Nu op 2 dubbelpakken GAUW MOE? SANATOGEN VERKOPEN aardbeien POLLE PELLI EN PINGO tienduizenden 3-es-ola of updranken rode bieten «„sperzie bonen Adverteren doet extra guldens u doet toch ookalmeeP Profiteer van de ongelooflijk lage prijzen van de Centra waardemuntkoopjes, week in week uit. ;km». lever deze week Uw blauwe waardemunten in rundvlees-goulash 7 citroenen 98 sinaasappelen 10 198 sla er munt uit bij centra 0lobetöa damespruiken F. 150.— 0lobetta GEMEENTE TERNEUZEN Neem een abonnement op de PZC Jaarvergadering ZLM Retranchement Bedrijf scompetitie tafeltennis PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 Ons zoontje en broertje ont ving bij 't doopsel de naam RICHARD PETER. R. Vervaet D. Vervaet-de Bruijn Jurgen Dorien Arian Biervliet, 4-2-'68. Prov. weg. Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond tij dens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde broeder, zwager en oom HCIBRECHT NIEUWENHUYSE Namens de familie, W. Nieuwenhuyse. Zandweg 24, Kruiningen. Kruiningen, februari 1968. Langs deze weg willen wij onze dank betuigen aan het verplegend personeel van Ter Poorte, voor de goede verzorging van onze schoon zuster en tante, mevr. de weduwe Familie De Jonge Serooskerke, februari 1968 Voor al de bewijzen van medeleven, ontvangen tij-1 dens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde vader, behuwd-, groot- en1 overgrootvader CATHARINES KLERCQ betuigen we onze dank. In het bijzonder artsen en het verplegend personeel van het GaalhuiB te Mid delburg. Uit aller naam, P. C. Smit - Klercq huisvrouwen verdienden reeds met de Centra waardemunten Frisco grote pot Jm HUH vanjgffvooi^^ literblik ~JB 9 vanJ9*vooi^K grote fles van 50"voor Frisco Op Sap Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond na het overlijden van onze in nig lieve, zorgzame vrouw, moeder, groot- en over grootmoeder JANNA STEVENSE echtgenote van C. Komejan, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, C. Komejan Kruiningen, februari 1968 Langeviele 8 Voor de bijzonder hartelijke blijken van deelneming en medeleven, ondervonden na het heengaan van onze in nig geliefde vrouw, moeder, behuwd-, groot- en over grootmoeder, MARIA LUTEÏJN-BECU D. Luteljn en familie Goes, februari 1968 Middelburgsestraat 42 Deze week ontvangt u een rode Centra waardemunt bij onderstaande artikelen: Rode waardemunt bij j Jean BrasseurOSiö" Gl crcmGSiiainpoQ uacon 35 B Rode waardemunt bij g Luycks augurken zoetzuur,grote pot 49 a Rode waardemunt bij Unox keurpak FOGikWQI'Sf 250 gram 45 B Joegoslavische blik 400 gram grote j3ff3 Voor de zeer vele blijken van belangstelling, onder vonden bij ons huwelijk, zeggen wij allen heel har telijk dank. Souburg, februari 1968 VERHUISD: A. M. VAN BOVEN- FASTENAU van Paul Krugerstraat 54 naar Wilhelminastr. 25 Vlisslngen T. F. Visser huidarts, Middelburg HEDEN AFWEZIG Zn huiswerk vlot niet erg. Hij kan zich moeilijk concentreren. Is direct in de contramine. Ook zijn eetlust laat te wensen over. Geef hem Sanatogen. Voor nieuwe energie en gezondheid. HET versterkend middel voor jong en oud! de grote mode! de wereldbekende thans binnen ieders bereik dankzij de prijs van alle modellen en kleuren, 100% haar. 1 jaar volledige garantie en deskundig advies. Breda, Koraalstraat 33, telefoon 3999? j Namens burgemeester en wethouders van de gemeente I Terneuzen zal de directeur van openbare werken op dinsdag, 19 maart 1968 te 14.00 uur, in het gemeente huis te Terneuzen openbaar aanbesteden: BESTEK NR 5, DIENSTJAAR 1967 reconstructie weg en riolering Bellamystraat (lengle 450 m') Het bestek is vanaf maandag, 12 februari verkrijgbaar op het bureau van openbare werken. Herengracht 10 te Terneuzen, tussen 9,00 en 12.00 uur v.m. tegen betaling van 25,- per stel. Toezending franco per post zal geschieden na storting van 26,- op girorekening nr. 30055 ten name van de ontvanger van de gemeente Terneuzen met vermelding .Bestek Bellamystraat'. In caff: ,De Zon' hield de afdeling Re- tranehement van de ZI.M hnnr jam gadering onder voorzit terschap va: lieer C. J. Almeklnders. Voorzitter Almeklnders memoreerde de watersnood van 1953. nu juist 15 jaar geleden, en de fantastische aanpak van liet Deltaplan in do daaropvolgende ja ren. Nog moer plannen staan momen teel op stapel, die ondanks hun goede be doelingen liet de boer niet gemakkelijk maken, zoals bestemmingsplannen, wa terschapsplannen, plannen tot herinde ling, streekplannen, etc. De noodzakelijk heid van een algehele verkaveling dringt zich dan ook meer en meer op, aldus de heer Almeklnders. De penningmeester, de heer L. P. de Regt. gaf een overzicht van de finan ciële positie van de afdeling, waaruit bleek, dat de gelden goed worden be heerd. Veel waardering had men weer voor het uitgebreide (berijmde) jaarverslag van de secretaris, de heer L. 1. Basting. Bij de verkiezingen werden de heren L. I. Basting en J. A. Leenhouts herkozen. Bij de rondvraag werd gesproken over de' te verwachten aanvoermoeilijkheden aan de haven te Breskens, over verka veling van gronden en over de verzeke ringen. Als spreker had inen uitgenodigd de heer J. Markusse, hoofd van de agra- risch-sociale voorlichting van de ZLM. Deze behandelde het onderwerp .Onder nemerschap in de landbouw'. Hij wees op de noodzaak van studie voor de land- bouwjeugd. ook al, omdat het geenszins zeker is. dat die 'jeugd volledig in de landbouw zijn bestaan zal vinden, ge zien de snel wisselende aspecten voor liet agrarisch bedrijf. De heer Markusse legde de klemtoon op de samenwerking! van bedrijven, niet alleen bij aanschaf fing van materialen, maar ook met ka pitaal en arbeid. Het prijsgeven van een stuk individualisme zal daarbij noodza kelijk zijn. Bij die samenwerking moet niet in de eerste plaats worden gedacht aan het vormen van grote combinaties Ook samenwerking met het loonbedrijf zag spreker als een noodzakelijkheid. Het voeren van een bedrijfseconomische boekhouding moet vanzelfsprekend rijn, aldus de heer Markusse, die voorts stel de dat de afzet in nieuwe banen zal moe ten worden geleid, marktonderzoek en terreinverkenning bieden daartoe goede mogelijkheden. Tenslotte wees de heer Markusse op het grote nut van bijscho lingscursussen. Hierna volgde een geanimeerde koffie maaltijd met (een tafelrijm op de dames door de heer L. L Basting). Tenslotte volgde een dia- en filmvertoning, gelicht door de heer W. C. Sinke uit Goes. Deze toonde reisindrukken uit het Nabije Oosten en het ZLM-journaal 1967. Raad Hoofdplaat komt bijeen De gemeenteraad van Hoofdplaat zal vrijdag om zeven uur 's avonds een openbare vergadering houden. Men zal dan onder meer een voorstel tot het her straten van de Koningin Julianaslraat en de Schoolstraat behandelen. B en w stellen verder voor het rabat van de Ko ningin Julianastraat-West en het voor plein van de gemeentelijke bergplaats in het Oesterpad te verharden. Deze werken zullen in totaal 35.000,- kos ten. B en w vragen de raad adhesie te betuigen met de vrijeveren-motie van de gemeenteraad van Hulst. Het college stelt voor de subsidie aan de afdeling West-Zeeuwsch-Vlaanderen van het Ne derlandse Rode Kruis te verhogen. De raad zal voorts een subsidieaanvraag van de Vereniging voor christelijk volks onderwijs behandelen over de bijdrage in het vervoer van vijf leerlingen van de voormalige christelijke school naar de christelijke school in Breskens. B en w stellen voor 50 bij te dragen in het geschenk ter gelegenheid van het jubi leum van de rijks middelbare landbouw school te Schoondljke. Van 15 januari tot en met 2 februari werden in de bedrijf.scompetitie tafel tennis te Terneuzen de volgende wed strijden gespeeld: Philips 1 RWS 1 6—9, RWS 1 - Wa terleiding 1 1—9, De Hoop 1 - UTS 1 3—7, Philips 1 - DOW 1 7—3, DOW 2 - De Hoop 2 8—2, Waterleiding 2 - UTS 2 1—9, Philips 2 - De Hoop 2 9— 1 DOW 2 - v. d. Oost 1 9—1. UTS 2 - Philips 2 10—0, RWS 2 - Waterleiding 2 9—1, Philips 3 - UTS 3 3—7, UTS 3 - DOW 3 64, Waterleiding 3 - UTS 3 0—10, Waterleiding UTS 3 - De Hoop 3 Eerste klas: UTS 1 Waterleiding 1 DOW 1 De Hoop 1 Philips 1 RWS 1 Aan de top geen veranderingen, daar entegen onderaan wel. Philips 1 ver sloeg eerst medegegadigde RWS 1 en leverde toen een uitstekend resultaat door DOW 1 te kloppen De kans op de eerste plaats is voor DOW 1 nu wel RWS 3 Waterleiding 3 Philips 3 9 3 1 5 7 35—45 10 3 0 6 4 32—68 9 0 0 9 0 18—72 RWS 3 8—2.1 10 8 1 1 1 11 8 1 2 17 69—41 11 7 0 4 14 62—48 11 3 2 6 8 48—61 10 2 0 8 4 34—66 11 1 2 8 4 34- Twcedc klas: UTS 2 RWS 2 DOW Chem. 2 Philips 2 Waterleiding 2 De Hoop 2 d. Oost 1 8 7 1 0 15 61—19 8 6 2 0 14 59—21 9 6 1 2 13 63—27 9 3 1 5 7 45—45 9 2 2 5 6 40—50 8 2 1 5 5 2852 9 0 0 9 0 4—86 In deze klas nog steeds UTS en RWS bovenaan, men ziet dan ook met span ning het treffen tussen deze twee vol gende week tegemoet. Onderaan zal ook volgende week belist worden wie degradeert naar de derde klas. Derde klas: UTS 3 11 8 1 17 79—31 De Hoop 3 10 8 0 2 16 65—35 DOW 2 9 6 0 3 12 62—28 UTS 3 nam dc leiding weer over, al staat De Hoop 3 er nu beter voor staat door onder andere de overwinning op UTS 3. DOW 3 zakte af naar de derde plaats maar heeft al zijn kansen nog in handen aangezien het nog tegen de leiders uit komt. Onderaan is hier dc zaak ook wel beslist want Philips 3 lijkt ons echt te zwak om nog van de laatste plaats af te komen. A. v. d. Bogaert kampioen eerste klas libre In liet kampioenschap van de afdeling Zeeuwscli-Vlaanderen eerste klas libre, heeft de slerksle van dit gezelschap, A. van df' Bogaert, liet kampioenschap ge grepen. Hierdoor promoveerde hij naar de lioofdklas lilire en zal hij het gewest vertegenwoordigen op de gewestelijke kampioenschappen in Waalwijk, die zul len gespeeld worden op 22. 23 en 24 maart a s. Bij het begin van deze slotpartijen had den zowel R. Lampo als A. van de Bo gaert gelijke kansen, maar nederlagen van Lampo tegen K de Koever en Van de Bogaert deden hem zelfs naar de derde plaats afdalen, daar F. de Rijke In de slotpartyen zeer goed voor de dag kwam. In deze laatste partijen liet de nieuwe kampioen wel duidelijk zijn meesterschap zien met de prima over winning op concurrent A. Lampo met 200 car. tegen 167. In dit toernooi pro moveren naast de kampioen ook de num mers drie en vier R Lampo en J. Leer- aert. De hoogste serie van dit kampioen schap werd gescoord door R. Lampo met 134 car. Eindstand: (gesp., gew., verl„ car., brt., serie., gew., punten): A. v. d. Bogaert 6. 5. 1. 1183, lfi"> »;fl 7 an in- re ,i„ r. - 162. 58. 7.30, 10: F. de Rijk 6, 4, 2, 1001. 145, 62. 6.90, 8; R. Lampo 6. 3. 3. 1134. 155, 334, 7.31. 6: J. Leeraert 6. 3. 3. 988, 136, 63. 7.26 6: K. do Koeyer 6 2, 4, 983, 170, 50. 5.78. 4: A. Lariipo 6. 1, 5, "1.154, 31, 5,76, 2.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 24