Oó/icl, 603 BOZE BUURMAN BOORDEVOL WEET ZO N BEETJE WAT KOMEDIE IS PILOOT STORM Nuts II radio nno Interviews met Henry Moore en Jerzn Kosinsky televisie r 1 !r Ir Waar zijn onze schepen? nieuw van knisper-knasper-lekkemij met roomkaramel c en melkchocolade £Jc MAANDAG 8 APRIL PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 8 APRIL 1968 87.85 MHZ, KANAAL 8. Middag: NCRV: 12.00 Lichte grammofoonmu- ziek: 12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw; 12.30 Nieuwe; 12.41 Ac tualiteiten; 12 50 Variant: radio- snelbuffet; 13.30 Stereo: Lichte or kestmuziek; 13.50 Schoolradio; 14.15 Opera-aria's (gr.); 15.00 Hervormde middagdienst; NRU: 15.30 Zoeklicht op Nederland: muziek en informatie over de provincie Zeeland; (16.00- 16.02 Nieuws); Overheidsvoorlich ting: 17.20 Suriname en de EEG. Spreker: R. A. Ferrier; NCRV: 17.30 Voor de kleuters; 17.45 Voor de kin deren. Avond: 18.00 Stereomeisjeskoor en licht in strumentaal sextet; 18.19 Uitzending van D '66; 18.30 Nieuws en weer- nraatje; 18.46 Actualiteiten; 19.00 Op de man af. praatje: 19.05 NCRV; vocaal ensemble, strijkorkest en or gel: gewijde muziek: 19.30 Stereo: nianorecital (gr.): klassieke muziek; 39.35 der für die Stlnde der Welt ge- marterde und sterbende Jesua. Pas sie-oratorium, Telemann, uitgevoerd door radio-kamerorkest, NCRV-vo caal-ensemble en solisten; 22.00 Lite- rama: radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel; 22.30 Nieuws; 22.40 Passiemeditatie; 22.50 Mozart, schrijver van muziek en brieven: voordracht van brieffragmenten; 23,30 Stereo: lichte grammofoonmu- ziek; 23.55-24.00 Nieuws. DINSDAG Morgen: NCRV: 7.00 Nieuws: 7.10 Het leven de woord; 7.15 Opera-ouvertures (ct); 7.30 Nieuws; 7J32 Actualitei ten; 7.45 Volksmuziek uit Rusland (gr.); 8.00 Nieuws; 8.11 NCRV-lied; 814 Klassieke gewijde muziek (gr.); 830 Nieuws: 8.32 Voor de huis vrouw; 9.15 Stereo: Moderne orkest werken (gr.): 9.35 Waterstanden; 9 40 Schoolradio: 10.00 Theologische etherleergang: 10.35 Pianorecital; moderne muziek; 11.00 Nieuws; 11.02 Voor de zieken. 5.00 MHZ, KANAAL 27. Middag: VPRO: 12.00 Blauwe maandag, geva rieerd programma; 12,26 Mededelin gen tbv land- en tuinbouw; 12.29 Stereo: muzikale aanwinsten; 12.50 Tien voor één, praatje; 13.00 Nieuws; 13.11 Informatie: ontwikkelingswerk; 13.20 Pro memorie, praatje; 13.25 Moderne kamermuziek; 14.25 Metro- pole orkest en solist; NRU: 14.45 kleintje cabaret; AVRO: 15.00 Voor de vrouw; 15.40 Stereo: licht orkest; 16.00 Nieuws. 16.02 Stereo: De we reld van de opera: nieuwe frammo- foonplaten met operamuziek, met commentaar: 17.00 Oude muziek en moderne muziek (opn.); 17.45 Over heidsvoorlichting: Den Haag aan de lijn. Avond: 18.00 Nieuws. 18.16 Radiojournaal; 18.30 De tafel van (half) zeven, ge varieerd programma: (Om 19.08 Pa ris vous porie); 19.30 Nieuws; 19.35 RVU: Belglc - cultuur - Nederland - Is er een verband tussen deze drie begrippen?, door dr G. Vansina, cul tureel Attaché Belg. ambassade; NRU: 20.05 Scala Internationaal: maandelijkse round-up van literatuur, toneel, muziek, dans. beeldende kunst en film; 22.30 Niews; 22.40 Actuali teiten; 22.55 Stereo: Jazzpresso: 23.25 Radiorama: veertiendaagse mi ni-magazine; 23.55-24.00 Nieuws. DINSDAG Morgen: AVRO: 7.00 Nieuws; 7.10 Ochtend gymnastiek; 7.20 Stereo: lichte gram- mofoonmuziek: VPRO: 7.54 Deze dag; AVRO: 8.00 Nieuws; 8.11 Ra diojournaal; 8.20 8tereolichte gram- mofooiunuziek (vervolg); (Om 8.30- 8.35 De groenteman); 8.50 Morgen wijding; NRU: 9.00 Uitgebreide re portage; 9.40 Radiokoor en solisten: klassieke gewijde muziek. AVRO: 10.00 Voor de kleuters; 10.10 Ar beidsvitaminen: populair verzoek- platenprogramma (11.00-11.02 Nws; 11.02-11.32 RVU: David Hume als wijsgeer, door prof dr G. R. Nuchel- mans): 11.55 Beursberichten. 240 m. en FM-RANAAL 43. Middag: TROS: 12.00 Nieuws; 12.03 ActuaJi- (ADVERTENTIE) Nu ook een superieuren Dm bh mr da grote prijsvraag •n win 1000 guidan Deelname formulier bi] uw winkelier DWEIL Wl van In hef NRI,'-programma Scala In ternationaal van vanavond (20.05- 2.30 uur) komen twee exclusieve in terviews voor: één met de Engelse beeldhouwer Henry Moore (door Piet er Brattinga) en één met de Pools-Amerikaanse schrijver Jerzj' Kosinsky, beroemd geworden om zijn boek ,De geverfde vogel' over toestanden in de concentratiekam pen. Hans Citroen heeft een gesprek met hem n a v diens nieuwe boek .Steps' dat In het najaar gelijktijdig in Europa en de A'S zal verschijnen. Voorts in dit programma: een inter view door drs D. F. C. M. baron van Lamsweerde met de sitarspeler Us- stad Vllayat Khan uit Bengalen, drs J. Bakker over negerinvloeden op de Zuid-Amerikaanse poëzie. James Brockway over het boek .The tigers are better looking" van Jean Rhijs, Martin Mooy over ,Die Palette' van Hubert Fichte. Pieter Brattinga over minimal art, Ian Carter over de Amerikaanse musical .Cabaret'. Pe ter Hamm over het Vletnam-stuk van Peter Weiss (op muziek van Pe ter Schat), Frank Onnen in een ge sprek met de kleinzoon van Louis Pasteur die een intieme vriend was van Claude Debussy, Frank Onnen over de première van de opera Sym phonic Pastorale van Guillaume Lan- dré in Rouaan, dr M. A. Lathouwers over M, A. Bulgakov n a v diens boek ,De meester en Manjarita', mevrouw J. J. A. Baartman-Runckel uit Bue nos Aires over het filmfestival in Mar del Plata en de filmcensuur in Zuid-Amerika, G. van der Wielen over initiatieven op muziekgebied aan de Gentse universiteit, Louis Weynants over de expositie .Kleur- object' in Antwerpen en mr R. de Wijkerslooth over een nieuw boek van de Franse schrijver De Monther- lant. teiten: 12.18 Als dat zou kunnen: verzoekplatenprogramma; KRO: 13.00 Nieuws; 13.03 Actualiteiten. 13.08 TNT, knalmuziek; 14.00 Nws: 14.03 Kick; muziek en sport: 15.00 Nieuws; 15,03 Swing-time; 16.00 Nieuws; 16.03 lORRRrrr: tienerpro gramma; 17.00 Nieuws; 17.02 Ac tualiteiten; 17.07-18.00 Draai jjj of- draaiik: verzoekplatenprogramma. DINSDAG Morgen: VARA: 9.00 Nieuws; 9.02 NAR: Ne derlandse Artiesten Revue op de plaat; 10.00 Nieuws: 10.03 Klink- Klaar: zonder nonsens (11.00 Nws). NEDERLAND-2 KANAAL 52 NEDERLAND-1 Los 18.50 uur: (NTS) PIPO DE CLOWN 19.00 uur: JOURNAAL 19.06 uur: (HUM. VERBOND) MENSEN IN ALLE ERNST 19.31 uur: (VARA) DREGNET (KLEUR) Een waar gebeurde zaak uit de politiedossiers vat Angeles. 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: (VARA) ACHTER HET NIEUW S 20.45 uur: PER SECONDE WIJZER In VARA's veertiendagse quiz .Per seconde wijzer' zal vavnavond de heer J. Balten ultLelystad voor de vijf de en laatste ronde over het onderwerp .Deze eeuw' te genover quizmaster Berend Boudewljn plaatsnemen. De andere quizdeelnemer la de heer N. Looijaard uit Am sterdam, die de vorige keer ten onrechte uitviel. De heer Looijaard zal beginnen met de tweede vraag in de tweede ronde, hetzelfde punt dus waar hij is gestopt. BELGIË-NED. 21.30 uur: HADIMASSA Hadlmassa, VARA's programma voor ledereen maar niet voor allemaal, staat vanavond in het teken van het geld. Het is uitsluitend het Slijk der aarde dat deze uitzen ding beheerst. Het sprookje van de arme operetteprin ses en de nijvere houthakker eindigt in Hadimassa wel iswaar gelukkig, zij het wat prozaïsch. Ook onder de militairen aan het front blijkt geld nog steeds een rol te spelen, en vanzelfsprekend ontbreken ln dit program ma Bonnie Clyde niet. Het geld rolt in Hadlmassa op de roulette, geld wordt er overvloedig gestort in het kerkezakje en ln de hoed van de str&atviolist. Teksten over geld werden geproduceerd door Dimltri Frenkel Frank, H. P. de Boer, C. Budriingh', Adriaan Morriën, K. Schippers en Bert Voeten. De teksten en handelingen worden gepresenteerd door Loudi Nijhoff, Carola Gijsbera van Wijk, Annemarie Oster, Chris Baay, C. Buddingh', Ton Lenaink, Herman Pieter de Boer, violist Jan Brosser, Adriaan Morriën, Willem Nijholt, K. Schippers en Aart Staartjes. De grafische vormgeving van .Hadlmassa' werd ver zorgd door Jaap Drupsteen. Produktie. samenstelling en regie: Dimltri Frenkel Frank. 22.15 uur: (NTS) JOURNAAL 22.20 uur: (KRO) PASTORAAL CONCILIE Aan de tweede plenaire vergadering van het pastoraal concilie van de Nederlandse kerkprovincie, die van 7 tot en met 10 april gehouden wordt in het bisschoppe lijk college ,De leeuwenhorst" in Noordwijkerhout, schenkt de KRO-televisie extra aandacht. Omdat de concilievergadering juist valt in een periode dat de KRO-televisie geen uitzenddag heeft, brengt de KRO-tv vanavond, dinsdag 9 en woensdag 10 april drie extra uitzendingen op Neclerland-1 na het laatste NTS- journaal. De drie avonden zal een twintig minuten du rende samenvatting worden gegeven van de gedachten- wisseling over de rapporten inzake ontwikkelingswerk, missie en zending, en gezag en gezagabeleving. Dick de Vree zal op de Leeuwenhorst interviws heb ben met deelnemers aan dit Nederlands pastoraal be raad. Evenals bij de kamerdebatten zal er die drie dagen tij dens de vergaderuren een doorlopende televisieverbin ding bestaan tussen Noordwijkerhout en Bussum. De pastoraal-concilieverslaggevlng wordt verzorgd door de afdeling godsdienstige uitzendingen van de KRO-tele visie 18.50 uur; (NTS) PIPO DE CLOWN 19.00 uur: JOURNAAL 19.03 uur: (VPRO) WOODY WOODPECKER (KLEUR) 19.13 uur: SON IE THIN G SPECIAL Een show rond de Amerikaanse zanger Frankie Ava- Ion met Buddy Greco, Sammy Davis Jr, Joanie Som- mers en Susan Barrett. 19.40 uur: EEN MENS IS MAAR EEN MENS Presentatie: Netty Rosenfeld. 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: (VPRO) DE BEZETENE 21.00 uur: DE L'AMOUR Deze film met de veelzeggende titel, bestaat uit een aantal amoureuze gebeurtenissen, die zich afspelen in onze eeuw en die behandeld zijn in de geest, waarin Stendhal dit heeft gedaan in zijn boek ,D« ramour", 22.30 uur: (NTS) JOURNAAL 10.00 uur: POLY 16.15 uur: DE KLEINE VLUCHTELING 18.25 uur: FRANSE LES 18.55 uur: KLAAS VAAK 19.00 uur: STINGRAY Troy Tempest heeft een droom, waarin hij een woud van juwelen vindt en de rijkste man ter wereld wordt. 19.25 uur: JONGER DAN JE DENKT 20.00 uur: JOURNAAL 20.25 uur: DE VLUCHTELING ,De aardige politieman'. 21.15 uur: TEN HUIZE VAN HERMAN DIELS Professor Joo3t Florquin, Fons Fraeters en Anme van Avermaete halen vanavond de 65-jarige kunstschilder Herman Dlels voor de tv. 22.05 uur: DE KATHOLIEKE GEDACHTE EN ACTIE 22.35 uur: LAATSTE NIEUWS BELGIë-FRANS KANALEN 8 EN 8 17.15 Het Amazone-gebied; 18.25 En famdlle; 18.50 Nieuws; 18.55 Landbouwrubnie-k19.10 Programma voor de vrouw; 19.25 Bonhommet et Tdlapln; 19.30 Sportpro gramma; 20.00 Journaal; 20.30 Consumentenrubriek; 21.05 De gevangene: 21.55 Onbekenden in huis; 22.35 Journaal. FRANKRIJK-RIJSSEL (LILLE) KANAAL 12 12.30 Pans-club: 13.00 Actualiteiten; 16.30 Programma voor de jeugd: 19.05 Het mooiste verhaal; 19.20 Wel terusten. kleine kijker; 19.25 Regionaal nieuws; 19.40 Manon van de bronnen; 20.00 Journaal; 20.20 Tussen haakjes...; 20.30 Joanny Leniot, tv-spel: 21.30 Concert; 22 00 Gevarieerd programma: 22.45 Journaal. Even puzzelen (Van onze rtv-redactie). ,Boze buurman, boze buur man...', alarmeert voortdurend waakzame lorre vanuit zijn kooi. In het rusthuis vol herrie maakt vredig plezier plaats voor ontsteltenis, want scherp- gebekt heer Boordevol is weer in aantocht. Zuster Klivia ver zamelt haar huisgenoten voor snel beraad. Er moet weerstand worden geboden aan het zeur derig geklaag en de leenwoede van de verschrikkelijke vrijge zel. Vindt Dick Swidde het niet verve lend een dergelijk onsympathiek man te spelen? .Het is helemaal geen onsympathie ke rol. In de eerste plaats is-le zwaar-komisch. En ik weet hoe je komedie moet spelen Vaktechnisch gezien is het een heerlijke rol, er zitten zoveel dubbele bodems in.. Bijvoorbeeld de manier waarop ik iets kan zeggen. Dat heb ik van mijn leuke vader geërfd, daar kan ik ook niets aan doen. Als ik wat zeg. dan kan het zijn, dat ik het meen. maar het kan ook helemaal onschuldig bedoeld zijn. Mijn kennissen moeten er altijd erg om gniffelen'. Amsterdammer Dick Swidde is een perfect geklede heer van middelbare leeftijd. Om een scherp antwoord zit hij niet verlegen en toch is hij vriendelijker dan hij op het eerste gezicht lijkt .Met Enny Mols-de Leeuwe h'-b ik de laatste keer toch zo verrukkelijk komedie gespeeld. Als ik ten uitzen ding zie. denk ik weieens, wat doet ze 't toch lekker. Maar ik zit ook te kijken naar wat ik verkeerd doe en denk dan: ont houd dat je dit wel en dat niet meer moet doen'. Dick Swidde bekijkt de uitzendingen van ,Ja zuster, nee zuster' bij ken nissen, want zelf heeft hij geen te levisietoestel. Hij heeft een hekel aan het medium. Het verveelt hem. ,Och het is een kinderstuk. 't Is nonsens om te zeggen, dat het dat niet is. Stel je voor dat je dergelij ke onzin alleen voor volwassenen zou schrijven Het aardige is juist de combinatie. De serie is bedoeld voor kinderen, met een knipoog naar de volwassenen. Als ik uitga met Juf frouw Blits, biedt zuster Klivia aan op haar souvenirwinkeltje te passen. Dat is dus gewoon winkeltje spelen, iets waar kinderen erg van houden... en de ingenieur dan. Geen mens ge looft toch. dat het echt een inge nieur is....het is een stuk voor vol wassenen, lees je dan. Pff, de kran ten kletsen maar wat'. Het zit Dick Swidde kennelijk heel hoog. Reacties tekeningen. Boze buurman Boorde-1 vol is bij de jeugd geliefd, ondanks zijn bemoeizuchtig optreden. De meeste brieven blijven noodge dwongen onbeantwoord. ,Ik zou hei| echt wel willen hoor. voor al die aardige kinderen. Af en toe pik ik! er wél eens een leuke uit. Maar al lemaal dat ls gewoon ondoenlijk.; Hoe ervaart Dick Swidde. die ten slotte al dertig jaar acteur is, zijn huidige algemene bekendheid? .Het kanme niet zoveel schelen, maar ik vLnd het ook wel een beetje! leuk. Op straat of in de tram word" je altijd zestigduizend keer herkend. Het hoeft niet. maar het is best aardig aLs het op een onopvallende, bescheiden manier gebeurt. Als ik hoor fluisteren: dat is de buurman. 1 3 i* t 1» n it i 7 u a üii et Ji geen last, want ik heb iets aan nie van; raak me niet aan. of ik krab Je....dat scheelt ook een beetje....' Swidde vindt het jammer, dat de serie stopt .Het zal voor ons alle-; maal een gemis zijn. De regisseur en de produktie-assistente. die er een dagenvullende baan aan hebben, zullen er nog meer last van hebben dan de acteurs. Het is erg jammer, vooral nu na de pruikenuitzending. Of het verwaand klinkt of niet. ik vond dat zeer goed op poten staan.' met leuke liedjes en leuke ideetjes. Het is uniek, zoals Annie M. G. Schmidt te werk gaat. En dan die muziekjes van Harry Bannink. Zon de'. HORIZONTAAL: 1 5 op grote afstand: 6 v tebjkc drank; 10 koler onderofficier; 21 uitbOU dig; 23 numero; 24 ©mv;m:;r;jk: 20 maanstand; 27 speelgoed: 29 •.v - tefm: 30 meisjesnaam: 31 geluiêy: 33 zeevis: 34 babbelaarster; •.■--u ::7 uit de kluiten gewaavn. VERTICAAL. 1 vismand: 2 r 3 (winters verschijnsel; 4 ARTEMIS 5 te St-Georgeo (Bermuda) BENGALEN" 5 v VJissingen n Hamburg BENGKALIS 6 te Hongkong CALAMARES 5 v Panama kanaal n New Orleans CALTEX NAPELS 5 te Rotterdam CALTEX ROTTERDAM pass. 5 Singapore n Perz. Golf CARCHESTER pass. 5 Dakar n Kaapstad DAHOMEYKUST 5 te Luanda EOS pass. 5 Lissabon n Rotterdam ESSO AMSTERDAM 5 V Aruba n Lasalina EUMAEUS 4 te A'dam FARMSUM 5 v Antwerpen n Buchaman HATHOR 5 v Amsterdam n W.-Indië HERCULES 5 te Amsterdam HOLENDRECHT 5 te Rotterdam ILIAS 4 v Rotterdam n Barcelona KATENDRECHT 5 te Amsterdam KOROVINA 5 v Puerto Miranda n Stanlow LAARDERKERK 5 te Kuwait LANGKOEAS 5 te Lhoseumawe verw. LIBERIAKUST 7 te Teraa LIMBURG 5 rede Bombay MARON 5 te Amsterdam MENTOR 5 te Rhodos NEDER EBRO 5 v Djibouti n Singapore NEDER RIJN 4 te Amsterdam POLYDORUS 5 te Belawan SCHOUWEN 4 v Singapore n Basrah Fir.isterre n Bandar Snapur STATENDAM 5 v Curaeac n Barbados STENTOR 4 v Rotterdam Malta STRAAT FRAZER 5 t.a. Durban STRAAT LAGOS 7 te Burnie verw. STRAAT MADURA pass. 5 Flores (Ind.) n Fiji ei). SUMATRA pass. 5 Kp. St- Vlncent n Bilbao THUREDRECHT 5 te Santander TOGOKUST 4 v A'dam n Rouaan TYRO 5 te Rotterdam VAN RIEBEECK 6 te Dar es Salaam verw. WONORATO 7 te Kotakimebalu verte Kerknieuws NED. HERY. KERK Beroepen te Oud-Alblas: L. Blok te Ridderkerk: beroepen *.e Hoofddorp toez. A. J. de Bue te Makkum. GEREF. KERK Beroepen te Middelburg (vac.) J. Wea sel): J. A. A. de Boer te Ommen. GEREF. KERKEN (VBIJGEM.) Beroepen te EnumatüR. Hoogsteen te Den Haag. gevuld; 11 woedend; 12 '.ruif; 13 Europese hoofd.;". 14 rechts ding: 16 leesteken; 18 fel. 19 on (arii.); 25 stuk (papierc 28 k - ?tv<- 30 kledingstuk: 32 kor.-.-tr.- 33 zeilbaan; 35 laatstleden; 36 met name. De oplossing van de zaterdagpuzzH i«t ricjoju'.blglc BLaBs'ïjSBo® - fsjsBSSi ui SS?- is W HTTTEihgiiS- EJ'.lN.iAlUISlB :- mËrTa HOOG EN LAAG WATER 9 april Vlissingen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge uur meter 11.17 156 11.49 174 12.33 128 12.18 191 0.15 117 uur meter 23.45 149 NAP uur meter uur met 5.16 161 17.38 1 5.45 171 18.02 1 5.57 150 18.33 1 6.10 189 18.30 1 6.05 167 18.35 1 3904. Het riviereiland was van na ture goed verdedigbaar, zo men al aanvallen vanaf ae oevers had te duchten. Dit was kennelijk het ge val, met de huidige bewindhebbers van Bundolo. want zij hadden de muren rond het vorstelijk paleis zó hoog en zwaar opgetrokken, dat een gewapende aanval onbegonnen werk Teek. Slechts vanuit de lucht kon gevaar dreigen, doch daar cirkelden voortdurend snelle jachtvliegtuigen. Door een grote waterpoort, voorzien van een zware valdeur, voer de ri vierboot de kleine besloten haven binnen. Het had allemaal erg ro mantisch kunnen zijn, indien niet over alles een sfeer van dreiging had gehangen. Niettemin verlangde het drietal er steeds meer naar om kennis te maken met de heerseres van dit zwarte rijk. Hoewel de gas ten niet direct onder zware bewaking stonden, waren er toch altijd wel een de trappen naar het pakte haar eindelijk op. Het lag in zijn voornemen misbruik van haar te maken, maar ze belette hem dat door een krachtige oorveeg. Daarop greep hy haar vast, bracht haar naar de karakol (politiebureau) en beschul digde haar ervan, dat zij hem met terdaad had aangevallen. De inspec teur, een verstandig man met veel ondervinding, schonk haar geloof, gaf de agent met een dikke stok een narde slag op zijn rug en hield het voor het beste het rondzwervende meisje bij de vrouwenafdeling van het Kasr-el-Aini-ziekenhuis af te le veren. Mijn nieuwe huishouding bleek al spoedig heel ongezellig te z^jn. Aziza kon met haar slordigheid en haar on ordelijke gewoonten regelrecht uit haar dorp zijn gekomen. Noch haar ondervindingen in het huis van de Pasha. noch haar reis naar Europa, noch de enkele dagen ziekenhuisdis cipline hadden haar veranderd. Ik ging 's avonds naar Aboubakr's ka mer om haar tijd te geven het kind (ADVERTENTIE) Een feullleton door John Knlttel Uiig. H. Meulenhoff/JJe Gulden Ster"-A'dam te wassen, te voeden en zelf naar bed te gaan. Na een uur ging ik ook slapen. Als myn gedachten rust gevonden hadden, zouden de geluiden achter het gordijn mij toch verhinderd heb ben te slapen. Aziza ademde, half, versmoord hijgend, alsof ze met de dood worstelde. Dit geluid gaf mij bijna het gevoel, alsof ik zelf ge wurgd werd. Ik bleef er lang kalm onder, maar tenslotte werd ik on rustig en stond op. Ik wierp een blik door het gordijn en zag een zwarte kleurenbundel op het bed liggen. Azi za had zichzelf en haar kind geheel ingebakerd, als moesten ze samen in een zwarte rouwdoek begraven worden. Zo wikkelen de mensen in onze dorpen zich 's nachts in hun kleren. Ik deed mijn best om Aziza te wekken. Ze lag echter in zo'n die pe slaap verzonken, dat het heel lang duurde, voor ze haar ogen opsloeg. Ik wikkelde haar uit haar kleren. Het zweet stond in druppels op haar voorhoofd en het kind begon direct te huilen. Ik legde haar uit, dat ze haar hoofd niet moest bedekken, om dat zij en het kind dan konden stik ken; maar ik had heel wat tijd no dig om haai* te overtuigen. Tenslotte verzocht ik haar zich uit te kleden en niet in haar stoffige kleren te gaan slapen en ik ging naar Abou- bakris kamer om daar te wachten. ,De duivel hale je vervloekte fami lie!' bromde hij. Ik rookte een paar sigaretten en dacht vol zorg over de toekomst. Ik had toentertijd veel te doen. Als ik honderd handen had gehad, zou ei- voor allemaal werk in de Kasr-al- Aini zijn geweest. Ik deed ervaring en kennis op velerlei gebied op. Eens werd ik by een heel ernstig geval in de operatiezaal geroepen. Toevallig was er bulten m(j geen enkele chi rurg aanwezig en ik moest dus nu mijn eerste grote operatie verrich ten. Ik kan hier niet op de details in gaan, maar na anderhalf uur van ui terste wi Ls inspanning tick ik mij op myn kamer terug om uit te rusten. Tegen de middag werd ik bij de ge neesheer-directeur geroepen. De arts, die my geassisteerd had, was aanwezig. De directeur vroeg my, of de patiënte naar myn mening in leven zou blijven. ,Haar leven ligt in Gods hand," ant woordde ik. Hij glimlachte spottend. Toen stelde hij mij enkele technische vragen, die ik beantwoordde. Hy maakte nuj, zijn vroegere leerling, er op opmerk zaam, dat ik my niet aan de gewone methode had gehouden en de verant woordelijkheid zou hebben te dra gen. Ik legde de nadruk op het feit, dat ik, hoewel heel jong. een uitste kend chirurg was en naar mijn beste weten gehandeld had. Ik wist ze ker, dat ik alles, wat slechts moge lijk was, gedaan had. Het geval op zichzelf was feitelijk toch hopeloos geweest. ,Goed. we zullen zien! We zullen zien!' Ten prooi aan een verschrikkelijke opwinding stortte ik mij dadelijk op myn boeken en ontdekte tot myn ontzetting, dat ik werkelijk de vast staande chirurgische voorschriften niet opgevolgd had. Ik kan de gevoelens, die mij aan grepen, niet beschrijven. De wereld scheen mij uitgedoofd. Mijn ziel ver zonk in een bodemloze ellende. Ik had minstens een mens vermoord. Toen ik 's avonds evenwel naar huis ging, zei een zachte stem my, dat ik goed had gehandeld. Ik herinnerde mij de eerste snede, een zekere, vastbeslo ten snede. Door een zeker instinct geleid, had ik geen seconde geaar zeld. Ik herinnerde my, dat ik een belangrijk instrument terzijde had ;elegd en mijn assistent gezegd had, lat ik dat niet nodig had. Maar een dodelijke eenzaamheid omgaf mij nu. Ik twijfelde aan mezelf. Ik trachtte in het gezelschap van Aziza en Abou- bakr een ogenblik vergetelheid te vinden Daarna gaf ik voor. dat ik erg moe was en ik ging naar bed. Maar ik kon niet slapen. Urenlang lag ik wakker en hoorde, hoe myn vrienden zachtjes met elkaar spra ken. Ik zag Aziza's schaduw achter het gordijn, toen ze naar bed ging. Ik hoorde de buitendeur dichtvallen en Ik wist dat Aboubakr naar het café was gegaan. Ik werd door twij fel gefolterd. ,U zult de verantwoordelijkheid te dragen hebben,' hoorde ik professor Phipps steeds weer zeggen. Tenslotte sprong ik myn bed uit, als of een onweerstaanbare kracht mij dreef. Ik kleedde mij snel aan en na dat ik mij overtuigd had, da.: Aziza sliep, verliet ik het huis en rende by- na naar de Kasr-el-Aini. Enige ogen blikken later was ik in de vrouwen- afdeling en stond bij het bed van mijn Satiënte. Ze leefde nog en zag mij in e matte schemering met haar don kere, holle ogen aan. Ik bleef een half uur by haar, gaf de nachtzuster enige aanwijzingen en ging daarop weer naar huis. Onderweg werd ik rustiger. De angst verliet mii. Ik wist nu, dat lk goed gehandeld had. zelfs al stierf mijn patiënte. Tot myn grote vreugde bleef ze ech ter in leven Twee. drie dagen ver liepen en myn ervaren collega's be- Knnen onder elkaar te fluisteren, hooghartige glimlach van profes sor Phipps verdween. Hywerd nieuwsgierig naar mij. Nog twee da gen later was mijn patiënt buiten gevaar. De hoofdzuster vertelde mij, dat dokter Hermann gezegd had, dat ik een wonder had verricht. Ik zocht hem op. .Ibrahim!' zei hy. ,U bent iemand van temperament. Weest u kalm en vertelt u my het verloop van de ope ratie, van het begin tot het einde.' Toen ik klaar was, stond hij on en klopte mij op de schouder. ,Wat u ook voor successen zult boe- aan toe: .Laat u niet door cc be roeps jaloezie van uw coüega's be ïnvloeden. Overigens feliciteer ik -.j, u hebt een nieuwe methode gevon den, een betere, dan die tot nu toe bekend was. Laat u daardoor niet over het paard tillen, blijft beschei den!' Ik bleef een half uur bij hem (God zegene zijn herinnering) en besprak het geval met hem. Hij raadde mij aan een verhandeling voor de vak tijdschriften te schrijven. Men moge my vergeven, dat ik over mijn eerste triomf erg verheugd was. Vel .dank baarheid nam lk het besluit beschei den te blijven en voort te gaan mijn wetenschap naar mijn beste weten ta dienen. Maar ondanks al deze goede voornemens kon ik een gevoel" van lichte trots niet onderdrukken. Dit eerste succes bezorgde my de bijval van myn collega's. Het bracht mij met één keer in de voorste rijen. .(Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 11