agenda» COAK-militairen: uit isolement SASSE BRUG PASSEERT BRUGGEN Arbeidsbureaus in Zws-V!aanderen en ,Het Belgische' leggen contacten WALCHEREN Schoolraad voor ol geïnstalleerd Zws-Vlaanderen- Rotterdam is a-sociale pendel MARKTBERICHTEN Drs Hietkamp hoofd bureau Zeeland van ministerie van erm Méér contact gewenst met leeftijdgenoten uit Middelburg EILAND ROND DE TOREN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 KINDERDIJK Woensdagmorgen is het eerste deel van de grote stalen brug, bestemd voor het kanaal bij Sas van Gent, zijn reis naar Zeeland begonnen. Op een ponton werd de 570-tons staalcon structie van de werf N V Kloos en Zn te Kinderdijk versleept in de richting Vlissingen, waar het gevaarte vandaag moet aankomen. Vrijdag wordt dit deel van de brug, die de grootste draaibrug van Europa wordt genoemd, in Terneuzen verwacht. De foto toont het passeren van het transport van de Willemsbrug en de Koningsbrug in Rotterdam. (Luchtfoto Slagboom en Peeters) FAMILIE V. D. HEIDEN 50 JAAR GETROUWD In Hulst vierde dinsdag het echtpaar P. van de Heiden-van Hecke hun 50- jarige bruiloft. De buurtbewoners van de Glacisweg hadden de woning van het gouden paar versierd en boden het paar tijdens de receptie een cadeau aan. De koninklijke harmonie uit Hulst bracht het paar 's avonds een serenade. Haarkapselshow Het jaarmarktcomité te Sint-Jansteen en de middenstandsvereniging .Sint Pau- lus' gaan samen een haarkapselshow houden. Op 7 maart zal deze tentoon stelling worden gehouden in het vereni gingsgebouw aan de Wilhelminastraat. TERNEUZEN Directeur Hoevers van het gewestelijk arbeidsbureau in Terneu zen heeft op Belgische arbeidsbureaus stage' gelopen om een beter begrip te krijgen voor de moeilijkheden en m0" gelijkheden waar de Bclgischo collega's mee te maken hebben. Het is overigens een lielo uitwisseling geworden omdat ook een Belgische ambtenaar op zijn beurt in Zeeland op do diverse arbeids bureaus een kjjkje is komen nemen om zich een beeld te vormen van do wijze van werken. De bezoeken van de heer Hoevers aan het Brussels kantoor en aan de grens- arbeidsbureaus in plaatsen als Antwer pen. Gent en St. Niklaas kunnen er toe bijdragen dat er een soepeler samen spel komt tussen de bureaus aan beide kanten van de landsgrens, temeer daar de landsgrens geen grens hoeft te betekenen op de arbeidsmarkt. Het districtsbureau voor de arbeidsvoorzie ning in Middelburg hoopt uit deze con tacten, die maandelijks verstevigd wor den in de toekomst veel profijt te kun nen trekken. VLISSINGEN DONDERDAG 8 FEBRUARI BRUINISSE Hotel Storm. 20 uur: verga dering buurtvereniging Nicuwstraat. GOES Prins van Oranje, conferentie LCC. MIDDELBURG De Schakel: contactbijeen komst melkveehouders en lezing over melk- Stulvertje. vanaf 20 uur: longerensoos. Concertzaal: wedstrijden EHBO. Schouwburg. 13.30 uur: Zeeuwse groente teeltdag. Zuiderstart. 10.15 uur: Bijeenkomst Neder landse vereniging van hulsvrouwen. VLISSINGEN Scheldekwartier. 20 uur: be- drljfsconcert door Instrumentale. Britannia. 14 uur: bridge- en canastabijeen komst Nederlandse vereniging van huis- MIDDELBURG Rijksarrhlcf Zeeland. SU PlctcrstrUt 33. 9 30—12 30 en 13 30—17 30 uur: tentoonstelling .Curieuze archiefstukken' TERNEUZLN - Galerie J 34. 11—18 uur: tentoonstelling werken Fernand Verhelst. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: C. VAN OORSCHOT P/A PZC - VIISSINGEN TEL. 01184 S144 .TOESTEL 43 VLISSINGEN Maandag is in Vlis singen de schoolraad voor het openbaar onderwijs geïnstalleerd door de wethou der van onderwijs, de heer Ch. J. Gillis sen Verschage. In zijn installatierede zei de wethouder onder meer, dat de be heersvorm van de openbare school een onderwerp is dat reeds vele jaren de aandacht bezig houdt van zowel onder wijsdeskundigen als ook de ouders van de leerlingen^ die deze openbare school bezoeken. Bij koninklijk besluit van 16 juni 1966 worden inrichting, bevoegd heden enz. van de in artikel 20 der la ger onderwijswet 1920 genoemde advies organen (oudercommissie, ouderraad en schoolraad) geregeld. Zeer belangrijk voor de ouders is, dat in het genoemde k b is geregeld, dat de meerderheid van de leden van de schoolraad gevormd wordt door oudercommissieleden dwz door ouders, voogden of verzorgers van de kinderen, die als leerling van de school zijn ingeschreven. De taak van de schoolraad is het bevorderen van de bloei van het openbaar lager onderwijs in de gemeente en het onderhouden var contact met de ouderraad in de ge meente. Hij staat de gemeenschappelij ke belangen der openbare lagere scholen in de gemeente voor bij de raad en bur gemeester en wethouders en geeft deze en de leden van het rijksschooltoezicht alle gewenste inlichtingen. De samen stelling van de schoolraad is als volgt: negen leden van de oudercommissies te weten: de heer V. J. A. Wilkens, le voorzitter, de heer J. Laport, 2e zitter, de heer F. A. Toorenburg, pen ningmeester, de heer N. Schipper, de heer G. van Belzen, de heer M. van Zan ten, de heer H. W. van Aalst, de heer D. Roelse, de heer L. Traas; drie leer krachten bij het openbaar lager onder wijs te weten: de heer A. J. de Koene, le secretaris, de heer A. J. Langendijk, mevrouw C. Hoogvliet-van Weele; twee gemeentelijke bestuurders te weten: de heer J. J. Kempe, de heer J. Sinke; drie belangstellenden: de heer M. B. van de Woestijne. de heer J. P. Maas, de heer P. Hendrlkx, 2e secretaris. Goed concert in de Petruskerk In de Petruskerk aan de Paul Kruger- straat te Vlissingen gaf .Hosanna' de zer dagen een uitvoering samen met het mannenkoor .DES'. Medewerking verleende het muziekkorps ONDA. Het gemengde koor Hosanna en het man nenkoor DES zongen prachtige klassie ke liederen, zoals het bekende lied var Beethoven .De heemlen verkonden des eeuwigen ere'. Het mannenkoor zong onder andere het Zeeuwse volkslied. Organist was W. de Widt, ing. en de dames Jansen en De Munck zonaen op verdienstelijke wijze solo's, de heer Woltering, voorzitter van Hosanna open de en sloot deze geslaagde avond. Bromfietser aan oor gewond VLISSINGEN Op de Van Dlshocck- straat in Vlissingen ontstond woensdag avond een aanrijding tussen de brom fietser H. F. v. d. L. uit Vlissingen en de automobilist C. H. B de L. uit de Scheldestad. De bromfietser werd ge wond aan een oor, de politie bracht hem voor behandeling over nt St.-Josephziekenhuis. Het ongeval ontstond omstreeks zes uur De bromfietser reed van de SingeJ de Van Dishoeckstraat in de richting van de Paul Krugerstraat in De au tomobilist haalde hem waarschijnlijk te dichtbij in. De bromfiets werd beschadigd. Optreden Proloog' week uitgesteld De voorstelling, die de toneelgroep .Pro loog" gistermiddag' in Britannia te Vlis singen van Pinters ,De dienstlift' zou geven voor leerlingen van het voort gezet onderwijs, kon In verband met ziekte van een van de spelers niet door gaan. Als datum is nu woensdag 14 februari vastgesteld, met dezelfde aan vangstijd, 's middags twee uur. Behalve ,De dienstlift' wordt dan een nog na der te bepalen een akter opgevoerd. MIDDELBURG MIDDELBURG De politie te Middel burg heeft proces-verbaal opgemaakt tegen een inwoonster van Nieuwland en een inwoner van Serooskerke. Me vrouw K. uit Nieuwland nam uit een zelfbedieningszaak koffie weg zonder te betalen en de heer G. probeerde met wat onbetaald rookwerk langs de kassa te glippen. WESTKAPELLE Geslaagd concert in hervormde kerk In de hei-vormde kerk ,te Westkapelle gaf de christelijk gemengde zangver eniging .Looft den Heere', in samen werking met de zangvereniging .Hosan na' te Zoutelande een geslaagde uit voering van de cantate .Geef Gode lof' Het geheel stond onder leiding van de heer J. Hekhuis, terwijl het orgel werd bespeeld door de heer L. de Broekert. Na begroeting in gebed zong de ge meente gezang 132 vers 1, 2 en 3. Hier na zongen de koren. Na een medita tie door ds W. Oosthoek, hervormd, werd cantate uitgevoerd. De op een gedicht van J. Pelzer, door Leo Mens gecomponeerde cantate, werd goed ge bracht. Solistische medewerking ver leende mejuffrouw J. M. Theune en mevrouw H. W. Brasser-Mindcrhoud so- praansoli: de tenorsolo werd door de heer W. Oahriëlse gezongen. Na zang van de gemeente, die psalm 118 vers 11 en 12 zong, volgde medita tie door ds J. Helderman, gerefor meerd predikant te Domburg-Westka- pelle. Hierna zongen de koren cantate: psalm 150. Soliste was mevrouw K. W. Bras- ser-Minderhoud. Na het uitspreken van een dankgebed, zong de gemeente ge zang 27 vers 2 en 7. Nieuwe VVV-folder De VVV Westkapelle heeft voor 1968 een nieuwe folder uitgegeven die naast de verhuurders, logiesadressen, hotel, motel, pensions, logiesadressen en kam peerterreinen ook de te verhuren cara vans op de kampeerterreinen vermeld Het geheel biedt een overzichtelijk ge heel én is goed uitgevoerd. NIEUWEN SINT-JOOSLAND Uitvoering ONDA De muziekvereniging .Oefening na den Arbeid' te Nieuw- en Sint-Joosland za! vrijdagavond 9 februari om half acht in de zaal van café .De Roode Leeuw' een uitvoering geven voor de ingeze tenen. Na de opening zal de muziekvereni ging onder leiding van dirigent J. Me- liefste enige muzieknummers ten geho re brengen, waaronder het nummer .Veerse Meer', gecomponeerd door een lid van het gezelschap de heer C. I. Meliefste. Na de pauze zal er de klucht .Vrijen met Amerika' worden opgevoerd door de toneelvereniging »De zandkorrels'. A. J. Heijboer werd kampioen bandstoten klein In het clubgebouw van de biljartver eniging .Onder Vrienden' te Burgh, ca fetaria ,De Westhoek' vond in het af gelopen weekeinde het toernooi plaats bandstoten klein om de kampioenstitel van het district Schonwen-Duiveland van de KNBB. Voor de tweede achter eenvolgende maal slaagde A. J. Heij boer, lid van de biljartvereniging .De Carambole' te Dreischor, erin beslag op de titel te leggen. Heijboer behaalde de titel op overtui gende w(jze, daar hjj al zijn partijen in winst wist om te zetten. De kam pioen speelde ook met 2.35 de partij met het hoogste gemiddelde. De hoog ste serie bracht zijn clubgenoot K. Dorst op zijn naam met 10 caramboles. De se cretaris-wedstrijdleider van het district Schouwen-Duiveland, de heer J. den Haan. overhandigde met een toepasse lijk woord aan de kampioen de dis- trictswisselbeker. Uit de handen van de voorzitter van de organiserende ver eniging, de heer M. Wessels. mochten alle deelnemers nog een prijs in ont vangst nemen. Namens de deelnemers sprak de heer N. A. Krijnse Lokker woorden van dank tot de organiserende vereniging voor de uitstekende wijze waarop het toernooi was georganiseerd. De eindstand is: A. Heijboer. De Carambole, Dreischor 12, 240, 175, 8, 2,35, 1.37; J. M. Ver- kaart, VOG, Zierikzee 8. 216, 181, 9, 1.54, 1.17; J. Everaerts, BV, Renesse 8, 212, 199, 8, 1.43, 1.07; L. C. Hanse, BV, Renesse 8, 213, 223, 7, 1.33, 0.96; K. Dorst, De Carambole, Dreischor 2, 185, 215, 10. 1.38, 0.86; J. Meganck, lid KNBB, Scharendijke 2, 154, 192, 6, 0.90, 0.80; N. A. Krijnse Lokker, BV, Renes se 2. 192, 253, 9, 0.98, 0.76. MIDDELBURG Van de veertig pendelaars naar de Rotterdamse havens, die enkele maanden gele den werden ontslagen, staan er nog 34 ingeschreven bij het bijkantoor Hulst, zo blijkt uit een medede ling van het districtsbureau voor de arbeidsvoorziening. Van finan- ciële problemen is geen sprake om dat op het merendeel van de pen delaars een gunstige afvloeiingsre geling van toepassing is. Deze re geling loopt in het voorjaar af, maar tegen die tijd hoopt men weer werk voor deze mensen te hebben gevonden. Overigens lonken de meeste ontslagen krachten nog steeds naar de Rotter damse havens, zo oordeelde drs I- D. van der Werf, hoofdingenieur-directeur voor de arbeidsvoorziening in Zeeland, die verklaarde dat nooit een pendel van uit Zeeuvrsch-Vlaanderen naar de Rot terdamse havens is of zal worden gesti muleerd. De oplossing moet in do huurt van Zeeuwsch-Vlaanderen komen, zo meent hij. want deze pendel is a-so ciaal. Door die lange reizen over en weer wordt een volkomen ongezonde toestand geschapen, zowel voor de mensen zelf ais voor de gezinnen. Een reis van een uur voor de heenreis en een uur voor de terugreis Is echt wel een ma ximum. Nu loopt het totaal uit tot vier uur. RKHAV-successen In Brasschaet te België werden er at- Ietiek-crosse3 gehouden, die bezet wer den door alle bekende lopers uit België en Nederland. Bij de senioren die een afstand liepen van 9.000 meter was het Piet Vonk van RKHAV, die met een derde plaats, op slechts zeven secon den van Nederlands beste loper Zuider laan. een prima verrichting ten beste gaf. Bij de junioren (5000 m) was het A. van Houte die goede derde werd. W. Westdorp werd hier tiende en A. Cou- tin werd elfde. In deze categorie ver overden de Hulstenaren tevens het ploegenklassement. Bij de minimen was het de veelbelovende atleet J. Schout, die zich in sterk gezelschap 127; grot 66: conference II 70. 74-*5: f». .6- 77 60. 76-77; 55. 66-67; IID 40-41; grot 59-60; fijn 43-43. VISMIJN COLUNSPLAAT Exportgarnal'-n 447 kg. 3,79-4.92; schart 551 kg; bot 285 kg; schol 271 kg; wij ting 23 kg; kabeljauw 344 kg: sprot 47 kg; spiering 415 kg; ongesorteerde vis -*kg. VEILING GOER Groenten: per stuk knolselderij met groen 20 -22; per kg groene sav kool 28-44: rode kool 8-10: boerenkool 14-23: spruiten 26-77: prei 57-67: witlof 76-96: afw 37-71: aardappelen 5- 10; knoseidertj 8-12; brcekpeen 4-16; veldsla 220-240 ZOUTELANDE Jaarvergadering chr. scholen De vereniging tot Stichting en instand houding van een School met de Bijbel te Zoutelande hield dinsdagavond haar 51ste jaarvergadering in de Prinses Ireneschool. Na een welkomstwoord van de voorzitter, ds J. van Dullemen, wer den de gebruikelijke verslagen gelezen. Hieruit bleek dat de financiële toestand van de beide scholen (lagere school en kleuterschool) gezond is. Het aantal le den van de schoolvereniging is met 5 ge stegen en bedraagt momenteel 173 leden. De .Prinses Ireneschool' telt 129 leerlin gen en ,De Klimroos' heeft 40 kleuters. De vergoeding per leerling bedraagt 105,De heer J. Cijvat werd benoemd tot lid van de commissie nazien reke ning. De aftredende bestuursleden, de heren W. Janse en J. Wisse werden met algemene stemmen herkozen. In ver band met het vertrek van de voorzitter zal de heer J. Maljaars tijdelijk het voor zitterschap op zich nemen. De ledenver gadering gaf het bestuur machtiging over te gaan tot de verkoop van eer perceeltje grond van de onderwijzerswo ning aan de gemeente. Het gaat over 480 m2 voor een bedrag van van 5760. Het bestuur deelde de leden mede, dat er plannen bestaan de onderwijzerswo ning in de toekomst te verbouwen. MIDDELBURG Dn* II. W. Hietkamp is met ingang van 1 februari Jl benoemd tot hoofd van het bureau Zeeland van het ministerie v:in cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. De heer Hiet kamp die sinds november 1962 als waar nemend hoofd aan het bnrean verhon den was, neemt de plaats in van de heer S. J. G. van Leeuwen. Drs Hietkamp is Zeeuw van geboorte: op 12 mei 1934 werd hij in Serooskerke (W) geboren. Na zijn middelbare school opleiding in Rotterdam te hebben ge volgd studeerde h(J aan de Leidse uni versiteit westerse sociologie. Tevoren had hij zich ook in de gemeente-adminis tratie verdiept. Na zijn studie afge maakt te hebben werkte drs Hietkamp in Capelle aan de IJsel, Ridderkerk en bij de staf van de sociologische facul teit van de Leidse universiteit. Daarna kwam hij naar Middelburg. MIDDELBURG Een aantal mi litairen vindt het hoog tijd wor den dat ze in Middelburg uit hnn isolement worden gehaald. Na hun dienst overdag belanden ze in mi litaire tehuizen, maar omdat velen van hen er niet de sfeer vinden, die ze zoeken, zwermen ze uit en ko men uiteindelijk terecht in een van de bars, die Middelburg rijk is. Als de diensttijd erop zit, weten de mcesten eigenlijk nauwelijks meer van Middelburg, dan dat er in die en die straat bars zijn te vinden. Het is eigenlijk een volkomen verklaar bare zaak wat de dienstplichtige mili tairen willen. Zij willen meer contact met leeftijdgenoten in Middelburg. Nu is er een toestand, die gemakkelijk in de hand werkt, dat ze het contact met de burgerij verliezen. Na afloop van de dienst komen ze samen in de militaire tehuizen, waar ze dezelfde gezichten te genkomen en dezelfde gesprekken voe ren. .Je blijft er in een militaire sfeer. Je er vaart het als een verlengstuk van de dienst', zo zegt Peter Rijbroek (23 dienstplichtig korporaal en initiatief nemer tot het leggen van contacten met Middelburgse jongelui. En men wil een beetje van die beslotenheid af. Een mor genavond in het katholiek militaire te huis te beleggen introductieavond aan de Blindenhoek kan mogelijk een eerste aanzet zijn voor een verbeterde onder linge verstandhouding, waar bij men hoopt op een wisselwerking. Problemen van de dienstplichtige militairen zullen worden doorgesproken met jongelui, die niet of niet meer deze dienende plicht hebben en datzelfde kan ook andersom gebeuren. En men hoopt daarbij te be vorderen dat het communicatièklimaat daardoor kan worden verbeterd. De contacten die COAK-leerlingen nu hebben met leeftijdgenoten uit de Mid delburgse bevolking, zijn maar zeer op pervlakkig. Zij hopen met deze toena dering in de vorm van het beleggen van een bijeenkomst als morgenavond de basis te leggen voor nieuwe contacten, die er toe kunnen bijdragen dat de mili tairen, die toch eigenlek voor een aan tal maanden inwoner van Middelburg worden, wat nauwer worden betrokken bij allerlei activiteiten, waardoor ze Middelburg en de Middelburgers wat beter kunen leren kennen FEESTAVOND Korporaal Rijbroek: ,AIs we eens een feestavond hebben moeten we zo'n beetje in paniek het verpleeg stershuis opbellen zo in de trant van: er is een dansavond, komen jullie alstublieft. En dan ontstaat er wel een beetje een geforceerde situatie', meent hij. De eerste avond voor het leggen van contacten met Middelburgse jongelui wordt dus morgenavond gehouden. Er zal een film over de moderne jeugd worden gedraaid, waarna tij dens een wandeling zal worden ge discussieerd over de film. Een soort neutrale Pax Christi-voefc- tocht dus. De zaak wordt serieus aangepakt. Ini tiatiefnemer Rijbroek weet zich in zijn ideeën ondersteund door een veertigtal dienstbroeders, die hun verlofweekend voor deze gelegenheid een dag later laten i ,En ze vragen er niet eens een dag pres tatieverlof voori, grapt aalmoezenier G. R. Kloeg. Hij staat volledig achter de actie van de COAK-militaifen, die ho pen dat door de veelzijdiger wordende contacten straks een militair tehuis meer zal kunen uitgroeien tot een contact centrum in moderne sfeer, niet alleen en uitsluitend bedoeld voor militairen, maar ook openstaand voor andere jon gelui. Korporaal Rijbroek: ,sfeer verwiszelen'. Officiële publikatie MIDDELBURG. Beproeving BB-slrcne. De burgemees'er van Middelburg maakt be kend. dat de BB-slrene. staande op het ge meentehuis van de voormalige gemeente Nieuw- en Sint-Joosland telkens op de ei maandag van elke maand, of zo dit feestdag is, op de tweede maandag vai maand, te 12.20 uur gedurende korte tijd zal worden beproefd Middelburg. 5 februari 1968. SCHEEPV AARTBERICHTEN Vlissingen aangekomen op 6-2-1968: Paul En- daco'.t van Felixtowe. La Plata van Londen; Harald-Ottens van zee: Drittura van Kam-; perland; Elation van Antwerpen. Kazan van! Gent. Vlissingen vertrokken op 6-2-1968" Galway naar Antwerpen. Lone-Stevns naar Calais: Balranald naar Hamburg: Elation naar zee: Paul-Endacott naar Houston; Drittura naar zee: op 7-2-1968: La Plata naar Lc Havre. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op 6- 2-1968: Mari-Ann van zee-Gent; Vega van Gefle. Jettv van Zaandam: Liberty van zee: Caroline van Weslon-Point: op 7-2-1968: Ve ra van Dublin. Kteldrecht van Le Havre: Anne-Herfurth van MilosHoogvliet van Lissabon-Gent; Nimrod van Londen-Gent; Martscal-Lopez van Dover: Peperkust van Le Havre Vlissingen gepasserd van Antwerpen op 6- 2-1968: Thurcdrecht naar Mobile: Tubo naar Llmm.rlck; Laardcrkerk naar Amsterdam; Lauriersgracht naar Gefle-Gent; Seabreeze naar Londen-Gent; Valiant naar Plymouth; Baltic naar Wicklow-Gent; Nina naar Rot terdam: op 7-2-1968: Zeevaart naar Green wich, Bree-Helle naar Dublin: Hebe-Nobel naar Fulham: Alberta naar Bremen; Victory naar Dagenham

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 5