St.-Annaland heeft gymnastieklokaal ■AGENDAn Oudemolen ontnam Goes een punt Zld Sport gelijk met Middelburg 5 Naast dorpshuis plaats training WALCHEREN DE BEVELANDEN NOORD-ZEELAND MAANDAG 8 APRIL PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Overgedragen door burgemeester Baas gINT-ANNALAND Burgemeester W. Baas van Sint-Annaland heelt za terdagavond officieel de nieuwe gym zaal overgedragen aan de stichting dorpsgemeenschap Sint-Annaland. De dorpsgemeenschap is het overkoepelend orgaan van de plaatselijke verenigin gen, die voortaan van de zaal gebruik zullen maken. De overdracht ging ge paard mot een toespraak, waarin bur gemeester Baas wees op het belang van het bezit van de nieuwe zaal. Hij ging in op de moeilijkheden, die er de afgelopen jaren zijn geweest over het gebruik van het dorpshuis door de ver enigingen. Doordat andere activiteiten dan die van de verschillende verenigin gen zo nu en dan voorrang moesten hebben in het dorpshuis was de trai ning en oefening ongeregeld. Burgemeester Baas: ,We mogen als ge meentebestuur trots zijn, dat we dit tot stand hebben kunnen brengen.We heb ben nu naast het dorpshuis een oefen zaal, waar de verenigingen altijd op de daarvoor vastgestelde tijden terecht kunnen'. Burgemeester Baas maakte duidelijk, dat de stichting dorpsge meenschap, die de gymnastiekzaal huurt van de gemeente en onderver huurt aan de verenigingen in een grote behoefte voorziet. De heer Baas ging verder in op het belang van het oefen lokaal voor de jeugd. Cocktail De totstandkoming van de gymnas tiekzaal, die naast de brandweerka zerne is gebouwd, vond burgemees ter Baas een bewijs, dat Sint-An naland niet hoeft op te gaan in een grote gemeenschap. Zijn aversie te gen herindeling van de gemeenten op het eiland Tholen bracht hij nog eens tot uitdrukking door de samen voeging te vergelijken met een cock tail van oude jenever, cognac, rum en wonderolie. ,Het kan misschien een genot zijn om zo'n cocktail te drinken, maar het gevolg is dat je een patiënt krijgt, die op dieet moet', aldus burgemeester Baas. En ver der: .Dit lokaal was er helemaal niet gekomen in een heringedeelde gemeente op het eiland'. De voorzitter van de dorpsgemeen schap, de heer A. J. Boorgaard bleek het met het standpunt van Sint-Anna- lands eerste burger over de herindeling volkomen eens. Hij bedankte b en w en de raad voor de voortvarendheid, waarmee men heeft gezorgd voor de gymzaal. .Het zal van ons en van de jeugd afhangen hoe de toekomst zal zljna, aldus de heer Boorgaard, die verder pleitte voor inrichting van zwemgelegenheid voor de jeugd. De nieuwe gymnastiekzaal in Sint-Anna land is niet buitengewoon luxueus, maar wel heel doelmatig. Men heeft een bestaande muur van de brandweer kazerne benut bij de bouw van de zaal, die een oppervlakte heeft van 22 bij 9 meter. De gymnastiekvloer is. bij 9 meter. Men kan gebruik ma van de douches en toiletten van de brandweerkazerne, wat bij de bouw een forse besparing betekende: de raad heeft voor het lokaal indertijd 40.000, gevoteerd. De gymnastiekzaal wordt gebruikt door vijf verenigingen: de koninklijke fan fare .Accelerando', de sportvereniging ,WHS', de tafeltennisvereniging ,Octa- via', de schietvereniging .Prinses Ju liana' en uiteraard door de ongeveer 200 leden tellende gymnastiekvereniging .WIK". De dorpsgemeenschap huurt het gebouw voor 1500,- van de gemeente en verhuurt de zaal voor In totaal het zelfde bedrag aan de verenigingen. De gymnastiekzaal is neergezet door het aannemingsbedrijf J. den Engels man en Zonen en de tekeningen er voor werden gemaakt door de architect J. D. Dormaar te Sint-Annaland. Op de foto: burgemeester Baas draagt het gebouw over aan de dorpegemeenschap tussen een paar nummers van .Acce lerando' door. (Foto PZC). Hooid der school verlaat Dreischor De heer M. van der Maas. hoofd van de openbare lagere school te Dreischor is per 1 augustus benoemd als leraar avo aan de vakschool voor meisjes te Naaldwijk. Afkomstig uit Zierikzee kwam de heer Van der Maas ln het jaar 1961 vanuit Alphen aan de Rijn naar Dreischor, waar hij in de loop van de tijd als hoofd werd benoemd. De heer Van der Maas heeft in Dreischor di verse maatschappelijke functies ver vuld. Zo was hij onder meer secretaris van de vereniging ,Het Groene Kruis', voorzitter van de afdeling Veilig Ver keer afdeling Dreischor en bestuurslid van de Oranjevereniging. Benoeming bestuur Dorpshuis Renesse De heren B. van de Hoeven en W. A. M Kalkman werden respectievelijk be noemd tot penningmeester en secreta ris van de stichting .Dorpshuis Renes se'. Zij kwamen in de plaats voor de heren H. J. Simons en J. de Wit, die niet herkiesbaar waren. ZEEUWSCH-VLAANDEREN ZAAMSLAG Ringmiddag hervormde vrouwengroepen De ring van hervormde vrouwengroepen in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen hield in het verenigingsgebouw te Zaamslag de ringmiddag. De presidente, mevrouw Stern-Dooye- weerd uit Sas van Gent kon in haar openingswoord een honderdtal dames verwelkomen uit Axel, Hoek, Klooster- zande. Sas van Gent. Terneuzen Zaamslag. Secretaresse mevrouw Nanninga Sas van Gent en de tweede penning- meesteresse, mevrouw De Vos-de Jonge uit Zaamslag, brachten verslag uit over het - Aanwinsten provinciale bibliotheek De Provinciale Bibliotheek Van Zee land te Middelburg heeft de volgende aanwinsten aan het boekenbezit toe gevoegd. Ascain, A. en J. M. Arqaud. Geschiede- van het geld- en bankwezen; Bec ker, H. A. Management als beroep, ken merken van de managersgroepering in sociologisch perspectief; Bert rand, S. La tapisserie de Bayeux, et la manière de vivre au onzième siècle; Besset, M. New French architecture; Boer, De, als gastheer; een verkenning van de be tekenis van het toerisme voor de boe ren in het recreatiegebied van Zuid- Limburg; Bouman. P. J. Wetenschap en werkelijkheid; Christian. W. A. An in terpretation of Whitehead's metaphy sics; Clerck, K. de. Verkenningen in Noord en Zuid; Coulet, H. Le roman jusqu' a la Revolution. Daniel, G. E De megalithische culturen van West- Europa; Enige grondbeginselen bij de beoordeling van openbare uitgaven; Ethische aspecten van het kernwapen; Filosofische oriëntering in de natuur wetenschappen; Flolet, H. A. M. Dil- lemma doorbroken; samenleven in één kerk als gave en opgave; Gegevens ten behoeve van het eerste scholenplan; Heimann. E. Theologie van de geschie denis; Individuele. De, Rechtsbescher- in de Europese gemeenschappen: Raadsvergadering te Hoofdplaat Woensdagavond 10 april komt de raad van Hoofdplaat om zeven uur in open bare raadsvergadering bijeen. Na de opening, notulen, mededelingen en het bespreken van de ingekomen stukken komen aan de orde de wijziging van de kindertoelage-regeling voor over heidspersoneel, de wijziging van de be zoldiging voor de secretarissen en ont vangers en de benoeming van een twee de gemeente-werkman. Voorts vermeldt de agenda een voor stel tot verkoop van ongeveer 150 ca bouwgrond aan H. Cornelis-Cammaert voor de bouw van een nieuwe woning op de hoek van dc Schoolstraat en de Deltastraat; een voorstel tot het wijzi gen van de begroting 1968 en een be spreking van de positie van de NV Wa- terieidingmij .Zeeuwsch-Vlaanderen'. MAANDAC 8 APRIL BERGEN OP ZOOM Heilige-IIartkerk. Pi- osplein. 20 uur. .Johannes Passion'. BRES KENS Wapen van Breskeng. 20 uur: algemene Jaarvergadering judosporlvereni- JTing. GOES Prins van Oranje. 19.30 uur: alge mene vergadering Bcvelands museum. KRabbendm KE Gymnastieklokaal: bloedplasma-avond Rode Kruis. middelburg - Schouwburg. 15 uur: kijk dag kunsl- en antiekveiling. SOUBURG - Rodc-Kruisgebouw. 14.13 uur: bijeenkomst Nederlands vereniging van huis vrouwen. WESTDORPE Galerie Troutsaerte. uur: tentoonstelling werken Maria van ten en Gustave. BERGEN' OP ZOOM Luxor. 20 uur: .Dag vlinder', 18 jaar. Roxy, 20 uur: .Spel met de zonde'. 18 jaar. GOES Grand. 20 uur: ,De ongelooflijke overwinning', 14 Jaar. MIDDELBURG City. 20 uur: .Dr Zjlvago', 14 jaar. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: .Casino Roya le'. 14 jaar. VLISSINGEN Alhambra. 20 uur: .Dr Zjl vago'. 14 Jaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: C. YAN OORSCHOT P/A PZC.VHSSWCEH.TELC11M-S1M.TOESTELO sculptures; Kokkini-Iatrii vers l'égalité des statuts des époux en droit international privé; Laeyendec- ker, L. Religie en conflict; de zoge naamde sekten in sociologisch pers- perctief: Liber memorialis; l'universi- té de Liège de 1936 a 1966; Ligterin- gen, J. H. Onderwijs en christelijke opvoeding; Lindeboom, A. M. in de maalstroom van verwarring; opmer king over de huidige verhouding her vormd-gereformeerd; Loveling, V. Her inneringen; Mulder, G. E. Vrijheid en onvrijheid in het straf recht: Öudkerk Pool, Th. Van concrete onderwijssitu aties naar didactiek; Prinet, J. et A. Dilasser, Nadar; Programmabasis leer plan biologie; Rapport van de advies commissie opkomstplicht, ingesteld bij beschikking van de minister van bin nenlandse zaken van 28 juni 1966. Ro se, T. G. en D. E. Farr. Bestuursinfor matie voor top management; Salgado, G. D. H. Lawrence: .Sons and lovers'; Seret, A. Public relations, plaats en taak; Thierry, H. Loont de prestatiebe loning? Een empirisch psychologische studie naar effecten van prestatiebe loning: Val de Loire roman; Vries, Hille de. Een ophitsend geschrift; de geschiedenis var. het illegale blad Trouw. Burgemeester van Mariekerke bervat werk De burgemeester van Mariekerke, heer J. de Wolf, die medio november van het vorig jaar door een hartinfarct werd getroffen, zal zijn normale werk zaamheden geleidelijk aan hervatten. Wel heeft de heer De WoJf, op medisch advies voor alle nevenfuncties moeten bedanken. DOMBURG Bijeenkomst van de NVV Vrouwenbond Dezer dagen hield de NW-vrouwen- bond afdeling Domburg een bijeenkomst in de zaal .Rehoboth', onder leiding van haar presidente, mevrouw J. Vreeke- Labruyère. Na opening door de voor zitster werd het woord gegeven aan twee vertegenwoordigers van een bis cuitfabriek uit Zaandam. Deze demon stratie was georganiseerd in samen werking met een plaatselijk levensmid- delenbedrijf. Aan de hand van eon aan tal vertoonde dia's kon men het gehele produktieproces van de verschillende artikelen die gefabriceerd worden, vol gen. Tijdens de pauze werden de da mes verschillende versnaperingen aan geboden. Na de pauze werd een onderlinge ver koping van gedragen kinderkleding ge houden. De opbrengst daarvan komt ten goede voor diverse festiviteiten, der andere liet te houden paaseieren zoeken voor de kinderen van leden op vrijdag 12 april. De handwerkclub van de "vereniging had een grote partij pop- penkleding gebreid, die bestemd is voor de openbare kleuterschool: de aange klede poppen konden in de pauze door een ieder worden bezichtigd. Op de volgende vergadering, te houden in mei, zal- worden gesproken over het aard gas. VROUWENPOLDER Uitvoering van Van knop tot bloem Het kinderkoor .Van Knop tot Bloem' te Vrouwenpolder gaf een dezer dagen een uitvoering in het verenigingsge bouw. Voorzitter P. Schout, heette de talrijke aanwezigen welkom en gaf daarna de leiding over aan de dirigent van het koor, Jan Hekhuis. Enthousiast zong het koor een aantal twee- en driestemmige liederen. Na de pauze, waarin de traditionele verloting werd gehouden, voerden de kinderen de kinderoperette ,De pruik van de ko ning" van Tj. v. d. Wal op. Aan het eind van de avond dirigent dank gebracht voor het vele werk dat hij voor het kinderkoor heeft gedaan. Als blijk van waardering werd hem een boekebon overhandigd, voor mevrouw Hekhuis was er een geschen- kebon. ,Als pleister op de wonde', zo- 6 i als de voorzitter het uitdrukte, .voor alle uurtjes die u uw man moest af- staan'. KRUININGEN Jaarvergadering harmonie EMM COUJNSPLAAT Ouderavond De koninklijke harmonie ,EMM' te Kruiningen hield dezer dagen onder voorzitterschap van de heer J. J. Ka- kebeeke haar jaarvergadering in ,De Korenbeurs' te Kruiningen. De secretaris, de heer C. M. Goedege- buure. bracht zijn jaarverslag uit, ter wijl de penningmeester, de heer V. Dek, een gunstig financiële uitkomst kon melden. De bestuursleden B. Dek en M. van Nieuwenhuljzen en de commissaris H. C. Baarens werden herkozen. r tïfe RÏÏTS! vwii. dit gMn MM it tfeüAeaWd Be. Bamschot-Pnns mt Vugrht, die wenl om drumdaod op te NCVB vergaderde Onder leiding van de presidente, me vrouw L. E. Bosman-de Moor, hield de NCVB-afdeling Vrouwenpolder haar maandelijkse vergadering. Als spreker was de heer A. S. Jansen, van de voor lichtingsdienst levensverzekeringen aan- weaag. Na de pauze werden de films: ,En de zee was niet meer', en .Am sterdam. mijn stad, mijn haven', ver toond. De volgende vertadenng werd vastgesteld op 24 april. Op deze avond vertelt een medewerker van .Barti- meiis' over zijn werk. UIT HET ZAKENLEVEN C. M. van der Kuyl veertig jaar bij J. Konraad Zoon MIDDELBURG Deze maand was het 40 jaar geleden, dat de heer C. M. van der Kuyl als winkelbediende in dienst trad bij de firma J. Konraad Zoon te Middelburg. De heer Van der Kuyl, die nu direc teur van de fa. J. Konraad Zoon is, is donderdag in intieme sfeer door Êersoneel en naaste medewerkers ge- uldigd voor de vele werkzaamheden welke hij voor de nv heeft verricht. De heer Wïnck, filiaalchef te Axel, heeft namens het personeel de heer Van der Kuyl dank betuigd voor de prettige samenwerking. De heer Van der Kuyl dankte in zijn slotwoord de aanwezigen voor de tal rijke cadeaus en bloemen. Scheepvaartberichten Vllssingen aangekomen 3-4: Poona van Mar seille; Bremersand van Middlesborough; Vowarta II van Antwerpen: Geulborg van Antwerpen; Felto van Grimsby: Capella van Antwerpen; Arneborg van Drogheda. Vlissingen vertrokken 3-4: Geulborg naar Sligo: Felto raar Detroit: Poona naar Rot terdam: 4-4: Bremersand naar Newark; Vor- warts II naar Antwerpen. Gepasseerd naar Antwerpen: 3-4: Da Costs i Goole: Alcor van Duinkerken; .4-4: •cules van Delfzijl: Beta van zee naar van Gent; Haadfonteia vajj South ampton. Gepasseerd van Antwerpen 3-4: Moerdijk Rotterdam; Hoogvliet naar Rotterdam: Tara naar Recife: Bara naar Weston Point: Oceaan naar Rotterdam: Nassauhaven naar Silvaplana naar Rotterdam: Setas naar Gunnes: Zeevaart naar Immlngham van Gent: 4-4: Neder Rijn naar Amsterdam: Lireco naar Sonderborg: Coela naar Rotter dam: Timo naar Avonmouth: Eemsborg Belfast van Terneuzen: Davil naar Man chester. Vllssingen aangekomen van Barcelona: Sirius va borg van Antwerpen. Vllssingen vertrokken 4 april: Lutelia naar Londen: Capella naar Renburg: Sirius naar Oostende: Kuhlungsborn naar Rauders: Rodeokirchen naar Hamburg: Schieborg naar Grangemouth: Pertinence naar New. castle; Willi Bohmer naar Hamburg. Gepasseerd naar Antwerpen: 4 april: Beta van zee naar Gent: Hunzeborg van Shore- ham naai- Gent; Hoogkerk van Bremen; Almkerk van Genua: Avenlr van Rouaan: 5 april: Texelstroom van Rotterdam: Meta van Par; Magas van Palermo: Lely van Veracruz. Gepasseerd van Antwerpen: 4 april: Espe ra nee naar zee: Diet naar zee; Spaarnekerk naar Amsterdam: Isis naar Rotterdam van Gent; Hercules naar Rotterdam: Audacia naar Hamburg: Lingeborg naar Cork van Terneuzen: Alert naar Londen; Delfzijl naar Neath van Terneuzen; Wim II naar Limme- rick; 5 april: Roer borg naar Dublin. Burgerlijke stand VLISSINGEN Geboren: Armet d v J. Simons en J. M. Siereveld; John W. z v L. J. de Braai en L. F. Houndsmerk; Julius M. A. z v Th. Picasouw en J. J. M. van 'n Leven; Stefan H. E. N. z v H. H. M. Soudant en C. M. J. Pinckers; Er- nest J. z v M. J. van Breen en J. F. Boekhout; Karin d v W. A. Nooijens en G. Wielinga; Nicoline F. M. d v J. A. F. Hollebrandse en J. A. F. M. Voer- mans; Arthur z v T, de Boer en H. L. Jacobs; Eduardus J. z v P. Cornelisse en E. M. de Smit; Brenda d v B. J. de Smit en J. J. P. van Zalen. Ondertrouwd: J. But 18 j en D. C. C. Vermeire 22 j; J. Simpelaar 24 j en Loekemeijer 20 j; A. C. A. Wensink j en A. C. van der Linden 22 j: R. V. van der Meer 21 j en P. Sinke 21 j; C. Cijsouw 25 j en J. J. Thoma 24 j; C. H. Willemse 22 j en Y. C. M. de Graaff 22 j; P. M. M. de Ridder 23 en J. M. C. Miltenburg 21 j; J. Verheij 23 j en H. B. C. Demeulenaere 17 Getrouwd: J. Kooman 26 j en M. Vogelezang 20 j; M. L. J. Grootjans 23 j en B. L. Doorns 16 j; W. H. J. Cij souw 22 j en J. C. Sent-se 24 j; C. L. A. Frltz 20 j en J. C. J. Corstanje 19 j. Overleden: N. Meerman 57 j e v P. de Nooijer; J. C. den Broeder 51 j m v M. J. Smit; A. C. Lorier 69 j wed. v W. Izeboud; H. F. Goossen 76 j m v de Nooijer; G. C. A. Isendoorn. 65 j e W. K. M. Ossel. C. een boeiende lezing hield over .Het leven van Madame de Pompadour'. Zij illustreerde haar causerie met dia's. In de pauze werd een geslaagde verlo ting gehouden, waarvan de netto op brengst bestemd werd voor het zen dingswerk van ds P. Bons die aan de classis IJzendijke is verbonden. CL/N GE Tentoonstelling De Vlaamse Gaai Op de laatste ledenbijeenkomst van de Clingse vogelvereniging besloot men een tentoonstelling te houden. De datum werd nog niet vastgesteld. Als keur meesters zuilen gevraagd worden de heren D. Kraak uit Terneuzen, A. van Leeuwen uit Zwijndrecht, P. van Nunen uit Breda en W. IJzermans uit Steen bergen. De tentoonstelling zal gehouden worden in de zaal ,St-Caecilia' bij de heer L. de Vilder te Clinge. Burgerlijke stand TERNEUZEN GEBOREN: Robin P. W.. z v R. van Hecke, en D. IngheLs; Pieter W., z v J. van der Werf en C. van de Wege; Sarina, d v P. Kaijser en S. Diedeman; Nancy H. B., d v R. Pielaet en H. Block; Adri- aan C. M., z v J. Wattómena en A. Sinay; Roger W. T., z v R. Seij en J. Dooms; Sonja, d v W. Hoogsteen en J. Bosscher; Madeion, d v H. de Buck en R. Obrie; Colinda L. O., d v R. van den Hemel en K. de Clerck; Janina, d v R. Harms en M, Dooms; Erwin H. C., z v H. LLndenhovius en C. Schoen maker; Jurgen, z v J. Harte en A. Versatfvel; Anthonetta J., d vL. Kunst en J. Maljaars; Koert E., z v M. de Jong en J. Eberhard; Btienne, z v A. Geijs en S. Timmerman. Ondertrouwd: J. Bliek, 20 j en A. van de Wege. 19 j; R. Dobbelaar, 22 j. en C. Zegers 21 j: P. Hamelink, 22 j en J. Riemens, 23 j; A. Hamelink. 25 j en T. Willemsen. 23 j: H. van Waar- denberg, 25 j, en K. Wïjdeveld, 21 j. Getrouwd: D. de Visser. 24 j. en P. van Hoorn, 20 j; G. de Bruijne, 20 j, en F. Scheele, 21 j; P. Hamelink, 23 j, en E. van Driel. 21 j. Overleden: F. Dieleman, 50 j. e v J. Heijnsdijk; A. Vermandei, 78 j; M. van Tatenhove, 78 j, wed v J. Eek man: F. Dieleman, 88 j; M. de Put ter. 48 j, e v M. van der Staal; K. Wisse, 72 j; C. van Driel, 67 j, e v A. de Koek; P. Meesen, 79 j: M. Fas- saert. 69 j. heffen in verband met de hoge kosten De samenwerking met .Scheldegalm' uit Hansweert, hoopte men ook in het aanstaande zomerseizoen weer voort te zetten. Het aantal concerten en rond gangen zullen zo mogelijk worden uit gebreid. Om financieel iets meer arm slag te krijgen zal men ln de loop van 1968 weer een bazaar houden. Dc christelijk nationale school te Co- lijnsplaat heeft haar jaarlijkse ouder avond gehouden in het dorpshuis ,De Brug". Dc voorzitter, de heer J. Con tant opende de vergadering met hel voorlezen van een gedeelte uit Joh. 18. De heer Contant memoreerde dat de school tegenwoordig aangepast ls aan het kind en als een verlengstuk van het gezin beschouwd wordt, waaraan al len als één gezin aan moeten samenwer ken. Bij de huishoudelijke zaken kwam het plan naar voren om het nijpend gebrek aan een onderw(jzerswoning, met finan ciële steun van leden en particulieren, dit op te vangen door een nieuwe wo ning te bouwen. De bouw van een nieuwe school wordt belemmerd door het uit blijven van rijksgoedkeuring. Onder leiding van juffrouw Contant en de heer Verriiaire werd verder een pro gramma afgewerkt met zang, decla matie en een geestelijk spel van ds Jan Wit, getiteld ,De Sleutel' Na de pauze vertoonde men een boei ende film over Israël. Het hoofd der school, de heer Blok, eindigde met dank gebed. AXEL VVV vergadert Woensdag aanstaande zal de Axelse VW in ,De Stadsherberg" haar iaar- vergadering beleggen om aan de leden verslag uit te brengen over de verrich te werkzaamheden in 1967, alsmede de daarmee bereikte resultaten- Tevens zullen de activiteiten voor 1968 worden besproken. De agenda vermeldt verder bij de bestuursverkiezing, dat aftredend zijn: de heren P. G. van de Bosse, W. Dieleman en J. C. Vink. De heren Van de Bosse en Vink stellen zich beiden herkiesbaar. De heer Diele man wenste zijn bestuursfunctie neer te leggen. ,Jaontje' m ,De Vurssche' In het bejaardenpensionïehuis ,De Vurs sche' te Axel werd donderdagavond het Zeeuws-Vlaamse toneelspel .Jaontje" van Cor Schljve op het scherm ge bracht. Vooraf gaf de heer Schijve een uit eenzetting over de verschillende epi soden, die in het spel, dat zich voor namelijk afspeelt in Sinte Pier, zijn opgenomen. De volledig den heeft bijzonder veel genoten ze speelfilm met haar Cadzandse dia lect. De directeur van het bejaarden tehuis, de heer J. van Nierop, sprak namens de bewonerscommissie aan het eind de heer Schijve een dankwoord toe. Paasviering 'i Trefpunt De activiteitencommissie van het dien stencentrum ,'t Trefpunt' te Axel be legt aanstaande woensdag een paas- bijeenkomst voor de Axelse bejaarden. Ds. Van der Wielen, gereformeerd pre dikant Le Spui zal op deze paasmid- dag de meditatie verzorgen. Voorts wordt gedeclameerd en een dames koortje zal het geheel omlijsten met het zingen van paasliederen. ZIERIKZEE Verkoop van zomerzegels De stichting comité voor de zomerpost- zegels te Zierikzee heeft bekendge maakt, dat de zomerzegels (met on der meer een afbeelding van de Zee- landbrug) in het postkantoor te Zierik zee te koop zijn. In het plaatselijke comité hebben zitting mei-rouw M. D. Kastelein-v. d. Houdt en mevrouw M. de Boer-de Ruyter. De zegels en de prentbriefkaarten worden verkocht om instellingen te steunen, die hulp aan ogen. de medemens en cultuurbevordering OOStBURG Voorjaarsvergadering plattelandsvrouwen Korfbalvereniging All-Ready wil bij KNKB blijven ZIERIKZEE Tijdens de deze week in de kantine van het sportpark ,Ban- nlnk' te Zierikzee gehouden algemene voorjaarsvergadering van de korfbal vereniging ,A11 Ready* hebben de leden zich uitgesproken voor het lid blijven van de RNKB. In verband met de reor ganisatie van de diverse regionale korf balbonden is het niet uitgesloten dat het korfballen op Scliouwen-Duiveland in de zomermaanden in de verdrukking zal komen. Wil All Ready de weg naar een hogere kias openhouden, dan blijft echter aansluiting bij de grote landelijke korfbalorganisatie gewenst. De voorzitter, de heer K. T. Postma memoreerde in het kort de behaalde kampioenschappen, zowel in de zomet- als in de wintercompetitie, alsmede een eervolle tweede plaats in de micro- competitie te Oude-Tonge. Voor deel name aan de zomercompetitie heeft All Ready twee senioren- en één adspiran- tenteam opgegeven. In de leeftijden van 11 tot en met 15 jaar heeft men ech ter nog te weinig spelers. Via een wer vingsactie zal worden getracht het aantal jongens en meisjes wat op te voeren. Van gemeentewege zullen op het sportpark .Bannink' ronde palen beschikbaar worden gesteld. Ook de manden zijn aan vernieuwing toe. Wan neer de SDKB besluit om het eerste twaalftal in de le klas in te delen, zal men trachten hieraan te voldoen. Ze kerheid bestaat hier echter nog niet over. Besloten werd om het komende najaar een feestavond te organiseren De heren J. J. dede Regt en J. J. Vier gever zijn met de voorbereidende werk zaamheden belast. Besloten werd voor de statuten van de vereniging de koninklijke goedkeuring aan te vragen terwijl de mogelijkheden van een sportverzekering nader zullen worden bestudeerd. Op woensdag 10 april hoopt men de veldtrainlng weer te her vatten. In de jeugdcommissie deden zich enkele mutaties %-oor. zodat deze nu bestaat uit de dames A. J. Hage en M. T. de Jonge-van der SI'.kke en de heren Tonnv Hage en J. J. de Reyt. Getracht zal worden om voor de win- tertraining een andere lokaliteit te krij gen, omdat de oude gymzaal in de Nieuwe Boogerdstraat onvoldoende is. Tijdens de vergadering werden kandi daten gevraagd voor de functie van SDICB-secretatis, doch deze dienden zich niet aan. Met een opwekkend woord voor de komende competitie be sloot voorzitter K. T. Postma deze ge slaagde vergadering. De christelijke plattelandsvrouwenbond afdeling West-Zceuwscli-Vlaanderen hield dezer dagen in liet hervormde kerkcentrum te Oostburg haar voor jaarsvergadering. De vergadering stond onder leiding van de presidente, me vrouw A. de Feijter-vavn de Wetering. Spreekster van deze avond was me vrouw Marja Winters, medewerkster van het weekblad .Prinses'. Haar derwerp was .Het wel en wee van ons1 blad'. Ook was er deze avond bestuursver-1 kiezing. Mejuffrouw M. A. de Regt uit ZIERIKZEE De vereniging tot bevor- Biervliet werd niet meerderheid van dering van het christelijk schoolonderwijs stemmen gekozen. Jte Zierikzee kan in het jaarverslag 1967 ,Chr. schoolonderwijs' te Zierikzee naar derde school ten aanzien van de schoolgebouwen opti mistischer geluiden laten horen dan en kele jaren geleden. De bouw van de nieuwe lagere school aan de Raamstraat verloopt zeer vlot. Het gebouw zit reeds onder de kap en zal vermoedelijk bij het begin van de nieuwe cursus, on 12 augus tus, in gebruik genomen kunnen worden. Het plan tot verbouw en restauratie van de lagere school in het Vrije is Inmiddels door alle instanties goedgekeurd en be st edingsgereed. De leerlingen zullen tijde lijk onderdak kunnen vinden in de bo venverdieping van de openbare lagere school in de Nieuwe Bogerdstraati Het wachten is thans alleen nog op het be schikbaar stellen van financieringsmid delen door de gemeente Zierikzee. Als de beide nieuwe scholen gereed zijn zullen zij op grond van het huidige leer lingenaantal (433) geheel bezet zijn. Daarom acht men de mogelijkheid niet uitgesloten dat over enkele jaren een derde lagere school, c.q. dependance in het nieuwe bestemmingsplan West zal moeten worden gesticht. Het ledental van de vereniging bleef stij- Êen en bedraagt thans 441. ie vereniging houdt vrijdagavond 26 april de jaarvergadering in het hervormd verenigingsgebouw in het Vrije. Na af handeling van de huishoudelijke zaken beantwoordt een forum vragen op onder wijsgebied. RENESSE Jaarvergadering Ned. hen', kerkkoor Het Ned. herv. kerkkoor te Renesse heeft dezer dagen een jaarvergadering gehouden. Voorzitter K. J. v. Tiggel- hoven heette alle leden, gasten en in het bijzonder de dirigent, de heer C. Groenleer en diens echtgenote, hartelijk welkom. In zijn openingswoord bracht de voorzitter de heer Groenleer dank voor het vele goede werk dat hij voor het koor had verricht, wat hij gepaard liet gaan met het aanbieden van een enveloppe met inhoud. Hij bracht ver der de leden dank voor hun goede op komst op de repetities waardoor het peil van de zang zich in stijgende li' beweegt. De secretaresse, mevrouw I Hamer-de Jager liet in haar jaarver slag nog eens het wel en wee van het koor de revue passeren. Uit het jaar verslag van de penningmeester, de heer C. v. d. Boogerd, bleek dat het afgelo pen boekjaar met een batig saldo kon worden afgesloten. Namens de kas- commissie brachten mevrouw J. Moer land-Visser en de heer S. Bil verslag uit, waarbij zij adviseerden tot goed keuring van de rekening over te gaan. De periodiek aftredende bestuursleden mevrouw D. Hanse-Blom en de heren C. v. d. Boogert en K. J. v. Tiggelhoven werden herbenoemd. Mevrouw Hanse- Blom bracht verslag uit van het busje .Lief en leed', dat op de repetities de leden rond gaat en waarin een aar dig bedrag In verzameld bleek te zijn. De dirigent, de heer C. Groenleer, dank te de leden voor hun goede medewer king ln het afgelopen jaar. De voorzit ter bracht de heer L. Wandel dank voor de wijze waarop hij steeds weer voor een goed verwarmde zaal weet te zor gen. De voorzitter deelde verder mee, dat het ln de bedoeling ligt dat het koor eind van deze maand' een reisje hoopt te gaan maken. Na de pauze droegen enkele leden nog een aantal uit stekend geslaagde sketches voor. Burgerlijke stand POORTVLIET Burgerlijke stand HEINKENSZAND Geboren: Jacob, z v M. Rottier en C. Ser- vaas. Pieternella A., d v A. Vermare C. Baden. Getrouwd: M. Staal 21 j en C. van Damme 19 jaar. 's-GRA VENPOLDER Geboren: Jan A., z v J. Lokeree en E. Jobse; Maatje C. D., d v M. Kole en A. van Boven. Ondertrouwd: A. Petiet 20 j en N. Braam 19 j. DRIEWEGEN Getrouwd: van Overbeeke, 43 j en C. Padmoes. 47 j. KRABREND1JKE Bloedplasma-avond De bloedplasma-avond vanavond, maandag, te Krabbendijke zal niet ge houden worden in het gymnastieklokaal, maar in de ulo-school ingang Hinke- dingestraat. Groene Kruis vergaderde Onder leiding van voorzitter H. Don vergaderde hét Groene Kruis te Krab bendijke in het wijkgebouw aan de Jo- han Willem Frisostraat. Bij de bestuursverkiezing werden voor zitter H. Don en secretaris W. van Strien alsmede voor de wijkverpleging de heer J. J. van Kervinek herkozen. Het batig saldo over 1967 bedroeg 4118,10. De begrotingen voor 1968 en 1969 vertoonden respectievelijk een to taalbedrag van 18.600.- en 18.700.- met een geraamd nadelig saldo voor 1968 van 2808,23 en voor 1969 van 3138,-. De tarieven zullen niet worden ver hoogd, tenzij dit jaar met de bouw van een nieuw wijkgebouw kan worden be gonnen. KLOETINGE NCVB vergadert KLOETINGE Op de maandelijkse bijeenkomst van de plaatselijke afde ling van de NCVB hebben de leden kennis genomen van het werk dat de stichting Barthimeüs doet ten behoeve van in dat instituut opgenomen blinden en slechtzienden. De heer M. Overduin uit Zeist maakte daarbij gebruik van dia's en geluidsband. Aan het eind van de vergadering werd door het instituut een inzameling gehouden. De bijeen komst stond onder leiding van me vrouw D. Kole-BIomaard die een me ditatie hield over de genezing van Bar- timeüs. Op de volgende vergadering zal ds. Heuseveld uit Goes een inleiding houden. Besloten werd verder deze zo mer een uitstapje te maken naar de fabrieken van De Gruyter NV te 's-Her- togenbosch. KAMPERLAND PLAÜELANDSVROÜWENEN SCHOONHEIDSVERZORGING Dezer dagen kwamen de Noordbeveland- se plattelandsvrouwen bijeen in hotel .Kamperduin' te Kamperland. De schoon heidsspecialiste, mevrouw Verhulst-van Loo, sprak over schoonheidsverzorging, waarna enkele dames zelf een behan deling toepasten. Deze druk bezochte bijeenkomst stond onder leiding van de presidente, mevrouw De Regt-van Mal- degem. WOLPHAARTSDIJK NCVB vergaderde Donderdagavond hield de afdeling Wbl- phaArijviijk van de Nederlandse Chris telijke Vrouwen Bond te Wolphaartsdijk haar maandelijkse vergadering ln het hervormde verenigingsgebouw onder leiding van mevrouw L C. L. Goe> hals-Sneep. Deze avond, waarop de her vormde vrouwenvereniging te gast was, hield de heer Overduin. propagandist van Bartimeüa, een causerie met dt&'B over het werk onder blinden, ulechtzlen- den en gehandicapten. Op 2 mei aan staande zal dc afdeling een reisje ma ken naar do koninklijke tuinen In La ken. De volgende vergadering Ls op 15 mei aanstaande; ds. Juch uit Kapcl- le zal dan spreken. Dc algemene ledenvergadering van het Groene KruLi te WolphaartSdljik, die woensdagavond in het wijkgebouw werd gehouden, mocht zich ln een bevredi gende opkom.-.-, verheugen. Na dc ope ning door dokter A. I. Von, volgden jaarverslag, rekening en begroting. Do aftredende bestuursleden, de heren Ab. den Herder en Js. Katsman werden herkozen. In de vacature van jhr. dra. P. A. C. Beelaerts van Blokland, werd burgemeester A. Hack gekozen. Na de lezing hield zuster A. v. d. Plank een lezing over de moderne wijkverpleging. Donderdagavond hield de Oranjevereni ging te Wolphaartsdijk haar jaarlijkse ledenvergadering Sn hotel .Royal' onder voorzitterschap van de heer J. Kake- beeke. Tot bestuurslid werden herkozen de heren J. J. Reinhoud en F. NL Fran ken, terwijl de heer W. M. van Li ere werd gekozen ln de plaat» van wijlen de heer L. J. Schipper. Voor de viering van koninginnedag op 30 april aan staande werd het volgende programma opgesteld: kindertraktatie op de scho len. zanghulde schoolkinderen met me dewerking van Harmonlcana, school- voetbal- en korfbal weds trilden, kinder spelen, terwijl na de middag ccn puz- zelrit voor auto's en bromfietsen zal worden gehouden, benevens de traditio nele voetbalwedstrijd Dorp tegen Oud- Sabbinge om de wlsaelbeker van het gemeentebestuur, 's Avonds zal Adven- do een muzikale rondgang maken, ge volgd door versierde kinderfietsen, waarvoor prijzen beschikbaar zijn. Besloten werd in de toekomst de voor keur te geven aan ccn nationale feest dag in de zomer Sn verband met da ongunstige verjaardag van de kroon prinses voor het houden van een feest. Collecte De collecte voor de reumabestrijding, die door 10 bejaarden werd gehouden, bracht in Wolphaartsdijk 382,36 op. Zangavond Keur en C. Kurvink. Overleden: J. Kot. 77 j e sens; J. van Tigge'.e. 71 j, se: man. Dezer dagen bracht het zangkoortje van de NCVB te Oostdijk een bezoek aan het bejaardentehuis Nieulande te Krabben dijke. De bewoners genoten van de vele zang nummers afgewisseld met declamatie over lijdenstijd en Pasen. In de pauze trakteerden de dames van Oostdijk de bejaarden op eigen gebak ken cake en babbelaars. De avond stond onder leiding van dt presidente van de NCVB te Oostdijk mevrouw Minnaard-Gaanderse. KAPELLE Gala-avond Zebra in veiling Kapelle KAPELLE In verband met het 100- jarig bestaan van het KNGV zal zater dag 20 april in de veiling te Kapelle een gala-avond worden gehouden door de leden van de Zeeuws-Brabantse Turnkring. Tijdens deze uitvoering, die om half acht begint, wordt door 14 gymnastiekverenigingen aan alle toe- stellen gedemonstreerd. Schietingen Wip I: eerste hoge vogel J. Jonckheijm, KLoosterzande; tweede hoge vogel j. Menu. Kloosterzande; eerste ztjvogel A. Tilleman, Nieuw-Namen; tweede ztjvo gel F. Rademakers, Kloosterzande; der de zijvogel, niet afgeschoten; vierde ztj vogel P. Stevens, Sint-Jansteen; eerste kal J. de Kort, Kloosterzande; tweede kal J. de Waal, Kloosterzande; derde kal K. Kint, Kloosterzande; vierde kal D. Duerinck. Hulst. Wip H: eerste hoge vogel A. Heijn- drickx. Hulst; tweede hoge vogel N. Goossen, Kloosterzande; eerste zijvogel J. Menu. Kloosterzande: tweede zijvogel E. Jonckheijm. Kloosterzande: derde zij vogel L. Seghers, Stekene (B.vierde zijvogel niet afgeschoten; eerste kal R. de Vos, Clinge: tweede kal D. Duerinck. Hulst: de derde en vierde kal werden niet afgeschoten. Vrijdagmiddag werd in hotel .Royal' te Wolphaartsdijk door notaris M. E. J. F. van Dissel publiek verkocht een woonhuis met erf aan de Prinses Ju- lianaweg. Hoogste inschrijver was de heer G. ten Voorde te Goes voor 13.305 gulden, terwijl koper werd de heer C. van Wuijckhuijse te Jutphaas voor een bedrag van 14J.00,-. Oudemolen, een van de laagstgekla*- seerde ploegen van de vierde klas G heeft het leidende Vosmeer een grote dienst bewezen door Goes een wed- strjjdpunt te ontnemen (1-1), waardoor de (theoretische) kansen voor de Goe- senaars wel tot het minimum rijn ge reduceerd. Goes, dat nauwelijks het grove spel van de tegenstanders kon beheersen, heeft bepaald niet meer verdiend. Het mag eerder verheugd zijn nog een punt uit deze ontmoeting te hebben kunnen meenemen. In de eerste helft had Goes bij tijd en wjjle nog een geringe scoringskans. De stand bleef evenwel tot aan de rust dubbelblank. Direct na de rust konden de Goese- naars zelfs de leiding nemen. Ad La- main lanceerde een corner dusdanig, dat Debbaut zwaar gehinderd toch raak kon koppen. (0-1). Tien minuten later had Oudemolen het antwoord klaar, zij het dan dat daarbij de hulp van enkele achterspelers en de keeper van Goes bij nodig was. Een hoog ingezonden bal kwam in een wir war van spelers terecht: enkele verde digers misten en de thuisclub kon sco ren (1-1). Het spel, dat daarna werd vertoond was het aankijken nauwelijks waard. Het werd, vooral van de zijde van Ou demolen, ontsierd door vuurpijlen, uit> ballen en nog meer negatieve zaken. Zeeland Sport en Middelburg hebben zaterdag in Vlissingen een uitstekende oefenwedstrijd gespeeld. Bij Middelburg ontbrak oa Vogel (blessure) en W'jjs (studieredenen). Beide elftallen lieten goed opbouwend voetbal zien. .Middel burg was technisch wel iets beter, maar Zeeland Sport wist zich na rust uitstekende scoringskansen te schep pen. In de 29e minuut verspeelde de ver te ruggekomen linksbuiten van Zeeland Sport Kees Elve de bal en dit was voor Lievense, rechtsbuiten van Middelburg een goede kans om onhoudbaar doel man De Ridder te passeren: 0-1. Een solo van Hendrikse liep op niets uit en ook De Vos zag geen kans De Ridder verder in moeilijkheden te brengen. Bij een solo van Wim Groenewegen, grond legger van menige Middelburgse aan val, raakte hij aan zijn enkel gebles seerd en liet zich vervangen door Brasz. Na rust was de stand na vier minuten weer gelijk, toen Kees Elve zijn fout van voor de rust weer ruimschoots goed maakte door met een onhoudbare kogel doelman But geen kans te ge ven: 1-1. Een fout van Zeeland Sport- verdediger Plet Kambier (de beste bij Zeeland Sport) leverde voor Hendrik- se een niet te missen kans op: 1-2 (38 min.). Zeeland Sport kwam echter toch nog naast Middelburg. Een uit stekende aanval, ingeleid door Kees de Nooijer, die door Wim Soetemerjer met een enorm hard schot werd afgerond betekende 2-2 (39 min.) Scheidsrechter P. Koster leidde uitstekend. MARKTBERICHTEN VEILING ROTTERDAM. 3 april. Andijvie Ia Da 63—75 per kg. Komkommers 76-91 64—67 61-76 72—77. 51-61 7375. 41-53 6663 per stuk. Grote peen 34 18 per kg. Peterselie 23-:7 per bos. Prei Ia 73—93. tla 63—71 per <g Radijs W.P. 36—24. Selderij 10—21 per bos. Uien 6—15 per kg. Sla 35-op 2430. 3 2-op 2224 per =v,ik. Spina zie Ia 60—31. Ha 4.-59 '.V.ia 1031*t Ha 85—305. rib 65—97 per Aanvoer witlof 31 ton. Aardbeien Ia 31 Ila 190—210 per

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 5