BDNZD rtGENDfaa Sloe nog gegadigde voor Shell Chemie Zeehavens Schelde-Rijn Overlegorgaan Loswal Baalhoek Waterschappen stop de zon in uw hond met MARKTBERICHTEN WALCHEREN Meer begrip voor Rode-Kruiswerk Biidrage voor pomoaffgregaten LASTENVERDELING BESTRIJDING LUCHTVERONTREINIGING ONJUIST PATIËNTEN ,TER VALCKE' LATEN ZICH IN DE BOOT NEMEN BranJie in schuur DONDERDAG 16 MEI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 (Slot van pagina 1) de onzekerheid hieromtrent I» wee genomen door de beslissing van de regering dat de ruilverkaveling daar zal doorgaan.' De zuidelijke demarcatielijn voor de industrie op de Maasvlakte blijft onaangetast, maar dat betekent niet, dat uitbreiding van de Maasvlakte zelf niet overwogen wordt. Er zaJ aldus de minister wederom uitgebreid beraad worden gevoerd in de rijksplanologische commissie, waarbtt alle belangen van landbouw, natuurbescherming en recreatie weer aan de orde zullen komen. Bij het begin van de beantwoording zei de minister het volledig eens te zijn met de opvatting in de kamer geuit (door de KVP-senator Teijssen) dat flexibele planning en coördinatie in het kader van het nationale zeehavenbeleid beslist noodzakelijk zijn. .We hebben echter te doen met een dynamische ont wikkeling en een complex van vraagstukken. Vrees voor versnip pering ls niet ongegrond', aldus de bewindsman. Minister Bakker achtte het moeilijk om over de zeehavenontwikkeling voorspellingen op langere termijn te doen. ,In het raam var. het natio nale beleid hebben zekere havens ieder een zekere functie. We moe ten een 'reuze maken welke hav >ns In welke periode we tot ontwikke ling moeten brengen. Het nationale stimuleringsbeleid telt mee, evenals mogelijkheden en aantrekkelijkheden van een haven'. De minister wilde het havenbeleid niet los maken van aspecten als het wonen, de recreatiemogelijkheden, de zuiverheid van lucht en water. .De ze aspecten mogen we niet te licht opvatten. En daarbij moeten we ook nog flexibel zijn.' Een grote mate van samenwerking tussen rijk - provincie - gemeente en havenbeheer achtte de minister noodzakelijk: ,Een door mij ln het leven te roepen commissie kan ln het nationale kader hiervoor bouw stenen aandragen. Ik wil die com missie opdracl"- geven te adviseren over havenbeheer, haveninrichting, uitgiftebeleid, exploitatie en Interna tionale concurentieverhoudingen'. ees no -J hij 1 verdrag ter sprake bracht, dit naar aanleiding van vragen over de con currentieverhoudingen tussen de Be- neluxhavens. In dit verdrag staat dat de steun van de overheden niet zo ver mag gaan, dat de mededln- ginsvoorwaarden tussen de Belgi sche en Nederlandse havens er door wordt verstoord. In 1967 heeft de subcommissie verkeer concrete opdracht gekre gen om een .nvenlarlsatie op te stellen over de overheidsinvloed in havens als Amsterdam, Rot terdam en Antwerpen. Ook zal deze commissie de gemeenschap pelijke belangen der Beneluxha- vens bestuderen. Ondanks het concurrentievraagstuk achtte de minister de Nederlandse havens niet in erge mate in hun ontwikkeling belemmerd, en zag hij de ontwikkeling in velerlei opzicht positief. De studie van de commissie moet een bijdrage leve ren in de bevordering van de goede verstandhouding binnen Beneluxver- band. Verder sprekende over de havenont-, wikkeling in regionaal kader was fADVERTESTIE de bewindsman net eens met de con clusie van het overlegorgaan zee havenontwikkeling Zuidwest-Neder land. dat er nog veel studie nodig zal zijn. .Wij gaan met het overleg orgaan na hoe Wc de werkzaam heden zullen verdelen', zei minister Bakker. .In juni hopen we tot een afronding te komen van deze zaak Bij deze gesprekken is het van veel belang de bevoegdheden op bestuurlijk ni veau duidelijk te blijven onderschei den. Technisch willen we meewer ken door het uitwisselen over en weer van deskundigen.' Ingaande op vragen van de Zeeuwse senator Van Eeten (ar' erkende de minister dat een loswal voor de ha- van van Vlissingen-Oost zeer ge wenst is. De werkgroep heeft rapport uitgebracht en de minister zal zeer spoedig een beslissing nemen over het verzoek van het Havenschap Vlis- singen-ln-oprichting of het rijk voor de financiering van de loswal mid delen kan verschaffen. De lange duur bfl de totstand koming van het wetsontwerp voor de havenschappen Vlissingen en Terneuzen heeft niets te maken met de gedachte aan één groot havenschap voor de Wester'schel- de. Voor het geval Vlissingen vergt de juridische complexheid veel tijd, voor Terneuzen speelt de gemeentelijke herindeling een vertragende rol. ,Nog dit jaar zal de Terneuzense Zevenaarhaven uitgediept worden van 8.57 tot 10,75 min kanaalpeil' beloofde de minister. Bij het Baal- hoekplan zullen we duidelijke condi ties moeten stellen voor de Neder landse belangen, zei de minister, die aankondigde dat dit plan onderwerp van besprekingen vormt op de ko mende vergadering van het comité van Beneluxministers. Over het eventueel aanleggen van een tunnel tussen het Baalhoekge- bied en Brabant (waar de heer Teijs sen om had gevraagd) kon de minis ter nog niets zeggen. .Hierover moet ik eerst overleg plegen met mijn Bel gische ambtgenoot'. Ook over het tracé voor dé vaste oeververbinding voor de Westersciielde had minister Bakker geen nieuws. .Ik heb van df dienst nog niets binnen'. Hij verzekerde dal dit echter binnen afzienbare ,ijd liet geval zou zifn en zag wel meer dan één voorstel ter tafel komen. Het heeft alle aan dacht, zei de heer Bakker die na drukke.lijk stelde: ,Het gaat hier over hel tracé, niet over de tot standkoming van de verbinding. Daar heb ik nog geen middelen voor.' Over het Reimerswaalplan verklaar de de minister vast te zullen hou den aan de gedane toezeggingen. Voor wat het Schelde-Rijnkanaal be treft blijft de regering bij haar oor-1 spronkelijk streven dit in 1975 te realiseren. De regering zal een standpunt innemen inzake de voor de water schapsfinanciering belangrijke bijdragewet van de deltawet maar de minister verwees naar zijn in de tweede kamer gemaak te afspraak. Hij handhaafde zijn opvatting dat hij de Noordzee- hoogwaterkering in de toekomst ln één hand wenste te zien. .Dat is niet ondenkbaar. Er zijn meer dan plaatselijke factoren van in vloed op onze kustlijn, zoals delta werken, lange havendammen en zovoort. Dit in beschouwing ne mend, moet men zich afvragen of in één hand nemen van het kustregiem niet noodzakelijk is', aldus de minister die hierover nog een grondig onderzoek wil. Minister Bakker gai de heer Van Eeten toe dat er snel Iets dient te gebeuren met betrekking tot de schadevergoeding ex artikel 8 van de deltawet (schadevergoeding oester- en mosselcultures. .Ik zal spoed zet ten achter het indienen van een wetsontwerp en binnen een beperkt aantal weken het geven van voor schotten moeettjl maken.' Als de berekeningsmethode voor de vergoeding aan oesterkwekers voor schade, geleden in de winter 1962- 1963 voor betrokkenen ongunstig ls, is de minister bereid per geval een gunstiger afwikkeling te overwegen. Voorts zal de minister Inzake het al of niet Indijken van de schorren bij Rilland-Bath het waterschap spoe dig in kennis stellen. KADEWAND KANAALEILAND AANBESTEED MIDDELBURG ln het kantoor van veiling middelburg. rijkswaterstaat, directie Zeeland, te p mei. Aardappelen Bintje, bonken 8-7. Middelburg is woensdag aanbesteed het »-#• Koopman» bla-jwe bonken 7-8; maken van een kadewand van stalen1 «>cuwe aardappelen t-oto I 129-14». drie- damplanken langs de westzijde vail heti"ngen 1 126. kriel 11'. voormalige kanaaleiland ln Westdorpe. Aardbeien p da GorelJa I W~9.: 3 74-76; De uitslag luidt: firma gebroeders HGla" F ^5^2? en H. v. d. Hemel te Biervliet f 96.000:130-1*0. b i»-143: C 107-110: CC aannemersbedrijf W J. de Bruijn te;2 J1 0, Üi Terneuzen 1 98.500: NV aannemerobe- Goldcn Dric-io'j» bo-» ^.75 drijf E. N. van Noordenne te Hardinx-,'0 7 \peji veid-G.essendsm 102.000: NV aan- Jon» man 70 si—53: 45-- nemingsbedrijf C. H. van Wijnen te !J—,7: 2 23 32*r 3'- 3 38 Papendrecht f 107.500: NV aannemers-1 ^"^da f-lO; xa«!a 7—8;po«telMn DONDERDAG 16 MEI BRUINISSE Hervormd jeugdgebouw. bij eenkomst NCVB. GOES Landbouwcentrum. 14 uur: verga dering en demonstratie plattelandsvrouwen. Grote Markt, 16.15 en 20 uur: circus Boltlnl. Repetitielokaal aan de Dam. 19.30 uur: ver trek mara door de stad trompetterkorps .Excelsior1. MIDDELBURG 9-18 uur: miniatuur Wal cheren. Zuldburch. 19.43 uui landse vereniging v Stuivertje, vanaf 20 Trefpunt. 10 overal'. Hal Ontmoetlngskerk: filmvoorstelling .Sex ls overal' met discussieavond. VLISSINGEN Britannia. 14 uur: brldge- en canastabijeenkomst Nederlandse vereni ging van hulsvrouwen Concertgebouw. 14-22 uur: meubelshow. TERSERE Zaal Nolet. 20 uur: lezing door ds Poort. ZIERIKZEE - Havenpleln, 10-17 uur: voorjaarsbeurs. lezing voor de Neder- in hulsvrouwen, uur: Jongerensoos. filmvoorstelling .Sex l! MIDDELBURG UITREIKING VAN DIPLOMA'S AAN DE VLIEDBERG Ontwikkelingshulp bij KWJ Zeeland in 1967 centraal MIDDELBURG In het schoolgebouw van de clir. lagere land- en tuinbouw school ,De Vliedberg' te Middelburg werd dinsdagavond de jaarlijkse ouder avond gehouden. De heer W. de Buck, voorzitter van het bestuur van de school opende de avond en verwelkomde, een volle zaal met ruim honderdvijftig ouders, bestuursle den van stichtingen en coöperaties. Daarna reikte de directeur, de heer W. Fase, op spontane wijze, met voor iede re leerling het nodige, commentaar, de diploma's uit. Ir H. J. Wezenberg uit Utrecht, directeur van de landelijke stichting ter bevordering van het leer lingswezen in de land- én tuinbouwam- bachten hield een toespraak over het leerlingenstelsel waarin nij de mogelijk heden voor de leerlingen toelichtte. In de pauze was er gelegenheid om werk stukken door de leerlingen gemaakt te bezichtigen. Tot slot van de avond kre gen de scheidende leerlingen het woord, waarna, ze ook enkele stuitjes opvoer den. De geslaagden zijn: alleen land bouw: B. Corbijn te Oostkapelle, J. Nel len te Middelburg, C. Simonse te. Aag- tekerke, J. de Visser te Scrooskcrltc, P Wielemaker te Koudekerke en P. Wil- lemse te Sint-Laurens alleen tuinbouw: Joosse te Nieuw- en St.-Joosland de Kroo te Koudekerke; land- en tuinbouw: P. Baayens en C. Dieleman te Arnemuiden. D. J. de Bree en J. Din- gemanse te Middelburg, A. Crucq, S. Crucq en M. Verhulst te Nieuw, en St.- Joosland. J. Gilde te Sint-Laurens. J. W. Reijnierse te Biggekerke. B. Bras ser te Koudekerke en C. Zachariasse te Serooskerke. Afgewezen: 2 leerlingen. DOMBURG Twee woonhuizen openbaar verkocht DOMBURG Notaris R. Batten Middelburg heeft woensdagmiddag café .Wilhelmina' te Domburg voor de erven Brouwer twee woonhuizen Aag- tekerke Prelaatweg 78 en 80 open baar verkocht. De hoogste inschrijver was de heer H. Maas uit Wemel (Belr gië) met 10.000.-. De heer Maas v koper voor 17.200,-. bedrjjf T. A. Swets Bzn te Hardlnx- ve'd-Giesendam 110970: NV voorheen J. N. Dekker en Zn te Papenlrecht 114.000: A v. d. Voorde te Amstel veen 117.248: aannemersbedrijf firma K. Plieeer te Lexmond 122.900: A. v. d. Hoek te Oostvoorne 123.000: NV aannemingsmaatschappij voorheen J. Prins van Wijngaarden te Hattem 124.500: Leenhouts aannemingsbedrijf NV te Sluis 126.000: A K. Kraal.lc- veld te Sliedrocht 126.000: en NV aannemersbedrijf voorheen Van Dongen en Van Hove te'Dordrecht 139.000 W .Viérl-Ppveland Burgerlijke stand WISS ENK ER KE Geboren: Maria D. dv J. Uijl en A. Wisse. Ondertrouwd: J. van Llere 27 J en J. Snoodijk 21 J, C. Augustijn 27 i en E den Boer 20 J. A. Bakker 23 f en M. Nelisse 22 j. Getrouwd: C. de Smit 23 j en P. Ver- sluijs 21 j, J. van Liere 27 J en J. Snoodijk 21 J. boslcroten 38—«o. ty>«peen 112—137; zit 26—35. raoarbcr 4—13: radlj» 19—23: uien 31—42. prei 19—32: rode Kool 29—24: tplta- kool 38—78. ïiljtelderlj p o* 8—24. per <Z 58—61: peier»elle p k 101—227: ramen»» 22— 26; andijvie 41—70: katbloemkool 6 «l 82; 8 »t 29- «0: 10 st 12—13; Komkommer» groen 78 41—50 61-76 36—45 51-81 25—36 41-5: 21—33: 36-41 22: 31-36 38. krom p kg 33—41 stek p kg 18—23: »nlj*eldertj p k 57—83 Bloemkool blok: 1 3 90- 4 it 94-98. 6 »t' 9299; 8 »t 70: I 3 st 85—84; 4 st 88: 6 84—85: 8 »t 67. 10 st 32—36: 12 st I»—21: •t 56-66. 4 st 68—72. 6 s*. #8: 8 »t TUINBOUWVEILING ROTTERDAM DUitdag 14 met 1968. Andijvie U 61—76. U» 40—19 pee kg. Win ter bloemkool 6 st. la 83-106, 8 st Ia 63-89. 10 U 47-72. 4 st. Ua 71—<5. 8 st. Ha 49— 61. 10 at. Ua 39—48 per stuk. Kasbloemkool 6 et. Ia 96—126. 8 at. U 83—104. 10 st. Ia 83— 81. 6 at. Ua 70—92. 8 «L Ua 36-74. 10 st. Ila 44—ii per stuk. Snijbonen 320— «0 per kg. Kroten 43-58. Bospecn 86—100. Peterselie 14 —21 per boe Pre! 23—33 per kg. Radlj» 'vr.p.J 17—23 per ooa. Ba barber 9—15 per kg Selde rij 5—13 per bos. Sla gelicht* 11—15. kojd 0—10 per stuk. Postelein 78—Sptukool 68 —72. Uien 14—29 Spinazie 3649 per kg. Aardbeien Ia 7784. Ua 6477 per do©»,e. Aanvoer TWO doosje» Golden Delicto80-83 41-42. 75-80 43—31. 70-75 44—5». 6570 33—39 per kg. WloKOO 80-85 64—73. 75-80 63—8» 70-75 63—78. 65-70 54-70. 60-65 45-67 Jonathan 80-85 44—50, 7» 80 46— 57. 70-75 34—39, 63-70 26—44. 60-65 20—34 per AABDAPPELTERM1JNMARKT. i de makelaar» voor de termijn- aardappelen. Slotnoterlngen dd -m i wi o r w o Consumptieaardappelen Bintje laten 35—38: 10 st 23—26: 12 sc 13: winterbloem- «P"1 kJt'1 f>0* 3- *P«' 34M- kool 1 4 »t 102-110 6 r. 94-103: I4.l»«" liM -103; 6 «r 70-100; st 59: afw 6 »t 41- Openstaands positie. 13 tr 8 at 48 Aan'.-oer winterbloemkooi I7J00 atul 259; april: april 32-0. Gedane ta ken: och tend call: 13 x april 14.50: middag- call: 23 x nov 1Z10: 30 x april 14.30. Dag- aprll 23. AARDBEIEN VEILING BERGEN OP ZOOM. 15 mei. Goreila 1 64-79; 2 51—39: Red Gaunt- led 1 69 2 57; Vols 1 60—67 2 4é: Reglna VEILING KAPELLE-BIEZELINGE. 1 53—61: 2 41; Glasa I 55—60; 2 3A—50 13 met- Golden Dellcloua pool A 1 63 48: I 75 52; 1 70 52; 1 85 43; 2 80 41—42: 2 73 ASPERGEVEILING BERGEN OP z0031. 15 mei. AA extra 430: AA I 390. A extra 430; A 1 380: A «fw 280: B extra 360: b 1 300; B afw 240: C extra 230: C 1 190: D I 190: E 1 230: E 2 180: «tek 80. VLISSINGEN Ook In 1967 was één van do belangrijkste zaken, waarmee liet district Zeeland van <le KWJ, de katholieke werkende jongeren, zich be zighield de ontwikkelingshulp. Vooral in kring Vlissingen bracht de Jaarlijkse uurloonactie veel geld op. Verder werd het laatste geld van dc benodigde 6.500 hijeen gebracht die de uitzen ding van mej. Cisca Dirks naar een project in Brazilië kostte. Aldus blijkt uit het verslag van 1967. Op de weekeinden voor vormingswerk van het district werd 29 maal aandacht besteed aan de tegenstelling tussen arm en rijk in de wereld. Overige onder werpen waren seksualiteit, groeps- en districtswerking binnen de KWJ, financiën en de mogelijkheden met dis. cussiefilms. Het aantal leden dat 're. gelmatig de groepsbijeenkomsten be zoekt van de 13 in Zeeland werkende groepen, overwegend in Zeeuwsch- Vlaanderen en de Zak van Zuid-Beve land, was ongeveer 300 jongens en meis jes. Verder nam een moeilijk aantal te schatten overige jongeren wat minder regelmatig deel aan de bijeenkomsten. Tot de overige activiteiten behoorden onder andere samen met de r-k techni sche school in Hulst een schoolver latersactie voor de jongens van deze school, waarop een poging werd ge daan hen enigszins een beeld to geven van de situatie waarin zij als werken de jongeren terecht komen. Onderling dammen KAPELLE De leden van de dam club .Kapelle' speelden deze week voor het persoonlijk clubkampioensrhap de volgende partijen: A. J. Zegers C. Sulsters 1-1, C. de Blaaij - J. de Neef 2-0, Chr. Korstanje - L. Adriaanse 2-0 en J. J. Zegers - A. J. Zegers 2-0. GOES Het Rode Kruis In West-Zuid- Beveland vervult een steeds duidelijker functie. Dat stelde de voorzitter, de heer C. van Lierp in zijn openingswoord bij de jaarvergadering, die in Goes werd ge houden. De ingezetenen hebben in 1967 meer geld bjj elkaar gebracht dan tevoren. Dat komt door een verdubbeling van hot le dental en door de toename met 5 pro cent van de inzamelingsactie. Een deel van deze middelen werd statu tair afgedragen aan het hoofdbestuur voor het landelijke en internationale Ro de Kruiswerk. Maar ook voor het werk binnen de afdeling kwam meer geld be schikbaar. Dit werd voornamelijk be steed aan uitzending van chronische pa tiënten op een vakantieweek (op de Henry Dunantboot of naar een van de vakantiehuizen van het Rode Kruis) en aan het op peil houden van het red- dingsmaterieel van de uit ruim 35 per sonen bestaande colonne Rode Kruis- korps. Zo kon ln 1967 aan 10 patiënten uit de afdeling een vakantieweek worden aan geboden, terwijl de normale kosten moesten worden gemaakt voor het op leiden en oefenen van de Rode Krulshel- pers en helpsters eD de opslag van het reddingsmaterieel en het noodhospitaal. Belangrijk binnen de afdeling is voorts het welfarewerk voor langdurig zieken (23 vrijwilligsters) en de bloedtransfu siedienst (766 donors) voor de zieken huizen te Goes. Ook het Jeugd-Rode Kruis en de toe nemende activiteiten van de lectuur- dienst (1967 ongeveer 10.000 kilo tijd schriften ingezameld) wijzen op een stij gend begrip voor het Rode Kruiswerk binnen dé afdeling MIDDELBURG Het dagelijks be stuur van het waterschap Walcheren stelt de algemene vergadering voor om een krediet van f 12.000,- te verlenen als bijdrage in de aanscha.' van tien mobie le pompaggregaten, die het provinciaal bestuur wil aanschaffen in het kader van de wet bescherming waterstaats werken in oorlogstijd. Deze aggregaten zullen worden bestemd om in oorlogstijd te worden Ingezet voor bemaling van die gebieden, waar de nor male bemalingsinstallatie is uitgeval len. bijvoorbeeld door het ontbreken va nelektrische stroom. Ook ls het mogelijk met deze aggrega ten een door een dijkdoorbraak ge ïnundeerd gebied na het dijkherstel snel ler droog te maken dan alleen met de normale bemalingsinstallatie mogelijk zijn. Er zijn tien van dergelijke aggregaten voor Zeeland nodig, voor elk groot wa terschap één. De kosten zijn geraamd op 491.800,-. waarvan het rijk in het kader van de betreffende wet 368.850,- bijdraagt. Gs willen de helft van het provinciaal aandeel 61.475,-) verhalen op de waterschappen. Raad van Kattendijke: WILHELMINA DORP De gemeente raad van Kattendijke vindt de lasten verdeling, zoals deze in de gemeenschap pelijke regeling voor de bestrijding van luchtverontreiniging wordt weergegeven, niet Juist. De bezwaren richten zich vooral tegen het maximumbedrag van f 50.000,dat voor rekening kan komen van de provin cie. De raad acht het wel noodzakelijk, dat er met de metingen word doorge gaan. Aan de gemeenschappelijke regeling wil len ze dan ooit hun medewerking ver lenen, mits het maximumbedrag van f50.000,uit de regeling wordt ge schrapt en zo de kosten hoger zullen zijn dan wordt begToot. de provincie ook over dit meerdere 25 procent van de nettolasten voor haar rekening zal nemen. Indien dit niet gebeurt, zullen naar het oordeel van de raad de deelnemende ge meenten naar verhouding bij meerdere kosten zwaarder worden belast dan de provincie. De kans. dat bij aanvaarding van het ontwerp van wet de kosten per GOES Weeshuis Slngelst.rant, 10-12 en 14- 17 uur: tentoonstelling Jonge Nederlandse HULST Gemeentenuia: tentoonstelling werken Hugo en Guldo Metsers. MIDDELBURG Vleeshal stadhuis. 11-12 en 14-17 uur: tentoonstelling werken Zeeuwse kunstenaars. Rijksarchief Zeeland. Slnt-Pleterstraal 38 9.30-12.30 en 13 30-17.30 uur: tentoonstelling JJzeren wegen langs dammen en kreken' SINT-AN'N ALAND - Clubschip .Buuten- gaets': tentoonstelling werken Frans Bernt- VLISSINGEN Stadhuis. 18.30 uur opening tentoonstelling .Ons kind tekent' WESTDORPE - Galerie Troutzaerle. 9-18 uur: tentoonstelling werken Nico Molen kamp. ZIERIKZEE Museumzaal stadnuls 10-12 en 14-16 uur: tentoonstelling .Beroemde dokters'. BERGEN OP ZOOM - Luxor. 20 uur: .S- Mura. de sadlste' 18 Jaar Roxy, 20 uur: .Badsensalles 18 jaar MIDDELBURG - City 20 uur: .Strijd i extase14 jaar. VLISSINGEN - AihamDra 20 uur: De zevi vechters van de MacGregors' 18 jaar OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A PZC - VIISSINGEN - TEL. 01184.5144 TOESTEL 43 Burgemeester opent nieuwe banken m Kortgene COLIJNSPLAAT Burgemeester P. J. Evers van Kortgene zal maandag 27 mei de officiële opening verrichten van het nieuwe bijkantoor "van de coöperatieve raiffeisenbank Colijnsplaat te Kortgene en van het vergrote kantoor ln Colijns- plaat- In Korgene ls er vooraf om half drie een bijeenkomst in .De Stadswjjnkel- deri, in Colijnsplaat is er na de bezich tiging van het uitgebreide bankgebouw een ontvangst ln .De Patrijs'. inwoner voor de gemeenten aanzienlijk beneden de nu voorgenomen verdeelsleu tel van 46 cent per Inwoner zal komen te liggen, achtte de raad niet groot om dat, zoals raadslid C. Burger opmerkte: ,er nog nimmer een bijdrageregeling naar beneden Is gegaan, maar wel naar boven'. Als vertegenwoordiger naar de vergade ringen van de centrale werkplaats .De Bevelanden' benoemde de raad waarne mend burgemeester P. Daniëlse. Ak koord ging de raad met bet voorstel de bebouwingsvoorschriften te wijzigen met betrekking tot de grootte van bij twee premiewoningen te bouwen schuurties Geen bedenkingen waren er tegen net voorstel een verordening In het leven te roepen, waarbij het zonder vergunning verbodeD wordt bepaalde werken uit te voeren. De subsidieverzoeken van de centrale van katholieke militaire tehuizen en de stichting van het Nederlands studiecen trum voor administratieve automatise ring. werden voor kennisgeving aange nomen. Voor het gebruik van de gemeen telijke vuilstortplaats zal voortaan een recht betaald moeten worden. Tegen de voorgenomen verhoging van de wethou derssalarissen bleek de raad geen be denkingen te hebben. Bij de rondvraag attendeerde raadslid W. D. de Jonge op klachten bij de bouw van bejaardenwoningen en vroeg de heer Oudeman of er toch eens komaf ge maakt kan worden met het schilderen van enkele gemeentegebouwen, temeer omdat hiervoor reeds in de begroting een po6t ls uitgetrokken. De verschillen de ongelukken die er de laatste Öjd heb ben plaatsgehad op de kruising Lan- geweg-Provinclaleweg hadden de aan dacht van raadslid L. A_ de Pree. Op zijn vraag of er met het ooz op de ver keersveiligheid wat gedaan kan worden zegde burgemeester Daniëlse toe met de betrokken Instanties hierover te zullen spreken. SCHEEPV AARTBERICHTEN Vlissingen aangekomen 14-5: Lady Sylvia van Rochester. Vlissingen vertrokken 14-5: Naftilos naar Archangel: Lady Sylvia naar Hommelvik: Belgulf Enterprise naar Port Jerocne: Ma- rïnus V naar Greenwich. Gepasseerd naar Antwerpen 14-5: Victress van Londenu: Vedette ran Hull; Noorder- kroon van Duinkerken; Leurehaven v Rotterdam: 15-5: Benin kust van Freetwi Corona van Zwljndrecbt: Noord van R terdam: Vamos van Amsterdam: Proton van Mid-clesborough. Gepasseerd van Antwerpen 14-5: leis naar Londen: Transit naar zee van Breskens; Neutron naar Huil; Atlantic Star naar Gö- teborg: 15-5: Oldekerk naar Amsterdam; Bab T naar Casablanc-a; Erebus naar Göte- borg van Gent; Diligentia naar Rotterdam Gent; David naar zee. Heden overleed, tot on ze diepe droefheid, onze innig geliefde man, va der, behuwd- eD groot vader JAN MALJAARS op de leeftijd van 67 jaar. T. W. Maljaars- Jakobsen A C. Dekker- Mal jaara P. Dekker Anke Jan en Han Meliskerke, 14 mei '68 Corn. Jaspersestraat 7 Heden overleed plotseling mijn geliefde man PIETER MELSE op de leeftijd van 46 laar. P. Melse-Dingemanse Middelburg, 15 mei 1968 Kleine Werf straat 5 De overledene ligt opgebaard ln het Gasthuis te Middelburg, bezoekuren van 11.00-12.00 uur eD van 18.30-19.30 uur. De teraardebestelling zal plaatsvinden maandag 20 mei as. vertrek 14.00 uur vanaf Veersesingel 114. Condoleantieadres: Veersesingel 114 MIDDELBURG. Zeventien chronisch zieken van .Ter Valcke' in Goes laten zich deze week op een plezierige manier in de boot nemen. De rondvaartboot .Noord zee' is hun tijdelijk domein. Don derdagavond kwam er muziek aan te pas. toen kapitein Kesteloo de boot afmeerde aan de Loskade in Middelburg. De band van het Leger des Heils was er om wat gezelligheid te brengen. Overigens vermaken de passagiers zich op perbest. Geneesheer-directeur doK- ter A van den Brink, directrice zuster W. Davids en een staf van verpleegsters en personeel van de huishoudelijke dienst zorgen dat ze in de watter worden gelegd gedurende de reis. De trip begon maandag in Wolphaartsaljk. De patiënten uit Ter Valcke hebben al een rondvaart door de Rotter damse havens achter de rug- Via het Veerse Meer kwamen ze don derdag naar Middelburg. Morgen wordt de oversteek gewaagd en faat het op Terneuzen aan. Vrjj- ag volgt de ontscheping weer in Wolphaartsdijk, waar de boot ln gereedheid wordt gebracht voor de volgende tocht met patiënten van Tér Valcke. (Foto PZC) Heden overleed plotseling onze geliefde zoon. broer, zwager en oom PIETER MELSE op de leeftijd van 46 jaar. Middelburg: G. Melse L. Melse-Poppo Amsterdam: J .Melse J. Melse-Mol Hank Sita Middelburg. 15 mei 1968 Veersesingel 114 Algemene kennisgeving Heden werd, na een kortstondige ziekte, van ons weggenomen onze inniggeliefde vrouw, moeder dochter, schoondochter, zuster, schoonzuster er tante JAUOMINTJE CATHAKINA HAAK echtgenote van P. de Putter eerder van D L. de Regt in de ouderdom van 43 laar. Sterke de Heere ons ln dit zware verlies. Mede namens de familie: P. de Putter Mlentje de Regt Karin de Regt LeeD de Regt Jacqueline de Regt De teraardebestelling zal D V plaatshebben op za terdag 18 mei des namiddags 02.00 uur vanuit het verenigingsgebouw Zaagstraat 2. 41—45: 2 70 41—45; 2 «5 30—33 2 80 30—32; 2 55 30; grot 29—31; pool B I 85 41; I 80 45; 1 75 50; 1 70 48-51; 1 65 42. 1 60 33; 2 00 41; 2 75 41; 2 70 41; 2 81 30. 2 80 30. 2 55 30; grof 23; fljo 16-17; pool groea 1 80 41; 1 75 47; 1 70 48; 1 65 41; 1 60 30; 2 70 41; 2 65 38; 2 60 30; a«nvoer 1 80 43—53, 1 75 43— 37; 1 70 46—55; 1 65 39—43; 1 80 32—38; 2 80 41; 3 75 41—43; 2 70 41—43; 2 65 35—40: 2 80 30; 2 55 30: grof 25—30; fijn 16—13; Jonathan ex 70 61; ex 65 S3: ex 60 4-0—41; I 75 39: 1 70 49—50; 1 65 45: 1 60 37 2 75 31—35; 2 70 34—33; 2 65 30-33 2 60 23-30; 2 55 20— 25; grof 20—25; fijn 17—18; kroeta ppelen doordraai. Kasaard beten per dooa van 200 gram 2 68 Goreila 1 70-8; 2 56-73; Vola 1 74—3»; 7—70; Camortdge Vigour 2 57—70; Red Gauoüet 1 7373 2 62—70: Senga Sngar.a 1 76; 2 68; Hiata 1 73: 7 61; Regtca 1 76; 2 62; Bloemkool per stuk 1 x 4 75; x 6 8 54; x 10 31: 2 x 4 71-94: x 8 43—81; x 8 39—57. x 10 28; x 12 21—22. afw. 2442. kropila 6—7.50; radijs 14: rabarber 14—37: witlof 55. VEILING GOES, 15 mei. Kaaaardbeien per ds van 200 gr.: Reglna I 88; 2 82; afw 56—53; Glasa 2 75; Gorelia 1 82; 2 79; Red Gauntlet 1 84. Kasbloemkool 6 st 53-105; 2 4 st 105; 8 »t 42: winterbloemkoo: 4 st 110; 6 et 47—110; 10 st 23;; 2 4 »t 91-93. 8 st 42—61: 12 rt 18—31; 3 14—23: afw 17-62: kropsia I 12— 19: 2 9—14; selderij 16-19; peterselie 8—10; radijs 17—25: rameca» 19; sjalotten 8—3; prei 3430; spinazie 3744: rabarber 13 20; ze kraal 190—210: nieuwe aardappelen grote 140; drielingen 135: kriel 10S. VEILING 8ERGEN OP ZOOM. 15 mei. Export tia 66.90: sla 7—11; witlof 35—141: W.tte kool 16—24; sav. kooi 45—61: uien 827; breekpeen 41prei 1524; öoi- selderlj 1013: pg 130133: peterselie 26 29: andijvie 6470; raapstelen S. rabarber 4—6; paragon 5—13; bloemkool 26110: prins, bonen 57 p. ons; komkommers 33—43: kro ten 17; bospeen 44—85; radijs 10—21. spina zie 1031tomaten 1013; aardbeien 44 79 p ds: spltekoo) 29—36; boskroten 30—37; Golden delicious 2460; Jonathan 19—61. VEILING TERNEUZEN. 15 mei. Sla 1 14—17; 2 7—16; bloemkool A 3 63—93; B 72; B 2 30-64; C 2 13—33; afw. 10—60; komkommers 22—48. peen 111—119; radijs 10—20; kroten 43—57; rabarber 3 witlof A 2 81—89; alw 17—42: uien 18—»"': prei 2747: rpin&zle 936. asperges B 302 326: B 2 208—310; D btauw 253—255: C 2 144—230 C af* 103—148: tomaten A 2 102— 107: B 2 99107: C 2 78—85; aardbeien p d» 8992. Golden Delicious 1 60 43—54: 73 49— 55; 70 47—52: 65 3546 60 12—36: Golden DeUdous 2 30 4449: 75 41-50; 70 41—51: 65 36—45; 60 30—34. 3 grof 20—37; Winston 2 80 68-31; 75 74—76; 70 76-73: 55 62-76; 60 43—55; 55 25—33; Winston 3 grof 27—32: Jonathan 2 80 43—45; 75 43—47; 70 41—43; 65 $—40; 60 26—27. Jonathan 3 grof 18—20. VEILING ZW1JNDRECHT. 15 mei. Andijvie 50—75; spinazie 17—34; postelein 81—99; prei 1322; rabarber 49; stoofsla 1020; spitskool 6073; bloemkool A 93-103: B 76-89; C 57-61; sla A 1 6—12; komkommers 90 pl 55—56: 75 pl 47—48. 60 pl 36—37: 50 pl 30-31; 40 pl 25—27 35 pl 23- 24; krom 37 —39; stek 1524; tomaten A 690—700; B 720; C 650—669; CC 550: radii» rood 25—32: wltpunt 25—27; selderij 5—9; peterselie 5: boskroten 33—48: aardbeien 34—88 p ds. VISMUN COLIJNSPLAAT. Expo:tramaien 1176 kg. 330401; schar Ite kg; bot 147 kg: schol 2182 kg; wijting 33 kg: kabeljauw 55 kg; tong 2013 kg: paling 309 kg tarbot 11 kg: griet 110 kg; visiever 9 kg. spiering 6 kg: ongesorteerde vl» 190 kg. f-o BOSCH KAPELLE Woensdagmorgren rond twaalf uur heeft er een Drandje gewoed ln de schuur met hooi en stro van A. B aan de Bosschestraat re Boschkapeile. Het brandje was ont staan door met lucifers speiende kinde ren. Omwonenden ontdekten het vuurtje snel en de spoedig ter plaatse aanwe zige brandweer van Vogelwaarde had wéinig moeite om het brandje te blus sen. De schade bleef beperkt tot wat verbrand hooi en stro Het schuurtje zelf werd niet beschadigd. Sint Sebastiaan vict R0-iarig bestaan WESTDORPE Zaterdag aanstaande viert de schuttersvereniging .Sint-Seba-s- tiaan' uit Westdorpe haar tachtigjarige bestaan. De festiviteiten beginnen 's middags om twee uur met de ont vangst van genodigden ln café .'t Oudt Raedhuis'. Onder de genodigden bevin den zi"h burgemeester G. H. E. M. van Waes. de administrateur van de kroon domeinen uit Den Haag. b3ron Co Bot d'Esmrv uit Klnosterzar.de. de directie van de Amstelhrouweril uit Amsterdam en de heer R van Waes uit Westdorpe. Om kwart voor drie vertrekt men naar het srhuttersteH-ein Een kwartier later wordt het eedenkreken onthuld Kwart over drie wordt de .Schutterstent' ge opend Om half vt. r begint men aan een schieting. die een uur zal duren. De schieting voor ploegen over vijf ronden begint om kwart voor vtjf. Om zes uur gaat men weer naar café ,'t Oudt Raed huis'. Om half zeven begint de gezamen- ltlke maaltild Benoemingen werkcommissie metaaiwwp>-Lon<ie nijverheid VLISSINGEN Bij beschikking van de minister van economische zaken van 10 mei jl. ls benoemd tot iid van de werkcommissie metaalverwerkende nij verheid prof mr drs H. Langman. te Vlissingen. directeur Stichting Neder landse Scheepsbouw, tot dusver plaats vervangend lid. Tot plaatsvervangend lid van deze commissie werd benoemd drs C. de Voogd, te Wissingen, chef af deling secretariaat NV Kon. MH X»e Schelde'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 5