Rijksweg 58Jandbouwverkeer Weer e£rst.e is absoluut niet te weren' BILT nR^r Z;C6lRiitt op beroepenwedstrijd Zeeuwse valsemunter: fantastische verhalen voor de rechtbank De Prinses Christina' in Vlissingen Verharde bermen belangrijk lansier J. Weststrate, Goes en K. Saman uit Rilland-Bath ALMANAK De enige Haar in kammen ,Dag en nacht, Vlag halfstok in MiJJelburg PKOVINCfAl! ZIIUWSI COURANT DINSDAG 9 APRIL 1968 FORUMAVOND VEILIG VERKEER ZEELAND VOOR SCHILDER EN ELEKTRICIEN GOES Het langzaam rijdend verkeer op rijksweg 58 is absoluut rijdend verkeer wei degelijk indirect da r,, oorzaak is van veel ongevallen, met te weren, lot die conclusie kwam een forum maandagavond m |lr Zuurdeeg ging Goes, dat de problemen veroorzaakt door het langzaam rijdend ver keer op de rijksweg, besprak. Op 1 mei zal door rijkswaterstaat de uitvoering van een belangrijk stuk klinkerverharding naast rijksweg ■58 aanbesteden. Het gaat om een uitbreiding van de bestaande ver harde stroken naast de rijksweg. De kosten ervoor bedragen ongeveer een miljoen gulden. Ir -J. Zuurdeeg, hoofdingenieur-directeur van rijkswaterstaat deelde dat mee tijdens een forum-bespreking. Het gebruik maken van de dit jaar lan ger te maken stroken verharde berm door het landbomvverkeer is de enige tastbare verbetering, die men mag ver wachten in de gevaarljjke situatie op de rijksweg. In het forum bijeen gebracht door het district Zeeland van het Verbond voor Veilig Verkeer dat de problemen besprak, hadden naast de heer Zuur deeg zitting ir J. Prins, voorzitter van de ZLM, de heer D. van Ooijen, com missaris van politie te Middelburg als verkeersdeskundige en de heer A. Drost, secretaris van de Eigen Vervoerders Organisatie te Middelburg Met name de heer Prins stelde, dat het uit economische overwegingen niet mo gelijk is het landbouwverkeer van de rijksweg te weren, ook niet bijvoor beeld op spitsuren en in de nacht. De heer Prins: .Bovendien, wat zijn spits uren op de rijksweg? We zijn het er allemaal over eens. dat er een hopelo ze situatie is. Het probleem zit in de weg. Niemand ook de boer niet zit met plezier op de rijksweg. We zul len samen moeten verkeren op de weg'. De heer Prins vond het zeer de vraag of het probleem wel bij de tractoren ligt. .Er zijn andere oorzaken van de onge vallen. De tractoren zijn vrijwel nooit bij ongevallen betrokken', aldus de ZLM- voorzitter. Ir Zuurdeeg zette het onitstaan van de situatie uiteen: de aanleg va.n enorm veel uitwegen voor het landbomvver keer voor de eerste wereldoorlog. De heer Zuurdeeg maakte duidelijk, dat men in ieder geval het vrachtverkeer op de rijksweg dient te houden, omdat de constructie van de weg daar nu eenmaal op is afgestemd. Hy meende, dat het landbomvverkeer ook niet van de rijks weg is te weren. .Dat is uit praktische overwegingen onmogelijk', stelde hij vast. Vervanging Ir Zuurdeeg was wei van mening, dat veel tractorver keer zou kunnen wor den vervangen door vrachtwagens. ,Er zijn genoeg tractoren met wa gens, die niet noodzakelijk gebonden zyn om op de rjjksweg te komen om van boerderij naar kavel te ryden. Daar zou men dus de tractor kunnen vervangen door een vrachtwagen. Het gevolg is dan een afname van het landbouwverkeer'. Do heer Van Ooijen was van mening, dat wel ls af te dwingen, dat lang zaam rijdend verkeer van met klinkers verharde bermen gebruik maken. Pro bleem hierbij is, dat de stroken momen teel te kort zijn en dat de bestuurder van een landbouwvoertuig niet op de strook gaat omdat het gevaarlijk en moeilijk is er weer af te komen. Ir Pr geldende be paling voor grote landbouwmachines, waardoor deze in het weekeinde niet op de weg mogen en door de week alleen met een speciale vergunning. Hy wees er overigens op. dat men de combines in weekeinden, door enig regelen, wel op kavels kan laten werken, die niet aan de Zeeuwse rijksweg zijn gelegen. Prins: .De combine verbieden in de in de toptijd, dat die machine maar paar weken draait is economisch absoluut niet aanvaardbaar. Hrj voegde er aan toe. dat op tertiaire en quartiaire wegen ook steeds meer toeristenverkeer komt. Toen er conclusies getrokken moesten worden, was iedereen het er wel eens. dat de organisaties de leden .wijze Man overleden na bedrijfsongeval te Hulst is vond een eventueel in te voeren bepaling, dat de boer 's nachts] niet met zijn tractor op de rijksweg mag niet zinvol. ,l)e boeren slapen 's nachts'. Voor de periode varf sche mering en donker, dat liet landbomv verkeer toch op de rijksweg rijdt sug- gereerde de lieer Prins: .Zijn ze niet]HULST In het ziekenhuis te Hulst aan te duiden, door ze drie achter- overleed maandagmorgen de 33-jarige lichten te geven?'. a F. Mahu uit Terhole. Donderdag was Voorzitter van het district Zeeland vanlïïhh,!51?,nftJ het Verbond voor Veilig Verkeer, mr C. £f De he.er *Iahu "as. m de ^,er.k' Pijl Hogeweg. voerde £&n, dat het ver-P!aats V.an de ,ftrma Heijens te Hulst bond niet in"eerste instantie maat over!i m q?«fn economische belangen, maar over ver-P*aJf? ,?45 keersveilieheid Het «mat om mensen- zandkar- toen de bouten van het vv,el levens' afdus de'heer^iil Hogeweg die braken- waardoor de schijven van het - S neCr vlogen tengevolge van de spanning atmosfeer). De heer Mahu kreeg een schijf in het onder- I lichaam Hij werd naar huis gebracht. waar hij werd onderzocht door dokter L. J. A. Adriaansens uit St-Jansteen. I Deze liet hem onmiddellijk naar het ziekenuuis te Hulst vervoeren. De heer Mahu laat een vrouw en twee kinderen achter. zelfbeperking' moesten adviseren en het zware verkeer voldoende afstand moet houden en onderling inhalen zo veel mogelijk moet vermijden. Op vra gen uit de zaal maakte ir Zuurdeeg ook nog duidelijk, dat rijkswaterstaat voor het traject Kloetinge-Biezelinge geen uitritten niet lang meer zal wachten met voorstellen voor rijbaanverdubbe ling. Aan het eind van de vergadering, - die werd bezocht door vertegen woordigers van het provinciaal bestuur, beroepsvervoerders, politie mensen en verdere genodigden, zette mr Pijl Hogeweg uiteen welke taken het Verbond voor Veilig Verkeer heeft. Hij verrichtte tevens de instal latie van de districtsconsulent van het verbond voor Zeeland, de heer T. Phann. De directeur van het verbond, mr M. Polak, gaf een uiteenzetting van de vernieuwingen, die gaande zijn in het verbond. (ADVERTENTIE) Voor iedereen voor jong en oud DE JUISTE BRIL Opticien ST-JACOBSSTRAAT 14 VLISSINGEN - TEL. 2398 Hoechst brandt' sedert maandag VLISSINGEN-OOST Sedert maandag is er van verre vooral 's avonds boven het complex van Hoechst NV aan liet Zuid-Sloe een teken aan de he mel' to zien. Een hei-oranje, me terslange gasvlam lekt uit een goed zestig nieter hoge schoor steen. De vlam is er een bewijs van dat de produktie bjj Hoechst hoe langer hoe meer op gang komt. De fosforoven, die geruime tijd is Vóórverwarmd, is nu op we fosfaat, grind, en cokes, scheiden onder verhitting en in verbinding met zuurstof naast het eindprndukt fosfor, een gas af. Dit gas Is koolmonoxvde of CO. Voor een deel wordt het gebruikt voor verwarmingsdoeleinden in de fabriek. De hoeveelheid is echter te groot, zodat ook een deel de schoorsteen uit gaat. Via een elektrische installatie en een con- denseringsapparatuur worden stof en forfordelen er uitgehaald, alvorens het gaa de schoorsteen intrekt. Door de verbranding aan de top van de grote schoorsteen ontstaat een nieuw gas: CO 2: .Hetzelfde wat In koolzure limo nade zit', vertelde men ons bij Hoechst geruststellend. Dit gas zélf is reukloos en onzichtbaar. Wèl zal de vlam in de nachtelijke uren vooral bij helder weer tot ver in de omtrek te zien zijn. Als de fosforoven eenmaal volle dig in bedrijf is. zal er per uur 10.000 m3 koolmonoxyde vrij ko men. die voor het grootste deel binnen het bedrijf verbruikt zul len worden. Brandbommetje op zak: jongeman in de brand SLUIS De twaalfjarige scholier J. P. Braaun uit het Belgische Oostende is maandag tijdens een bezoek aan Sluisj in brand geraakt. De jongeman had i om op alles voorbereid te zijn maar een brandbommetje in zijn broekzak gestopt. Op nog onverklaarbare wijze kwam dat tot ontploffing. De kleren van de jongeman stonden meteen in brand en hij moest zich met brandwon den aan het onderlichaam onder behan-1 deling van dokter G. de Meijer stellen. Met een geleende broek is de jongeman later op de dag naar Oostende terugge keerd. GOES Van de landelijke beroepenmanifestatie in de Utrechtse Marijkehal zijn za terdagmiddag twee Beve- landse jongelui met een eer ste prijs naar huis gekomen: de 20-jarige Joost Weststra te uit Goes werd eerste in de afdeling elektriciens, Krijn Saman uit Rilland-Bath (eveneens 20) leverde de beste vakprestatie bij het schilderen. Zij zullen Neder land in hun vak vertegen woordigen op de internatio nale wedstrijden, die tussen 7 en 17 juli in Bern worden gehouden. Bij de Goese ambachtsschool ging maandagmorgen Ier gelegenheid van die prestaties de driekleur omhoog: beide jongelui waren leerlingen van die school en sol gen er nu het avondonderwijs. Bovendiende beroepenmanifes tatie leverde de Goese lts ook nog een tweede prijswir MARATHONZITTING MAASTRICHT OPDRACHT VOOR INDONESIË? (Van onze correspondent). MAASTRICHT Is .\lme Louis C. een 37-jarige, uit het Zeeuw-Vlaam*e IJzendijke afkomstige vlashandelaar valsemunter geweest ln opdracht var enkele figuren van de Indonesische am bassade in Den Haag? Hij zelf hield dat gisteren voor de Maastrichtse rechtbank stug vol. Dp Indonesische vertegenwoor diging in Den Haag heeft het in een brief aan minister Luns van buitenland se zaken ontkend. Officier van jusltie, mr J. Franssen bij de Maastrichtse rechtbank, geloofde er ook niet in, al moest hy wel toegeven dat er wel enige relatie tussen de sinds juli 1966 in Kerk- rnde wonende Zeeuw en de Indonesische ambassades in West-Europa heeft be staan. Vorig jaar november haalde de politie van Kerkrade een complete drukkerij, voor bijna twee miljoen gulden aan valse honderdgulden-biljetten, vuurwapens en inbrekerswerktuigen uit de woning van C. in Kerkrade. Aime C. en zijn 25-jarlge Duitse vrouw Inge Brunhilde C.-J. wer den in het huis van bewaring in Maas tricht ingesloten. Maanden later werd in verband met de omvangrijke valsemun terij ook de 50-jarige Haagse onderwe reldfiguur Heinrich B. gearresteerd. Tij dens een uitputtende behandeling giste ren die tot ver in de avonduren voort duurde vorderde mr Franssen tegen de Zeeuw vijf jaar onvoorwaardelijke ge vangenisstraf, tegen zijn vrouw, wegéns medeplichtigheid aan de valsemunterij, negen maanden, waarvan drie voorwaar delijk en tegen de Hagenaar, ook wegens medeplichtigheid, vijf jaar onvoorwaar delijke gevangenisstraf. T-mSl Leeuwse Bladeren Wie denkt, dal de pendelaar een vrij nieuwe verschijning is, komt bekocht uit bij het lezen va.n de Breskense Courant van zaterdag 29 september 1907, waarin de De Stuwadoors Vereeniging te Rot terdam terstond vraagt ,100 flinke werklieden voor hei lossen van schepen. Loon 3 daags, vrij logies, vrij eten, drinken en tabak en vergoeding van reiskosten. Werktijd van 6 tot 6. Eén uitgave later plaatst Jac. L. A. de Lange, redacteur van fie Toekomst' te Middelburg de vol gende waarschuwing: Medearbei ders' Laat u niet verlokken door de advertentie der Stuxcadoors- Vereenigmg te Rotterdam, om daar te gaan werken, want de bootwerkers zijn te Rotterdam in staking. Bemoeilijkt deoi recht vaardigen strijd uwer mede-ar beiders niet!' Zondagsarbeid komt ook al voor. want fotograwant fotograaf want fotograaf Van Overbee- ke' adverteert, dat hij Zondag en Maandag aanstaande telkens van 10 tot 4 uur komt poseren bij de Kinderen Rtsseeuw te Oost burg, 12 portretten, visiteformaat., kosten slechts f 1,50'. Verder bladerend in de Breskense Courant van 1907 stuit t»e|n op de meest boeiende zaken: notaris P. Zijlstra te IJzendijke is voor nemens op den dijk van de heer Th, Vermandei en te diens verzoe ke, publiek te verkoopen: het ge- waai van 250 tronken, 1000 dro ge mutsaards, Te vergaderen bi] deheer Plasschaert, Stroopuit'. Deze is ook erg aardig: Vuur proef. Door den fabrikant Van Domme te Bassevelde, zal op 22 dezer te Oostburg op de weide van de Kinderen De Smit een brandkast waarin zich geldswaar dige papieren bevinden, in het vuur beproefd worden, temeinde de solideit van dit fabrikaat te doen uitkomen. Door den Burgemeester van Ooetburg zal een keuze ge daan worden uit den voorraad brandkasten bij Dusts'. De redactie verruimd den goeden afloop van de proef te melden. We ruiten het nooit weten. Wel staat er enkele dagen later, een kleine advertentie die te denken geef: ,Te bekomen: een brandkast met brandschade!. VLISSINGEN De nieuwe dubbeldeksveerboot .Prinses Chris tina' is maandag in Vlissingen aangekomen, waar het schip aan de reservesteiger van de PSD in de buitenhaven ligplaats heeft gekozen. Het schip was 's morgens omstreeks half tien van de werf De Nieuwe Waterweg NV te Schiedam vertrokken om via de Noordzee de reis naar Vlissingen te maken. De tocht van Schiedam naar Vlissingen werd meegemaakt door de gedepu teerden J. van den Bos en A. L. van Geesbergen en de directie van de PSD. Tijdens de reis werden enkele proeven genomen. Zo werd dc sprinklerinstallatie op de rijdekken beproefd, terwijl op de rede van Vlissingen ankerproeven werden gedaan. Tegen zes uur meerde de .Prinses Christina' af in de Vlissingse buitenhaven, waar de echtgenote van de commissaris der koningin, mevrouw C. van Aartsen-Stap, het schip stond op te wachten. Vandaag, dinsdag, is het schip ter beschikking van de mensen van AEG voor de proeven met de machines en de elektrische installaties. Op de foto: de .Prinses Christina' in de Vlissingse buitenhaven. (Foto PZC) imiiuiiiiiMiiiinHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiimiHUiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiuiiiHiiiiiiiiiiiillllliulllliHiuliiiiliiiiiiiiil i namelijk J. A. Dalebout uit de Bevelandse centrumstad in de af deling banketbakken, terwül be zin vorige week schilder-docent \V. Wisse in de topklas schilders een eerste prijs won. Reden te over om de vlag enkele uren uit te steken. Drie dagen lang hebben Joost Wests tra. te en Krijn Saman met enkele honderden andere geselec teerde deelnemers hun beste been tje voorgezet. Voor meer dan veertig beroepen verschenen ze op het wedstrijdterrein om elkaar het fraaiste stukje vakwerk te betwisten. En bij Joost Weststra te en Krijn Saman lukte dat voor treffelijk. Zij gaven volgens doel eri opzet van de manifestatie ,een demonstratie van persoon lijk vakmanschap', die klonk als een klok en waaraan een gedegen stuk opleiding aan de dagschool vooraf is gegaan. Joost Weststrate werkzaam bij het technisch bureau Verburg ln Colijnsplaat kwam drie jaar geleden van de Goese ambachts school en toen hij vorig jaar met hoge cijfers door zijn examen voor hulpmonteur kwam. hoorde hij van de kant van het leerlin- stelsel. dat hij een goede kans op deelname aan de beroepenmani festatie 1968 in Utrecht maakte. En dat gebeurde. Vorige week stond hij met vijf andere jonge .topelektriciens in de MaryKelial om er zijn werkstuk af te leveren. Die opdracht was: ,een elektrische installatie niet alle bedrading ma ken. Of-ie op die eerste plaats had gerekend? .Nee, ik had er geen idee van. Ik dacht, dat m'n vriend Uit Goes, (E. Pieters), die ook meedeed wel eerste zou wor den. Maar toen de jury ging con troleren en spanning op de in stallatie zette, was myn werk stuk het enige, dat werkte. Ach er zit natuurlijk ook voor een deel geluk bij'. Hij was van de vijf leerlingen van de Goese ambachtsschool, die in Utrecht meedelen, niet de enige die ln de eerste prijzen vu el: Krijn Saman uit Rilland-Bath werd beoordeeld als de beste jon ge schilder in Nederland. Bij zijn baas, de schilder C. J. van Iwaar- den in Krabbendijke is hij in goed f ezelschap. De zoon Gerard van e heer Van Iwaarden, werd vo rig Jaar eerste schilder in Utrecht doen. Krijn Saman kreeg zijn opleiding aan de Goese ambachtsschool. Hij volgt momenteel de patroonscur- sus voor schilders, een avondvak- opleiding, die in de ambachts school wordt gegeven. Dit jaar zal de kampioen-schilder uit Ril land-Bath examen moeten doen voor het .patroonapaplertje'. De jonge Riliandse schilder la by de landelijke voorselectie, waarbij werk van 53 schilders werd beoor deeld. als één van de acht besten uit de bits gekomen, die naar Utrecht konden. Déar werd hij eerste. De opgaven in Utrecht wa ren een letter bord met embleem schilderen, een decoratie verzor gen en een deur lakken. .Het was een rode deur. die er zo uit moest zien. dat je er je haar in kon kammen', vertelt Krijn Saman. En kennelijk is het de jury ge lukt een rechte scheiding te trek ken. Plannen voor de toekomst? Ik heb geen speciale toekomstplan nen' zegt Krijn Saman. Ik wil maar gewoon werkman blijven. Nee geen leraar worden of zo'. De beer Van Iwaarden, die nu behalve zijn zoon-kampioen ook de knecht-kampioen in de zaak heeft werken: ,Dat kan altijd nog veranderen hé'. In ieder geval schildert Krjjn Sa man nog gewoon door, zoals hij dat al vier jaar heeft gedaan, met veel vakmanschap... LEDELTHEAT ER OOSTI511RQ CABARET PEPIJN He is een weinig plezierige taak, enkele kanttekeningen "te plaatsen bij het nieu we programma van Paul van Vliiets ca baret PePijn. De groep preeenteerd» .Dag en nacht' gisteravond in het Oost- biirgse Ledeltheater. de eerste voorstel ling in de Zeeuwse tournee van het ge zelschap. Een weinig plezierige taak: Paul van Vliet is een ons zeer sympa thiek cabaretier, die aan twee pro gramma's. .Oh. pardon' en .Opus 2' ge noeg had om een reputatie te vestigen. Het kleine ensemble, met echtgenote Llselore Gerritsen, Ferd Hugas en pia nist Rob van Kreeveld bracht cabaret van uitzonderlijk niveau, spi'.se, over rompelende teksten in een vaardige pre sentatie. En met d:t niveau als norm stelt nacht' teleur. Het is nog steeds goe< >aret, inaar niet vergelijkbaar met de sfeer, de vaart en allure van .Oh, cabaret. pardon' en .Opus 2'. Men mist vooral de spiritualiteit, waarmee de zwakke "ilaats al is gelokaliseerd Ie presentatie munt nog steeds uit door hetzelfde vakmanschap, maar thema'a en teksten missen het gehalte, waarmee men vertrouwd was geraakt. Vergelijkt men nu de programma's, dan tekende Paul van Vliet voor de teksten en ideeën van ,Dag en nacht', maar ook voor die van .Opus 2'. Nu staat men bij .Dag en nacht' bepaald niet aan de rand van een verdroogde bron. Van Vliets solo .Wonderlijke tijden, een ommetje door de zestiger ja ren', aan het slot. oevestigt dit. voldoen de. vooral als hy, weer bijzonder spit», het sociologisch gekeuvel op de hak neemt. En by het afscheid, als het ensembl» .Nederland zingt weert' brengt, een bij zonder leuke tekst, muzikaal zeer han dig verwerkt, is er plotseling wel dl« oude allure, is er bij de bloemen voor een dankbaar publiek ook alle aanlei ding een langdurig applaus ritmisch ln te zetten. In .Dag en nacht' overheersen de lied jes. Voor de pauze delen ze in de al gemeen zwakke indruk, na de pauze is er het talent van Liselore Gerritsen in .Jozef' en .Dingen die gebeuren'. Ferd Hugas. hersteld na het auto-ongeluk, waarvoor de Zeeuwse voorstellingen- reeks kortgeleden moest worden uitge steld, heeft zyn oude vorm hervonden, maar ook hij men ziet hem als so list in .De bouwvergunning' deelt in de tekstmalaise. Pianist Rob van Kree veld schreef voor de meeste liedjes de muziek, had de muzikale leiding en won het gisteravond ln het Ledelthealer van een ontoereikend instrument. Hoewel het deel voor de pauze het zwakst was, had het cabaret PePijn een goede stai-t met een liedje over mensen. ,die kwart over met acht uur verwarren en voor wie nu een dame op moet staan'. Het was keurig getimed: er mrtest op dat moment een dame voor enkele laat komers opstaan, wat Van Vliet cs on- middelijk een open doekje opleverde. Het ijs was gebroken, maar het gezelschap had hieraan niet voldoende: daarvoor la gen de verwachtingen te hoog. Het pro gramma bleef niet beneden de maat, maar beantwoordde als geheel niet aan de reputatie van het gezelschap. Maakt men net echter los van de vorige voor stellingen dan houdt men echter nog altijd een programma van goed cabaret over. de moeite waard er een avond voor uit te trekken. Maar het is wel zaak op th'd te zijn. H.H. MIDDELBURG Het coUege van b w van Middelburg heeft positief gerea geerd op het verzoek van de Middel burgse interkerkelijke eontaeteonimlssie om vandaag (dinsdag) op de dag van de begrafenis van dr Martin Luther King de vlag halfstok te hangen vanaf de Lange Jan. Dit zal de gehele dag ge beuren. De commissie verzoekt tevens de bevol king om vandaag de vlag halfstok te hangen. Ds J. A. Talma aan gevolgen ongeval overleden VLISSINGEN-STRIJEN Aan de ge volgen van een auto-ongeval in Kina»- waal, vorige week woensdag, is maan dag jongstleden overledendsJ. A. Tal- ma, hervormd predikant in Strijen, die ook verschillende jaren in diverse Zeeuwse gemeenten heeft gestaan. D* Talma is 53 jaar geworden. Bij het ongeval verloor zijn echtgenote, me vrouw H. M. F. Talma-Six Dijkstra het leven en hun tienjarig dochtertje werd ernstig gewond. Ds Talma werd in 1940 in Noord-Hol- met 1941 werd hij predikant in Zaam- siag. Na de oorlog, in 1946, verbond hy zich aan de gemeente van Zaamslag, vanwaar hij in 1949 naar 's-Heer- Arendskerke vertrok. Op 12 september 1954 werd hij bevestigd en «leed hij intrede als predikant van de hervormde gemeente Hoogvliet. Sinds een half jaar was ds Talma in Strijen werk zaam. De begrafenis zal plaatshebben op donderdag aanstaande. Woensdag avond van half 8 tot half 9 is er in de aula te Strijen gelegenheid af scheid te nemen. De begrafenis ls don derdag 11 april om drie uur in Strijen na eën rouwdienst om 2 uur ln de hervormde kerk. Lukas-passion in Middelburg MIDDELBURG Diep onder de in druk verlieten op een avond in niaart 1966 een duizend mensen de Domkerk van Münster in Westfalen, waar zy de wereldpremière hadden bygewoond van de Lukas-Passion van de jonge Poolse componist Krysztof Penderecki. Met ap plaus had men in de kerk niet gerea geerd op de uitvoering, maar uit ge sprekken na afloop bleek wel hoe intens men de suggestieve werking van deze moderne Lukas-Passion had ervaren. Men besefte een gebeurtenis bijgewoond te hebben. Op donderdagavond 11 april a s zal dit werk in Middelburg uitge voerd worden, door middel van een s'.e- refonische grammofoonweergave. In da Zeeuwse muziekschool aan de Singel- straat. Ten gehore wordt gebracht de magnifieke opvatting van dé Poolse so listen Stefania Woyowicz, AndrzeJ Hioslski en Leszek Herdegen. Het ge mengde koor. jongenskoor en Phithar- monisch Orkest van Krakau staan on der leiding van Henryk Czyz. die da première in Münster leidde. De direc teur van de Zeeuwse muziekschool, da heer G. W. Bergman, zal een korte in leidende beschouwing geven over de ze Lukaspassion VERWACHT. DEZELFDE TEMPERATUREN. Half tot zwaar bewolkt niet een enkel bultje, maar ln het zuiden van het land aanvankelijk nog zonnige perioden. Over wegend matige westelijke wind, weinig verandering In temperatuur. ZON EN MAAN Zon op 05.55 onder 19 29 Maan op 15.55 onder 05.13

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 2