MARKTBERICHTEN SASSE BRUG PASSEERT BRUGGEN Arbeidsbureaus in Zws-VIaanderen en ,Het Belgische' leggen contacten DE BEVELANDEN NOORD-ZEELAND Brouwershaven II kampioen in microkorfbal Zws-Vlaanderen- Rotterdam is a-sociale pendel Drs Hietkamp hoofd bureau Zeeland van ministerie van erm donderdag 8 februari 1968 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN provinciale zeeuwse courant A. J. Heijboer werd kampioen bandstoten klein In hot clubgebouw van de biljartver eniging Onder Vrienden' te Burgh. ca fetaria ,De Westhoek' vond in bet af gelopen weekeinde het toernooi plaats bandstoten klein om de kampioenstitel van het district Schouwen-Dulveland van de RNBB. Voor de tweede achter eenvolgende maal slaagde A. J. Hei boer, lid van de biljartvereniging ,De Carambole' te Dri1 op de titel te leggen. Heijboer behaalde de titel op overtui gende wijze, daar hij al z(jn partijen in winst wist om te zetten. De kam pioen speelde ook met 2.35 de partij met het hoogste gemiddelde. De hoog ste serie bracht zijn clubgenoot K. Dorst op zijn naam met 10 caramboles. De se cretaris-wedstrijdleider van het district Schouwen-Duiveiand. de heer J. den Haan. overhandigde met een toepasse lijk woord aan de kampioen de dis- trictswisselbeker. Uit de handen van de voorzitter van de organiserende ver eniging. de heer M. Weasels, mochten alle deelnemers nog een prijs in ont vangst nemen. Namens de deelnemers sprak de heer N. A. Krijnse Lokker woorden van dank tot de organiserende vereniging voor de uitstekende wijze waarop het toernooi was georganiseerd. De eindstand :s: A. Heijboer, De Carambole. Dreischor 12, 240, 175. 8. 2.35, 1.37: J. M. Ver- kaart. VOG. Zierikzee 8. 218. 181. 9. 1.54, 1J.7: J. Everaerts, BV, Re nesse 8. 212. 199, 8, 1.43. 1.07: L. C. Hanse. BV. Renesse 8. 213. 223. 7. 1.33. 0.96: K. Dorst, De Carambole. Dreischor 2. 185, 215. 10. 1.38, 0.86; J. Meganck, lid KNBB. Scharendijke 2, 154. 192. 6. 0.90, 0.80: N. A. Krijnse Lokker, BV, Renes se 2, 192, 253, 9. 0.98, 0.76. ri.INO TFRNnrZFV Witlof A II 62-85; B 61-79; ftfl, rode kool 11-22; knolselder!) 22-10: «prul- ten 11-101; prei 35-80; uien 7-14; kroten 5: mv kool 12-67; breekpeen 7-16. «UgreldnL» 80-8!: «la 27; boerenkool 10-M. denae witte kool 11-13; strii!k*elderlj 1.64: wawplnarie 1.39-1.48: rndlj» 30 cox orange p II 80. 53.61: 75. 64-71; 70. 65-70: 65. M-NÜ. 60. 24-36: grof 19-37: golden del dellc II 80. 24-37; 75. 28-39: 70. 22-38; 65. 20-31. 60. 15-22: grof 6-23: Jo nathan I 80. 51; 75. 29-30 70. »-*>; II Bil 64-82: afw 10- 6 febr. Eigenheimer* gr 6—10; 7—10; andijvie Ia 174—192; boerenkool 53—82: gele kool 12—26; rode kool 9—28: grote peen 10-19; prei la 87—05: 2a 63-82; selderij 23 43; uien 918; spruiten la 11714; 2a 43 114; lb 126; ld 122—151: witlof la 93—119: 2a 77—92; lb 87—95 2b 65—82. wins ton 80-85 67 —74; 75-80 55-69; 70-75 54—67 65-70 47—53; 00-65 22—32; rt-remy 80-85 82—86 75-80 82— 88 70-75 80-86; 65-70 81—85: 60-65 77—64; golden delicious 30-85 3246: 75-80 34 50; 70-75 33—47 65-70 47—53; 80-65 22—32; c VEILING ZUID-HOLL. EILANDEN'. KINDERDIJK Woensdagmorgen is het eerste deel van de grote stalen brug, bestemd voor het kanaal bij Sas van Gent, zijn reis naar Zeeland begonnen. Op een ponton werd de 570-tons staalcon structie van de werf N V Kloos en Zn te Kinderdijk versleept in de richting Vlissingen, waar het gevaarte vandaag moet aankomen. Vrijdag wordt dit deel van de brug, die de grootste draaibrug van Europa wordt genoemd, in Terneuzen verwacht. De foto toont het passeren van het transport van de Willemsbrug en de Koningsbrug in Rotterdam. (Luchtfoto Slagboom en Peeters) Uitvoering muziekclubs De jaarlijkse uitvoering in .Hof van Holland' te Oud-Vossemeer van de jeugd- muziekclubjes ,De Solsleuteltjes' en ,De Blokfluitertjes' heeft ditmaal grote be langstelling getrokken. Het plaatselijke beatgroepje .The Hubs' trad ook op. ^r was een uitvoerig programma dat op vlotte wijze werd uitgevoerd onder leiding van dirigent C. W. Delhez uit Steenbergen. Hij zorgde ook voor de verbindende en toelichtende tekst tus sen de verschillende nummers. Grote waardering was er natuurlijk voor de ijver waarmee de allerkleinsten hun blokfluit hanteerden. De leiding van de ze avond berustte bij de heer P. W. A. Mees, voorzitter van de oudercommis- TERNEUZEN Directeur Hoevers van het gewestelijk arbeidsbureau in Terneu zen heeft op Belgische arbeidsbureaus .stage' gelopen om een beter begrip te krjjgen voor de moeilijkheden en geljjlcheden waar de Belgische collega's mee te maken hebben. Het is overigens een hele uitwisseling geworden omdat ook een Belgische ambtenaar op zijn henrt in Zeeland op de diverse arbeids bureaus een kijkje is komen nemen om zich een beeld te vormen van de wijze van werken. De bezoeken van do heer Hoevers aan het Brussels kantoor en aan de grens- arbeidsbureaus in plaatsen als Antwer pen. Gent en St. Niklaas kunnen er toe bijdragen dat er een soepeler samen spel komt tussen de bureaus aan beide kanten van de landsgrens, temeer daar de landsgrens geen grens hoeft te betekenen op de arbeidsmarkt. Het districtsbureau voor de arbeidsvoorrie- nlng in Middelburg hoopt uit deze cn- tacten, die maandelijks verstevigd wor- deni n de toekomst veel profijt te kun nen trekken. DONDERDAG 8 FEBRUARI BRUINIHSE Hotel Storm. 20 uur: verga dering buurtvereniging N'ieuwstraat. GOES Prins van Oranje, conferentie LCC. MIDDELBURG De Schakel: contactbijeen komst melkveehouders en lezing over melk- winnlng. Stuivertje, vanaf 20 uur: jonrerensoos. Concertzaal: wedstrijden EHBO. Schouwburg, 13 30 uur: Zeeuwse groente- teeltdag. Zuiderstart. 1015 uur: bijeenkomst Neder landse vereniging van huisvrouwen. VLISSINGEN Scheldekwartier. 20 uur: be- drljfsconcert door Instrumentale. Britannia. 14 uur: bridge- en canastabijeen komst Nederlandse vereniging van huls- MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland. St- Pjctcrstraa: 38. 9.30-12 30 en 13 30-17 30 uur: tentoonstelling .Curieuze archiefstukken" TERNEUZEN Galerie J 31 14—18 uur: tentoonstelling werken Fernand Verhelst. BERGEN OP ZOOM - Roxy. 20 uur Dc ge temde feeks'. 14 Jaar. MIDDELBURG City 20 uur Veel liefs uit Moskou'. 14 Jaar. OOSTBURG Lede!, 20 uur: .La guerre eat flni", 18 laar. Openbaie voorstelling var ZVU VLISSINGEN Alhambra. 20 uur: .Goed geschoten Matt Helm'. 14 jaar. OPGAVEN VOOR OF INUCHTINCEN OVER DEZE RUBRIEK: C. VAN OORSCHOT P/A i PZC-VUSSINGEN-TEL 0HH-SH4. TOESTEL <3 GOES Jaarvergadering ,De Bevelanden' In hotel .Ockenburg' te Goes hield de motor- en autoclub ,De Bevelanden' haar jaarlijkse ledenvergadering on er voorzitterschap van de heer J. West- strate te Kloetinge. Er was voor deze vergadering een goede belangstelling. Meer leden dan m voorgaande jaren toonden hun belangstelling in het wel van cje vereniging. Tijdens de- idering ontspon zich een leven dige discussie omtrent het op e.en mo dernere manier opzetten van de boek houding. Het bestuur zal zich nader over de opzet hiervan beraden. In zijn jaarverslag memoreerde de se cretaris, de heer L. A. Quaak te Kloe tinge, de prettige, goed coördinerende samenwerking met de wedstrijdcom missie. Ook de samenwerking met de andere verenigingen is goed te noemen, vooral die mét .Scheldegouwen', getui ge de samenwerking bij het organise ren van de ,Midderi-Zeeland'-rit. Hij vroeg zich af of het niet wenselijk is aan te sluiten bij de RAC-Zuid. Het ledental neemt nog steeds toe en be droeg per 31 december 1967 173. Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden de leden, de heren M. H. v. d. Lande, M. G. van Oosten en L. A. Quaak her benoemd. Van de wedstrijdcommissie, die geheel aftredend was, stelden de vijf aftreden de heren, te weten M. G. van Oosten, C. A. Meijers, G. A. Luyk, G. van Haaf ten en M. C. van Ooslen jr. zich herkiesbaar. Zij werden bij acclama tie herkozen. Tijdens de rondvraag ont spon zich een levendige discussie over de opzet van onder meer de ritten, ten einde het rijden voor minder ervaren rijders ook tot een genoegen te maken. Er zullen voor de ritten geen speciale uitnodigingen meer verzonden worden aan de leden. De ritten zullen in het vervolg onder meer in het clubblad aangekondigd worden. Muziek en toneel in Borssele De muziekvereniging Euterpe' en de toneelvereniging .Kunst naar kracht' uit Heinkenszand verzorgen a s zaterdag een uitvoering in het verenigingsgebouw te Borssele. De aanvang is om 7 uur. Na een gevarieerd muziekprogramma wordt hef blijspel .Niets veranderlijker dan een mens' opgevoerd HANSWEERT Carnavalsavond De harmonievereniging .Scheldcgalm' uit Hansweert houdt 24 februari in zaal .Zeelandia' een carnavalsavond. Aan deze avond, die om 8 uur begint, zal C. Hermans zijn medewerking ver lenen. Familie-avond NCAB De afdeling Kapelle van de Nederland- se christelijke agrarische bedrijfsbond j hield in het gebouw .Obadja' een goed-' bezochte familieavond De leiding be rustte bij de heer W. Slabbekoorn. Hoofdschotel van de avond was de op voering van het vrolijk toneelstuk in vier bedrijven .Geheimzinnige divegge'i door de toneelgroep .Agrato' uit We- meldinge. Hoofdbestuurder P. Min aard uit Goes j hield een toespraak, waarin hij speciaal I de werkgelegenheid belichtte. Afscheid werd genomen van voorzitter Jae Kloos-1 terman die tien jaar deze functie! had vervuld Zijn opvolger VV Slabbe koorn bracht de heer Kloosterman voor datgene wat hg voor de afdeling heeft gedaan dank en bood hem als blijk van waardering een boekebon aan. Voor mevrouw Kloosterman was er een bloe metje. De heer Kloosterman sprak een dankwoord. Tussen de verschillende pro grammapunten werd een verloting ge- houden. HOEDEKENSKERKE Raad Hoedekenskerke vergadert dinsdag HOEDEKENSKERKE Dinsdagavond 13 februari vergadert do gemeenteraad van Hoedekenskerke. In deze vergade ring, die om half acht begint, komen on der meer aan de orde de gemeentebegro ting voor 1968 en het uitbreidingsplan Kwadendamme en de bejaardenwonin- genbouw. KRUININGEN Uitvoering ,EMM' De koninklijke harmonie ,EMM' geeft zijn wintel-uitvoering op vrijdag 9 fe bruari in ,Oms Dorpshuis' Kruinlngen. Het programma vermeldt een optreden van ,EMM' met Hello, le soleil brille, mars; Slavia, fantasie over Slavische volksliederen; Edelweiss, uit ,The Sound of Music'; Rimbalzello, boogie- woogie; Puppet on a string; Days of Swing, mars. Optreden van .Jong EMM' en van de boerenkapel. De laatste speelt onder het motto van ,Dat kent iedereen". Voorts zal na dit muzikale optreden een toneelstuk worden opgevoerd. ,Het Ge- zellentoneel' uit Bergen op Zoom brengt het blijspel in 3 bedrijven getiteld: .Va der heeft een bok geschoten'. De avond zal besloten worden met dansmuziek van ,The Rithme Stars'. WEMELDINGE Collecte week van 12 tot 18 februari zal in de gemeente Wemeldinge de bekende collecte worden gehouden voor .Draagt elkanders lasten'. RPS in januari Aan het rijkspostkantoor te Wemeldin ge werd met 132 inleggingen in de maand januari aan spaargelden gestort een bedrag van 24.552,75 en met 63 betalingen terugbetaald een bedrag van 41.424,23. Ër werden 3 nieuwe boekjes uitgereikt. 's-HEER-ARENDSKERKE Verzoek voor chr. kleuterschool in Lewedorp Op maandag 12 februari des namiddags 7.30 uur zal de raad van 's-Heer-Arends- kerke bijeen komen. Op de agenda ko men o a voor een wijziging van de pen sioenregeling voor de wethouders, een voorstel van b en w tot sluiting van het badhuis te Nieuwdorp, een verzoek van het bestuur van de hervormde chris telijke school te 's-Heer-Hendrikskinde- ren voor de aankoop van leerlingensets en bureaus voor het onderwijzend per soneel, het opnemen van een sportveld zowel im het bestemmingsplan te Nieuw dorp, als in het bestemmingsplan te 's-Heer-Hendrikskinderen, Nieuwdorp en Lewedorp hebben beide de beschik king over slechts één sportveld, terwijl het terrein te 's-Heer-Hendrikskinderen in het geheel niet meer aan de eisen vol doet. Tenslotte komt een verzoek in be handeling van het bestuur van de chris telijke nationale kleuterschool te Lewe dorp, tot oprichting van een christelijke kleuterschool te Lewedorp. Excelsior' 75 jaar Op 13 februari as zal de plaatselijke muziekvereniging .Excelsior1 haar 75-ja- rig bestaan vieren. De oprichting had namelijk plaats op 13 februari 1893 toen nog onder de naam Zacht aan Vooruit'. De muziekvereniging is in de loop der jaren op concoursen ed steeds goed naar voren gekomen en speelt thans in de hoogste ereafdeling van de ko ninklijke federatie van muziekvereni gingen. Het korps bestaat momenteel uit 22 medewerkende leden en een jeugdkorps van 16 leden. Voorzitter is de heer H. P. 1. de Jonge. Zaterdag 17 februari as zal vanaf des namiddags 4 uur in het gemeentehuis gelegenheid zijn de jubilerende vereniging zijn ge lukwensen aan te bieden s-Heerenhoek verbetert sportaccommodatie 18-27; 65. 17-21; 60. 15-17; 4»; 75. 51-56: 70.1 or*n«e pippin o-<~ 29-43: 60. 20-23: Krof 15-18; «oud- 70 52-65: W-85 35-39: Jonathan 75-80 29-36: net I 85. 28-43 75. 32-45; 65. 40; II 85. 21-32 70-75 28-39; 63-70 22-27 60-65 15-21. 20-32; 65. 17-26 grot 15-19; peren: d du Totaal aanvoer fruit 145 ton. 75 conn I 80. 123-129, 126-130. 70. 130-133; II 70. 74-75; 65 66-67; IID 40-41: grof 5 VEILING BERGEN OP ZOOM Aardappelen 6-12. boerenkool 31-47; rode ^5 j kool 8-15; witte kool 5-9: sav kooi 21-44; breekpeen 8-13: waspcen 11-21: witlof 15-93; VISMIJN COLUNSPLAAT »-?/• kro"? 6'®; 7 kg. 3.79-4.92; schar P kg 8-fJ: spruiten 31-ZA. ?Ja 1.-23- stoof- F.Vr»T, ili I 40.151- export «la 36-49; koolraap 8; bos selder 33-38: raapstelen 16; 13 goudrenet 15-31. VEILING GOES Groenten- per «luk knolselderij met groen 20 VEILING KAPELLE-BIEZELINGE -22: per 'Kg groene aav kool 28-44; rode kool Goudrenet I 95. 22. 85. 24-33: 75. 28-33: I 85, 8-10: boerenkool 14-23: «prulten 26-77: prei 20-22: II 65. 17: 111 65. 17; IID 10: III grol 10- 57-67: witlof 76-96: afw 37-71; aardappelen S- 16. III fijn 10: golden del I 85. 3i: 8). 34-42; 10 knoselderlj 8-12: breekpeen 4-16; veldsla 75. 39-45; 70. 40-44 65. 27-34: 60. 21-24; II 80. 220.240 1 25-33: 75. 32-36 70. 31-38; 65. 26-28; 60. 16- 21: UI 75. 28 70. 28-29 65. 21: IID doordraaL VEILING ZWMNDRF.CHT [O: III grof 15-16. fijn doordraai, jonathan Andijvie 162-171; uien 17-19: prei 71; groene1 j 30. 21-29; 75. 22-31. 70. 24-30. 65. 21-26 60. kool 40-58: boerenkool 29: rode kool 10-23. 15-J6. jr 80. 10-11; 75. 15; 70. 25-2165. 10-17; aar kool 10-21: winterpeen 13; veldsla 246. 10-is; jjd 10-11; III grof 10-15; IIT fijn 311: witlof AI 107-114; All 60-93; Bil «8-66; laxtona superbe I 80. 24 75. 31-32; 70. 32- »p rul ten A 107-116; B 128-136; D 82-121; 38. 65. 27-32: 60. 10-15: 66. 10; IID '.0; III grof stoof sla AI 96-103; «la AI 32-49; Cl 22-38: 10; fijn 10. Winston I 70. 57; 65. 44-51: 60. 32; konlselderij 10-42; eelderlj 28-41; peterselie j; 75 1070. 10; 65. 10-43: 00. 10-19; III 80. 27-29. OOSTERLAND Bijbelkring H. Ommering, hervormd predikant te Oosterland, stelt pogingen in het werk om te komen tot een bijbelkring in zijn gemeente. Dit met het doel ge sprekken te houden over bepaalde Dij- belgedeelten of andere belangrijke on- F* afsinJttng van de afdeling B van de derwerpen op dit terrein. Getracht zalmicrocompetitie van de SDKB. heeft worden eenmaal per maand samen te een minder bevredigend slot gehad. Door 10: IID 10: UI grof 20; kroet 15; 1 seedling HI grof 10-15: IH fijn 10; zoete ermgaard I 56. 79-87 60. 75-73; 55. 69; HD 34- 38; IH grof 59; ongesorteerd 55; cox's orange pippin II grof 10; glorie van hoUand Hl grof :0. kroetappelen rood 10.10; kroetappelen wit 10; conference I 65. 82 60. 81: 55. 74; II 65. 60-82: 60. 59-67; 55. 47-59; Hl 65. 45 60. 41-42; 55. 38: IID 43-44; III grof 11-56: in fijn 8.5- 21: kroe' doordraal-6: rt remy I 60. 82-84: n 30. 80 70. 86: 60. 84; Hl 60. 72: HD 68; III grof 66-77; fijn 64; bevrré a'.ex lucas HD 42; oom?esse de parit n 55. 32-47; aardappels II 6-9.5; groenten: prei 67-78: «prulIkooi 73-80| rode kool 12; uien 10; breekpeen 8.5. BROUWERSHAVEN Tennisbaan te Brouwershaven Namens het gemeentebestuur van Brou wershaven is de aanleg van een zoge naamde Matecotennisbaan in het Slin- gerbos te Brouwershaven gegund aan Wernink NV te Leiden voor 25.990. HAAMSTEDE Jaarvergadering hervormd \erEE00r In de winterkerk van de Nederlands hervormde kerk te Haamstede hield |het kerkkoor haar jaarvergadering. Na zingen van psalm 150 1 en gebed, onende voorzitter, W. J. v. d. Maas de avond met een kort welkomstwoord. Hij schonk aandacht aan de ziekte van de heer Sehouls en aan die van de heer B. Heutink, die de regie van het to neelstuk had, doch enkele dagen gele den in het ziekenhuis was opgenomen. Spreker hoopte dat beiden snel hersteld zullen zijn. Het koor zong vervolgens drie nummers: Bede, Avondlied en Sanctus. ,Het meisje Zondervan' was de titel van het toneelspel geschreven door Han de Beukelaere. Het werd gespeeld door de dames V. d. Bos-v. d. Bijk, Kloet- v. d. Weijde, Koole-Knolle, Slager en de heren W. Koole, H. Braa.m en C. Oole. Het applaus bewees dat dit stuk werd gewaardeerd. De heer V. d. Maas dankte na aflooi zowel burgemeester Everwijn als a dames en heren tonelisten voor hetgeen zij hadden gedaan om de jaarvergade ring te doen slagen. De dames werden in de bloemetjes gezet. MIDDELBURG Van de veertig als volgt uit: •.haven II DFS Hl WIK H Noad n SVOWK All Ready in 10 4 1 10 2 1 10 1 0 2 16 57-12 2 14 33-16 1 14 32-21 5 9 22-31 7 5 19-45 2 16-44 een organisatorische fout in haar eigen midden liet DFS III, dat met 2 punten voorsprong de leiding in handen had, verstek gaan. Het busje, dat wel was be steld, stond te Haamstede tevergeefs te wachten op de spelers en speelsters die geen bericht hadden gehad. De beide nog te spelen wedstrijden van DFS werden hierdoor automatisch een 5-0 nederlaag. Brouwershaven n profiteer- n - de hiervan door nu op dp eerste plaats I pend6l<i3.re naar de RotterdainsQ beslag te leggen. De eindstand ziet er havens, die enkele maanden gele den werden ontslagen, staan er nog 34 ingeschreven bij het bijkantoor Hulst, zo blijkt uit een medede ling van het districtsbureau voor de arbeidsvoorziening. Van finan ciële problemen is geen sprake om dat op het merendeel van de pen delaars een gunstige afvloeiingsre geling van toepassing is. Deze re geling loopt in het voorjaar af, maar tegen die tijd hoopt men weer werk voor deze mensen te hebben gevonden. Overigens lonken de meeste ontslagen krachten nog steeds naar de Rotter damse havens, zo oordeelde drs L. D. van der Werf, hoofdingenieur-directeur voor de arbeidsvoorziening in Zeeland, die verklaarde dat nooit een pendel van uit Zeeuwsch-Vlaanderen naar de Rot terdamse havens is of zal worden gesti muleerd. De oplossing moet in de buurt van Zeeuwsch-Vlaanderen komen, zo meent hij, want deze pendel is a-so ciaal. Door die lange reizen over en weer wordt een volkomen ongezonde toestand geschapen, zowel voor de mensen zelf als voor de gezinnen. Een reis van een uur voor de heenreis en een uur voor de terugreis is echt wel een ma ximum. Nu loopt het totaal uit tot KAPELLE Publieke verkoping In hotel ,De Zwaan' te Kapelle 2 op verzoek van mevrouw J. J. Goud- Bliek te Biezelinge door notaris J. C. Kram publiek in veilng gebracht het woonhuis met schuur, Schoorse Brede- weg 2 te Biezelinge, groot 15 are. Hoogste inschrijver was de heer G. J. van Neuren uit Vlissingen met 19.750. Op de vraagprijs van 20.000 kwamen evenwel geen kopers opdagen. KRABBENDIJKE Maandoverzicht Raiffeisenbank Bij de spaarbank van de coöperatieve raiffeisenbank te Krabbendijke werd In de maand januari ingelegd 534.923.36. Opgenomen werd 486.098.51, zodat het totaal ingelegde tegoed per ulitmo ja nuari 13.393.229,35 bedroeg (exclusief rente). Er werden in dezelfde maand 31 nieuwe spaarders ingeschreven. 's-HEERENHOEK Binnen enkele maanden znl 's-Heerenhoek over twee goede sportvelden beschikken. In september van het vorig jaar is een geheel nieuw veld in gebruik ge nomen en momenteel is men bezig niet de verbetering van liet oude veld, dat hard aan een opknapbeurt toe was. .Men werkt de kullen op hel veld weg en wil proberen het geheel weer goed bespeelbaar te maken ron der te veel nieuw in te zaaien. Het werk wordt uitgevoerd In ACW-ver band. Eind 1963 heeft de gemeente 's-Heerenhoek een krediet van 1 30.000,- gevoteerd voor «ie aanleg van het nieuwe en de verbetering van het oude sportterrein, waarmee men over ongeveer een maand klaar zal zijn. Ht oude sportterrein is al van voor de oorlog. In de oorlog werd het mis bruikt ais opslagplaats en er werden afvalputten in gegraven. In de laat ste tientallen jaren is men steeds be- zig geweest met kleine verbeterin gen. Nu wordt het veld geëgaliseerd met een zandlaag. De sportvelden worden gebruikt door Burgerlijke stand WAARDE Geboren: Steven A. z r A. Schrier-L. de Bat: Jacoba J. d v J. de Hamer- M. v. Burg; Bernhard H. z v B. de Graaf-B. Verweij. 's-HEERENHOEK Geboren: Anna J. d v L. Grim-P. Men- heere; Maria N. J. d v J. Kievit-A. Harthoorn: Ruben A. J. z v A. de Jonge-M. Martens. Getrouwd: C. Raas 41 j en T. de Vos 37 j; A. van Oosten 21 j en M. Moor 22 j; A. Witkam 20 j en C. B< man 22 j. OVEZAXDE Geboren: Cornells J. A. z v J. Goense- de voetbalvereniging .Patrijzen' van j J. Nijsten. 's-Heerenhoek met 5 of 6 elftallen,'Overleden: J. Slaakweg 74 j wed. v. A. voor schoolvoetbal en door de voet-! Slaakweg: J. Uitterhoeve 62 j e v B. balvereniging van jonge boeren, die 1 Muller; B. Vermeule 58 j e v NL Buijsse. er bij sportuitwisselingen spelen. Getrouwd: J. C. Zandee, 54 j en J. S. NL Murre, 46 j. Verder is het gebruikt door een hand balvereniging en naast het terrein ligt een oefenstrook voor de jeugd. Het werk wordt uitgevoerd door de Grontmij. De aanleg en verbetering van sport velden is niet het enige, wat de ge meente op sportgebied doet: er zjjn plannen voor de bouw van een gym nastieklokaal bij de sportvelden. De plannen zgn er al lang, maar het is moeilijk aan geld te komen. Een an- dre moeilijkheid is, dat men de jeugd- hoeve, die nu als noodvoorziening als gymnastieklokaal wordt gebruikt, niet meer zal gebruiken. De exploita tie van de jeugdhoeve zal daardoor dan wat moeilijker komen te liggen. Verder zijn er nog plannen voor de bouw van nieuwe kleedlokalen bij de sportvelden. Op de foto: een beeld van de w« zaamheden door de Grontmij aan oude sportveld. (Foto PZC). SVOWK - ALL READY IH 7-4 De betere schotvaardighetd van de Ou- werkerkers gaf in deze wedstrijd de doorslag. In de beginopstelling wisten de blauw-witten al spoedig een 2-6 voor sprong te nemen. Na dé vakverwisse- ling scoorde Bart Verkaart al spoedig tegen (2-1), waarna Rinus Pankow weer aan de andere zijde de korf wist te doorboren (3-1). Mevrouw Kloet-v. Nieuwenhuize bracht uit een doorloop bal de stand op 3-2. Annelies Holm liet de eerste helft afsluiten met een 4-2 voorsprong voor SVOWK. AD Ready gaf zich nog niet gewonnen en het was mej. De Jonge die de achterstand terug bracht tot 4-3. Door Rinus Pankow en P. W(fnen wist SVOWK een beslissende 6-3 voorsprong te nemen. Wel wist me vrouw Kloet-w. Nieuwenhuize nog wel voor All Ready tegen te scoren "(6-4). maar het was Rinus Pankow die de eindstand op 7-4 bracht. NOAD n - AU. READY HI 4-3 Een gelijk opgaande strijd, waarbij een puntenverdeling een betere weergave was geweest van de krachtsverhoudin gen. Noad opende de score, waarna All Ready erin slaagde de balans weer in evenwicht te brengen. Na de vakverwis- spiling bracht. Bart Verkaart de stand op 1-2, waarna mej. Sies er voor zorgde dat de eerste hölft met gelijke stand kon worden afgesloten (2-2). In de tweede helft slaagde Cor v. d. Zande erin om Noad een 4-2 voorsprong te ge ven. Wel scoorde Stoffel Duinnouwen nog wel voor de Zierikzeeënaars tegen, maar verder wisten zij het niet meer te brengen. BR.HAVEN n - SVOWK S-0 Het hard werkende en met veel enthou siasme spelende SVOWK heeft toch geen kans gezien om Brouwershaven de voet dwars te zetten. De betere spel opvatting verschafte Brouwershaven een 2-0 voorsprong te geven. Na de vak verwisseling domineerde Slager ln de verdediging, waardoor de SVOWK aan vallers praktisch geen kans kregen ge vaarlijk te worden. In de 2e helft stel de mej. Jonker de overwinning vc~ Brouwenaren geheel veilig 3-0. STAVENISSE ZLM vergadert De afdeling Stavenisse van de ZLM houdt dinsdag in hotel .Peters' te Sta venisse een algemene ledenvergadering. Na het huishoudelijk gedeelte zal de al gemeen voorzitter van de ZLM, ir J. Prins, spreken over actuele landbouw problemen. 11 MIDDELBURG Drs FL W. Hietkamp is met ingang van 1 februari jl benoemd tot hoofd van het bureau Zeeland van het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. De heer iHet- kamp die sinds november 1962 als waar nemend hoofd aan het bnreao verbon den was, neemt de plaats in van de heer S. J. G. van Leeuwen. Drs Hietkamp is Zeeuw van geboorte: op 12 mei 1934 werd hij in Serooskerke W) geboren. Na zijn middelbare school opleiding in Rotterdam te hebben ge volgd studeerde hij aan de Leidse uni versiteit westerse sociologie. Tevoren had hij zich ook in de gemeente-adminis tratie verdiept. Na zijn studie afge maakte te hebben werkte drs Hietkamp in Capelle aan de LJsel, Ridderkerk en bij de staf van de sociologische facul teit van de Leidse universiteit. Daarna kwam hij naar Middelburg. cobapolder voor 16.050 te verkopen aan de heer M. Quist. De heer Quist is de hoogste inschrijver. De vergadering GOES Geboren: Marc. H. F. z v H. F. Walr ve en A. J. Dubbeldam: Elisabeth, d R. Suurmond en M. Joosse: Franeiscml begint öm half aeh't. J. z v J. M. Buijsrogge en A. A West-! dorp; Jeannettc H d v A. J. Haring-; 7/rD/t"7rr man en L. Dunk; Jannetje M. d v J. J. de Kok en P. NL NL Nieuwkerk; Abra ham M. z v J. Matthijsse en J. J. Wou ters: Annemarie E. d v A. P. Dierkx en E. C. de Hulster; Henriette J. H. d v N. H. van Zaltbommel en M. H. Visser. Ondertrouwd: J, W. Capello, 28 j en C. E. de Smit 22 j; B. R. Seelt, 25 j en A. N. van Hemert, 22 j. Getrouwd: J. van Sabben, 53 j en J. P. Abrahamse, 54 j. Overleden: J. Keur, 80 J; H. L. Dor- maar, 45 j: A. Koning. 20 j; A. de Munck, 88 j wedn. v. J. du Bois. S1NT-PHIL1PSLAND St-Philipsland: 16 woningen erbij SINT-PHILIPSLAND B en w van Sint-Philipsland komen in de vergade ring van 12 februari bij de raad met een voorstel 16 woningwetwoningen te bouwen aan de nog aan te leggen Mos- selkreekstraat en daarvoor rijksvoor schotten te vragen. Gedeputeerde sta ten hebben uit het contingent 1968 aan de gemeente Sint-Philipsland een volu me van 16 woningwetwoningen toege wezen. Het bouwplan omvat twee com plexen van vier, één complex van zes en één complex van twee woningen. Het laatste complex betreft een groter type woningwetwoning. De openbare aanbe steding is op 15 februari. Het college komt tevens met een voor stel voor de zuidkant van de Langeweg te Anna-Jacohapomer j» patteenrer- hondt de SDKE Su wcer bod bi te «ellen, omdat de wer^ te crocom„atle roor adsptranten en po- pillen. Zowel bij de a aspirant en als pu pillen zullen 8 achttallen aan de com- Damcompetitie .Zierikzee' Voor de onderlinge competitie van de damvereniging .Zierikzee' werden op 26 januari jl dé volgende partijen ge speeld: C. Verton - L. Smalhéer 2-0. J. Folmer - P. C. Verpoorten 1-1, J. Huigens - J. Heijboer 2-0, C. P. Flik- weert - A. We Micro-competitie voor aspiranten en pupillen Evenals in het vorige winterseizoen smal is gebleken voor parkeren a de kanten. Verder is ér een voorstel Dangewez 44 te Anna-Ja- peütie deelnemen t w bij de adspiran- cobapolder voor J 16.050 te verkopen teQ. DFS Brouwershaven, ZSC, SKN- WK. AU Ready, Dosko en Noad. Bij de pupiüen: ZSC. Dosko, WIK. Brouwers haven A en B. Velocitas en Noad. Alle wedstrijden zullen in de gymnastiek zaal te Haamstede worden gespeeld. Za- Eten en drinken' in Noordgouwe De heer W. E. L. te Mev uit Zierikzee zal maandag 12 februari in hotel Van der Weijde te Noordgouwe voor de Ne derlandse Bond van Plattelandsvrouwen, drinken door de eeuwen heen'. De lezing begint om half acht. terdag j 1 werd gestart met een zeven tal wedstrijden voor de competitie van de adspiranten: SKNWK - DFS 2-9. AH Ready - Brouwershaven 1-9, SKN WK - ZSC 2-2, Brouwershaven - ZSC 5-2, All Ready - DFS 1-13. Brouwers haven - SKNWK 5-3 en ZSC - All Rea dy 8-4. Br .haven 3 3 0 0 6 19- 6 DFS 2 2 0 0 4 22- 3 ZSC 3 1113 12-11 SKNWK 3 0 12 1 7-16 All Ready 3 0 0 8 0 6-30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 21