St.-Annaland heeft gymnastieklokaal Oudemolen ontnam Goes een punt Zld Sport gelijk met Middelburg 5 ZEEUWSCH-VLAANDEREN ^GENDft i STURKA ERVAREN CHAUFFEUR EXPEDITIEBEDRIJF TRAAS DE JONG ZEEUWSE VERWARMINGSUNIE NV TERNEUZEN maandag 8 april Wissel Zeeuws-Vlaanderen provinciale zeeuwse courant Overgedragen door burgemeester Baas i 1 1 fai'e .Accelerando', de sportvereniging /VflVKf nnrtishms .WHS', de tafeltennisvereniging ,Octa- iVUUOL UU/ [JOI tUlO I via', de schietvereniging .Prinses Ju- 1 llana' en uiteraard door de ongeveer i/^. 1200 leden tellende gymnastiekvereniging PtflulS irainmo .WIK. De dorpsgemeenschap huurt het I J gebouw voor 1500.- van de gemeente «fWT 4VNAI AND p.nr-.-nic^i.T en verhuurt de zaal voor in totaal het- 1 .Lol ^Vhni It de foto: burgemeester Baas draagt het 4 gebouw over aan de dorpsgemeenschap tussen een paar nummers van ,Acce- Hoofd der school dj BEVELANDEN verlaat Dreischor I 2? hcer- M too der Maas, hoofd van WOLPHAARTSDIJK NCVB vergaderde Collecte per 1 augustus benoemd als leraar avo aan de vakschool voor meisjes te j Naaldwijk. Afkomstig uit Zierikzee kwam de heer Van der Maas in het jaari 1961 vanuit Alphen aan de Rijn naarDonderda"! Dreischor, waar hij in de loop van de tijd als hoofd werd benoemd. De heer Van der Maas heeft in Dreischor di verse maatschappelijke functies ver vuld. Zo was hij onder meer secretaris van de vereniging ,Het Groene Kruis', voorzitter van de afdeling Veilig Ver keer afdeling Dreischor en bestuurslid van de Oranjevereniging gen. (lie voortaan van de /.aal ge zullen maken. De overdracht ging ge paard met een toespraak, waarin bur gemeester Baas wees op liet belang van het bezit van de nieuwe /.nul. Hij ging in op de moeilijkheden, die or de afgelopen jaren zijn geweest over het gebruik van bet dorpshuis door de ver enigingen. Doordat andere activiteiten dan die van de verschillende verenigin gen zo nu en dan voorrang moesten hebben in het dorpshuis was de- trai ning en oefening ongeregeld. Burgemeester Eaas: ,We mogen als ge meentebestuur trots zijn. dat we dit tot stand hebben kunnen brengen.We heb ben nu naast het dorpshuis een oefen zaal. waar de verenigingen altijd op de daarvoor vastgestelde tijden terecht kunnen'. Burgemeester Baas maakte duidelijk, dat de stichting dorpsge meenschap, die de gymnastiekzaal huurt van de gemeenteen onderver huurt aan de verenigingen in een grote behoefte voorziet. De heer Baas ging verder in op het belang van het oé'fen- lokaal voor de jeugd. Cocktail De totstandkoming de gy; tiekzaal, die naast de brandweerka zerne is gebouwd, vond burgemees ter Baas een bewijs, dat Sint-An- naland niet hoeft op te gaan in een grote gemeenschap. Zijn aversie te gen herindeling van de gemeenten op het eiland Tholen bracht hij nog eens tot uitdrukking door de samen voeging te vergelijken met een cock tail van oude jenever, cognac, rum en wonderolie. ,Hel kan misschien een genot zijn om zo'n cocktail te drinken, maar het gevolg is dat je een patiënt krijgt, die op dieet moet', aldus burgemeester Baas. En ver der: ,Dit lokaal was er helemaal niet gekomen in een heringedeelde gemeente op het ealand'. De voorzitter van de dorpsgemeen schap. de heer A. J. Boorgaard bleek het met het standpunt van Sin t- Anna - vmnas- lerando' door. (Foto PZC). Benoeming bestuur Dorpshuis Renesse De heren B van de Hoeven en W. A Kalkman werden respectievelijk noemd tot penningmeester en secret i- Burgerlijke stand ZAAMSLAG Ringmiddag hervormde vrouwengroepen De ring van hervormde vrouwengroepen in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen hield in het verenigingsgebouw te Zaamslag de ringmiddag. De presidente, mevrouw Stern-Dooye- weerd uit Sas van Gent kon in haar openingswoord een honderdtal dames verwelkomen uit Axel, Hoek, Klooster- zande. Sas van Gent, Temeuzen en Zaamslag. Secretaresse mevrouw Nanninga uit Sas van Gent en de tweede penning- meesteresse, mevrouw De Vos-de Jonge uit Zaamslag, brachten verslag uit over het afgelopen jaar. Als spreekster was voor deze middag gevraagd mevr. J M. C. van Lansschot-Prins uit Vught, die een boeiende lezing hield over ,Het leven van Madame de Pompadour". Zij illustreerde haar causerie met dia's. In de pauze werd een geslaagde verlo ting gehouden, waarvan de netto op brengst bestemd werd voor het zen dingswerk van ds P. Bons die aan de classis Ijzendijke is verbonden. CLINGE Tentoonstelling De Vlaamse Gaai de laatste ledenbijeenkomst van de 8Sr werd nog niet vastgesteld. Als keur meesters zullen gevraagd worden de de raad voor de waarmee men heeft gezorgd voor del gymzaal. ,Het zal van ons en van de jeugd afhangen hoe de toekomst zal zijna, aldus dé heer Boorgaard, die verder pleitte voor inrichting van Bwemgelegenheid voor dc jeugd. De nieuwe gymnastiekzaal in Sint-Anna- land is niet buitengewoon luxueus, maar wel heel doelmatig. Men heeft een bestaande muur van de brandweer kazerne benut bij de bouw van de zaal, die een oppervlakte heeft van 22 bij 9 meter. De gymnastiekvloer is 19 bij 9 meter. Men kan gebruik maken van de douches en toiletten van de brandweerkazerne, wat bij de bouw een forse besparing betekende: de raad heeft voor het lokaal indertijd 40.000,- gevoteerd. MAANDAG 8 APRIL BERGEN OP ZOOM Heilige-Hartkerk. Pi- osplem. 20 uur. .Johannes Passion' BRESKENS Wapen van Breskens. 20 algemene jaarvergadering judosportvefcni- «ing. alge- GOES Prins van Oranje. 19,30 mene vergadering Bevelands KRABBEND IJKE Gymnastieklokaal: bloedplasma-avond Rode Kruis. MIDDELBURG Schouwburg, 15 UUI" kijk dag kunst- en antiekveiling. SOUBURG Rode-Kruisgebouw, 14 15 bijeenkomst Nederlands vereniging van huls- ond hield de afdeling Wol- phaartsdijk van de Nederlandse Chris telijke Vrouwen Bond te Wolphaartsdljk haar maandelijkse vergadering in liet hei-vormde verenigingsgebouw onder leiding van mevrouw E. C. L. Goet- hals-S'neep. Deze avond, waarop de her vormde vrouwenvereniging te gast was, hield de heer Overduin, propagandist van Bartimeüs, een causerie met dia's over het werk onder blinden, slechtzien den en gehandicapten Op 2 mei aan staande zal de afdeling een reisje ma ken naar de koninklijke tuinen in La ken. De volgende vergadering is op 15 mei aanstaande: ds. Juch uit Kapel- le zal dan spreken. De algemene ledenvergadering van het Groene Kruis te Wolphaartsdijik, die woensdagavond in het wijkgebouw werd gehouden, mocht zich in éen bevredi gende opkomst verheugen. Na de ope ning door dokter A. I. Vos, volgden jaarverslag, rekening en begroting. Dc aftredende bestuursleden, de heren Ab. den Herder en Js. Katsman werden herkozen. In de vacature van jhr. dra. P. A, C. Beelaerts van Blokland, werd burgemeester A. Hack gekozen. Na de lezing hield zuster A. v. d. Plank een lezing over de moderne wijkverpleging. Donderdagavond hield de Oranjevereni ging te Wolpbaartsdijk haar jaarlijkse ledenvergadering in hotel .Royal' onder voorzitterschap van de heer J. Kake- beeke. Tot bestuurslid werden herkozen de heren J. J. Reinhoud en F. M. Fran ken. terwijl de heer W M. van Liere werd gekozen in de plaats van wijlen de heer L. J. Schipper. Voor de viering koninginnedag op 30 april aan staande werd het volgende programma opgesteld: kmdertraktatie op de scho len. zar.ghulde schoolkinderen met me dewerking van Harmonicana, school- voetbal- en korfbalwedstrijden, kinder spelen. terwijl na de middag een puz- zelrit voor auto's en bromfietsen zal worden gehouden, henevens de traditio nele voetbalwedstrijd Dorp tegen Oud- Sabbinge om de wisselbeker van het gemeentebestuur, 's Avonds zal Adven- do een muzikale rondgang maken, ge volgd door versierde kinderfietsen, waarvoor prijzen beschikbaar zijn. Besloten werd in de toekomst de voor keur te geven aan een nationale feest- zomer in verband met de i een feest. WESTDORPE Galerie Troutzae: te. uur: tentoonstelling werken Maria va .Dag- BERGEN OP ZOOM Luxor. 20 vlinder'. 18 jaar. Roxy. 20 uur: .Spel mei de zonde'. 13 jaar GöEs Grand. 20 uur: .De ongelooflijke overwinning'. 14 jaar. MIDDELBURG City. 20 uur: .Dr ZJIvago'. 14 jaar. TERNEUZEN Luxor. 20 uur: .Casino Roya le'. 14 jaar. VLISSINGES' Alhambra, 20 uur: ,Dr Zji- vago'. 14 jaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: C, VAN OORSCHOT F/A PZC - VlISSINCEN TEL.01184-5144 TOESTEL 43 bergen. De tentoonstelling zal gehouden worden in de zaal ,St-Caecilia' bij dc heer L. de Vilder te Clinge. HOOFOPLAAT Raadsvergadering le Hoofdplaat Woensdagavond 10 april komt c van Hoofdplaat om zeven uur in open bare raadsvergadering bijeen. Na de opening., notulen, mededelingen en het bespreken van de ingekomen stukken komen aan de orde de wijziging van de kindertoelage-regeling voor over heidspersoneel, de wijziging van de be zoldiging voor de secretarissen en ont vangers en de benoeming van een twee de gemeente-werkmaij. Voorts vermeldt de agenda een stel tot verkoop van ongeveer 150 ca bouwgrond aan H. Cornelis-Cammaert voor de bouw van een nieuwe woning op de hock van de Schoolstraat en de Deltastraat; een Voorstel tot het wijzi gen van de begroting 1968 en een be spreking van de positie van de NV Wa terleidingmij .Zeeuwsch-VIaanderem'. KLOOSTERZANDE Schietingen De schutlerssociëteit .Willem Teil' uit Kloosterzande hield een internationale schieting op de staande wip. De uitslag luidde: Wip I: eerste hoge vogel J. Jonckheijm. Kloosterzande; tweede hoge vogel J- Menu. Kloosterzande; eerste zijvogel A. Tilleman, Nieuw-Namen; tweede zijvo gel F. Rademakers, Kloosterzande; der de zijvogel, niet afgeschoten; vierde zij vogel P. Stevens. Sint-Jansteen; eerste kaï J. de Kort. Kloosterzande: tweede kal .J. de Waal, Kloosterzande; derde kal K. Kint, Kloosterzande: vierde kal D. Duerinck. Hulst. Wip II: eerste hoge vogel A. Heijn-| drickx. Hulst; tweede hoge vogel N. Goossen, Kloosterzande: eerste zijvogelI ■T Menu. Kloosterzande: tweede zijvogel 'E. Jonckheijm. Kloosterzande; derde zij- 3—18 vogel L. Seghers, Stekene B.vierde zijvogel niet afgeschoten; eerste kal P. i de Vos, Clinge; tweede kal D. Duerinck,! Hulst; de derde en vierde kal werden niet afgeschoten. OOF"Pl IRC Voorjaarsvergadering plattelandsvrouwen De christelijke plattelandsvrouwenbond afdeling West-Zeeuwsch-Vlaanderen hield dezer dagen in het hervormde kerkcentrum te Oostburg haar voor jaarsvergadering. De vergadering stond onder leiding van de presidente, me vrouw A. de Feijter-vavn de Wetering. Spreekster van deze avond was me vrouw Marja Winters, medewerkster van het weekblad .Prinses'. Haar on derwerp was ,Het wel en wee van ons blad'. Ook was er deze avond bestuursver kiezing. Mejuffrouw M. A. de Regt uit Biervliet werd met meerderheid vanj stemmen gekozen. Robin P. W„ z v R. van Hecke, en D. Inghels; Pieïer W., z v J. van der Werf en C. van de Wege; Sarina, d v P. Kaijser en S. Dielernan; Nancy H. d v R. Pielaet en H. Block; Adri- aan C. M., z v J. Wattimena en A. Sinay; Roger W. T., z v R. Seij en Dooms; Son ja. d v W. Hoogste en en Bosscher; Madeion, d v H. de Buck en R. Obrie; Colinda L, O., d v R. van den Hemel en K. dc Clerck; Janina, R. Harms en M. Dooms; Erwin H. C., z v H. Lindenhovius en C. Schoen maker: Jurgen, z v J. Harte en A. Versa* vel: Anthonetta j;. d vL. Kunst en J. Maljaars; Koert E., z v M. de Jong en J. Eberhard; Etienne, z v A. Geijs en S. Timmerman. Ondertrouwd: J. Bliek, 20 j en A. van de Wege, 19 j; R. Dobbeleir. 22 j, en C. Zegers 21 j; P. Hamelink, 22 j en J. Riemens. 23 j; A. Hamelink, 25 j en T. Willemsen, 23 j; H. van Waar- denberg, 25 j en K. Wijdeveld, 21 j Getrouwd: D. de Visser. 24 j, en P. van dag in Hoorn. 20 j; G. de Bruiijne. 20 j. en F. ongunstige verjaardag van de kroon- Scheele. 21 j; P. Hamelink. 23 j. en prinses voor het houder E. van Driel, 21 j. Overleden: F. Die.leman. 50 j, e Heijnsdijk, A. Vermandei, 78 j. van Tatenhove, 78 j, wed v J. Eek man; F. Dieleman, 88 j; M. de Put ter, 48 j, e v M. van der Staal: Wisse, 72 j; C. van Driel, 67 j, A. de Koek; P. Meesen, 79 j; M. Fas- saert. 69 j. ZAAMSLAG Geboren: Cornells, z v P. Hamelink - M. Bolier. Ondertrouwd: H. Eouman, 21 j en H, Hamelink 20 j: I. Tan.ge, 21 j en J. Hamelink/ 22 j: G. Kia'assen, 26 j en E. Donze 29 j. Getrouwd: I. Tange, 21 i en J. Hame link 22 j. Overleden: P. Bevelander, 71 j e van Vessem; W. Dekker, 84 j, wed v C. Scheele; J. Risseeuw, 85 j, e v Keukelaar. BRESKENS Geboren: Stephan H. G. M z v Lippens en M. Willenis: Johannes J. van Grol en J. Albregtse; Jacques z v A. van de Vijver "en L. Robe- sdn: Christiaan A., z v A. van de Vij- en L. Robesin; Adriaan J. J.. z v A. Manhave en A. van der Lijke: Wim, Flikweert. 20 j: P. M. Vermeulen. 19 j. Geitrouwd: J. D'Hont, 21 j en J. weert, 20 j. Overleden: J. Vergouwe, 80 j; Mookhoek, 65 j; J. Verstraiten, wed v H, Meyer. JACKS BLAZERS Vlot en sportief. VAN MOORDEN OOSTBURG. TEL (01170)-28 20 AXEL VVV vergadert Woensdag aanstaanue zal de Axelse VVV in .De Stadsherberg' haar jaar- vergadering beleggen om aan de leden verslag uit te brengen over de verrich te werkzaamheden m 1967. alsmede de duarmec bereikte resultaten. Tevens zullen de activiteiten voor 1968 worden besproken. De agenda vermeldt verder bij de bestuurs ver kiezing. dat at tredend zijn: de heren P. G. van de Bosse, W. Dieleman en J. C. Vink. De heren Van de Bosse en Vink stellen zich beiden hei-kiesbaar. De heer Diele man wenste zijn bestuursfunctie neer te leggen. Jaontje' in ,De Vurssche' In het bejaardenpc.isioniehms .De Vurs sche' te Axel werd donderdagavond het Zeeuws-Vlaamse toneelspel .Jaontje' van Cor Schijve op het scherm ge bracht. Vooraf gaf de heer Schijve een uit eenzetting over - de verschillende epi soden. die in het spel. dat zich voor namelijk afspeelt in Sinte Pier. zijn opgenomen. De volledig bezette zaal met bejaar den heeft bijzonder veel genoten van de ze speelfilm met haar Cadzandse dia lect. De directeur van het bejaarden tehuis. de heer J. van Nierop, sprak namens de bewonerscommissie aan het eind de heer Schijve een dankwoord toe. Paasviering 't Trefpunt De activiteitencommissie van het dien stencentrum ,'t Trefpunt' te Axel be legt aanstaande woensdag een paas- bij eenkomst voor de Axelse bejaarden. Ds. Van der Wielen, gereformeerd pre dikant te Spui zal op deze paasmid- dag de meditatie verzorgen. Voorts wordt gedeclameerd en een dames koortje zal het geheel omlijsten met het zingen van paasliederen. Put- Voor direct gevraagd rijbewijs B-C-D-E. or onze kanaalzonedienst Terneuzen-Westdorpe v.v SOLLICITATIES: J. D. van Mellestraat 93 GOES - Telefoon 01100-7842 Mr F. J. Haarmamveg 5 - Telefoon 01150-3641 Goede financierings mogelijkheden aanwezig 'De collecte voor de reumabestrijding, die door 10 bejaarden werd gehouden, bracht in Wolphaartsdijk 382,36 op. CRAi'RFNDIlKE Bloedplasma-avond De bloedplasma-avond vanavond, maandag, te Krabbendijke zal niet ge houden worden In het gymnastieklokaal, maar in dc ulo-school ingang Hinke- dlngestraat. Groene Kruis vergaderde Heden overleed, zacht cn kalm, onze innig ge liefde vrouw, moeder, behuwdmoeder en oma. mevr. MARIA CATHARINA DE LE LIJS geb. Bril in de ouderdom van ruim 76 jaar. Cadzand: P. J. de le Lijs C. J. Vasseur- de le Lijs A. Vasseur F. Aart J. C. de Groote- dc lc Lijs I. B. de Groote Marijke en Piet M. de Gardeijn- de le Lijs J P. de Gardeijn Marianne Cadzand. 7 april 1968, Mariastraat 18. De begrafenis zal plaatshebben op woens dag 10 april om 15.00 uur op de algemene be graafplaats te Cadzand. Verkoping Vrijdagmiddag werd in hotel .Royal' te Wol phnartsdlJK door notaris M. E. J F. van DlHae! publiek verkocht een woonhui» met erf aan de Prinses Ju- llianaweg. Hoogste inschrijver was de heer G. ten Voorde te Coca voor 13.305] Iguiden. terwijl koper werd de heer C. van Wuijckhuljse te Jutphaas vooreen bedrag van 14.100.-. Zangavond bejaarde r dijke. De bev.-oi Nleulandc ie Krabben- WALCHEREN Burgemeester van Mariekerke hervat werk jcmecstcr van Mariekerke, d® de Wolf, die medio november van h«-t vorig Jaar door een hartinfarct werd getroffen, zal zijn normale werk zaamheden geleidelijk aan hervatten. Wel heeft dc heer De Wolf. op medisch advies voor alle nevenfuncties moeten bedanken. i Pasen, arden m dc vele zang- DOMM 1RG met declamatie Onder leiding van voorzitter H. Don vergaderde het Groene Kruis te Krab- 'i bendijke in liet wijkgebouw aan de Jo- han Willem Frisostraat. c» Bij de bestuursverkiezing werden voor-In do zitter H. Don en secretaris V>'. van I Oos'.di, Strien alsmede voor de wijkverpleging ken cake cn babbelaars do heer J. J van Kervmck herkozen. De avond stond onder leiding van de IXw.r Het batig saldo over 1967 bedroeg presidente van do NCVB te OostaijK If 4118.10. De begrotingen voor 1968 enmevrouw Minnaard-Gaanaersc. ertoonden respectievelijk een to- KAOF.IME. Bijeenkomst van de NVV Vrouwenbond taalbedrag van IS.600,- en 18.700.- met een geraamd nadelig saldo voor 1968 van 'f 2808,23 en voor 1969 van 3138,- De tarieven zullen niet worden ver hoogd, tenzij dit jaar met de bouw van een nieuw wijkgebouw kan worden be gonnen. Gala-avond Zebra in veiling Kapelle haar pn-sidente. mevrouw J. Vreeke- Labruyëre. Na opening door de voor zitster werd het woord gegeven aan stratle was georganiseerd in samen- KAPELLE - jarig bestaan van het KNGV za! zater- proüukueproce.-. van de verschil da^ 20 april :n d* veiling te Kapelleartlkeien die eefabncc-rd worden, vol- een gala-avond worden gehouden door i gen. Tijdens de pauze werden de da- de loden van de Zeeuws-Brabantse mtMu—a. »--- .Turnkr.ng. T-.jdens deze uitvoering, die ge Op d._ maandeUjTtse om half ;il.ht begint, wordt door 14 N- de plaatselijke afde- gymnastiekverenigingen aan alle toe- kop; h&hhaT1 d" lf'dpn stellen gedemonstreerd. 1 hn"> KLOETINGE NCVB vergadert KLOETINGE bijeenkomst r ling van de NCVB hebben de leden kennis genomen van het werk dat de stichting Barthimeüs doet ten behoeve an in dat instituut opgenomen blinden m slechtzienden. De heer M. Overduin uit Zeist maakte daarbij gebruik van dia's en geluidsband. Aan het eind van de vergadering werd door het instituut een inzameling gehouden. De bijeen komst stond onder leiding van me vrouw D. Kole-Blomaard die een me ditatie hield over de genezing van Bar timeüs. Op de volgende vergadering zal ds. Heuseveld uit Goes een inleiding houden. Besloten werd verder deze zo mer een uitstapje te maken naar de fabrieken van De Gruyter NV te 's-Her- togenbosch. KAMPERLAND PLATTELANDSVROUWEN EN SCHOONHEIDSVERZORGING Dezer dagen kwamen de Noordbeveland- se plattelandsvrouwen bijeen in hotel .Kamperduin' te Kamperland. De schoon heidsspecialiste, mevrouw Verhulst-van Loo, sprak over schoonheidsverzorging, waarna enkele dames zelf een behan deling toepasten. Deze druk bezochte bijeenkomst stond onder leiding van de presidente, mevrouw De Regt-van Mal- degem. KRUIDINGEN Jaarvergadering harmonie EMM koninklijke harmonie ,EMM' te Kruinmgen hield dezer dagen onder voorzitterschap van de heer J. J. Ka- kebeeke haar jaarvergadering dn ,De Korenbeurs' te Kruinmgen. De secretaris, de heer C. M. Goedege- buure. bracht zijn jaarverslag uit, ter wijl de penningmeester, de heer V. Dek, een gunstig financiële uitkomst kon melden. De bestuursleden B. Dek en M. van Nieuwenhuijzen en de commissaris H. C. Baarens werden herkozen. Op 22 juni wordt een jeugdfestival ge houden, als vervolg op het vorig jaar gehouden festival in Helnkenszand. Be sloten werd om de drumband op te heffen in verband met de hoge kosten. De samenwerking met .Soneldegalm' uit Hansweert, hoopte men ook in het aanstaande zomerseizoen weer voort te zetten. Het aantal concerten en rond gangen zullen zo mogelijk worden uit gebreid. Om financieel iets meer arm slag te krijgen zal men in de loop van 1968 weer een bazaar houden. COUJNSPLAAT Ouderavond De christelijk nationale school te Co- lijnsplaat heeft haar jaarlijkse ouder avond gehouden in het dorpshuis .De Brug'. De voorzitter, de heer J. Con tant opende de vergadering met het voorlezen van een gedeelte uit Joh. 13. De heer Contant memoreerde dat de school tegenwoordig aangepast is aan het kind en als een verlengstuk van het gezin beschouwd wordt, waaraan al len als één gezin aan moeten samenwer ken. Rij de huishoudelijke zaken kwam het plan naar voren om het nijpend gebrek aan een onderwijzers woning, met finan ciële steun van leden en particulieren, dit op te vangen door een nieuwe wo ning te bouwen. De bouw van een nieuwe school wordt belemmerd door het uit blijven van rijksgoedkeuring. Onder leiding van juffrouw Contant en de heer Vermaire werd verder een pro gramma afgewerkt met zang, decla matie en een geestelijk spel van ds Jan Wit, getiteld ,De Sleutel'. Na de pauze vertoonde men een b ende film over Israël. Het hoofd der school, de heer Blok, eindigde met dank gebed. Burgerlijke stand HEINKEXSZ.VND GeborenJacob, z v M. Rottier en C- Ser- vaas. Pieternella A., d v A. Vermare en C. Baden. 's-GRAVEXPOLDER Geboren: Jan A., z v J. Lokerse E. Jobse; Maatje C. D.. d v M. Kole en A. van Boven. Ondertrouwd: A. Petiet 20 j en N. Braam 19 j. DRIEWEGEN Getrouwd: .B van Overbeeke, 43 j en C. Padmoes, 47 j. ■erschUlende versnaperingen aan- pauze werd een onderlinge i Oudeniolen. een van de laagstgeklas- seerdi- ploegen van de vierde klas heeft het leidende Vosmeer een grote dienst bewezen door Goes een wed- strüdnunt te ontnemen (1-1), waardoor de (tlieoretische) kansen voor de Goe- senaars wel tot het minimum zijn ge reduceerd. Goes, dat nauwelijks het grove spel van de tegenstanders kon beheersen, heeft bepaald niet meer verdiend. Het mag eerder verheugd zijn nog een punt uit deze ontmoeting te hebben kunnen meenemen. In de eerste helft had Goes bij tijd en wijle nog een geringe scoringskans. De stand bleef evenwel tot aan de rust dubbelblank Direct na de rust konden de Goese- naars zelfs de leiding nemen. Ad La- main lanceerde een corner dusdanig, dat Debbaut zwaar gehinderd toch raak kon koppen. (0-1). Tien minuten later had Oudemolen het antwoord klaar, zij het dan dat daarbij de hulp van enkele achterspelers en de keeper van Goes bij nodig was. Een hoog ingezonden bal kwam in een wir war van spelers terecht: enkele verde digers misten en de thuisclub kon sco ren (1-1). Het spel, dat daarna werd vertoond was het aankijken nauwelijks waard. Het werd, vooral van de zijde van Ou demolen, ontsierd door vuurpijlen, uit- ballen en nog meer negatieve zaken. Zeeland Sport en Middelburg hebben zaterdag in Vlissingeu een uitstekende oefenwedstrijd gespeeld. By Middelburg ontbrak oa Vogel (blessure) en Wijs (studieredenen). Beide elftallen lieten goed opbouwend voetbal zien. Middel burg was technisch wel iets beter, maar Zeeland Sport wist zich na rnst uitstekende scoringskansen te schep pen. In de 29e minuut verspeelde de ver te ruggekomen linksbuiten van Zeeland Sport Kees Elve de bal en dit was voor Lievense, rechtsbuiten van Middelburg een goede kans om onhoudbaar doel man De Ridder te passeren: 0-1. Een solo van Hendrikse liep op niets uit en ook De Vos zag geen kans De Ridder verder in moeilijkheden te brengen. Bij een solo van Wim Groenewegen. grond legger van menige Middelburgse aan val. raakte hij aan zijn enkel gebles seerd en liet zich vervangen door Brasz. Na rust was de stand na vier minuten weer gelijk, toen Kees Elve zijn fout van voor de rust weer ruimschoots goed maakte door met een onhoudbare kogel doelman But geen kans te ge ven: 1-1. Een fout van Zeeland Sport- verdediger Piet Kambier (de beste bij Zeeland Sport) leverde voor Hendrik- se een niet te missen kans op: 1-2 (38 min.). Zeeland Sport kwam echter toch nog naast Middelburg. Een uit stekende aanval, ingeleid door Kees de Nooijer, die door Wim Soetemerjer met een enorm hard schot werd afgerond betekende 2-2 (39 min.) Scheidsrechter P. Koster leidde uitstekend. MARKTBERICHTEN VEILING ROTTERDAM 5 april. Andijvie Ia 76&4. Ha 6375 Der kg. Komkommers 76-91 64—67. 61-76 72—77. 51-61 73—75, 41-51 6668 per stuk. Grote peen 14 18 per kg. Peterselie 21—29 per bes. Prei Ia 73—91. Ila 62—71 per kg. Radijs W.P. 26—24. Selderij 1021 per bos. Uien 615 per kg. Sla 15-op 2430. 12-op 2224 per stuk. Spina-] zie Ia 60—81. Ila 42—59, Witlof Ia 103—126. IIa 86—106. lib 66—97 per kg. Aanvoer witlof 21 ton. Aardbeien Ia 310. Ila 190210 per doosje. |te:i goede voor diverse festiviteiten, on- der andere het tc houden paaseieren izoeken voor d-: kinderen van leden op vrijdag 12 april. De handwerkclub van 'de vereniging had een grote partij pop- penkicding gebreid, die bestemd is voor de openbare kleuterschool; de aange klede poppen konden in de pauze dóór een ieder worden bezichtigd. Op de volgende vergadering, te houden in mei, zal worden gesproken over het aard gas. VROUWENPOLDER Uitvoering van Van knop tot bloem Het kinderkoor ,Van Knop tot Bloem' te Vrouwenpolder gaf een dezer dagen een uitvoering in het verenigingsge bouw. Voorzitter P. Schout, heette de talrijke aanwezigen welkom en gaf daarna de leiding over aan de dirigent van het koor, Jan Hekhuls. Enthousiast zong het koor een aantal twee- en driestemmige liederen. Na de pauze, waarin de traditionele verloting werd gehouden, voerden de kinderen de kinderoperette .De pruik van de ko ning ran Tj. v. d. Wal op. Aan het eind van de avond werd do dirigent dank gebracht voor het vele werk dat hij voor het kiirferkoor heeft gedaan. Ais blijk van waardering werd hem een boekebon overhandigd, voor mevrouw Hekhuls was er een geschen kebon. ,Als pleister op de wonde', zo als de voorzitter het uitdrukte, ,voor alle uurtjes die u uw man moest af- UIT HET ZAKENLEVEN C. M. van der Kuyl veertig jaar bij J. Konraad Zoon MIDDELBURG Deze maand was het 40 jaar geleden, dat de heer C. M. van der KuyT als winkelbediende in dienst trad bij de firma J. Konraad Zoon te Middelburg. De heer Van der Kuyt. die nu direc teur van de fa. J. Konraad Zoon is, is donderdag in intieme sfeer door- personeel en naaste medewerkers ge huldigd voor de vele werkzaamheden welke hij voor de nv heeft verricht. De heer Winck, filiaal chef te Axel, heeft namens hot personeel de heer Van der Kuyl dank betuigd voor da prettige samenwerking. De heer Van der Kuyl dankte in zijn slotwoord de aanwezigen voor de tal rijke cadeaus en bloemen. Scheepuaartberichten Vhssingeo aangekomen 3-4: Poona van Mar seille: Bremer sand van Mitfdlesborough; Vowarts II van Antwerpen; Geuloorg van Antwerpen: Felto van Grimsby: Capella van Antwerpen; Arneborg van Drogheda. Vllssingen vertrokken 3-4: Geiüborg naar SUgo; Felto naar Detroit: Poona naar Rot terdam: 4-4: Bremersand naar Newark; Vor- warts II naar Antwerpen. Gepasseerd naar Antwerpen: 3-4: Da Costa van Goole; Alcor van Duinkerken; 4-41 Hercules van Delfzijl. Beta van zee naar Sas van Gent; Randfonleln van South ampton. Gepasseerd van Antwerpen 3-4: Moerdijk naar Rotterdam: HoogvLet naar Rotterdam! Tara naar Recre: Bara naar Weston Po:nt| Oceaan naar Rotterdam: Nassauhavea naar zee; Sllvaplana naar Rotterdam: Selas naar Gunnes: Zeevaart naar Immingham van Gent: 4-4; Neder Rijn naar Amsterdam} Lïreco naar Sonderbo.-g; Coeta naar Rotter dam: TLmo naar Avonmouth; Eernsborg naar Belfast van Terneuzen; Davil naar Man chester. Vllssingen aangekomen 4 3pril: Bengalen van Barcelona: Sinus van Rotterdam; Schie- borg van Antwerpen. Vllssingen vertrokken 4 april: Lutelia naar Londen; Capella naar Renburg; Sirius naar Oostende; Kuhlungsborn naar Randers; Rodenklrchen naar Hamburg; Schieborg naar Grangemou-.h. Pertinence naar New castle: Willi Bohmer naar Hamburg. Gepasseerd naar Antwerpen: 4 april: Beta van zee naar Gent: Hunzeborg van Shore ham naar Gent: Hoogkerk van Bremen; Almkerk van Genua: Avenir van Rouaanj 5 ajxii: Texelstroom van Rotterdam; Me'a van Par; Magas van Palermo: Le'.y van Veracri: Gepasseerd van Antwerpen: 4 april: Eepe- rance naar zee: Dit-: r.aar zee: Spaarnekerlc naar Amsterdam; Isis naar Rotterdam van Gem: Hercules naar Rotterdam; Audacia naar Hamburg: Lingeborg naar Cork van Terneuzen: Alert naar Londen; Delfzijl naar Neath van Terneuzen: Wim II naar Limmt- riek: 5 april: Roerborg naar Dublin. NIET VERGETEN DOORLOPENDE VOORJAARSSHOW en10-11-12 EN 13 APRIL /TOP'- SHOWDAGEN VOOR MENSEN MET EEN GOEDE SMAAK. DUS U WEET HET, HARTELIJK WELKOM IN ONS ,OPEN HUIS'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 13