 5) in Essen (W.-D.) interne hulp in de huishouding (Extra hulp aanwezig). Zeer goed salaris. Gelegenheid j tot paardrijden In mooie, bosrijke omgeving aanwezig. 1 Inl. P. J. de Pagter, Oosterscheldestraat 98, Middelburg. Telefoon 01180-5478. voor de Rijkswaterstaat t.b.v. de regionale directies weg- en waterbouwkundigen in het bezit van het HTS-diploma, voor één der onderstoand» soorten werkzaamheden: het voorbereiden en ontwerpen alsmede het houden van toezicht op de uitvoering van weg. en waterbouwkundige onderhoud», en verbeteringswerken zowel op het gebied van de „notte" al» van de „droge" waterbouw; het ontwerpen en het houden van toezicht op de uitvoering ven nieuwe werken voornamelijk op het gebied van de wegenbouw met inbegrip van de daartoe behorende kunstwerke* Plaafsingsmogelijkheid door het gehele land. Ook zij die binnenkort afstuderen kunnen nu reeds sol1idtere& Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tot max. f 1385,. p»r maand. Aanvangssalaris voor pas afgestudeerden f855,- per maand. Ruime studiefaciliteiten en goede promotiekansen; Bij sollicitatie s.v.p. standplaafsvoorkeur vermeldeni Schriftelijke sollicitatie» onder vacaturenummer 8-3880/0111 nndti aan Bureau Personeelsvoorziening en Bemiddeling van de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1, 's-Gravenhsge. AOW-premie voor Rijksrekening. De salarissen zijn exclusief 6% vakantie uitkering Ook voor U rs en blijft er vest werk in deze haven. U kunt zich aanmelden bij de STICHTING SAMENWERKENDE HAVENBEDRIJVEN ROTTERDAM (S.H.B.) voor havenwerk met een vast dienstverband bij de S.H.B. en haar deelnemers-havenbedrijven. Leeftijd 21 tot 45 jaar. Loon- en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO. voor de Havenbedrijven te Rotterdam. InlichtingenAfdeling Personeelszaken Kantoor S.H.B. - Rotterdam Westzeedijk 401 Tel. 010-256820 - toestel 150. PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS „VOGELENZANG" In de nieuwe observatiekliniek van ons ziekenhui» kan binnenkort worden aangesteld een In lociotherapeutisch teamverband werkend, al hij/zij op verschillende afdelingen leiding gaan geven aan kleine groepen pa tiénten. Als opleiding wordt vereist Middeloo, Jelburg, akte N XX of soortgelijke. Het salaris wordt bepaald, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Prot.-Chr. levensopvatting is gewenst. Schriftelijke sollicitatie» te richten aan de geneesheer-directeur van he* ziekenhuis, Rijksstraatweg 113, Bennebroek (N.H.). Telefonische inlichtingen onder no. (02502) 7241. Wij zoeken voor onze tot 40 jaar, zowel voor dag als voor ploegendienst. Licht werk Goed toon Gratis bedrijfskleding Gratis busvervoer Goede sociale voorzieningen Inlichtingen iedere dinsdagavond Plaats hotel-café-restaurant adres van tot Rilland-Bath 't Wapen van Rilland Hoofdweg 40 18.45-19.15 uur Krabbendijke De Koophandel Dorpsstraat 82 19.30-20.00 uur Kruiningen De Korenbeurs Markt 6 20.15-20.45 uur Kapelle De Zwaan Kerkplein 47 19.00-19.30 uur Goes De Landbouw Markt 38 19.45-20.15 uur Lewedorp De Goede Verwachting Dijkstraat 2 19.00-19.30 uur Ovezande Verbeek Kerkplein I 19.45-20.15 uur Sollicitaties schriftelijk aan: Fabriek Roosendaal, afdeling personeelzaken, Zwaanhoefslraat 2

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 14