Zeeman uit Trinidad na ruzie in Vlissingen op boot gezet Raad Duiveland wil forsere aanzet in de recreatie maken MEI SCHERPE BLIK... «RAIFFEISENBANK Raad Kortgene achter aanpak van de luchtverontreiniging 9 NA 14 DAGEN VOORARREST -v 'S-HEERENHOEK DOET MEE AAN BESTRIJDING LUCHTVERVUILING 2,17 promil Wens: jachthavens bij Ouwerkerk en bij Sirjansland Proberen Stap uif &e gr»i*e Traag Verkoop van 17 bungalowpark Straten Woningbouw RAAD KORTGENE ACHTER OVEN VERBRANDING HUISVUIL Federatie voor maatschappelijk werk Goes is er Geschiedenisles van mr Hilterman te Terneuzen Voorstellen over sportveld en bouw kleuterschool ZATERDAG 18 MEI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT POLITIERECHTER MIDDELBURG (ADVERTENTIE) Raad ging akkoord met voorstel: MIDDELBURG Vanuit het Middel burgse huis van bewaring waarin hy 14 dagen in voorarrest had verble ven vertrok de uit Trinidad afkom, uiige zeeman V. R. (27 jaar) donder dagmorgen via de Middelburgse enkel voudige rechtbankkamer naar zijn schip in Scheldepoort, dat vandaag (vrijdag) zal afvaren. De man uit Trini dad moest voor de politierechter, nu Aan Empel, verschijnen omdat hij vol gens de dagvaarding een poging had gedaan om de Vlissinger P. zwaar licha melijk letsel toe te brengen. Toen hun boot op de Scheldepoortwerf in reparatie lag waren R. en enkele collega's 14 dagen geleden 's nachts in een Vlissingse bar terecht gekomen, waar ze verzochten een taxi te bellen, die hen naar Vlissingen-Oost kon te rugbrengen. Iemand bood de zeelieden een biertje aan, maar omdat het tegen 2 uur liep, ging de barkeeper daar niet meer op in. Op een gegeven mo ment kreeg de in het etablissement aanwezige vlissinger P. ruzie met R. De ruzie werd buiten voortgezet, waar na P. één der zeelieden tegen de grond zou hebben geslagen. R. trok daarop een stiletto. A'olgens P. zo bleek uit liet procesverbaal maakte de zeeman daarmee ste kende bewegingen, terwyl P. ook een schop kreeg. De man u dad maakte de politierechter duide lijk, dat hij niet had willen steken, maar het wapen alleen uit zelfverde diging gebruikt had. Mr A'nn Empel achtte tenslotte de poging tot zw mishandeling niet bewezen, wél mishandeling. De veertien dagen, die de zeeman al in de gevangenis had doorgebracht vond de politierechter voldoende; R. werd linea-recta naar zijn schip teruggebracht. "rif diende een vonnis van 4 weken j vangenlsstraf, geheel voorwal lijk met een proeftijd van 3 jaar plus toezicht van het ZCvA, 3 maan-' den voorwaardelijke ontzegging, en een boete van 100. De Antwerpenaar S. had op 12 maart in Terneuzen onder invloed in zijn auto gereden. .Ik heb een paar biertjes gedronken', deelde hij mr Van Em pel mee. Uit het resultaat van de bloed proef. die 2,17 promil alcohol in het bloed had aangewezen, concludeerde de politierechter echter, dat het meer dere glaasjes moesten zijn geweest. De officier van justitie, mr T. Le- bret, eiste een onvoorwaardelijke ge vangenisstraf van 2 weken, en 2 jaar ontzegging' van de rijbevoegdheid. Mr Van Empel halveerde deze eis in zijn vonnis: j. week in de cel, 1 jaar niet rijden. Eenzelfde straf leerde mr Van Em pel op tegen W. V. uit Clinge, die na een aanrijding onder invloed in zijn auto zou zijn doorgereden. Ge tuigen en ook de politie hadden V. zien slingeren, maar de Clingenaar noemde dit alles een samenloop van omstandigheden. De officier had in dit geval 1 week gevangenisstraf en anderhalf jaar ontzegging vorderd. M. M. uit Axel had op 28 maart on der invloed in zijn auto op rijksweg 60 gereden. Het alcoholpromilage in het bloéd bedroeg 1,50. De officier eiste een gevangenisstraf van 1 week. alsmede 1 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Nadat mr H.~ Q. Tichelman om de aanwezigheid van bijzondere omstan digheden op clementie had aangedron gen vonniste de politierechter met- 1 week gevangenisstraf, alsmede 7 maan den ontzegging, waarvan 4 voorwaar delijk met een proeftijd van 2 jaar.' J. S. uit Zierilczee was op 17 maart met zijn a.uto doorgereden na een aan rijding te hebben veroorzaakt. De offi cier wilde daarvoor boetes van 50 (de aanrijding) en 25 met 3 maan den voorwaardelijke ontzegging, 2 jaar proeftijd, opgelegd zien. Mr van Em pel sprak dè voorwaardelijke ontzeg ging nog niet uit es bepaalde de boetes op J 50 en 100. P. v. d. H. uit Hulst was er vandoor gegaan nadat hij niet zijn auto op de Nieuwe Weg bij Hulst een paal had omvergereden. Hij was uitge weest in Brussel. .Moeilijk te com bineren'. vond de politierechter, .aan de ene kant feestvieren, aan de I andere kant terugrijden naar huis. De officier eiste een boete van f 1501 en 3 maanden ontzegging. Nadat mr H. C. M. van Son er op gewezen had, dat deze nieuwe weg slecht gemar keerd is vooral waar iiij overgaat in een dubbelliaansweg, liet de politierech ter het bij een boete van 150. ,Ik heb overigens wel het idee. dat jullie met zo'n nieuwe weg niet kunnen omgaan', merkte mr Aan Empel tot slot op. Ruimer opzetten dan in structuurschets R. C. uit Koewacht had onder in vloed op een bromfiets gereden. De officier eiste in dit geval 1 week gevangenisstraf en 3 maanden ont zegging van de rijbevoegdheid. Hoe wel de politierechter C. als een .on verbeterlijk heer", kenschetste wilde mr Van Empel het nog een keer niet deze man proberen: daartoe (ADVERTENTIE) shirt Wie niet in z'n hemd en ach tcruan wil staan, koopt mi Tcrlenka Young shirts. Dun treedt hij duidelijk en prominent op de voorgrond. T&Uenkdmm Prijzen: 17.90 -19.90 ZZ.90-24.90 NIEUWERKERK De gemeen- teraad van Duiveland wil een for sere aanzet van recreatiemogelijk heden binnen het territoir van Duiveland dan in de ontAvikke- lingsschets voor Schouwen-Duive- land staat aangegeven. Hij schaart zich daarmee achter de visie van b en w, die donderdagavond het A'oorstel deed enkele aammllingen met betrekking tot de recreatie in de schets aan te geven. Het ging daarbij om: de gronden ten oosten van dei kreek in Ouwerkerk, zowel ten zui den nis ten noorden van de Oostweg, die men bij de recreatie wil be trekken. hetzelfde geldt voor liet gebied aan de Stelweg tot aan de dijk in Sirjansland voor liet gebied ten noorden van de Zandweg. men wil graag twee jachthavens in de gemeente Duiveland: bjj Sir jansland en bij Ouwerkerk. Verder stelden b en w voor ten westen van Nieuwerkerk meer woningbouw aan te geven dan nu het geval is en de aansluiting van Zierikzee naar Nieu werkerk te verschuiven naar de Stolp- weg. De raad was overigens van me ning. dat een jachthaven bij Sirjansland niet haalbaar zal zijn. Hij zou heel dicht bij die van Bruinisse komen te liggen en bovendien moet men dan een geul door de slikken graven. Bur gemeester A. A. van Eeten: ,of het 1 aal baar is, is Inderdaad de vraag. Maar we kunnen in ieder geval onze wensen kenbaar maken'. De heer S. Overbeeke (ar) waarschuw de ervoor, dat het gebied, dat als tuin. bouwgrond is aangegeven niet te scherp als zodanig moet worden gezien. ,Men moet niet door dat aan te geven en het later In bestemmingsplannen te verwerken andere gebieden in andere gemeenten van tuinbouw uitsluiten', vond hij: een visie waar b en w en de andere raadsleden het wel mee eens waren. Het VVD-raadslid M. K. Romeijn het er mee eens. dat er forse gebi worden gereserveerd voor recreatie. Hij wees erop. dat de Grevelingen een achterland nodig zal hebben om de toeristen in de toekomst op te vangen. De heer J. Op 't Hof (ar) was van mening, dat het industriegebied, dat is ien geprojecteerd. Verder had hij be zwaar tegen de ingetekende weg van irouwersnavcn naar Zierikzee, "omdat laardoor veel kavels worden doorsne den. Recreatie «as ook aan hel begin van de vergadering het woord. De heer Roineijn loonde zich weinig tevre den met de antwoorden, die b en w hem schriftelijk hadden gegeven op vragen over de situatie in Ouwer kerk, waar 11a 7 jaar pogen nog steeds geen bestemmingsplan voor is. Het gevolg is. dat de particulie ren, die recreatieve voorzieningen willen treffen, niets kunnen onder nemen. Burgemeester Van Eeten mnakte duidelijk, dut men nu sinds een jaar een andere stedebouwkun. dige beeft dan voorheen en dat het allemaal inderdaad erg traag is ge gaan. Hij en ook wethouder C. P. Kuijper - verzekerden de raad, dat b en vv alle mogelijke moeite doen om de zaak zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Dat was voor de heer Romeijn aanlei ding om een voorstel tot het instel len van een raadscommissie voor de recreatie aan te houden. Burgemees- iter Van Eeten zag niet in, wat op dit i moment een dergelijke commissie zou kunnen doen om de recreatie in Ouwer- kerk en ooit In andere gebieden van Duiveland sneller van de grond te krij- 1 ten. De heer Romeijn: ,Er moet voor i gevochten worden, want de zaak is dat waard'. 1 Een voorstel met betrekking tot de ge- 1 neenschappelijke regeling Inzake de luchtverontreiniging werd aangehouden, ladat burgemeester Van Eeten had verklaard, dat de vergadering van b, w •n s op Schouwen-Duiveland heeft be sloten de zaak nader ce bekijken. De •ienswijze is namelijk naar voren ge komen, dat niet eik rayon evenveel 'ast heeft van de luchtverontreiniging en men wil niet gs praten over een nogelijke differentiatie in de kosten. Akkoord ging de raad niet voorstellen tot het verlenen van kredieten voor de verbetering van de centrale verwar-, Uning in het gemeentehuis, voor aanleg jvan een alarminstallatie in de bejaar- denwoningen te Oosterland en Nieuwer kerk, voor verbetering van de centrale I verwarming in de openbare lagere ichool ln Nieuwerkerk en voor aanschaf van een nieuwe grafltft. .Het. subsidie voor de VVV Ouwerkerk Iwerd verhoogd van 450 tot 750. Daarmee geeft de gemeente een sub sidie, dat even groot is als de contri butie. die de leden opbrengen. Aan het Zeeuws instituut voor de geestelijke volksgezondheid werd een voorschot- subsidie verleend van 2.092,25. Met de stem van de heer Overbeke tegen werd besloten tot wijziging van de organisatieverordening voor de brandweer. Het korps te Oosterland zal de brandbestrijding verzorgen en dat van Nieuwerkerk is opgeheven. De heer Overbeeke was tegen die opheffing. De heer Romeijn wees erop, dat de brand weerlieden goed op de hoogte moeten zijn van de plaatsen, waar brandkra- nen zijn. In het verleden bleek daar het een en ander aan te mankeren. De raad besloot voorts tot bouw var een nieuwe openbare school in Oos terland met daarbij een gymnastiek lokaal. Over de grootte, d« bouwwijze en de plaats van bouw zai het college van b en w later nog met een voorstel komen. Men loopt met het besluit vooruit op stappen, die b en w zullen nemen bij de inspecteur van het lager onderwijs. Bij de rondvraag drong de heer Romeijn nog aan op de uitgaven van een ge- meemteblad. De raad was het daar mee eens. IN antwoord op een andere vraag van de heer Romeijn deelde burgemeester Van Eeten mee, dat een urgent! el Ijst voor Düivelandse plannen en over de. finan ciering daarvan wordt samengesteld. .Provincie zou meer moeten bijdragen' f vaste geldlening n.vng.va-. van 100 000. I Voor eenzelfde bedrag zal er teven» »-en I kasgetdiening worden gesloten. Geen be denkingen hadden de raadsleden tegen de door ga voorgeatelda verboging van 1 wethouderswedden. Adhesie zal '•-Heerenhoek betuigen aan de inotte van dc geme:. -..;id van Tholen om een soepeler toi-pua- sing van enkele bepalingen te krijgen op de nieuwe woningwet en wt op de ruimtelijke ordening. Akkoord ging de raad ook met het voorwtt-i om enkele complexen woningwetwoningen die door de gemeente destijda zijn gebouwd, over te dragen aan de wordt een rechte vore getrokken in de vette kiel. De Zeeuw en het paard zijn op elkaar Ingesteld, maar dit beeld ziet men nog maar weinig. Zeeland trekt vastberaden een rechte vore naar de toekomst door landbouwmechanisa tie. Landbouw Is één paneel uit het Zeeuwse drieluik: recreatie, landbouw en industrie. Er wordt nog steeds aan de' voltooiing van dit drieluik gebouwd. De Raiffeisenbank werkt mee. Ruim 450 miljoen gulden werd er bij de Raif feisenbank in Zeeland gespaard. Geld dat mede gebruikt wordt om Zeelands economie gezond te houden. Reeds 100.000 Zeeuwen maken regel matig gebruik van de diensten van de 130 vestigingen van de Raiffeisenbank in Zeeland. De Raiffeisenbank is spaar bank, maar verzorgt tevens alle andere bankzaken, zoals rekening-courant, bankgiro, girale salarisbetalingen, reis- deviezen, effecten, enz. spaarbank en alle bankzaken 'V-KEUKENHOEK De g.-mccnl raad van 's-Hi-ereiihoi-k luwJi donder- i dagavond enkele kanttekeningen plaat*! bij li«-t ontwerp van de ineenscliappeliJJie regeling inzake bestrijding van luchtverontreiniging. I Zo vindt «Ie raad hot jammer, dat de 1 provincie zich In-perkt tot een bijdrage aan deze regeling van 50.»"" jaar, oindat liet voortzetten lorse ontwikkeling van de industriaUas- redenen kon dl*, niet eerder g v-uren. lie mogelijk een st.-rke uitbreiding van Men zou er echter we', de voorwaarde bet meetnet nu-t zich zou kunnen mee- 3*° willen verbinden dat alvorens dat brengen. D.- bijdrage zou dan wellicht gebeurt, de woningen eerst nog in geen verhouding I tot het Ix-lang en dc 1 de provincie. I- er vele. De burgemeester wilde «v De raad. d.e zich over.gens met klachten alsnog btj de architect en ium- het voorstel om toe te treden ak- nemer ter sprake brengen maar hij koord verklaarde, zou verder wil- vreesde, dat het .om het hunncbed ■en aandringen op meer meetpun- heendraaien zou worden'. Raadslid I- kofllen zeggenschap gebouwd, over te dragen aan de wo ningbouwvereniging .St-WJUbrordus* t« Goes. Om financiële en administratieve floor de aamwmer worden on i rz ten rondom het Sioe, opdat ook de belangen van het zuidwestelijk ge legen deel gecontroleei-d kunnen worden. Verder wil men bij de kwar- taalaultalagen een toelichting hebben op de resultaten, uitgaande van de eerder opgedane ervaringen. De heer L. Traas vond het v< onderzoek geraamde bedrag van 170.000 enorm hoog en hij vroeg zich af. waar dat allemaal aan besteed wordt. ,Het ls nog maar een begin en als er nog meer fabrieken bijkomen, wat zal he; de gemeenten dan aan sub sidies gaan kosten?' A'olgens burge meester R. O. M. AVaelput zijn net vooral de apparaten die het zo duur maken. Voor de financiering van tekorten van voorgaande jaren zal de gemeente een NA WAT PLUSSEN EN MINNEN novciAnrt in p&ctievelijk "meT 85 en 150 Tm. ïh'vêr- Oci CclCfl lil band met de toekomstige uitbreiding van het dorp. Ook hier zullen verschil- Traas: .we hebben toch een bouv woningtoezicht? Als er gebouwd wordt willen ze er graag bij zijn en toezu ht hebben. Dan moeten ze er maar voor zorgen dat alles in orde komt'. Om de aannemer te laten komen, stelde hij voor om maar niet meer te betalen. Uit de discussie bi eek. dat de gemeen te nog altijd een slag om de arm heeft, omdat de opleveringstermn nog n,e? helemaal verstreken .s. Burg-vm-.*Ut AVaelput zegde echter toe. de klachten nog eens opnieuw ter sprake te br Kapitaalwerken KORTGENE De raad van Kortgene is donderdagavond na wat plussen minnen deelnemer geworden aan gemeensehapnelijke regeling met trekking tot ae luchtverontreiniging. De heren keken in eerste instantie wat aan togen «ie nog onzekere financiële ge- olgen van deelname aan de regeling. iu de provincie niet verder gaat met haar bijdrage dan 25 procent van de kosten met een maximum van ,f 25.000 en het niet zeker is, dat rijk en be drijfsleven zullen bijdragen. Maar met negen tegen één stem de lieer Joh. Breure (sg) werd men liet er ten slotte over eens, dat dc nul fase ook Kortgene toch gemeten moet den. De heer P. van der Maas (vvd) vroeg zich wel af of de financiële regeling billijk is, terwijl ook de heer A. Welleman (pvda) erop wees, dat men met de verdeelsleutel niet weet waar men aan toe is. Voor de heer Breure was die situatie aan leiding- om te stellen: .Het is vaarlijk als we nu al meedoen. Eerst moet bekend zijn wat rijk en indus trieën bijdragen voor we tot toe treden moeten besluiten. Burgemeester P. J. Evers betoogde, dat er gesprekken zijn met rijk en be drijfsleven en dat het er niet ongun stig uitziet en benadrukte, dat de rege ling een gemeenschappelijk, provinciaal doel nastreeft, waar elke gemeente be lang bij heeft. Wethouder P. J. Bom voerde nog aan, dat het er om gaat te weten waar men nu met de lucht verontreiniging aan toe is en dat dit een taak is van de overheid, waarbij ook de gemeenten moeter meespelen. verbetering van in totaal 25 stra ten en slechte weggedeelten in de drie kernen. Men voteerde er 80.000 voor De belangrijkste punten zijn in Colijns- plaat: de hei-bestrating van de Dokter Maasstraat en de Zonnebloemstraat, het maken van verschillende trottoirs met name in de Ringweg en het ver harden van de bermen in de Voor- het met name om het leggen van be- tontegels in de wegberm aan de Noord- langeweg. terwijl op verzoek van de heer J. Kramer (pvda) geprobeerd zal Tros-quiz vanuit Lewedorp geschrapt Gebrek aan belangstelling van de zij de der Lewedorpers heeft de Tros- radio doen besluiten het quizpro gramma .Piekuur' dat er vandaag zaterdag opgenomen zou worden, elders te situeren André Meurs zoekt nu naarstig naar een andere plaats in Zeeland, waar het vereni gingsleven meer belangstelling kon opbrengen. lende slechte weggedeelten worden op geknapt en trottoirs worden gelegd. Burgemeester Evers deelde mee. «lal men opnieuw 17 percelen grond in het bungalowpark ten westen van Kortgene aan het A'eerse Meer heeft kunnen verkopen en dat er nu in totaal 11021 percelen van gevari eerde grootte overblijven, ter waar de van ongeveer een half miljoen. Voorts maakte hij er gewag van, dat de plannen voor de bouw van 30 wo ningen in Colijnsplaat en 6 In Kats door de chr. woningbouwstichting in Goes zich gunstig ontwikkelen en dat de bouwmij. Noord-Beveland voor het project medewerking heeft toegezegd. Hij deelde verder mee, dat voor 7 wo ningen in Colijnsplaat een rapport voor] weer voor de vlotte manier, waarop men recentelijk bij twee branden was ge weest, onder meer in de botenloods van Delta Marina. De raad verhoogde de subsidies voor de zangvereniging .Ons Genoegen' in Kats en de bejaardensociëteit (van 60 op 125 en van 200 op 300) in ver band met huurverhogingen van de loka liteiten, ging akkoord met de door gs voorgestelde weddeverhoging van ae wethouders tot 2772 per jaar en be tuigde adhesie aan de motie van Tholen inzake het vergunningenbeleid in be- stemmingsgebieaen. KORTGENE De Kortgeense onbewoonbaarverklaring in Middelburg'raad is donderdagaA'ond in princi- ligt. mede met het oog op het sanerings- Ibied en dat d.t nog in de raad kom*. P* akkoord gegaan met de gedach ten openbaar pluimpje kreeg de brand- GOES In een onlangs gehouden ver gadering is in Goes een federatie op gericht \an verenigingen, die zich he- wegen op maatschappelijk en cultureel vlak. Tien organisaties in Goes heb ben zich by die federatie aangesloten met samen ongeveer 3500 leden, Zoals al eerder gemeld, waren plannen voor jaar in voorbereiding bjj een kleine werkgroep. Bij de oprichtingsby- eenkomst waren vertegenwoordigers •an 15 organisaties aanwezig. te op Noord-Beveland een oven te bouwen voor de verbranding van A-uil. Dat zal in samenwerking moeten gebeuren met Wissenker- ke. De bedoeling is, dat in het ka der van de ruilverkaveling wordt nagegaan waar men een centraal gelegen punt voor deze oven kan vinden. TERNEUZEN Ruim anderhalf uur heeft mr G. B. -I. Hilterman donder dagavond het publiek in de aula van de uts te Terneuzen weten te boeien met zijn betoog over de politieke toestand in de wereld. In feite was het meer een openbare les over een stukje poli tieke wereldgeschiedenis sinds de twee de wereldoorlog. De heer Hilterman ging er van uit dat men zich ver trouwd moet maken met wat er zich afspeelt en daarvoor moet ni«-n ook 1 weten wat eraan vooraf ls gegaan en I eraan ten grondslag ligt. De tweede .vareldocrlog zag hij ais de grootste mijlpaal in de geschiedenis, want deze oorlog had een transforma tie teweeg gebracht :n het machtspa troon var. de wereld. Voor de oorlog lag de kern in Europa, na de oorlog in Amerika en Rusland! Voor de oor-' log had men nationale staten, na de oorlog ideologische staten. De heer Hil terman memoreerde tevens dat de win naars van de tweede wereldoorlog eigenlijk de grote verliezers zijn. Want Duitsland, Japan en Italië behoren thans tot de welvarendste landen van de wereld, ter-wijl Engeland leeft op de rand van een bankroet. In dit ver band merkte hij op dat koloniën vroe ger iets was waar je wat uithaalde, maar tegenwoordig moet je er wat in stoppen. Voorts sprak de heer Hilter man over de koude oorlog en de Cuba- crisis waar de vreedzame coëxistentie is voortgekomen. In Europa twijfelt men momenteel tussen een AtJanti- j sehe en een continentale samenwer-1 king. Met name Frankrijk zoekt het meer in het continentale vlak. Frankrijk doet pog.ngen om de commu nistische satel etlanden los te weken van Rusland. Een land ais Nederland voelt zich evenwel meer aangetrokken tot de Verenigde Staten en zoekt zijn expansie dus liever in het Atlantische vlak. Ook sprak de heer Hilterman nog even over Vietnam, waar het in feite niet draait om de Vietnamezen, maar om het grote politieke evenwicht in de wereld. Mr Hilterman besloot zijn be toog met enkele opmerkingen over Is raël en de panische angst die de Arabie ren voor dit land hebben. De studenten opstanden van de laatste tijd ir diver se Europese landen noemde de heer Hilterman .ongelukkige gebeurtenissen'. Na de pauze was er de gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan door het talrijke publiek gretig gebruik werd gemaakt. Men roerde daarbij niet alleen onderwerpen aan die de heer Hilterman ter sprake had gebracht maar ook punten (zoals de Amerikaan se presidentsverkiezingen, met name de figuur van Robert "Kennedy, en de toestand in Zuid-Amerikawerden in de discussie betrokken. Deze boeiende avond was georganiseerd door de ZVU in samenwerking met de personeels vereniging van de DOW. Tot vertegenwoordiger ln het 'c uur van de centrale werkplaats ,De landen' werd burgemeester Waelput herbenoemd. Een krediet van 2400 werd bc-vhlk- baar gesteld voor het slopen van de panden Hoofdstraat 20 en 22. Ten aan zien van het wijzigen van de begro tingen voor 1967 en 1968. in«-d<- op grond van het feit, dat de parkeer plaats niet kan worden aangeègd, om dat er geen subsidie voor wordt ver kregen, deelde burgemeester Wa *!put meae. dat de gemeente vermoede.ij.k ln aanmerking zal komen voor een extra uitkering uit net gemeentefond» De krappe financiële jas waann 's-Hee renhoek zit, was voor de heer Pomper- nolle aanleiding om op te merk'-n. dat net voor de raad maar weinig zin heeft om tot kapitaalwerken te be sluiten. .Ze kunnen toch niet uitge voerd worden. We hebben', aldus dit raadslid, .een riolertngsplaa liggen dat vier ton moet gaan kosten. Voor vier gulden zou het misschien gaan', zo merkte hij op. De beplanting van he: sportveld had eveneens de aandacht van de heer Pompemo'.le Voor het grootste gedeelte bestaat deze uit doorns. Hij zou bij een eventuele vol gende beplanting het advies van staatsbosbeheer niet meer op willen volgen. .Dan krijgen we geen subsidie', aldus burgemeester Waelput. Overigens kon de voorzitter hem geruststellen door te zeggen, dat het in de bedoe ling ligt om ballenvangera te plaatsen. (ADVERTENTIE) OLIFANT O? HOOG NIVEAU. Wis denkt, dat een Olifant niet klimmen A»n heeft bet mis! Neem dia Olifant uit Schiedam., Tot op het hoogste niveau! Olifant cognac! In de raad van Kortgene bleek don derdag, dat er wordt gedacht aan een oven van A'erolme, die ruim 250.000 gulden zal kosten. Over de verdere investeringen voor dit project kon burgemeester P. J. Evers nog geen definitieve cijfers noemen. Die zullen Uitreiking getuigschriften sociale school RAAD KWETINGE KLOETIXGE De gemeenteraad van KI oe tin ge krijgt tijdens de woensdag avond a s te houden raadsvergadering een aantal voor de Kloetingse genn-en- schap belangrijke voorstellen te bdun. delen. Daaronder zijn dc bouw van een gymnastieklokaal, de aanleg van ten nisbanen met wandelpark, de houw van een tweeklassige kleuterschool en d« verdere uitvoering van riolering*- en bestratingswerkzaamheden in «Ie dorps kom. Uit het preadvies blijkt dat b en w hun reeds eerder ingenomen en door liet raadslid H. G. Jung bestreden stand- sportveldencomplex in het Noordelnde. Het college vond voor zijn stand punt steun bij de inspectie voor de li chamelijke opvoeding en de Inspecteur voor het Jager onderwijs. Naar aanlei ding van eën uit de raad naar voren gebrachte suggestie komen b en w met een voorstel tot de aanleg van een dub. bele tennisbaan rnet daaromheen een andelpark. Het geneei is ontworpen door dé NV Grontmy. De kosten bedra gen ruim 45.000. De huidige kleuterschool aan het Kerkplein achten b en w verouderd. Zij stellen de raad voor te besluiten tot de bouw van een nieuwe twee klassige schooi, waarvan dc stich- be<jrag dergelijk dergelijke school centraal moet ].g- gen en de uitbreiding in Kloetsnge zich in noordelijke richting ontwik kelt heeft het cöUege zijn keus voor de vestiging laten vallen op het ter rein op de hoek Zomerwc-g-P. v r.- steinlaan. umiievj cy.er* noemen, u.e zimen GOES - Dinsdag 14 mei reikte drs ?S- een later stadium aan de orde fco- Grosveld. directeur van de .gewestelijke 1 ktLSS- men. sociale schoo in .Slot Oostende' te stichting Kloetsnge aan te ga.-.r; hypo- rGoes aan zestien cursisten het getuig-1 oprichting van een dergelijke federatie, Er waren in een vorige vergadering: een.schrift van de schoo! uit. He- tni.i'fe [eer- 1 die het maatschappelijk werk door de aantal mededelingen over een studie ini plan van dc .wijde school omvat drie diverse kerkelijke groeperingen eoördi- de richting van vuilverbranding gedaan1 geheel op zich/.-': staande cursussen neert en tevens een inbreng wenst van als mogelijkheid om het vuilnisprobleem 1 van n jaar De c-ers'-'-iaarscursu.s omvat - niet-kerkelijk georiënteerden, sinds een op te lossen. Daarna zijn de raden van, godsdienstige vraagstukken taaiexpres- 1 Wissenkerke en Kortgene over het pro- sle. maatschappelijke stromingen, socia- ject voorgelicht en de raad had er in de |e economie en staatsinrichting, openbare vergadering weinig meer over'Voor deze cursus slaagden: G. den Dek- c te zeggen: men vond het een uitsteken-j ker. D. Dokman. G. Dokman en r bezighoudt, of die men in de toekomst hoopt te realiseren zijn: de oprichting van een wijkcentrum in Goes-Zuid, in samenwerking met Ie bestaande maat. schappelijke instellingen van her vormde, gereformeerde en rooms-katho- lieke richting. Tevens zal men contac ten leggen op de Bevelanden met be staande organisatie, vereniging en ge meentebesturen. men wi! het jongeren werk gaan begeleiden, een informatie bulletin voor de inwoners van Goes sa menstellen. een maatschappelijk werk ster aantrekken en coördinatie van de bestaande verenigingen bevorderen. Het bestuur van de federatie bestaat uit twaalf leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heren A. N. J. van Hinte, voorzitter, ds C. van Duin, secretaris en A. Buitenhuis, penning ster. Op de oprichtingsvergadering tevens een reglementencomniissle en »en financiële commissie ingesteld. thecaire geldlening van 80.000.het verhogen van de weihouders bezol diging, het benoemen van e-r onder wijzeres aan de openbare lagere school, het deelnemen aan de gemeenschappe lijke regeling inzake de "bestrijding vr.n de luchtverontreiniging cn het af'wijzen van het bezwaarschrift van de heer C- de Laat te Kloet in ge tegen de nem op- neggen: men vond het een uitsteken-j ker. D. Dokman. J. G. Dokman en B. gelegde aanslag hondenbelasting. Om te de oplossing. Wel wilde de heer M. vanj Leydekker uit Zierikzee; M. van de ikomen tot verdere uitvoering van 'net der Weele (ch) van b en w weten: ,Is Guchte, W. de Jonge en C. Kook uit het verantwoord tot aanschaf van zo'njHeinkenszand, G. Hoondert en E. Pe- dure installatie over te gaan?', waarop;ters uit 's-Hecrenhoek; J. Koens. mej. burgemeester Evers bevestigend ant-|P. Koens en K. C. Koens uit Ovezande; voordde. mevr. Rottier. K. Prent en J. M. Jans- Capcllo uit Ka- Nieuwe klok op Betje Wolffplein Hij maakte er nog gewag van, dat er geen alternatief is. De heer Evers: .We zijn het er over eens. dat de toestand op de vuilnisbelt in Colijnsplaat onhoudbaar is en eigenlijk geen dag langer besten digd zou moeten blijven. Er is op het eiland verder geen andere stortplaats te vinden. AA:e móeten nu zoeken naar een centraal gelegen-punt'. i VLISSINGEN B en w van Vlissingen) De burgemeester deelde mee. dat het willen de elektrische klok op het Betje college oorspronkelijk had gedacht de Wolffplein laten vervangen door een komt ook woensdagavond weer aan de financiering van een en ander nu al in modernere uitvoering met verlichte wij- orde. By de stemming over een amen de raad te kunnen brengen, maar dat er zerplaten. Er zijn nu nogal eens klach-1 dement van de heer H. G. Jung, die bij nadere bestudering nog teveel flexi- ten over het niet synchroon lopen van'werd gesteund door de heer H J. Colijn bele posten waren, zolang er geen bouw- de vier tijdsaanduidingspunten. staakten in een vorige vergadering ile plaats is bepaald: daar hangen vooral de De kosten van deze nieuwe klok zullen stemman, nl 8 voor en 3 tegen. Aange kosten als grondaankoop, kabelaanleg, de drieduizend gulden belopen. B en iv zien de vergadering toen niet voltauli toegangsweg, afrastering en dergelijke willen die in vijf jaar afschrijven en tenlwa», staat de «aak van af. laste brengen van de kapitaaJdienst. 'agenda. bestemmingsplan voor de bebouwd» kom stellen b en w de raad voor over te an tot onteigening van de woningen hoolstraat 6 en 8. Wanne-: r de ex ploitatierekening van de voetbalvereni ging Kloetinge over 1968 als gevolg van het op tweede pinksterdag te hou. den voetbaltoernooi niet sluit, willen b en w deze vereniging daarin t- gemoet komen tot een maximum van 750. De reeds meerdere malen in de r3«d besproken verkoop van grond, die de gemeente in eigendom heeft, waarvan net college de opbrengst wil bestem men voor gemeenschapsvoorzieningen thans weer op da

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 9