Nü op 2 dubbi^kaldsn GAUW MOE? SANATOGEN VERKOPEN POLLE PELLI EN PINGO Adverteren doet 0tobetta damespruiken F. 150.- GEMEENTE TERNEUZEN Neem een abonnement op de PZC Jaarvergadering ZLM Retranchement Bedrijfscompetitie tafeltennis PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 Ons zoontje en broertje ont ving bij "t doopsel de naam RICHARD PETER. R. Vervaet D. Vervaet-de Brufln Jurgen Dorien Arian Biervliet, 4-2-"68. Prov. weg. Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond tij dens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde broeder, zwager en oom Namens de familie, W. Nïeuwenhuyse. Zandweg 24, Kruiningen. Kruiningen, februari 1968. Langs deze weg willen wij onze dank betuigen aan het verplegend personeel van Ter Poorte, voor de goede verzorging van onze schoon- suster en tante, mevr. de weduwe Familie De Jonge i Serooskerke, februari 1968 Voor al de bewijzen van medeleven, ontvangen tij dens de ziekte en na het overladen van onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader CATHARINES KLERCQ betuigen we onze dank. In het bijzonder artsen en het verplegend personeel van het Gasthuis te Mid delburg. Uit aller naam, P. C. Smlt-Klercq Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond na het overlijden van onze in nig lieve, zorgzame vrouw, moeder, groot- en over grootmoeder JANNA STEVEN8E echtgenote van C. Komejan, Uit aller naam, C. Komejan Kruiningen, februari 1968 Lange viel e 8 Voor de bijzonder hartelijke blijken van deelneming en medeleven, ondervonden na het heengaan van onze in nig geliefde vrouw, moeder, behuwd-, groot- en over grootmoeder, MARIA LCTEIJN-BECU betuigen wij onze ODrechte dank. D. Luteljn en familie Goes, februari 1968 Middelburgsestraat 42 Voor de zeer vele blijken van belangstelling, onder vonden bij ons huwelijk, zeggen wjj allen heel har telijk dank. Souburg, februari 1968 VERHUISD: A. M. VAN BOVEN- FASTENAU van Paul Krugerstraat 54 naar Wilhelminastr. 25 V'llssingen T. F. Visser huidarts, Middelburg HEDEN AFWEZIG Z*n huiswerk vlot niet erg. Hij kan zich moeilijk concentreren, la direct in de contramine. Ook zijn eetlust laat te wensen over. Geef hem Sanatogen. Voor nieuwe energie en gezondheid. HET versterkend middel voor jong en oud! de grote mode! de wereldbekende thans binnen ieders bereik dankzij de prijs van alle modellen en kleuren, 100% haar. 1 jaar volledige garantie en deskundig advies. Breda, Koraalstraat 33, telefoon 39997 j Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen zal de directeur van openbare werken op dinsdag, 19 maart 1968 te 14.00 uur, in het gemeente- I huis te Terneuzen openbaar aanbesteden: BESTEK NR 5, DIENSTJAAR 1967 reconstructie weg en riolering Bellamystraat (lengte 450 m') Het bestek Is vanaf maandag, 12 februari verkrijgbaar op het bureau van openbare werken. Herengracht 10 te Terneuzen, tussen 9.00 en 12.00 uur v.m. tegen betaling van 25,- per stel. Toezending franco per post zal geschieden na storting van 26,- op girorekening nr. 30055 ten name van de ontvanger van de gemeente Terneuzen met vermelding .Bestek Bellamystraat'. Aanwijzing volgens bestek op donderdag. 29 februari 1968 te 14.00 uur. In café ,De Zon' hield de afdeling triincliement van de ZI.M lianr Jaar gadering onder voorzilterschap van de lieer C. J. Almekinders. Voorzitter Almekinders memoreerde de watersnood \an 195.3. nu juist 15 Jaar geleden, en de fantastische aanpak liet Deltaplan In de daaropvolgende ja ren. Nog meer plannen staan teel op stapel, die ondanks hun goede be doelingen het de boer niet gemakkelijk maken, zoals bestemmingsplannen, \va- terscliapsplannen, plannen tot herinde ling, streekplannen, etc. De noodzakelijk heid van een algehele verkaveling dringt zich dan ook meer en meer op, aldus de heer Almekinders. De penningmeester, de heer L. P. de Regt, gaf een overzicht van de finan ciële positie van de afdeling, waaruit bleek, dal de gelden goed worden be heerd. Veel waardering had men weer voor het uitgebreide (berijmde) jaarverslag van de secretaris, de heer L. I Basting. Bij de verkiezingen werden de heren L. I. Basting en J. A. Leenhouts herkozen. Bij de rondvraag werd gesproken over de te verwachten aanvoermoeiltfkheden aan de haven te Breskens. over verka veling van gronden en over de verzeke ringen Als spreker had men uitgenodigd de heer J. Markusse. hoofd van de agra- i isch-sociale voorlichting van de ZLM. Deze behandelde het onderwerp .Onder nemerschap in de landbouw'. Hij wees op de noodzaak van studie voor de land- bouwjeugd. ook al omdat het geenszins zeker is, dat die jeugd volledig in de landbouw zijn bestaan zal vinden, ge zien de snel wisselende aspecten voor het agrarisch bedrijf. De heer Markusse legde de klemtoon op de samenwerking van bedrijven, niet alleen bij aanschaf fing van materialen, maar ook met ka pitaal en arbeid. Het prijsgeven van een stuk individualisme zal daarbij noodza kelijk zijn. Bij die samenwerking moet niet in de eerste plaats worden gedacht aan het vormen van grote combinatie: Ook samenwerking met het loonbedri zag spreker als een noodzakelljkheli Het voeren van een bedrijfseconomische boekhouding moet vanzelfsprekend zijn, aldus de heer Markusse. die voorts stel de dat de afzet in nieuwe banen zal moe ten worden geleid; marktonderzoek en terreinverkenning bieden daartoe goede mogelijkheden. Tenslotte wees de heer Markusse op het grote nut van bijscho lingscursussen. Hierna volgde een geanimeerde koffie maaltijd met (een tafelrijm op de dames door de heer L. I. Basting). Tenslotte volgde een dia- en filmvertoning, toe gelicht door de heer W. C. Sinke uit Goes. Deze toonde reisindrukken uit het Nabije Oosten en het ZLM-journaal 1967. Raad Hoofdplaat komt bijeen De gemeenteraad van Hoofdplaat zal vrijdag om zeven uur 's avonds een openbare vergadering houden. Men zal dan onder meer een voorstel tot het her- straten van de Koningin Julianastraat en de Schoolstraat behandelen. B en w stellen verder voor het rabat van de Ko ningin Juhanastraat-West en het voor plein van de gemeentelijke bergplaats in het Oesterpad te verharden. Deze werken zullen in totaal 35.000,- kos ten. B en w vragen de raad adhesie te betuigen met de vrijeveren-motie van de gemeenteraad van Hulst. Het college stelt voor de subsidie aan de afdeling West-Zeeuwsch-Vlaanderen van het Ne derlandse Rode Kruis te verhogen. De raad zal voorts een subsidieaanvraag van de Vereniging voor christelijk volks onderwijs behandelen over de bijdrage in het vervoer van vnf leerlingen van de voormalige christelijke school naar de christelijke school in Breskens. B en w stellen voor 50 bij te dragen in het geschenk ter gelegenheid van het jubi leum van de rfjka middelbare landbouw school te Schoondflka. de bedrijfscompetitie tafel tennis te Terneuzen de volgende wed strijden gespeeld. Philips 1 - RWS 1 6—9. RWS 1 - Wa terleiding 1 1—9, De Hoop 1 - UTS 1 Philips 1 - DOW 1 7—3, DOW 2 De Hoop 2 8—2, Waterleiding S 2 1—9, Philips 2 - De Hoop 2 9 DOW 2 - v. d. Oost 1 9—1, UTS 2 - Philips 2 10—0, RWS 2 - Waterleiding 2 9—1, Philips 3 - UTS 3 3—7, UTS 3 - DOW 3 64. Waterleiding 3 - GTS 3 0—10, Waterleiding UTS 3 - De Hoop Eerste klas: UTS 1 Waterleiding 1 DOW 1 De Hoop 1 Philips 1 RWS 1 Aan de top geen RWS 3 8—2, 10 8 1 1 17 11 8 1 2 17 69—41 11 7 0 4 14 6248 11 3 2 6 8 49—61 10 2 0 8 4 34—1 11 1 2 8 4 34—76 eranderingen, daar entegen onderaan wel. Philips 1 ver sloeg eerst medegegadigde RWS 1 en leverde toen een uitstekend resultaat door DOW 1 te kloppen. De kans op de eerste plaats is voor DOW 1 nu wel bekeken, terwijl Philips 1 nu weer alle kans heeft zich verder omhoog te ken. Tweede klas: UTS 2 RWS 2 DOW Cheni. Philips 2 Waterleiding De Hoop 2 d. Oost 8 7 1 0 15 61 8 6 2 0 14 59 9 6 1 2 13 63- 9 3 15 7 4545 9 2 2 5 6 40—50 8 2 15 5 28 9 0 0 9 0 4—86 In deze klas nog steeds UTS en RWS bovenaan, men ziet dan ook met span ning het treffen tussen deze twee vol gende week tegemoet. Onderaan zal ook volgende week beitst worden wie degradeert naar de derde klas. Derde klas: UTS 3 De Hoop 8 DOW 3 11 8 1 17 79—31 10 8 0 2 16 65—35 9 6 0 8 12 62—28 RWS 3 9 3 1 5 7 3545 Waterleiding 3 10 3 0 6 4 82—68 Philips 3 9 0 0 9 0 18—72 UTS 3 nam de leidinj staat De Hoop 3 door onder andere de overwinning op UTS 3. DOW 3 zakte af naar de derde plaats maar heeft al zijn kansen nog in handen aangezien het nog tegen de leiders uit komt. Onderaan is hier de zaak ook wel beslist want Philips 3 lijkt ons echt te zwak om nog van de laatste plaats af te komen. A. v. d. Bogaert kampioen eerste klas libre In het kampioenschap van de afdeling Zeeuw sell-Vlaanderen eerste klas llbre, heeft de sterkste van dit gezelschap, A. van de Bogaert. het kampioenschap ge grepen. Hierdoor promoveerde hjj naar de hoofdklus libre en zal hjj het gewest vertegenwoordigen op de gewestelijk»» kampioenschappen in Waalwijk, dlc zul len gespeeld worden op 22, 23 en 24 maart a s. Bij het begin van deze slotparken had den zowel R Lampo als A. van de Bo gaert gelijke kansen, maar nederlagen van Lampo togen K. de Koever en Van de Bogaert deden hem zelfs naar de derde plaats afdalen, daar F. de Rijke in de siotpartijen zeer goed voor de dag kwam. In deze laatste partijen liet de nieuwe kampioen wel duidelijk zijn meesterschap zien met de prima over winning op concurrent A. Lampo met 200 car. tegen 167. In dit toernooi pro moveren naast de kampioen ook de num mers drie en vier R. Lampo en J. Leer- aert. De hoogste serie van dit kampioen schap werd gescoord door R. Lampo met 134 car. Eindstand; (gesp., gew., verl., car., brt., serie., gew., punten); A. v. d. Bogaert 6, 5. 1, 1183, 162. 58, 7.30, 10; F. de Rijk 6, 4, 2, 1001. 145, 62. 6.90, 8; R. Lampo 6, 3, 3, 1134, 155, 134, 7.31, 6; J. Leeraert 6, 3. 3, 988. 136, 63. 7.26 6; K. de Koever 6 2. 4. 983, 170, 50, 5.78. 4; A. Lampo 6. 1, 5. 888,154, 31, 5.76. 2.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 6