Meer militaire bijstand voor Zuid-Korea Hanoi zet tanks in bij de strijd in het noorden CRISIS BELGIË Wellicht spoedig herstel relatie met Griekenland Voetbalwedstrijden aan de tv-topperslijst 4 modernisering van lfcfr fn luchtmacht VLIEGDEK SCHEPEN WEG BIJ KUST KOREA? TV-TOESTELLENBEZIT HEEFT VERZADIGING BIJNA BEREIKT ouders houden hun kinderen thuis DORUS EERSTE OP NEDERLAND-2 ddr SCHLESINGER OVER WESTMORELAND Nylonnoppen langs trambaan in Amsterdam VAN DE VELDE UW DRUKKER PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 VS BEVESTIGEN: WASHINGTON, SEOEL (AP, AFP) Het- Amerikaanse minis terie van buitenlandse zaken heeft woensdag verklaard dat aanvul lende militaire bijstand aan Zuid- Korea zal worden verleend. Er kon echter geen bevestiging worden verkregen van berichten dat de Zuidko- reaans - anihn - adeur Kita Dong l «en nieuwe reeks eisen had overhandigd Pe-sserretaris Robert J. Mrcloskev zei dat er aanvullende assistentie is ver schaft en dat over deze kwestie in de afgelopen dagen overleg is gepleegd met de Koreaanse "-mbassaaeur. Kim heeft eerder verklaard dat Zuid- Koren nrrte—-isertng van zijn ,eger en luchtmacht wenst en dat de Verenigde Staten danrbil aanvullende bijstand heb ben toegezegd. Namen Het Amerikaanse ministerie van de fensie heeft woensdag bekendge maakt, de namen gekregen te heb ben van vier leden van de beman ning van het door Noord-Korea op gebrachte Amerikaanse inlichtingen schip .Pueblo', die bij de aanhouding en opbrenging van de .Pueblo' ge dood of gewond werden. Een van de mannen is overleden, drie zijn ge wond. Een van de gewonden is er ernstig aan toe, de twee andere minder ernstig. Studenten Een vijftigtal Zuidkoreaanse studenten, die de waarschuwingsschoten van de Amerikaanse bewaking negeerden, heb ben zich woensdag in een anti-Ameri kaanse demonstratie een weg gebaand over de strategisch belangrijke ,vry- heidsbrug', even ten zuiden van de ge demilitariseerde zone. De brug overspant de Imjinrivier en ligt anderhalve kilometer ten zuiden van de zone. Hij ligt ca 8 km ten zuiden van Panmoendjon, waar woensdag onge\ de bestandscommissie vergaderde. Aan de demonstratie, die omstreeks het middaguur begon, werd door 300 studen ten deelgenomen. Vijftig hunner mar cheerden naar de controlepost op de brug en riepen leuzen tegen de ver zoenende politiek der Verenigde Sta ten ten aanzien van Korea. Zij poogden de brug te passeren. Daarop begon de wacht waarschuwings schoten af te vuren. De meeste de monstranten werden tot staan gebracht, maar 30 slaagden erin de 120 meter lange brug te overschrijden en het ge- REKENINGHOUDER WERD SCHADELOOS GESTELD DOOR PCGD DEN HAAG De heer Scheuer uit Oesrstgeest Is door de postcheque- en gi rodienst vollpilig schadeloos gesteld voor de bedrage»! die van zijn girorekening waren afgeschreven, doordat iemand twee boekjes met nieuwe girokaarten van de heer Sehener In handen kreeg en de kaarten gebruikte voor het verrich ten van betalingen. Enige weken geleden werden bij de heer Scheuer twee nieuwe boekjes girokaar ten per post bezorgd. Hij ontving de boekjes echter niet. aangezien een nog onbekend persoon ze wegnam van de brievenbus, waarop ze waren gedepo neerd. Tot zijn verbazing bemerkte de heer Scheuer op zijn dagafrekening, dat zijn girosaldo telkens verminderde. De heer Scheuer kon de PCGD slechts waarschuwen dat er iets niet in orde was met zijn girorekening. De oorzaak kon hij niet aangeven, aangezien hij niets wist van de verdwenen boekjes. By de PCGD heeft men zijn girorekening ge blokkeerd. om verder onheil te voorko men. nadat was gebleken dat een onbe kende werkte met de girokaarten van de heer Scheuer. Behalve dat hij voor een bedrag van on geveer zevenhonderd gulden door de PCGD is schadeloos gesteld, ontving de heer Scheuer nieuwe eiroboekjes ter wijl hij tevens een ander gironummer kreeg. De zaken die de girokaarten als betaalmiddel accepteerden ondervinden evenmin schade :.De goederen zijn nu eenmaal geleverd', ls het standpunt van de PCGD. De postale recherche heeft thans de zaak in onderzoek. Nagegaan wordt op welke wijze de nieuwe giroboekjes bil de heer Scheuer zijn bezorgd en wie zich daar over heeft ontfermd. TOKIO-WASHENGTON (AFP, RTR) De Amerikaanse vliegdekschepen .En terprise', .Yorktown' en Ranger', die naar de Japanse zee waren gedirigeerd In verband met de crisis rond het Ame rikaanse inlichtingenschip .Pueblo', heb ben zich woensdag van de Noordkore- aanse kust verwijderd. Dit is gemeld door een Japans dagblad, dat dit van geringszijde vernomen zou hebben Het Amerikaanse ministerie van defen sie wilde zich van commentaar op dit bericht onthouden. Het is een vast ge bruik van het ministerie geen bijzonder heden over bewegingen van de Ameri kaanse vloot bekend te maken. Het Franse persbureau AFP heeft van bevoegde zijde in Washington vernomen, •dat het besluit om de vliegdekschepen terug te trekken is gebaseerd op een voorstel van de delegatie van Hongarije bij de Ver. Naties. Hongarije, dat in de kwestie-Pueblo' een bemiddelende rol speelt, zou naar voren hebben gebracht, dat een dergelijk gebaar van nut kan zijn om de atmosfeer in Panmoendjon waar geheime onderhandelingen plaats vinden, te verbeteren. Slot van pag. 1 terpellatlen in de kamer, waarop de re gering woensdagmiddag had moeten antwoorden. De scheidende eerste-minister was woensdagmiddag ook de eerste die een commentaar op de nu ontstane situatie leverde. Wij moeten het probleem niet onderschatten, maar ook niet over schatten, zo zed hij. Het kan zeker niet opgelost worden in de huidige gepas sioneerde sfeer de verhitte gemoe deren zullen eerst wat tot bedaren moeten komen. Brief Kardinaal Suenens heeft woensdagavond een herderlijke brief uitgegeven, waarin biec met beperkte bewegingsvrijheid op. de andere oever te bereiken. Later wer den zij door de Koreaanse autoriteiten i opgepakt en teruggebracht. (Slot van pag. 1) aanvaller trekt zich vermoedelijk terug op het binnenland mogelijk voor een tweede aanvalsgolf. In de oude keizerstad Hoe-e duurde ook woensdag de strijd in volle omvang voort. Amerikaanse jachtbommenwer- Grs doken de gehele dag uit het laag- ngende wolkendek om hun vernieti gende last te werpen op de oude cita del waar de vlag van de Vietcong al acht dagen wappert. Zuidvietnamese soldaten en Amerikaanse mariniers vechten in het centrum van de stad om Iedere meter grond en, volgens Ameri kaanse gegevens, zijn hier al 1800 Noordvietnamezen gesneuveld. Vanuit het door de regeringstroepen bezette deel van de citadel van Hoe-e wordt de tegenstander met artillerie beschoten Amerikaanse militairen me nen dat de Noordvietnamezen Hoe-e naar believen In en uit kunnen gaan. Rapporten van de Inlichtingendienst wij- Nederland kijkt echter minder Het televisietoestelbeztt ta vanaf januari 1965 toegenomen van bijna 80 pet tot ruim 90 pet en heeft prak tisch het verzadigingspunt bereikt. Het percentage televislebezEtters dat Nederland 2 kan ontvangen, Ls sinds 1 januari 1965 gestegen van 34 pet tot 83 pet. Deze gegevens zijn ont leend aan het continue programma- onderzoek, dat in opdracht van NRD en NTS werd uitgevoerd door Into- mart in Hilversum. Uit dit onderzoek Wijkt ook dat de kijkdichtheid in het vierde kwartaal van 1967 lager lag dan in het vierde kwartaal van 1966. Als mogelijke oorzaken van deze daling worden, naast de aard van de uitgezonden programma's, onder andere genoemd de wachttijden die nog steeds voorko men tussen de keuze van program ma's op Nederland 1 en Nederland 2. Voorts bestaat, aldus het rapport de mogelijkheid dat de toeneming van de keuzemogelijkheid ook een psy chologisch effect in de richting van een lagere ktjkfrequentie heeft ge had: mogelijkheid tot kiezen zou de keuze om in het geheel niet te kij ken bevorderen. Sinds 1965 is een constante daling van de kijkdichtheid na 20.00 uur waar te nemen. Tussen 19.00 en 20.00 uur daarentegen neemt de kijkdichtheid toe. De gemiddelde kijkdichtheid op Nederland 2 beweegt zich in de loop van de avond rond tien pot (een pet is circa 85.000 per sonen). Voor zover vergelijkbaar met 1967 Nederland 2 begon toen pas om 20.00 uur is 3lechts een lichte stijging waar te nemen. De periode waarin het journaal wordt uitgezon den blijft zelfs onder het niveau van 1967. Hieruit wordt de conclusie dat de maatregelen ten a Nederland 2 nauwelijks het gewenste effect van een hogere kijkdichtheid hebbenbereikt. Vanaf 20.00 uur ligt de kijkdicht heid in het vierde kwartaal van 1967 voor de bedde zenders samen duidelijk onder het niveau van 1967. Tussen 19.00 en 20.00 uur is echter een ze kere stijging waar te nemen, mede veroorzaakt door zendtijduitbreiding op Nederland 2. De algemene daling vanaf 20.00 uur treedt net sterkst op tijdens het Journaal, ongetwijfeld ten gevolge van de gelijktijdige uitzen ding van het journaal op belde netten en het aldus ontbreken van een al ternatief. Personen die Duitsland kunnen ontvangen kijken volgens dat derzoek niet veel minder naar Ne derlandse programma's dan per sonen die deze zender niet aan kunnen zetten. In nog mindere mate geldt dit voor personen die België kunnen ontvangen. zen erop dat zij voldoende wapens, mu nitie en voedsel hebben om het voor onbepaalde tijd uit te houden. De drie bruggen die de citadel met de rest van de stad verbinden zyn opgeblazen. De toestand van de bevolking is hope loos. Zy vlucht van de ene plaats naar de andere, vaak kruipend om niet te worden getroffen. In Saigon was ook woensdag de toe stand niet geheel duidelijk. Vooral by de renbaan scheen zich nog een ster ke Vietcongeenheld op te houden. In de avonduren werd het gebied door Zuid vietnamese artillerie beschoten. Laat in de avond werden versterkingen ge: den naar de studio's van de Amerikt se radio en televisie op 500 meter van de Amerikaanse ambassade waar men een aanval verwachtte. Woensdag op de dag konden niet-Ame- rikaanse westerse burgers zich vry in de Chinese wijk Choion bewegen. Slechts Personeelscomités in Brussel nemen ontslag BRUSSEL (ANP) De personeel co mités van de Europeso instellingen In Brussel hebben besloten collectief ont slag te nemen, omdat *U niet wezenlijk geraadpleegd zouden worden over de fu sie van de diensten der vroegere EEG- commlssle, Euratorn-commissie en hoge autoriteit. In een communiqué spreken de pe neelscomités over .aanslagen op de tutaire waarborgen van de Europese ambtenaren' en jhet ontbreken van een werkelijke samenspraak tussen de com missie en de statutaire vertegenwoordi gers van het personeel' by de huidige reorganisatie. De personeelscomités weigeren nog langer verantwoordelijk heid te nemen voc een ontwikkeling, waardoor volgens hen niet alleen het Europese ambt, maar ook het gezag en het aanzien van de instellingen in ge vaar worden gebracht. (Van onze tv-redactie) De tv-reportage van de voetbalwedstryd Real Madrld-AJax, uitgezonden op woensdag 11 oktober, is het meest bekeken tv-programma van 1967 geweest. Het had een kljkdichtheldspercentage van 82 Eén procent staat voor 85.00C kykers van 15 jaar en ouder, jongeren worden niet meegeteld. 82 is derhal ve 6,97 miljoen kijkers. De lijst van de top-tlen-programma's 1967 volgt hieronder. In de laatste ko lom wordt het waarderingscijfer vermeld. Omroep Datum Kdh W ,Weg naar school levensgevaarlijk' TIET JERK (ANP) In het Friese dorpje Tietjerk by Leeuwarden ls woensdagmorgen zeventig procent van de leerlingen van de openbare school thuis gebleven. De ouders lieten hun kinderen niet naar school gaan uit pro test tegen de miserabele toestand v de weg, waarlangs de kinderen dai hy een beroep doet op meer wederzijds1 lijks vier keer moeten gaan. Het sma begrip tussen de Belgen. De leider van klinkerdek Ls finaal kapot gereden door de BociaJistische oppositie verklaarde,; zandauto's. waardoor de ouders bevreesd dat zijn party geen deelneming aan een zijn voor ongelukken op deze weg. waar regering kan overwegen zonder verkie-auto's bii het passeren door de berm zingen. Ook de Vlaamse Volksunie heeft, moeten rijden. rert» nieuwe verkiezingen gdbt. Er c naast de omstreden weg. die een WfT/Pn k!e-ne kilometer lang is. geen rijwiel- r r uien of wande'.nad Een week geleden al stel- De Waalse CVP-afgevnardigden heh- de een actiecomité uit de ouders een br-n woensdagmiddag na een verga-, ultimatum aan het gemeentebestuur dering met de Franstalige kabinets- van Tietjerksteradeel waarin binnen leden van hun partij, een verklaring een week maatregelen werden geëist, uitgegeven, waarin de verantwoorde- Woensdag liep het ultimatum af. Van lijkheid vnor de rrisi« gehee' voor de openbare school verscheen zeventig rekening van de Vlaamse partijvleii- orocent van de leerlingen niet in de klas gel wordt gelaten en van de byzondere school In het dorp De Waalse groep zegt dat ze de rech- 25 procent, niet. Het totaal aantal n de Franstalige studenten in Leu ■- ven zal blijven verdedigen, zy betreurt de crisis voor*l wegens de ernstige eco nomische problemen, waarvoor België op dit ogenblik staat Het kabinet-Vandenboeynants, dat in maart 1966 werd gevormd telde 14 CVP-mlnisters. van wie 8 Vlamingen, en 9 ministers van de liberale party voor Vrijheid en Vooruitgang (PW) staten van wie vier Nederlandstaügen. I wend. thuisblijvers is ongeveer zestig Het ge meentebestuur had in december al be sloten om de straat te verbeteren, maar tot nu toe kon wegens administratieve formaliteiten en ook door de weers< atandigheden nog niet tot uitvoering het werk worden overgegaan De ouders van de kinderen hebben zich woensdag morgen in een brief tot gedeputeerde Friesland in Leeuwarden ge- 1. Real Madrid - AJax 2. Ajax - Dukla 3. Tien Toon The Fugitive (slot) Rudi Carrel 1 Ajax - Real 4. Rudi Carrel 1 6. Wereldkampioenschappen schaatsen - Oslo 6. The Fugitive 7. Engeland - Rusland Per seconde wyzer Rudi Carrell Denemarken - Nederland 8. Maigret Dorus Weekendshow 9. Per seconde wyzer 10. Wereldkampioenschappen schaatsen - Oslo The Fugitive Dorus Journaal Voor de vuist weg Ter toelichting op de cyfera diene dat in het kijkonderzoek, dat de NTS laat uitvoeren, niet de kijkers wor den meegeteld die minder dan de helft van een programma hebben be keken. De kans is dus zeer groot dat per programma het kijkcyfer een tijd lang hoger is geweest dan er uitein delijk uitkwam. Kijkers, die halverwege een program ma weglopen, drukken het waarde ringscijfer. Een algemeen gegeven is voorts dat grote kykdichtheden op zichzelf reeds het waarderingscyfer drukken. (Tien Toon is de grote uit zondering). Er zijn programma's met NTS NTS AVRO 23-12 78% 84 AVRO 21- 9 78% 81 VARA 4-11 78% 78 NTS 20- 9 78%. 77 VARA 2-12 76% 71 NTS 12- 2 74% 82 AVRO 17- 2 73% 79 NTS 6-12 71% 78 VARA 2-12 71% 76 VARA 7-10 71% 71 NTS 4-10 71% 70 VARA 10-12 70% 77 VARA 15- 4 70% 73 AVRO 22- 4 70% 73 VARA 4-11 69% 76 NTS 11- 2 68% 82 AVRO 25- 2 68% 80 VARA 21- 1 68% 77 NTS 1- 3 68% 74 AVRO 17- 2 68% 71 een geringe kijkdichtheid, die ee aanmerkelijk hoger waarderingscijfer hebben dan de tien meest bekeken programma's. De NTS, die de kyk- dichtheidsiyst gisteren bekendmaak te, bleek niet te beschikken over een top-tien-waarderingslijst. Maar be kend ls dat bijvoorbeeld de Forsyte Sage regelmatig boven het waarde ringscijfer 80 uitkomt (by een j middelde kijkdichtheid). En de KI heeft onlangs bekendgemaakt dat haar meest gewaardeerde program ma's de operettes zyn geweest: Lus tige Witwe 82. Ztgeunerbaron 82. een avond met Robert Stolz 81, 16-12 15- 2 16-12 De populariteltsiyst van Nederland-2 ziet er als volgt uit: Omroep Datum 1. Bij Dorus op schoot 2. Inter Milaan - Real Madrid 3. Rawhide 4. Mies en Scène 5. AVRO's Televizier De Mounties Mies en Scène De Mounties 6. Mrs Minnlver Dubbelspion Een zekere Jozefien 7. Mies en Scène 8. The Virginian Dr Kildare 9. De Gert en Hermienshow 10. Dr Kildare Het dorp kwam er (doe) 15- 2 11-11 10-11 9-12 27-11 12-12 16-12 19- 3 11-11 26- 3 27-11 Kdh 46% 45% 40% 39% 38% W VARA AVRO VARA VARA AVRO AVRO VARA AVRO AVRO NTS VARA VARA NTS NTS AVRO NTS AVRO Niet elke tv-bezitter kan Nederland-2 ontvangen. Het percentage is 83 vengenoemde kijkdichtheidscijfers zyn omgeslagen op alle tv-bezitters. Gere lateerd aan de kijkers, die een keuzemogeiykheid hebben, zyn de kykcyfers 7 è.9 hoger. 37% 37% 37% 36% 35% 35% 34% 33% 33% af en toe werden zy aangehouden door de Vietcong, zo meldde de correspon dent van het Franse persbureau ,AFP' Men geraakte in gesprek waarbij de Vietcong haar standpunt uiteenzette. Anders verging het een Vietnamese cameraman van de Amerikaanse televi siemaatschappij ,CBS'. Hij werd ge vangen genomen. Verliezen Het Joegoslavische persbureau ,Tan- joeng" meldde dat, volgens opgave van het opperbevel van het Zuidviet namese bevrijdingsleger in de afge lopen zes dagen" meer dan 10.000 Amerikanen en 40.000 van hun bond genoten buiten gevecht zijn gesteld. In de Amerikaanse opgaven wordt mel ding gemaakt van 22.748 doden by de Vietcong en de Noordvietnamezen, 614 gesneuvelde Amerikanen en 1130 Zuid vietnamese regeringssoldaten. Ongeveer 3400 Amerikanen zijn gewond. Volgens een Zuidvietnamese regerings woordvoerder zyn de afgelopen acht da gen van het Vietcongoffensief meer dan 2000 burgers om het leven gekomen, maar hy voegde eraan toe dat het uit- eindelyke cyfer waarschijnlijk veel ho ger zal zyn. Dit is ook de mening van talloze waarnemers die menen dat 6000 doden onder de burgerbevolking en meer dan 300.000 vluchtelingen een la ge schatting is. De woordvoerder zei dat tenminste 7000 burgers zyn gewond, maar ook dit cy fer is voorlopig. Er zyn zeker 35.000 huizen verwoest, waarvan 10.000 ln .Sai gon. In Saigon zyn meer dan 67.000 vluchtelingen. Slot van pag. 1 gemakkeiyken. Wy moeten er tegen waken dat nieuwe obstakels voor toe treding worden opgericht. Voorafgaand aan alle belangrijke vei deringen in de EEG zullen de neluxlanden overleg plegen met Groot-Brittannlë en de andere kan didaatleden. De minister zag een tussenregeling. bij' een douane-unie zoals West-Duits- land heeft geopperd, niet als een oplossing. De onderhandelingen hier over zouden zeer lang duren en de twijfel over het FVanse standpunt zou biyven bestaan. Er is geen sprake van, stelde minister Luns met nadruk, dat Nederland de Europese gemeenschap de rug zou willen toekeren Wel meent de rege ring dat Nederland ln de EEG, die zo ver uit de koers is geslagen door de Franse houding, op zijn hoede moet zijn voor een Europees Isola tionisme. De minister stond afwyzcnd tegenover het aangaan van ronsulalre betrek kingen met Oost-Duitslano (DDR). Dat zou volkenrechtelijke erkenning van de DDR Inhouden, meende hij. De PvdA'er Wierenga bestreed dit punt. Na 1917 heeft Nederland consuls gehad in Rusland terwyi ons land het regime daar niet erkende. ,Myn bron is net ministerie van buitenlandse za ken', zei hy! De minister zal de zaak nu bekijken. ALBANY (AFP) Abraham Lincoln zou niet zoveel om-slag gemaakt hebben met iemand als generaal Westmoreland en hem binnen twee maanden aan de dijk hebben gezet. Dit heeft de Amerikaanse histo ricus Arthur 8chlesinger, die ad viseur van wijlen president Ken nedy is geweest, dinsdagavond in Albany in de Amerikaanse staat New York verklaard. Schlesinger zei dat de gedachte dat het leven van duizenden jon ge Amerikanen elke dag opnieuw afhangt van de beslissing van ie mand van het geestelijk formaat van Westmoreland, hem droevig maakte. Hij oefende felle kritiek op de optimistische berichten van het- Amerikaanse opperbevel in Saigon. Toen hij nog inzage had van de officiële telegrammen uit Saigon en de inhoud daarvan ver geleek met de kranteberichten over Vietnam, had hij de indruk gekregen, dat er over totaal ver schillende zaken werd gesproken. Om toestemming te kunnen verlenen voor het spelen van het volkslied en het hijsen van de vlag van de DDR by sportmanifestaties in ons land is een wijziging van NAVO-afspraken nodig, verklaarde hy aan het adres van de heer Van der Spek (psp), die hierover een motie heeft inge diend. ïïest-lrian Minister Luns is ervan overtuigd, dat de voorbereiding van de volksraad pleging over de toekomst van West- Irian (het vroegere Nederlands Nieuw-Guinea) volgens de akkoorden van New York van 1962 de vereiste aandacht krijgt. De volksraadple ging zal volgend jaar moeten worden gehouden. Nederland heeft hierover geregeld con tact met Indonesië en de VN met name met Thant De minister vond de vooruitzichten voor de volksraad pleging merkbaar verbeterd. king in West-lrian moet hierby de gewenheid krijgen zich uit te spre ken voor aansluiting bij Indonesië of bij Nederland. (Van onze Amsterdamse redacteur) AMSTERDAM Het gemeentevervoer bedrijf van de hoofdstad wil opnieuw gaan proberen het autoverkeer te we ren van de trambanen. Voorgesteld wordt aan weerszijden van de rails drie ryen gele noppen van kunststof (ny lon) aan te brengen op het wegdek: automobilisten kunnen daar zonder ge vaar overheen ryden, maar ze krygen dan wel het gevoel of hun hele wagen uit elkaar trilt met als gevolg dus de gewenste reactie: bijsturen, van de trambaan af. Het GVB wil aldus een betere scheiding realiseren tussen openbaar vervoer en normaal verkeer. In Duitsland worden deze gele noppen veel toegepast bij het markeren van nauwe rijstroken op auto banen. In Amsterdam komen de noppen doorsnede ca 10 cm, 1% cm hoog: qua formaat dus ongeveer gelyk aan de vroegere wegpunaises voor het eerst op de Overtoom. Enkele jaren geleden mislukte daar een proef met opstaande betonnen randen langs de trambaan, doordat er kort na elkaar twee auto's over de kop sloegen. Kerknieuws NED. HERV KERK Beroepen te Arnemuiden S. de Jong, Houten. Met grote geven wij droefheid hiermede kennis, dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen, nog on verwachts, myn innig geliefde man en onze alty'd zo zorgzame va der. 31 jaar. De Heere sterke ons in dit zware verlies. Kruiningen: J. M. Houtman van Zweeden Rinus Sjaak Leendert Kruiningen, 6 februari 1968. Welhoekstraat 40. De begrafenis zal plaatshebben op zater dag 10 februari des middags om 12.00 uur op de algemene be graafplaats te Kruinin gen. Vertrek van het Jeugdgebouw van de Gereformeerde Kerk te Kruiningen om 11.45 uur. Geen bloemen, geen toespraken Heden overleed tot on ze diepe droefheid, nog onverwachts, mijn ge liefde zoon en onze ge liefde broer en oom 's-Hertogenbosch H. F. Houtman J. S. Houtman-Sonke Leanne en Paul Kruiningen. 6 februari 1968 Voorhoute 20. Heden overleed tot on ze diepe droefheid, nog onverwachts, onze ge liefde schoonzoon, zwager en oom. op de leeftijd van byna 31 jaar. Goes: Jac. van Zweeden E. G. van Zweeden- Vroegop C. W. van Zweeden J. S. M. van Zweeden-Schlpper Yerseke: J. Schipper M. J. van Zweeden-Schlpper Goes: W. van Zweeden P. N. van Zweeden- Bazen Neefjes en nichtjes 6 februari 1968 Met grote verslagen heid geven wy u ken nis, dat, nog onver wachts, is overleden onze geachte mede werker, de heer J. HOUTMAN Familie P. J. Bauer Kruiningen, 6 februari 1968. Met grote verslagen heid geven wy u ken nis dat, nog onver wachts, ls overleden onze geachte collega, de heer J. HOUTMAN J. Korstanje J. Weststrate L. Oostdyk P. Slnke Heden ontvingen wy het droeve bericht uit Tres-Arroyos (Argen tinië) dat op 29 januari vry plotseling Ls over leden onze geliefde schoonzoon, zwager en oom GERUIT VAN HAERINGEN echtgenoot van Corrie Sonke, op de leeftijd van 48 jaar. Uit aller naam, Jac. Sonke. Yerseke, 6 februari 1968. Damstraat 117. Heden ls, zacht en kalm, van ons heenge gaan. onze lieve, zorg zame moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder weduwe van Jacobus de Hamer, in de ouderdom van 83 jaar. C. M. de Vos- de Hamer J. Vos A. Janssen-Vos A. P. M. Janssen D. Vos en verloofde En achterkleinkind Vllssingen, 7 febr. 1968 Bejaardencentrum ,Ter Reede' Condoleantleadres Bonedykestraat 63 De teraardebestelling is bepaald op zaterdag 10 februari. Vertrek Bonedykestraat 63. des voormiddags 11 uur. LEES DE PZC Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed, tot myn droefheid, myn zorgzame man JACOBUS AR IE VAN ES ln de ouderdom van byna 73 Jaar. J. van Els-de Voogd Middelburg, 6 febr. '68 Kon. Jullanastraat 46 De begrafenis vindt plaats vrijdag 9 febru ari, om 13 uur, op de algemene begraaf plaats te Middelburg. Vertrek Koningin Ju llanastraat 46, om plm. 12.40 uur. De overlede ne ls opgebaard ln de rouwkamer van het Gasthuis. Bezoekuren zyn van 10.00-11.00 en van 18.00-19.00 uur. Tot onze grote droef heid overleed heden, plotseling, onze broe der en zwager, de heer mr A. L. W. VAN HEEL oud-directeur der Amsterdamsche Bank NV te Amersfoort Doorn: J. E. van Heel Goes: A. J. van Heel E. C. N. van Heel- van Dissel 6 februari 1968 Heden overleed, zacht en kalm, ln verpleeg huis .Maria Terweel' te Kloetlnge, onze ge liefde vader, grootva der en overgrootvader. CORNELIS LEENDERT OPENEER in de ouderdom van 84 jaar. Vlc. Willlaam Stown: (Australië) M. T. Noels- Openeer A. J. Noels Hansweert: H. J. Openeer A. Openeer-Koeman Nijmegen: T. M. Terbeek- Openeer A. J. Terbeek Hansweert: L. C. Openeer J, J. Openeer de Visser Goes: E. A. Kousemaker- Openeer J. Kousemaker Borgvliet: J. J. Openeer T. A. Openeer- van de Kreeke Hansweert: J. P. Openeer T. A Openeer de Dreu M. J. Openeer N. Openeer- van Landeghem Hansweert, 7 februari 1968 Boomdijk 25 De begrafenis zal plaatshebben op zater dag 3 februari des na middags om 14.00 uur op de algemene be graafplaats te Kruinin gen. Vertrek vanaf KaJ Munk om 13.30 uur. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde grootvader en over grootvader MAARTEN DE PUTTER in de ouderdom van ruim 91 Jaar. Delft: B. Burger E. C. Burger- van der Bent Tholen: A. de Regt-Burger C. J. de Regt Kapelle: J. van Wingen- Burger B. van Wingen Spljkenlsse: C. Blom-Burger H. A. C. Blom Temeuzen: M. Burger J. W. Burger- Meeusen En achterklein kinderen Goes. 7 februari 1968 Huize Maria Terweel De begrafenis zal plaatshebben zaterdag 10 februari op de alge mene begraafplaats te Goes om 11.45 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 4