Middelburgse gele strepen niet parkeren Hoechst start 1 mei produktie Groei economie moet het niet hebben van landbouw BILT DRS DE SCHIPPER OP CBTB-CONGRES: Organisatie staat positief tegenover de ontwikkeling Visie ALMANAK Verkopen Toekomst Schade A S VADER OP HETE KOLEN BIJ KANTON RECHTER Pyromaan weer actief in Terneuzen EXAMENS KVP-kring Sluis stuurt kamer brief over herindeling IN HALF JAAR TWEEMAAL DE HONDERD DUIZEND Bejaarde man (79) lag zeven dagen dood in huis Vijfde Benelux havenstudiedag in Antwerpen Gewonde en zware schade bij ongeluk op rijksweg 58 bij Lewedorp UITSPRAAK KANTONRECHTER PROEFPROCES Ambulance reed in anderhalf uur van Goes naar Amsterdam Kennel Marie de Rijke definitief ontruimd 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 GOES ,Het is duidelijk, dat we het bij de groei van de provinciale economie in Zeeland niet zullen moeten hebben van de landbouw; dat geldt ook voor de visserij'. Dat stelde drs G. de Schipper, mede werker van het ET1 voor Zeeland woensdagmorgen in een betoog g® <joor^de heren G. J. de Jager, vice- over de ontwikkeling van Zeeland,1 voorzitter van de Zeeuwse CBTB en dr ir C. W. C. van Beekom, hoofdingenieur- van het land is te weinig een visie ge plaatst tegenover de overheid. Daaraan kan Zeeland zich spiegelen en we zijn op de goede weg daarmee', aldus de heer De Schipper. Hij maakte duidelijk, dat als in Zeeland geen zeehavenont- wikkeling met de chemische- en me taalindustrie zou zijn, ook geen andere ontwikkeling zou zijn aan te wijzen. ,De recreatie geeft te weinig werkgelegen heid', aldus de heer De Schipper. De medewerker van het ETI ging voorts in op het selectiebeleid, dat men in het zeehavengebied zijns inziens dient te voeren. Uitvoerig werd in de middagvergadering op een aantal zaken ingegaan als de luchtverontreiniging, futurologische prognoses van vrije tijd, en vooral het streekplan Midden-Zeeland. Vragen hierover werden beantwoord door een forum, gevormd door de beide inleiders. dat hij hield voor een groep land bouwers tijdens de eendaagse con ferentie van de Zeeuwse CBTB. De houding van de agrariërs is dan ook veelal die van ,voor mij hoeft het niet', maar het moet wél', aldus de heer De Schipper, die overigens duidelijk maakte, dat voor de rische wereld de voordelen niet op wegen tegen de nadelen, die voor haar de consequentie zullen zijn van de ontwikkeling van de pro vincie, vooral op industrieel ge bied. De voorzitter van de Zeeuwse CBTB, de heer J. van den Bos maakte in zijn openingswoord bij het congres duidelijk, dat de organisatie zich positief opstelt tegenover wat gaande is* op dit gebied. En dat was ook de wens waarmee de heer De Schipper zijn inleiding besloot: ,Een positieve houding van de agrarische wereld en van haar organisaties tegen over de ontwikkeling van de provincie; door tegenspel van de kant van de or ganisaties bijdragen aan de verantwoor de opbouw van de provincie. Als voor delen van de ontwikkeling van de pro vincie voor de agrarische wereld noemde de heer De Schipper het profijt, men heeft van de verbeteringen, e toename van het aantal omschakelings mogelijkheden voor de landbouw. De ontwikkeling van het zeehaven gebied vormde woensdag een belang rijk onderdeel in de inleidingen die de heren De Schipper en drs H. H. Vo gel, hoofdplanoloog van de PPD voor Zeeland hielden over de ont wikkeling van Zeeland. En daarbij kwam men met de cijfers op tafel, zoals die In rapporten en ontwikke- lingsschetsen zjjn neergelegd: De behoefte tot het jaar 2000 aan 30.000 hectare grond voor de ontwikkeling van de industrie in de .Gonden Del ta', waarvan Zeeland op lange mjjn 14.500 ha moet leveren. Commentaar van de heer Vogel: ,We kunnen beter spreken van een .Gouden Zeeland' dan van een .Gouden Delta'. En verder de ctffers van de recreatie en de groei der bevolking van 300.000 tot 600.000 inwoners tot net jaar 2000, zoals de ontwikkelingsschets van de provincie aangeeft. De gemiddelde stij ging van de bevolking zou dan 10.000 inwoners per jaar moeten bedragen Momenteel is dat cijfer 3000, wat In houdt, dat de huidige tendenties flink zullen moeten worden verhoogd. ,Het gevolg zal zijn', aldus de heer De Schip per, ,een belangrijke stimulans voor ae bouwsector en voor de middenstand. De heer Vogel wees op de verandering van de Image van Zeeland door de komst van de recreatie en de Industrie- en, de daarmee samenhangende groei van de bevolking. Hij gaf voorts aan welke de negatieve aspecten zijn van de concentratie van de Nederlandse be volking in de randstad Holland en de maatregelen, die de overheid heeft ge nomen om dat in te tomen door aan wijzing van ontwikkelingskernen. De heer Vogel signaleerde in de recreatie sector een toename van het aantal slaap plaatsen van 1962 tot 1966 met 15 pro cent per jaar. .Momenteel zijn er in Zeeland voor de recreatie 100.000 slaap plaatsen. Dat zullen er in 1985 al 300.000 ztyn', aldus de heer Vogel. Hij wees erop.dat wil men tot 1985 aan de behoefte voor wonen werken, re creatie en verkeer in Zeeland kunnen voldoen al 80000 hectare grond, bijna de oppervlakte van Noord-Beveland, no dig zal zi1n. De heer Schipper ging in zijn inleiding in op de economische aspecten van de ontwikkeling van Zeeland en schetste daarvoor eerst de nationale economie. Hij wees op de afname van de werk gelegenheid in de landbouw en op de afname van de groei van de werkgele genheid in de industrie. Over een aantal jaren zal ook daarin een zekere stabi liteit te zien zijn', aldus de heer De Schipper. ,De sector waar de sroei in zit is de dienstensector en daarnaast de bouw. De groei van de dienstensector zal zich vooral concentreren waar het bevolkingsaantal groot De inleiders gingen beiden in op de noodzaak van voldoende steun van de zijde van de regering Van groot belang achtte de heer De Schipper het stellen van een visie van de provincie tegen over de overheid. .Vanuit het noorden Leeuwse Voor tde Vlissingen minder goed kent eerst een kleine toelichting: de Oprit is een sterk aflopende straat. Komt men van de andere kant, dan loopt ie op. Er staat daar een auto te koop, niet meer zó nieuic, maar rondom goed op z"n bandjes, puntgaaf in de lak en voor gezorgd dis voor een kind. Zo is dat. Er is één klein mankement, dat verkoper kón verbergenmaar niet doet: er is enige speling op de conische tandwielen, hoewel dat eigenlijk te verwaarlozen is. Juist de vermelding van dit kleine euvel versterkt de indruk van betrouw baarheid. En daarom mocht ook de man, die bij de verkoop wat zou bemiddelen, dit kleine gebrek gerust toegeven. Hoewel geen groot technicus, kwam hij toch tot deze aanvaardbare formule: ,He f wagentje heeft alleen wat speling óp de komische tandwie len. Vanaf de Oprit kan proef ge reden worden'. directeur van de landbouwvoorlichting in Zeeland. De heer Vogel stelde In antwoord op een vraag daarover, dat het streekplan Midden-Zeeland niet te gedetailleerd is. .Het bindt de burger niet', meende hij. De heer De Jager stelde, dat vooral de kleine gemeenten zich toch richten naar het streekplan. Hij achtte het ge wenst meer flexabiliteit te brengen bin nen de grenzen van het plan. In het kort gaf de heer Van Beekom zijn toekomstvisie voor de Zeeuwse landbouw: ,De mogelijkheden liggen in Zeeland voor de landbouw zo gek nog niet'. De heer Van Beekom zag meer in de tuinbouw, onder glas, dan in de landbouw. ,Er is zeker toe komst voor bedrijven, die niet aan te grote oppervlakten grond gebonden zijn', aldus de heer Van Beekom. De situatie, die zich momenteel voordoet in de fruitteelt, achtte hij niet van structurele aard. Ir. Van Beekom stelde, dat het vooral van belang is de afzet beter ln handen te krijgen in de verschillende sectoren. Voor de akkerbouw zag h{j ook wel perspectieven, mits men over voldoende oppervlakte, eventueel door samenwer king, beschikt. Onbillijk achtte de heer Van Beekom de maatregelen, die in het streekplan zijn aangegeven met betrek king tot de bouw van kassen in de kust strook van Walcheren. .Omschakeling wordt onmogelijk gemaakt en alleen de man, die misschien niet eens op de juiste manier al kassen in gebruik heeft kan uitbreiden', stelde hij vast. De heer Vogel zag ln het streekplan niet teveel beperkingen voor de land bouwer. De heer De Jager was het eens met een opmerking uit de vergadering, dat men bij aanleg van wegen moet stre ven naar vrijwillige grondruil, zoals dat nu by de Dammenweg wordt gedaan. Ook werd gesproken over de suggestie, dat de provinciale overheid zou moe ten zorgen voor beroepsvoorllchting, waar omschakeling noodzakelijk is. De heer Van den Bos meende, dat dat de beroepsvoorlichting moet worden saties, maar dat de provinciale overheid, daarbij wel financieel steun zou kunnen verlenen. Verder werd gediscussieerd over de bij dragen, die dé agrariërs moeten geven voor verbetering van wegen via water schapslasten, terwijl die wegen veel voor toerisme worden gebruikt. Over de luchtverontreiniging maakte de heer Van Beekom duidelijk, dat Zeeland zich zo heeft opgesteld, dat een sltua- MIDDELBURG De Middelbur ger P. L., die zich gisteren voor de kantonrechter moest verantwoor den wegens een verkeersovertre ding had enige haast en dat zal mr A. Veenhoven. de kantonrech ter hem niet kwalijk hebben geno men. Toen mr Veenhoven oordeelde dat er een agent hij het verhoor nodig was en hij aan de parketwacht verzocht om deze politieman zo mogelijk op te sporen, merkte L. enigszins geschrokken op: .Ik wil liever naar huis. naar m'n vrouw, want we kunnen ieder ogenblik een baby krijgen'. .Ja, maar u kunt toch wel even wachten, ter wijl wij kijken of er een politieman is', vroeg de kantonrechter. .Goed, dan wacht ik even', sprak de aan staande vader berustend, maar hij spoedde zich enkele momenten la ter even snel als verheugd huis waarts toen de politieman niet be reikbaar bleek. Zijn zaak komt nu over twee we ken nogmaals voor. TERNEUZEN De brand die ma: dagavond grote schade aanrichtte in het magazijn annex werkplaats van de werkplaats van de Terneuzense firma W. F. A. de Koek aan de Walstraat in het oude centrum blijkt te zijn aan gestoken. Deze conclusie vloeit voort uit het onderzoek dat drs Verburgt het gerechtelijk laboratorium van ministerie van justitie woensdagmorgen heeft ingesteld. Het is nog niet duidelijk waarmee de dader het vuur hecft_ aan gestoken, maar hoogstwaarschijnlijk is het een eenvoudig middel geweest. Bij de brand in het pand van de Terneu zense elektriciteitszaak werden wasma chines en ander elektrisch installatiema- teriaal beschadigd. De brandweer wist door snel optreden uitslaande vlammen te voorkomen. Het ls niet de eerste maal dat Terneuzen wordt geconfronteerd met het werk van een pyromaan. Dit najaar braken er op zeker vijf punten ln de stad op raadselachtige wijze brandjes uit. Aangezien dit hoofdzake lijk op zaterdagavond gebeurde trof fen politie en brandweer extra veilig heidsmaatregelen voor het weekeinde. Het ls niet bekend of dit opnieuw gaat gebeuren. Wel hebben brandweer en po litie maandagavond na de brand over leg gepleeegdf. Voor het examen Engelse handelseor- .ndentie slaagde mej. C. M. Verlare Waterweggebied wordt ilangrijk achtte de heer nstelling van een fonds, in geval niet kan worden bewezen, door welke industrie schade is aangebracht aan de landbouw door luchtverontreini ging. Als .een moeilijke zaak' signaleen de hij. dat schade door verontreiniging van de lucht ook kan worden aange bracht door industrie van België. De heer De Schipper antwoordde op een vraag uit de vergadering, dat de plannen voor industrie langs de Wes- terschelde geen toestemming behoeven van België, daar de bereikbaarheid van de haven van Antwerpen er niet door wordt beïnvloed en de stroom Het plan Mesu achtte de neer Schipper Ln ieder geval financieel niet haalbaar en de heer Vogel stelde, dat men zich vanuit Antwerpen tegen af sluiting van de Westerscheldc zal blij- OOSTBURG - De statenkring Sluis van de KVP heeft dinsdagavond in Oost burg vergaderd naar aanleiding van de brief die PvdA. WD, AR. CHU en D '66 op 24 januari hebben geschre ven aan de vaste kamercommissie voor binnenlandse zaken naar aanleiding van de komende herindeling. De vijf par tijen pleitten toen voor één gemeente in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. 'n stand punt dat niet wordt onderschreven door KVP. De statenkring Sluis van deze partij heeft nu besloten om over deze zaak ook een brief te richten aan de kamercom missie, waarin de afwijkende mening van de KVP naar voren wordt gebracht. Het concept circuleert momenteel in het bestuur. Dat moet er zijn goedkeu ring aan hechten, waarna de definitie ve brief binnen enkele dagen wordt verzonden. ZIERIKZEE Voor de tweede keer ln een half jaar heeft me vrouw H. L. M. van 't Haaf-Suter uit Zierikzee een staatslot ver kocht, waarop de honderdduizend is gevallen. Woensdagmiddag hoorde ze in het nieuws van één uur. dat de honderdduizend was gevallen op lotnummer 054856. Het bleek, dat mevrouw Van 't Haaf dit lot in gedeelten had ver kocht. Een van de kopers, die tweevijfde had gekocht, is reeds bekend. Op 16 augustus 1967 viel eveeneens de honderdduizend op een door mevrouw Van 't Haaf verkocht lot. Toen echter was er slechts 1 koper. Vijfeneenhalf jaar geleden verkocht mevrouw Van 't Haaf ook al eens een lot. dat een ton bleek waard te zijn. Een groot plakkaat op een van de ramen van het pand Oude Haven 45, waar mevrouw Van 't Haaf woont, laat het de voorbijgangers duidelijk zien: .Hier werd al weer de hon derdduizend verkocht'. MIDDELBURG In een bovenwoning aan de Nieuwe Haven te Middelburg woensdag het lichaam aangetroffen v een liejaarde man. die, al een dag of zeven geleden moet zijn overleden. Een bewoner van de Nieuwe Haven maakte een surveillerende politieman erop at tent, dat hij al enige tijd niets meer van zijn buurman M. A. Maljaara had gezien of gehoord. Bij een nader onderzoek trof de politie de bejaarde man leven loos in de slaapkamer aan. Dc man moet een misdrijf wordt niet gedacht. De heer MaJjaars is volgens de politie een na tuurlijke dood gestorven. Zijn gezond heid liet de laatste tijd te wensen over. Men neemt aan dat de man zeven dagen geleden is overleden omdat de datum op zijn horloge 30 januari aangaf. De kran ten In de brievenbus dateerden vanaf 31 januari. BRUSSEL (ANP) ,De artjeid in de haven' is het thema van de vijfde Bene lux havenstudiedag, die op 14 maart aan staande in Antwerpen wordt gehouden. Nederlandse en Belgische deskundigen zullen de verschillende facetten van dit thema behandelen op deze conferentie, die wordt gehouden op initiatief van het rijksuniversitair centrum te Antwer pen en de universitaire faculteiten St- Ignatius. Achtereenvolgens zullen de historie van de havenarbeid, een ver gelijking van de sociale positie der ar beiders en de sociaal-economische om standigheden leeftijdsgroepen, pendel) aan de orde worden gesteld. LEWEDORP Bij een verkeersonge luk op rijksweg 58 juist ten westen van Lewedorp is tussen half twee en tvCee uur in de nacht van dinsdag op woens dag de Engelsman R. R. uit Devon ge wond geraakt. Zijn auto werd geheel vernield en de auto van de heer J. O. V. uit Wemeldinge werd aan de voorzijde zwaar beschadigd. Het ongeluk gebeurde ln de bocht bij de Toldijk, waar de rijksweg 5S een flauwe bocht maakt Béide auto's kwamen uit de richting Middelburg en de Engelsman passeerde in de voor hem naar links gaande bocht. Waarschijnlijk heeft R. de bocht niet opgemerkt. Hr| bleef in ieder geval rechtdoor rijden en botste tegen de lin ker voorzijde van de auto, die door V. werd bestuurd. Deze laatste botste te gen een naast de weg staand schrikhek. Ook de auto van R. kwam tegen dit schrikhek, waarvan de betonnen palen uit de grond werden gerukt en het hout over een afstand van tien meter werd vernield, terecht. De auto van de En gelsman kantelde tenslotte en kwam on dersteboven op het fietspad tot stilstand Beide inzittenden, T. R en R. P. uit Devon, werden uit hun totaal vernielde wagen geslingerd. P. bleef ongedeerd, maar R. moest na eerste hulp door dok ter J J. Gelderblom uit Nleuwdorp per ambulance naar het ziekenhuis .Bethes- da' ln Vllssingen worden vervoerd. VAN OFFICIER MOCHT HET WEL MIDDELBURG Een (onder broken) gele streep langs de straatkant of een verkeersbord I" Middelburg doet het er volgens de Middelburgse kantonrechter mr A. Veenhoven niets toe: par- Ook volgens de minister van verkeer en waterstaat konden de gele stre pen, evenals de oude borden, gedekt worden door het oude reglement. De officier van Justitie was het hiermee echter niet eens en wilde de zaak laten uitzoeken. De officier was namelijk van oordeel, dut voor de gele streep een nieuw besluit nodig is van b en w, om dat deze streep niet voorkomt in de bij- keren is verboden. Het eertijds door b en w rechtsgeldig ingestel de parkeerverbod heeft thans, na de inwerkingtreding van het nieuwe reglement wegen- en verkeerstekens zijn rechtsgeldig heid behouden en het doet er niet toe of het parkeerverbod wordt aangeduid met een bord of een ge le streep, zo is de mening van de kantonrechter. In het kort weergegeven is dit de schrif telijke uitspraak, die mr Veenhoven woensdag deed in het proefproces, dat de officier van justitie, mr H. Spreij, in deze .gele' kwestie uitgelokt heeft. Zoals bekend werden in een aantal stra ten in Middelburg na 1 januari 1967 de borden weggehaald, waarna zonder meer gele strepen op de straatkanten gekalkt werden. Volgens het gemeente bestuur kon dat zonder een nieuw besluit te nemen gebeuren. GOBS De nieuwe in 's-Heerenhoek gestationeerde ambulance heeft dezer dagen in één uur en 27 minuten precies een ernstig gewonde van het ziekenhuis Bergzicht overgebracht naar het Wil- helminagasthuis in Amsterdam. De am bulance werd bestuurd door de heer J. Paree en vertrok kort voor tien uur van het Goeae ziekenhuis. Om kwart over elf was de patfiënt al opgenomen in het Amsterdamse ziekenhuis. Rijkspolitie en gemeentepolitie begeleidden de ambu lance. Allereerst ving de rijkspolitie uit Mid delburg de ambulance op. De politie ;eleidde de auto met 120 km snel- d tot de Antwerpsestraatweg in Ber gen op Zoom. Daar nam de verkeers- groep van de rijkspolitie uit Breda de ambulance over tot Roosendaal, waar een motor met zijspan van de gemeen tepolitie meereed. De politie had voor een wegafzetting gezorgd met name btj het kruispunt met België. Met 140 km per uur ging het vervolgens naar Go- rinchem, waar een witte Porsche vml Slot van pag. 1 venschap zal de gezamenlijke indus trie hiervoor het potentieel moeten leveren'. Terug naar Hoechst-Vlis- singen, waar de aanveer een belang rijke stap is in de aanloop naar de volledige produktie. Het is de be doeling dat in de loop van april de fosforóven op gang komt. En dat zelfde zal omstreeks die tijd gebeu ren met de fosforzuurfabriek, aie er voor moet zorgen dat de tripolyfos- faatfabriek met grondstof van eigen (Sloe)bodem zal kunnen gaan wer ken. Energie Bij een vol jaar draaien komt de capaciteit van de fosforoven straks op 30.000 ton per jaar. Van vitaal belang in de produktie is de energie voorziening. Het gaat hier namelijk om een oven van 60 megawatt (60.000 kilowatt). Hoechst zal per jaar 450 miljoen kilowattuur energie van de PZEM-oentrale te Vllssingen afne men. De capaciteit van de fosfor oven staat dus bijna gelijk aan wat een van de twee nitbreldingen aan de nieuwe Zeeland centrale te Vlls singen kan leveren. En ook aan het huidige verbruik van elektrische energie (capaciteit 78 megawatt) in Zeeland. Ir Nijman wijst ons ln dit verband nog even op de hoognodige vergaan de samenwerking tussen de PZEM en Hoechst Vllssingen. .Voor onze fabriek hier en de tweede fosforoven straks moet de PZEM veel meer als een industrieel bedrijf dan als een nutsbedrijf fungeren. Elektrische energie is voor onze fa briek van levensbelang. De PZEM gaat straks ook ln de uitbreiding van de Zeelandcentrale voor ons dat beroemde goedkope aardgas stoken' De bouwtijd voor het eerste pro- duktlebedrljf van Hoechst Vlis- singen loopt naai het eind. Straks komt het begin van de produktie. Per 1 april zal 350 man perso neel in dienst staan van de nieuwe fabriek. Op het ogenblik werkt er aan de start van de produktie al zo'n 250 man. De helft daarvan komt uit Zeeland. En van die rest ls zeker weer de helft naar Zeeland teruggekomen VLI8SINGEN-OOST Het maquettebceld van de fosforfaliriek op de industrieterreinen van Hoechst- Misslngen in het Sloegebled is in de afgelopen twee jaar langzaam maar zeker werkelijkheid geworden. Hoe het fabriekscomplex in elkaar zit kan aan de hand van dit stukje Hoeohst-in-minlatuur globaal worden uitgelegd. Geheel rechts bovenin de kade (ongeveer 200 meter lang) waar binnenschepen fosfaaterts, cokes en grint zullen aanvoeren. Daar is ook de ontvangst van het koelwater (5000 m3 per uur). Een grote .kangoeroe kraan' zal deze grondstoffen op een transportband brengen (links bovenin), die ervoor zorgt dat alles ln een grote loods met een puntdak - bij Hoechst zeggen ze: de kathedraal - terecht komt, waar het wordt opgeslagen. Vla een verdeeltoren gaat het materiaal dan naar de complexen rechts midden op de maquettefoto. Het erts komt dan ln eerste instan- mmmmmmmg proces) ondergaan. Het middelste van de drie hoge complexen ls een soort silo. Daarin worden de knik- van de foto is tenslotte de fosforoven. Rechts van de oven is een terrein vrijgelaten voor de slakken- bedden. In de gebouwen vóór de drie hoge complexen wordt dan tenslotte (van links naar rechts) het natrium- trlpolyfosfaat. het fosforzuur en het fosfor gepro duceerd en voor verzending gereedgemaakt. Rechts midden op de foto het zogenaamde energleblok met werkplaatsen en gebouwen voor perslucht- en stoom- levering. De thans voor de produktie benutte terreinen beslaan een oppervlakte van ongeveer 9 hectare. Een Middelburgse politieman was daar om bereid een .proefautootje' in de van een gele streep voorziene Gortstraat neer te zetten, ging gezellig in grand- hotel le Baron Chasse onder het genot van een kopje koffie een besprekinkja voeren en liet een collega vervolgens proces-verbaal opmaken. Mr SpreU, van oordeel, dat er een nieuw besluit voor de gele streep nodig was vroeg tijdens de behandeling van dezs zaak voor het kantongerecht ontslag van rechtsvervolging. De kantonrechter was het dus, zo hleek gisteren, hier mee niet eens: streep of hord, het bleef voor mr Veenhoven hetzelfde, omdat het gedekt werd door het oude besluit. Mr Veenhoven legde een (principiële) boete van 50 cent op. De officier heeft thans acht dagen de tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad teneinde desgewenst een bindends uitspraak van dit college te vernemen. plein Oudenrijn. Tot Amsterdam was er weer een andere wagen van de rijkspo litie present. In de hoofdstad nam de gemeentepolitie met solomotoren en een auto de ambulance weer over tot het Wllhelmtnagasthuls. Snelheidsbeperking •s-HEER-ARENDSKERKE Voor het gedeelte van de oude rijksweg wat langs de bebouwde kom van 's-Heer- Arendskerke loopt zal een snelheidsbe perking worden ingesteld van 50 kilo meter per uur. De reden is dat op dat gedeelte van de provinciale weg een bushalte ls. De buspassagiers kunnen thans moeilijk daar oversteken. SINT-ANNA TER MUIDEN - De ri. politie van Sluis en de Nederlandse Ver eniging lot Bescherming van Dieren, vertegenwoordigd door adjunct-direc teur de heer Kastelein, hebben woens dagmorgen 19 honden weggehaald hij de kennel van Maria de Rijke in Sint- Anna ter Muiden. Het gaat hier op nieuw om een inbeslagname, een ver- volg op die van vorige week donderdag, waarbij 44 dieren werden meegenomen. De belangstelling van de zijde van de bevolking bij het tweede transport was groot. Mejuffrouw Dc Rijke verleen de zelf medewerking door honden naar buiten te dragen. Ze houdt ln haar boerderij ,In grazige weiden' nu al leen een zwarte teckel. De andere die ren verblijven in het asiel van de die renbescherming ln Asten, waar Inmid dels al twee honden zijn gestorven. De andere dieren maken het goed. Mejuffrouw De Rijke zou naar ver luidt definitief haar plannen hebben op gegeven ten aanzien van haar kenneL Pas als de accommodatie wordt aan gepast een zaak waarmee zeker een ton gemoeid is wil ze weer hon den fokken. Voorlopig is de beslissing in de zaak van de inbeslagname aan de kantonrechter. De rijkspolitie van Sluis en de dierenbescherming ronden met de opruimingsbeurt een periode van vijf jaar af waarin ze regelmatig met de kennel van Slnt-Anna ter Mui den te maken kregen. Driemaal wer den er op vrijwillige basis honden weg gehaald, de laatste twee keer ging men over tot inbeslagname. Over een pe riode van goed twee jaar verdwenen er in totaal 200 dieren. Het ligt in de bedoeling om aan de alge mene politieverordening van Sluis een Rrtikel toe te voegen, waarin het hou den van meerdere nonden aan beperkin gen wordt gebonden. De gemeenteraad zal hierover binnenkort een besluit moe ten nemen. - VERWACHT... ONBESTENDIG Veranderlijke bewolking met tijdelijk re gen of een bul. Overwegend matige ZON EN MAAN Zon op 08.08 onder 17.41 Maan op 12.03 onder 05.20

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 2