n ■AGENDA» Onder invloed verongelukt: 2 weken cel en 1 jaar niet rijden P v d A-kamerleden voor één Tholen Eerste schip in Hoechst-haven Westkapelles VW- kantoor geopend Klapband zou de oorzaak niet zijn schepen 46,50 reprodukties oude beroepen ƒ5,95 NOORD-ZEELAND Nodig voor meer bestuurskracht In Zeeland wonen de meeste omroepers MARKTBERICHTEN RECLAME-AANBIEDING Pedro Lopez sherry VOLUMA-EXCELLENT ELEKTRONISCHE ORGELS Van der Schee's zuivelbedrijf TECHNISCHE SCHOOL INSCHRIJVEN VAN NIEUWE LEERLINGEN Turn- kampioenschap voor meisjes KUSTER IN VLISSINGSE BINNENHAVEN OP DRIFT SLUITSTUK VAN DE OPBOUW VRIJDAG 8 MAART 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT POLITIERECHTER MIDDELBURG MIDDELBURG De Middelburg se politierechter, mr T. W. Attema, heeft donderdag D. O. uit Oolt- gensplaat, die op 30 december van het vorig jaar na een uitgaans- avondje op de Grevelingendam bij Bruinisse met zijn auto veronge lukte, veroordeeld tot een gevan genisstraf van twee weken en 1 jaar ontzegging van de rijbevoegd heid. De politierechter achtte be wezen, dat het ongeluk, waarbij een passagier ernstig gewond werd en ruim een maand buiten bewust zijn in het ziekenhuis te Rotterdam lag, gebeurde omdat verdachte on der invloed van sterke drank zijn wagen bestuurde. O- zelf weet het ongeval aan een klap band. Een politiedeskundige ging er mee akkoord, dat één der banden geklapt was. maar hij veronderstelde pas tijdens het moment waarop de auto in de berm te pletter gereden werd. Ook de officier van justitie, mr T. Lebret. geloofde niet in een klapband tijdens het rilden op de weg. Mr Lebret achtte het onder invloed rijden bewezen en eiste een maand on voorwaardelijke gevangenisstraf en twee Jaar ontzegging. Straks krijgen we Pasen', voegde de officier er veelbetekenend aan toe. ADVERTENTIE in glas-in-lood briefkaartformaat ,Men moet, als men uitgaat, maar li monade drinken of gaan lopen'. Raadsman mr L. J. den Hollander uit Middelharnis wees op de vele verschil lende verklaringen, en achtte niet met zekerheid te zeggen wat de gevolgen van een klapband zijn. Alleen uit een klapband was volgens mr Den Hollan der het causaal verband van het ongeluk af te lelden. TWEE KIPPEN Veel tijd vergde de zaak tegen J. de V. uit St-Phlllpsland, die er van verdacht werd twee kippen van N., die op zijn erf liepen, te hebben achtergehouden. ,Ik heb ze gekocht', verzekerde de verdach te met klem. Uit het proces-verbaal las mr Attema evenwel, dat verschillende door De V. voor gekochte kippen over gelegde nota's niet juist waren. De of ficier achtte het ten laste gelegde be wezen en eiste een boete van 200 en 1 week voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar. Raadsman mr J. G. v. d. Bnrgt wees ruim 2700 kippen, zoals N. die heeft, altyd rekening moet houden met ver lies van het gevogelte. Ook vond de raadsman het niet aannemelijk, dat zijn cliënt kippen in hetzelfde dor~ gaat verkopen. Hjj concludeerde vri spraak. Mr Attema oordeelde het fe echter ook bewezen en legde een boe te van f 250 op. P. v. d. L. uit Westdorpe werd het wegnemen van een tv-antenne ver oordeeld tot een boete van 25. als mede 1 week voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Mr Lebret had een boete van 100 gevorderd. J. W. uit Sluiskil had onder Invloed op zijn brommer gereden, maar omdat deze verdachte nu bezig is met een ontwen met een proeftijd van 2 jaar, en 200 boete. Deze boete nam mr Attema con form over en stelde voorwaardelijke ge vangenisstraf op 1 week, met 2 j proeftijd. in mahonie lijstje m BOEKHANDEL 1X1 DE VEY MESTDAGH Bellamypark 45-5 8 - -Vlissingen Zaterdagvoetbal etbal af deling Noord-Brabant wordt gespeeld: WHS - ONI. Op een overwinning van WHS mag gerekend worden. Sprang n - The Gunners n. Winst voor Sprang n. Kogelvangers - Tholense Boys. Om niet achterop te geraken dienen de Tho- lenaren te winnen. Of het zal lukken ln Willemstad blijft echter een open vraag DEB - WN. Winst voor WN. The Gunners I - SSC '55 n. Een zeer be langrijke wedstrijd waarin een gelijk spel voor de hand ligt. BWR - Beatrix '63. Winst voor Beatrix '63. Tweede klas A: Dinteloord II - SPS. Winst voor SPS. Chrislandia H - Vrederust. Een lastige wedstrijd voor de Vrede- rustploeg, maar uiteindelijk toch wel de meeste kans voor Vrederust. PTT- Tholense Boys n. Na het aardige re sultaat van vorige week, kunnen de Tholenaren misschien een gelijkspel be reiken. Post Boys - Good Luck Winst voor Post" Boys. Olympia 'f Kogelvangers II. Een gelijkspel lijkt haalbaar voor Kogelvangers II. Seol- to II - DVO '60. Een zeer lastige te genstander voor DVO '60 en als het hier één of beide punten moet achter laten zou dit niet eens een grote ver rassing zijn. Derde klas A: SC Stave- nisse - DVO '60 n. Winst voor Stave- nisse. WHS II - BWR II. Winstkansen •oor WHS H. SPS II - WN II. IX beste kansen voor WN II. FSV - Chris landia ni. Leider FSV zal de handen vol hebben aan Chrislandia III. Derde klas B: Smerdiek IT - FSV H. Winst voor Smerdiek II. Tholense Boys III- Chrislandia IV. Dit kan winst voor de Tholenaren worden. SEROOSKERKE (S.) Papieractie Ook dit Jaar hebben enkele actieve be jaarden van Serooskerke Schl weer een oud-papieractie op touw gezet ten bate van de reiskas van de bejaarden. Deze inzameling bracht 90. op. Bouw betonmortelcentrale te Zierikzee gegund ZIERIKZEE De beton mortel .Greve- lingen' NV uit Amsterdam vestigt bin nenkort aan de Scheepstimmeraljk te Zierikzee de eerste betonmortelcentra le op Schouwen-Duiveland. De bouw van de centrale werd dezer dagen opgedra gen aan firma J. Kloote te Zierikzee. Met het werk ls een bedrag van circa 20.000,- gemoeid. SINT-MAARTENSDIJK Jaarvergadering meisjesverenigingen De Jaarvergadering van de Nederlands hervormde meisjesverenigingen .Sola Fide' en .Catharina van Bora' wordt dv. dinsdag 12 maart in het vereni gingsgebouw .Calvijn' gehouden. Deze vergadering begint om 7.15 uur en staat onder leiding van de plaatselijke pre dikant ds. J. Catsburg. Juliana van Stolbergschool groeit De Juliana van Stolbergschool te Sint- Maartensdijk mocht in de afgelopen weken reeds 24 nieuwe leerlingen in schrijven voor de cursus 1968-1969. Ook voor de andere klassen werden nieuwe leerlingen genoteerd, zodat nu bijna een vijfde leerkracht kan worden aange trokken. De school blijft zich verheu gen in een gestadige groei. Ruilbeurs Zaterdagmiddag houdt de interkerke lijke stichting voor jeugd- en volwasse- nenwerk te Terneuzen een ruilbeurs ln gebouw ,Pro Rege'. De beurs begint om twee uur. VRIJDAG 8 MAART BURGH Wapen van Burgb. 19,30 uur: uit voering kinderkoor. BURGH-HAAMSTEDE Hotel Bom. 19.45 uur: contactavond voor hobbytulnders. GOES Prins van Oranje, 20 uur: Jtoole Sien'. HALSTEREN Hotel de Ram. 20 uur: feest- btjeenkomst Thoolse Jagers. MIDDELBURG Stuivertje, vanaf 20 uur: jongerensoos. Vlotje, Schuitvlotstraat, 20 uur: sociëteit. Schouwburg, 19.45 uur: uitvoering tamboers- en pijperskorps .Juliana". SOUBURG Hervormde kerk. 20 uur; kerk- concert. STAVENISSE Dorpshuis. 20 uur: leden vergadering Groene Kruis THOLEN Stadhuis: bindingsavond brand weer. 8 INT-PHILIPS LAND De druiventros, 20 uur: ledenvergadering MAC. YERSEKE Zaal Nolet: uitvoering muziek vereniging Mozart. ZIERIKZEE Huls van Nassau. 20 uur: bij eenkomst scheldsrechtersverenlging Schou wen-Duiveland. Foyer Concertzaal, 20 uur: lezing door Be rend Boudewijn over toneel Gereformeerd erenigingsgebouw, 20 uur: openbare vergadering AR-klesverenlglng met als spreker J. Boersma Huis van Nassau: bijeenkomst siertelers. De Kluut: quizavond plattelandsjongeren organisatie Schouwen-Duiveland Hervormd verenigingsgebouw 20 uur: ver gadering bond van overheidspersoneel. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland. Slnt- Pieterstraat 38. 9 30-12 30 en 13 30-17 30 v tentoonstelling .Curieuze archiefstukken' TERNEUZEN Galerie J 34. 14—18 en 21 30 uur: tentoonstellng werken Peter Oos- terbos. WESTDORPE - Galerie Troutzaerte. 8—18 uur: tentoonstelling werken Paul Citroen. BERGEN OP ZOOM - Luxor. 20 uur Eddle slaat zich door deuren en ramen' alle leef tijden. Roxy. 20 uur: .Angeiique. de weg naar Ver sailles'. 14 ]aar GOES - Grand. 20 uur: .Mijn prinses18 Jr MIDDELBURG - City. 20 uur: .Katten' 18 Jaar TERNEUZEN - Luxor 20 uur Je leeft n twee keer'. 14 Jaar VLISSINGEN - Alhambra. 20 uur: .Fantomas contra Scotland Yard'. 14 laar. ("oPCAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER I DEZE RUBRIEK: C. VAN OORSCHOT P/A 1 PZC-VLISSINGEN. 1tt.CM<-5W.TOESTtt«J PROCEDURE NIET VERTRAGEN THOLEN De leden van de PvdA- fractie van de tweede kamer, die zitting hebben in de commissie voor binnen landse zaken staan positief tegenover het wetsontwerp voor herindeling van Tholen zoals het er nu ligt- Zy zjjn voor de vorming van één gemeente en van hun zijde is geen vertraging te verwach ten by de verdere procedure oni te ko men tot herindeling. De tweede-kamer leden drs E. van Thyn, drs J. J. Voogd en drs Th. J. Westerhout van de PvdA hebben dat donderdagavond duideiyk gemaakt op een persconferentie, die werd gehouden, nadat zü met de streek- federatie op Tholen van de PvdA van gedachten hadden gewisseld over het wetsontwerp. Uit die vergadering, die werd bezocht door raadsleden, wethou ders en partygenoten op Tholen van de PvdA, kwam dezelfde gedachte naar vo ren: de overgrote meerderheid bleek voor het wetsontwerp. Men zal dus pleiten voor een zo spoedig mogelijke herindeling. De gedachte voor de vorming van drie gemeenten op het eiland, neergelegd in net rapport Tho len Emergit .heeft geen instemming van de PvdA-fractie. Drs Voogd stelde don derdagavond, dat een voornaam argu ment voor herindeling Is dat de be stuurskracht van één grote gemeente groter zal zijn. ,Dat bereikt m enniet als men toch drie gemeenten gaat vormen, terwjjl de vraag van de bestuurskracht toch criterium moet zijn'. De PvdA-le- den van de commissie van binnenlandse zaken .die zich bezighoudt met de be studering van de herindeling zijn het in grote trekken eens met de argumenten, die minister Eeernlnk heeft naar voren gebracht in de memorie van toelichting bq het wetsontwerp. Niet indringend Drs Voogd De b en w's van verschil lende gemeenten zeggen wel eens: .doen wij het dan zo slecht'. Het gaat erom, dat er een gemeentebestuur moet kunnen worden gevormd, dat zich kan toerichten met een groter apparaat, waarin bijvoorbeeld een socioloog en een planoloog kan wer ken'. De JvdA-leden zijn van mening, dat tegen het wetsontwerp door de bevolking van Tholen overigens geen indringende bezwaren naar voren zijn gebracht. Duidelijk Is, menen de PvdA tweede-kamerleden, dat éis er moet worden heringedeeld, dat moet gebeuren tot één gemeente op het eiland. Een trapsgewyze herindeling, zoals is gesuggereerd achten zij niet gewenst, omdat dat de onrust in de gemeenten naar hun mening langer zou doen du ren. .Het zou terugschrikken zijn voor de verantwoording en dat wij willen deze verantwoording wel nemen', aldus drs Van Thijn. Naar de mening van drs Westerhout heeft de ervaring in andere delen van Zeeland Noord-Beveland en Schou wen-Duiveland geleerd .dat men als er eenmaal heringedeeld is. niet meer terug wil naar de oude situatie en zelfs soms achteraf een drastischer herinde ling had gewenst. Sint-Philipsland bij de herindeling van Tholen te betrekken, achten de PvdA- leden niet juist. Een suggestie in die richting werd onlangs gedaan van de zijde van de VVD. De heer Van Thijn: .Wie daarover denkt voert een vertra gingsmanoeuvre uit'. Drs Westerhout: .Geografisch en qua structuur van de bevolking is het niet juist althans nu niet Sint-Phillpsland erbjj te betrek ken. De afstanden zijn te groot. Er is nu geen directe aanleiding voor'. EGMOXD AAN ZEE-VLISSIN- GEN Er blijken nog veel meer stads- en dorpsomroepers ln den lande te zijn dan men ooit In Eg- mond aan Zee had durven dro men. Zeeland slaat hierbij een zeer goed figuur. Na publikatie over een stads- en dorpsemroe- persconcours dat er op 15 Juni zal worden gehouden, zijn er op nieuw 13 man .ontdekt', zodat het aantal tot negenentwintig ls uit gegroeid. Vanuit Zeeland werden nog de volgende plaatsen met omroe pers gemeld: Geersdljk, Stave- nisse, Poortvliet, Scherepnisse, Wissenkerke, Sint-Annaland. Tho len, Sint-Maartensdyk en Oud- Vossemeer. aldus de heer Th. B. Hilbers, directeur van de Eg- mondse VW. In een woensdagavond gevoerd telefoongesprek vertelde de heer Hilbers ons bovendien nog: Tiet concept van de brief, waarin wij de omroepers van de verschillen de plaatsen uitnodigen, ligt klaar om morgen te worden uitgewerkt. Bij de brief is een formulier om zich als deelnemer te kunnen op geven. Ik heb beslist hoge ver wachtingen. Het valt mt op dat het leeuweaandeel ln de provin cie Zeeland zit'. (ADVERTENTIE) DE VRUGEVIGSTE MAN YAN NEDERLAND komt aan uw deur. Een team in rood en geel geklede heren doorkruist heel Nederland. In dorp en stad, huis en flat bellen ze aan. Antwoordt u juist op een makelijk vraagje, dan wint u al 15 gul den. Toont u bovendien een pak Spie Span dan bent u direct 25 gulden rijker. Laat u niet verrassen, haal nieuwe Spie Span in huls voor uw grote schoon maak, en u hebt een werkelijke kans op 25 harde guldens. NSM SLUISKIL LEENT PERSONEEL UIT TERNEUZEN De NSM te Sluiskil heeft enkele tientallen werknemers uit geleend aan het aannemingshedryf L G. B. Het Sluiskllse bedrijf kampt al ge ruime tijd met een personeelsoverschot, als gevolg van de omschakeling op aard gas en de modernisering en automatise ring van een aantal processen. Tot dusver behoefde men geen werk nemers te ontslaan. Wel laat men perso neel afvloeien. Een aantal werknemers uit de ploegendienst is overgeplaatst naar de dagdienst. Als het toch tot ont slagen mocht komen, dan zal het slecht* om een zeer gering aantal mensen gaan, zo deelde NSM-bedrtjfsdlrecteur fr V. Gena desgevraagd mee. De bijna 20 werknemers die thans bij de IGB wer ken. zijn ingeschakeld bij de bouw van loodsen op het fabrieksterrein. Met de constructie hiervan is anderhalf jaar gemoeid. VEILING WZB GOK» 7 maar*.. Golden Delldoua KL 1 #0-65 48 81, 75-80 50—«0. 70-75 48—59. 65-70 52. KL 2 30-85 48—54. 75-80 50—58. 70-75 47—57. «5-70 41—50. 60-65 32—35. 2 D 26 Jonathan KL 1 80-85 39—40. 75-80 42—45. 70-75 44—48. 85-70 41—43. 60-65 30—31. KL 2 70-75 25—28, «5-70 22. 60-65 1 6-18. Winston KL 1 85-90 64. 80-85 70. 75-80 73—84. 70-75 67—78. 65-70 50-63. 60-65 46-63. 55-80 23. KL 2 verpakt 80-85 77. 75-80 92. 70-75 96. Goudrenet KL 2 75-85 42— 47. 65-75 32. Op raom'.'r: Conference KL 1 65-70 95. 60-65 100. 55-60 84. 2 D 83. grot 75. fijn 80—61 Industrlevelllng: Jonathan fijn 11. kroet 11 Diverse rassen fijn 11. kroot 11. Golden De licious fijn en kroet doordraai. Gewone velling: Golden Delicious KL 1 80-85 5857. 60-65 36. KL 2 75-80 48. 85-70 37—48. 80-65 20, grof 24—42. fijn 18—29 Laxton Su perbe KL 1 80-85 55. 75-80 57-82. 70-75 61. 65-70 47—49. 60-85 24—32. 2 D 10—16. grof 13—26. fijn 10 Jonathan KL 2 80-85 22—35. 73-80 20—29. 70-75 28-33. 85-70 28. 60-65 20. 2 D 15. grof 24—25. fijn 16 Lombarts Cal ville KL 2 80-85 40. 75-30 44. 70-75 44. 60-85 26. grof 18—19 Winston KL 1 85-90 55. 80-85 5361. 75-80 61—64. 70-75 87. 65-70 80. 60-65 37. 55-60 38 D 10—17 grof 31—39. fijn 10-18 Goudrenet KL 2 95-105 45. 2 D 10—1$. grof 26—27. fijn 16—21. Conference KL 2 D 60. grof 69—71. fijn 54. fijn-fijn 31—36. Totale aanvoer hard fruit 6400 kisten. VEILING KRABBENDIJKE 7 maart. Appels: Golden Delicious 1 83-90 51 80-85 58—60. 75-80 57—65. 70-73 56—63. 65-7C 44—31. 60-65 33. 2 85-90 47. 80-85 47—53. 75-80 49—56. 70-75 46—5. 65-70 39—44, 60-65 26—3. 55-60 16—18. 3 grof 19—33, 3 fijn doordraai, kroet doordraai. Winston 1 80-85 8084 75-80 8790. 70-75 82-67. 65-70 72—78. 60-65 49—58. 55-60 29-34. 2 50-55 10. 3 grof 17—36. 3 fijn 0. kroet 10. Goudrenet 1 85-93 46. 75-85 45. 65-75 33. 2 55-63 15. 3 fijn 10. kroet 10. VEILING ZWLIVDRECHT 7 maart. Veldsla 461—80 per kg. 9» kg. Wit- lof A 1 132—181. A 2 138—149. B 2 128—137, 3000 kg Spruiten A 159164. B 169. D 122— 147. 7000 kg. Stoofsla 68—70 Sla A 1 20—33 per stuk. 27 000 stuks. C 1 12—19. 3100 «uk*. Knolselderij 15—64. 200 stuks. Komkommers 60 op 69. 50 Op 59—60. 40 op 51—52. 35 op 4215. 30 op 36—37. 33.000 stuk*. 25 op 27—29. krom 74—78 per kg. 750 kg. Selderij 32—60 per bos. 2300 bos. Peterselie 23—27. Raap stelen 13—14. 600 bot. Sterreken 22—27 per doos. 330 doosjes. AARDAPPELTERMIJNMARKT Slotnoteringen dd 7 maart. Bericht van de makelaar» voor de termijn- handel ln aardappelen Consumptieaardappe len: Bintje, kiel. 40 mm opwaart*, nov la ten 4.—. bieden 13.40. slot 13.»: april: laten 3 60 bieden 5.50. slot 5.50 Stemming: aprili onregelmatig: nov - kalm. Openstaande po sities- 5 maart: april. 18.18: nov.: 209: mrtt april 18 39: nov 200 Gedane zaken: ochtend- call 13 X april 5.50: mlddagcal!' 8 x april 5.70. 16 x april 5.80 2 x april 5.70. 3 x april 3.60. 3 x april 5,50. Dagomzet: april: 45: nov.s VISMIJN BRES KENS Aan de gemeentelijke vismijn te Breskens zijn ln de week van 25 februari tot en met 2 maart aangevoerd met een minimum- en maximumprijs: 547 kg exportgarnalen 2.91— .80. 584 kg bot 0.16-0.20. 1301 kg schar 0.83— .33. 4685 kg schol 0.30— I.1I. 942! kg tong .36—6.81. 169 kg tarbot 3.56—6.33. 178 kg griet 2.56—2.74. 910 kg wijting 0.40—1.06. 443 kg rog 079—1.26. 48 745 kg gul 0,68—1.2*. 210 kg onverkochte bot, 255 kg onverkochte schol MARKTBERICHT BARNEVELD Coöp. Velnwse Elervelling Bameveld. Aan voer 765.600 stuks, stemming kalm. Prijzen ln guldens per 100 stuks: eieren van: 53-54 gram 10.66—10.83. 56-57 gram 11.47—11.58. 60- 61 gram 12^3—12.59. 64-65 gram 13.14—13.39. E IER VEILING BARNEVELD Aanvoer 675 220 stuks, stemming rustig. Prij zen ln guldens per 100 stuk*: eieren van: 37-43 gram 6.06—7.89. 47-53 gram 9.49—10.68. 57-63 gram 11.63—12.90. 66-72 gram 13.62— 16.00. KRCTSHOCTCM (België) Aanvoer 291 240 stuk*, stemming redelijk. Prijzen ln gulden* per 100 stuks: eieren van: 47-48 gram 9.50—9.57. 57-58 gram 11.60—11.74. 62-63 gram 12.59—12.72. EIERMARKT BARNEVELD Aanvoer circa 2 050.000 stuks, handel rede lijk. Eieren van: 50-58 gram 10.16—11.80 per 100 stuks, kg-prijs 2.022.03. 59-65 gram 12.10 —13.75 per 100 stuks, kg-prijs 2.05—2.1A VEILING NOORDBRABANTS WESTROEK 8 maart. Golden Delicious 1 60-63 2134, 63- 70 42—51. 70-75 34—63. 75-80 57—67. 80-85 55-66. 85-90 59—66. 2 60-65 22-35. 65-70 33— 43. 70-75 33—58. 75-80 44—59. 80-85 42—59. 85-90 47—55. Winston 1 55-60 27—33. 60-83 41—55. 65-70 71—81. 70-75 86—94. 75-80 38—98. 80-85 89—96. 2 56-60 29—30. 60-63 38. 65-70 62— 69. 70-75 77—83. 75-80 84—86. 80-85 87. Jona than 1 60-65 20—31. 65-70 28—39. 70-75 44-49. 75-80 44—56. 2 60-65 19—20. 65-70 22—27, 70-75 30. Goudrenet 1 65-70 24-23. 70-75 31—33. 75-80 39. 80-85 44—47. Jaarvergadering bejaardensociëteit Dezer dagen hield de afdeling Sint- Maartensdijk van de bejaardensocië teit in het verenigingsgebouw haar jaar vergadering, waarbij 40 leden aanwe zig waren. De voorzitter opende de ver gadering op gebruikelijke wijze en ver telde dat de vereniging nu 109 leden telt. Notulen van de secretaris en het verslag van de penningmeester werden zonder op- of aanmerkingen goedge keurd. Het bestuur kreeg geen muta ties. De heer N. Slager werd met al gemene stemmen gekozen als lid van de controlecommissie ln dc plaats van Joh. Zwagemaker, die periodiek aftre dend was. Besloten werd een ledenwerf actie op touw te zetten, omdat er nog zoveel ouden van dagen geen lid zijn van de bejaardensociëteit. Na nog een onderlinge bespreking dankte de voor zitter de aanwezigen voor hun opkomst. Hij wenste dat aïlen gespaard mochten blijven tot een volgende jaarvergade ring. STAVENISSE NCVB vergadert De NCVB-afdeling Stavenisse zal woensdag 13 maart in het dorpshuis haar jaarvergadering houden. Deze avond bestaat uit samenzang, zang door het koortje, meditatie, declamatie en in de pauze zal een verloting gehou den worden. Auto uit oprit gaf geen voorrang VLISSINGEN Donderdagmiddag reed bestuurder J. M. uit Oostkapelle met zijn auto over de Paul Krugerstraat in de richting van de Keersluis te V)is- singen. Toen hij voorgesorteerd linksaf de West-Souburgseweg wilde inslaan, kwam uit de oprit van de constructiefa- briek .Walcheria' een bestelwagen be stuurd door P. V. uit Zoutelande en ver leende geen voorrang aan de wagen van M. De aanrijding veroorzaakte lichte beschadigingen aan belde voertuigen. Bij elke fles een fraai glas GRATIS slechts 5,55 per fles SLUTERU J.V.D.VALK AL MEER DAN is uw adres voor melk* en zuivelprodukten TVRUE - ZIERIKZEE VERKOOPKANTOOR TOONT HAAR met de zuivere PIJPORGELKLANK en enorme speelmogelijkheden: MODEL 8741: twee 5-oktaafs klavieren en 30-tonig pe daal. verstelbare registers en een groot aantal stemmen; MODEL 622: als boven, doch met 4-oktaafs klavieren en 25-tonig pedaal; MODEL PRELUDE; twee 4-oktaafs klavieren en vast 25-tonlg pedaal; PRIJS VOORLOPIG SLECHTS 3175,- CO.MPLEET. MODEL fLARELLO: het elektronische orgel met meer mogelijkheden, fraaie kleine kast ln noten of teak, PRIJS SLECHTS 1975,-. In Bruinisse, Ned. hervormd verenigingsgebouw, Deestraat op maandag 11 en dinsdag 12 maart. Beide da gen van 16.00-22.00 uur. Alle instrumenten zyn volledig gegarandeerd. Volledige service door eigen onderhoudsdienst. Vraag documentatie en dealeriyst. Verkoopkantoor VohHna-Excellent. OOSTEREND- TEXEL, Oesterstraat 21, telefoon 02223 - 436. Krepelstraat 4, telefoon 01110 - 2187, Zierikzee Onze specialiteit: boeren jonge- en boeren belege is, een delicatesse apart SCHOUWEN-DUIVELAND ZIERIKZEE voor de cursus die aanvangt 16 augustus 196 voor de vakken: a. metaalbewerken b. autoherstellen (monteur) c. elektrotechniek d. schilderen e. timmeren f. brood- en banketbakken toegelaten worden zij, die op 1 augustus 1968 de zes klassen van een lagere schooi met goed gevolg hebben doorlopen, ongeacht de leeftijd. Aan de school bestaat de mogelijkheid tot opleiding voor uts - ats - machinistenschool - zti e.a. Er bestaat in bepaalde gevallen de mogelijkheid in aan merking te komen voor een toelage, in de rei»- en stu diekosten. Aanmeldingen vóór 12 april 1968 bij voorkeur via het hoofd der lagere school. De directeur, F. G. Scherjon VLISSINGEN-OOST Hoechst- Vlissingen NV heeft deze week de eerste schepen in zijn haven ont vangen. Een markant moment by de bouw van de nieuwe fabriek in het Sloegebied. Schepen met la dingen kiel en cokes waren het, materiaal dat Hoechst gebruikt mende maanden geleideiyk op toe ren komt. De haven ls op het ogenblik zo goed als klaar. Aan de accommodatie (een loskade van 196 meter) wordt, de laatste hand gelegd. Een kraan voor het los sen en laden van schepen wordt geïnstalleerd. Deze luchtfoto geeft een beeld van de werkzaamheden in de Hoechsthaven op het mo ment, dat het eerste schip nog niet was gearriveerd. (Luchtfoto Slagboom en Peetere) Op zondag 10 maart aanstaande or ganiseert de gymnastiekvereniging .Achilles' te Middelburg ln samenwer king met ,De Zebra', de kampioen schappen turnen voor meisjes van di strict West-B. De wedstrijden zullen ge houden worden in de sporthal te Mid delburg, aanvang 13.45 uur. VLISSINGEN In de nacht van woensdag op donderdag sloeg de kust vaarder .IJselstad' in de binnenhaven van Vllssingen omstreeks één uur los van zijn meertouwen. Het schip raakte fel op drift door de stormachtige wind en ramde het dichtbij liggende kustvaar tuig .Kate Hliitz'. De botsing veroor zaakte tamelijke averij. Donderdag nam de rijkspolitie te water uit Wemeldinge de zaak in onderzoek. IN DE KLOOSTERSTRAAT WESTKAPELLE VW-secreta- ris-penningmeester A. Huibregtse, al jaren de stuwende kracht achter de Westkapelse VW, en zijn admi nistratrice kunnen vanaf het aan staande seizoen de duizenden zo mergasten in deze badplaats aan de Noordzee van advies en inlich tingen voorzien in een modern en naar de eisen van de tijd ingericht WV-kantoor. Burgemeester F. Bulder heeft dit nieuwe informa tiebureau aan de Kloosterstraat donderdagavond in aanwezigheid van talrijke gemeentebestuurders en WV-functionarissen officieel geopend. Een mijlpaal en tevens een sluitstuk van de opbouw van de plaatselijke VVV, noemde Westkapelles VVV-voorzitter dokter M. Huygens de opening ran dit kantoor. Nu de VW en het gemeentebe stuur een hadplaats hehben gecreëerd, die het afgelopen seizoen 325.000 over nachtingen telde, past daarin volgens de voorzitter geen klein kantoortje meer. Dokter Huygens was secretaris Huy- hregtse zeer erkentelijk, dat hij een deel van zijn woning heeft afgestaan om daarin het kantoor, compleet met wacht ruimte en balie, in te richten. Burgemeester Bulder achtte de ope ning gekozen op een psychologisch juist moment nu ln het ontwikke lend Zeeland het accent op de re creatie gelegd wordt De burgemees ter vroeg zich af of de gedachte, mo- I gelijk uitgewerkt via de plaatselijke of de provinciale VW. ook bij de be- volking ingang zal kunnen vinden om j de zomergasten meer te bieden, voor- al door de steeds groeiende concur rentie in de recreatieve sector. Inderdaad moet Westkapelle nog uit de I beginperiode .opkomen'. Er zijn vele Initiatieven genomen voor de verbouw van huizen tot zomerwoningen en -hui zen. maar wil men de concurrentie met de .zonnelanden' kunnen doorstaan dan zal men moeten kunnen voldoen aan de steeds stijgende vraag naar luxe van de zomergasten. Tijdens deze bijeenkomst had de heer Bulder nog een prettig nieuwtje; dat deel van het Westkappelse strande dat na de herindeling bij Valkenisse behoort, zal in het aanstaande seizoen nog bij Westkapelle behoren. Volgend jaar zal Valken'sse er de revenuen van plukken. Tot slot meende burgemeester Bulder nog, dat men zal moeten blijven ijveren voor betere strandtoegangswegen. meer parkeerruimte en op korte termijn ook een goede kampeerverordening. Provinciaal VW-voorzitter mr J. Moo- lenburg vond de opening van het kan toor .iets bijzonders'. Als de voorzitter en directeur J. P. de Regt bij windkracht 7 naar Westkapalle komen, dan mag men het zo wel noemen, vond mr Moo- lenburg. Hij herinrerde er aan, dat het VW-werk in Wes "apelle heel snel een frote vlucht genom n heeft. Mr Moolen- urg hoopte niet. dat het werk de heer Huibregse en zijn administratrice over het hoofd zal groeien. .Zo wel, dan is de oud-voorzitter straks gaarne bereid een middagje te komen kaarten tellen. Be langeloos' De heer Moolenburg bracht by deze gelegenheid zün naderend vertrek als provinciaal WV-voorzitter aan de orde. .Het weggaan is met pijn in het hart, maar ik heb gemeend het te moeten doen nu mqn loopbaan by de gerechtelyke macht geëindigd is omdat ik vind, dat een jongere kracht op deze plaats hoort'. De heer J. P L. van Manen, directeur van de NV Streekvervoer Walcheren, zei verheugd te zijn. dat de VW West kapelle nog vóór dit sluitstuk van de opbouw het agentschap van deze onder neming op zich heeft whiten nemen. Jk hoop, dat de samenwerking vruchtbaar zal zijn', merkte de heer Van Manen on. Burgemeester A. Koevoets van Valke nisse. sprekend namens da WVs van Koudekerke en Zoutelande, verzekerde zich gaarne thuis te voelen in een sfeer, waarin gedacht wordt aan goede zorg voor de toeristen. Hij meende, dat de badplaatsen niet bang voor elkaar hoeven te zijn; hij zag integendeel vee! meer heü in overleg. Tijdens deze avond werden overigens daarvoor de eerste contacten ai gelegd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 25