WASHINGTON WIJST WARSCHAU ALS DE PLAATS VAN GESPREK AF Johnson roept 24.500 reservisten op -10.000 gaan naar Vietnam Mr Van Aartsen opende haven Hoechst AANSLAG OP DUTSCHKE SCHOKT BERLIJN Kansas-City belegerde stad STUDENTENLEIDER LEVENSGEVAARLIJK GEWOND VIJF DODEN IN WILDE NACHT Vandaag in de krant... Vietnam Haven Hoechst Brand PAAS- INT0CHT BEGONNEN Miel lot elke prijs KANGOEROEKRAAN NAM HISTORISCHE HAP GRIND' UITBREIDING VOOR SCHEPEN VAN 60.000 TON KOMT NOG TROTS MOEILIJKHEDEN RECEPTIE 211e jaargang - no. 88 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN DlrKlin N V S«n. Ml], C V Provide Burtauai VHiiIngan, Walitrul 58-60, I telefoon 4657. Zlerlkue, red. fel. 1546. entaprlli t 1 04 »ea -wk. 15.50 k Vrijdag 12 april 1968 OP HET NIPPERTJE 1NK0RKENE.... Pagina 2 THANT HOOPT: ONDERHANDELINGEN BINNEN TWEE DAGEN' WASHINGTON-LUXEMBURG (RTR, AFP, AP) Washington heeft donderdag een Noordvietna- mees voorstel om inleidende besprekingen te beginnen in Warschau zo goed als van de hand gewezen. Dit gebeurde in een .persoonlijke' verklaring van perschef George Christian. Dezelfde dag verklaarde secretaris-generaal der Verenigde Naties Thant, dat hij verwacht dat de besprekingen spoedig zullen be ginnen, mogelijk binnen twee of drie dagen. Thant is naar Parijs waar hij mogelijk met Noordvïetna- mese vertegenwoordigers zal spreken. Een minder aangename gebeurtenis in Washington gisteren was het oproepen van 24.500 reservisten van wie er 10.000 naar Vietnam zullen worden gezonden. S(Van onze correspondent). WEST-BERLIJN De militante uiterst linkse Duitse studentenlei der Rudi Dutschke is donderdag middag nabij de Kurfürstendam in West-Berlijn door een jongeman neergeschoten. Levensgevaarlijk gewond is de 27-jarige student in de wijsbegeerte en hoofdfiguur van de ultra-linkse Duitse Socialis tische Studentenbond (SDS) te gen vijf uur in het Albrecht Achil les ziekenhuis dat speciaal is inge richt voor de behandeling van her senletsel opgenomen, waar direct operatief moest worden ingegre pen. De dader kon kort na de aan slag worden gegrepen. Hij werd bij een schietpartij met de politie zwaar gewond en in hetzelfde zie kenhuis als zijn slachtoffer opge nomen. Na een operatie van vier-en-een- half uur zeiden artsen kort na middernacht dat Dutschke buiten direct levensgevaar was. Twee ko gels waren uit zijn lichaam verwij derd. De Amerikaanse minister van defensie Clifford, zei, dat de versterkingen voor Vietnam volgens hem in overeenstem ming zijn met de uitbreiding die presi dent Johnson op 81 maart aankondigde. De president heeft niet besloten of hjj meer reserves zal laten oproeoen, is Clifford. Clifford, die het woord voerde op een persconferentie, zei dat de tienduizend reservisten de logistieke steun vormen voor de elfduizend man, die in februari als gevolg van het Tet-offensief met spoed naar Vietnam werden gezonden. Met de nieuwe versterkingen komt het totaal van de Amerikaanse troepen in Vietnam op 549.500 man. Het is op het ogenblik de bedoeling van de president dit aantal niet uit te breiden, aldus Clif ford. De regering in Saigon heeft besloten de strijdkrachten met 135.000 man uit te breiden. President Thieu wil de alge hele mobilisatie afkondigen en heeft on langs de wens uitgesproken dat Zuid- Vietnamese troepen de controle kunnen overnemen in de sector waar nu nog de Amerikanen streden. Doe-het-zelf Clifford zei dat men de Amerikaanse troepen, die in Vietnam vrij worden ge maakt, in reserve wil houden en op de lange duur ,het punt wil bereiken waar op Zuid-Vietnam in staat zal zijn de voortzetting van de oorlogsoperaties op zich te nemen'. KANSAS CITY Na de aanvan kelijke rust in de Amerikaanse steden. zi)n de rassenoniusten ln vele steden weer In volle hevig heid opgelaaid. Op de foto, geno men ln Kansas City. zoeken poli tiemannen dekking voor het vuur van sluipschutters. Op de achter grond een r|J brandende gebouwen. NATIONALE GARDE VERSTERKT KANSAS CITY (MISSOURI) (RTR) Donderdag zijn nog meer manschappen van de nationale garde van Missouri de straten van Kansas City binnengetrokken na een wilde nacht van schieten en brandstichting. In andere door onlusten geteisterde Amerikaanse staten daarentegen zou de spanning verminderd zijn. Volgens de politie ln Kansas City is in de vroege morgenuren na de onlusten in de stad, die vijf negers het leven kost ten, de rust weergekeerd. Maar 700 man extra manschappen van de nationale garde zijn gearriveerd zodat thans in het geheel 3800 man politie en nationale garde de straten van Kansas City bewa ken. Nog 2000 gardisten zjjn in reserve gehouden. Branden In de nacht van woensdag op donderdag braken meer dan 150 branden uit in de negerbuurten van Kansas City. Sluip schutters schoten op brandweerlieden. Ongeveer dertig mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht en meer dan 100 ge arresteerd. De gewelddadigheden, die in meer dan 100 steden van de VS losbraken na de moord op ds Martin Luther King, een week geleden, hebben tenminste 42 men senlevens geëist. Meer dan 4000 mer zijn gewond en ongeveer 19.000 gearre steerd. Ook donderdag zijn gevallen van brand stichting, plundering en gebruikmaking van vuurwapens gemeld, maar ln het algemeen wordt de toestand betrekkelijk rustig geacht. WASHINGTON blijkt weinig te voelen voor besprekingen met de Noordvietnamezen in Warschau zoals Hanoi donderdag heeft voor gesteld. Toeli denkt VN-seeretaris- generaal dat de onderhandelingen binnen een paar dagen zullen be ginnen (nagina 1). BOVEN DE instcekhaven van Hoeohst in Vlissingen-Oost wap perde gistermorgen de Nederland se vlag: het eerste vrachtvervoer was officieel binnengebracht, (pagina 1 en 2). KORDAAT optreden in Kortgene lieeft donderdagavond voorkomen dat een botenloods met zestig jach ten volledig is uitgebrand. (pagina 2). Binnenlands en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 13 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 5, 9, 11, 15 en 17 Radio en tv: pagina 7 Sport: pagina 9 Financieel nieuws: pagina 19 (Zie slot pag. 3 kol. 4) WEST-BERLIJN De gewonde dader van de aanslag op Rudi Dutschke wordt na zijn arrestatie overgebracht naar het ziekenhuis. Hjj had zich schuil gehouden in een kelder nalijj de plaats, waar hjj Dutschke had neergeschoten. ARNHEM, VAALS De belangstelling van Duitse toeristen voor Nederland aan de oostgrens was donderdag groter dan werd verwacht. Vooral bij Bergh-autoweg, verreweg de grootste grensovergang, werden ma rechaussee en douane wat verrast door de grote drukte, die donderdagavond te gen 10 uur wat afnam. Li twee files kon het binnenkomende verkeer nog vrij vlot worden verwerkt. De grote stroom toeristen, vooral Duit sers die de paasdagen hier komen door brengen, kwam de afgelopen nacht tegen drie uur echter pas goed op gang zal de hele dag wel aanhouden. Aan de Vaalser grensovergang verwerkte de passencontrole tussen drie en zes uur twee rijen auto's. Het uitgaande verkeer viel volgens de marechaussee nog wat tegen. De Duitsers, een aantal Amerika nen en Engelsen gaven als reisdoel op: de kuststreken en Amsterdam. De Nederlandse Spoorwegen hebben de eerste drukte goed kunnen verwerken. Het aantal vervoerde passagiers kwam ongeveer overeen met dat op een nor male vrijdag. H f TTet Is de laatste dagen wel TO'ó'g Tl duidelijk geworden dat de houding van Rotterdam wLAj ten aanzien van de zeehaven- ontwikkeling met name Zec- lands commissaris der kooin- gin nogal hoog zit Deze week deed hij daarover enkele uitspraken tn een gesprek met één onzer redacteuren, uitspraken waarin hij weliswaar de na druk legde op het vertrouwen dat htj nog altijd In Rotterdam als overlegpartner heeft, maar waarin htj tevens erkende dat er controversen zijn binnen het Over legorgaan Zeehavenontwikkeling. Giste ren kwam de commissaris opnieuw op deze kwestie terug, ditmaal ter gelegen heid van de opening in Vlissingen van de haven van Hoechst. Het gebeurde op twee manieren, een terloopse en een na drukkelijke manier. De eerste keer was het eigenlijk alleen maar een tussen zinnetje. Mr Van Aartsen herinnerde aan de onderhandelingen die over de vestiging ln het Sloe waren gevoerd tus sen Hoechst en provincie Zeeland met het havenschap en zei er bij: JDeze be sprekingen zijn in Zeeland gevoerd, daar wil ik nog wel even op wijzen'. Voor de goede verstaander was deze opmerking duidelijk. Zij had te maken met een mededeling van ir F. Posthuma, directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf, ge daan tijdens het zeehavencongres in ok tober 1966 te Middelburg. De Rotter damse directeur liet het toen voorkomen alsof Hoechst dankzij ingrijpen van Rot terdam niet naar Antwerpen maar naar het Sloe was gegaan. We hadden al eens eerder gehoord dat de leiding van Hoechst nogal schouderophalend op deze opmerking had gereageerd en haar eigenlijk een soort legendevorming acht te. Overigens is men in Rotterdam ver zot op dergelijke legenden, zoals onlangs weer bleek. De havendirecteur, spreken de voor het NW ln Rotterdam, had het toen over het .verwijzen' door Rotter dam uiteraard ,van industriële con cerns als DOW naar Terneuzen en Du- pont naar Dordrecht'. Het zou er dus op neerkomen, dat zowel Hoechst als DOW zich in Zeeland zouden hebben gevestigd omdat Rotterdam het wilde. Tegen deze achtergrond betekende het tus senzinnetje van Zeelands commissa ris een opmerking aan het adres van Rotterdam dat het zich niet al te pater nalistisch en neerbuigend moet opstellen. Er was echter nog een tweede, nadruk kelijker manier, waarop de commis saris over de hoofden van de gasten van Hoechst heen met Rotterdam ln debat ging, overigens zonder Rotterdam met name te noemen. Hij wees er na melijk op dat de Industriële ontwikke ling van Zeeland nog slechts aan het begin staat: er zal nog veel meer moe ten gebeuren. In dit verband citeerde hjj een aantal alinea's uit de zeehavermota van de regering, om daar mee als het ware aan te geven dat op rijksniveau het Wester- scheldebekken is aangegeven als hét ont wikkelingsgebied voor zeehavenindus trie. Het was in feite een tot Rotterdam gericht betoog in de geest van: .Praat niet langer over Voorne-Putten en even min over een kanaal naar de Moerdijk! Zeeland Is aangewezen als overloopge- bied en niet Voorne-Putten of de Hoek- sche Waard'. Opmerkingen in dezelfde sfeer kan men ook vinden ln het inter view met mr Van Aartsen, dat wij deze week publiceerden. Sommigen in Zeeland zouden het liefst een héél felle toon horen, ook van de kant van het provinciaal bestuur. scherD Rotterdam te attaqueren, althans niet ïn dit stadium. Er moet immers ge poogd worden om het zo goed begonnen overlegorgaan in stand te houden en om het vlot te laten functioneren. Wie dit nastreeft en men mag aannemen dat vooral de voorzitter van dit overleg orgaan, mr Van Aartsen, dat zal doen moet niet onnodig harde schoppen gaan uitdelen die een verder overleg moeilijk of vrijwel onmogelijk maken. Maar aan de andere kant dient het in Rotterdam zo langzamerhand wel duidelijk te zijn, dat aan Zeeuwse kant handhaving van het overlegorgaan niet tot elke prijs kan worden nagestreefd. De prijs Voorne- Putten zo zullen burgemeester Tho massen en ir Posthuma nu wel begrepen hebben is zonder meer te hoog. Ove rigens niet alleen voor Zeeland. In het huidige stadium, waarin zoals Zee lands commissaris het formuleerde de controversen duidelijk .boven tafel zijn gekomen' moet er behoedzaam en rus tig worden gemanoeuvreerd. Maar nog maals: niet tot elke prijs. In deze zin menen wij dat de uitweidingen van de commissaris der koningin in Zeeland bij de opening van de Hoechst-haven ge ïnterpreteerd moeten worden. Overleg, jawel. Maar niet om te praten over de kruimeltjes die mogelijk eens van de Rotterdamse tafel vallen. Maar over de wijze, waarop het eerste begin van de Zeeuwse ontwikkeling kan worden voort- VLISSINGEN-OOST Mei een machtige zwaai van zijn kangoeroekraan .schreef' kraan machinist Duinen uit Souburg gistermorgen geschiedenis in de haven Vlissingen-Oost. Nauwe lijks had mr J. van Aartsen, commissaris der koningin in Zeeland, door het hijsen van de Nederlandse vlag de insteekha- ven van Hoechst-Vlissingen ge opend, of machinist Duinen liet de wjjd opengesperde gryper van zijn kraan in het ruim van het binnenvaartschip .Honte' uit Terneuzen ploffen. Luttele seconden later zwaaide de grij per terug en deponeerde de kan goeroekraan enkele tonnen .grind in zijn eigen .buidel'. Inderdaad een .historische hap grind'. Want de haven Vlissin gen-Oost mag dan reeds enige jaren in gebruik zijn voor de re- paratiewerf .Scheldepoort', tot nu toe was er (officieel) nog geen vrachtvervoer. Mét de ope ning van de insteekhaven door mr Van Aartsen en mét zwaai van de kangoeroekraan was het vrachtvervoer over water (Bil- liton voert zijn grondstoffen aan per rail en weg) een feit ge worden. Ir H. Friedrich, gedelegeerd commis saris van Hoechst-Vlissingen NV, was kennelijk trots op deze insteek haven en de haveninstallaties: Hoechst heeft er dan ook vijf miljoen gulden ingestoken. Op korte afstand van de kangeroekraan, op een ge ïmproviseerd spreekgestoelte en ge flankeerd door twee vlaggen van Zee land, twee vlaggen van Vlissingen en twee vlaggen van Hoechst sprak hij vertegenwoordigers van het rijk met name van het departement voor economische zaken), van de provin cie en van de gemeenten Vlissingen Middelburg, Borssele en 's-Heer- Arendskerke. alsmede velen uit het bedrijfsleven toe. Weliswaar moest de heer Fried rich nu nog gewagen van ,een kleine accommodatie' maar hij kon ook vertellen dat Hoechst zijn havenaccommodatie nog dit jaar hoopt uit te breiden voor de ont vangst van zeeschepen van 60.000 ton. De haven zal dan niet alleen dienen voor de aanvoer van grondstoffen (nu is de insteekha ven nog slechts toegankelijk voor binnenvaartschepen en kustvaar ders maar ook voor de afvoer van de produkten. Bovendien hoopt de heer Friedrich dat deze haven belangrijk zal bijdra gen aan de verdere ontwikkeling van Vlisslngen-Oost, zodat tenslotte de grote Investeringen gerechtvaardigd zullen zijn. Tot mr Van Aartsen zei de heer Friedrich: ,Ik kan mij geen an der in Zeeland voorstellen die eerder dan u aangewezen is deze haven te openen'. Daarbij wees ir Friedrich er op dat mr Van Aartsen altijd met grote interesse Hoechst tegemoet is getreden en dat hij immer met raad en daad ter zijde stond. Bij zijn woord van welkom tot ver tegenwoordigers van het departement van economische zaken stetde de heer Friedrich: .Wat wq hier zien zal u in de overtuiging versterken dat het besluit van toen juist is geweest'. Tussen de regels door liet ir Frie drich ook nog even weten dat het Havenschap Missingen-Oost nog al tijd ,in oprichting' is. Toen hjj zich met name tot gs en de colleges van b en w van Vlissingen en Middelburg richtte, stelde hji dat .niettegenstaan de organisatorische moeilijkheden' het havenschap zjjn functie altijd goed heeft kunnen uitoefenen en dat het Hoechst steeds ter zijde stond. In zjjn dankwoorden betrok de heer Mr Van Aartsen noemde de opening van defce haven .een soort generale repetitie'; de eerste fosforfabriek die binnenkort ln volledige produktie zai komen wordt vanzelfsprekend nog of ficieel in gebruik gesteld. ,Toch is het goed dat deze gelegenheid er is. want reeds jaren zijn er contacten tussen het havenschap, de provincie Zeeland en Hoechst. maar nog nooit was er een gelegenheid om elkaar in het openbaar eens vriendelijk toe te spre ken', aldus de commissaris der ko ningin. De door ir Friedrich gesig naleerde .organisatorische moeilijk heden' kon mr Van Aartsen wel on derschrijven: .Het havenschap is nog altijd ln oprichting en bevoegdheden hebben we dus in feite niet'. Ook de commissaris had veel waardering voor de medewerking van ,Den Haag': ,Met bewonde renswaardige snelheid, doortas tendheid en besluitvaardigheid zijn de zaken ln Den Haag afge handeld'. Na een applaus voegde Zie slot pag. 2 kol. 2) GEZONDHEID PRINSES MARGRIET UITSTEKEND DEN HAAG (ANP) Prinses .Mar griet heeft donderdagmiddag prof. dr W". P. Plate voor een routine-onderzoek be zocht. Prof Plate verklaarde na afloop, dat de gezondheidstoestand van de prin ses uitstekend is, aldus een medede ling van de BVD.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 1