Oudervereniging gymnasium legt zich bij onvermijdelijke neer BILT Vitrite werkt weer normaal Middelburgers protesteren tegen 19 huurverhoging DOW en NSM willen elkaar hulp verlenen bij calamiteiten 2 WETHOUDER WATTEL: .VERHOGING IS GEBASEERD OP BILLIJKHEID' Duitser ernstig gewond na val van 25 meter Gestolen voor verjaardag BRANDWEER: BIJNA 100 MAN BIJ DOW horloge ALMANAK Vroege koekoek in het land van Nisse MAQUETTE WATERKERING HAVEN VAN BRESKENS Bronchiletten LATIJN VIA TAAKUREN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 28 FEBRUARI 1968 MIDDELBURG De NV Vitrite j Fabriek te Middelburg heeft met ingang van maandag ,j 1 de tijdelijke werktijdverkorting be ëindigd, zo deelt de directie van deze onderneming ons mee. De; destijds te hoge voorraad is in-j middels .teruggebracht tot een zeer redelijk peil. Zoals bekend verleende de arbeidsin spectie toestemming om met ingang van 6 februari 196T in een aantal afdelingen van het bedrijf tijdelijk de wekelijkse werktijd te verkorten. In de praktijk heeft dit betekent, dat op maandag in een aantal afdelin gen niet of slechts in zeer beperkte omvang is gewerkt. Voor de uren. die onder deze werk tijdverkortingsregeling vielen Is door toepassing van de wachtgeld- en werkloosheidswet een inkomen uit gekeerd van 80 procent, dat door het bedrijf is aangevuld tot 100 pro cent gedurende de eerste zes weken en tot 90 procent voor de volgende 20 weken, een en ander overeenkom stig de door de desbetreffende be drijfsverenigingen gegeven richtlij nen. De directie deelt voorts mee, dat de fi nanciële toestand van het bedrijf ge-, zond is. Het personeelsbestand is ge- leidelijk teruggelopen en ligt mo- menteel circa negen procent lager, dan een jaar geleden, zo wordt voorts medegedeeld. Met het nu aanwezige personeel (640; personen) en de beschikbare outilla ge kan de inmiddels wat aangetrok-| ken omzet bijgehouden worden. ONDERSCHEIDING VOOR TERN EU ZEN S' BEDRIJF HUURDERS GRIFFIOENWONINGEN EISEN MEER COMFORT MIDDELBURG De stichting ,Goed wonen' te Middelburg wil de huurders van de 110 zogenaamde .Griffioenwoningen' per 1 maart van dit jaar een huurverhoging opleggen van gemiddeld 19 procent. In geld uitgedrukt komt dit neer op een gemiddeld bedrag van 22,— per maand. De adviescommissie, samengesteld uit bewoners van de .Griffioenwo ningen' heeft de overige huurders inmiddels laten weten dat ze zich niet zomaar zonder meer bij deze huurmaatregelen moeten neerleg gen. In een rondschrijven zegt de commissie vervolgt: .By een gemiddelde huurver- onder meer: .Wij wijzen u erop dat de no ~J huur conform de huurovereenkomst voor één jaar is gesloten en zonder schrifte lijke opzegging telkenmale voor één jaar is verlengd'. Dit betekent dat een huurder geen opzegtermijn kan worden i te passen aan de eisen van ae ujcr. Men noemt vervolgens op: de thans onhygiënische keuken, deze is aan verbetering en modernisering de aanleg van eventuele individuele centrale verwarming e.q. het leggen van de gasleiding naar aansluitpun- ten bij iedere schoorsteen en scheppen van mogelijkheden verwarming van overige kamers en betegeling van de badkamer, het bij de bouw aangebrachte betonemaü is niet meer acceptabel; uitbreiding van het aantal stopcon tacten, ook uit veiligheidsoverwe gingen is dit noodzakelijk; modernisering van de schoorsteen, mantels; aanleg van een centraal antenne. opgelegd ais daarbij de contractuele op zegtermijn niet in acht is genomen. De circulaire vervolgt: .Deze lange huur termijn is van belang voor de huurder In de brochure .Huurliberalisatie' van het ministerie van volkshuisvesting en jimtelijke ordening wordt aan de duur an de huurtermijn bijzondere aandacht; - als zijnde in het belang van de huur-, er besteed'. .Het komt ons goed voor dat de bewo ners van de griffioenwoningen de door, het stichtingsbestuur voorgestelde huur- hoging niet gerechtvaardigd, gelet op Enerzijds is deze willekeurig haar da tum vastgesteld in strijd mét de huur- ivereenkomst, anderzijds is deze ver hoging inet gerechtvaardigd, gelet op de bewoonbaarheid van de woning. Het rondschrijven de adviescommissie hoging van j 22 per maand per woning zou een uitgave voor woningverbetering van ongeveer 300.000 voor hel gehele1 "J"'*"*™: winddlchtheH complex (dus: 110 woningen) gerecht-1* i "i vaardigd zijn Hiermee stijgt het woon- van ra,l,en n deuren, genot voor de bewoner en de waarde'De adressanten besluiten hun bezwaar- van de woningen voor de woningsüch- schrift: .Voor zover door mij een of meer van bovenstaande voorzieningen voorzieningen stichting Goed Wo- voor e'Sen rekening getroffen zijn. zou- •enstemming zijn ge- den de kosten moeten worden gecom- de hoogt "van dehmir C1 van do oontrnottermijn. Ton,lotte vest,- ,k uw sandaeht oP d, Ui II voor februari 1968 c"verse verzakkingen in de bestrating, geldende huur te blijven Letalen. In- Aangezien de toegankelijkheid tot de dien zulk, uil de ie,,, tie ,an het ™S» belangrrUke zaak te dient -ttfbtmg.be.tmir uoed Wonen nodig het gemeentebestuur hierop door u bljjken, overwegen wij het .Zolang ii en nen niet tot o na afloop voorziening, de bedrijfsvereniging, het gemeenschappelijk administratie kantoor. de vakbonden, de bij de ar beidstijdverkorting betrokken over heidsinstanties In Den Haag en de eigen ondernemingsraad hebben in zeer goede verstandhouding met de bedrijfsleiding samengewerkt en veei medewerking gegeven om getroffen maatregelen zo juist en efficiënt mo gelijk te realiseren, zo deelt de di rectie van de Vitrite tenslotte nog mee. VLISSINGEN De heer F. J. R. uit Recklinghausen (Did.) is dinsdagmor gen levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van een hoogte van onge veer 25 meter op het terrein van .Hoechst' te Vlissingen-Oost. Hy werd met een schedelbasisfractuur en een beenbreuk met de bedrijfsam- bulance overgebracht naar het Sint-Jo- sephziekenhuTs te Vlissingen. R. een werknemer van de firma te Es sen, was bezig met het schilderen van bescherm kappen van een transportband. Op onverklaarbare wijze viel hij hier vanaf in een 25 meter lager gelegen trechter van een bunker. Het ongeval gebeurde om half twaalf VLISSINGEN De politie te Vlissin gen heeft in verband met de diefstal van een dameshorloge, die vorige week werd gepleegd, de 20-jarige J. G. M. P. uit Geleen aangehouden. Bij onderzoek bleek dat hij behalve dit horloge, waar van aangifte was gedaan, nog twee horloges en drie ringen had ontvreemd. Deze diefstallen heeft hij bij drie ver schillende juwelierszaken te Vlissingen gepleegd. Het dameshorloge had hij als verjaardagsgeschenk aan zijn meisje gegeven. P. had uit een boekwinkel ook nog een vulpen meegenomen, die bij eveneens aan zy'n meisje had cadeau gedaan. De jongeman wer din verzeker de bewaring gesteld en zal aan de offi cier van justitie worden voorgeleid. TERNEUZEN Dow-Chemmal Nederland en de Nederlandse Stikstof Maatschappij te Sluis kil zijn in principe bereid elk aar bijstand te verlenen in ge val van calamiteiten. Over deze wederzijdse bijstand worden mo menteel besprekingen gevoerd. Dit werd dinsdagmorgen in het hoofdkantoor van Dow te Ter- neuzen medegedeeld tijdens een bijeenkomst waarop de ,AM Griswold-award 1967', een vei ligheidsonderscheiding, aan het personeel werd uitgereikt. De heer R. F. Bollen, directeur produk- tie van DOW Nederland reikte de onderscheiding tilt aan de heer E. D. Stradmeijer, belast; met de leiding van de afdeling veiligheid en voorko ming van bedrijfsschade, die de be ker namens het personeel in ont vangst nam. Daarbij bleek dat de werknemers van het Temeuzense be drijf in 1967 geen enkel ernstig on geval hebben veroorzaakt en nu reeds meer dan 1.8 miljoen manuren hebben gewerkt zonder dat een ern stige verwonding werd ojfinen, die werkverzuim tot gevolg zou heb ben gehad. I)e hoofden van diverse afdelingen ontvingen een soort van veüigheidsdiploma. De ,A. M. Gris wo ld award', genoemd naar een DOW-employé die zich met veiligheidsmaatregelen zeer verdien stelijk heeft gemaakt, wordt jaar lijks in Europa verleend aan de werknemers van dat bedrijf dat de grootste verbeteringen op het ter rein van de bedrijfsveiligheid heeft weten te bereiken. Vorig jaar werd het uitgereikt aan het personeel van DOW-Botlek. het uitte,ken van de onder.chei- scheiding, waaraan door DOW giro- te aandacht wordt geschonken, be stond ook van buiten het bedrijf be langstelling. Zo waren daarbij aan wezig de colleges van b en w van Terneuzen en Hoek, de voorzitter en secretaris van de Zeeuws-Vlaamse! kamer van koophandel en anderen, j Leeuwse Parkeren Een tragisch verhaal vandaag van een verbrokkeld stuk Terneuzens verlovingsgeluk, te pletter gelo- oen op de klippen van het par keerprobleem. Een mooie typiste rende daar om hall zz* terug het kantoor in: haar auto stond geheel door dub- belparkeerders ingesloten. Maar er icas toch teel iemand die haar even thuis kon brengenT Van alle kanten schoten de auto bezitters toe. Nadat ze, tcat au toritair, een keuze had gemaakt, installeerde ze zich geriefelijk naast de bestuurder. Het v:as een korte rit. TZm in een kopje koffieT' vroeg ze lief. Zeg dan maar eens nee. Eenmaal binnen was het babbelen geblazen. ,Nog een kopje koffief' En hoewel het al naar half zeven liep, zei hij gretig ja. Jk heb ook nog wat sherry staan van m'n verjaardag'. De tijd vloog om en op het laatst moest hij bovendien besluiten de auto maar te laten staan. En bij het afscheid kwam dat fatale mo ment dat voorgoed een schaduw zou werpen op zijn onbevlekte le venswandel: hij gaf het goeie kind een klein kusje. Om tien uur stond hij builen. Maar inplaats van nu. ruim twee uur over tijd, naar zijn verloofde te gaan, liep hij eerst nog een cafe binnen. Hij gebruikte snel een verversingpakte het krijtje v.an het biljart en smeerde hier mee handen en overhemdsmouwen flink in ,Waar heb jij gezeten T' liep zn verloofde op het huwelijk vooruit Prestatie Jhnt, dat zal ik je zeggen. Truus- je d'r auto stond ingesloten. Toen heb ik Y naar huis gereden en nog even een kopje koffie ge dronken en een glaasje sherry. En laat ik maar direct schoon schip maken: ,k heb 'r een klein kusje gegeven'. yle liegt, 'k zie het aan je mou wen, je bent weer wezen biljarten'. De heer Bollen noemde de in Terneuzen bereikte prestatie uitzonderlijk. Naar zijn mening komen dergelijke records slechts tot stand door eenj goede organisatie, samenspel en een onafgebroken ijver var de afzonder- lijke werknemers. Mr G. A. van' Haeften. directeur bureau vereni ging van de Nederlandse chemische industrie, zei dat met name de zorg; voor de veiligheid in de chemische industrie vooral de laatste 25 jaren enorm is toegenomen. Het verheugde hem dat aan een be langrijk lid van de vereniging, deze mooie prijs is toegekend. Hoe de presteren om gedurende een vol jaar zonder een ernstig ongeval te werken, vertelde de heer Stradmeij er. De DOW-werknemer wordt al bij zijn indienst treden geconfronteerd met de hoge eisen welke van hem wor den gevraagd op het gebied van de veiligheid. Elke werknemer krijgt een soort van beginselverklaring in kaartvorm waarin tot uitdrukking is gebracht wat van hem wordt ver wacht. De directie gaat er zelf van uit dat alle ongevallen kunnen worden voor komen wanneer ledereen zich maar van zijn verantwoordelijkheid bewust is. Uitvoerig zette de lieer Stradmeij er de algemene programma's en richtlijnen uiteen, hoe meldingen van ongevallen en Incidenten dienen te geschieden en wat DOW doet aan de veiligheid in haar Temeuzen se bedrijven. Beroepsbrandweer Om een enkel voorbeeld te noemen op het gebied van de brandbestrijding, van enorm belang bij chemische be drijven. Dow-Terneuzen beschikt mo menteel op het hele bedrijf, Inclusief de dag- en nachtploegen over een brandweerkorps van 75 man. waar van er 11 beroeps zijn. In de toe komst zal dat korps worden uitge breid tot bijna 100 man waarvan 17 beroepsbrandweerlieden. De heer Stradmeijer lichtte zijn tn- terressant betoog toe met een aantal dia's, hoofdzakelijk van schema's. Na het officiële gedeelte was er voor de genodigden een voortreffe lijk verzorgde lunch in hotel ,Rot- Eén koekoek maakt nog geen lente, hoewel het er dinsdag wel op leek. Vier Bevelanders, bij Nis- se bezig met het opscheppen van uien. hooiden de eerste roep van de koekoek. .Erg vroeg voor een koekoek', was hun mening en dat had niet al leen te maken met het vroege ochtenduur. De koekoek is in de regel een maartse roeper. Hoogstwaar schijnlijk is het mooie voorjaars weer niet geheel en al vreemd geweest aan dit vroegertje. •chtskundige bijstand'. Bij deze circulaire is een formulier gevoegd dat de huurders, die de me ning van de adviescommissie delen, ver ondersteld worden op te sturen naar het TERNEUZEN Dow-Chemicat Nederland te Terneuzen heeft vo rig jaar weer zonder een ernstig ongeval gewerkt. Directeur R. F. Bollen reikte daarvoor aan het personeel een veiligheidsonder scheiding uit, die de heer E. D. Stradmeijer, veiligheidsofficier van het bedrijf in ontvangst nam. (Foto PZC). Inbraak in ulo te Terneuzen TERNEUZEN Tijdens het weekeinde is er ingebroken in de christelijke ulo school aan de Grenulaan te Terneuzen. Via een raam aan de achterzijde van het gebouw is men het pand binnengedron gen. De lokalen werden doorzocht, maar er wordt niets vermist. De politie heeft de zaak in onderzoek. getekende persoonlijk bezwaar gemaakt tegen de invoering van de voorgestel de huurverhoging. Dat bezwaar is gebaseerd op het feit dat de door de huurder en de stichting afgesloten huurovereenkomst is aangé- gaan voor de tijd van één jaar met een opzegtermijn van één maand en de om- j stancfigheid dat de huur nimmer schrif- I telijk is opgezegd. worden geattendeerd' Van de zijde van de adviescommissie deelde men ons nog mee dat het hier niet zozeer een woningstichting als wel een gemeentelijke aangelegenheid zou betreffen. .De huren worden namelijk afgedragen aan de gemeente-ontvanger". Billijkheid Eisen De ondertekenaars van het bezwaar schrift vestigen voorts de aandacht van het stichtingsbestuur op hun vaste me ning dat ,een hogere huur alleen ver- De wethouder van sociale zaken, vc gezondheid en volkshuisvesting, de heer M. Wattel, bleek ons op de actie de advicseommissic nog geen commen taar te kunnen geven. .lig heb die eulaire nog niet gezien. Zodra die bin nenkomt zullen we hem bekijken'. De heer Wattel merkte op dat de grif fioenwoningen eigendom van de ge meente zijn. Het beheer is echter in han den van de stichting Goed Wonen, waar in onder andere ae gemeente partici peert. Het bestuur wordt medegevormd door vertegenwoordigers van de huur ders. ,Per blok zit één huurder op een bestuurdersplaats', aldus de heer Wat tel. .Het besluit tot huurverhoging billijkheidsoverwegingen genomen door het bestuur. B en w hebben het goedge keurd'. Wethouder Wattel, zelf voor zitter van Goed Wonen, is niet bereid iets te zeggen over de actie, waarvan hem nog niets bekend is. Hij is wel be reid in te gaan op de achtergronden van de voorgestelde huurverhoging. .De griffioenwoningen zijn gebouwd als premiewoningen. Daarom hebben we een ministeriële beschikking nooit verhoging kunnen doorvoeren. De ah- surde situatie doet zich voor dat de huurprijs van deze nuddenstandswonin- gen na verschillende kostenstijgingen beneden die van de zeer gewone wo ningwetwoningen is komen te liggen' De lieer Wattel vervolgt: .Iedereen weef wel dat In de griffïoenwonin- gen over liet algemeen mensen wonen met hogere inkomens dan de huur» ders van woningwetwoningen. Za moeten voor ruimere huizen en een betere stand echter minder betalen. Dat, is geen goede situatie. Nu de huiirliberalisafic een verhoging mo gelijk innnkt hebben we gelet op die omstandigheden uit billijk heidsoverwegingen besloten ook éen verhogin gtoe te passen. Volgens ons kan het alsnog onderzocht worden'. Adviescommissie Dn heer Wattel zegt verder dat het be stuur van Goed Wonen niet op ei houtje tot de verhoging is gekomen. hebben de huuradviescommissie inge schakeld als een deskundige in deze zaak. We hebben het advies van deze deskundige bij het vaststellen van di verhoging zonder meer opgevolgd'. Volgens de wethouder zal het voor do bij deze ene vei bedrag zou no hoger moeten liggen, berekend naar d verkoopverkeerswaarde. Maar we vor den het niet redelijk om een al te fors bedrag ineens te eisen. Vandaar dat we besloten hebben de zaak in etappes af te wikkelen'. ADVERTENTIE Hoestdrank in tabletvorm.95ct Slot unn pagina 1 wrevel achter de forumtafel. .Infor meert u maar eens bij de bietenheren en het waterschap', aldus ir Zuur deeg. Burgemeester J. A. Eekhout en wethouder P. Zegers verwerkten in tussen de volgende vragen en sugges ties. De uitnodiging voor deze .teach- in' kwam van een comit, waarin de VW, de winkeliersvereniging en de vereniging .Havenbelangen' participe ren. De nieuwe dijk, die van de vis mijn naar de promenade loopt, via de havens, is in 1970 gereed. Men begint in 1969 met de aanleg. Zienswijze van de heer Korstanje: ,U znlt zeggen: als de overheid schade maakt, moet de overheid die schade vergoeden. Maar het gaat hier om een rechtmatige Deze. maquette laai. de toestand zien, zoals die na de verbetering van de waterkering rond do ha ven van Bres/eens zal zijn. overheidsdand, Op hel ogenblik Is het zo: mocht er schade ontstaan dan Is het rijk volgens artikel 8 van de deltawet niet aansprake lijk'. V erbeterim I de raadsbespreldng daarover ter sprake de ouders wordt genomen. bracht verklaarde hij toch wel bezwarenr— ,w" r komt'. wachten of de raad er voor voelt en of' de scholengemeenschap te mr I>r(jber op. Uiteraard kwam tijdens deze informa- zo lichtte burgemeester mr J. Drijber,| tevens president-curator van het gym-i nasium, toe, dat het het meest verkies-1 lijk is om de scholengemeenschap in mHSiaT",1"®" U* volrbSli °°k ™"d Stumphte, de „pmer-l 4. k.appe Iu» te. Ate 4» ,«te*l>.lI 'me 1 te door de staatssecretaris van onder- j ho, - aan de krappe kant is. Als deze gedach-l te door de staatssecretaris van onder-b - stan(ipunt van de inspecteur is, wys gevolgd wordt dan zal het gynma- dal 1>alljn ;r/d(. brugklas wel degelijk MIDDELBURG Bestuur en leden van de oudervereniging van het stedelijk gymnasium te Middelburg hebben zich neergelegd bij het onvermijdelijkede opneming van het gymnasium in een gemeentelijke scholengemeenschap, sa men met rhbs en mms en gemeente lijke ulo. ,Met leedwezen', zo stelde de voorzitter van de oudervereniging, dok ter J. Stomphiua, het gisteravond tij dens een informatieve bijeenkomst van deze vereniging in De Schakel. Nadat de emoties in de afgelopen weken hoog; zijn opgelaaid achtte de heer Stumphius het echter niet nuttig om uitgebreid' Burgemeester Drjjber nam bovendien over deze zaak na te kaarten nu de ge- belangrijke bron van mogelijke on- meenteraad eenmaal een beslissing heeft ragt voor°de toekom „eg door te ver- sium gedurende het aanstaande school jaar geassocieerd worden met rhbs en ulo. En dankzij deze bijzondere vorm van associatie aangenomen mag Im mers worden, dat dé scholengen ieen- schap volgend jaar wél zal starten kan het zogenaamde brugjaar voor de betreffende scholen voor het aanstaande al volledig tot zijn recht komen. ADVIESCOLLEGE lengemeenschap op te nemen. .Het hét" Haarlems* "voorbeeld in begin nuttiger te praten over de toekomst bMlotcn h<.bben aan de raad voor te meende dokter Stumphius. mogelijk zijn en zou een eventuele op heffing evenmin uitgesteld kunnen wor den dan achtte de oudervereniging het verstandig te porteren voor een gemeen telijk scholengemeenschap, college van Toén de heer Stumphius het voorstel curatoren door de Inwerkingtreding van van b en vv om het, gymnasium by de -erband toe, dat deze Latijnuren gevonden moeten worden in de toepas sing van taakuren. Gedacht wordt aan ten minste twee .taakuren' Latijn. Dokter Stumphius was zijn betoog be gonnen met een toelichting te geven op hetgeen de oudervereniging tot nu toe gedaan heeft. Hij bracht daarbij oa. in herinnering de brief, die de ouderver- eniglng tn november vorig jaar aan het; De burgemeester gaf de heer Stumpln- gemeentebestuur zond en waarbij in lus foe. <lat de eerste opmerking In de eerste instantie gepleit werd voor een l emotionele sfeer gemaakt is. De wet- zelfstandlg gymnasium. Zou dit niet 1A~~ ""l,Mo •erzekerde Drybei te hebben tegen enkele opmerkingen van :p,e beer stumphius herinnerde er aan. wethouder M. A. U. Hubregtse van on-|dat enkele ouders door de uitlating van geen hoog, maar derwijs. De uitlating van de wethou-j de wethouder geporteerd waren voor een drag', der tijdens de behandeling van het voor- rijksscholengemeenschap. .Maar we moe- stel in de raad. dat b en w een selio-1 len on8 hoeden voor opportunisme', lengemeenschap voorstaan, waarin niet meendc de heer Stumphius. die van de ouders zeggen, dat Jantje of Pietje oor(jeei Was. dat <)e verbindingslijnen bij naar het gymnasium moet, vond dokterjeen gemeentelijke scholengemeenschap Stumphius .byzonder ongelukkig te-! gemakkelijker zijn rechtgekomen voor een zeer groot aan-, tal ouders'. Drs Pos deelde de ouders nog mee. dat liet toelatingsexamen voor het aanstaan- UOK vonu ue neer aiuni|iiuus uc upiiiei-' t.,i.00iin.lr .m» U'iilelierse scho- Wng. dat het iwral de ulol^krachten, trapt, dus via een moeliykheids- zljn die byzonder dictoctisch zyn mge- nn(( belz,.||(|,. rijn. Volgend jaar steld en ln st^t zyn de kinderen te e- hrt anlirr%: ,lnn KNM.hie3t de toe ren .leren, niet zo erg prettig en bele- V|.n „,ston ,n de (Ie digend voor de gymnasiumleraren. klas van de lo-era school." Burgemeester Drljber wees er wat dit MUR %nn ,,r laatste betreft op. dat het hier niet gaat l om een uitspraak van de Middelburgse wethouder, maar om een uitspraak van rijksdeskundigen De huidige k.assen van het gymnasium ■worden normaal afgewerkt, zo kon drs f>| I nilHFRN Pos als voorlopige conclusie meedelen. Er DIJ UUDLiIVu „orden besprekingen gevoerd over de igeiykhcid om de eindexamens nieuwe |1 zowel vroeger als lichter in te voe- evenals voor de moderne ta- Zonder van de eisen voor verbetering van de woningen op de hoogte te zijn heeft men aldus de heer Wattel inmiddels al een commissie Ingesteld die op korte termijn rapport moet uit brengen over zaken, die aan de grif fioenwoningen verbeterd moeten wor den. .We hadden namelijk te kiezen uit (wee mogelijkheden. Of de huren laag houden zonder enige verbetering en de griffloèowoningen aanduiden als arbeiderswoningen of de huren optrek ken met verbeteringen - om een aanpassing van het wooncomfort aan de huidige niiddenstandswonmgen krijgen. De laatste mogelijkheid 1 ons de beste, En dat zal dus nu naar ik meen ook gebeuren'. De heer Wattel besluit: ,Ik ben bang dat ze eigenlijk jarenlang voor derge lijke huizen veel te weinig betaald heb- hebben. Ze vergeten ook dat er de griffioen won in gen ontzettend veel be langstelling bestaat. Als lmn in uiterste geval «Ie luitir wordt opge zegd, zijn er zoveel gegadigden dat er op dat punt geen zorgen zijn. Zelfs al« deze voorgestelde verhoging doorge voerd zal zijn. betalen de mensen nog zeer rcdelyk be- A DVBRTBNTtE) NORMAAL stellen om als de scholengemeen- Overigens zal er voor het aanstaande schap een feit Is een college van ad- schooljaar niet zo veel veranderen op het vies in te "tellen nu het college van KtMWi inlntet, dat d» Ut handen van houder bedoelde, zo lichtte mr Drijber toe. dat er met name in het brugjaar meer kansen zyn om de leerlingen te observeren en dat het gemakkelijker voor de ouders is le aanvaarden als achteraf blijkt, dat hun kind geen aan leg heeft voor de studierichting, die zjj zich hadden voorgesteld. Dat betekent styi sieke talen op te stellen. Voor de zittenblijvers zal in dit verband een oplossing moeten worden gevonden. Tenslotte wees burgemeester Dryher en kele vragenstellers er nog op. dat het rijk geadviseerd heeft om nu een scho lengemeenschap in to voeren teneinde de gymnasiumzauk voüig te "teilen. VERWACHT... VEEL BEWOLKING DE BILT Merendeels zwaarbewolkt en overwegend droog weer. Zwakke tot matige in hoofdzaak oostelijke wind. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen als dinsdag. ZON EN MAAN 29 februari Zon op 07.28 onder 1818 Maan op 08.10 onder 19.47

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 2