FELIXBONZO HALVE PRUS Franse regering: incident met Bonn gesloten' MTSSSBUKKEN Amerikanen in Vietnam voor zware proef 3 vrees voor Toch schaduw' over besprekingen FABRIKANT SP00RL00S- 115 MAN OP STRAAT UITZENDBUREAU VOOR STUDENTEN STASS IS FAILLIET VERKLAARD WELKE HELFT IN ZUID-VIETNAM IS VIETCONG? Maurice Chevalier in Nederland DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BRANDT NIET IN BOETEKLEED ADVERTENTIE PARIJS-BONN (AP-DPA-AFP) - De regering van president De Gaulle heeft woensdag meegedeeld het incident gesloten te achten dat ontstond naar aanleiding van een! bericht waarin werd gezegd dat de Westduitse minister van buiten-1 landse zaken Willy Brandt had verklaard dat president De Gaulle .bezeten is van macht'. Brandt zou dit het afgelopen weekend hebben gezegd tijdens een bijeenkomst van diens sociaal-democratische partij. Brandt ontkende dit onmiddellijk en het Duitse persbureau dat het bericht had gegeven herriep het tenslotte. De ver meende uitlating bracht grote opschud ding in Parijs teweeg, tien dagen voor Brandt samen met de Westduitse kan selier Kurt Georg Kiesinger een bezoek sou brengen aan Frankrijk. TtJdens de kabinetszitting van woensdag bracht minister van buitenlandse zaken Couve de Murville de zaak naar voren. Na de zitting deelde minister van voor lichting George Gorse mee dat met het oog op de ontkenning van het gezegde de Franse regering van mening is dat het incident .geen gevolgen' moet heb- Schaduw j punt van de Fransen te verzachten I met betrekking tot toelating van I Groot-Brittanmë tot de EEG. Couve de Murville sprak ook over het (bezoek van de Westduitse president. Heinrich Lübke. ter inwijding van de i gemoderniseerde ambtswoning van de 1 Westduitse ambassadeur in Parijs. I Gorse zei. dat het bezoek .een nieuw be wijs was van de vriendschappelijke sa menwerking tussen de twee landen". Aan 1 het einde van Lübke's verblijf was hij gast aan een lunch die De Gaulle had aangeboden maar ten gevolge van het Brandt-mcident werden twee Westduit se ministers die oorspronkelijk ook zou den aanzitten, verzocht weg te blijven. Brandt ben. Brandt heeft woensdagmorgen in de bondsdag in Bonn verklaard de onrust die in Frankrijk is ontstaan in verband met zijn rede in Ravensburg, zeer te be treuren. Ik had gehoopt, aldus Brandt, dat men zelfs zonder rechtzetting begre pen zou hebben hoe ik tegenover Frank rijk sta, dat ik de verhouding tussen de bondsrepubliek en Frankrijk als een van de kernpunten van onze buitenlandse po litiek beschouw en dat het nooit bij mij in mijn kwaliteit van minister van bui tenlandse zaken op zou kunnen komen het Franse staatshoofd tg beledigen. In antwoord op diverse vragen van af gevaardigden zei Brandt nog dat de Westduitse regering Parijs niet haar verontschuldigingen had aangeboden. Daar was geen reden voor. Moeilijk te vatten noemde de minister de annule ring van de uitnodiging aan twee West duitse ministers om samen met presi dent Heinrich Lübke en president De Gaulle te lunchen. Brandt zei voorts niet van plan te zjjn om 4n boetekleed' naar Parijs te gaan. Hij wilde verder in verband met deze kwestie niet spreken van .schade op na tionaal niveau'. Niettegenstaande deze verklaring ge looft men toch dat een en ander een schaduw zal werpen over de ontmoe ting tussen de beide landen op 15 en 16 februari. De Westduïtsers zullen opnieuw een poging wagen het stand- SCHOOLHOOFD MAANDEN VOOR LEGE KLAS (Van onze correspondent) VOORSCHOTEN Het ziet er naar uit dat de heer J. Tjalkens (87), hoofd van de openbare lage re Wethouder Schramaschool in Voorschoten, zeker tot de aanvang van de nieuwe cursus in septem ber zonder leerlingen zal zitten. Een situatie die niet vreemd voor hem Is, aangezien hij hiermee ook op zyn vorige school in Voorscho ten is geconfronteerd. Vorig jaar september dreigden twaalf ouders hun kinderen van de Adegeestschool, waarvan hij toen hoofd was en die voor het eerst een zesde klas had, te ha len. Reden: zijn manier van oplei den. Omdat bij uitvoering van het dreigement verzoeningspogin gen haalden niets uit nog maar twee leerlingen in de zesde zou den zitten wat tot het ontslag van de ene boventallige leerkracht (onderwijzer boven de sterkte om de verwachte uitbreiding van het leerlingenta.) op te vangen) zou lelden, werd besloten de heer Tjal kens te laten ruilen met het hoofd van de Wethouder Schramaschool in de wijk Boschgeest-Bydorp. De annexatieplannen van Leiden gooiden volgens Voorschotens wethouder van onderwijs W. J. Iestra echter roet In het eten. In Boschgeest-Bijdorp was daardoor geen plaats meer voor de school en de gemeenteraad besloot dan ook haar te verplaatsen naar de gloednieuwe wijk Noord-Hoof land onder de rook van Leiden. Weer kwamen ouders in het ge weer. Dit keer ging hel niet tegen 't zo geplaagde schoolhoofd maar tegen de gemeente. Zij vonden het onjuist, dat hun kinderen enkele maanden onder een nieuw hoofd moesten worden opgeleid. De kin deren met de Wethouder Sehra- masehnnl laten meeverhuizen, werd gezien de afstand als een onmogelijkheid besehouwd. Van daar dat de ouders unaniem beslo ten hun kinderen naar de dichtbij gelegen Vlietschool te sturen. Het .hoofd zonder leerlingen' wordt door de wethouder bepaald als bekwaam gekenschetst. Wel is hot volgens de wethouder zo dat de heer Tjalkens voordat hij naar Voorschoten kwam nooit hoofd van een schol was geweest en nooit les aan een zesde klas had gegeven. Inmiddels solliciteert het hoofd elke dag stipt op tijd voor een lege klas om vervolgens alle aan dacht te besteden aan het sorteren van leonniddeien manhaftig maar tevergeefs naar andere ge meenten. T orpedoboot j ager V S gestrand ATHENE (AFP) De Amerikaanse torpedobootjager .Baehe', die dinsdag bij het Griekse eiland Rhodos aan de grond liep, verkeert in tegenstelling tot be richten van Griekse kant niet in zin kende toestand, zo Ls van officiële Ame rikaanse zijde vernomen. Een deel van de bemanning heeft het schip verlaten, maar de kapitein en 25 man zijn nog aan boord. Er zijn geen persoonlijke on gelukken voorgevallen. Twee Griekse sleepboten zyn onderweg om het schip vlot te trekken. ROERMOND De club- en leder- meubelenfabriek op het industrie terrein Heide' te Roermond ver keert in grote financiële moeilijk heden. Er is een schuld van circa twee miljoen en de fabrikant, de heer W. F. Osterop, is spoorloos verdwenen. Voor het gehele per soneel van 115 man, onder wie 39 ex-mijnwerkers, is ontslagvergun ning aangevraagd. Op 15 februari zal de Roermondse rechtbank be slissen over een faillissementsaan vrage. De Duitse grondstoffenleverancier M. Heitzer uit Dremmen ls een van de grootste crediteuren met een vordering van ruim 700.000 gulden. Op bevel van de rechtbank als gevolg van een ver zoek van de Duitse leverancier, heeft de deurwaarder S. Nijenhuls beslag gelegd op de voorraden en de inboedel alsmede op het woonhuis van de fabrikant, die vroeger ook al ln financiële moeilijkhe den heeft verkeerd. CONSTERNATIE IN WASHINGTON POLITIE ZORGDE VOOR VUURWERK WASHINGTON (DPA) Vier politieagenten van een w|jk van de Ame rikaanse federale hoofdstad hebben onder invloed van alcohol wild om zich heenschietend een rit door de stad gemaakt en daarmee een nieuwe crisis in het politiële bestel ln Washington veroorzaakt. Dinsdag reeds werd het hoofd van de politie John Layton door zijn bur- ferlijke superieur Patrick Murphy van zijn functie ontheven. Murphy, irecteur van de afdeling veiligheid in het door toenemende criminaliteit geplaagde Washington, verving de leider van het uitvoerende apparaat van het gezag in Washington door een Jonge politieofficier. GEEN LOON VOOR 350 MENSEN Acht filialen in hele land gesloten TILBURG Bij vonnis van de Bredase rechtbank van I februari is het stu dentenuitzendbureau Stass, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Tilburg, in staat van faillissement verklaard. Mr A. van Rooy te Tilburg is tot cura tor benoemd. Ook bij de acht filialen van dit uitzendbureau in Amsterdam (2), Delft, Den Haag, Eindhoven, Gro ningen, Nijmegen en Rotterdam zijn de werkzaamheden stopgezet, terwijl er beslag op de goederen is gelegd. De vele tientallen werknemers hebben nog loonvorderingen bij het failliete uitzendbureau. De kans, dat deze loon eisen alsnog zullen worden gehonoreerd, wordt voorlopig klein geacht. Het thans gesloten uitzendbureau dat overigens ook niet-studenten voor kor tere tijd aan werk hielp, was een een manszaak van de in Soest geboren en momenteel in Tilburg wonende ex-stu dent in de rechten H. van der G. Hij bouwde in de afgelopen vier jaar een bureau op met vestigingen in vrijwel alle Nederlandse steden, die een univer siteit of hogeschool hebben. De hoofd zetel van het in Lelden opgerichte bu reau werd op zeker moment, verplaatst naar Tilburg. Het Stass-kantoor in Utrecht werd al eerder opgeheven valt daarom ook niet onder dit faillis sement. Naar verluidt zijn 's rijks be lastingen en gemeenschappelijk admi nistratiekantoor de grootste schuldei sers in dit faillissement. Over een lan gere periode zouden geen belastingen en sociale lasten zijn afgedragen. Het financiële wanbeheer, waardoor het uit zendbureau op de fles is gegaan zou wellicht pas later aan het licht getre den zijn, ware het niet dat de algeme ne werkloosheid ook dit bureau parten speelde. tonnen geraamd. Op het ogenblik van sluiting waren door het uitzend bureau Stass over het gehele land ongeveer 350 mensen te werk steld. In en rond Tilburg zou aantal circa 50 bedragen. De helft hiervan meldde zich afgelopen i dag tevergeefs bij het kantoor ii Willem n-straat om hun loon te ontvangen- Zij ontmoetten op het kantoor enkele politieagenten die vertelden dat de zaak op de fles Werkwijze De werkwijze van het uitzendbureau Stass was als volgt. Het bureau legde contacten met bedrijven die voor korte perioden mensen konden gebruiken bij voorbeeld door seizoendrukte of extra snel af te werken orders. Stass ver wees de bij haar ingeschreven gegadig den naar dit soort bedrijven en vroeg voor de verleende bemiddeling een be paald gedeelte van het verdiende loon. Dit laatste was gemakkelijk te regelen, omdat de uitgezonden werkkrachten niet op het betreffende bedrijf maar door het uitzendbureau werden betaald. Een van de «jedupeerden die bij het failliete uitzendbureau nog een of meer weken loon hebben te vorderen, ls de 18-jarige Tilburger Henk Verheyden. Als wever op een Tilburgs textielbe drijf raakte hij enige tijd geleden werkloos en kwam in de ww terecht. Zijn ijver om de werkloosheidsuitke ring prijs te geven en elders werk te zoeken heeft hij duur moeten bekopen. Hij was eigenlijk van plan vrijwillig in militaire dienst te gaan en wilde de nog resterende tijd met werken in kor ter verband overbruggen. ,Ik heb me bij de arbeidsbeurs gemeld en werd verwezen naar het Stass-uit- zendbureau. Ik vroeg nog of dit een betrouwbare werkgever was en kreeg hierop een bevestigend antwoord. Nu voel Ik mij wel genomen. Ik heb acht volle dagen bij Curver Plastics in Rijen gewerkt en nog geen cent loon ontvangen. Naar de 150 gulden die lk te goed heb zal ik nu wel kunnen flui ten. En u moet weten dat mijn moedei het reisgeld heeft voorgeschoten. Ik DR SAMKALDEN BEPLEIT GROTE SAMENWERKING BENELUX-HAVENS ANTWERPEN Dr I. Samkalden, burgemeester van Amsterdam, beeft op een Innchbjjeenkomst van de Belgisch- Nederlandse Vereniging in Antwerpen een causerie gehouden over .Nieuwe di mensies in het havenbeleid'. Hierin be pleitte hy onder meer een grote samen werking tassen de Beneluxhaven. De Amsterdamse burgemeester st een vraag waarvan nlj de beantwi ding wilde overlaten aan de deskundigen nl4s het eigenlijk wel juist bij de schaalvergroting d:e zich overal afte kent, halt te maken bij de nationale economie of is het juist zaak de belan gen van een regio, waartoe meer dan eén land behoren, in groter verband t» behandelen? Moeten wij niet oppassen, dat wij de boot dreigen te missen door dat wij niet tijdig de bechikking heb ben over het instrument dat nodig is voor de periode 1970-1980, het instru ment ara internationale samenwerking ten bate van de regio Noordwest-Euro pa, waartoe onze landen behoren vraag me nu af, waarom de arbeidsbeurs mij niet rechtstreeks naar Curver had heyden, die inmiddels een nieuw ar beidscontract voor een maand bij Cur ver Plastics heeft gekregen. Over de periode dat hij hier te zamen met nog 25 anderen voor het uitzendbureau werkte wü men hem niets betalen. Overname Inmiddels zijn de werkzaamheden van Stass ln Tilburg en Eindhoven overge nomen door studentenuitzendhurean Stuwa nit Amsterdam. De heer W. C. Eugster van Stuwa Amsterdam die in Tilburg was om de overname van het failliete uitzendbureau mee te. regelen, vertelde, dat Stuwa zich volledig van het. faillissement distantieert en in Til burg en Eindhoven met een schone lei begint. De vier kantoormeisjes die bij Stass in Tilburg en Eindhoven werk zaam waren, zijn hij Stuwa ln dienst getreden. Volgens de heer Eugster le vert zijn organisatie uitsluitend arbeids bemiddeling aan studenten, die 1" ook een collegekaart moeten tonen. ADVERTENTIE l GEEN Al'TO'S Een aantal v mooiste plekjes in Engeland zullen wor den verboden voor auto's Toeristen zul len ze te voet moeten bezoeken, nadat de wet op het landschapssehoon deze zomer van kracht wordt. Het wetsvoor stel, dat dinsdag werd goedgekeurd door een parlementscommissie, voorziet in de verbanning van alle voertuigen van daartoe aangewezen plekjes. De wet is voortgekome"n uit angst dat auto's de mooiste plaatsen in Engeland tenslotte zullen bederven, aldus Arthur Skeffing- ton, secretaris van het parlement voor het ministerie van huisvesting. Saigon was zonder Amerikaanse militairen (Van een speciale verslaggever) 17en café aan de Tu Do, Saigons eerbiedwaar- dige hoofdstraat. Reporter Murray Sayle zat er een koel pijpje bier te drinken met een Amerikaanse kolonel. Door het gaas voor de ruiten (alom-gebruikt, handig: je krijgt er niet zo gemakkelijk handgranaten door binnen) za gen ze loom de bizarre parade van voorbijgan gers aan: struise Amerikanen in tropenuniform met daarop vaak de gekste en allerminst offi ciële insignes Playboy-emblemen, wise-cracks als ,Eén hel op aarde Vietnam' hyper- gracieuze Vietnamese vrouwen op hoge hakken en in ijle ao-dzais, de verrukkelijkste dracht ooit uitgevonden, kinderen kleine jongens, siga retten-rokend en tuk op geldverdienen, met schoenpoetsen bijvoorbeeld of met de verhuur van hun zusjes, om 't even. De kolonel zag 't niet zo scherp meer. ,Je moest er wat mini-atoombommetjes op kunnen gooien', zei hij bedroefd. Hij dacht daar nog een tijdje over door, bezag het probleem eerst vanuit de ene hopeloze hoek en vervolgens uit de andere. Zuchtte dan, trok aan zijn kwasterige sigaar en richtte zijn blik weer op de flanerende menigte. .Kijk, Murray', zei-ie, .de helft van die lui daar. hè, dat is Vietcong'. ,Ah, kolonel welke helft precies?' .O jongen, als we ddt wisten, als we ddt nu maar eens wisten Deze dialoog speelde zich anderhalf jaar geleden af. De gebeurtenissen van de laatste dagen in Vietnam schijnen erop te duiden, dat de Ameri kanen minder dan ooit weten wat zij zo graag willen weten: wélke helft. Murray Sayle is sinds kort terug ln Saigon en in zijn gezelschap bevindt zich onze tweede spe ciale verslaggever. PhiUlpp Knlghtley. Wat hier volgt is het resultaat van hun gezamenlijke po ging door het gaas voor de ruit heen te «kijken Om uit te vinden: wélke helft. Saigon heeft vóór half januari een ongekend groot aantal begrafenissen gehad. Het is nu te laat om daar nog wat aan te doen. maar het moet wél gesignaleerd worden. Een Vietnamese inlichtingenofficier heeft het gesignaleerd, eergis teren en met opmerkelijke sombertieid. Nu ls een begrafenis, zelfs in Saigon, geen zaak van grote vrolijkheid. Vanwaar echter deze bijzondere somberheid, zo mag men zich afvragen? Viet- namezen hebben een groot gevoel voor saillante gebeurtenissen in het mensenleven. Geboorte, huwelijk en dood worden met staatsie omgeven Zelfs nu. tijdens de oorlog, is een begrafenis nog altijd een pompeus gebeuren. De zware, rijk- gesierde kist, staat enige dagen te pronk ln het huis van de overledene. Daarna komen de dra gers. Voort gaat het naar de begraafplaats, voor op de kist. daarna de rouwdragenden. professio nals en familieleden, buren en verre vrienden een hele menigte. Er wordt gesnikt en geweend en op de trom geslagen en aan alle kanten gaat vuurwerk de lucht in. Een Vietnamese begrafe nis ls duur. Zo duur, dat de rouwenden van di verse herkomst het soms met elkaar op een ak koordje gooien en hun doden gezamenlijk ten grave voeren. Stoeten van treurende familieleden, in wier mid den men tal van lijkkisten aanschouwt, zijn in Saigon dan ook niets bijzonders. Zelfs niet, wan neer ze een beetje zwaarder lijken dan gewoon lijk. Zelfs niet, wanneer hun aantal toch wel on gewoon groot aan het worden is. Tot op woensdag 31 januari b(j de inlichtingen diensten onwaarschijnlijke tips binnenkwamen. Rond de begraafplaatsen van Saigon hebben vluchtelingen afzichtelijke krottenwijken opge trokken. Men had uit die wijken schimmen zien komen die in het donker van de nacht een gruwe lijk ondernemen uitvoerden: de verse graven op delven, de kisten openen en de inhoud ervan weg dragen, kennelijk nieuwe en wei-onderhouden automatische wapens. Toen de tip kwam, was het te laat. De graven waren weer met aarde bedekt en de wapens verdwenen. Maar men had een hoekje van de sluier opgelicht. Bleef de vraag: hoe was het toch mogelijk dat minstens duizend man zich goed-bewapend, goed-geoefend konden bevinden m de hoofdstad van een land met meer dan een miljoen man onder de wape nen en hoe speelden zij het klaar om niet zon der succes gedoodverfde doelen te grazen te ne men als de Amerikaanse ambassade, het vlieg veld, het radiostation en het presidentiële paleis? Details zullen waarschijnlijk pas aan het licht komen, wanneer het Nationaal Bevrijdings front de historie van de oorlog in druk zal laten verschijnen. Maar nu al zijn de grote lflnen helder. De Vietcong had en heeft een stevige organisatie, een krachtige ruggegraat In Saigon sinds de verre dagen van de Franse pogingen om de Vietminh op te rollen. Zoals bekend: de Fransen hebben dat niet klaargespeeld. Maar de opeenvolgende rege ringen nd de Fransen zyn er evenmin in geslaagd de harde kern van verzet in hoofdstad en land te overweldigen en weg te snijden. Het is hier algemeen bekend, dat sommige hotels, bars en restaurants in de loop van de jaren her haaldelijk hebben blootgestaan aan overvallen van terroristen en andere niet. De eigenaars van de laatste hebben daarvoor betaald; zij ver schaften de Vietcong geld of Informatie. Le vensmiddelen. medicijnen, 'chirurgische Instru menten en zelfs wapens worden de Vietcong via Saigon ln handen gespeeld. Waar dat materiaal vandaan komt? Van de kaden in Saigon, van waar het zijn weg vindt in de zwarte markt. Die bloeit en dat weet iedereen Amerikaanse cor respondenten steken zich b|j voorkeur op de zwarte markt in Amerikaans legeruniform: dat s heel wat goedkoper dan wanneer ze ln de PX erecht zouden moeten ln theorie moeten alle Zuidvietnamezen een Iden- teitskaart hebben. Geen nood: ze zijn te koop. ook al zijn ze niet allemaal even echt. Onnoeme lijk veel vluchtelingen zijn de hoofdstad binnen gekomen: zij wonen in krotten op leder stukje vrije grond dat maar gevonden kan worden. Iede re dag trekken duizenden mannen en vrouwen van de marktplaats My Tho, op 30 kilometer afstand, naar Saigon, om daar hun waren landbouw- produkten ten verkoop aan te bieden. Wie van al dezen behoren tot de Vietcong en wie niet en wie zal dat zeggen In de hoofdstad zelf ook dat is niet onbekend volgt het Nationale Bevrijdingsfront de oude tactiek. Zijn cellen bestaan uit zeven personen. Iedere man of vrouw in zo'n cel kent slechts zijn of haar directe bovengeschikte. Het front heeft een sluitende koeriersdienst; er zijn weesjes en zwervertjes genoeg op straat. Informatie is ove rigens helemaal niet moeilijk te krijgen in Saigon. De Amerikaanse telefooncentrale wordt gerund door Vietnamese meisjes; Amerikaanse soldaten hebben Vietnamese vriendinnetjes; in de cafés en clubs bestaat het bedienend personeel uat Viet- namezen. Zelden treft men onder dezulken lieden die aan een hardnekkige doofheid lijdeh Een enkel woord over de militaire sterkte van de Amerikanen in Saigon op die gedenkwaar dige woensdag 31 januari 1968. In de loop van 1967 hadden zowel het Amerikaanse als het Zied- vietnamese opperbevel hun troepen in de hoofd stad sterk verminderd, enerzyds om mee. mensen aan het front te hebben, anderzijds om de solda ten verre te houden van vechtpartijen in cafés, venerische ziekten en andere fenomenen van de demoralisatie rond Saigons vleespotten. Toen de Vletcongoverval loskwam, waren er in het ge heel geen Amerikaanse militaire eenheden in Saigon, op de militaire politie na. Vier uur na het eerste schot was er in het centrum van de stad nog geen geregelde Amerikaanse of Vietna mese eenheid te zien. De troepen die van buiten binnenrukten, waren vreemdelingen in dit roeri ge Jeruzalem. Nog meer van dit soort vreemde zaken. De Ame rikaanse ambassade bijvoorbeeld. Het is een zes verdiepingen hoge kast van gewapend beton met splintervrije plexiglazen ramen. De bouwkosten hebben bijna tien miljoen dollar bedragen. Dat ls in Vietnam veel geld, maar daarvoor hadden de Amerikanen dan ook een fort dat tegen heel wat bestand was uitgezonderd wellicht een zware artilleriebeschieting. Welnu, slechts negentien Vietcongstrijders betra den na het neerschieten van de tweemanswacht aan de poort, het terrein van de ambassade op hun slofjes en waren binnen enkele minuten bin nen het gebouw. Zij droegen alicht Zuid- vietnamese uniformen, zodat zij door de wacht niet aangeroepen werden. Waar die uniformen vandaan kwamen? Die waren gewoon gestolen van de waslijn heel Vietnam hangt vol met uniformen aan waslijnen. Ook de wapens hadden geen probleem gevormd; voor zover zij al niet van de begraafplaatsen zie boven kwamen, lagen ze al lang handig opgeslagen in de buurt van de doelen. Een bewijs daarvoor: de politie van Saigon heeft een grote hoeveelheid wapens en rode armbanden gevonden op nummer 266 van Tran Quö Capstraat, drie straten verwijderd van het woonhuis van generaal Westmoreland. De Vietcongstrijders die de ambassade aanvielen, hadden de bovenste knoop van hun shirts dicht, opdat zij voor elkaar herkenbaar waren en niet verward zouden kunnen worden met echte Zuid- vietnamese troepen. Zij hadden vervalste leger- passen ln hun zak. Enkelen van hun arriveerden bij hun aanvalsdoel op de scooter, anderen reden in jeeps die zij al maanden geleden van de Ame rikanen hadden gestolen. Een ooggetuige van de strijd om de ambassade was Frangois Pelou, ver tegenwoordiger van Agence France Presse in Saigon. Pelou was op dinsdagavond niet te laat naar bed gegaan en had ongestoord geslapen, dwars door het knallen van het vuurwerk van het nieuwjaarsfeest heen. H(j was van plan op woensdag naar Long Hal te rijden, een plaatsje aan de kust waar men niet eenkennig is. Op het strand vindt men daar zowel Amerikanen als Vietcong, uitblazend ln het zand. Pelou werd gewekt door de explosie die de aanval op de ambassade en het presidentiële pa leis Inleidden. Hij sprong in zijn auto, reed naar de ambassade en kwam daar juist op tijd om van de verschanste wacht een schot door zijn voorruit te krijgen. ,AJs ik een minuut eerder was geweest, had ik met de Vietcong naar bin nen kunnen trekken', zegt hij. De negentien Vietcongstrijders hebben het klaargespeeld door te dringen tot de eerste verdieping van de ambassade; daar hielden zich achter barricaden van bureaus en kasten staande tot tien helikopterladïngen Amerikanen yp het dak van het gebouw waren afgezet en aan het gevecht gingen deelnemen. Alle negen tien werden gedood. Overal in Saigon was het hetzelfde: de Vietcong sloeg van nabij toe, verwierf zich vaste voet. kon echter het doel niet veroveren en vocht zich dood. Was dat de moed der wanhoop? Hadden zij ge zien hoe de Zuidvietnamese politie iedere gevan gen genomen bewapende Vietcongstrijder zonder pardon uit de weg ruimde? Wreedheden zyn niet van één kant gekomen. In een woning tegenover het presidentiële paleis, waar de Vietcong zich nestelde, dreef zij de Vietnam ezen naar buiten, bond de Amerikanen de handen op de rug en doodde hen met een kogel in het achterhoofd. Zo kwamen vier Amerikaanse burgers om ln Sai gon, veertien in Hoe-e en zes m een leprozenko- ionie te Ban Me Thuot. ,We hebben het wel onder de knie', plachten Amerikanen al vanaf de eerste dag te verzeke ren. Haarden van verzet werden betiteld als .ge- isoleerde groepjes'. Maar ging men tegen die groepjes dén. dan kwam er genoeg vuur af om een bataljon achter de automatische wapens te kunnen vermoeden. Wij waren ln Ap Bon. een klein dorpje in het noorden, op de dag dat daar het laatste schot viel en de strijd althans hier werd gestaakt. We stonden aan de rand van het dorp. waar de bezoeker wordt begroet door een bord: .Dit dorp ls niet vijandelijk, wilt u s.v.p. uw wapens ontladen Uit het dorp waar tien burgera dood op straat lagen kwamen vuile mariniers met een stoet nog vuilere Viet nam ez en, in burger, geboeid. Mensen van wie vermoed werd dat zij Vietcong waren in totaal 237 personen, onder wie veel vrouwen. Die mariniers wisten het wel: zij hadden de goede helft te pakken. Of toch niet soms EEMXES Op de aftakking van de rijksweg 1 naar Baam reed een perso nenauto met zeer grote snelheid tegen een boom. Van de drte inzittenden leer den twee op slag gedood, de derde moest ernstig gewond naar een ziekenhuis worden gebracht. De dood op de weg EEMNES (ANP) Dindagnacht ls op de aftakking van de rijksweg 1 naar Baam ln de gemeente Eemnes een personenauto, die met zeer hoge snelheid reed, in een flauwe bocht van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Van de drie inzittenden, allen werkzaam bij een Chinees restaurant in Zeist, kwamen er twee om het leven, de 23-jarige So Thang Tsing Daniel, in Parijs geboren, van Franse nationa liteit. het laatst gewoond hebbend te Venray, en de eveneens 23-jarige Ng. Chikuen, geboren in Hong Kong, de Britse nationaliteit bezittende en ver moedelijk gewoond hebbende te Zeist. De derde inzittende werd met ernstige verwondingen opgenomen in een zie kenhuis inBaarn. STEENWIJK (ANP) Bil een autobotsing bH Vollenhove ls woei middag dé 32-jarige heer J. H. uit Vollenhove om het leven gekomen. De bestuurder van de auto waarvan de heer Weljs inzittende was. de 28-jarige uit Vollenhove. lira een de 48-Jarlge J. K. uit Wapenveld, werd ernstig gewond. GUYANA WIL NOG STEEDS PRATEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse rege ring heeft woensdag bericht van de re gering van Guyana gekregen dat deze akkoord gaat met verdere besprekingen van het grensconflict met Suriname op een plaats en een tijdstip die nader moeten worden overeengekomen. Deze mededeling heeft de Nederlandse regering onmiddellijk aan de regering van premier Pengel doorgegeven. Guya na stelt onveranderd dat het omstreden grensgebied tot haar grondgebied be hoort. Minister Luns verklaarde dit woensdag avond in de tweede kamer. Hij voegde er aan toe: ,het moet mij van net hart dat in de Nederlandse pers soms te ongenuanceerd wordt geschreven over de houding van Suriname'. De Surinaamse regering heeft wel ral- ge reden om zich ietwat te beklagen over de berichtgeving in sommige Ne derlandse persorganen. Het zou de zaak dienen als ln de Nederlandse pers wat terughoudendheid werd betracht in een kwestie die Suriname zo ter harte gaat. aldus minister Luns. SCHIPHOL (ANP) Gehuld In een dikke winterjas en met een joyeuze jagershoed op het hoofd is woensdagmiddag tegen half vyf de 80-jarige Maurice Che valier op Schiphol aangekomen. Hij zal vrijdagnacht in theater Tuschinski te Amsterdam na af loop van de bioscoopvoorstellingen een one man show ten beste geven als onderdeel van zijn wereldom vattende afscheidstournee. De vitale, gezond-blozende con ferencier werd bij zijn aankomst op Schiphol verwelkomd door im- pressario Lou van Rees en wist zelf niet meer wanneer hij de vorige maal in Nederland was ge weest. Hij hield het op 1936, maar het is ln 1933 geweest, zo liet Lou van Rees weten. De ontvangst van de Franse zanger werd ditmaal omlijst door de blitslampen van de persfotografen. Bijna 35 jaar geleden was zijn komst een evenement, dat een duizendkoppige menigte op de been bracht, die hem bij het Cen traal Station bijna onder de voet liep. Ook toen trad de meester van het Franse chanson in Tuschinski op. SCHIPHOL Maurice Chevalier neemt zijn hoed af, na aankomst in Nederland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 3