■AGENDAh Scheldesport leidt in de eerste klas SASSE BRUG PASSEERT BRUGGEN Arbeidsbureaus in Zws-Vlaanderen en ,Het Belgische' leggen contacten ZEEUWSCH-VLAANDEREN Drs Hietkamp hoofd bureau Zeeland van ministerie van erm MARKTBERICHTEN NAAIMACHINE- DEMONSTRATRICE Zws-Vlaanderen- Rotterdam is a-sociale pendel donderdag 8 februari 1968 yyjsse/ Zeeuws-Vlaanderen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 KINDERDIJK Woensdagmorgen is het eerste deel van de grote stalen brug, bestemd voor het kanaal bij Sas van Gent, zijn reis naar Zeeland begonnen. Op een ponton werd de 570-tons staalcon structie van de werf N V Kloos en Zn te Kinderdijk versleept in de richting Vüssingen, waar het gevaarte vandaag moet aankomen. Vrijdag wordt dit deel van de brug, die de grootste draaibrug van Europa wordt genoemd, in Terneuzen verwacht. De foto toont het passeren van het transport van de Willemsbrug en de Koningsbrug in Rotterdam. (Luchtfoto Slagboom en Peeters) Jaarvergadering EHBO De r-k EHBO-afdeling Sint-Jansteen hield in lokaal .Sport' een drukbezochte jaarvergadering. De voorzitter, de heer C. van Aert mocht onder de aanwezi gen begroeten pastoor W. C. Baars en burgemeester mr J. I. M. Reuser. Na het huishoudelijke gedeelte was er be stuursverkiezing. De leden mevrouw R. Beughels-van Dorsselaer en de he ren L. van Campenhout en O. Weem- des, periodiek aftredend, werden alle drie bij acclamatie herkozen. De heer L. Daalman uit Hulst, lid van het hoofd bestuur van de EHBO, speldde de ver- bandmeester de heer Aug. van Dorsse laer voor zijn 25-jarige accurate dienst het zilveren EHBO-insiigne van trouwe dienst op. Daarna volgde een gezellig samenzijn. TKRNEliZEN Directeur Hoevers van hot gewestelijk arbeidsbureau in Terneu zen heeft op Belgische arbeidsbureaus stage' gelopen om een beter begrip te krijgen voor de moeilijkheden en mo gelijkheden waar de Belgische collega's mee te maken hebben. Het is overigens een licle uitwisseling geworden omdat ook een Belgische ambtenaar op zjjn beurt in Zeeland op de diverse arbeids bureaus een kijkje is komen nemen om zich een beeld 1;e vormen van de wjjze van werken. De bezoeken van de heer Hoevers aan het Brussels kantoor en aan de grens- arbeidsbureaus in plaatsen als Antwer pen, Gent en St. Niklaas kunnen er toe bijdragen dat er een soepeler samen spel komt tussen de bureaus aan beide kanten van de landsgrens, temeer daar de landsgrens geen grens hoeft te betekenen op de arbeidsmarkt. Het districtsbureau voor de arbeidsvoorzie ning in Middelburg hoopt uit deze cn- tacten, die maandelijks verstevigd wor- deni n de toekomst veel profijt te kun nen trekken. DONDERDAG 8 FEBRUARI BRUIN ISSE Hotel Storm. 20 uur: verga dering buurtvereniging Nleviwstraal. GOES Prins van Oranje, conferentie LCC. MIDDELBURG De Schakel: contactbijeen komst melkveehouders en lezing over melk- Stuivertjc. vanaf 20 uur: jongcrensoos. Concertzaal: wedstrijden EHBO. Schouwburg. 13.30 uur: Zeeuwse groente- tceltdag. Zuiderstart, 10.15 uur: bijeenkomst Neder landse vereniging van huisvrouwen. VLISSINGEN Scheldekwartier. 20 uur: drijfsconcert door Instrumentale. Britannia. 14 uur: bridge- en canastabijeen komst Nederlandse vereniging van huis- MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland. St- Pielerstraat 38. 9 30—12.30 en 13 30—17.30 uur: tentoonstelling .Curieuze archiefstukken' TERNEUZEN' Galerie J 34. 14—18 uur: tentoonstelling werken Fernand Verhelst- RBRGKN OP ZOOM Roxy. 20 uur De ge temde feeks'. 14 Jaar MIDDELBURG City 20 uur' .Veel liefs uit Moskou'. 14 Jaar. OOSTBURG Ledel. 20 uur .1-3 guerre est Openbare voorstelling va: SLUIS Raad vergadert Vrijdagavond komt de gemeenteraad van Sluis in openbare zitting bijeen. De agenda vermeldt slechts één voorstel: b en w willen overgaan tot uitbreiding van de algemene begraafplaats overeen komstig een ontwerp van de Kon. Ned. Heidemaatschappij. Het werk zal worden uitgevoerd in DACW-verband zodat van rijkswege een subsidie in de kosten kan worden ver wacht. Een en ander zal don nog in een bagrotmgswij2Rgdng over het dienstjaar 1968 moeten worden opgenomen. Jaarvergadering ZLM Sluis In hotel Balmoral' te Sluis werd de jaarvergadering gehouden van de afde ling Sluis van de ZLM onder leiding van de heer J. Ie Olercq. Deze merkte in zijn openingswoord op, dat de weersomstan digheden voor de agrarische bedrijfstak uitermate gunstig waren, maar dat de prijsontwikkeling, die daarop volgde we' een teleurstelling was. Vooral de op brengst van aardappelen en uien en van produktcn op de vrije markt vielen te gen. Uit het financieel verslag van secre taris-penningmeester J. de Bruijne bleek dat er over 1967 een goed slot was van 206,61. Bij de mededelingen kwam een aantal vragen over de ruimtelijke orde ning ter sprake en uit de discussie bleek, dat men zich toch wel af moest vragen of het landbouwschap nog betekenis had, nu vanuit Brussel via BEG-instan- ties regelend wordt opgetreden. De he ren J. de Bruijne en H. van Iwaarden stelden zich niet herkiesbaar als be stuurslid. Bij de daaropvolgende be stuursverkiezing werden J. Risseeuw- Manneke en J. Verhage gekozen, maar de eerste aanvaardde geen benoeming Voor de resterende bestuurszetel bleek verder geen animo te bestaan en beslo ten werd om de vacature voorlopig open te laten. De voorzitter bedankte de heer De Bruijne voor zijn vele activiteiten. Hij heeft sedert de oprichting van de afde ling deel van het bestuur uitgemaakt. Aan de beide scheldende bestuursleden werd een rokertje aangeboden. Na afloop van het huishoudelijke ge deelte vertoonde de heer W. Sinke uit Goes een film en dia's over de Arabische landen en Israël. Deze bijeenkomst werd ook bijgewoond door de dames en een aantal leden van de afdeling Sluis van de Nederlandse bond van platte landsvrouwen. Namens hen dankte me vrouw J. de Hullu-Verplanke voor de uitnodiging. CL1NGE Collectes HULST FAMILIE V. D. HEIDEN 50 JAAR GETROUWD van de Heiden-van jarige bruiloft. De buurtbewoners van de Glacisweg hadden de woning van hot gouden paar versierd en boden het paar tijdens de receptie een cadeau Carnavalsoptocht voor de jeugd De birurtveremging ,Met moed voor uit' te Huilst werkt momenteel aan de voorbereidingen voor haar jaarlijkse jeiugd-ca.rnava.l. Deze keer zal de op tocht op zondag 25 februari worden gehouden. De optocht zal met een paar muziekgezelschappen door de straten va.n Nieuw Hulst trekken. Na afloop van de tocht zullen de deel nemers worden getrakteerd, terwijl de goochelaar Yot Horna voor de jeugd zal optreden. Kaarting De kaartvereniglng St.-Cecilia Hulst heeft een kaartwedstrijd voor haar leden belegd. Er namen veertig kaarters aan deze wedstrijd deel. De uitslag: 1 E. Hei-wegli - E. Rodrigo, A. Roovers - C. Stevens, 3 J, van de Voorde - L. Beugels, 4 D. Verbraeken - F. de Vilder, 5 P< van Kerkhoven - A. Revns. 6 A. de Booy - L. Verstraeten,- 7 G. Gijsel - H. Hageman. RKHAV-successen in België In Brasschaet te België werden er at- letiek-c.rosses gehouden, die bezet wer den door alle bekende lopers uit België en Nederland. Bij de senioren die een afstand liepen van 9.000 meter was het Piet Vonk van RKHAV, die met derde plaats, op slechts zeven secon den van Nederlands beste loper Zuider- laaiu een prima verrichting ten beste gaf. Bij de junioren (5000 m> was het A. van Houte die goede derde werd. W. Westdorp werd hier tiende en A. Cou- tin werd elfde. Tn deze categorie ver overden de Hulstenaren tevens het ploegenklassement. Bij de minimen was het de veelbelovende atleet Schout, die zich in sterk gezelschap derde plaatste. Haarkapselshow Het jaarmarktcomité te Sint-Jansteen en de middenstandsvereniging ,Sïnt Pau- lus' gaan samen een haarkapselshow houden. Op 7 maart zal deze tentoon stelling worden gehouden in het vereni gingsgebouw aan de Wilhelminastraat. Collecten De collecte voor de Memisa in het kerkgebouw te Heikant in de gemeente Sint-Jansteen werd gehouden bracht 138,- op. WESTDORPE Dansavond muziekvereniging De blaaskapel W-Z, gevormd uit leden van de muziekverenigingen van West- dorpe en Zelzate, zal op zaterdag 10 februari as optreden te Westdorpe, in de grote zaal van het verenigingsge bouw .Concordia'. Het doel van dit op treden is de financiële positie van de verenigingskas te versterken. Het or kest staat onder leiding van W. de Causemaeker. ,Pech onderweg' Op 7 maart zal in Westdorpe de ,Pech onderweg' beginnen. De cursus wordt gehouden op 4 achtereenvolgende donderdagen. De lessen worden gegeven door een instructeur van de ANWB, in het verenigingsgebouw Concordia. Een en ander wordt georganiseerd door de stichting cultureel werk te Westdorpe. De groepen van deelnemers zullen niet groter mogen zijn dan 25 personen. INSTALLATIE ROWANAFDELING Op 17 februari zal vanwege het hoofd bestuur van de verkenners te 's-Graven- hage in Westdorpe de rowangroep Sas van Gent-Westdorpe worden geïnstal leerd. De rowangroep is een afdeling van de verkennersbeweging voor jon gens van plm 14 tot en met 17 jaar. Bedrijfsvolleybal in Hulst In de herenafdeling van de bedrijfsvol- leybalcompetitie te Hulst blijft de strijd er nog volledig Aan de kop van de ranglijst zijn er drie ploegen die elkaar geen duimbreed toe geven. Zowel Clitex. BOL (bond oud leerlingen van het lyceum) als de ploeg van de PTT vergaarden in zeven wed strijden ieder veertien punten. In de achtervolging is de Ambulo, die in ze ven wedstrijden twee punten minder vergaarde. De uitslagen: KPJ a-MLS 4-0: Ler. Lyceum-KPJ b 3-1: Morres b-Milock b 3-1; BOL-Milock b 4-0: Ambulo-Morres a 4-0. De stand in de herenafdeling is: Clitex BOL PTT Ambulo KPJ A Ler. Lyceum Morres B Milock A Morres A KPJ B Milock B MLS 7 7 14 7 7 14 7 5 2 12 MIDDELBURG Drs H. W. Hietkamp Is met ingang van 1 februari jl benoemd tot hoofd van het bureau Zeeland van bet ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. De heer iHet- kamp die sinds november 1962 als waar nemend hoofd aan bet bureau verbon den was, neemt de plaats in van de heer S. J. G. van Leeuwen. Drs Hietkamp is Zeeuw van geboorte: op 12 mei 1934 werd hij in Serooskerke (W) geboren. Na zijn middelbare school opleiding in Rotterdam te hebben ge volgd studeerde hij aan de Leidse uni versiteit westerse sociologie. Tevoren had hij zich ook in de gemeente-adminis tratie verdiept. Na zQn studie afge maakte te hebben werkte drs Hietkamp in Capelle aan de IJsel. Ridderkerk en bij de staf van de sociologische facul teit van de Leidse universiteit. Daarna kwam hij naar Middelburg. VEILING TERNEUZEN witlof A II 62-85: B 64-14': BH 04-82: afw HO OS; rode kool 14-22: knolselderij 22-40; sprul- 41-104; prei 35-80; uien 7-14: kroten 5: kool 42-07: breekpeen 7-16: Rlasveldula 88-91; sla 27; boerenkool 49-54: dense witte kool 11-13: strulkselderlj 1.64: wnsaplnarle 1.39-1.48; radij» 30 cox orange p II 80. 53.81: 75 6-4-71: 70. 65-70: «5. 34-53; S0. 24-36: grof 19-37: golden del dellc I! 80. 24-37. 75. 28-39: 70 22-38; 65, 20-31: 60, 15-22: grof 8-23: Jo nathan I 80. 31: 75. 29-30 70. 26-30; II 80. 36-20: 75. 15-41: 70. 18-27; 65. 17-21: 60. 11-17; grof 8-15: wineton II 80. 48-49; 75. 51-56 70. 50-56; 65. 29-43; 60. 20-23: grof 15-18: goud renet I 85. 28-43; 75. 32-45 65. 40: II 85. 21-32: 75 20-32. 65. 17-28: grof 15-19; peren: d du com I 80. 123-129: 75. 126-130: 70. 13Ï-133: 65. 127; grof 66: conference II 70. 74-75: 65 76- 77; 60. 76-77 55. 66-67: HD 40-41: grof 59-60; fijn 43-45. VISMIJN COLÏJNSPLA AT Exportgarnalen 447 kg. 3.79-4.92; schar 551 kg; bot 285 kg: schol 2il kg: wij ting 23 kg: kabeljauw 344 kg: sprot 47 kg; spiering 415 kg; ongesorteerde vis 13 kg. VEILING GOES Groenten: per nuk knolselder:] met groen 20 -22; per kg groene sav kool 28-44: rode kool 8-10: boerenkool 14-23: spruiten 26-77: pret 57-67: witlof 76-96: afw 37-71; aardappelen 5- knoselderij 8-12: breekpeen 4-16: veldsla 220-250. VOLLEYBALCOMPETITIE In de eerste klas heren van do volley- baleompetitie afdeling Zeeuwsch-Vlaan deren heeft Scheldesport de leiding ge nomen door WVC met ruime cijfers te verslaan. Ook PHL I klom hoger op door winst op IJ VC H. Hierdoor kwamen IJ VC I en WVC II op de laatste plaatsen van de ranglijst, zodat zij uit een ander vaatje zullen moeten gaan tappen om in de eerste klas te kunnen blijven. IJ VC I - SCHELDESPORT I 0-8. Een technisch zeer goed en op volle sterkte spelend Scheldesport heeft een vrij gemakkelijke overwinning weten te behalen op een zwak UVC I. In de laatste set kwamen de IJzendijkenaren nog even tot aardig spel, daarbij aan gemoedigd door de supporterschare, maar Scheldesport bleek niet van slag te brengen en ontnam de gastheren alle illusies door ook de derse set te winnen. Setstanden: 6-15, 3-15 en 12-15. W VC H - PHL I 1-3. Twee bijna gelijkwaardige teams heb ben gespeeld voor wat ze waard waren. Na een spannende eerste set die door IJVC n verloren werd, nam LJzendijke de tweede set voor zijn rekening. Het enigszins aangeslagen PHL I herstel de zich echter tijdig en nam het spel weer in handen en daarmee ook de setwinst. De vierde set kon dus voor PHL I de overwinning brengen. Zij ga- lan ook alles wat maar mogelijk was. IJ VC n hield echter stand. De meerdere spclroutine gaf bij PHL uiteindelijk de doorslag na een spannen de set die het met 19-17 wist te win nen. De setstanden waren 13-15, 15-9, 12-15 en 17-19. Stand le klas heren: Scheldesport I Terhole I OVC Terhole H 5 3 2 6 9-7 PHL I 6 2 4 4 7-13 IJVCI 8 2 6 4 9-18 IJ VC H 6 0 6 0 1-18 Tweede klas In de tweede klas heren deed een ver rassende nederlaag van Scheldesport H Time Out een plaats omhoog gaan waardoor het de topploegen naderde. PHL II versloeg VVH II met grote cij fers hetgeen geen verandering bracht bij de staartploegen. Voorwaarts I - SAS 3-0; WH II - PHL n 0-3; Voorwaarts I - Voorwaarts n 3-0; Voorwaarts II - SAS 0-3; Schel desport II - Time Out 0-3. VOORWAARTS I - SAS 3-0. De inhaalwedstrijd tegen Voor waarts I heeft SAS geen winst op geleverd. Voorwaarts, dat een onze kere start had waardoor het spel aanvankelijk gelijk opging, r spoedig de teugels in handen toonde zich in het verdere verloop de betere en sterkere ploeg. Hoewel er af en toe aardige spelmomenten waren te zien was het geen hoog staande wedstrijd. De setstanden waren 15-8, 15-3 en 15-5. VOORWAARTS II - PHL n. Het bezoekende PHL-team had veel belang bij het behalen van winst op WH n en begon dan ook direct na het aanvangsignaaJ met grof geschut. WH stond hiervan even beduusd te kijken en dat was voor de Terneuze- naren juist voldoende om de eerste set te winnen. In de tweede set kon PHL uitlopen tot 0-8 waarop WH terug kwam tot 8-11 waarmee verder allei kruit verschoten was. De derde set! was van geen betekenis meer daar WH zich niet meer inspande om te winnen. Setstanden 6-15, 10-15 en 2-15. VOORWAARTS I-VOORWAARTS 3-0. Een veel zwakker Voorwaarts II heeft zich met hand en tand verzet tegen de sterkere en beter spelende clubgenoten van het eerste team. Alle geoorloofde middelen werden aangewend om de huid zo duur mogelijk te verkopen. Vooral m de eerste set slaagden zij daar aar dig in. Wetende dat zij toch de zwak- sten waren slaagden zij daar aardig in. waardoor Voorwaarts I gedwongen werd steeds attent te zijn. De setstanden wa ren 15-8. 15-4 en 15-3. Filmavond De cellecte voor de memisa bracht te Clinge 462,19 op. AXEL Vrouwengilde bijeen Maandag a s komt het r-k vrouwen gilde te Axel om 19.30 uur in het be jaardenlokaal aan de Walstraat in alge mene ledenvergadering bijeen. Het pro gramma voor deze bijeenkomst bestaal uit twee delen: vóór de pauze zal met dia's en korte filmpjes een indruk wor den gegeven van het radio- en televisie bedrijf en na de pauze volgt de algemene vergadering. zvu. 20 c r: .Goed OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: C, VAN OORSCHOT P/A PZC - VÜSSINGEN TEL CUM'StH.TOESTEL Burgerlijke stand AARDENBURG Geboren: Anita A. bv A. M. van Loon en C. H. Rijnberg; Claudina A. I. dv H. C. M. Heyndrikx en M. M. de Smet; Na- tacha M. A. dv L L H. van Haneghem en G. L. E. Temmerman. Overleden: J. B. Sutin, 72 j ev S. IV Baerdemaeker; AL A. de Schoolmees ter, 75 j ev B. A. Thilleman. De Hiüsterse .Filor" (filmorganisatie) houdt donderdag 14 maart een film avond. Er zullen vier of rijf films wor den vertoond, waaronder de onlangs uitgebrachte Zeeland-film, een schaats- film met een voetbalfilm, een zeilfilm en een film over de autosport De .Filor' is op dit moment bezig met een fotowedstrijd waarmee een tentoon stelling zal worden gehouden. SINT-JANSTEEN Jaarvergadering ,De Weel' De visclub .De Weel' te Sint-Jansteen hield haar jaarvergadering onder voor zitterschap van cle heer J. van den Bulck. De horen P. v. Remortel en W. de Brouwer traden periodiek af. maar de heer W. de Brouwer stelde zich niet meer herkiesbaar. Ook werd het be stuur met 2 leden uitgebreid. Gekozen werden de heren P. v. Remortel. Rec tus, F. de Wit en Aug. Reyns. De heer F. de Wit werd penningmeester en de heer C. Roctus secretaris der vereni ging. Besloten werd om vrijdag 16 fe bruari a s een feestmaaltijd te beleggen. GEVRAAGD voor vaste dienst. Zij, die goed op de naaimachine kunnen werken genieten de voorkeur. NAAIMACHINEHANDEL Noordstraaf 67 - TERNEUZEN - tel. 01150-2905 VOORWAARTS H - SAS 0-3. In een tactisch goed gespeelde wed strijd heeft SAS een mooie overwin ning behaald op het nog zeer jonge team van Voorwaarts IIDe rust waar mee de geroutineerde Sassenaren speel den gepaard gaande met tactisch spel bracht onrust bij de gastheren die daardoor niet tot enige spelontplooling konden komen. De setstanden 12-15. 10-15 en 9-15 laten zien dat er toch voor de winst gespeeld moest worden. Stand 2e klas heren. WH I Voorwaarts I ISvG Time Out Terhole HE Scheldesport II PHL II Voorwaarts II VVH II 8 7 7 5 1 14 23- 5 1 14 23-6 2 10 16-12 8 5 3 10 16-13 l 4 8 17-13 4 4 8 15-17 4 5 8 33-1" 5 5 6 11-18 L 8 2 11-24 L 8 2 6-26 Dames De dames van IJVC H rukten op ten koste van Terhole n dat zelf niet speelde. Geen winst was er voor de drie onderste teams. De uitslagen zijn: Voorwaarts I - Scheldesport n 3-0; PHL-IJVC II 0-3. In een zeer matige wedstrijd tegen PHL hebben de dames van IJVC II zich niet moeten inspannen om de winst mee naar IJzendijke te nemen. PHL bracht er weinig van terecht. Het harde serveren van IJVC bracht de dames van PHL tot wanhoop. Elke bal kwam met kracht aan en kon niet gestopt worden. Van beter gehalte was de ontmoeting tussen de dames van Voorwaarts I en Scheldesport IL De angst voor de rode lantaarn heeft de dames van Axel juist datgene gegeven dat zij nodig hadden om te zegevieren over een tech nisch en tactisch goed spelend Schel desport. De beide eerste sets waren voor een beduidend sterker Voorwaarts dat de tegenstander geen kans gaf om tot enig spel te komen. In de derde set echter hadden de bezoekende dames de juiste afweer gevonden waardoor spannende set volgde tussen twee lijkwaardige teams. Met het kleinst mogelijke verschil wist Voorwaarts eindelijk te zegevieren. Opvallend was in deze wedstrijd het betere spelsy steem bij de Scheldesportdames het- Seen hoop doet koesteren voor de toe- omst. Alhoewel de setstanden 15-5, 15-3 en 16-14 dat niet tot uiting brengen, was het een wedstrijd die in alle opzichten het aankijken waard was. De stand bij de dames is: Terhole I IJ VC I 6 6 Scheldesport I 6 4 IJ VC n 7 4 Terhole H 9 4 PHL 9 2 Voorwaarts 8 2 Scheldesport II Wedstriiden vo end: le klas heren; Terhole H - OVC, Hulst 16.00 uur. Een krachtmeting tussen twee onge veer gelijkwaardige teams waarbij Ter hole uiteraard de beste kansen heeft daar zij thuis spelen en OVC niet ge heel op volle sterkte zal kunnen aan treden. 2e klas heren: ISvG - VVH I, Sas van Gent 15. PHL II - Terhole in, Terneuzen 16.00; Voorwaarts I - VVH H. Axel 19.C' Voorwaarts n - Time Out, Axet 20.< Als wedstrijd van de dag mag hier wel gezien worden de ontmoeting tussen de Instuifmannen en het bezoekende VVH I-team. Alhoewel de Hontenisse- naren boven aan de ranglijst staan zijn zij niet zeker van met de winst naar huis terug te zullen keren temeer daar ISvG de laatste tijd steeds beter komt opzetten. Een wedstrijd waarin het moeilijk Is een winnaar aan te wijzen. Terhole III moet in staat zijn van PHL n te winnen en dat geldt ook voor Voorwaarts I dat WH II ontmoet en voor Time Out dat bij Voorwaarts II op bezoek gaat. Dames: Terhole I - Voorwaarts. Hulst 38.00 uur; IJVC II Scheldesport I. IJzendijke 19.00 uur: IJVC I - Scheldesport n IJzendijke 20.00 uur. Een gemakkelijke zege voor de teams van IJ VC en Terhole ligt hier wel voor de hand. Verwacht wordt dan ook dat zij niets zullen riskeren maar ook dat zij niet zullen denken reeds gewonnen te hebben. De ontmoeting tusen de dames van IJVC II en Scheldesport I kan zeer spannend worden. Voor beide teams zijn hier winstkansen waarbij die van Scheldesport toch iets hoger gewaar deerd worden. Deelname districtstoernooi. Een dames- en een herenteam van de afdeling Zeeuwsch-Vlaanderen zal deel nemen aan het districtstoernooi te Bre da op zaterdag 6 april. Verschillende speelsters en spelers zijn reeds gese lecteerd. Voorlopig zal elke week een centrale tralningsavond gehouden wor den om te komen tot zo sterk mogelijke afdelingsteams. VEILING ZUID-HOLL, EILANDEN. 6 febr. EJgenlK-lmcr* «r. 610; Btnljea xr —10: andijvie la 174—192: boerenkool 53—82; Kele kool 12—26: rode kool 9—28: grote peen 10—10; prei la 87—£6: 2a 63—82: selderij 28 43; uien 918: spruiten la 11714: 2a 48 114; lb 126: ld 122—151; witlof la 93—119; 2a 77—92; lb 87—415: 2b 65—82: Winston 80-85 67 —74 75-80 55—62; 70-75 54-67; 65-70 47—53; 00-65 2232; st-remy 80-85 8286 75.60 82— 88: 70-75 80—66; 65-70 31—85: 60-65 77—84: golden delicious 80-85 32—46: 75-30 34—60: 70-75 33—47: 65-70 47—53; 60-65 22—32; cox* orange pippin 75-80 71—77: 70-75 69 76. 65- 70 52—65: 60-65 35—38; Jonathan 75-30 29—381 70-75 28—39; 65-70 22—27 60-65 15—21. Totaal aanvoer fruit 145 too. VEILING BERGEN OP ZOOM Aardappelen 6-12; boerenkool 31-47: rode kool 8-15: witte kool 5-9. sav kool 21-44: breekpeen 8-15: waspeen 11-21: witlof 15-93; uien 8-15; kroten 6-8. knolselder p st 3-15; p kg 2-10; spruiten 31-2.95; sla 17-23: Koof- sla 49-1.51; export sla 36-49: koolraap 8; andijvie 1,15: bos selder 33-33: raapstelen 16: golden de! 15-54; saint remy 27-33; conferen ce 31-73; jonathan 15-23: cox's orange 15-82; goudrenet 15-31. VEILING KAPELLE-BIEZELINGE Goudrenet I 95. 22; 85. 24-33: 75. 28-33; I 65. 20-22; II 65. 17; UI 65. 17: IID 10; UI grof 10- 16; III fijn 10: golden del I 85. 35: 80. 34-42: 75. 39-45 70. 40-44 65. 27-34 60. 21-24: II 80. 25-33; 75. 32-36 70. 31-36; 65. 26-28; 60. 16- 21: m 75. 28 70. 23-29 65. 21: HD doordraai. 10: III grof 15-16: fijn doordraai; jonathan 1 80. 21-29: 75, 22-31; 70. 24-30: 65. 21-28: 60, 15-18. II 30. 10-11: 75. 15: 70. 15-21: 65. 10-17; 60. 10-15; UD 10-11: III grof 10-15: III fijn 10: laxtons superbe I 80. 24: 75. 31-32; 70. 32- 36: 65. 27-32: 60. 10-15: 66. 10: IID 10; UI grof |!0: fijn 10; Winston I 70. S7; 65. 44-51; 60. 32; n 75. 10 70. 10: 65. 10-43: 60. 10-19: ni 30. 10: IID 10; UI grof 20; kroet 15; bramleym seedling III grof 10-15: m fijn 10; zoete ermgaard I 56. 79-87 60. 75-73: 55. 89: IID 34- 38: IU grof 59; ongesorteerd 58: cox's orange pippin II grof 10: glorie van holland IU grof 10; kroetappelen rood 10,10: kroetappelen wit 10: conference I 65. 82 60. 81: 55. 74: II 65. 60-82; 60. 59-67 55, 47-59; UI 65. 45 60. 41-42; 55. 33: nD 43-44: III grof 11-56; IU fijn 3.5- 21: kroet doordraai-6: st remy I 60. 82-84: II 30. 80: 70. 86 60. 84; UI 60. 72; IID 63: UI grof 66-77; fijn 64: beurré alex lucas IID 42: comtesse de paris n 55. 32-47: aardappels II 6-9.5: groenten: prei 67-78: spruitkool 73-30; rode kool 12; uien 10: breekpeen 9.5. VEILING ZWUNDRECHT Andijvie 162-171; uien 17-19; prei 71; groene kool 40-58: boerenkool 29; rode kool 10-23; sav kool 10-21; winterpeen 13; veldsla 246- 311; witlof AI 107-114: AU 60-93; BXI 48-63; spruiten A 107-116; B 128-136: D 32-121; stoofria AI 96-103; sla AI 32-49: Cl 22-23; konlselderlj 10-42; selderij 28-41; peterselie 27-29. 7 4 3 8 12-13 9 4 5 8 14-18 9 2 7 4 7-24 8 2 6 2 13-18 7 1 8 2 5-19 liet komende week- Voor de vele felicitaties die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 55- jarig huwelijk, danken wij allen, ook namens onze kin deren en kleinkinderen, heel hartelijk. D. van Male J. J. van Male- Bulj ze Cadzand, Prinsenstraat 28 MIDDELBURG Van de veertig pendelaars naar de Rotterdamse havens, die enkele maanden gele den werden ontslagen, staan er nog 34 ingeschreven bij het bijkantoor Hulst, zo blijkt uit een medede ling van het districtsbureau voor de arbeidsvoorziening. Van finan ciële problemen is geen sprake om dat op het merendeel van de pen delaars een gunstige afvloeiingsre geling van toepassing is. Deze re geling loopt in het voorjaar af, maar tegen die tijd hoopt men weer werk voor deze mensen te hebben gevonden. Overigens lonken de meeste ontslagen krachten nog steeds naar de Rotter damse havens, zo oordeelde drs L. D. van der Werf, hoofdingenieur-directeur voor de arbeidsvoorziening in Zeeland, die verklaarde dat nooit een pendel van uit Zeeuwsch-Vlaanderen naar de Rot terdamse havens is of zal worden gesti muleerd. De oplossing moet in de buurt van Zeeuwsch-Vlaanderen komen, zo meent hij, want deze pendel is a-so ciaal. Door die lange reizen over en weer wordt een volkomen ongezonde toestand geschapen, zowel voor de mensen zelf als voor de gezinnen. Een reis va.n een uur voor de heenreis en een uur voor de terugreis is echt wel een ma ximum. Nu loopt het totaal uit tot vier uur. Bromfietser aan oor gewond VLISSINGEN Op de Van Dishoeck- straat in Vlissingen ontstond woensdag avond een aanrijding tussen de brom fietser H. F. v. d. L. uit Vlissingen en de automobilist C. H. B. de L. uit de Scheldestad. De bromfietser werd ge wond aan een oor. de politie bracht hem voor behandeling over naar het St.-Josephziekenhuis. Het ongeval ontstond omstreeks zes uur. De bromfietser reed van de Singel de Van Dishoeckstraat in de richting van de Paul Krugerstraat in. De au tomobilist haalde hem waarschijnlijk te dichtbij in. De bromfiets werd beschadigd. A. J. Heijboer werd kampioen bandstoten klein In het clubgebouw van de biljartver eniging .Onder Vrienden' te Burgh, ca fetaria .De Westhoek' vond in het af gelopen weekeinde het toernooi plaats bandstoten klein om de kampioenstitel van het district Schonwen-Dniveland van de KNBB. Voor de tweede achter eenvolgende maal slaagde A. J. Heij boer, lid van de biljartvereniging .De Carambole' te Dreischor, erin beslag op de titel te leggen. Heijboer behaalde de titel op overtui- Êeride wijze, daar hy al zijn partijen i winst wist om te zetten. De kam pioen speelde ook met 2.35 de party met het hoogste gemiddelde. De hoog ste serie bracht zqn clubgenoot K. Dorst op zijn naam met 10 caramboles. De se cretaris-wedstrijdleider van het district Schouwen-Duiveland, de heer J. den Haan. overhandigde met een toepasse lijk woord aan de kampioen de dis- frictswisselbeker. Uit de handen van de voorzitter van de organiserende ver eniging. de heer M. Wessels. mochten alle deelnemers nog een Drijs in ont vangst nemen. Namens de deelnemers sprak de heer N A Krijnse Lokker woorden van dank tot de organiserende vereniging voor de uitstekende wijze waarop het toernooi was georganiseerd. De eindstand :s: A. Heijboer, De Carambole, Dreischor 12, 240. 175, 8, 2.35, 1.37; J. M. Ver- kaart, VOG, Zierikzee 8. 216, 181. 9, 1.54. 1.17J. Everaerts, BV, Re nesse S. 212, 199, 8, 1.43, 1.07; L. C. Hanse, BV. Renesse 8. 213, 223, 7, 1.33. 0.96: K. Dorst, De Carambole. Dreischor 2. 185. 215. 10. 1.38, 0.86; J. Meganck, lid KNBB. Scharendijke 2, 154, 192, 6, 0.90, 0.80N. A. Krijnse Lokker, BV, Renes se 2, 192, 253. 9, 0.98, 0.76.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 23