Balans na twee dagen van geweld ONLUSTEN IN VS EISTEN ZEKER 69 LEVENS Rust na 2 dagen geweld Zeeuwse landbouw over provinciale-cao Weer gewelddaden in Pittsburgh en Baltimore PvdA versterkt de oppositie tegen kabinet-De Jong PvdA bereidt zich voor op gesprek over concentratie Vandaag in de krant... Auto tegen trein - dode, 2 gewonden PRESIDENT JOHNSON WACHT OP ANTWOORD VAN N00RD-VIETNAM GEEN AKKOORD BIJ LANDELIJK OVERLEG OVERLEG BEGINT A.S. DONDERDAG Breukpunten 211e jaargang - no. 84 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT JVAAR1N OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSIN G SE, GO ESE, BRESKEN SE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 8 april 1968 Prols lassen sfarl en finish Pagina 7 2754. »dm. lel. 2094 0 Adv. WASHINGTON (AFP, RTR, AP) De rassenonlusten in de V S hebben aan minslens 69 mensen het leven gekost: 19 in Richmond, 9 in Chicago, 7 in Washington, 5 in Baltimore, 3 in Idianapolis, 2 in Detroit, 1 in Memphis, 1 in Tallahassee, 1 in Minneapolis en 1 in Oakland. De politie van Pitsburgh, het grote staalcentrum van Pennsylvanië, riep zondagochtend de hulp van de staats politie en de nationale garde in omdat in de negerwijk opnieuw een golf ge welddaden uitbrak. Op bevel van d« commandant van de gemeentepolitie werd het zwijgende défilé voor ds King, dat in de middaguren zou worden ge houden, uitgesteld. Zaterdag waren bij de ongeregeldheden 25 mensen ge wond en 113 gearresteerd. Vit Baltimore werden ook opnieuw plunderingen gemeld. De stad was de hele nacht onrustig geweest, drie mensen vonden daarbij de dood. In de nacht waren meer dan 250 bran den gesticht, 100 mensen werden ge wond en meer dan 200 gearresteerd. Zondagochtend was de 1500 man tel lende politie versterkt met 4000 leden van de nationale garde. De rechters maken overwerk, de meeste arrestan ten worden tot 50 dollar boete veroor deeld. Minstens drie mensen werden gedood en drie gewond in een schietparty die zon dag plotseling losbarstte aan de rand van het centrum van Indianapolis. De politie heeft het aantal doden en ge wonden bevestigd maar kon geen ver dere gegevens verschaffen. Ontploffing ligt dicht by de woning van ds King Atlanta is zijn geboortestad. Leden van de SCLC (Southern Christian Leader ship Conference), waarvan ds King de leiding had, verwachten dat honderddui zend mensen hem de laatste eer zullen bewijzen voordat het stoffeiyk overschot maandagmiddag om vier uur plaatselijke tyd naar de Ebenezerkerk (baptistisch) wordt overgebracht. De begrafenisdienst zal dinsdagmiddag om 16.30 uur Westeuropese tyd worden gehouden op het terrein van Morehouse College. Daarna wordt ds King begraven op South View, het kerkhof waar de grootouders van ds King zyn begraven. Een hevige ontploffing gevolgd door branden verwoestte zaterdag in Rich mond (Indiana) twee blokken in het cen trum. Negenendertig mensen werden ge dood. Men vreest dat het dodencijfer nog zal stijgen. De nationale garde en manschappen van de staats- en plaatselijke politie hebben het centdum van de stad afgesloten. Twee uur na de ontploffing was de brand onder controle. Drie gebouwen zyn volledig verwoest, vijf andere afgebrand. Volgens de politie is een lading explosie- ven tot ontploffing gebracht terrain van .Marling Arms, ee sportartikelen, die slechts twee blokken 0in van het centrum van de stad ligt. WASHINGTON: INITIATIEVEN IN VOORBEREIDING Fractie doorstond kritiek glansrijk t onze parlementaire redactie! in twaalf tot achttien kieskringen, waar- binnen geen Ujstverblnding wordt toege staan. De Partij van de Arbeid denkt i voorts aan de Invoering van een premle- stelsel, dat extra zetels toekent aan de partij die meer dan 45 pet van het aantal stemmen behaalt. De Indiening van een wetsontwerp, dat UTRECHT De fractie van de de grondspeeulatie aan builden legt en - Je gi-meenten In staat stelt sneller grond PvdA in de tweede kamer heeft in .lllUlI„ verwerven, die moet wor- een aantal initiatieven in voorbe- g™h"",dY"i,rt' <to£ reiding die haar oppositie tegen het kabinet-De Jong duidelijkerin te dienen of met w gewyzigd ont- i uit de verf moeten laten komen. werp te kom,n' I De fractie zal zich in de komende tijd De fractie IS van plan binnenkort verder inspannen om tol uitdrukking te i aantal parlementaire stukken 1 1 op tafel te brengen, die zonodig bombardementen tot de indiening van initiatiefwet- ten zullen leiden. Dat heeft fractieleider drs .J. M. den l'yl meegedeeld na afloop van een besloten vergadering van de partyraad, waarop op aandrang van de jongeren In de par ty het beleid van de kamerfractie kri tisch is doorgelicht. Zie slot pag. 3 kol. 3) RICHMOND een sport- en Richmond in Een explos-ie lunitiemagazijn de Atnerikan staat Indiana heeft zaterdag aan een aantal mensen het leven ge trost. Op de foto brcMdweerlie- Initiatieven WASHINGTON Amerika's hoofd stad was zondag rustig na twee dagen van ongekend geweld, waarin negers het sou- winkels leegplunderden en platbrand- inkel in den. den des lands ter aanvulling van de nota die de regering onlangs heeft uitge- i bracht. .Die nota schiet zo tekort aan noodzakelijke concrete maatregelen dat (Van onze parlementaire redactie) partyraad 1 heeft het b .„.j een progressieve tot de opstelling van een eigen stuk is Aan het partijbestuu» werd overgelaten besloten, aldus drs Den Uyl. het moment voor initiatieven op dit punt Een samenhangend plan voor de hulp: te nemen. Afgesproken werd, dat tjjdena UTRECHT De partyraad van de Par tij van de Arbeid heeft het bestuur van deze partij zaterdag gemachtigd stappen te ondernemen om met andere partyen onderhandelingen te openen over de vor ming van een progressieve concentratie- dit p landen, dat voorziet in de voering van de kapitaalbijdragen aan del ontwikkelingslanden alsmede ln een ef-| fectlef hulpprogramma ter verbetering van de sociaal-economische en culturele structuur van die landen. De bezwaren van de jongeren tegen de particuliere kapitaalverstrekking (zou tot uitbui ting en neo-kolonlafisme leiden) werden verworpen onder de afspraak dat ten minste 80 procent van ae hulp uit de staatskas wordt gefinancierd. Een advies aan de staatscommissie ter herziening van het kiesstelsel, waar- In wordt voorgesteld het land te verdelen e par- In Chicago zijn honderden wond en dakloos na twee dagen van brandstichten en plundering. In de stad heerste zondag een gespannen rust, de kerkgangers in de negerwijken moesten langs mitrailleurposten om de kerk te bereiken. Hier en daar werd nog geplun derd en brand gesticht. Défilé In Atlanta troken duizenden treurende negers en blanken zondag langs de baar van ds Martin Luther King, in de zus- terkapel van Spelman College. In de stad was het verder rustig. Spelman College Rellen DE RASSENRELLEN in de VS hebben aan zeker 69 mensen het leven gekost. In de steden Pitss- burg en Baltimore werd zondag avond opnieuw' melding gemaakt van wanordelijkheden (pag. 1). Fluitconcert BIJ HERHALING is het Neder lands voetbalelftal gistermiddag in het Olympisch Stadion in Am sterdam onthaald op een fluitcon cert. Aanvallend was men vrijwel kansloos tegen de Belgen die won nen met 12. (pagina 7). Vlag halfstok DE interkerkelijke contactcom missie te Middelburg heeft b en w gevraagd op de dag der begra fenis van tlr Luther King de vlag halfstok te hangen (pagina 2). Vlaamse Gaai DE zilveren Vlaamse gaai, de hoogste onderscheiding van de Ne derlandse padvinderij, viel zater dag in Vlissingen hopman \V. Roo- se ten deel (pagina 2). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1 en 3. Zeeuws nieuwspagina's 2 en 5. Sport: pagina's 7, 8, 9 en 10. Radio en tv: pagina 11. r ging de haas te de avondklok in Brandpunt met rellen in VS (Van onze correspondent HILVERSUM De KRO-televi- sie zal vanavond (maandag naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amerika, via Nederland I om 22.40 uur een extra aflevering van Brandpunt uitzenden. De reporta ge zal filmopnamen bevatten van de ernstige ongereldkedcn die zich ln Washington hebben voorgedaan Dit filmmateriaal wordt in de loop van vandaag in Nederland venvacht. de onderhandelingen contact met d tijraad zal worden gehouden. De fractieleider van de PartH van de Arbeid in de tweede kamer, drs J. M. den Uyl, werd aan de tand gevoeld over de .hobby's' die hij ter wille van een nieuwe partyformatie zou willen opge ven, zoals hij onlangs heeft verklaard. De fractieleider legde uit dat hij daar mee slechts heeft bedoeld op het socia listische sfeertje in de partij en niet op wezenlijke onderdelen van het program ma. .Eike groepering, die bij het ge sprek over de progressieve concentratie wordt betrokken, moet zyn totale pro gramma ter discussie kunnen brengen', meende hy. De fractieleider liet overi gens blijken, dat de socialistische wensen op het gebied van het nationalisering en de omvang van het overheidsapparaat allesbehalve dogma's zyn, waarover niet zou zijn te praten. De voorzitter van de Federatie van Jon geren Groepen in de Party van de Ar beid, Arié v. d. Hek, zei na afloop van het besloten beraad, dat de jongeren ook de anti-revolutionairen bij het gesprek i hef geholpen door federale troepen sterkte van ruim 12.000 man begon toen een vertoning van macht, waaronder de geweldpleging weldra bezweek. Toen de rekening zaterdagnacht werd opgemaakt telde men zeven doden, over de 800 ge wonden en rond 4500 arrestanten. De schade liep ln de miljoenen dollars. Ontnuchterd Zondag leek de stad ontnuchterd. Dui zenden mensen gingen naar de kerken waar herdenkingsdiensten voor dominee Martin Luther King werden gehouden en ook duizenden reden of liepen door de straten met verwoeste winkels. Grote delen van deze straten waren evenwel afgezet voor rijdend verkeer. Federale troepen leidden net verkeer om en patrouillleerden, de bajonetten op de geweren, door de roerige buurten. Wie denkt dat heel Washington nu een brandende puinhoop is vergist zich erg. Het zyn eigenlijk maar drie buurten, die werkelyk zwaar getrof fen werden door het geweld. Maar daar Is dan ook huis aan buis alles kapot. Uitgebrande winkels gapen de wandelaar aan, puinhopen smeulen en hier en daar brandt nog een sterk rokend vuur dat door uitgeputte brandweermannen met dunne stralen bestreden wordt. is ook vandaag weer avondklok en (Zie slot pag. 3 kol. 1) CHICAGO Luchtopname can wat eens een drukke zakenwijk in Chicago was. Door de brand stichting van de laatste dagen echter een grote rokende pumi- hoop. SOW JET-BOMMENWERPERS IN DAMASCUS DAMASCUS (RTR-AFP) Een eska der Russische bommenwerpers is za terdag In Damascus geland voor een beleefdheidsbezoek van een week i Syrië. BRANDSTICHTER OP HETERDAAD BETRAPT (Van onze correspondent) ROTTERDAM In de nacht van za- nlet-beveillgde overweg in botsing ge- terdag op zondag tegen twee uur heeft tomen met de trein die ondervees T*> van Amersfoort naar Ede. De 34-jarige echtgenote van de bestuur der, mevrouw A. Visser, overleed kort na aankomst in een ziekenhuis te Ede. De heer Visser en een van zijn kinde ren wenden lichtgewond. Twee andere kinderen bleven ongedeerd. De auto werd totaal vernield. De trein kreeg 14 minuten vertraging, de uit de tegen- kreeg 19 minuten vertraging op dit en- kelaporige baanvak. LUNTEREN (ANP) Omstreeks 16.15) uur Is zaterdagmiddag nabij Lunteren een personenauto uit Oosterbeek op een do 23-jarige P. van V. aangehouden, die van tal van brandstichtingen wordt verdacht. Van V. werd op heterdaad betrapt, toen hij probeerde in een trapportaal brand te stichten. Hij vluchtte, maar kon enkele straten verder worden ge arresteerd. Tijdens een verhoor heeft hij bekend sinds februari 1967 niet min der dan achttien keer ln de westhoek van Hoogvliet brand te hebben gesticht in kelders van flats en trapportalen. Meestal opereerde deze pyromaan tij dens het weekeinde. De schade loopt in de vele duizenden guldens. Voorbereidend overleg in Genève voorgesteld: Formele reactie nog niet binnen WASHINGTON (RTR, AFP) President Johnson en generaal William Westmoreland hebben zondag op het Witte Huis verder de kwestie-Vietnam besproken. De Amerikaanse regering wacht nog steeds op antwoord van Ha noi op het voorstel, in Genève voorbereidende besprekingen te houden over de progressieve concentratie willen betrekken. VERKLARING INTERKERKELIJK VREDESBERAAD DEN HAAG (ANP) De Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Evaugelisch- 1 Lutherse Kerk, de Gereformeerde Ker- j ken, de Nederlands Hervormde Kerk, de I Oud-Katholieke Kerk en de R-K Kerk, samenwerkende in het interkerkelijk vredesberaad, en het genootschap de vrienden Quakers dat als gastlid hler- l aan deelneemt, zeggen in een zondag I uitgegeven verklaring met droefheid en ontsteltenis kennis te hebben genomen van de moord op dr Martin Luther King, winnaar van de Nobel-prys voor de vtb- President Johnson is tydens het week- je. einde in het Witte Huis gebleven wegens ,Dr King neeft zijn leven gegeven in de de onlusten in de Amerikaanse steden na strijd om een betere onderlinge verhou- de dood van ds Martin Luther King. Hij ding in de samenlevingsv ormen der ver heeft met generaal Westmoreland be- schillende rassen in de er. i Noord-Amerika. Dat hij deze strija v oer- •proken wie ln aanmerking kan komen i de volgens het beginsel van geweldloos- als militair raadsman by een Amerikaan- held .^rd ingegeven door zijn geloof in se afvaardiging voor besprekingen met I je2US Christus, Heer der Wereld. Door Noord-Vietnam en wie de generaal zal zijn werk en de contacten, die dr King opvolgen nadat deze ln juli stafchef van onderhield met vele landen ln de wereld, het leger zal zyn geworden. werd hij het symbool van internationale vredesactiviteiten en van het streven Nog geen antwoord naar realisatie van de rechten van de heeft het Witte Huis er nog geen formeel Zaterdagavond meegedeeld antwoord van Noord-Vietnam is ontvan gen. Wel zijn boodschappen van particu lieren binnengekomen die onlangs in Ha noi zijn geweest, maar .die bleken geen antwoord op ons voorstel te bevatten', zei de woordvoerder. GOES Nu het overleg over de landbouw- (en tuinbouw) lo nen voor het contractjaar 1968- 1969 in de hoofdafdeling socia le zaken van het landbouw schap is mislukt en er dit jaar geen landelijk loonadvies komt, zal het provinciaal overleg over deze zaak dit jaar van bijzonder groot belang kunnen zijn: de regelingen van lonen en ar beidsvoorwaarden voor werk nemers in de agrarische sector blijft nu volledig voorbehouden aan de onderhandelingen in de verschillende provincies. Per 1 mei gaat voor Zeeland het nieu we contractjaar in Aanstaande donderdag zullen verte genwoordigers van werkgevers en werknemers in de Zeeuwse landbouw elkaar voor liet eerst ontmoeten om te trachten tot overeenstemming te komen. Het gaat over de cao's voor globaal 2800 vaste arbeiders en 2500 losse arbeidskrachten. Werkgevers en werknemers: dat be tekent voor Zeeland, dat de vertegen woordigers van enerzijds de ZLM. de Zeeuwse CBTB en de NCB Noord- Brabant voor zijn Zeeuwse afdelin gen en anderzyds de Zeeuwse ver tegenwoordigers van de ANAB, de NCAB en de Katholieke Bond van Werknemers in de Agrarische Be drijfstakken met elkaar rond de ta fel gaan zitten. Het ziet ernaar uit dat die loonbesprekingen ook voor Zeeland niet eenvoudig zullen zyn De partijen beschikken over aan zienlijk minder richtlijnen dan in de afgelopen jaren, toen er bij het over leg in de hoofdafdeling sociale zaken van het landbouwschap wel overeen stemming werd bereikt over de - min of meer bindende adviezei inzake de provinciale cao's voor he' nieuwe contraotjaar. Een lange reeks van jaren zijn ei over de cao's in de land- en tuinbouw en de veehouderij geen .breukpunten ontstaan tussen werkgevers en werk nemers. Tegen de achtergrond van de .hints' in het kader van de geleide loonpolitiek kwam men by de lande lijke onderhandelingen over de pro vinciale cao's steeds tot bepaalde ad viezen. Ook al waren daarover in cl- provincies weieens meningsverschil len en tegengestelde inzichten toch is men daar eveneens steeds tot re geiingen gekomen, waarin ook ty pische provinciale situaties tot uiting gebracht konden worden: zo liggen de Friese landbouwacccntcn grote veebedrijven) wat anders dan in Zee land (akkerbouw) bijvoorbeeld. Nu er voor het eerst in een vrye loonpolitieke sfeer kon worden onder handeld, zyn er landelijk tussen werh gevers en werknemers twee breuk punten ontstaan: men kon niet tot elkaar komen ten aanzien van het loonvraagstuk en ten aanzien van de werktijdverkorting. De voorstellen van de landarbeidersbonden betroffen een loonsverhoging van 18 cent per uur, KNLC, CBTB en KNBTB meen den. dat de loonsverhogingen dit jaar beperkt moesten blijven tot ongeveer vier procent en wilden niet verder gaan dan een verhoging met 12.5 cent per uur. Gesprekken ln Zeeland leren, dat het standpunt van de boeren organ! sa ti es Jaarby is: ,De resultaten op de be drijven laten niet toe. dat er een hogere loonsverhoging dan 4 procent komt' en daarby wordt dan met na me gewezen op de slechte situatie op de aardappelmarkt. de tegenval lende hietenprijzen. het sombere ap pelbeeld. Daartegenover stellen de arbeidersbonden: .Als je rekening houdt met de styging van de sociale lasten en de kosten van levensonder houd, blijft er van 12,5 cent niets meer over.' tn kringen van de werknemersbon den in Zeeland w*ordt er ook op ge wezen, dat in de periode van een ge leide loonpolitiek de werkgevers zich uitspraken voor geJijkschakeling van de landbouwlonen met de industrie en dat men daar op het momeik. dat men er de kans voor heeft, niet meer aan wil. (Zie slot pag. 4 kol. 5) Door zijn persoonlijkheid verwierf hg zich de hoogachting van alle weldenken de mensen en wist hy zich gesteund door zich de de sympathie van miljoenen in de gehele wereld. Juist daarom moet echter ook fevreesd worden voor een terugslag in et niveau, waarop dr King de strijd ge voerd heeft, en voor het oplaaien van gevoelens van haat. waartegen hij juist altijd met grote kracht gewaarschuwd heeft. De kerken geven daarom uiting aan hun bezorgdheid" en spreken de bede uit. dat God de harten der mensen zal leiden, opdat steeds meer van hen hun opdracht als mens gaan verstaan en realiseren. Bitterheid, haat. verdachtmaking en egoisme worden slechts overwonnen als mensen in gehoorzaamheid aan Christus bereid zijn hun leven in de waagschaal te stellen. Moge daarom het licht van het evangelie in de wereld verbreid wor den als een kracht die mensen verzoent, oorlogen uitbant, liefde en respect be vordert'. aldus het interkerkelijk vredes beraad RUSSISCHE MAANSONDE GELANCEERD MOSKOU (ANP) De Sowjet- Unle heeft zondag een automa tisch station ,Luna IV' in de rich ting van de maan gelanceerd, zo heeft het persbureau Tass meege deeld. Deze lancering gebeurt in het kader van het programma van ruimte-onderzoek, zo werd ge meld. Het voornaamste doel var. de lancering is wetenschappelijk onderzoek van de ruimte in de nabije omgeving van de maan. Uit de eerste gegevens blijkt dat de .Luna 14' bijna de berekende koers volgt. De verbinding met de kunstmaan is goed. de in strumenten aan boord .verken normaal

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 1