Tholen overlegt over zuivering rioolwater BILT Kwalitatieve vooruitgang op concours Jeugd en muziek' 2 VLAG HALFSTOK BIJ BEGRAFENIS DR LUTHER KING Stap ook iij, deg"j«e draag' e' Tülenka Y(HI84! ALMANAK ,Musiceerpeil Zeeland is een voorbeeld voor de randstad' Man levens gevaarlijk gewond bij demontage van kienkarrewiel PROF. VERKUIJL VOOR AR-G0ES OVER NAT0-VERDRAG EN VIETNAM JONGEN LICHT GEWOND NA VAL VAN 8 METER Vuiststomp na verkeersmanoeuvre in Middelburg Speciaal radioverslag over de begrafenis van ds Martin Luther King HOPMAN ROOSE, 40 JR PADVINDER, KREEG ZILVEREN VLAAMSE GAAI MET 00G OP AFSLUITING 00STERSCHELDE Verder werken Aula B en w Zierikzee betreuren kritische uitlatingen van ,Stad en Lande' PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 8 APRIL Brief aan b en w van Middelburg De Middelburgse interkerkelijke contactcommisie heeft aan het college van ben w van Middel burg gevraagd oni op de dag der begrafenis van dr Martin Luther King vanaf de Abdijto ren de vlag halfstok te mogen uitsteken. De commissie zegt diep geschokt te zijn door de moord op dr King: Vanuit zijn geloof in het evangelie van Je zus Christus heeft hij gestre den voor de gelijke rechten en de verzoening der rassen en voor het daarbij vermijden van de geweldadige methoden'. De commissie meent, dat als teken van rouw de vlag halfstok moet wor den uitgestoken .over de schuld aan deze moord en van geloofsverbon- denheid met dr. Martin Luther King en met allen, die, in deze gistende wereldmaatschappij van heden, van goeden wille zijn om de liefde van Christus uit te dragen onder de vol ken en de rassen'. De interkerkelijke commissie verzoekt tevens de bevolking eveneens de vlaggen halfstok te hangen. De brief is ondertekend door ds. J. E. L. Brummelkamp en dr. P. Scherft, secretaris. Kettingbotsing bij brug Sluiskil TBRNEUZEN Vier personenauto's zijn zondagavond betrokken geweest bij een kettingbotsing op de westelijke op rit naar de nieuwe kanaalbrug bij Sluis kil. De bestuurders waren respectieve lijk G. D. H. M. uit Brussel, W. L. in de W. uit Bergen op Zoom. A. M. uit Belsele en M. van O. uit LJzendij- ke. De aanrijding is ve.rmoedeldjk ont staan doordat er onvoldoende afstand werd gehouden. Hoewdl er bij de bot sing aan alle voertuigen veel schade ontstond, liep niemand letsel op. Postzegelautomaat in Goes vernield GOES Op de markt in Goes heb ben zaterdagavond een paar jongens de postzegelautomaat van de muur af getrokken. De poKtie, die achter de jongens aanging vond de automaat te rug. De jongens zijn nog niet achter haald. Aanrijding in Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM Zaterdagmid dag had te Bergen op Zoom in de Ket tingstraat een aanrijding plaats tussen een auto bestuurd door J. K. uit Ber gen op Zoom en een auto bestuurd door F. H. uit Sint-Maartensdijk. De aanrij ding ontstond doordat K. bij het voor bijrijden van de stilstaande auto van H. niet voldoende uitweek, waardoor de rechterzijde van zijn auto tegen de wagen van H. aanreed. Beide wagens liepen schade op. ADVERTENTIE \OUtlg Terlenka Young kostuums zijn in alle moderne herenkledingzaken verkrijgbaar. .eeuwse Grenzen Het jongetje, dat m Goes een im mens krentenbrood vervoerde, had de consumptie al vroeg inge zet. Met een bewonderenswaardi ge zorgvuldigheid peuzelde hij ad- Ie krenten uit het brood, reden voor een dame het ventje staan de te houden: JJnt zal je moe der ook niet leuk vtnden'. Het kereltje keek haar even strak aan, een blik, die haar genade loos over de grenzen van haar bemoeizucht terugtoierp. de eerste plaats gaat het u niets aan. In de tweede plaats moet ik met een witbrood thuis komen'. In concertzaal te Middelburg MIDDELBURG In de Concert en Gehoorzaal, in Middelburg, vond zaterdag jl. het traditionele jeugd- muziekconcours plaats. In afwij king van de gang van zaken in voor afgaande jaren was dit jaar indivi duele deelname alleen mogelijk voor de pianospelende jeugd. De andere instrumenten konden wel aan bod komen, maar dan via ensemblespel. werd een dankbaar gebruik ge maakt. Niet minder dan acht kleine samenspelgroepen (blokfluitkwartet, strijktrio, klarinetkwartet, pianotrio, enz.) traden voor het forum Juryvoorzitter Ru Sevenhuijsen, ad junctdirecteur van Jeugd Muziek- Nederland constateerde in zijn slot beschouwing niet slechts een kwanti tatieve, doch vooral een kwalitatie ve vooruitgang in de gezamenlijke muziekbeoefening, waarvan, volgens spreker, de sociale achtergrond van niet te onderschatten betekenis is. Zeer hoge ogen gooiden de altblok- fluitistes Annemarie de Beer en Ine ke Altena (leerlingen van de jonge Middelburgse blokfluitist Dick Boon) die, met Cees Sanderse aan het kla vecimbel, met de uitvoering van Te- lemann's ,Der getreue Musikmeister' maar één punt onder het te verwer ven totaal van 189 bleven. Zij wei-den op de voet gevolgd door het jongere óïokfluittrio Gisefla Bergman, Judith Smet en Mirjam Boerwinkel (allen leerlingen van mejuffrouw S. H. Mantz), die maar drie van het hoog ste aantal punten verwijderd bleven met hun weergave van een terzet uit de hedendaagse Duitse school. Met zijn beide juryleden mevrouw Mïep van Luin-Riemersma (Heem stede) en Hans Dercksen (hoofdle raar-piano Amsterdams conservato rium) was de lieer Sevenhuijsen het er mee eens, dat dit Jeugd- Mu ziekconcours voorgoed het fabeltje de wereld uit geholpen heeft, dat het musiceerpeil ,in de provincie' minder zou zijn. Zijn indrukken waren veel eer dat de randstad Holland nog een lesje kon komen nemen in de provincie Zeeland. Hij bracht hulde aan de Zeeuwse muziekleraren, die hun pupillen tot zulke goede presta ties nadden opgeleid. Zomermuziekkamp Eerste prijswinnares in de jongste groep pianisten Ineke Altena uit Kou- dekerke (leerlinge van Anthon de Vries) kwam op overrompelende wij ze voor de dag met de verplichte so natine van Kunlau en de poëtisch ge speelde .Petites Litanies de Jésus' van Gabriel Groylez, De jury toonde haai- waardering voor de muzikale kwaliteiten van Ineke Altena als pia niste én als blok fluitiste door haar een gratis verblijf aan te bieden in het nationale zomermuziekkamp van Jeugd Muziek op Woudschoten te Zeist. Tweede en derde prijswin naars Maarten Kloosterman en An nette Theunis (beiden leerlingen van Piet Broerse) blonken, evenals trou wens alle pianodeelnemers, meer uit in hun vrije keuzestukken (Jacques Ibert, Jurreaan Andriesséjj) dan in het voorgeschreven klassieke stuk. In de groep oudere pianospelende jeugd werd Piet Dekker uit Veere (oud-leerling van Ab Lichtendahl) de winnaar. Zijn vertolking van Hen drik Andriessen's .Pavane' was voor treffelijk. De tweede plaats in deze groep werd veroverd door Leendert de Broékert uit Oostkapeile (leerling van Jan Hekhuis) en Oees Sanderse uit Koudekerlce (leerling van Piet Broerae). Leendert de Broek ert speelde uitnemend het voorgeschre ven werk (Debussy's Arabesque nr. 1): Cees Sanderse overtuigde voor al in de virtuoze Sonatine van Dimi- tri Kabalewskyj. Aan het eind van zijn toespraak dankte de heer Sevenhuijsen in het bijzonder de nijvere organi sator van dit op hoog peil staan de concours, de heer G. W. Berg- - man, voorzitter van Jeugd Mu ziek. Inmiddels blijkt al de orga nisatie van een nieuw concours op gang gekomen te zijn: het Ne derlands-Belgische Jeugd Mu- ziekorgelconcours, dat op zater dag 25 mei aanstaande in de Ab dijkerk van Middelburg gehouden wordt. Hier volgen de puntentoekenningen: Pianogroep 11-15-jarigen: (hoogste aantal te behalen punten 324): 1. Ineke Altena (Koudekerke) 306; 2. Maarten Kloosterman (Vlissingen) 276; -3. Annette Theunis (Vlissingen) 273; 4. Anne-Marijke Uyterlinde (Middelburg) 260: Annemarie Schij- ve (Oostburg) 257: Colts Heystek (Middelburg) 221; Yvonne Strubbe (Middelburg) 210. Pianogroep 16-24-jarigen hoogste aantal te behalen punten 324):. 1. Piet Dekker (Veere) 290; 2. Cees Sanders© en Leendert de Broekert (respectievelijk Koudekerke, Oost kapeile) elk 285; 3. Wies Wieland (Terneuzen) 274; Wim Wieland (Ter- neuzen) 229. Ensemblespelgroepen 11-24-jarigen: (hoogste aantal te behalen punten 189): 1. Annemarie de Beer, Ineke Altena en Cees Sanderse 188; 2. Gi- sella Bergman, Judith Smet en Mir jam Boerwinkel 186; 3. Paulinka van Boven, Marjan de Bruijne en Aukje Delver 167: 4. Ella Francken, Dine- ke v. d. Vijver, Jan Fetze v. d. Werf en Henri Claas 161; 5. Cora van Yzerloo, Ellen Wiemer, Wil ma van Huis en Renske Simpelaar 160: 6. Annemarie Schijve, Lydia Schij- ve en Roger de Schot 157; 7. Peter Schouten. Annelies Planteydt en Gertjan v. d. Slikke 152; 8. Martje Roegholt, Sietske Roegholt en Jean ne Geense 150. De eerste, tweede en derde prijswin naars zullen op 26 april een feest- concert geven, tijdens hetwelk de prijzen zullen worden uitgereikt. Bij de foto Annette Theunis mt Oostburg, een van de deel neemsters aan het concours van .■Jeugd en Muziek'. Zij blonk uit in een vrij keuzestuk. (Foto PZO). HULST - Op het terrein van de fir ma Heijens te Hulst heeft zich een ern-j stig bedrijfsongeval voorgedaan, waar hij een werknemer, de heer A. M, (34 levensgevaarlijk gewond is geraakt. Hij werd naar het Hulster ziekenhuis over gebracht. Tijdens de demontage van een kiepkarrewiel met een druk van twee atmosfeer spatte dit in twee helf ten uiteen. Eén van de stukken trof de man met kracht in de onderbuik. De werkgever bracht M. zo snel mo gelijk naar huis en alarmeerde een arts. Dokter L. Adriaanse uit Sint-Jan steen achtte het na onderzoek heter het slachtoffer onverwijld naar het zieken huis te laten vervoeren. Na onderzoek bleek dat vier van vijf koppelbouten waarmee de twee on derdelen van het wiel aan elkaar wa ren geklonken, defect waren. Op vergadering in Korenbeurs: Kerken moeten neen durven zeggen' GOES ,Er zouden meer mensen dan alleen maar astronauten rond onze pla neet moeten kunnen cirkelen. Men dan kunnen beseffen hoe dun het laagje van de aarde en hoe Itlein de mens heid is. Tevens zou men dan ook kun nen )>eseffen, hoe verschrikkelijk het zou zijn om de planeet waarop wij wo nen in gruizelementen te laten spat ten'. Hiermede toonde prof. dr. J. Ver- kuijl vrijdagavond in de .Korenbeurs' op een bijeenkomst van de AR-kiesver- iniging .Voor Nederland en Oranje' tan, van welk een belang het is om een eind te maken aan het demonische 'in deze wereld toen hij sprak over .Oorlog en vrede'. Niet alleen zullen de kerken tegen het demonische neen' moeten durven zeg gen, ze zullen ook de politici aan moe ten durven moedigen om de kernwa pens af te schaffen. Alleen deze poli tiek is christelijk te verantwoorden, al dus de Amsterdamse hoogleraar in zen- diugswetenschappen. Volgens prof. Ver- kuijl is er altijd meer aandacht geweest om de oorlog te maken, dan om ze af te schaffen. Er zal verbetering in de organisatie van de nucleaire machten moeten komen; China dient in de Ver enigde Naties te worden opgenomen. Ook pleitte hij voor meer toenadering tussen Nato en het Warschau-pact, waarbij centraal moet staan wat er ge daan kan worden om tot ontspanning in de wereld te komen. Volgens de hoogleraar ziet men in de partijen ner gens een open discussie over een revi sie van het Natoverdrag waaruit atoomwapens geschrapt zullen moeten worden. De professor achtte het ook noodzakelijk, dat er een oplossing komt voor het Duitse vraagstuk en dat er voor al deze zaken meer beweging komt binnen het raam van de politieke par tijen. Ten aanzien van China vroeg pro fessor Verkuijl de problematiek niet zwart-wit te tekenen. Volgens hem is het onjuist om dit land met een kwart van de wereldbevolking buiten de meenschap te houden. Funest Als men vasthoudt aan een politiek van isolering van China zal dat voor onze kinderen en kleinkinderen fu nest zijn. Sprekend over Vietnam zei prof. Verkuijl, dat de onderhan delingspositie van president John son nu veel gevaarlijker is dan wan neer hij drie jaar geleden met on derhandelingen was begonnen. Dt Amerikanen hebben een grote schuld aan de oorlog in Vietnam, maar ook de Vietcong deelt er voor een groot part in mee. Als een oplossing van de wereldcon flicten noemde prof. Verkuijl het schep pen van een regionale Aziatische macht. Volgens hem zal er een soort van sta tenbond moeten komen. Hiervoor zul len Aziatische diplomaten ingeschakeld moeten worden. Eerst zal er echter een wapenstilstand moeten komen. Als het roer niet .omgegooid wordt, zullen vol gens de hoogleraar onze kinderen en kleinkinderen op grote schaal te maken krijgen met de wraakgierigheid. Een frappante mededeling deed de pro fessor bij de discussie door te. zeggen, dat het veertien dagen geleden maar een haar had gescheeld, of Amerika had een atoombom gegooid op Hanoi. De hoogleraar vreesde ook, dat men in Amerika verschrikkelijke dingen zal zien gebeuren tussen de negers en de blanken nu ds. Martin Lnther King om het leven is gebracht. De leiding van de goed bezochte bijeenkomst berustte bij voorzitter J. C. Fossen. VLISSINGEN Vrijdagavond omstreeks tien uur is de 10-jarige Vlissinge jongen J. F. G. door een slaapkamerraam gevallen en acht meter lager in de kelder aan de voet van het huis viel h\j door een luchtkoker op een trap en vuil nisemmer terechtgekomen. De jongen liep alleen enkele blauwe plekken en een wondje aan zijn bo venlip op. Tijdens zijn val had de jongen een! hoofdkussen vast. Bij een beddestoei- partij viel hij tegen het -matglazen raam dat met enkele spijkertjes, zon der stopverf, in het kozijn was beves tigd. De heer G. bracht zijn zoontje onmiddellijk voor behandeling naar het Smt-Josephziekenhuis. Middelburger na ongeval overleden VLISSINGEN Afgelopen zaterdag is de 62-jarige heer J. de Boer uit Mid delburg, een werknemer van do Ko ninklijke Maatschappij ,De Schelde' te Vlissingen in het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam overleden. Tengevolge van een noodlottig bedrijfsongeval op 28 fe bruari van dit jaar moest de heer De Boer in dit ziekenhuis opgenomen wor den. Tijdens het uitdokken van een schip op de werf .Scheldepoort' kwam hij zo ongelukkig te vallen, dat hij een schedelbasisfractuur opliep. MIDDELBURG Na een korte woor denwisseling over het al of niet goed uitvoeren van een verkeersmanoeuvre gaf de Middelburger J. C. zaterdag avond 2ijn stadgenoot C. A. P. bij het benzinestation aan de Kanaalweg ter hoogte van de spoorwegovergang een stomp in het gezicht. De politie, die toevallig in de buurt was. kwam even later tussenbeiden om de onenigheid tussen beide automobilisten te sussen. Auto's bij botsing volkomen vernield HULST Zaterdagmiddag reed een personenwagen, bestuurd door L. T. V. uit Brasschaep, met een snelheid van 120 km bij de kruising rijksweg 60-Am- sterdamseweg nabij Hulst op een voor ligger. Eén inzittende werd licht ge wond. De voorligger, bestuurd door P. H. T. J. uit Antwerpen die linksaf wil de slaan, sorteerde niet voor en gaf geen richting aan tijdens deze manoeu vre. De wagen van V. die ter plaatse niet harder dan 40 km mocht rijden kon hierdoor de auto van de Belg niet meer ontwijken en reed in volle vaart op de achterzijde. De voorste wagen kwam door de klap rechtop op een vluchtheuvel te staan. Beide wagens werden totaal vernield. (Van onze rtv-redactie) VLISSINGEN Op maandagmiddag tussen drie en vier uur- verwacht de NRU een speciale radiouitzending met Leider Vlissingse M. A. de Ruytergroep Gouden Jacobsstaf voor oubaas Ruys VLISSINGEN De hoogste onderscheiding van de Ne derlandse padvinderij, de zil veren Vlaamse gaai, werd zaterdagmiddag uitgereikt aan de groepsleider van de M. A. de Ruytergroep te Vlissingen, hopman W. Roo- se. Die eer viel hem te beurt nu hij veertig jaar actief lid van de Vereniging De Neder landse Padvinders was. De feestelijke omlijsting voor dit veertig-jarig jubileum bij de padvinderij vond plaats in 't Anker te Vlissingen. Hopman Roose, zijn vrouw (ake la) en zijn kinderen kregen een genoeglijke middag met een re ceptie aa,ngeboden7 waarbij vele malen waarderende en lovende woorden werden gesproken. Oubaas Van Marion, gewestelijk commissaris van het gewest Zeeland opende de rij van spre kers. Hij sprak over de droom van hopman Roose die bewaarheid was geworden: een flink stuk van zijn iideaal was verwezenlijkt, een ideaal om eerbied voor het leven van de medemens te kweken. Ou baas Van Marion noemde liet een .demonstreren van vriendschap en broederschap', en zegde hem dank voor het vele werk en de tijd dlie hij ondanks veel tegen slag soms aan de padvinderij heeft gewijd. Overigens zei hij deze gelukwens niet eenzijdig te achten, maar hiermee ook de pad vinderij te feliciteren: .dat wij zo'n man hebben'. Huldiging Oubaas Van Marion haalde vervolgens oubaas Ruys naar voren en vertelde dat dit de man was die vrijwel altijd op de achtergrond vee.1 werk ver richtte, 98 procent van zijn vrije tijd aan de padvinderij wijdde, en ook al 32 jaar lid is. Hij speldde, de heer H. G. Ruys de gouden Jacobsstaf op, een onderscheiding voor al het werk dat hij verzette. Daarna werd de schijnwerper weer op de Jubilaris gericht door oubaas Feenstra, waarnemend hoofdcommissaris van de Neder landse padvinders. Dctae dolle ga van het .hoofdkwartier' uit Den Haag was naar Vlissingen geko men om zijn gelukwensen met dit unieke feit te brengen en om hop man Roose de hoogiste onderschej- ding, de zilveren Vlaamse gaai, om te hangen, ,voor de pure lief hebberij iii vrije tijd, wel dege lijk de moeite waard'. Tenslotte voegde hij er aan toe: ,Het meest prettige is dat we hem, gezien leeftijd en vitaliteit, nog met kwijtraken'. Voor oubaas Meij- boom, oud-districtscommissaris v. Zeeland, de hopman toesprak kreeg de heer Roose een groeps foto van schipper Luitwieler, oud-hopman, waar de jubilaris als welp opstaat. Welpen en verkenners die een plaatsje op het podium hadden ge vonden, zetten de hele zaal aan het zingen en daarna spraken hopman Verniel, assistent van de gewestelijk commissaris, oubaas Rodehuds, een oude vriend, about Punt. leidster van de padvindsters in Zeeland, ds. H. Hemstede, voorzitter van de Vlissingse jeugdraad en de heer W. de Munck, lid van de groepscom- missie van Vlissingen. Hij bood de jubilerende hopman het cadeau van ouders, padvinders en oud- padvinders aan: een aanhang wagen met toebehoren, ^Ucela Roose kreeg van een van de wel pen een bloemstuk. Vóór de receptie begon, sprak hopman Roose een kort maar dankbaar woord. Het was vnor hem een onvergetelijke dag ge worden, evenals voor zijn vrouw, die hij nog even in het zonnetje zette. Tijdens de receptie waar vele ou de vriendschapsbanden weer wer den aangehaald kreeg oubaas Ruys een huldiging met bloemen van de groepscommissïe en van de padvindsters. Bij de foto: hopman W. Roo se ontvangt uit handen van oubaas Feenstra de zilveren Vlaamse gaai. de hoogste on derscheiding van de padvinde rij. (Foto PZC). een rechtstreeks verslag grafenis van ds Martin Luther King te :uimen verzorgen. Verslaggever is Wil- librord Nieuwenhuys. Verder treft Peter Schroder in Hono- loeloe de nodige maatregelen ln verband met het komende bezoek van president 'Johnson. Tijdens z(jn aanwezigheid zal de NRU ook hierover in een gezamen lijk programma een radioverslag uit zenden. Het tijdstip is nog niet bekend. BURGEMEESTER VAN BOEI JEN IN THOOLSE RAAD THOLEN Tussen de gemeen ten op Tholen en liet waterschap zijn besprekingen aan de gang na te gaan wat er in de toekomst eilandelijk zal moeten gebeuren om tot een goede zuiveringssitua- tie van het rioolwater te komen. Als in 1978 de Oosterschelde wordt afgesloten en een binnen meer wordt, zal lozing daarop niet meer worden toegestaan. Het ge meenschappelijk overleg heelt nu tot doel te bekijken of de voor zieningen, die nodig zullen zijn, sneller en goedkoper tot stand kunnen komen als ze gezamenlijk worden aangepakt. Burgemeester J. E. van Boeijen maakte van deze zaken vrijdagavond gewag, toen de Thoolse raad zich In prmcipe bereid verklaarde tot een vergoeding van de straat- en rioolbe lasting (totaal ,f 40.500 meer) en besloot ,op eigen kracht' de rest van de riolering te vernieuwen daarvoor financieringsmiddelen 500.000 aan te vragen. Thoiens burgemeester wees erop, dat op het eiland maar een paar gemeen ten een zuiveringsinstallatie hebben, dat er daarnaast gemeenten zijn, die In- direct: via vesten en watergangen op het buitenwater lozen en andere die diit direct doen. .Maar er is geen. schijn van leans, dat er nu nog Vergunningen gekregen kunnen worden voor directe lozing op het buitenwater*, zo hield hij de raad voor. Hij deelde mee, dat het de bedoeling is de Heidemij te vra gen de technische mogelijkheden voor zuivering van het rioolwater op Tholen te onderzoeken. En hij maakte er ge wag van, dat voor dat doel binnen af zienbare tijd een voorstel af za.l komen om een gedeelte van de kosten van dit onderzoek globaal op 5000 ge schat voor Thoolse rekening te ne men. Wat de verhoging van de belastingen betreft, waarover ln de begrotingszit- ting van de raad al was gesproken: de voorstellen zullen in een raadscommissie worden behandekl, voor ze in de open bare bijeenkomst aan de orde worden gesteld. Maar op verzoek van de bur gemeester gaf de raad in principe zijn fiat al over de hoogte van de bedra gen de verdeling van de lasten zal dan nader worden bekeken. B en w wilden die principe-uitspraak, omdat er dan verder gewerkt kan worden aan de voorbereidingen voor de aanleg van de twee riólerlngs- bestekken lil de stad: man kan nu om een lening vragen via de cen trale financiering met op de achter grond de zekerheid, dat de raad alle middelen beschikbaar heeft gesteld voor de werkzaamheden en dit niet meer in de lucht hangt. De heer C. Boender (ag) meende ten aanzien van belastingvoorstellen en rio leringswerken: ,Er moet iets gebeuren. Anders wordt Tholen onleefbaar. We hebben ln feite geen keus.' En daar was de raad het mee eens. En vandaar de algemene houding: .Niet van harte, maar noodgedwongen', tegenover de be- 1 astingmaatregel en Vlot gingen de raadsleden akkoord met het voorstel voor de openbare ulo en de bijzondere ulo eik twee nieuwe houten lokalen te laten bou wen: de meerdere ruimte is nodig verband met nieuwe lessen in het ka der van de mammoetwet na 1 augus tus. Er was wel discussie over een andere zaak, die met de grond voor twee van deze lokalen samenhing. B en w stelden namelijk voor de heer P. Jeroense een tegemoetko ming van 2500 te geven, omdat deze de door hem gepachte hoeve binnen de pachttermjjn zal moeten veriaten: de grond is nodig om de twee schoollokalen op te plaatsen. De heren J. M. Berrevoets en W. Quist waren tegen die vergoeding. De heer Quist zag er de noodzaak niet van in en de héér Berrevoets betoogde, dat er geen sprake is van pacht maar van huur en dat de betrokkene heeft gewe ten. dat de grond op een gegeven mo ment nodig kon zijn voor de gemeente. B en w betoogden, dat het met name ging om een vergoeding uit billijkheid, omdat de pachter met deze plotselinge gromdibehoefte toch gedupeerd is. Men besloot verder te geven voor een uitbreiding van de begraafplaats en het maken van teke ningen voor de bouw van een eenvoudige aula. Bij de rondvraag attendeerde de heer J. Ooms (kvp) op de toenemende vervuiling, zowel op de vuilstortplaats bij het stoomgemaal als buiten de be bouwde kom op de dijken Hij vroeg zich af of het nodig is, dat de centrale stortplaats bij Scherpenisse vijf dagen ln de week open is en of er ook buiten de bebouwde kom vuil opgehaald kan worden. Burgemeester Van Boeijen wees erop, dat dit met name een kos- tenvraagstuk is en dat voor buiten de bebouwde kom containers de enige goe de, maar dure oplossing zouden zijn. Verder maakte hij melding van overleg met de centrale dienst om te bekijken of het mogelijk is het .tonnetjesterrein' ln de toekomst als stortplaats voor grof vuil te benutten. De burgemeester doelde nog mee, dat, er plannen zijn om in hot najaar een eilandeljjke actie voor bestrij ding van ratten op touw te zetten. ZIERIKZEE B en w van Zierikzee betreuren uitlatingen, die in de laatst gehouden vergadering van de vereniging ,Stad en I.ande' te Zierikzee zijn ge daan, waarin kritiek werd geleverd aan het adres van het gemeentebestuur. Het gaat om opmerkingen, die in de vergadering van ,Stad en Lande' zijn gemaakt over oen controverse, die zou bestaan tussen de rijksdienst voor mo numentenzorg en de gemeente ten aan zien van een winkelpand in Zierikzee. B en w schrijven in een brief aan ,Stad en Lande': ,Ons is dienaangaan de niets bekend. Uit het dossier be treffende de verbouwing van bedoeld winkelpand is totaal niet af te leiden, dat er meningsverschillen tussen da gemeente, de rijksdienst voor monu mentenzorg en de belanghebbende zou den zijn geweest. Er is dus geen spra ke van een door monumentenzorg goed gekeurd bouwplan, dat door ons colle ge achteraf zou zijn afgekeurd'. B en w gaan verder ln op het feit. dat in de vergadering van .Stad en Lande' naar voren werd gebracht een mogelijke verbieding met ongeveer 5 meter van de Ravestraat. Het collega schrijft; .Hiervan hebben wij met ver bazing kennis genomen, aangezien van een verbreding van voorgenoemda straat bij ons niets bekend is'. Het college zegt het op prijs te stel len. dat .in hel vervolg dergelijke on genuanceerde opmerkingen' worden vermeden. B en w achten goede voor lichting ook een taak van ,Stad en Lan de'. VERWACHT. ZONNIGE PERIODEN Zonnige perioden en droog weer. Over wegend matige wind tussen noord en west. Weinig verandering in tempera tuur. ZON EN MAAN 9 april Zon op 05.57 onder 19.2" Maan op 14.28 onder 04.59

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 2