ZELANDICA Adventieven: planten die van ver komen Eerste volle winst voor St-Aloysius MATADOR WON MET 3-1 VAN SIFRAK eet'n appel! OVER RUIGE HEEMST EN GASPELDOORN Ajax protesteert tegen duel met Feijenoord op 10 maart Dames Arnemuiden tegen Kozakken Boys DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 ZADEN BEHOUDEN IN DE GROND VELE JAREN HUN KIEMKRACH f ,De winter wijkt, de lente lacht; de kluizekens gaan open', dichtte René de Clercq, maar zover is het nu nog niet Wel spuit de lijster reeds zijn felle fluittonen de lucht in en staan de sneeuwklokjes, nog met hun gesloten bloempjes opgericht tussen het loof, en de winter- aconieten met gebogen hoofd, te wachten op een koesterend zonnetje om de lente in 4te luiden, maar de wind behoeft slechts bij een hogedrukgebied naar het noord-oosten te draai en om de ijzige koude uit het poolgebied hierheen te brengen en dan zitten we nog midden in de winter. In het waterwin gebied is de gaspeldoorn laat dit jaar; balsempopulier en esp schuiven echter al hun kleveri ge blad- en katjesknoppen, maar ook die zijn in afwachting. Ik zal daarom dit artikel nog niet wQden aan de lente, doch, geïnspi reerd door de overpeinzingen van .Polderman' over landverhuizers en passanten, iets vertellen over plan ten. die van verre tot ons kwamen; sommige om hier te blijven, andere om na een of meer jaren weer te ver dwijnen. Deze soorten zijn in de floris- tiek bekend onder de naam van .Pot- hoofdplanten' of adventieven. Zij kunnen, behalve op akkers tussen ge- importeerd zaaizaad, worden gevon den op spoorwegemplacementen, overlaadplaatsen aan havens, wol wasserijen en textielfabrieken, op slagplaatsen van geïmporteerd graan en meelfabrieken, kortom daar waar goederen afkomstig uit andere lan den worden gelost of verwerkt. Zi1 kregen voor het eerst bekendheid door een fabrieksterrein ,hct Pot hoofd' aan de kade te Deventer, waaraan dus de naam pothoofdplan- ten ontleend is. In Zeeland zijn of waren zulke plaat sen: de meelfabriek te Middelburg en die te Sas van Gent, het haventerrein van Vlissingen, een textielfabriek te riinge. een viiinisstortterreln van de Ned. Spoorwegen te Hoedkenskerke en een z.g. molenbelt te Renesse. In de Jaren, dat lk In Zeeland botaniseer heb lk op deze en andere terreinen zo ongeveer 80 verschillende van deze plantesoorten gevonden. Reeds eerder schreef lk, dat het zoe ken van zeldzame planten niet ln de eerste plaats het doel van de florist is, doch dat het vinden er van gelijk is aan de saus, die de pudding meer genietbaar maakt en men zal zich kunnen voorstellen, dat 11c ln die ja ren vele malen heb genoten. Het is niet mogelijk In dit artikel al deze soorten te beschrijven, maar ik wil bij enkele en bij genoemde plaatsen even stilstaan om ze wat nader te be kijken. De waterpest (elodea canadensis), afkomstig uit Canada, is een onder water groeiende plant, die omstreeks 1860 hier verscheen en zich tot he den zo sterk heeft uitgebreid, dat zij soms grachten en sloten volkomen dichtgroeit. De tengere rus (juncus tenuis) kwam ongeveer terzelfder tijd uit Noord-Amerika en is nu in bijna alle bossen een langs paden en op open plaatsen groeiende iredplant geworden, die niet meer uit ons sor timent is weg te denken. Omstreeks het midden der vorige eeuw is een klelnbloemige composiet, het knop- kruid in twee soorten (galinsoga parviflora en g. clliata), uit Peru tot ons gekomen. Het is een eenjarige plant, die zich over het gehele land tot in stadstuintjes toe heeft ver spreid. In Zeeland is het bekend als een lastig onkruid, dat tot voor en kele iaren in vele hoomeaarden als ortdorbnrrrnpilnr» nlloenhocrseres WHS en door de fruitkwekers desalniette min als een welkome bodembedekker en structuurverbeteraar werd aan vaard. Aangezien het pas in april klemt en bii de eerste nachtvorsten weer be vriest. is bet thans door de bekende pi-n»iw"on vervangen waartegen bef de strijd heeft moeten opgeven. De hiervoor genoemde soorten zitn dus met meerdere ongenoemde, blijvers geworden. Met granen kwamen en komen nog allerlei onkmidzaden mee De meelfabrioV te M'ddelhurg was een zeer rifk terrein voor deze nlan- ten. omdat het uitgesebonnde afval ter plaatse werd weegeworpen Fln- Adventteve grassoorten van Sor ghum en Setaria aan de Kadijk te Kruiningen. risten als mej. Ogterop en Brakman hebben daar hun herbarium ruim kunnen aanvullen. Bij mijn komst in Zeeland in 1941 werd in de meelfa briek al lang geen graan meer ver werkt. maar desondanks vond ik op het terrein ook toen nog een twintig tal adventieve soorten. Dit waren toch ook .passanten' die de concu- rentie met de eigen plantengroei niet kunnen volhouden. Hoe kwam het dan dat zij er, vele jaren na aanvoer, toch nog waren? Wel, bij de fabriek stond een woning met een heel grote moestuin, die elk jaar werd bewerkt en bezaaid, doch waar niet al te zeer op het onkruid werd gelet. Daardoor kregen ook de buitenlandse, hier ge rijpte onkruidzaden elk jaar een meuw zaaibed, zoals ze in hun land van herkomst op de graanakker ge woon waren en hielden zij het tussen gaande jaren veel graan uit Zuid- Rusland was geïmporteerd, kwamen ook veel adventieven daar vandaan. Op het braakliggende terrein rond de fabriek waren deze planten echter verdwenen. Toen ten tijde van de in richting van het peulvruchtencen trum aldaar, de omgeving werd ge ëgaliseerd en de grond omgewerkt, kwamen ook daar weer adventieve planten tot groei. Een bewijs, dat de tende op een goede gelegenheid voor kleming. Van de vele soorten moge ik noemen: een Drachtig blauw bloei ende oosterse ridderspoor, een roze bloeiende ruige heemst, een zeer in teressante, roodbloeiende hoornpapa ver met heel lange zaadlozen en de klelnbloemige gele slipteunisbloem. Begin deze maand was het 15 jaar geleden dat de grote overstroming Zeeland trof. Daarbij werden ook de Krulnlngenpolder en de polder van Waarde overstroomd. De laatste niet doordat de zeedijk het begaf, doch de tussen belde polders als schelding ge legen Kadijk. Deze dijk werd weer het eerste hersteld en aan de ztjde van de Kruiningeripolder, waar het water met vloed en eb nog mee op en neer ging. werd de glooiing versterkt met z.g. Koreamntten. Dit Is een embal lage, gemaakt van rijststro en gebe zigd voor aanvoer van sojabonen uit Mandsjoerije en China. Deze zakken werden opengesne den en uitgespreid over de verse kleiglooilng, waarover een ver sterking met rijshout, bezwaard met basaltkelen, werd gelegd. Met deze zakken werden tevens de ln dat stro aanwezige onkruidzaden aangevoerd, terwijl daarin ook wel sojabonen waren achtergebleven. Deze zaden en bonen kwamen in de zomer van 1953 tot groei en ve le planten ontwikkelden zich in het mooie najaar volledig, bloei den en kwamen tot vrucht. Ik vond daar een twaalftal soorten, waaronder: studentenkruid, een familie met oranje-gele bloemen; sie- fesbeckia orientalis, een composiet ie slechts eenmaal eerder in Neder land was gevonden; twee soorten ste kelnoten, waarvan de soort xanthium spinosum behalve op de vruchten, ook onder de bladeren scherpe drie delige doorns heeft: commelina com munis, een blauwbloeiend familielid van de In de huiskamer gekweekte tradescantla's; enkele grassoorten, die in Oostazië om de grote zaden als voedselgraan worden gekweekt en natuurlijk sojabonen. Deze laatste soort wordt ln Nederland niet ge kweekt, vermoedelijk omdat het kli maat niet geschikt is en zij niet rijp wordt, doen door het mooie najaar was dat in Zeeland aan de warme zuidglooilng van de Kadijk wel het geval en behalve planten met rijpe peulen, ligt thans in mijn herbarium ook een zakje met daar geoogste so jabonen als bewijsmateriaal. De hler- bedoelde planten hebben het aan de Kadijk enkele laren uitgehouden, doch zijn thans alle verdwenen. In verband met plaatsruimte en de uitgebreidheid van de stof, kan ik over de op de andere adventiefterreinen gevonden planten hier niet verder doorgaan, doch ik hoop te zijner tijd ook daarvan iets te vertellen, want het vinden van een bijzondere plant kan ook voor minder geïnteresseer den soms leiden tot plezierige waar nemingen in de natuur. Van onbeken de soorten zal lk gaarne bericht ont vangen en een poging tot determina tie verrichten. A. de Visser. Ruige heemst op meelfabrieks- terrein te Middelburg. f ADVERTENTIE) snoep verstandig: TAFELTENNIS I DEN HAAG Ajax-Feyenooru de bezwaren van Fejienoord om deze In haalwedstrijd woensdagavond 21 februa ri te spelen is thans van de zijde van Ajax een protest bij het sectiebestuur betaald voetbal te verwachten tegen het vaststellen van de ontmoeting op de inhaalzondag 10 maart. AJax-praeses Jaap van Praag: ,Een onbegrijpelijke situatie. Van de zijde van 1 sectiebestuur kregen wij zonde <*- avond telefonisch te horen, dat de w. strijd was vastgesteld op woensdagavond 21 februari en maandag stond dat ook in de sportkroniek, het officiële oreaan van de KNVB om dan maandagmiddag weer te horen, dat het zondag 10 maart is\ .Met deze gang van zaken kan Ajax geen genoegen nemen', aldus de heer Van Praag: ,W1J zullen een fel pro test sturen naar het sectiebestuur. Dit is voor ons nauwelijks aanvaardbaar. Met de NTS is het contract al gete kend voor een tv-ultzending en ook de hoofdcommissaris van politie was al door ons Ingelicht. Gemaakte kosten zul len wij op de KNVB verhalen'. Bij de KNVB wordt opgemerkt: ,Het sectiebestuur besloot zaterdag voor zon dag 10 maart een inhaalprogramma vast te stellen. Daartoe behoorde Ajax - Feijenoord. Het bestuur had geen be zwaar Ajax-Feijenoord 21 februari te laten 'spelen, mits belde parti'en daarmee akkoord zouden gaan. In dat laatste schuilt het misverstand, dat in de wereld ls gekomen'. Een beroep van de Ajax-praeses, dat het maandag ook ln de .Sportkroniek', het officiële orgaan van de KNVB heeft gestaan, wordt bij de KNVB van de hand gewezen: ,Dat blad is niet het officiële orgaan van de bond. Wel zijn achterin de officiële mededelingen van de KNVB opgenomen. Daarin staat niets naders vermeld over Ajax-Feijenoord Dat komt nog'. GRENOBLE: De voltallige ploeg Nederlandse schaatsters kort na hun aankomst in het Olympisch dorp in Grenoble. Vlnr: Carry Geijsen, Stien Kaiser, Elly v. d. Brom, Ans Schut en WiUy Burg- metjer. VLISSINGEN In de overgangsklas heren heeft Matador zyn zegereeks voortgezet. Het behaalde nu een 3-1 over winning in Breda op Sifrak. EVVC deed hot heel wat minder en verloor ln Dord recht met 3-0 van Orawi H. MoUer VC had maar drie sets nodig om van Ly ceum te winnen (15-12, 16-14 en 15-11), terwijl leider Libanon n tegen LVC on geslagen bleef: 3-1 (9-15, 15-10. l§-9 en 15-9). Juliana O had alle moeite om Sic Pugno te verslaan: 3-2 (15-3, 8-15, 6-15, 15-18 en 13-15). SIFRAK - MATADOR Sifrak heeft ln deze wedstrijd Ma tador verrassend goed tegenstand ge boden. Met goede aanvallen werd de Vlissingse verdediging soms zwaar harde smash langs het blok was veel gehanteerd aanvalswapen van de volleyballers uit Breda. De eerste set leverde na vrij veel stri,|l een 15-11 overwinning voor Matador op. De tweede set gaf een zelfde spelbeeld ZEIST: De selectie ploeg voor het Ned. elftal: staand vlnr: trainer Groenetvoud, Van Zoghei, Romeyn, Israël, Warnas, De Zoete, Van Beveren, EykenbroekZuurbier, trainer Kessler. Zittend vlnr: Peys, Stoort, Janssen, Wery. Ffal- platz, v. d. Kuilen, Moulijn en Cruyff. lien met het uieo'ndelijke resultaat van 15-10 voor Matador. In de derde set stond aanvoerder Ko Maas zijn plaats in het team af. Dit verzwakte de aanvalskracht van Mata dor in dergelijke mate dat Sifrak in korte tijd een 13-2 voorsprong kon ver overen. Sterk terugvechtend wisten de Vlissingse heren de set nog een enigzins dragelijke uitslag van 15-8 te geven, zij het in hun nadeel. In de vierde set was de rust ln Matador weer terugge keerd en Sifrak moest genoegen ne men met een 15-11 verlies. ORAWI n - EVVC EWC heeft tegen Orawi n geen kans ~ehad om een redelijk resultaat te be- lalen. Vooral in de eerste twee sets brachten de Vllssingers er weinig van terecht. Er zat geen enkel verband in de ploeg, terwijl het ook aan de nodige strijdlust ontbrak. In de derde set ging het heel wat beter. Nu was de strijd lust wat groter, er lukten wat com binaties en Orawl n kwam Ln moei lijkheden. Tot 14-14 ging de strijd gelijk op. maar daarna drukten de Dordtena- ren door tot 16-14. Bij de dames verloor EWC ln Dord recht kansioos tegen St. Paul. MOC won éénmaal en verloor éénmaal. Tegen Sarto n werd het een 3-1 nederlaag, maar WO werd met 3-0 verslagen. EBVC verloor met 3-1 van leidster Delta. RHBS moest na de eerste twee sets gewonnen te hebben de winst toch nog afstaan aan LVC: 2-3. ST. PAUL - EWC De EWC-dames waren in Dordrecht volkomen kansloos tegen St. Paul. In een half uur was het pleit beslecht en konden de Vlissingse dames met een 3-0 nederlaag huiswaarts keren. In de eerste set werd de nederlaag al snel duidelijk. De Dordtse dames liepen di rect uit tot 4-0 en 6-0 en via 6-1 en 10-1 werd de eindstand 15-5 bereikt. Ook in de tweede set werd deze stand bereikt, terwijl de derde set in een 15-1 overwinning voor St. Paul eindig- ADVERTENTIE) Door de beide achtereenvolgende neder lagen van leider Noord wijk Ln de lan delijke tweede klas van het zaterdag voetbal is de spanning in de kopgroep niet weinig opgevoerd. In die leiders- groep zit nu ook Arnemuiden en indien men erin zon slagen zaterdag van Ko zakken Boys te winen en waarom zou dat niet kunnen gebeuren da openen zich nog kansrijke perspectii ven voor de succesrijke Zeeuwen. Het zou ons namelijk geenszins verwonde ren als Noord wijk ook tegen SSS niet tot de volle winst zou weten te komen. DOTO zal zeker al het mogelijke doen om 's-Gravenzandse SV te kloppen, vooral no Amstelveen nog steeds blijk geeft zich niet met degradatie te willen verzoenen. Daarom moei Heerjansdam ook oppassen. SSC '55 is favoriet tegen Excelsior M. RWB kan best nog wat punten gebruiken en om die reden moet' Ter Leede alle zeilen byzetten. In de derde klas komen de 4 Zeeuwse clubs tegen elkaar Ln het veld. Rillan- dia zal er zeker op gebrand zijn om wraak te nemen voor de destijds tegen Terneuzense Boys geleden 6-1 neder laag. Erg gerust zuilen de Terneuzena- ren er niet op zijn. AZW verloor ln Zout eland e met klein verschil van De Meeuwen. De Axelse ploeg zou dus nu graag de volle buit ln de wacht slepen maar afgaande op de vorm van béide elftallen geloven wij niet aan een re vanche. Het zal leider Sprang nog moei te genoeg kosten om van Good Luck te winnen. Als Nivo Sparta van Seolto verliest, en dat ligt voor de hand, komen er nog heel wat clubs in degradatie- gevaar. In de vierde klas B zal Smerdiek zich niet door Wolphaartsdijk laten verdrin gen. Kapelle zou zich door een zege op Wemeldinge ver in veiligheid spelen. Met de nodige inspanning zal Yerseke wel van Nieuwland weten te winnen. Wissenkerke krijgt nu al gelegenheid om zich tegen Krabbendijke te revanche ren voor de forse nederlaag van de af gelopen week tegen dezelfde tegenstan der. Het volledige programma luidt: Tweede klas B: Arnemuiden Kozak ken Boys, DOTO 's-Gravenzandse SV, Amstelveen Heerjansdam, SSC '55 Excelsior M, RWH Ter Leode, SSS Noord wijk. Derde klas Zuid: Rilandia Terneu zense Boys, Seolto Nivo Sparta, Roda Boys SV '54, Good Luck Sprang, Woudrichem Dinteloord, AZW De Meeuwen. Vierde klas B: Smerdiek Wolphaarts dijk, Kapelle Wemeldinge, Yerseke Nieuwland, Wissenkerke Krabbendij ke. ADVERTENTIE ELKE DROGIST HEEFT HET! WILL VAN ZOELENI EN ST-ALOYII BLEVEN ONGESLAGEN Overgangskias: L St. Aloysius is er In geslaagd de eerste volle winst uit Gouda mee te nemen door een 3-7 overwinning op Les Amis in dr 1 overgangsklas van de tafeltenniscompe-1 title. Frans van Waterschoot was weer! ongenaakbaar en won al zyn partijen. Hunter '25 III en Gossima bleven onge-| slagen door overwinningen op TOG en] ELAN. De zaterdag te spelen wedstrijd tegen kesluiter TOG hiedt de Zeeuwen goe- vinstkansen en daarmee de mogelijk heid aansluiting te krygen met dë kop. Gossima 4 3 1 0 7 27-13 Hunter '25 4 3 1 0 7 24-16s ELAN 4 2 1 1 5 27-13 St. Aloysius 4 112 3 19-21 Les Amis 4 1 0 3 2 16-24 TOG 4 0 0 4 0 7-33 Vierde kj< 'as Eerste klas Het spannende duel In de eerste klas A tussen St. Aloy II en Haringman I is door de Zeeuws-Vlamingen met de kleinst mogelijke cyfers gewonnen. Jo Boogaert had weer het belangrijkste aandeel in de zege met 3 wLnstpartijen. Yernimmen won tweemaal terwijl W. Morens als invaller verrassend won van L. Jansen. Laatstgenoemde stelde teleur want hy kon niet tot winst komen. L. Traas won de meeste partyen voor de Goesenaren (2). Ook Will van Zoelen I bleef ongeslagen door een 3-7 zege op Wilno I. Voor de Middelburgers won Lamers al zijn par tyen. Rmus van Breen (Wilno) stelde teleur en kwam niet tot winst. Harin^man II nam in de eerste klas B de volle winst mee uit Graauw door een 3-7 zege op St. Aloy IEL E. de Bakker zorgde bij de thuisclub voor de meeste tegenpunten en won tweemaal. A. Traas won 3 maal en Capello zorgde voor 2 winstpunten. Stand 1 A: W v Zoelen I 3 2 1 0 5 20-10 St. Aloy H 2 1 1 0 3 11- 9 Haringman I 2 10 12 10-10 Wilno I 2 0 0 2 0 7-13 ONA I 10010 2-8 Stand 1 B: W v Zoelen n 21103 14- 6 Haringman EC 2 110 3 1 Wilno II 101015-5 Big Smash 10 10 15-5 St. Aloy III 2 0 0 2 0 4-16 M-Z I bleef ongeslagen door in Graauw met 3-7 nnn liet langste eind te trekken. Moerman kon niet tot winst komen innar zijn teamgenoten A. de Jonge en De l'oorter maakten geen fouten. Ook Ha- ringmnn IV won met grote cijfers. Dit maal ivas Goes II het slachtoffer met een 9-1 nederlaag. Het enige tegenpnnt werd gescoord door J. Franke tegen R Slmonse. Trefpunt I slaagde enn Wil. van Zoelen VI met 7-3 te kloppen v..au bij vooral A. Gilde succesryk was. frefpunt II bleef ongeslagen en behield de leiding in deze klas. Het werd 3-7 tegen PZEM IV die wel iels te weinig overhielden Van Bel, De Bert en Jong- bloets wonnen elk 1 partij. Big Smash V leed de eerste nederlaag tegen M-Z H (7-3) dal hiermede ongeslagen bleef Sarinck. Geellioedt en Hilleman wonnen elk tweemaal Louws was hun echter te terk. Big Smash IV behaalde de eerste ..instpunten door een overwinning op M-Z III. L. Slmonse zorgde voor de helft van de 6-4 zege terwijl C. Baren- dregt en Du Chatermer tegenscoorde. Vierde klas A: M-Z I 3 3 0 0 6 26- 4 Hanngrnan IV 2 2 0 0 4 19- 1 Trefpunt I 3 2 0 1 4 15-15 St. Aloy VI 2 1 0 1 2 13- 7 RSV II 2 0 111 5-15 W v Zoelen VI 3 0 12 1 8-22 Goes II 3 0 0 3 0 4-26 Vierde klas B: Trefpunt II 3 3 0 0 6 22- 8 M-Z II 2 2 0 0 4 14- 6 Big Smash V 3 2 0 1 1 20-10 M-Z III 3 1 0 2 2 14-16 Big Smash IV 3 1 0 2 2 8-22 M-Z IV 2 0 0 2 0 7-13 PZEM IV 2 0 0 2 0 5-15 Afdelingsvoetbal Weliswaar bezetten de belde Sehouwse ploegen, DFS en Renesse, momenteel de twee béste plaatsen in de eerste klas van het Zeeuwse afdelingsvoetbal, maar enkele rivalen zitten nog vlak op hun hielen. Twee ervan. Domburg en Noor mannen, gaan elkaar zondag op het veld van eerstgenoemde te lyf. De thuis club heeft een verliespunt minder dan de bezoekers en gezien het terreinvoc- Tweede klus In de tweede klas A werd tot nu toe slechts één wedstrijd gespeeld. Goes beide punten mee bij W v Zoelen III (8-2). De Middelburgers stelden hier mede erg teleur. Alleen IV. Jacobs zorgde voor tegenpunten. Voor de be zoekers scoorde J. Janse driemaal ter wijl Helmstryd en Korstanje tweemaal op winst kwamen. Verrassend was ln de tweede klas B de zware nederlaag die SSW leed tegen Big Smash H, die hiermede behoorlijk uit hun slof schoten. J. Konraad en mej P. Hart lieten zich niet kloppen, tei P. van Maldegem alleen moest feliciteren. Tweede klas B: ONA n 11002 7-3 Big Smash n 21012 12- 8 SSW 2 10 12 8-12 RSV I 000000-0 W v Zoelen IV 1001e 3- 7 Derde klas St. Aloy V startte ln de derde klas A goed met een 9-1 overwinning op PZEM III. Slootmans begon met een overwin ning op Mahu maar daarmee was het PZEM-kruit verschoten want R. Boone en R. van Driesehe Heten zich niet ver rassen. Big Smash III sleepte met recht een overwinning uit het vuur tegen PZEM HNa 8 partyen was de stand 4-4 waarna K. de Buck en W. Meulen- berg beiden hun derde overwinning lie ten noteren. H VB won in de derde klas B met ge ringe cyfers van Will van Zoelen V waar- by vooral Hinderks zich met 3 over winningen liet gelden. Tas was goed voor 2 punten. L. Beun was de sterkste bij de gasten. Hy won tweemaal. Derde klas A: St. Aloy V 11002 9-1 Haringman m 110028-2 Big Smash Hl 2 10 12 8-12 PZEM Hl 2 10 12 7-13 PZEM H 2 0 0 2 0 8-12 Derde klas B: Wilno Hl 110028-2 ONA HI 1 1 0 0 2 1 HVB 2 10 12 10-10 W v Zoelen V 2 0 0 2 0 6-14 Griffioen 0 0 0 0 0 0-0 en bij zware of hardnekkige verkoudheid POTTER'S CATARRH PASTILLES Alleen btj apothekers en drogisten Opmerking verdient, dat, toen de drie Duitse afgevaardigden zich op reis begaven, zi) gelijktijdig alle drie begiftigd toerden met de Leopoldsorde om zoo mogelijk hare missie in het belang van Antwerpen nog meerdere kracht bij te zetten, ioaarin zij helaas maar al te goed ten nadeele van Nederland is geslaagd'. Deze zin uit een brief van de gezant te Brussel aan de minister van buitenlandse zaken Van Karnebeek, 29 november 1885, kan men vinden in het pas verschenen deel van de Rijks Geschiedkun dige Publicatiën, waarin bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland worden uitgegeven over de periode 1881- 1885. Het ging hier om een voor Vlissingen belangrijke zaak, namelijk de keuze van deze stad als aanloophaven van de mail boten van de Nord-Deutsche Lloyd. Niet alleen te Vlissingen maar ook te Rotterdam waren er commissies gevormd om hun respec tievelijke havens aan te bevelen. De directeur van de koninklijke maatschappij .De Schelde', J. van Raalte. had zich voor deze zaak ingespannen, maar blijkbaar zonder succes. De gezant schrijf, dat Antwerpen de palm behaald schynt te hebben ,en zeer waarschijn lijk zal Vlissingen worden voorbijgestoomd, omdat, naar het schijnt, de Belgische regeering reeds onder de hand beloften heeft ge daan om de vuur-, baken- en loodsgelden óók voor deze nieuwe lijnen te laten vallen.' Ook in dit deel komt het Scheldeloodsreglement ter sprake. De permanente commissarissen van België waren van opvat ting dat nergens in het tractaat beschreven stond, dat het voor een vrije keuze tussen beide loodswezens een vereiste ls. dat de schepen rechtstreeks, zonder enige Nederlandse haven aan de Westerschelde aan te doen tot lossen of Iaden, uit volle zee Bel gië of vandaar vole zee moeten bereiken. Volgens de mening van de minister van marine aan zijn ambtgenoot van buitenlandse zaken, 20 december 184. washet evenwel bulten kijf dat de schepen die zonder uitzonderlijke omstandigheden hiertoe gedwon gen waren eerst een haven in de Westerschelde aandeden om te lossen of te laden alvorens naar België of naar zee te gaan. vielen onder de Nederlandse loodswet Het zal mij aangenaam zyn, aldus de minister van marine, alvorens de zaak door U aan den Neder- landschen gezant in België ter behandeling wordt opgedragen, UE's inzichten en gevoelens in deze te vernemen. Zijn ambtgenoot van buitenlandse zaken is het niet met hem eens en schrijft dat vertogen ten deze moeilijk zijn vol te houden en tenslotte tot niets zouden leiden. deel lijkt een Domburg-zege het meest voor de hand liggend. Maar de rivali teitsfactor speelt bij deze aloude tegen standers een i elüks te d laag v dorpse Boys tegen Robur heeft tot ge volg gehad dat niet kon worden gepro fiteerd van de Renesse-mlsstap. Dat kan nu wat worden goedgemaakt als Re- nesse kan worden geklopt. DFS is goed voor de volle winst contra Hoofdplaat en Zeelandia tegen Kruiningen. Bij Luctor- Robur zal de thuisclub zich op felle te genstand moeten prepareren, terwijl Groede niet helemaal kansloos start in de thuiswedstrijd tegen Jong Ambon. Het ziet er overigens niet i Kruiningen en Groede de degradatie- dans nog zullen ontspringen. Het pro- rramma is: e klas: DFS I-Hoofdplaat I; Kruinin gen I-Zeelandia I; Luctor I-Robur I; Lewed. Boys I-Renesse I; Domburg I- Noormannen I; Groede I-Jong Ambon Res. Ie klas: Walcheren El-Vogelwaar de II; Vlissingen IV-Oostburg u; Steen H-Axel IH; Zeeland Sport IH-Zeeland Sport IV. 2e klas A: Schoondijke I-Koewacht II; Graauw I-Schoondijke II; Biervliet H- Hansw. Boys H; Sluiskil H-Hulsterloo Ij Philippine I-Ria W L las B: Kwadendamme I-Goes UI; 3e klas A: Axel rV-Sluiskil EH; Hulster- loo U-Hontenisse III. 3e klas B: RCS IH-Philipplne n; Groe de II-Schoondijke III. 3e klas C: Robur n-Zeeland Sport VI; Zeeland Sport V-Zeelandia IH; Patrij zen H-Luctor Hl; Noormannen n-Vol harding L 3e klas D: Kruiningen n-Röbur IH; Kruiningen ÜI-Robur IV; Dreischor H- 's-Heer-Arendskerke Hl. Zaterdagvoetbal Het valt niet te venvachten dat lijst aanvoerder Meeuwen II in de eerste klas van het zaterdagafdelingsvoetbal tegen Bevelanders zal struikelen. Num mer twee op de ranglijst, Middelburg V, krygt het ln en tegen Hoek heel wat lastiger omrlnt de thuisclub voor zyn vrijwel laatste kans vecht. Kloe- tinge zal zijn fraaie positie tegen Kats zeker niet in de waagschaal willen stellen. Voor De Beren biedt het reisje naar Zlerikzee weing uitzicht op suc ces en wy tippen Mevo als de winnaar. VCK verkeert ln de dezelfde positie als Hoek. Ook voor hen geldt dat een nederlaag tevens voorlopig het einde van de kampioensillusie betekent. Met dit voor ogen moet 's-Heer-Arendskcrke op felle tegenstand rekenen. Het zal Ar nemuiden II zeker wel wat moeite kos ten om de volle winst in en tegen Zaarrt- sïag in handen te krijgen. Het programma luidt: Eerste klas: Bevelanders I Meeuwen n. Hoek I Middelburg V Kats I Kloetinge I, Mevo I Beren I. VCK I 's-Heer Arendskerke E Zaamslag I Arnemuiden H. Tweede klas A: Bruse Roys I Dul- veland I. Coiynsplaatse Boys I Brou wershaven I, Kloetlnge ÏTI Veere I, Middelburg VI WIK I. Nieuwdorp n Serooskerke I, Oostkapelle I SKNWK I. Tweede k'as B: Borsse'e I Tem. Bovs n. Krabbendijke n Rill"-d:a n. Spui I KIoetinge H. SVD I Kape"'e U. Zeeland Sport VEI Nieuw dorp I. Derde klas A: Brouwershaven IH Bruse Boys n. DFS IH ZSC I. Dui- veland II - Brouwershaven H, SKNWK n Mevo m. WIK n Mevo H. Derde klas B: Cortgene I Bevelan ders m. Veere III SSV H. Wol- faartsdijk I Colijnsplaatse Boys L Derde klas C: Arnemuiden EH VCK II. Meeuwen Hl VHssingen Vn, Nieuwland H Veere H. Serooskerke ra Oostkapelle n. VCK EH Seroos kerke II, Vlissingen VI GPC H. Derde klas D: Beren n Wissenkerke II GPC T Borssete TI. 's-Gravenpol der I 's-Gravenpolder n. 's-Heer- Arendskerke H Hoedekenskerke I, Heinkemswnd TI Nieuwdorp m. SSV I - SVD TI. Derde klas E: Kruiningen rv We meldinge H. Waarde II Kapelle IV. Derde klas F' Oostburg IH -- Zaam slag n. Sluts I - Sluis D. Tem. Boys IV - Hoek n. Internationale tennisbond oo 30 maart bijeen LONDEN (ANP) De buitengewone vergadering van de Internationale ten nisbond, waar meerdere landen om heb ben verzocht teneinde de kwestie van de opheffing van het verschil tussen amateurs en profs door Engeland te kunnen bespreken, zal 30 maart in Pa- rite worden gehouden. De agenda zal 2 februari worden rondgestuurd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 9