,Het is erg dat er na 10 jaar nog geen schaderegeling is' PFAFF Israëlische onderscheiding voor Vlissingse predikant Vietnam-soldaat op bezoek bij vader gesneuvelde vriend In juli schets voor kreken Ouwerkerk Machinaal schoonmaken strand nog in experimenteel stadium 7 ZEEUWS EERSTE KAMERLID A.A.VAN EETEN: BEWINDSLIEDEN BEANTWOORDEN VANDAAG Baalhoek Shell Chemie Schelde-Rijn Sloe en Terneuzen Bijdragewet DS G. J. PONT IER GAF JODEN ONDERDAK Oesterschade 248- 798- VW-foto Zeeuwse Jaarbeurs werd niet gestolen M. K. Romeijn wil inlichtingen over stadium plannen Publiek moet ook doorwerken GENT: TWEEDE SIDMAR-0VEN IN BEDRIJF WOENSDAG 15 MEI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT fVan een onzer redacteuren) aangezien bjj verwezenlijking van liet plan de kanaaloever in Oost-Zeeuwsch- Ylaanderen geïndustrialiseerd kan wor den. De lieer Tejjssen was benieuwd naar de motivering en de verwachting van de regering en naar de procedure- vorming als gevolg van de principe- toezegging nan België. In geval van realisatie van het Baalhoekplan drong hij aan op een vaste oeververbinding op of onder de Westerschelde tussen Noord-Brabant en Oost-Zceuwsch- Vlaandoren om isolatie van dit laatst- DEN HAAG ,Op 8 mei was het s"*"1 voorkomen, tien jaar geleden dat de deltawet werd aangenomen. Het is heel erg dat er na tien jaar nog altijd geen schaderegeling is voor diegenen, die door de gevolgen van de delta werken worden benadeeld'. Dit constateerde het Zeeuwse eerste- kamerlid A. A. van Eeten (ar) dinsdagavond in de eerste kamer tijdens de behandeling van de be groting voor 1968 van verkeer en waterstaat. Senator Van Eeten drong bjj de minister op een spoe dige en bevredigende oplossing aan. Behalve met de deltawet con fronteerden de senatoren minister Bakker samen met staatssecre taris Keyzer achter de regerings tafel gezeten met vragen over het Baalhoekplan, de Ryn-Schelde- verbinding, en de totale ontwikke ling van het zeehavengebied in Zuidwest-Nederland. De KYP-senator Tejjssen had het debat geopend met vragen over het haven- beleid, waarbjj hjj als eerst het Baal hoekplan van de Belgische regering aansneed. Ook Nederland heeft daar volgens dit eerste-kamerlid belang bij. .Nederland ma? de kans met ver spelen dat Shell-Ghemie naar het buitenland gaat', «telde de senator verder en hij verlangde van de rege ring de grootst mogelijke soepel heid op het gebied van alle vesti gingsfactoren. De heer Teljssen Eleitte voor flexabiiiteit bij het zee- avenbeleid en stelde dat men bij het tot ontwikkeling brengen van de delta over bestuurlijke grenzen heen moest durven zien. Opgeschrikt door berichten uit België over hel tijdschema van het Schelde- Rijnkanaal toonde zich de YVD-sena- tor Delprat. In België zou men de uit voering van de kanaalwerken afhan kelijk willen maken van het gereed komen van de sluizen bij de Kreekkrak- dam. ,Ik kan me moeilijk aan de In druk onttrekken dat België niet meer zoveel haast heeft, als wjj aanvanke lijk dachten', zei de heer Delprat, die evenals de vorige spreker benieuwd was naar het standpunt van de rege ring ten opzichte van de in de Bene- luxraad in Luxemburg vorige week aangenomen resolutie over het haven- beleid, waarin op een institutionalise ring van de Beneluxsamenwerking in deze wordt aangedrongen. Ook de CHU-senator Kranenburg bracht het Baalhoekplan ter sprake. ,Dit Belgische plan doorkruist de plannen voor het Sloe en Terneu zen'. meende hij. De steun van het rijk ook aan de Zeeuwse steden valt in het niet bij hetgeen de Belgen doen. die de gehele infrastructuur van nieuwe vestigingen in Antwer pen voor hun rekening nemen, al dus de heer Kranenburg. Hij was voorts geïnteresseerd even als zjjn voorgangers naar de hou ding van de regering ten opzichte van de jongste zitting van de Beneluxraad via een resolutie aan de orde gestelde Beneluxexcecutieve. Voorts wilde hij weten of Bergen op Zoom de enige gegadigde voor het vliegveld Woens- drecht als vrachtvliegveld is. Ook bracht de heer Kranenburg de onrust onder de Zeeuwse vissers en oesterkwekers ter sprake, die volgens hem nog steeds niet weten waar zij aan toe zijn. D* heer Kranenburg uitte zijn ongerust- De socialistische senator Yan Es was een der sprekers, die de verbinding legde met ,de overkant', de tweede kamer, waar het kamerlid Th. J. \Yes- terhout diezelfde dag minister Bakker had gevraagd de kamer op de hoogte te houden van de inzichten der rege ring omtrent de zeeliavenontwikkellng. .Ik zou er van willen maken houdt de kamers op de hoogte', aldus de heer Yan Es, die informeerde naar liet on derzoek van de regering naar het na tionale zeehavenoverleg. De laatste spreker de Zeeuwse se nator Van Eeten vroeg de minister zijn opmerkingen over het uitbflj- van de deltaschaderegeling naar de stand van zaken rond de voor de financiering der waterschappen belang rijke bijdragenwet. Herinnerende aan het rapport-Steenbeek. en de opvat tingen van de daartoe ingestelde werk groep omtrent het ai "of niet over nemen van de Noordzeewaterkeringeq door het rijk, zei de heer Van Eeten: Ik heib de indruk dat de minister met de werkgroep voor die gedachte van overname geporteerd is'.' De senator stelde vast, dat de waterschapsbonden er echter tegen waren. ,Tn Zeeland zijn de waterschappen thans geconcentreerd. Zij beschikken over ervaren, deskundig personeel dat dag en nacht klaar staat. Het is niet goed deze zaak aan de waterschappen te onttrekken, die hier door worden uitgehold.' Hoe staat het met het wetsontwerp Havenschap Vlissingen?' informeer de de heer Van Eeten verder by de bewindslieden. Het wordt tooh niet opgehouden door de gedachte aan één groot havenschap voor het gehele Westerscheldegebied Dat vergt teveel tijd. We moeten eerst komen tot een havenschap in Vlis singen en een ln Terneuzen'. Hy drong voorts op .financiële bijstand aan van de minister bij de aanleg van de Loskade in Vlissingen-Oost een project, dat niet langer kan wachten, en vroeg aandacht van de regering voor de financiële moeilijkheden die er voor Terneuzen zijn ontstaan door de ondiepten ln de Zevenaarshaven. .Die haven is van meer dan regionaal be lang' en dient te worden uitgediept, opdat ook schepen van 59.000 tot 60.000 ton, die wel het kanaal kunnen beva ren. de Zevenaarhaven kunnen aandoen'. De lieer Van Eeten klaagde ook over het feit, dat na anderhalf jaar de schade, in de winter van 1962-1963 aan de oestervoorraden in Yerseke toege bracht, nog steeds niet vergoed is. De hoop van de gemeente Yerseke. die gemeenschapsvergoeding wil. is nu nog gericht op artikel 8 van de deltawet.' Tot slot deelde de senator de minister mee. dat er in Zeeland zowel in krin gen ran het bedrijfsleven, als bij parti culieren voorkeur bestaat voor het tra cé Haringvlietbrug - Zeelandbrug - Westerscheldebruggebïed westelijk van Terneuzen, bjj realisering van een vaste oeververbinding over de Westerschelde. Hij drong er bij de bewindslieden op aan de économische studies over deze verbinding gelijktydig met bodemtech- nische onderzoekingen te laten verrich ten, en herinnerde de minister aan zijn mededeling in de tweede kamer gedaan. De minister zei daar overtuigd te zijn van een snelle beslissing. De bewindslieden zullen vandaag (woensdag) antwoorden. VLISSINGEN De Amerikaanse gevechtsverwikkelingen dodelijkjXn «"rSLld'ai marinier John Ruster (30) van door granaatscherven werd ge-die tijd op hetzelfde oorlogsschip geva- de derde mariniersdivisie, gesta- troffen, op te zoeken en te ont- qp de hoe John Ruster over de Vietnam-oorlog denkt, kon h'.J slechts antwoorden: ,6h boy. het móét. man'. Vietnam terpen slechts zes dagen Van Saigon vloog hij naar Frankfurt het Is tij of Ik. Johneon heeft de Juists Vietnam, Kreeg siecms zes aagen |r] huurde_daar een auto en mentaliteit, htj weet hoe hij de zaken vrijaf om zich uit de sfeer van de Vietnamoorlog terug te trekken. Dit korte verlof heeft hij speciaal gebruikt om de vader, de heer L. van der Schans (eige naar van ,De Stoof' en .Panaché'), van zijn vriend Donald die tijdens benauwde reed er mee naar Vlissingen. Na een goed moet aanpakken. Het is ge nacht te hebben doorgebracht ln hotel j,-oon nodig, geloof mijl'. Verder wilde .Corner-house' te Vlissingen werd hJj marinier Ruster niet over Vietnam-aan- door een tussenpersoon In contact ge- jelegenheden praten, maar alleen rus- bracht met de heer Van der Schans. rjg de vriendschap met Van der John Poister is een moeilijk persoon om Schans' zoon en zijn nieuwe vriend- mee te praten en is waarschijnlijk door^hap met de vader praten, het oorlogsgeweld verbitterd en onver-1 j T sohiUig geraakt. Uiteindelijk niet zo on-l verschil:g als hij er uitziet: ADVERTENTIE RESULTAAT VAN FIETSTOCHTJE IN 1942 (Van onze kerknieuwsredacteur). VLISSINGEN Voor zijn ille gale werk voor joden in Zuid- Limburg is de emeritus gerefor meerde predikant ds G. J. Pon tier (80) in Vlissingen, door de staat Israël onderscheiden. Hij heeft het hoogste onderschei dingsteken gekregen van dit land: de ,ere-medaille voor de welgezinden der mensheid'. Tn de oorlogsjaren leefde behalve het gezin Pontier (zes personen), in de gereformeerde pastorie in Heerlen de familie Sïlber rijf personen. Bovendien namen ds en mevrouw Pontior-Wartena een twee maanden oude joodse baby in hun gezin op. De pastorie in Heerlen was ook verder altyd een stil onderdak voor joden en een adres voor het illegale werk. De eremedaille, zilver, in een olijf houten casette, is ds Pontier over handigd in de Hal der herdenking op de Berg der herinnering, het her denkingsteken van Jad Wasjem. Er was in de hal een eenvoudige plech tigheid, waarby een rabbijn psalmen las. Daarbij werd het eeuwig licht ontstoken ter herinnering aan de zes miljoen joden, die zijn vermoord in de tweede wereldoorlog. daar. waar we kerkdiensten hielden, is later koster geworden van het nieuwe kerkje.' Toch waren er na verloop van tijd goede contacten met de rooms-ka- tholieken. Er kwam een colloquium waar r-k professoren en gerefor meerde predikanten elkaar ontmoet ten en waar de hele dogmatiek werd doorgepraat. Een van de pro fessoren zei later: sedert ik jullie ken, onderwijs ik anders over het protestantisme dan vroeger. Stafkaart Na de eerste wereldoorlog was er de grote depressietijd (.als predi kant"? In ieder geval weinig kleding en je ging met brood en een staf kaart op zak de grenzen langs, ook daar waren de gereformeerden) en vervolgens de ontwikkeling van de mijnstreek. ,In het begin waren ze bang, dat de mijnen met 25 jaar wel leeg zouden zijn, maar dat is meegevallen.' Vervolgens kwam na de oorlog de Zeeuwse periode. Eerst predikant in Domburg en Westkapelle van 1949 tot 1954 en daarna evangelisatie predikant in de classis Middelburg tot oktober 1963. Bovendien was ds Pontier veertien jaar te vinden in .Bethesda': ziekenbezoek, vooral in de reuma-afdeling. Tob niet langer. Ruil uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aan. Bij aankoop van een Pfaff zigzag-machine kan immers in de meeste gevallen uw oude naaimachine, ongeacht welk merk, worden ingeruild! Bespreek deze mogelijkheid eens in een Pfaff-zaak. ONS ZIGZAG-PROGRAMMA LOOPT VAN ELEKTRISCH, COMPLEET MET KOFFER over Vietnam. Ën val me toch niet las tig met publiciteit. Ik ben alleen maar hier naar toe gekomen om met de va der van mijn .pa!' kennis te maken. Dat is alles'. ureli Vil-1 Marinier John Rueter in peeprek met .Praat niet de heer Louis tam der Bchane. (Foto: PZO). John Ruster vertelde, dat hij van plan Is alle mogelijke moeite te doen om te bewerkstelligen dat de heer Tan der Schans het graf van zijn zoon in Ameri ka kan bezoeken. ,Ik beloof, dat ik in .Amerika direct met de betreffende auto riteiten contact zal opnemen. Desnoods S-et ik hem het reisgeld zelf. iep ontroerd hoorde de heer Van derQQj-g j-,e fljto van Lange Jan. die door de lts ir. Middelburg voor een WIENER SANGERKNABEN IN BASILIEK TE HULST stand op de Zeeuwse Jaarbeurs is ge bruikt en waarvan men dacht dat hij PFAFF NAAIMACHINES W. RIKKEN NV Bergen op Zoom: Kortemeestraat 17, telef. 01640-5878 Terneuzen: Nieuwediepstraat 23, telefoon 01150-2294 Breda: Lange Brugstraat 30, telefoon 01600-31745 Eindhoven: Willemstraat 21, telefoon 040-22570 Roosendaal: Nieuwe Markt 48, telefoon 01650-5546 Verder verkrijgbaar bij: A. C. Bastiaanse, Papegaaistraat 4, Goes G. Hemelaar, Nieuwendijk 29. Vlissingen G. Hemelaar, Langeviele 52, Middelburg H. A. de Breuck, B. F. van Waesberghestraat 16, Hulst uit Goes, die een stand caravans op de beurs in Middelburg had, vond de fc- to dinsdag bij het uitladen van een aan- HULST De .Wiener Sangerknaben' hang-wagen. Eerder had men de foto. worden uitgenodigd een uitvoering tei^g -,vas geleend van de provinciale WV. geven in de Sint-Willibrordusbasiliek aj gezien bij het laden van de wagen te Hulst. Hiertoe werd besloten tijdens in Middelburg, maar toen besteedde men een vergadering met de kunstkring, g. geen aandacht aan. Door een bericht burgemeester P. J. G. Molthoff en een <je PZC werd de heer Nulten erop functionaris van de stichting Zeeland, opmerkzaam gemaakt, dat de foto van I De datum voor dit evenement moet nog de VW ;s i worden vastgesteld- RECREATIEVRAGEN IN DUIVEL AND Fietstochtje Het begon allemaal in 1942 toen Chanan Sllber met zijn broer ds Pon- tier ontmoette op een fietstochtje. Ds Pontier bood nen onderdak aan, aJs zij in moeilijkheden zouden ko men. Die moeiiykheden kwamen al gauw en het gezin Silber, vijf per sonen. verhuisde naar de gerefor meerde pastorie in Heerlen. Een twee maanden oude baby was al eerder opgenomen. Ds Pontier: ,Wy wisten wel degelijk, dat de mensen daar vernietigd werden in Duitsland. Je kon ze toch niet laten gaan. Er was een groep, die druk reisde tus sen Amsterdam en Heerlen. Ik ge loof, dat er op zijn minst honderd joden in onze streek zijn onderge bracht. Er zijn zelfs joodse kinde ren gedoopt en gereformeerd gewor den. "De meeste geredden zijn na de oorlog naar Engeland. Amerika en Israël vertrokken. Ik heb nog wel contacten met enkelen. De kinderen, die we naar Limburg haalden gin gen door voor Rotterdamse kinde ren. Er waren heel wat .vreemde lingen' in de mynstreek: onder de Limburgers zijn nogal wat donkere typen. Dus wat dat betreft vielen de joden minder op. Trouwens de mijnstreek heeft altijd al veel men sen opgevangen, voor de oorlog al: uit Servië en Boelga-iie bijvoorbeeld.' Mooie tijd Winter 1943-1944 zat ds Pontier een half jaar gevangen in Scheveningen .Tegen myn rooms-katholieke vrien den in Heerlen zei ik: het was een retraite en een vagevuur tegeiyk. Éénmaal heb ik via de ondergrond se een bericht van myn vrouw ge had, verder nooit iets gehoord. Ik kreeg geen bybel. Dat was om je geestelijk kapot te maken. Toch was net geesteiyk een mooie t(jd'. De SD zat de gereformeerde predikant achterna, niet voor de joden, maar omdat hij wist waar een zoon van hoofdonderwijzer Slothouber (nu in Ermelo svoonachtig) was onderge doken. Van twee kanten ook door politie werd ds Pontier gewaar schuwd dat de SD zou komen. .Maar ik kon toch niet weg gaan: de jo den zaten boven in mijn pastorie. Dat heb je niet van jezelf als je op een gegeven moment besluit: ik blijf, laat ze maar komen. Toen ze kwamen was myn vrouw weg. ik was al aangekleed en kon zo mee. Ze hebben het huis niet doorzocht'. Ook dit feit is in Israël gememo reerd. Voor zijn werk in de myn streek in het bijzonder kreeg ds Pontier ook een Nederlands lintje: ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dat was in 1961. Er was al een heel predikantenleven aan voorafgegaan, dat duui-de tot oktober 1963. Toen was het welletjes. Ds Pontier ver laat binnenkort Vlissingen, hij eaat naar Naarden. De in Breda geboren pmUkant be gon in het dorp Waardhuizen, dat met hem na vijftien jaar vacature- tijd weer een eigen dominee kreeg. ,Ik kon er gewoon geen kwaad doen', zegt hij nu. Daarna kwam in 1915 Heerlen, tot begin december 1949. Ds Pontier was in de mijnstreek de enige gereformeerde predikant. In Heerlen werd begonnen met 250 ge reformeerden. Toen ds Pontier er vertrok, was hun aantal vertienvou digd. Hij vindt het, als hij er nu op terugkijkt, prachtig werk: .op vangen en kerkelijk vergaderen. Het was de tijd van de coalitie. Je was van Knv-per Ze begrepen er eigen lijk niets van in die tijd. protestant, jood. socialist, was één begrip. Ik heb meermalen in de trein gezeten dat ik een kerkblad las en dat er een geestelijke naast rnjj zat, die niet geloofde, dat er gelovige pro testanten waren.' Over Kuvper ge sproken: .Ik ben eens bij hem ge weest om te vragen: schrijf eens iets stimulerends in De Standaard over de mijnstreek, er zijn daar zc weinig gereformeerden. Maar hr dacht er niet over: hij vond dal het tooh niets zou worden daar. We waren samen bij hem. met de heer Tamboer, toen elektro-technisch hoofdopzichter bij de staatsmijn Em ma. Die man wandelde van Tree beek naar Tenvinselen om daar de preek te lozen. Ja, allemaal huis- diensten. De gereformeerde broeder Verwijdering k^in vuil kost hoofdbrekens het westelijke krekengebied en wil weten of aan dit plan nog enige waarde moet worden toegekend. B en w verklaren, dat dit plan inmid dels .volkomen achterhaald' Is door de ontwïkkeiingsscheta, zoals die nu :n bespreking is: er wordt gewerkt aan een geheel nieuw plan, dat in een besloten vergadering getoomd zal worden. NIEUWERKERK Het ziet er naar Ben vraag naar de onderhandelingen uit, dat in juli de ontwikkelingsschets tussen gemeentebest urn- en enkde klaar zal zijn voor het krekengebied grondgebruikers ln het krekengebied j wnnrft hMnhiw»nl m» me-ceienne van Ouwerkerk. Dat antwoord geven b en w van Dtüveland het VVD-raadslid M. K. Romeijn, dat zich met een aantal schriftelijke vragen rond de recreatie ln de gemeente tot het college heeft gewend. B en w zeggen, dat over de schets nu nog steeds besprekingen wor den gevoerd en lichten desgevraagd toe, dat de waarde van de schets moet wor den gezocht in het verkrijgen en be houden van het landschappelijk aan zien. Het college laat ook weten, dat er dat de gemeente niet meer verder I onderhandeld, maar dat aan particulie re exploitanten de suggestie is gedaan zich met de eigenaren te verstaan: .de getaxeerde prijzen leken ons te hoog om verder te onderhandelen, aldus b en w. De heer Romeijn wijst ln zijn vragen op de belangstelling, die er bij particu lieren bestaat om investeringen ln het krekengebied te doen en wil weten, wat 't antwoord is van b en w als er naar de MIDDELBURG Nog steeds is er geen afdoende oplossing gevon den om voor niet al te veel geld de stranden machinaal te ontdoen van het kleine vuil. Het gaat hier vooral om kleine papiertjes, stuk jes plastic, hout en glasscherven. Kortom om het .venijn'. Nu het sei zoen nadert en de trek van zonaan- dig prjjsje kan worden ingezet, by he schoonmaken van de stranden langs de Noordzeekust. Het idee is naar hjj zegt gebren omdat ik nijj al tien jaar erger aan de smeerboel op de Nederlandse stranden. Als we eens naar Schevenin gen gaan moet ik het zandharkje van ni(jn dochtertje nemen om een plekje vr\j te maken'. De heer Joppe denkt het schonen van de stranden van klein vuil als papier, piastic en glas met drie machines voor het hele land te kunnen klaren. Hjj gaat uit van een vergoeding van f 27,oO tot dertig gulden per hectare. Eind deze maand komt het drie meter brede appa raat, dat door een rups-voertuig wordt getrokken, in actie. Verschillende badplaatsen hebben al aan vragen ingediend voor het houden van demonstraties met de nieuwe machine. Het is de bedoeling dat de badplaatsen, bidders naar de Zeeuwse stranden die intekenen gemiddeld negen keer per seizoen op een schoonmaakbeurt voor het strand kunnen rekenen. De machine zal gaan werken vanaf de vloedlijn tot aan de duinrand. Voor het na-seizoen zal een andere machine wor den ingezet om het grove vuil dat door de zee wordt aangevoerd, weg te halen. .Maar wil ik het hele zaakje rendabel krygen, dan moeten wel alle kustge- meenten meedoen', zegt de heer Joppe. Domburg is een van die plaatsen waar de laatste tjjd serieus wordt gedokterd aan een methode om het strand te ont- doen van het kleine vuil. ,Het is nog niet Maar wanneer het aan komt op de zoals ik het hebben wil', zegt direkteur verwijdering van het kleine goed: schiet de mensenhand tekort. Ex-1 heel schoon strand hebben. En dat wil zeggen dat niet alleen afval van fruit penmenten met machines hebben en papier moet worden verwjjderd, maar weer duidelijk valt waar te nemen, wordt de aandacht voor het zand- tapijt langs de waterkant ver scherpt. Het door de winterse stor men hoog op het strand gestuwde afval van de zee moet worden op geruimd. Mankracht kan op dit punt aardig schoon schip maken, tot op heden gefaald op de Zeeuw- Op het Domburgse strand is al verschil- Ene meneer C. Joppe ii nu tot de construetie vs te zjjn gekomen, die voo I lende keren gedemonstreerd met een Rhoon meent j schoonmaakmachine. De resultaten wa- i een mnehinej ren weinig succesvol. De ene keer ver een voorbeel-l loor de machine de helft van het vuil >ed en ,e ste ken in het rulle zand. ,En als je dan uren moet martelen met zo'n ding heb je er ook niets aan. Dat kost allemaal maar tijd', aldus de heer Van Wallen burg. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er nog nooit grote ongelukken zijn gebeurd met het trappen in glasscherven of an dere scherpe voorwerpen. Er zyn hem alleen wat splintergevalletjes bekend. Burgemeester F. G. Sprenger van Domburg is nu van plan zien op de vergadering van burgemeesters van Noordzeekustgemeenten binnen kort te houden in Scheveningen nader te laten informeren over de mogelijkheden die er zijn om het strand machinaal schoon te houden voor een acceptabele prijs. Hij heeft al eens een aanbieding gekregen van een machine die echter rond de 26000 zou moeten kosten. .En daar hebben wij geen gebruik voor', meent hij. .Verder moet er rekening mee worden gehouden dat we hier zitten met het probleem van de paalhoofden, die een ob stakel kunnen vormen wanneer een der- gciyice schoonmaakmachine moet wor den ingezet. En dan is er ook nog het probleem dat het strand niet is zoals elders waar het zo hard is dat je er gemakkelijk op kunt fiets,en'. Eigenlijk is er volgens burgemeester Sprenger maar één oplossing. .Wil je het goed doen dan moet je mankracht inzetten. Maar dat is, wat het kleine s«n rekening l« gfhouden met de mogeUJih^en wordt gevraagd Beo gi-ondrerwervtag, al I. de Heldemil erap antwoorden, dat vtor de uitvoering geweten welke grondeigenaren eventu- plannen de beatemmingeplann» [5-1 welwillend naan tegenover een re- gereed öjn. maar dat de be- creatieve bestemming. ,r™mensen ervan op de boogt» ge bra ent zullen worden, als de schetsen I De heer Romeijn heeft ook gevraagd definitief zyn. naar het plan, dat de vroegere ste- De heer Romeijn vraagt voorts naar d« debouwkundige heeft gemaakt voor resultaten van een bespreking, die eni ge tijd geleden vossen HeidemrJ, Staats, bosbeheer, stedebouwkundige en ge meentebestuur is gehouden, waarop b en w antwoorden, dat het overleg nog niet is afgesloten en daarom geen na dere mededelingen kunnen worden ge daan, maar gewag maken van een goede communicatie tussen Heidemy en stede- bouwkundige. Op vragen over de Duive- landse inbreng in de structuurschets voor Schouwen.Duiveland wil het colle ge niet vooruitlopen, nu in de vergade ring van aanstaande donderdag de schets in bespreking komt. De vraag van de heer Romeijn, of het college niet met mij van mening is. dat het nu de hoogste tijd wordt daadwerkelijk de re- Burgemeester Everwijn van Wester- creatieve mogelijkheden voor Duiveland schouwen liet weten dat er op de stran- ter hand te nemen en uit te voeren den binnen zijn gemeente <17 km beantwoorden b er. w met .een volition. strand) zal worden geëxpirimenteerdidjg ja.' met een speciaal apparaat. Het zal van deze experimenten afhangen of de ge meente eventueel zal overgaan tot ma chinale schoonmaak van de stranden. Maar er zou ook al erg veel ten goede gekeerd kunnen worden als het publiek zelf wat gedisciplineerder zou optreden', meent burgemeester Evenrijn. soul De h ting badplaatsen Domburg staat wat sceptisch tegenover het idee van de heer Joppe. Hij is van mening dat men beter af is wanneer door enkele gemeenten onderling zou worden besloten tot aan- In deze geest sprak ook burgemeester Bulder van Westkapelle. Uit uitlatingen van burgemeester H. Koevoets van Val- kenisse blgkt de situatie in zyn gemeente nog geen aanleiding geeft om diep in deze materie te duiken. .De toestand is wel voor verbetering vat baar. maar ik hoor er heel weinig over', zo zei hij. Wel is mede ten behoeve van het weghalen van vuil een dumpjeep aangeschaft door de WV in Zóutelande Op de vergadering van burgemeesters van Noordzeekustgemeenten zal ook de bevuiling van de stranden met stookolie en de bestrijding van door stookolie be laagde stranden aan de orde komen. Burgemeester Sprenger van Domburg: ,Het is jammer dat het rijk zegt dat dit schaf van een machine voor een bepaald een gemeentelijke aangelegenheid is en Uustvak. Dan zou een dergelijke strand- niet van het rijk. De financiële lasten, schoonmaakmachine steeds beschikbaar i waarvoor men bij dergelijke calamiteiten hljjven en waar nodig onmiddellijk kun- zou komen te staan, zjjn voor een kleine nen worden ingezet. I gemeente niet te dragen'. EXAMENS Voor het eerste gedeeite voor de akte Na naaidvakken slaagden: L. den Bra- ber. St.-Philipsland. A. Cappon, Zuid. zande, M. A. van der Endt. Vlissingen. M. D. S. Geensen, Middelburg. J. J. Imanse, Goes, G. C. Koole, Goes, G. J. Santé, Goes, L. A. Wiskerke, Wil- "ïinadorp allen leerlingen van de vakschool voor meisjes te Goes. BRUSSEL (ANP) In het Sidmar- complex te Gent is maandag de tweede hoogoven aangestoken, nagenoeg een jaar nadat de eerste in gebruik was ge nomen. Alle afdelingen van de fabnelc zijn mi in bedrijf.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 7