EN WEER EEN FLUITCONCERT VOOR NEDERLANDS ELFTAL... VERLIES TEGEN BELGEN VEERDIENST VERTRAAGDE REIS B-INTERNATIONALS PROFS: JA OF NEE? Voetbalavontuur startte zo aardig in Vlissingen SUPERSNEL VERTRAGEN VOLTREFFER JCHTPUNT SENSATIE VERGISSING VAN EEN 8ALLENJ0NGEN MAANDAG 8 APRIL PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (Van onze sportredacteur) AMSTERDAM Er was tenminste nog één Nederlander die gistermiddag in het Olympisch Stadion halsstarrig optimis tisch bleef toen het vaderlandse voetbal elftal weer eens de ontgoocheling van een nauwelijks verwachte nederlaag beleefde. Dat was de microfonist. Na een ziedend fluitconcert, ergens in de tweede helft, sprak hy, even bestraffend als aanmoe digend: ,U zou het ook eens met aanmoe digingen kunnen proberen, dames en he ren'. Enkele tientallen Amsterdamse lie verdjes op de staantribune voelden daar wel wat voor. Braaf zongen zij uil volle borst als leefden we nog in de jaren dertig of veertig ,Hup Holland hup'. De ironie droop er af. Niettemin schalde de stem van de microfonist opnieuw uit tien tallen luidsprekers: Dames en heren, doel u ook mee met die jongens, dan gaat het misschien beter'. Vernietigend was het massaal gescandeerde antwoord van het publiek: ,A-be, A-be, A-be.... Pas toen was de speaker volslagen afgebluft. Hij liet zich niet meer horen. Want de roepnaam van de heer Lenstra heeft in deze tijden de klank gekregen van een verwensing aan het adres van de huidige Nederlandse in ternationals. Nu moet het publiek diep in de buidel tasten om een interland te kun nen zien. Goed, men koopt daar bij voor baat geen overwinning en geen streling van de vaderlandse trots mee. Maar meer dan middelmatig voetbal raag men bij zo'n gelegenheid en voor dit geld toch wel ver langen. En omdat het spel niet eens zoals de zegswijze dat wil stierf in schoonheid', maar verstikte in een grijze middelmatigheid, had het publiek met het snerend gefluit het recht aan zijn kant. Men had weer eens een kat in de zak ge kocht en met een blik op de grote lege plekken op de tribunes er waren nau welijks 40.000 toeschouwers in dit stadion dat meer dan 60.000 man kan herbergen sprak een Amsterdammer mistroostig: .Het zal mij benieuwen hoeveel er volgende keer nog komen kijken'. Onder een oorver dovend gejoel dropen de Nederlanders af. Belast en beladen met een volslagen ver diende 21-nederlaag tegen Neerlands meest regelmatige tegenstander: België. Bondscoach George Kessler - die waarachtig nog een .positief punt' ont dekte: ,We weten nu tenminste dat we zelfs Luxemburg in de voorronden voor het wereldkampioenschap niet moeten on lersehatten'.... Kessler dan had natuurlijk een paar redelijke excuses Zo had zelfs de Belgische kcuzeheei Constant van den Stock opgelucht toe gegeven dat de blessure van de afwezi ge Cruijff hem een pak van het hart was hoewel Cruijff zoveel moet in casseren dat hij steeds minder vaak in de aanvalsspits te zien is"). En dan is daar Piet Keizer die nog steeds niet de gemoedsrust gevonden heeft na zijn schorsing wegens het trappen van een Zuidslaaf om weer te willen spelen voor het nationale team. Tenslotte was daar de geblesseerde (afwezige) Suur- bier wiens acceleratie node gemist werd. Want vooral Suuzbler is een van de weinige Nederlandse spelers die by uitstek past in het nieuwe spelsysteem dat Kessler nu weer had ingevoerd (nietwaar, Kessler blijft kennelijk het liefst in de opbouwperiode zitten). Dat nieuwe systeem dan heet ln de Internationale voetbaltaal: catte- naccio. Men kent het zo langzamer hand wel: achter de verdedigende vier nog een extra verdediger, die in de systementaal ook wel .Ausputzer' wordt genoemd. Ach, Hans Eijken- broek speelde de rol van die ausput zer niet onaardig. Maar heel het systeem verkilt het aanvalsspel we hadden het zaterdagmiddag ln Knokke bh de B-elftallen ook al gezien als er geen supersnelle ta lenten zijn die pijlsnel van verdedi ging op aanval kunnen overschake len. Zoals de Italianen er een paar hebben en zoals de Duitsers die bij voorbeeld hebben in Beckenbauer. Kessler mag dan vriendelijk blijven do ceren: ,Als er balverlies is, passen we een consequente mandekking toe, maar als er balbezit is, trekken ook verdedigers mee naar voren', dat neemt toch niet weg dat een allereerste voor waarde daarvoor is dat er ook spelers met die inhoud aanwezig zijn. Nu kre- Bïn we te zien hoe Romeijn braaf bij e Vrindt bleef, hoe Pijs als een scha duw aan Claessen hing en hoe Muller nauwelijks van de zijde van Van Himst week. Toegegeven, Romeijn, Pijs en Muller galoppeerden wel eens .volgens het boekje' mee ln de aanval. Maar zelfs meneer Kessler kan niet ontken nen dat het allemaal te lang duurde. Bovendien en dat excuus van Kess ler snijdt Inderdaad hout passen in zulk een systeem één of twee aanval lers die dê bal even bij zich kunnen houden, die even het aanvalsspel kun nen .vertragen' tot de anderen als de bliksem naar voren zijn gekomen. Cruyff en Keizer kunnen dat wel. De bedroevend spelende VVery (zijn uitste kend spel tegen de Russen blijkt tot nu toe. een uitzondering) en de wel overi ge maar niet halgooclielende Kljjnjan konden dat niet. Waar blijf je dan met zo'n systeem. Nergens. Helemaal waanzinnig was het Kessler-excuus: ,Ik miste te veel spelers op de centrale trainingen om het systeem in praktijk te kun nen toepassen. We hebben het de laatste dagen alleen in theorie een paar keer doorgenomenOp die manier ga je natuurlijk met een niet te schokken zelfverzekerdheid de wei in. Oh zo. Nu was er toevallig aardig vergelij kingsmateriaal bij ae hand. Want laat nu inderdaad zoals Constant van den Stock al in het openbaar had aan gekondigd ook de Belgen dat catte- naccio-systeem toepassen. En dat luk te tegen de trage Nederlanders aardig. Het moet dan óok gezegd, dat de Bel gen er wat vertrouwder mee zijn. Zij nebben het in enkele oefenwedstrijden toegepast. En wat meer zegt: hun verdedigers Dcwalque en vooral Heijlcns bleken wel ln staat als hy intuitiè aan te voelen wanneer zij de startolbkken moesten verlaten om ln de aanval te sprinten. En bovendien was Van Himst en voor al ook de debutant en openbaring l'ol- leunis in de aanval in staat de bal .ver tragend' bij zich te houden tot heel de Belgische aanval op topsterkte georga niseerd voor het Nederlandse doel in stelling lag. Daarmee is voldoende verklaard dat de Belgische aanval Inderdaad stukker sterker was dan de Nederlandse. Di cornerverhouding (6-3 voor de Belgen i geeft ook al een hint in die richting Aar Nederlandse kant kwamen enigs zins boven de grauwe middelmaat uit doelman Jan van Beveren (schuldloos bij de treffers) en Henk Groot (vooral door zijn koptechniek). Al In de negende minuut sloeg de eer ste voltreffer door het Nederlandse verdedigingslilok. Eijkenbroek vloerde Polleunis juist huiten het strafschop gebied en wellicht nog woedend nam Polleunis zelf de vrije trap met zoveel geweld dat de bul langs het muurtje Het tweede Belgische doelpunt gemaakt door Devrindt. Doelman Van Beveren is een geslagen man Met een van inspantiing vertrokken gezicht maakt debutant Klijtijan hier het enige Nederlandse doelpunt. Op de foto v.l.n.f: Klijnjan, Van Himst, War nas en liggend Plaskie. en via de onderkant van «Ie lat in het doel suisde: 0-1. Bijna werd het 0-2 toen Claessen de bal uit een voorzet van De Vrindt even met het hoofd van richting veranderde, maar het leer ■aasde juist voor het doel langs. Een moment van zwakte in de Bel gische defensie aarzeling by het wegwerken van de bal strafte Jan Klijnjan even voor rust van bui ten het strafschopgebied af met een plotseling schot dat doelman Boone volkomen verraste (1-1). Nadat Boone met een pijlsnelle sprong een flitsende kopbal van Groot, on schadelijk bad gemaakt, kwam er weer een explosie aan de andere kant. Na een verre voorzet van ver dediger Thissen glipte De Vrindt handig (en beslist niet buitenspel) tussen twee verdedigers door en tikte de bal langs de verblufte Van Beveren (1-2). Ijlings zette Kessler voor de teleurstel lende Wim Jansen nog Theo Pahlplatz in en wat later verscheen Israël voor de geblesseerde Eijkenbroek in het veld, maar het mocht niet baten. Het Uier het eerste Belgische doelpunt gemaakt uit een vrije schop door Pol leunis. Doelman Jan van Beveren kon er net niet bij. slotoffensief van Nederland droeg alle kenmerken van wanhoop en nutteloze haast. Het bleef inderdaad nutteloos. Kessler bezon zich op ,het positieve, dat, niet waar mijne heren, ln Iedere wedstrijd verborgen ligt'. Zeer goed verborgen, zouden we willen zeggen. (Van onze sportredacteur) KNOKKE Met een smalend en snerend boe-geroep begon en ein digde de krachtmeting tussen de B-elftallen van België en Neder land zaterdagmiddag in Knokke, ,tuin aan de Noordzee, parel der Europese kusten', zoals Knokkes burgemeester Eugène Mattelaer bescheiden in het officiële programmablad schreef. Het honend ge joel bij de ouverture was uitsluitend gericht tegen de Nederlanders: zij kwamen een half uur te laat het veld op omdat zij in Vlissingen niet meer mee konden met de veerpont van tien voor halr twee over de Westerschelde en een uur hadden moeten wachten. Het scham pere getier tijdens de aftocht der gladiatoren gold beide teams, die inderdaad een armzalige, sfeerloze en tempoloze vertoning hadden gerealiseerd. In nog een ander opzicht eindigde de wedstrijd, zoals hij was begonnen: met 00. Onder de circa 6000 toeschouwers wa ren vele honderden Zeeuwen. Jverigens was de middag omstreeks :waalf uur zo aardig begonnen voor ie Nederlanders: een lichte maaltijd in het Vlissingse Britannia met uitzicht wer de Westerschelde. ,Ze zeiden me laar dat we ruimschoots op tjjd waren .-oor de boot als we vijf over half twee A-eggingen. En ze zeiden ook dat er ->m her half uur een boot ging", brom- ie Siem Plooijer een half uurtje later, -liet meer zo tevreden, terwijl nn. zich verbijtend, stond te wachten bij zijr. ege bus op het parkeerterrein bij de Vlissingse veerhaven. De spelers wa- ■en te voet al op de boot gegaan, maar le bus kon niet mee en dus bleven de spelers geduldig een uurtje in Bres kens wachten... Later was het goede humeur van de Nederlandse bondscoach Siem Plooije: eerste assistent van Georg Kesslê: niet in het minst aangetast na d( slechte wedstrijd Uitermate tevredei liet hij zich uit over zijn pupillen. ,D tactische opzet is volkomen geslaagd wilde htj wel direct na de wedstriji kwijt. .We speelden voor het eerst mei een Ausputzer ln het B-elftal en u heb: gezien, de Belgen zijn praktisch nie: gevaarlijk geweest. We hebben eer. consequente mandekking toegepast bij balverlies, maar bij balbezit trokken ook verdedigers mee in de aanval'. Maar omdat niet alleen de Neder landers maar ook de Belgen het zo geheten .cattenaccio'-systeem toe- Dasten (achter de verdedigende vier nog een Ausputzer) werd het aan valsspel bevroren tot een kille on derneming. Meer dan vier tot vijf reële scoringskansen leverde 90 minuten voetbal dan ook niet op Siem Plooijer wilde het zelf wel toe geven: .Als je met dit systeem ook aantrekkelijk aanvalsspel wilt krij gen moet je wel over snelle klas- sespelers beschikken' Er. om het duidelijk te stellen: die razendsnelle klassespelers hebben we ln Knokke niet gezien. Het lichtpunt is inderdaad dat d^ Nederlanders verdedigend voortreffe ijk speelden. Aad Mansveld ADO i lie de gevaarlijke Jackie stockma- olkomen uitschakelde, werd door Sien Plooijer .het grote winstpunt' genoemd Hij was een der weinige verdedigen aie overigens sporadisch ook ir de aanval opdook De rol van Ausput zer was toebedeeld aan Wim de Vrie; van FC Twente, die een nauwelijks te nemen laatste struikelblok bleek. Siem Plooijer wilde na afloop ook we openbaren waarom Van Dijk (FC Twente) de aanvalsspits moest over nemen van Jan Klijnjan, die op de valreep uitverkoren was de plaats van de geblesseerde Cruijff ln het A-team over te nemen. Velen hadden Venne- ker NEC t boven Van Dijk verkozen. .In dit systeem staat een aanvalsspits vaak alleen in de aanval. Die man moet dan de bal in bezit kunnen hou den tot de anderen naar voren zijn gekomen. Dat kan Van Dijk. Venne- ker is geen uitgesproken aanvalsspits'. Hoewel Plooijer vergoelijkend sprak: .Van Dyk heeft niet bepaald gefaald', moeten we eerlijkheidshalve toch stel len dat de Twentenaar in het stuk nauwelijks is voorgekomen. Hij had te weinig balcontrole, was vaak te traag en schoot van veel te grote af stand. Het was tekenend dat doelman Thie (ADO) die het weinige dat hij te doen kreeg uitstekend deed en zijn collega Braem pas na circa een kwar tier voor bet eerst de lucht in moesten om een bal te vangen. Sensatie na 20 minuten toen De Zoete (ADO) van ver buiten het strafschopgebied uit een vrije trap buiten bereik van de doel man tegen de paal knalde. Hanegem (Xerxes-DHC) kreeg de bal voor een leeg doel te pakken maar knalde hard over. Aan de andere kant rukte links buiten Verheijen op tot vlak naast het doel en gaf toen de bal door aan de volkomen vrijstaande Alfons Haag doorn die het open doel huizenhoog miste. Lambert Verdonk (Sparta) toonde zich in die eerste helft veruit de gevaarlijkste aanvaller maar na de rust zou ook hij tot middelmatigheid vervallen De teleurstellende Heijerman (Soarta) en de uitstekende midden- vftfdRneier Van Stlppent (PSV) kregen na rust de beste scoringskansen aan Nederlandse kant en rechtsbuiten Thio had uit een voorzet van Verheijen aan de andere kant de bal maar voor het inleggen maar hij kopte van enkele meters precies m handen van Thie. Nederland was wel het beste team maar verdiende door het bloedarme lanvalsspel toch geen treffers. .Het A-as moeilijk spelen tegen deze Bel ten die onder meer in Stockman en Thio humeurige voetballers hadden lie het kennelijk niet goed kunnen hebben dat ze niet meer ln het A-team staan', had Plooijer als excuus. Op 17 april mag Nederland-B het nogmaals oroberen in Luxemburg tegen het A- team van dat land. Siem Plooijer neemt zijn .caWenaccio' dan weer mee... (Van onze sportredacteur VARA's wekelijkse sportrevue pus sen start en finish' heeft zaterdag middag ingehaakt op de enquête van dit dagblad over de wenselijkheid en mogelijkheid van betaald voetbal op Walcheren. Via de radio was de vol gende tekst te beluisteren: Jïen enquête over de wenselijk heid van betaald voetbal op Wal cheren heeft aan het licht ge bracht, dat de meerderheid de voorkeur geeft aan profvoetbal. Achtendertig procent sprak zich uit voor her amateurisme. Opmer kelijk is dat er een groot aantal deelnemers is voor een fusie tus sen Middelburg en Vlissingen of voor de vorming van een aparte vereniging voor het betaald voet bal. De liefhebbers van het prof voetbal, zo bleek verder uit de en quête tonen zich zelfs bereid fi nanciële offers te brengen door ho gere bedragen aan toegangsprijzen te geven. Als commentaar op deze enquête vragen we even de mening van de voorzitters van de voetbal verenigingen Eerst hebben we hier de heer Buts van de voetbal vereniging Vlissingen. Jüeneêr Buts. hoe staat u tegen over deze zaak? Antwoord van de heer Buts: ,Wel, als de mensen nou eens precies wisten wat profvoetbal voor kans biedt, dan zouden ze misschien nog wel terugschrikken. Ik voor mij, wil het echt niet tegenhouden. Ik zou het echt wagen als het moge lijk was om hier m Vlusingen een betaalde sector te krijgen als de mensen uit het bedrijfsleven bereid waren dit te financieren. Maar ik zou daarnaast toch altijd een ama teur sector willen'. En nu het commentaar van de voorzitter van de voetbalvereniging Middelburg, de heer Simonse: Jk moet toegeven, het resultaat van deze enquête ingesteld door. de Provinciale Zeeuwse Courant, was voormij enigszins teleurstellend aangezien ik, toen deze enquête begon, van mening was. dat een betrekkelijke grote meerderheid zou kiezen voor het amateurvoetbal. Temeer omdat men door allerlei artikelen in de Provinciale Zeeuw se Courant op de juiste, zeer ob jectieve wijze was ingelicht. Ik vraag me ook af of al degenen die gekozen hebben, in deze enquête dan, voor het betaalde voetbal wel duidelijk de consequenties hebben kunnen overzien. Ik meen dit te moeten betwijfelen. En ik geloof ook, dat wanneer we dichter bi) huis blijven en alle verenigingsbe stuurders van de clubs in Zeeland bijeen zouden roepen en eens dui delijk zouden uiteenzetten de con sequenties verbonden aan de over gang naar het betaalde voetbal, dan heb ik zo de indruk dat vele bestuursleden beslist, een andere kijk hierop zouden hebben. Ik per soonlijk ben nog steeds van mening en ook mijn volledig bestuur dat hel ten ene male onmogelijk is om zonder enig kapitaal betaald voetbal te gaan plegen in onze pro vincie Dat is ten ene male onmoge lijk. Middelburg heelt de laatste jaren goed geboerd, kan ik wel zeggen. We nebben flinke belang stelling getrokken De laatste drie jaar zijn we steeds in de running. Twee maal kampioen van Neder land. Nu spelen we ook weer on ze rol mee. Maar toe zijn er nog steeds van overtuigd dat betaald voethal beslist geen haalbare kaart is, En de enkele mensen, laten we zeggen enkele honderdtallen, die bereid zijn meer te betalen voor entree, ach. ik zou het nog moeten zien wanneer die betaalde vereni ging. spelend in de tweede divisie, minder goede resultaten behaalde, zou ik 'toch echt de mening van die mensen wel eens willen zien of ze nu werkelijk een behoorlijks entreeprijs zouden overhebben voor het bezoekvan deze wedstrij den. Ik betwijfel dat ten zeerste'. Aldus de. woorden uitgesproken door een radioreporter en door de voor zitters van Vlissingen en Middelburg. We willen er voorlopig slechts het volgende aan toevoegen: Vlissingens voorzitter de heer Buts heeft natuurlijk gelijk als hij zegt dat profvoetbal op Walcheren in feite al leen mogelijk is als het bedrijfsleven maar ook particulieren en overheid) er hun sterntje aan bijdragen. Nog beter: het liefst een hele gevel En Middelburgs voorzitter heeft gelijk als hij zegt dat de bestaande amateur verenigingen over te weinig kapitaal beschikken om met enig kans op suc ces (lees: financieel de touwtjes aan elkaar knopennaar het profvoetbal Niettemin valt het feit met weg te cijferen dat een ruime meerderheid van de deelnemers aan de enquête zich uitgesvroken heeft voor invoering van betaald voetbal op Walcheren De wens is er. Het u nu de vraag of de wil er ook is. De clubs alleen zijn niet bij machte om de financiële voorwaar den voor betaald voetbal in Zeeland te realiseren. Maar zij niet alleen zijn be trokken bij een sportieve (voor velen passieveJ recreatie. Er zijn er meer die gediend zijn met een goed worm en werkklimaat, zoals dat in de hui dige terminologie van vele organen en instanties heet. Vreugde na het Nederlandse doelpunt. (Van onze sportredacteur) AMSTERDAM De Schotse scheidsrechter Paterson lachtte spontaan. Een toch wel uniek voorval tijdens de interland Ne- derland-België lostte hij simpel op. De Belgische aanvaler De Vrindt had naast het Nederlandsé doel een schot gelanceerd. Keeper Jan van Beveren kon de bal nog net licht raken. Maar terwijl iedereen dacht dat deze aanvalsactie op een ocmer zou uitlopen, rolde de bal precies over de lijn -en dus niet uit) voort. En terwijl de bal op de lijn stil lag, kwam een Am sterdamse ballenjongen in actie: hij greep de bal en wierp hem in het veld. Oplossing van de arbiter: scheidsrechterbal. Een opworp dus tussen een Belg en een Neder lander. De opmerking van Her man Kuiphof ln NTS-sport bij het tv-verslag was derhalve niet juist. Hij stelde: ,De scheidsrechter heeft ten onrechte gefloten en her stelt dat met een scheidsrechter- bal'. De arbiter had helemaal nog niet gefloten. Ook met een andere opmerking van Kuiphof konden we het niet eens zfln: .Een harde Nederland-België. zoals we zelden hebben meegemaakt. Er waren veel onvriendelijkheden tussen de spelers'. Ten eerste: er zijn ook in de naoorlogse jaren wel- eens hardere derby's geweest. Ten tweede: alleen in de slotfase kwa men er een paar onvriendelijkhe den voor.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 7