Spanje wint zeer zwak Eurovisiesongfestival Stroomversnelling in geschiedenis VS Nieuwe regering in Praag Ds King herdacht PvdA versterkt de oppositie JAMIN Waalse betoging DE WEEK, WAARIN ALLES GEBEURDE Amerika is uit zijn voegen Bonaparte MAANDAG 8 APRIL PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Oldrich Cemik premier PRAAG (REUTER) President Svoboda van Tsjecho-Slowakije heeft zaterdag het ontslag van het kabinet onder Josef Lenart aanvaard en Oldrich Cernik één van de vice-premiers onder j Lenart gevraagd een nieuwe! regering te vormen. Het oude kabinet trad af om de weg vr(j te maken voor de ingrijpende her vormingen welke centrale comité on der partyleider -b heeft voorge steld. Socialisten De Tsjechische socialistische partij, een van de vier partijen die het nationale front vormen, heeft de jurist Bohuslav Kucera als nieuwe voorzitter gekozen in plaats van Alois Neuman, die minister van justitie is in de demissionaire rege- Nieuui kabinet DUITSE JURY DOET CLIFF RICHARD DE DAS OM NEDERLAND KRIJGT ZIELIG PUNTJE (Van onze RT V-redactie) .Tot ziens in Madrid' dat was de loop 1 dertiende Eurovisie- ring. Cernik zal vandaag zijn nieuwe ka binet bij de president indienen, be staande uit mannen die een meer open en democratische maatschappij willen. Zelfs zei hij dat de nieuwe re gering .de democratische rechten en vrijheden van de burgers zal garan deren. zodat iedereen zijn stem in be paalde aangelegenheden kan heb ben'. Waarschijnlijk zullen de namen van de nieuwe ministers pas vanavond laat be kend worden gemaakt. AMSTERDAM (A.NP) In Amster dam is zondagmiddag een stille betoging gehouden ter herdenking van ds Hing. waaraan ca 400 personen, waarbij een groot aantal jongeren, deelnamen. In de stoet, die san het J. D. Meyerplein naar da Weaterniarkt ging liepen veel Surina mer» mee. Het was de vjjfde herden kingstocht, die sedert vrijdagavond voor de vermoorde Amerikaanse negerpredl- kant in de hoofdstad werd gehouden. In de stoet werden portretten van King meegedragen en enkele spandoeken en borden. AMSTERDAM (ANP) In de VVes- terkerk in Amsterdam is zaterdagavond een door ruim 1800 personen bijgewoon de herdenkingsdienst gehouden voor ds King. De oecumenische raad van Am sterdam had deze dienst belegd, die on der meer werd bijgewoond door burge meester dr I. Samkalden en de fractie voorzitter ln de tweede kamer van de .ARP mr B. W. Biesheuvel. Prof. dr W. F. de Gaay Fortman, rector-magnificus van de vrije universiteit in Amsterdam en dr J. J. Buskes hielden toespraken, ds G. Liebe, baptistenpredikant in Am sterdam en pater F. Veelenturf gingen in gebed voor. Voorafgaande aan de herdenkingsdienst werd een stille tocht gehouden, waar aan een kleine 200 personen deelnamen. DEN HAAG (ANP) Ongeveer 1000 Nederlanders, onder wie vele pro minenten. hebben zondag gebruik ge maakt van de gelegenheid die hen in de Amerikaanse ambassade werd geboden; THANT SPRAK DUIZENDEN HAGENAARS TOE AMSTERDAM-DEN HAAG ,De dood van ds Martin Luther King zal het bewust zijn van de mensen over de gehele wereld wakker schud den. Discriminatie op basis van kleur is een der meest ernstige vormen van discri minatie en kan de heftigste explosie ten gevolge hebben. Ik ben diep geschokt door de dood van King, een groot lei der voor de vrede en de rech ten van de mens'. Met deze woorden sprak zondag middag secretaris-generaal Thant van de Verenigde Naties ongeveer 2500 Hagenaars toe die zien had den verzameld op het plein voor het vredespaleis, waar het Leger des Heils muziekkorps tevoren ge wijde muziek speelde. Een uur te voren was Thant op Schiphol ont vangen door minister Luns. Direct na zijn aankomst uit Genève. mo gelijke plaats van onderhandelin gen voor de Vietnam-vredesge- sprekken, zei Thant dat Neder land een van de meest toegewijde leden van de Verenigde Naties is en dat de Nederlandse activitei ten speciaal belangrijk zijn voor de economische en sociale instel- Thant bedankte Nederland ook lingen van de volkerenorganisatie, over de rol die het had gespeeld tijdens Unctad-conferentle in Nieuw Delhi en hij noemde het Nederlandse aandeel .opmerke lijk'. DEN DAAG De secretaris generaal van de VN, Thant, heeft voor het Vredespaleis te Den Haag een korte herdenkingsrede uitgesproken naar aanleiding van de moord op Martin Luther King. BRUSSEL (ANP) Ruim 300011 Waal se arbeiders hebben zaterdagmiddag in Brussel deelgenomen aan een betoging van het Belgische socialistische vak verbond. De manifestatie was bedoeld om de aandacht van de hoofdstad en het nieuwe parlement te vestigen op de economische problemen in Wallonië. Er werden onder meer spandoeken in de stoet meegedragen met de medede ling: België telt op 100 arbeiders 28 Wa len, maar op 100 werklozen 39 Walen. Censuur opgeheven in Rhodesië SALISBURY (RTR) - Smith van Rhodesië heeft meegedeeld] dat de censuur op de pers met ingang van zaterdag is opgeheven. Smith zei dat deze stap voor de wereld een blijk moet zijn dat Rhodesië de strijd om zijn onafhankelijkheid heeft gewonnen. Het land zou stapsgewijze kunnen terug keren naar de toestanden van vroeger. Voordracht voor voorzitterschap van de ARP UTRECHT (ANP) Het centraal co mité van de Anti-Revolutionaire Par tij zal als dubbeltal in de partijvohr- zittorsvacature dr. W. P. Berghuis bi het partijconvent, dat op zaterdag 25 mei aanstaande bijeenkomt, voordragen dr. A. Veerman te Rijswijk (Z.-H.), thans ondervoorzitter van het centraal comité en dr. ,J. H. .Jonker, advocaat en procureur te Amsterdam, en oud-lid van het centraal comité. Het partijbestuur maakte zaterdag voorts een begin met de besprekingen over de stukken van de .achttien' wel-i ke in zijn volgende vergadering zullen worden voortgezet. Na schipbreuk 90 vermisten DOEBAI (REUTER) Een schip van 500 ton, niet aan boord ongeveer 350 mensen uit Pakistan die van een bede vaart; naar Mekka naar huis terugkeer den, is bij Doebai aan de Perzische Golf vergaan. Men vreest dat meer dan 90 passagiers, merendeels vrou wen en kinderen, zijn verdronken. De 250 overlevenden zijn in scholen in Doe-1 bal ondergebracht. songfestival. Want Spanje, wat eigen lijk niemand verwacht had, won de spannende race om de gunst van de jury's. Blijdschap in de zaal bij de Spanjaarden, buiten de Royal Albert Hall overgaan in uitbundige dans- en liospartijen, tranen en teleurgestelde gezichten bij de anderen. Cliff Richard, die zichzelf al helemaal als winnaar had gezien, werd tweede Hij weet alle ellende aan de Duitse jury. die zangeres Mascel ineens zes punten tegelijk gaf. .Persoonlijk vond Ik Italië erg goed en Joegoslavië. Wal mij betreft: ik kom toch vrij goed uit de strqd. Ik loop maar één puntje achter en dat is toch niet zo oneer vol. Het is jammer, natuurlijk, maar schade voor mij carrière zal ik er heus niet van ondervinden'. Nog meer bedroegde gezichten, bij voorbeeld van Ronnie Toher, die zijn best heeft gedaan, maar die echt niet meer kon halen uit zijn liedje, omdat dat nu eenmaal niet sterk was a oor een internationale markt. De tranen t hij Ronnie even door: slechts spoedig zakte, door de bemoedigende woorden van tientallen buitenlandse deelnemers, die vonden dat de jury's wel erg hard voor Nederland waren geweest. Daar is inderdaad het stem men in blokken niet vreemd aan. register zal ook maandag en dinsdag nog ter tekening in de hal van het am bassadegebouw biyven liggen. DEN HAAG (ANP) De generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft mevrouw King het volgende telegram gezonden: ,Diep geschokt door het overlijden van uw echtgenoot bidt de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk u Gods hulp en steun toe. Moge het werk dat uw man in ge hoorzaamheid naar Gods gebod deed. in zijn geest worden voortgezet, opdat het doel waarvoor uw man zijn leven gaf. worde bereikt. De synode eert de nage dachtenis van uw man in dankbaarheid'. DEN HAAG (ANP) Kardinaal Al- frink heeft, als internationaal president van Pax Christi aan de weduwe van ds Martin Luther King het volgende tele gram gezonden: .Betuig namens inter nationale katholieke vredesbeweging Pax Christi diep medeleven met wreed lot dat uw man getroffen heeft. Zijn naam zal in onze vredesbeweging voort leven als martelaar van het geweld dat hij met al zijn gaven en inzet van zijn leven bestreed om de vrede tussen men sen, rassen en volkeren dichterbij te brengen. In zijn geest zetten wij ons werk voor de vrede voort. God sterke u in deze beproeving'. AMSTERDAM (ANP) In Amster dam is zondag een .Martin Luther King comité' opgericht, dat zich ten doel stelt door het vormen van een fonds materiële bijstand te verlenen aan die organisa ties in de wereld die zich ten doel stel len de gekleurde bevolking van de Vere nigde Staten als volwaardige burgers deel te doen hebben aan het sociaal- economische leven van Amerika. Het comité, opgericht door studenten, stelt zich voor nauw contact te houden met deze organisaties. tADVERTENTIE) paasvoordeel advocaatbowls 200 gram van <19 voor 99 niet duur wel heerlijk PvdA GESCHOKT DOOR MOORD OP DS. KING (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT De partijraad van c PvdA, die zaterdag in Utrecht vergi derde, heeft de Southern Christian Lea der .Ship Conference een telegram ge zonden, waarin de raad verklaart diep geschokt te zijn door do moord op ds. Martin Luther King. In het telegram wordt de hoop uitgesproken dat de be weging ook zonder ds. King in staat zal zijn de strijd voor de burgerrechten en de sociale rechtvaardigheid voort te zetten. Slot van pagina 1 Vietnam geheel gestaakt te krijgen; de verkoop van landbouwgronden in de IJs- selmeerpolders (evenals de verkoop van het chemisch bedrijf van de Staatsmijnen artikel 117 van het wetboek van straf recht (belediging bevriend staatshoofd) moet worden afgeschaft: de verlaging van de inkomstenbelasting, die het kabi net-De Jong overweegt, achterwege moet blflven (met uitzondering van ae plannen tot verhoging van de belasting vrije voet); de invoering van individuele huurbijslagen lcrachtige'overweging ver dient. Kritiek De fractie wist met deze toezeggingen de kritiek op haar beleid glansrijk te doorstaan. Een motie waarin de jongeren het ontbreken van een duidelijk opposi- tiebeleid aan de kaak wilden stellen, werd met overgrote meerderheid Groepen in de Partij van de Arbeid, was de partijraad echter in meerderheid met de jongeren van mening, dat de fractie echter in lvls-beeolr9inetaoincmfwijpp in haar beleid tekort schiet en te weinig gezicht toont. Terwille van de .beeldvor ming naar buiten' vond men het echter niet verstandig die kritiek in een motie, vast te leggen. De kritiek van de jongeren had betrek king op een groot aantal onderdelen van het beleid. Van der Hek hekelde de ge ringe activiteiten van de fractie op het punt van de grondpoiitiek (het partybe- stuur nam een motie aan van de jonge ren op dit punt over) de hervorming van de onderneming, Vietnam, art. 117, de NAVO. de invoering van de omzethelas- op toegevoegde «aarde (werkt prijsverhogend), de verlaging van de in komstenbelasting en de ontwikkelings hulp. ,Den L'yl heeft het vermogen scherp te formuleren en emotioneel van zich af te kunnen bijten', zei de jongeren- rzitter. ,\Ve hopen dat hij dat vermo- nu ook eens in de tweede kamer de monstreert'. Eenmansbetoging tegen Canadese zeehondenjacht DEN HAAG (ANP) De Amsterdam se kunstschilder Gerard Esser zal woensdag 17 april in Den Haag een eenmansoenionstratie houden tegen de zeehondenjacht. Hij zal omstreeks een uur in de middag bij het station Hol lands Spoor arriveren. Om zijn nek zal de schilder een schilderij dragen, waar op het doodknuppelen van zeehonden is afgebeeld. In zijn hand draagt hij een enveloppe met naar hij hoopt tienduizend handtekeningen van mensen, die de zeehondenjacht veroordelen. De heer Esser beschikt nu reeds over vijfdui zend handtekeningen, zo deelde hij mee. De enveloppe wordt aangeboden bij de Canadese ambassade, omdat vooral m Canada op zeehonden wordt gejaagd. De heer Esser heeft vergunning voor zijn demonstratie. Hij heeft al eens eerder in Den Haag zo'n eenmansop- tocht gehouden. De kunstschilder her haalt deze op veler verzoek, zo deel de hij mede. (ADVERTENTIE) BEDELBRIEF WEKT VERONTWAARDIGING EINDHOVEN Een bedelbrief van de afdeling Noord-Brabant van de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten, heeft bij tal van Brabantse gemeentebesturen I grte verontwaardiging gewekt. In de brief vraagt het afdelingsbestuur voorzitter, burgemeester Lambooy van 's-Hertogenbosch) aan de gemeenten een! bydrage van een dubbeltje per inwoner te geven voor de aanschaffing van eenj deur. De bedoeling is de deur een| draaideur te plaatsen in het in aan bouw zijnde Brabantse provinciehuis aan de Pettelaarseweg in Den Bosch. De draaideur, die dus het geschenk moet worden van de ruim 140 Brabantse ge meenten aan de provincie, zou circa 2 ton gaan kosten. Tal van gemeentebesturen, die niet we ten hoe ze de eindjes aan elkaar moe ten knopen (heel wat Brabantse ge meenten kampen met ernstige financiële moeilijkheden) zijn zeer ontstemd over het minder gelukkige idee van het af delingsbestuur. Een Brabantse burgemeester deelde ons mede, graag bereid te zijn een steentje bij te dragen aan een geschenk voor het nieuwe provinciehuis, maar een draai deur van twee ton aanschaffen ln een tijd. waarin niet eens geld is voor de aanleg van provinciale wegen, vond hij al te zot. De burgemeesters van de Brabantse ge meenten zullen dit ook aan het bestuur van de afdeling Noord-Brabant van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten laten weten. De bedoeling van het afdelingsbestuur is om de provinciale draaideur door een Brabantse kunstenaar te laten bewer ken. Commentaar van een burgemeester: dan moet dat wel met goud gebeuren... WEER RUST IN WASHINGTON rsjoi van pagina 1 na vier uur moet iedereen in Washing ton binnen biyven. De stad krijgt daar door een beklemmende sfeer. Zaterdag middag was dat nog erger. De angstige stille stad had toen een kern van vlam men en dikke turbulente rook. Precies als in de afgelopen jaren in an dere steden hebben Washington» oproe rige negers ook hier hun eigen wijken in brand gestoken en geplunderd. De grotendeels blanke wijken ten westen van het Rock Creek Park bleven onge schonden. Tegen de winkels uit hun eigen wijken "richtte zich weer de nijd en rancune van de door de moord op dr King uit balans gebrachte neger. En het gevolg is nu weer dat de negers zelf het slachtoffer zyn van de geweldgolf. Honderden baantjes zijn door de vemie- (Van onze correspondent in Washington) ^aterdog een week geleden leek alles nog re latief rustig. Ik was in Milwaukee en volg de senator McCarthy op een snelwandeling door de achterbuurten van die stad. Rond vijf tig journalisten en televisieploegen (oa van on ze KRO) omstuwden de lange McCarthy, die een wat koele receptie kreeg van de achter buurtbewoners, merendeels negers. Ik liep wat achter de kluwen collega's, pratend met een paar van McCarthy's interessantste volgelingen: de toneel- en filmregisseur Mike Nichols en de- schrijver William Styron. De rust van de wandeling, toch al bedreigd door het waanzinnige tempo, waarin McCarthy langs de kiezers holde, werd evenwel totaal bedorven, toen een collega mij vertelde dat pre sident Johnson een grote rede over Vietnam zou houden op zondagavond en dat de ver wachting was dat daar iets belangrijks in zou zitten. Niet lang daarna zat ik in een taxi op weg naar mijn hotel om mijn koffer te pakken en onmiddellijk terug te gaan naar Washington. In de hoofdstad bleek men algemeen een handige zet van de president te verwachten om de voor verkiezingen In Wisconsin te beïnvloeden en stem men te werven voor zijn politiek. Het Witte Huis gaf aan journalisten een tekst van de rede uit die dit idee leek te bevestigen: een aankondiging van gedeeltelijke stopzetting der bombardemen ten op Noord-Vietnam, verpakt in een niet erg aantrekkelijke omslag van zelfgenoegzame spreu ken over 't Vietnamconflict. Een vrviend van mij belde dan ook al op en zei: wat een kwalijke truc van Johnson om dit vlak voor de voorverkiezin gen in Wisconsin, waar hij erzo slecht voor staat, te doen. Maar het liep anders. Toen ledereen al moe was van het fluisteren naar de president, die op de televisie langer uitwijdde dan men voor de zondag avond had mogen hopen, kwam plotseling het grote nieuws dat heel Amerika wakker schudde. .Ik zal de democratische kandidatuur noch zoe ken noch accepteren', zei de president en alles stond meteen op zijn kop. De televisiecommenta toren vertelden dat de president de laatste pas sage van zijn rede onverwachts aan de al uit gegeven tekst had toegevoegd en dat hij pas be gonnen was deze passage te lezen nadat hij een blik van verstandhouding had gewisseld met lady Bird die in de studio zat te luisteren. Voor ons, journalisten in Washington was John sons aankondiging een van de grote ontwikke lingen. die wij in de afgelopen jaren hadden mee gemaakt en de journalistieke wereld stond te trillen op zijn grondvesten. Niet alleen door het het geratel van machines en gediscussieer onder collega's, maar ook door het gejammer van com mentatoren, die in al uitgekomen couranten van die dag hun uiterst slimme analyses lazen, waarin Johnsons omblusbare ambitie om nog vlei jaar in het Witte Huis te blijven steeds het uit gangspunt was geweest. Maandag praatte heel Amerika over maar een ding; meent Johnson het echt en wie zal er nu president worden? Dat de president in zijn rede van zondagavond grotendeels over Vietnam had gesproken en een nieuwe vredespoging had aangekondigd leek iedereen vergeten te zijn. Dinsdag «-as dat evenwel iets anders. Intussen was uitgekomen dat president Johnsons vredes voorstel niet betekende dat praktisch alle bom bardementen op Noord-Vietnam gestaakt waren. Het bleek dat de luchtmacht nog altijd tot ver in Noord-Vietnam mocht doordringen en de ge neraals in Vietnam, die in het gooien van bom men geloven als in een religieus dogma, bleken van die bevoegdheid meteen fiks gebruik ge maakt te hebben. Gevolg: boos debat in de se naat en senator Fulbright, de kleine humeurige man uit Arkansas, wiens schildpad-uiterlijk een van de meest kritische en onchauvinistische breinen van het congres verbergt, zei diep te leurgesteld te zijn en niet te verwachten dat het vredesoffensief iets zou worden. (Je praat teveel, zei mevrouw Fulbright toen de senator die avond thuiskwam Het wordt niets met de nieuwe vredespoging, zo schreven vele Amerikaanse journalisten dinsdag avond met hun gebruikelijke voorbarigheid, maai .voensdagochtend kwam het bericht binnen, waar op iedereen in Washington nu jaren heeft ge vacht. Het bericht dat Hanoi wil praten. Ië loorde het toen ik toevallig op de Nederlandse tmbassade was. Vandaar «-as het niet ver naai het centrum van de actie, het Witte Huis. waar president Johnson in de middag zei op Hanois aanbod in te gaan. WERELDGEBEUREN Washington, al bijna murw na alle gebeurtenis sen, waarin de verkiezingsuitslagen uit Wisconsin dinsdagnacht nauwelijks meer opgevallen waren stortte zich onmiddellijk in een nieuw debat Wordt het iets met de onderhandelingen? Is Ha noi oprecht? Is de president oprecht geïnteres seerd in een compromis of wil hij alleen maar be«-ijzen dat zijn beleid altijd juist geweest is door aan te tonen dat er met Hanoi geen za ken te doen is? Is het hele Amer.kaanse vredes offensief niets anders dan een zet van Johnson om de .duiven' McCarthy en vooral Robert Ken nedy de presidentiële nominatie te ontfutselen doorhen alle wind uit de zeilen te nemen? Zo ging het debat en zo discussieerde nog ie dereen op de receptie donderdagavond in state department ter ere van bezoekende buiten landse journalisten. Die receptie duurde tot acht uur en bijna alle politici en journalisten die er waren gingen naar huis met het gevoel dat de «eek genoeg nieuw had gebracht, dat men hard toe was aan een paar dagen van nadenken, brj- lezen, uitrusten en hopen op een gunstige afloop vavn het Vietnamese onderhandelingsballet. Maar bij thuiskomst die donderdagavond was er weer groot nieuws, verontrustend en treurig nieuws: Martin Luther King, de nobele geweld loze strijder voor rassenintegratie, was vermoord door een sluipschutter in Tenessee. Een natio nale tragedie, die de televisiestations meteen hun gewone programma's deed wijzigen, die de pre sident een toespraak deed houden en zijn reis plannen Met wijzigen, die duizenden blanken en negers over heel Amerika tot tranenbracht. Ik A-as na de receptie naar een diner gegaan, maar .veldra zat daar iedereen aan de televisie ge fluisterd, de meesten met traneij in de ogen, sommigen met angst in hun gezicht. Want ieder een besefte dat de moord op de geweldloze lei der een uitbarsting van geweld van negers te gen blanken zou ontketenen. Dit is werkelijkheid geworden op deze laatste 1ag van de schokkendste week, die Amerika be leefde sinds de moord op president Kennedy eind november 1963. Terwyi ik zit te schrijven roept leradio naast mij om welke delen van Washing :on men moet vermijden omdat zij te gevaarliji sïjn door negerrellen. Delen van de national garde worden opgeroepen. Over heel Amerik; spoelt gewetld. Het is een treurig einde van ee: week. waarin opwmdend en daarna goed nieuws Amerika in beweging bracht. Nu :s er te vee! beweging gekomen .Amerika, dat al zo lang kraakte, is uit zijn voegen. LONDEN - De Spaanse zange res Massiel heeft zaterdagavond in de Lrtndemse Alberthall het dertiende internationale Eurovi siesongfestival gewonnen. Op de foto krijgt zij een hartelijk kusje van Cliff Richard die als tweede eindigde. De dood op de weg WEERT (ANP) Zondagochtend om 7 nur is de 50-jarige vertegenwoor diger P. Kneepkens uit Weert met zijn bestelauto frontaal tegen een boom lang» de Maaseikerweg gebotst. Hij moet op slag dood zijn geweest. DEN HAAG (ANP) In Spaubeek (L) is zaterdag om ongeveer 15.00 urn- een moton-gder aangereden door een personenauto. De man, de 25-jarige P. H. J. M. Bouten uit Venlo. is in de nacht van zaterdag op zondag in een zieken huis ln Geleen overleden. DEN HAAG (ANP) Om onge veer 15.00 uur zaterdagmiddag is op de provinciale werg tussen Diemen en Schiphol, de 27-jarige B. J. C. Lokhorst uit Naarden, met een personenauto te gen een boom gebotst. Zijn voertuig raakte daarna een andere boom en raakte in de sloot. De man is kort na aankomst in net Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam aan zijn ver wondingen bezweken. In Buinen (gemeente Borger) is zater- komen. Het kind werd gegrepen door een personenauto toen het plotseling de Hoofdstraat in Buinen overstak. BERGEN (L) (ANP) Waar schijnlijk doordat de bestuurder door een hartverlamming werd getroffen, bolste zaterdagmorgen omstreeks half elf op de rijksweg onder Well een personenauto uit Heerlen tegen een boom. De 68- jarige bestuurder, de heer J. Lohuis werd uit de wagen geslingerd en was op slag dood. Zijn 64-jarige vrouw werd licht gewond, terwgl een 2S-jarig nichtje dat ook in de wagen zat. met de schrik vrij kwam. De wagen werd totaal ver nield. BRUMMEN (ANP) In Brummen is zondagmiddag de 17-jarige wielrij der J. J. van der Plas uit Brummer bij een verkeersongeluk om het leven ge komen. De jongen verleende geen voor rang aan een personenauto. Hij was op slag dood. AVENHORN (ANP) Op de pro vinciale weg te Avenhom is donderdag een 12-jarig meisje om het leven geko men. De bestuurder van de auto waarin het meisje. Marijke Beentjes uit Bever wijk, zat. haalde een voor hem rijden<Je auto in. Na de inhaalmanoeuvre reed de zwaargewond naar het St.-Jans Gasthuis Ln Hoorn overgebracht. DEN HAAG (ANP) In het zieken huis Zuidwal in Den Haag is overleden de 55-jarige heer J. W. Wijn an ts, die met fer liep toen ernstig hoofdletsel op. ADVERTENTIE UN-DEUX-TROIS 'VOILA! KEIJZER TAPIJT EEN NYLON TAPIJT KAMERBREED"»#j MOTECHT P. STR. MTR. POSTBUS 39 - HILVERSUM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 3