Verdronken land herrijst 15 IJSELMEER KOMT BOVEN WATER Op zoek naar - Uiwarflet - Notlevenes - Overewinkel Lezers schrijven Scheldeplan plagiaat Welke voordelen heeft uw Volkswagen-dealer FA-#j] u in 1968 te bieden AUTOBEDRIJVEN JOS VOET N.V. Showroom te Axel Vraag een gratis proefrit Speciaal in de ook nu volautomatische WW zeven B-E-rijbewijzen GRATIS AUTOBEDRIJVEN JOS VOET N.V. WATERSCHAP AXELER AMBACHT districtsvergaderingen donderdag 8 februari i9ó8 Wissel Zeeuws-Vlaanderen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (Van een onzer redacteuren) DIT JAAR ZAL de polder Zuid- Flevoland droogvallen. Vele oudheidkundigen wachten met ongeduld op het ogenblik, dat zij een onderzoek kunnen gaan instellen in deze polder naar vergane schepen, in de oorlog in het IJsehneer neergestorte vliegtuigen, in vroeger eeuwen in het water verdwenen neder zettingen en prehistorische vondsten. Want net als in de Wieringermeerpolder, Noord oostpolder en Oostelijk Flevo land zal men in de nieuwe pol der waarschijnlijk een aantal belangwekkende vondsten doen. In de drie al drooggemaakte polders vond men veel resten terug van menselijke bewoning uit lang vervlogen tijden. De Zuiderzee, zoals het IJselmeer voor de aanleg van de Afsluitdijk heette, heeft jarenlang tot de ver beelding gesproken van geschiedkun digen. In het hart van Nederland lag deze grote waterplas, en in die waterplas lagen als verloren plekjes land vier kleine eilandjes, Wielingen, Urk, Schokland en Marleen, waar de bevolking er maar net in slaagde, xich tegen het soms woeste water geweld te handhaven. Men wist echter te vertellen van dor pen en zelfs hele steden, die in de Zuiderzee zouden zijn verdwenen. De Urker vissers noemden een bepaalde plaats tussen Urk en Schokland, waa/r het bij stormachtig weer nogal eens spoken kon, het Urker kerkhof. Schrijvers gewaagden van een groot bos, het Kreilerwoud, dat zou zijn verdwenen tussen Medemblik en Sta veren. In een middeleeuws geschrift wordt verteld over het dorp Nagele, dat er stenen doodkisten waren, die waren vastgelegd met ijzeren kettingen om .wegspoelen' van de begraafplaats te voorkomen. Van dat dorp Nagele heeft men resten teruggevonden in de Noordoostpolder, ten noordoosten van Urk. Het tegenwoordige dorp Nagele in de Noordoostpolder is ge noemd naar dat oude Nagele, zoals trouwens alle plaatsen in de Noord oostpolder en Oostelijk Flevoland ge noemd zijn naar plaatsen, die in de Zuiderzee zijn verdwenen. Voordat de IJselmeerpolders droog vielen, waren er al veel meer of min der deskundige lieden, die hadden ge probeerd zich een voorstelling te ma-! ken van de grootte en omvang van! de Zuiderzee in vroeger tijden. Men had daarvoor alleen de oude ge schriften en kronieken, en wat daar instond, was niet zo erg veel. Heide is nu hoofd van de afdeling oudheidkundig bodemonderzoek van de rijksdienst voor de IJselmeerpol ders en beheerder van het museum voor de IJselmeerpolders te Schok land. Vele kilometers Er werd in de nieuwe polders juist zoveel gevonden dankzij het feit, dat er voor enkele duizenden kilometers aan sloten en voor tienduizenden ki lometers aan draineersleuven zijn ge graven. Daardoor is het uitgesloten, dat men grote hoeveelheden oudheid kundige voorwerpen over het hoofd heeft gezien. Men heeft door het oudheidkundig onderzoek van de polders veel vraag stukken kunnen ophelderen, die be stonden voor de drooglegging van de polders. Maar het archeologisch on derzoek alleen is echter niet voldoen de, om bijvoorbeeld een antwoord te geven op de vraag, welke stukken van het IJselmeer 2000 jaar geleden land waren en welke water. Wil men dat te weten komen, dan moet men gebruik maken van het bodemonder zoek. Het bodemonderzoek is inge steld, om de kwaliteit van de gron den in de nieuwe polders te bepalen, voor landbouwdoeleinden dus, maar ook voor het geschiedkundig bodem onderzoek is deze wetenschap van groot belang. Met name prof. dr A. J. Wiggers, hoogleraar aan de vrije universiteit van Amsterdam, heeft veel onder zoekingen op dit terrein verricht. Door zijn onderzoekingen weet men nu heel veel over de ontstaansge schiedenis van het IJselmeer. Heel simpel gezegd berust dit on derzoek op het volgende: het slib, dat omstreeks 500 voor Christus aan spoelt, is anders van samenstelling dan het slib, dat 100 jaar later wordt neergelegd. Als bij een grondboring blijlit, dat op een bepaalde plaats wel slib aanwezig is uit het jaar 500 na Christus, maar niet uit het jaar 500 voor Christus, dan weet men min of meer zeker, dat de zee tussen die beide jaartallen bezit heeft genomen van de plaats, waar men de grond boring heeft verricht. Als men de resultaten van een hele boel grondboringen in kaart brengt, krijgt men een vrij betrouwbaar beeld van de toestand omstreeks het jaar nul. Als men dan ook nog de resul taten van het oudheidkundig onder zoek vergelijkt met die van het bo- demkundig onderzoek, kan men een betrouwbare reconstructie maken van de toestand zoals die eens was. Men weet nu vrijwel zeker, dat 1500 tot 2000 jaar geleden de kustlijn van Gaasterland en Lemsterland 4 tot 8 kilometer zuidelijker liep dan nu, dal. grote delen van de Noordoostpolder land waren, maar ook dat er grote meren lagen. Men weet nu, dat Urk en Schokland één eiland vormden. Ook tussen Gelderland en Noord-Hol land was veel meer land. Op veel plaatsen was ook menselijke bewo ning: men vond in de nieuwe polders al de sporen terug van 14 middel eeuwse dorpen. Vraagtekens Natuurlijk kan men niet nllyd vast stellen welk middeleeuws dorp men gevonden heeft. Uit de namen die ons overgeleverd zijn in kloosterhoe- ken, kunnen was lang niet altijd iets opmaken. Wat zeggen ons bijvoor beeld namen als: Uiwarflet, Notle venes, Overewinkel, Chinnelosara Ghetmarchi en Crepelfliet? Soms kan men uit de volgorde waarin de na men zijn geschreven, wat opmaken. In het geval van de naam Crepel fliet hebben we een aanknopingspunt in de naam Krepelzand, een ondiepte ten noorden van Medemblik. Soms kunnen we veel leren uit de festeldheid van de grond. Een mid- eleeuwse bron noemt op het eiland Texel: Ostmore, Bretenmore Odigmore, Lan- genmore en Nortwalde. Deze plaat sen liggen niet op het Texel van nu. Maar het eiland is vroeger veel groter geweest. Vooral aan de oost- Het eiland Urk was op het mo ment dat de Noordoostpolder droogviel, in 1942, nog slechts een klein plekje in de IJsel- meervlakte. Toch is het eiland eens ongeveer tien keer zo groot geweest. Op dit kaartje van het IJsel meer is met een stippellijn de kustlijn van 't Flevomeer aan gegeven. Dat is dus de kustlijn zoals die 2000 jaar geleden was. Men ziet, er is sinds die tijd wel veel veranderd. De gege vens voor dit kaartje zijn ont leend aan de in do tekst ge noemde literatuur. kant is veel land afgeslagen. De zandplaat, die ten oosten van Texel ligt. de Waard, heette vroeger: .Die Moer Wardt'. De naam Moer geeft een aanwijzing, waar we al die plaat sen met ,more' moeten zoeken. Het onderzoek naar de hierboven ge noemde zaken is nog in volle gang. In Zuidelijk Flevoland, en over 10 jaar ook in de Markerwaard, zal men veel vondsten doen. En veel oudheidkundigen verbeiden nu al het moment, waarop de Waddenzee zal worden ingedijkt. Dan zal men ook daar ongetwijfeld een onderzoek in stellen. en waarschijnlijk nog veel dingen ontdekken. Aangehaalde literatuur: 1 G. D. van der Heide. Aspecten van het archeo logisch onderzoek in het Zuiderzee gebied. 2 L. J. Pons en A. J. Wig gers, De holocene wordingsgeschie denis van Noord-Holland en het Zui derzeegebied. in: Tijdschr. van het Kon. Ned. Aardr. Genootschap, '60. ,URK\ - ->■ MARKEH \€?V~\ AMSTERDAM HARDERWIJK Kïzstïyn van hef- F/euomeez. middeleeuws dozp. Op 81 januari jl confronteerde de PZC haar lezers met het plan van de Antwerpenaar Verschaeve nautische moeilijkheden in het Nauw van Bath te ondervangen met de aan leg van een bedijkte geul door bet Verdronken Land van Saeftinge. .Een uniek idee', aldus uw redacteur, die daarmee blijk geeft wel heel kort van memorie te zijn. Vier jaar gele den lanceerde de in Zeeland verschij nende dagbladen (dus ook de PZC) precies hetzelfde plan, maar toen als een idee van baron Collot d'Escury te Kloosterzande. Om precies te weten te komen wat het plan van de baron behelsde, is het voldoende er de PZC van 20 februari 1964 op na te slaan. Een citaat: ,Het plan van de heer Collot beoogt de ka nalisering van het meest oostelijke deel van de Westerschelde, gecombi neerd met een vaste oeververbinding en een inpoldering van het Verdron ken Land van Saeftinge'. En even verder: ,Het nieuwe kanaal zou pa rallel met de nieuwe Saeftingedijk dwars door de schorren moeten wor den gegraven, te beginnen ten noor den van Baalhoek en uitkomend ten noorden van de Hedwigpolder'. De heer Collot blijkt ook aan de storm- stuw van de heer Verschaeve te heb ben gedacht. Ik citeer: .De heer Col lot meent, dat het maken van een stormstuw of -sluis in het nieuwe ka naal Antwerpen en omstreken zou vrijwaren voor overstromingen bij hoge waterstanden'. Een pikante bijzonderheid is tenslotte de mededeling van uw redacteur in het betreffende artikel, dat de baron zijn plan heeft voorgelegd aan de Ne derlandse rijkswaterstaat (die niet reageerde) en aan... schepen Delwai- de van Antwerpen, die het enthousi ast in handen stelde van zijn techni sche ambtenaren, waarvan de heer Verschaeve er één is. Wie sprak daar over plagiaat? Terneuzen. J- Hamelink. Carnaval V Geachte heer A. C. Adriaanse, maakt u zich geen zorgen over mensen die carnaval willen vieren, zij zijn im mers toch al verdorven door de jaar lijks terugkerende drinkgelagen, vechtpartijen, seksuele uitspattingen Daar helpt geen lieve vader of moe der aan. Foei. (Wat zouden deze lieden de rest van het jaar doen Of....is de wens de vader van de gedachte? In dit geval, ga uw gang .onderzoek alle dingen en behoud het goede'. Geachte heer Adriaanse, als u voor wat eten in de pot en een dak bo ven het hoofd, naar Brabant of Limburg zou moeten verhuizen, past u zich dan aan bij de gewoonten, ge bruiken, levensstijl van de omgeving waar u zich vestigt Of blijft u uzelf, dat wil zeggen een echte Middel burger H. Janssen Middelburg BRESKENS Jaarvergadering ,Uit het volk Voor het volk' De muziekvereniging ,Uit het Volk Voor het Volk' te Breskens heeft café ,Het Zonneke' de jaarlijkse alge mene vergadering gehouden onder voor zitterschap van de heer I. de Huister Bij de bestuursverkiezing werd de heer G van Schoote gekozen )n de vacature I. Keijmel. De heer J. Leenhouts1 herkozen. Het financieel verslag van de heer Roo kt rs gaf een klein nadelig saldo te zien. Uit het jaarverslag van secretaris Ver- rouwe bleken de vele activiteiten van iet afgelopen jaar. Van de verenigingen in Maldegem en Zeebrugge waren uitnodigingen ontvan gen deel te nemen aan festiviteiten. Ook zal aan het muziekcongre.s op Hemel vaartsdag in Terneuzen worden deelge nomen. Medegedeeld werd nog dat muzikanten in opleiding zijn. SLUISKIL Actie dierenbescherming De meisjesclub .Zonnestraal' te Sluiskil vervaardigt affiches die in het teken staan van de dierenbescherming. De heer A. Petstra, onderwijzer aan de christelijke lagere school te Sluiskil heeft zich met de leiding belast. De leidsters van genoemde meisjesclub, mevrouw Korevaar en mevrouw Arenl- hals, hebben in overleg met mevrouw Boon, houdster van het dierenasiel aan de De Feyterstraat te Terneuzen. be sloten een' actie op touw te zetten te Sluiskil, om zodoende daadwerkelijk te kunnen bijdragen in de exploitatie- en uitbreldingskosten van het asiel. Er wordt een huis-aan-huis verkoopactie gehouden, waarbij voorwerpen als wand- kleedjes. lepeltjes, asbakken, sigaret- tenstandaards e d te koop zullen worden aangeboden. SBC versloeg Philippine De Sluiskilse biljartclub heeft zich ge revancheerd van de destijds in Philip pine opgelopen nederlaag. In het clul vierde beker op het topbi'ljart in dit seizoen veroverd. Een bijzonder goede verrichting van de thuisclub door het gerenommeerde Philippine met 16-12 te verslaan. De gedetailleerde uitslag luidt als volgt: W. Goethals - B. Ram- meloo 0-2, K. Visser - F. Roegiest 0-2, Th. Vermeulen - L. Haers 2-0, W. Tal boom - H. Vermeire 0-2, P. Vermeire - O. Haers 0-2, H. de Graeve - P. v. d. Bossche 2-0, E. de Gijsel - O. Roegiest 2-0, G. de Feber-W. Haers 1-1, L. Dal- linga - E. van Vooren 2-0, W. de Kra ker - A. Vermeire 1-1, J. Hamelink - J de Mul 2-0, E. Hemelsoet - B. Ramme- loo 1-1, A. van Puyvelde - F. Roegiest 2-0, C. Bleyenberg - E. van Vooren 1-1. Prijskamp groot biljart Zondag jl vond m café Dallinga te Sluiskil een prijskamp op het grote bil jart plaats, waaraan 40 biljarters deel namen. Er werd gespeeld om kalkoe nen. De uitslag luidt: 1 W. Goethals. Sluiskil - W. PotseL, Moerbeke (B.); 2 Th. de Jonge. Sluiskil - M. DaJlinga, Sluiskil; 3 L. Dallinga, Sluiskil - T. van Enenaam, Terneuzen; 4 Alb. Dhert, Zelzate (B.) - N. Ongenae, Biervliet; 5 R. Clayssen, Sas van Gent - J. Snelders, Sas van Gent. De hoogste serie werd gescoord door Tony van F naam met dertig caramboles. NKV-kaarting Vrijdag wordt in café ,De Sport' te Sluiskil de laatste NKV-kaartavond van dit winterseizoen gehouden. Voor de voorafgaande vier avonden bestond tel kens een goede belangstelling en ook voor deze laatste kaarting wordt een goede opkomst verwacht. Na deze laats te wedstrijd kan ook het eindklassement over de vijf wedstrijden worden opge maakt. SLUIS Schietwedstrijd Het handboogschuttersgilde .Willem Teil* speelde in het voormalige seminarie aan de Sint Annaweg te Sluis een wed strijd togen .Diana' uit Heist. De wed strijd werd, met een verschil van 37 wedstrijdpunten door Sluis gewonnen. Van weerszijden werd door 10 schut ters deelgenomen, die na loting werden aangewezen. ,HET VRIJE' HOUDT BAL VOOR JEUGDLEDEN De zwemvereniging ,Het Vrije' utt Sluis houdt in de raadhuiskelder een bal voor de jeugdleden. Dit bal vindt plaats Sn verband met de viering van het 40- jarig bestaan van de vereniging dat vorig Jaar ln oktober werd gevierd. Telefooncel op Beestenmarkt Sluis Aan de Beestenmarkt te Sluis is een te lefooncel geplaatst. In deze cel kunnen de gebruikers lokale gesprekken zelf kiezen. Interlokale- en internationale gesprekken worden door tussenkomst van een telefoniste afgewikkeld. Ver wacht mag worden dat van deze cel vooral in de zomermaanden druk gebruik gemaakt zal worden. OOSTBURG HET LAND VAN CADZAND HIELD POSTZEGELVEILING De vereniging van postzegelverzame laars .Het Land van Cadzand' hield in hotel .Du Commerce' te Oostburg een bijeenkomst. Er was een veiling met zegels en poststukken, een verloting en voorts konden de leden op de gebrui kelijke wijze enige nieuwe uitgaven aan schaffen. AXEL Vergadering ZLM De afdeling Axel van de ZLM houdt vrijdag om 14 uur in ,De Stadsherberg* te Axel haar algemene vergadering. De volgende zaken komen aan de orde: bestuursverkiezing wegens periodiek af treden van de heren H. de Feyter en F. de Feyter; verkiezing kringbestuursle den wegers periodiek aftreden van de heren J. W. de Putter en F. de Feyter; verkiezing twee plaatsvervangende kringbestuursleden: benoeming afge vaardigden naar de algemene vergade ring van de ZLM; bestuursverkiezing wegens bedanken van de heer W. Koster; bespreken voorlopig rapport van de vraagpuntencommissie over ruimtelijke ordening. Mr J. F. G. Schiingemann, economisch adviseur KNLC zal na de vergadering een lezing houden over een actueel on derwerp. ZAAMSLAG BAC treedt op in Zaamslag De bonte avondclub Sluiskil zal zater dag te Zaamslag optreden in ,De Poort'. Op uitnodiging van de ruiterverentging .Juliana' te Zaamslag zal een program ma met toneel, zang en conférence wor den gepresenteerd. Het af gel e Uz( igden van de afdeling 3 dijke, die ter gelegenheid van boeren- fgelopen weekeind trad de BAC op te LJzendijke voor de leden en geno digden van de afdeling NCB te IJ zen- ge zinsdag een feestavond organiseerde. Op 17 februari treedt de BAC op voor de bejaarden te Hoek. IJZENDIJKE Carnavalsoptocht Onder auspiciën van de WV IJzendijke zal op zaterdagmiddag 24 februari een carnavalsoptocht worden gehouden voor de jeugd. Deelname staat open voor in- dividuelen en groepen. Voor de win naars zijn aantrekkelijke geldprijzen beschikbaar. Flevomeer De eerste keer in de geschiedenis, dal het IJselmeer wordt genoemd, is in de Romeinse tijd. Romeinse schrijvers spreken, wanneer zij over onze streken schrijven, van het ,La- cus Flevo', het Flevomeer. Een van die schrijvers zegt zelfs, dat er meer meren waren, want hij schrijft: .Daar liggen geweldige meren landin waarts'. In «Ie middeleeuwen heet liet Flevo meer anders. I)an heet het Aluiere. Het is wel bekend dat het Almere kleiner was dan de latere Zuiderzee. In goederenlijsten van kloosters wor den nogal veel namen van dorpen aan en bij liet Almere genoemd. Veel van die dorpen zijn in de Zuiderzee ondergegaan. Omstreeks 1200 begint de via het Vlie en het Marsdiep binnendringen de Noordzee veel land te verwoesten. Ten oosten van Texel, rondom Wie- ringen en aan de kusten van de Zui derzee ging veel land verloren. In 1272 wordt voor het eerst de naam Sudersee genoemd. De naam Zuider zee blijft in gebruik tot 1930. Iemand, die vroeger een geschied kundige beschrijving van net ont staan van de Zuiderzee wilde geven, had dus niet veel gegevens, waaruit hij kon putten. Hij had alleen dat gene. wat in vroeger tijden was op geschreven. En dat was niet zo erg veeL Dat werd anders toen de IJselmeer polders droogvielen. De conservator van het rijksmuseum voor oudhe den in Leiden, de heer W. C. Baart, stelde in 1931 een onderzoek in in de pas drooggevallen Wieringermeer polder. Wat hij vond aan stenen ge bruiksvoorwerpen, aardewerk en an dere sporen van een menselijke be woning, was veelbelovend. In de Noordoostpolder nam de heer P. J. R. Modderman, assistent by het biologisch-archeologisch instituut van de rijksuniversiteit van Gronin gen. hel onderzoek op zich. Hij werd in 1945 opgevolgd door de heer G. D. van der Heide. De heer Van der Voor bloemen onder glas toenemende belangstelling DEN HAAG (ANP) Het produkt- schap voor siergewassen heeft onder de telers van bloemen onder glas eer enquête ingesteld naar hun teeltplan nen voor de nabije toekomst. De daar uit verkregen gegevens zijn nu door de computer verwerkt tot een prognose het areaal in het komende voor jaar. Het produktschap voegt er wel de waarschuwing bij dat de toekomst zal moeten leren of de gevonden uit- breadlngs- en inkrimpingspercentages juist zijn; aan de hand van de veiling- aanvoer in 1968 zal men een en ander controleren. Met deze slag om de arm wordt het tijdvak 1 november 1967 - 1 mei 1968 een uitbreiding van het totale areaal bloemen onder glas voorspeld met 1.4 procent of 147.737 vierkante meter by anjers 10,8 procent of 167.841 vierkante meter. De oppervlakte fresia's zal afnemen met 12,2 procent of 105.487 vierkante meter. De chrysanten gaan 50,2 procent of 137.468 vierkante meter meer opper vlakte beslaan. Het aanbod van tulpen zal toenemen met 4,8 procent of 6.295.610 stuks, dat van hyacinten met 11.9 procent of 473,349 stuks, dat van narcissen met 26,7 procent of 610 166 kilo. Per teeltgebied gerekend zullen grootste oppervlakten rozen erbij ko men in Aalsmeer (103.092 nr2 of 6.1 procent): het Westland (2S.012 m2 of 19,5 procent); Berkel (27.360 m2 of 21,5 procent); Roelofarendsveen (20.11" m2 of 16,3 procent). Bij de anjers komen de grootste opper vlakten erbij ln het Westland (73.890 m2 of 15.8 procent): Roelofarendsveen (26.412 m2 of 9.7 procent). In Aalsmeer verliezen de anjers 5. m2 of 1,9 procent, maar Aalsmeer blijft, met een neuslengte voor op Roe lofarendsveen, toch nog het grootste anjerteeltgebied (299.354 m2 tegen Roe lof arendsveen 298.055). Als rozenteelt- gebied blijft Aalsmeer onbetwist op de bovenste plaats (1.792.083 m2 op een landelijk areaal van 2.631.364). heeft voor U een NIEUWE V.W. al voor minder dan 5000, (af Amersfoort) Een hoge inruilwaarde voor Uw oude wagen. V.W.-occasions voorzien van het bekende Internationale garantieteken en het vignet van het verbond van veilig verkeer. Reden genoeg om eens kennis te maken met een VOLKSWAGEN. Elke vrijdagavond van 19-21 uur en iedere zater dag van 10-18 uur SHOW van nieuwe en gebruikte wagens in onze EN GAAT U LlREN AUTORIJDEN? WAAROM DAN IN EEN V.W. Wy geven in 1968 Als U in 1968 leert autorijden in een Volkswagen dij een van onder staande Vamor Rijscholen hebt U kans op een gratis B.E.-rybewys. Inlichtingen bij A. v.d. Schans, Terneuzen, tel. 2571, J. Rombout, Kloosterzande, tel. 677; P. Kielman, Sluiskil, tel. 218: A. v. d. Vy'ver, Westdorpe, tel. 1738; J. Riekwel, Axel, tel. 833-501. AL DEZE VOORDELEN NATUURLIJK VAN Kloo,!crzand». Tel 01148-412 Terneuzen, Tel. 01150-3458. Axel. TeL 01155-500. Vert. B. v. d. Sijpt, Koewacht, Tel. 01146-482 Vert. C. Verstraeten, Axel, Tel. 01155-301. INRUIL! GARANTIE! FINANCIERING! LEDEL THEATER - OOSTBURG Donderdag 8 februari, aanvang 8 uur, brengen wij in samenwerking met de ZVU en de stichting cultuurspreiding Zeeland, een zeer speciale film met: YVES MONTAND en INGRID THULIN, in ,LA GUERRE EST FINI' (De oorlog is voorby) De nieuwste film van de bekende regisseur Alain Resnais, waarin Yves Montand de beste rol van zijn carrière vertolkt als de idealistische verzets man tegen het regime van Franco. 18 jaar. Vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11 en dinsdag 13 februari, aanvang 8 uur; zondagmiddag, aanvang 2.30 uur, brengen wij op veler verzoek DE BESTE FILM VAN HET JAAR1 juut ANDREWS ouusromaPLUMMER RICHARD HAYDN w m wi— u. ELEANOR PARKER uu otnih^.ROBERT WISE—RICHARD R0D6ERS —OSCAR BAMMERSTEIN H ERNEST LEHMAN Gezien de grote lengte der film heeft het verhuurkantoor de prijzen verhoogd en zondagmiddag slechts één voorstelling. tyden. m film- f ls er I ADVERTEREN DOET VERKOPEN Stembevoegde ingelanden worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van op de hieronder vermelde data en plaatsen DISTRICT Imaandag 12 februari 1968, n m 2.00 uur in hotel Rotterdam, Westkolkstraat te Terneu zen. (Het gebied omvat de voormalige poldersi Lievens, Nieuw-Koegors (ten westen van het af wateringskanaal) Noord bij Neuzen, Ser-Lip- pens, Zeven-Trinités, Zaamslag (ten westen van de Otheense Kreek), Zuid-Kats- St^Anna en Sparks, Koegors ca. Oude Zevenaar, Vlooswijk en de niet tot enige polder of enig waterschap behorende gronden en wateren in de gemeente Terneuzen). DISTRICT n donderdag 15 februari 1968, n m 2.00 uur in ,Het Wapen van Zeeland', Plein te Zaam slag. (Het gebied omvat de voormalige polders: Aan- en Genderdijke, Eendragt, Groote-Huissens, Hellegat, Kleine-Huissens, Kreke, Margaretha, Nieuw-Othene, (ten oosten van het afwaterings kanaal), Van Lijnden, Willem Hl en Zaamslag (ten oosten van de Othenese Kreek). DISTRICT Hlwoensdag 21 februari 1968, n m 2.00 uur in het Gezellenhuis, Walstraat 39 te AxeL (Het gebied omvat de voormalige polders: Be- oosten-Blij-benoorden, Beoosten-en-bewesten-Biq, Buth. Canisvliet (ged.), Capelle, Catharina, Noord-bij-Axel, Oude-Eglantier, Visschers en de niet tot enige polder of enig waterschap beho rende gronden en wateren te Axel). DISTRICT IV dinsdag 20 februari 1968, n m 2.00 uur in gebouw Concordia te Westdorpe. (Het gebied omvat de voormalige polders: Canisvliet (ged.). Dekkers, Smids-Koegorsschorre ca, St.-Antho- nie, Autriche, Nieuwe-bij-Sas-van-Gent (Oost- deel), Nieuw-Papeschor, Oud-Papeschor en de Axelsevlakte). DISTRICT V donderdag 15 februari 1968, n m 7.00 uur in café M. de Cock te Zuiddorpe. (Het gebied omvat de voormalige polders: Moer beke, Nieuw-beoosten-Bly-bezuiden, Overslag, Rieden c a. Varempé, Zuiddorpe-Noorddeel, Zuid- dorpe-Zuiddeel of Zijpe en Moerspui). Stembevoegd in de districtsvergaderingen zijn die inge landen, die eigenaar of zakelijk gerechtigde zijn van ten minste 2 hectare ongebouwde eigendommen of van gebouwde eigendommen met een belastbare opbrengst volgens de grondbelasting van ten minste ƒ150,—, ge legen in het betreffende district. Axel, februari 1968 Het dagelijks bestuur van het waterschap Axeler Ambacht, P. van Hoeve, dijkgraaf J. W. Kusee, griffier

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 25