Goese raad verdeeld over zeehaven-zaken Man (24) verdronken in Kanaal Terneuzen Onderscheiding Scheldemensen bij overdracht van fregat RIJK MOET BESTUURSORGAAN ZIJN NOTA B EN W MET 10-6 AANVAARD Finaal oneens dSri5„'nSUg Eigen standje Onteigening gronden Duinweg Oostkapelle ZEEUWSCH LANDSCHAP KOCHT KERKHOF VAN BAARSDORP NTS-JOURNAAL WEET SLOE NIET TE LIGGEN Knecht kon Western Theatre, teleurstelling niet zwemmen Vergadering KvK Midden-Zeeland Sloop Breskense bunkers aanbesteed Vroege aardappelen in Goes geveild ALMANAK Aanbesteding baggeren havens Stoffelijke resten schipper Hoogstrate in haven Den Oever NASLEEP ZAAK MARIE DE RIJKE VOOR GS Marihuanazaak Terneuzen voor rechtbank MOTORRIJDER IN ETALAGE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 16 MEI 1968 GOES De Goese raad heeft woensdagavond geen unaniem stand- Ide besuuriijke organisatie. Daarbij con- s taxeerde ar Prins, dat de steden met punt kunnen bepalen over de nota van b en w inzake het rapport van zeehavenbeiangcn op allerlei manieren zeehaven-overlegorgaan. Wat zich als kloof voordeed in de visies van de protestants-christelijke groepering en de andere fracties leek in de discussie naar elkaar toe te groeien, maar zorgde opnieuw voor een kloof, toen er .ja' of ,nee' gezegd moest worden tegen de nota van het college, waarin één bestuursorgaan voor beslissingen rond het zee- havenbeleid (werkgelegenheid) en indirecte gemeentelijke inspraak (leefbaarheid) werd bepleit. Met tien tegen zes pc-stemmen ging men met de nota akkoord. Vóór er over de nota werd gestemd was er er een kwartier geharreward over een motie, die. de prot. chrisle- ljjko fractie wilde indianen «m en kele aanvullingen op de visie van b en w, die men onduidelijk vond te geven. Er werd gedacht zaken veroorzaakt regelmatig kortslui ting en we zijn daar al enkele maanden getuige van", betoogde hjj. De heer De Leeuw wees er voorts op, dat de deskundigen gebonden zijn aan de verschillende partners in het overleg en dat er .derhalve deelbelangen wor den behartigd'. Naar zijn mening gaat de invloed van de zeehavens diep land inwaarts. En hjj stelde daarbij: .Mid delburg en Vlissingen hebben Rotter dam verweten, dat het zich niets aan trekt van de partners. Ik zou ze enigszins verwonderd willen vragen: .Waarom onthoudt u Goes wat u van Rotterdam eist. een normale en gerecht vaardigde invloed in het ha.venbeleid. i gewijzigde motie, aan onderling Waar "we ten aanzien van Vlissingen- fracheberaad, maar met name de o03t gen spontane uitnodiging ver- 1'vdA bleek geen behoefte aan de .wachtten, bleef het akelig stil', motie te hebben en het slot was, dal dit stuk niet aan de orde werd ge steld en er werd gestemd over de nota van het college over het rap port van het overlegorgaan. Wethouder dr E J. Prins zei In zijn De heer M- Loeve stelde als woordvoer- Jï *5, Jlet'fina£! i der van de pc-groepering. dat men het jJv* hm w rapport een pinnig stuk' vindt, maar! h w 390 woningen per jaar zal moeten bou- wen. In groter verhand constateerde dr Prins dat er eigenlijk geen sprake is met betrekking tot de ruimtelijke ordening. .Ondanks liet bestaan van nationale plannen trekt elke stad er zo hard mogelijk aan om een zo groot mogelijk stukje van de koek te krijgen, met name de steden met. de zeehavenbelangen- Maar de Irele rest van het woongebied zal de ge volgen van dit heilloze touwtrekken ondervinden, want liet heeft met in directe effecten te maken'. steeds weer iets anders doen dan de plannen aangeven, als dit hun uitkomt, evenals de industrieën. En hij stelde: .Wanneer er gesproken wordt over het zeer grote nationale belang van de eco nomische ontwikkeling van Zuid-West- Nederland dan dienen die belangen niet behartigd te worden door havensteden of een provinciebestuur. Nationale be langen horen in het parlement en de re gering, die een ruimtelijk beleid dient te voeren. Ruimtelijk beleid is nu ook geen beleid, maar meer een handelen ad hoe. Het is een farce'. In tweede instantie kwamen prot. chr. groepering en b en w wat nader tot elkaar: ook de pcf vond, dat het rijk het beleid moet voeren en dat er wel een samenspel tussen de gemeentn in d be treffende industriegebieden moet zijn. Burgemeester mr F. G. A. Huber wees nog op het gevaar, dat het .groene boek je een eigen leven leiden en niet meer als inventarisatierapport zal worden ge zien, maar als een correctie op de kri tisch ontvangen zeehavennota. Hij at tendeerde erop, dat Rotterdam ook ten aanzien van industrieën een an dere plaats inneemt dan de andere part ners in het gebied, maar dat het voor het tussengebied van grote betekenis als men weet wie wat doet en men daar invloed op kan uitoefenen. De pc-fractie bleef de nota college echter verwerpen, de motie kwam niet aan de orde, waarna men betreurde, dal er geen unanieme sie kon worden gepresenteerd. rijk en provincies en gemeenten, ook achtte hij het mogelijk, dat er in de toekomst wat moet veranderen in de structuur van het deltagebied. Bij de wens voor de gemeentelijke in spraak meende de heer Loeve dat het college .even de werkelijkheidszin verlo ren heeft'. ,Het gaat om de ontwikkeling van de zeehavens, dat staat primair. Men moet toch bedenken, dat onze func tie in deze secunda/ir is, ons gebied om vat geen meter Scheldedijk of -water. Van Inspraak kan geen sprake zijn', al dus dit raadslid, dat wel wilde streven naar een zo goed mogelijke informatie. Naar zijn mening biedt het streekplan biervoor mogelijkheden en moet Goes blijven proberen betrokken te worden bjj het havenschap Vlissingen-Oost. In zake de zeehavenontwikkeling moet Goes, volgens de heer Loeve, de beslis singen van het overlegorgaan en de re gering afwachten. Wel zal naar zijn mening de geschetste ontwikkeling eèn bestuurlijke aanpassing eisen, waarbij men zo nodig op de herindeling vooruit moet lopen. MIDDELBURG Nu het wegschap Walcheren met enkele eigenaren van percelen aan de Duinweg te Oostkapel le geen overeenstemming heeft bereikt over de aankoop van gronden, nodig voor de verbetering van de Duinweg, stelt het dagelijks bestuur aan het col lege. van beheer van het wegschap voor om tegen deze eigenaren een rechtsge ding te voeren. Het betreft een geding tegen mejuf frouw dr. H, E A. Velthuis te Dom burg en de heren L. P. Boone te Baar land, J. van Strien te Brussel, W. J. de Haan te Serooskerke en J. Koene te Oostkaipelle. GOES Een dezer dagen werd het. n« horen v V r run mp«ion fwdi voormalige kerkhof van Baarsdorp In; D«? P°el ten zuidwesten van Goes aan-l 'fPF8.gekocht door de stichting Het Zecuw-j snnnlijk bij de betrokken instanties in liet bezit van de hervormde kerkvoog-L dringa (kvp) verklaarde zich met enkele korte opmerkingen landbóm,gron.l ,0 MRU. „pp.i Andringa stelde daarbij nog ten aan- i „„,i zien vin de zeehavenontwikkeling: ar?P®- or.hf- voor r'n ei-en «tamiic. dernomen oiii te voorkomen d: -'- dij te *s-Heer-Arendskerkc. Teen dezel°P 601 -r-j» SÏkK™^RP>~ k~.tad.lrt !»Ai»!ir?^J£nS,,ï-Kï2a,lf twee vlak ernaast liggende vliedber gen, waarvan de stichting hoopt dat ook die bewaard kunnen blijven. Landschappelijk vormt het een bij zonder aantrekkelijk geheel. i de beide vliedbergen heeft zien .Iedereen vecht voor z'n eigen standje. Het college wil terecht toe naar een coördinerend orgaan, waar aan on derlinge rivaliteit kan worden ontko men. Maar zolang eerst de industrie komt, dan een hele tijd niets en ten slotte de planologie, is het moeilijk, een bepaald beleid te construeren'.I T>ie opmerking werd in de loop van 1 de discussie van verschillende kanten PvdA, b en w in verschillende toonaarden onderstreept. verkopen, heeft d?fp inn Ktnnnen an. ZICh de de muur rondom het geheel zou worden afgebroken en dat dit historische monu ment verloren zou gaan. Dankzij de medewerking kerkvoogdij icon de stichting Het Zeeuwsche Landschap, welke stich ting zich bezighoudt met het instand houden van natuur- en landschaps- schoon in Zeeland, dit voormalige kerkhof nu in eigendom verwerven. Het kerkhof vormt een eenheid met De PvdA-woordvoerder L. de Leeuw haalde in zjjn betoog een aantal tegen strijdigheden in het bestuursbeleid in het deltagebied aan en zag als positief, stimulerende punt van de verkenningen van het zeehaven-overlegorgaan de inventarisatie in het samenhangende gebied. Een remmende factor noemde hij de opmerkingen, dat de beleidsbe slissingen voorbehouden blijven aan de r:ners tn het overleg. .En elk -an. HA,\ zes beleidsorganen maékt gebruik d van het autonome recht de beslisslr"— aan zichzelf te houden. .Deze gang Zware schade bij aanvaring voor Hansweert .nor, rr.-.'.L-r HANSWEERT Woensdagmorgen j vond °P de Westerschelde juist builen de recht de besh.al..,.enj !Tlon(jjng van cje buitenhaven te Hans-; laen. ,ueze gang van „;pW| -p-, aanvnrinir nlnals tussen twee op het kerkhof bevond slotkapel die tussen 1232 en 1234 is gesticht. Een en ander was in bezit van het geslacht van Borssele, De kerk is in 1880 afgebroken en op het ogenblik bevindt zich binnen de kerkhofmuur een boomgaard. In ver band hiermee zal iiet monument dan ook voor bezoekers gesloten moeten blijven. Dit is echter nauwelijks een bezwaar, aangezien men alles goed vanaf de weg kan overzien. Het kerkhof en de twee vliedbergen ko men juist in de berm van de nieuwe, vierbaans autoweg door De Poel te liggen. Aangezien ter hoogte van Baars, dorp een rust- on vluchlpiaats is gepro. jecteerd. zullen ;n de toekomst velen van dit aantrekkelijke punt in het land schap kunnen genieten. VLISSINGEN Twee maai bin nen tien dagen heeft het NTS- journnal een geografische .blun der" over Zeeland in de huiska mers gebracht. In het journaal van zeven uur gisteravond werd een kaartje getoond waarop do mogelijke plaatsen van vestiging waren aangegeven voor de uitbrei ding van Shell-Chemie: liet Moer- dijkgebled, Antwerpen en het Zuid- Sloe. Volkomen correct als men het zo leest, maar °r ontbrak één ding aan: de situering van het Zuid-SIoc (Vlissingen-Oost) was er letterlijk mijlenver naast. Op liet kaartje w as liet Sloegebicd ge arceerd aangegeven ten zuiden van de Kreekrakdam, dus onge veer ter hoogte van het beruchte vaarwater het Nauw van Bath... Noch in het journaal van acht uur. noch om kwart voor elf werd op dit onderwerp teruggekomen. Geen herhaling van de fout dus maar ook geen correctie. Vorige week maandag zat het NTS-journaal er eveneens naast- toen in een reportage over de ver gadering van het departement Zeeland van de maatschappij voor nijverheid en handel te Middel burg, werd gesuggereerd dat de Zeeuwen het Reimerswaalplan wilden laten voorgaan boven het Moerdijkgebied. Een bewering die er volkomen naast was: het ging hier om Vlissingen of Terneuzen. WESTERN THEATRE BALLET, MIDDELBURG, SCHOUWBURG We hadden van het als groots aange kondigde optreden van het Western Theatre Ballet gisteravond in Middel burg erg veel verwacht. Het is er niet uitgekomen. Misschien hadden we onze verwachtingen lager moeten span nen en wat meer onbevangen da schouwburg binnenstappen. Het had de teleurstelling minder groot kunnen doen zijn Nu deze erg groot is moeten we naarstig op zoek naar de oorzaken. Het Western Theatre Ballet heeft een zeer goede en grote naam in de ballet wereld. Dat is niet op de laatste plaats te danken aan de oprichtster en eer ste artistieke leidster. Elizabeth West. dat is zeker niet minder te danken aan de dansers en danseressen waar over zij heeft kunnen beschikken Dat materiaal is er nog. Elizabeth West niet meer. Het komt ons' voor dat de huidige directeur. Peter Darrell. wat meer moeite met het handhaven van de goede naam heeft. Hij heeft uitstekende dansera, maa.r doet er iets heel vreemds mee: in plaats van hen doodeenvoudig de nodige ruimte om te dansen ie geven, stuurt hij ze tijdens het programma doorlopend naar de toneelschool. Daarmee wi! zoveel gezegd zijn als: we hebben geen ballet maar toneel, drama te zien gekregen. We houden erg veel van toneel, maar waren voor ballet gekomen. Voor da goede orde vermelden we er dan met een bij dat we wel degelijk ballet zagen toen Maurice Bejarts .Sonate h trois' aan de beurt kwam en met die mededeling- zijn we weer terug bij het punt van" uitgang: het falen van de artistieke leiding. Acht jaar geleden voerde Elizabeth Wests Western Theatre Ballet even eens in Middelburg .Sonate a Trois* van Maurice Bé j art uit. Het maakte net als nu deel uit van het i kine mM de ml en dnor de KM moer programma voor de Nederland,. ;onr- de «hlppemkneol.1 overboord plw «*1 Be- zijn. TERNEUZEN De Belgische schip persknecht A. -J. de Baere uit Eekloo is woensdagmiddag verdronken in het kanaal van Gent naar Terneuzen. Het ongeluk gebeurde tussen Terneuzen en Sluiskil. De man, die niet kon zwem men, stond op de voorplecht van zjjn binnenschip, de yVIaro 2' om een lijn te grijpen. De boot kwam in aanra. iDë schipper van de .Emma' d.e naast het Belgische vaartuig was afgemeerd waarschuwde de politie, die vrijwel middellijk ter plaatse was. Nadat men een kwartier vruchte'oos had gedregd slaagde de heer P. W. Boekhorst uit Zaamslag, een oud-beroepsduiker en een van de leden van de DOW-onderwater- sportvereniging, erin om het stoffelijk overschot aan de oppervlakte te bren gen. De politie heeft het overgebracht naar het lijkenhuisje. De Baere was 24 jaar en ongehuwd. Op de foto: De politie bezig met dreg gen. (Foto: PZC). Telefooncentrale Sluis hersteld SLUIS De gemeente Sluis heeft; weer telefoon. De storing die sinds dinsdag morgen Sluis van de buitenwereld af sloot is dinsdagnacht om kwart over drie opgeheven De storing ontstond door een ongelukje in de telefooncen trale van Sluis, waarbij een PTT-be- ambte een lichte hoofdwond opliep. MIDDELBURG De kamer van koop handel en fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland te Middelburg houdt woensdag 22 mei as 's middags om 14 uur een algemene vergadering In het kantoor van de kamer aan de Seisdarn te Middelburg. Aan de orde komt onder meer de erke ning over-1967, die ten opzichte van de begrotlhg voor dit jaar een groter nade lig- verschil van ruim 3260 aangeeft. In de begroting was een nadelig verschil geraamd van 5500. het werkelijke na delig saldo is ruim 8760. De inkomsten waren ongeveer 36.000 hoger dan de raming van 328.600. met name door hogere jaarlijkse bijdragen 13.000), hogere .andere inkomsten' f 13.500) mve inschrijvingen (ƒ3500) en intrest 4000 ruim). De lasten wa- ren circa 40.000 hoger dan de geraam de f 334.100, met nn.me door hogere sa larissen enz. (ƒ19.000). pensioenstortin gen enz. bijna ƒ500), aanschaffing, on derhoud en afschrijving inventaris (ruim 42501. reis- en verblijfkosten en af schrijving auto's 5000 bijna) en re presentatiekosten en kosten van verga deringen 4000). Na de afhandeling van de huishoudelijke zaken houdt dhr J. Spa een inleiding de problematiek vap de invoering de belasting op de toegevoegde; Middelburg De bunkers op het Spul- plein, nabjj de binnenhaven, te Breken» zullen gesloopt worden. In het kantoor van rijkswaterstaat, directie Zeeland, t;e Middelburg, is de sloop er van woensdagmorgen aanbesteed. De uitslag van deze aanbesteding voor de sloop van voormalige militaire wer ken van gewapend beton- en metsel werk met ojjkomende werken', gaf wat de laagste en de hoogste inschrijver betreft enkele forse verschillen te z.et, waaruit duidelijk bleek, dat er enkele .vreemde eenden in deze bunkorbijt' verschenen waren. Het insohrijvingsresultaat is: D. v. d. Putte te Oostihuizen 99.500: NV gebr. Geldof te Serooskerke 129.975: we/j P. Vermeulen te Breskens 136.000: D. Hardenberg te Wemeldinge 137.000: weert een aanvaring plaats tussen twee motorschepen. Het 991 ton metende enj met veevoeder geladen Belgische motor-' schip ,Wal-an' op weg van Antwerpen! naar Keulen lag op de Westerschelde be nedenstrooms van de haven van Hans-1 AMSTERDAM Woensdag werd weert te wachten om deze binnen te kunnen varen Het Belgische motortank- op de werf van de NDSM in Am- snhlr» Rpné.lI SOS tnn I crolnrlen met f, sterdam de .Isaac Sweers net laat- GOES Woensdag werden in Goes de eerste vroege aardappe len geveild door de heer J. Wisker- ke Czn. te 's-Hecrenhoek. Deze primeurs werden door de Zuidbe- velandse groentehandelaren graag opgenomen voor prijzen, die vari eerden van 1.05 tot 1.40 per kilo. De laatste jaren varieerde de aanvoer van vroege aardappelen tussen de 150.000 en 200.000 ton per seizoen op de Goese veiling. jarts choreografie het veruit won bo ven de Engelse produkten die op het toneel werden gebracht, hoewel deze laatste met als zomaar niets werden beoordeeld. Dit Western Theatre Ballet blijkt dan na acht jaar nog niet verder gekomen te zijn. Béjart staat nog steeds bo venaan. erger: zorgt voor het enige stukje ballet van de hele voorstelling, die beslist vanuit de danshoek bekeken als magertjes gekwalificeerd dient te worden. Het programma begon met Dance Ma cabre', een choreografie van -Peter Wright. Deze dans der doden was zo ongemeen zwaar geromantiseerd, er zat zoveel verhaal en overdreven sug gestie in de zetting, dat de woorden ,uit de tijd' en zalig pathos' wel moe ten vallen. Bovendien is het verhaal, wie kent het niet?' wel erg zwart gemaakt. Grotten (het koele graf), zwaaiende mantels, doodshoofden en eng toneelspel. Elegische muziek, groen licht: het kan elk moment zeer giftig gaan stinken. Daarbij ge voegd het reit dat praktisch alleen in het tweede dee', gedanst werd en het stuk valt. Peter Darrells eigen choreografie van .The Prisoners' op de i fijne) muziek van Bela Bartok .Music for Celeste, percussion and strings' kon ook al niet overtuigen. Ook hier toneelspel van het zuiverste water, geen ruimte, weinig dans. .The Prisoners' kwam bovendien na een bijna twintig minuten durende de corwisseling en werd tussentijds door diezelfde changementen verstoord. Dat doet het programma geen goed. In de pauze dan weer Bartok, Béjarta zetting van ,Huie Clos' van Sartre onder de titel .Sonate a trois'. Ballet van zeer goede kwaliteit. Hoewel Sar- j tres verhaal zich uitstekend voor dit stukje toneel leent hier geen toneel, maai- een zuivere dansprestatie van Robin Haig. Valerie Sanders en Pet ex Cazelet. schip ,René-l' 50» ton) geladen met benzine op weg van Rotterdam naar Gent, .verliet op dit tijdstip de haven van Hansweert. Hierbij kwam het in aanvaring met de wachtende ,Wal-an'. De .René-I' liep slechts lichte schade aan het voorschip op. maar de ,Wal-an' be kwam zware averij. Na onderzoek kon den beide vaartuigen de reis voortzetten. JEMIIII' SLEEPTE KUSTTANKER MET SCHADE NAAR HAVEN ZEEBRUGGE VLISSINGEN De zeesleper .Temi ni' van T. Dijkhuizen uit Vlissingen heeft oensdag de kusttanker .Brodick' sloopbedrijf Roos NV te RotterdamI Leith (Schotland), die voor Zeebrugge 139.850: aannemingsbedrijf Schouwen- met machineschade lag. naar de haven - van Zeebrugge gesleept. Omstreeks drie uur 's ochtends kwam de melding, dat de kusttanker, die duizend bruto regis ter ton meet en leeg op weg was van Kopenhagen naar Zeebrugge, acht mijl ten noorden van Zeebrugge met machi neschade lag. 's Ochtends vroeg ging de .Temi III' naar de bewuste plaats en sleepte de kusttanker naar de haven van Zeebrugge, waar het schip om halftwaalf werd afgemeerd. Duiveland te Zierikzee 146.500: fir ma H. en H. van de Hemel te Bier- v-leit f 150.000 en sloop- cn grondbe drijf A. Jager NV te Midwolde (Gr.) 207.800. .eeuwse Gesloten Gaarne wijzen we de lezers er nog eens op, dat men vandaag niet te recht kan bij bakkerij-tearoom Corbijn ie Vrouwenpolder. Ten overvloede, gezien de advertentie in onze krant van dinsdag,m verband met de opening zijn wij op ]6 mei de gehele dag gesloten'. De bakkerij kan zich getroost we ten: toen in een dorp in Zeeuwsch- Vlaanderen de oafé's eens langer open mochten adverteerde een kastelein: Jn verband met het nieuwe sluitingsuur heden tot li uur open'. Kort tla elven doofden de lienten in het bedrijf, toen men te, met de verdere Inboedel, kort en klein sloeg. Het Vrovwenpol- derse bedrijf gaat uit van een an dere volgorde. Verstandig. Haal er één. MIDDELBURG In het kantoor v! rijkswaterstaat, directie Zeeland, Middelburg is woensdag aanbesteed het liaggerwerk in de grote rijkshavens van Zuid-Beveland, tc weten te Hansweert, Wemeldinge, HoedcUenskerke, (trainin gen en Ycrseke. De aanbesteding nad de volgende uit slag: T. H. Smulders Baggermij. NV te Utrecht 575.200..: Baggermij. Van Noordenne te Sliedrecht 5S1.000.-: R. Boltjes en Zn. NV te Zwolle 584.000,-; Baggermij. Tjaard v. d. Molen te Gro ningen 592.000.-; NV Aannemingsmij. v-h J. Prins van Wijngaarden te Hat- tem 597.750,-: NV Aannemersbedrijf v-h J. van Hattum en Zn. te Zaltbom. mel 598 700,-: en NV Aannemersbe drijf v-h J. C. Kooiman en Zn. te Har- iingen. eveneens voor 598.700,-, ste van een serie van zes onilerzee- bootbestrijdingsfregatten van de ,Van Speyk'-klasse overgedragen aan de koninklijke marine. Bij die gelegenheid werden twee Schelde mensen bij welke werf drie van de fregatten zyn gebouwd ko ninklijk onderscheiden. Het betreft hier ir J. H. Mulock Hou wer, directeur, die is benoemd tot of ficier in de. Orde van Oranje Nassau, en de lieer B. G. Steinhauser, baas van de tandwielenfabriek, waar alle tandwielkasten voor de zes fregatten werden vervaardigd, aan wie 3e zil veren eremedaille van de Orde van Oranje Nassau is toegekend. Staatssecretaris A. van Es van de de fensie (koninklijke marine) reikte de on derscheidingen uit. Hij roemde de heer Mulock Houwer als, een begaafd werk tuigkundig ingenieur, die zijn grote ken nis paart aan een grote technische fan tasie'. Hij merkte op, dat het penvoerder schap (algemene leiding) voor de voort- stuwingsinstaliaties voor alle zes de fre gatten was toevertrouwd aan de konin klijke maatschappij ,De Schelde' en dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid hiervoor berustte bij de heer Mulock Houwer. De staatssecretaris zei voorts, dat buiten de Scheldeactiviteiten de heer Mulock Houwer zich ook op maatschap pelijk terrein heeft bewogen, waarbij hij met name noemde het voorzitterschap van de hogere technische school in Vlis singen. De heer Mulock Houwer kwam in 1942 bij De Schelde. Hij werd in 1955 benoemd tot hoofdingenieur tekenkamer machine bouw, in 1959 tot onderdirecteur en in 1961 tot directeur. Staatssecretaris Van Es noemde de heer SteinhSuser een .uitstekend vakman, die niet alleen zelf een grote vakbekwaam heid bezit, maar die ook in staat is de ze grote vakkennis op Inspirerende wij ze over te dragen op zijn ondergeschik ten. Mede door zijn Inspanning en toe- marine, maar ook bij de koopvaardijre- d er ij en een zeer grote en goede reputa- tlfl beefi', aldua YERSEKE, DEN OEVER Woensdag middag heeft men in de haven van Den Oever stoffelijke resten van de heer Wil lem Hoogstrate (48) uit Yerseke gevon den. Zoals bekend werd de heer Hoog strate, die schipper was van de Yerseke 46. vorige week ln de nacht van maan dag op dinsdag vermist. Vermoedelijk is hij bij het aan boord gaan misgestapt. De zwaar verminkte stoffelijke resten kwamen naar boven toen de Wieringen 103. bemand door de familie Kik uit Bruinisse, wegvoer. Het lichaam is ver moedelijk in de schroef van dit schip te recht gekomen. De stoffelijke resten zijn voorlopig op de algemene begraafplaats van Wieringen ter aarde besteld. MIDDELBURG Ex.Uennelhoudster Marie de Rijke uit Sluis Iieeft tijdens een door de derde kamer van gedepu teerde staten van Zeeland gehouden be- roepszitting nog eens de gelegenheid te baat genomen om een pleidooi ge houden voor de bescherming van dieren in West-Zeeuwsoh-Vluuiideren, Dat ge. beurde tijdens de zitting waarop zij liet door haar ingestelde beroep tegen een raadsbesluit kwam toelichten. Het ging er hierbij om dat nadat er be zwaren waren ingediend toch was beslo ten aan Marie de Rijke geen bijstand te verlenen ingevolge de rijlcsgroepre- geling zelfstandigen. Zij had aangedron gen op een voorschot op basis van de ze regeling omdat zij zich door haar ac. tiviteiten in en rondom de kennel op komstig uit België. Het was de bedoeling hoge kosten had gejaagd. dat de marihuana door de Terneuzenasr Als motief van d'e 'weigering werd door zou worden doorgegeven aan een Am- secretarie-ambtenaar A. van Beijsier- sterdammer, veldt uit Sluis ter zitting aangevoerd; dat de gemeente een uitkering- van) 7000 gulden had geweigerd onidat zij niet beschikte over een wettelijk ver-; eiste vergunning voor het houden van] een kennel. Kranteverslagen hebben dui. delijk gemaakt waar het uiteindelijk al- VLISSINGEN De interlokale tclex- lemaal op uit is gedraaid. Mejuffrouw kabel Middelburg-Goes. die als gevolg De Rijke betoogde ter zitting dat het van werkzaamheden bij Kloetinge dsns- Over het laatste onderdeel .Mods Rockers '63' kunnen we al zeer kort zjjn. We hoeven ons alleen maar af te vragen (en het antwoord is beslist ontkennend) of dit nu beslist nodig is dat we in 1968 nog eens een ge danst parodietje op de beatlenianie van '63 voorgeschoteld krijgen. De tegen stelling tussen artistiekelingen en vet- kuiven zagen we al eens beter uit gebeeld. Er waren wel enkele grapje.^ maar veel veixler dan Sleeswijk zul len die het wel niet brengen. Samenvattend: een zware teleurstel ling met uitzondering van Béjarts ver ademing gevende .Sonate S. trois'. Jam mer dat Darrell zijn danseres tekort doet. Het publiek kan dat meevoelen: het krijgt een Westera Theatre en vroeg een Western Theatre Ballet. D 0. MIDDELBURG Morgen, vrijdag komt op de zitting van de meervoudige straf kamer van de rechtbank in Middelburg de zaak van de 30-jarige Terneuzenaar G. J. de J. Hij werd begin maart gearre steerd wegens het in bezit hebben van ruim twee kilogram marihuana. De in beslag genomen marihuana had een han delswaarde van ruim tweeduizend gul den. De verdovende middelen waren af- Breuken in telex kabel hersteld Kpii beeld- tijdens de tndienststel- ca cb Jasm g-vrr.-j' is de houdinj stuur heeft de hand is g gemeester van Sluis gedane toezeggin gen waren nagekomen zou de behuizing in orde zijn geweest en was de uitgif te van de vereiste vergunning mogelijk feworden, zo meende mejuffrouw De tijke. Gs zullen schriftelijk uitspraak doen in deze zaak, irrijde eland< ige v£ Noon r op de bij de Noorcfsingel een bot sing plaatsvond met een vracht auto die werd bestuurd door de Middelburger L. P. van L. Deze nam de bocht iets te royaal. De motor werd op het trottoir ge drukt tegen de winkelruit, die aan diggelen ging. L. liep slechts lichte verwondingen op. dag op enkele plaatsen brak, was woens- I dagmorgen rond half acht weer her steld. Dc reparatie werd bemoeilijkt door overvloedig grondwater. Dit maak te het noodzakelijk de kabel over een aanzienlijke lengte boven de grond te brengen. Het telexverkeer verliep I woensdagmorgen weer normaal. IETS LAGERE TEMPERATUREN Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enkele buien. Matige, aan de kust af en toe vrij krachtige westelijke wind. De zelfde middagtempera turen als gisteren of iets lagere. ZON EN MAAN 17 mei Zon op 04.43 onder 20.31 Maan op 01.40 onder 09.03

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 2