Leren wordt elk jaar duurder toch stijgt de consumptie Bij taalonderricht meer nadruk op spreekvaardigheid 17 CIJFERS VAN HET CBS Sprake van een welvaartsstijging Liberaal protest tegen rede van Van Riel LANDBOUWSCHAP VOOR MENGPRIJS- STELSEL BIJ SUIKERGARANTIE Tweede verdachte juwelendiefstal gearresteerd Meubelfabriek in moeilijkheden - 25 ontslagen Geen reden tot vervolging agenten in zaak-Bermond INBOEDEL VAN LINNAEUSHOF VERKOCHT Vier van zeven gearresteerde betogers vrij Amsterdamse effectenbeurs Gevangenen in Arkansas stierven gewelddadige dood Amerikaanse zending trekt gezinnen uit Zuid-Vietnam terug Wilton-Fyenoord vergroot carriers 583ste STAATSLOTERIJ Waar zijn onze schepen? DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT duurzame consumptiegoederen 5 pro- Volgens het CBS bedroeg PEN HAAG Regelmatig stijgt onze consumptie. Elk jaar kunnen wij meer consumeren en wordt on ze welvaart - om het maar popu lair uit te drukken - weer iets gro ter. Ogenschijnlijk ligt dat ook voor de hand. Het inkomen stijgt regelmatig, weliswaar bij de een wat meer dan bij de ander, maar het loopt toch op. Hier kan echter tegenover gesteld worden dat de kosten van levensonderhoud ook stijgen, dat het leven elk jaar duurder wordt. De nuchtere cijfers van het centraal bureau voor de statistiek tonen echter aan dat de werkelijke consumptie in derdaad groter wordt. En onder wer kelijke consumptie verstaan wij dan de consumptie die berekend wordt na uitschakeling van de prijsstijgingen. De nu volgende cijfers hebben betrek king op de totale consumptieve beste dingen van de Nederlandse bevolking. Arm en rijk, oud en jong worden als een grote groep genomen. Dat bete kent dat in afzonderlijke gevallen, voor ieder gezin afzonderlijk de consump tiestijging iets anders kan zijn dan de algemene cijfers aangeven. Wij moeten de algemene cijfers dan ook als een algemeen gemiddelde zien. Wij vergelijken nu de consumptie in de eerste elf maanden van 1966 met de eerste elf maanden van 1967; het cijfer van december 1967 is namelijk nog niet bekend. Het blijkt nu dat in de genoemde periode van 1967 het ver bruik van; voedings- en genotmiddelen 3 procent, AMSTERDAM (ANP) De werkgroep Amsterdam van het Liberaal Democra tisch Centrum een organisatie bin nen de VVD heeft zich, naar aanlei ding van de rede die het eerste-kamer- lid mr H. van Riel vorige maand in Am sterdam heeft uitgesproken, in een no ta aan hot hoofdbestuur het bestuur van de afdeling Amsterdam an de voorzit ter van de kamersfracties der WD ge keerd tegen hetgeen zij ,het conserva tisme In de WD' noemt. Werkelijk liberalisme, zo wordt in de nota gezegd, heeft niets van doen met conservatisme. Een partij kan zich niet enerzijds liberaal noemen en zich an derzijds conservatief presenteren. Het is volgens de werkgroep onloochenbaar dat binnen de WD een min of meer conservatieve stroming bestaat die door haar optreden naar Duiten de indruk wekt als zou de VVD conservatief ge tint zijn. Omdat hierdoor het liberalis me in Nederland aanzienlijke schade wordt toegebracht dient de VVD te kie zen voor een werkelijk liberale koers, en duidelijk stelling te nemen tegen conservatisme binnen de eLgen gelede ren. DEN HAAG (ANP) Het landbouw schap heeft zich, in navolging van z(jn hoofdafdeling akkerbouw, uitgesproken voor toepassing van de EEG-suikerre- gellng volgens het mengpry&stelsel. Het gaat hier om de regeling voor de ko mende drie jaren. De EEG laat de lid staten de keuze tussen het contracten- stelsel, waarbij tussen telers en suiker fabrieken contracten moeten worden gemaakt.over de te leveren hoeveelhe den suikerbieten, en het mengprijssy- steem, waarbjj ieder kan telen zoveel hy wil maar waarbij overschrijding voor het voor een land vastgestelde Êrodukticquotum voor alle telers In dat ind een prijskorting tot gevolg heeft- Bij toepassing van het contractens-telsel zou Nederland per jaar gemiddeld 742.500 ton suiker op de gemeenschap pelijke markt kunnen afzetten, bij toe passing van het mengprijsstelsel maar 641.700 ton. Toch kiezen het bestuur en de hoofdafdeling akkerbouw van het landbouwschap voor het laatste stelsel. Zij delen het reeds door het bedrijfsle ven kenbaar gemaakte bezwaar tegen het contraetenstelsel, dat het welhaast ondoenlijk is voor de kleinere telers, die niet ieder jaar suikerbieten verbouwen, een jaarquotum vast te stellen op basis van een referentieperiode. Ook denken zij aan de boeren in de nieuwe IJsel- meerpolders die suikerbieten willen gaan telen en zich uiteraard nog niet op een referentieperiode kunnen beroepen. De suikerindustrie heeft al besloten, het overschot van de oogst 1967 (plm 100.000 ton witsuiker) niet als .magere' suiker op de wereldmarkt af te zetten. De hoofdafdeling akkerbuw en het be stuur van het landbouwschap gaan daarmee akkoord. De korting, die men vanwege dat overschot gaat toepassen op de uitbetalingsprijs voor suikerbie ten van de oogst 1967, zal dan echter huns Inziens wel zo moeten zijn, dat de oppervlakte suikerbieten op onge veer 100.000 hectare blijft gehandhaafd. Zou men voor de uitzaai voor de oogst 1968 bekendmaken dat die korting erg meevalt, dan zou de bietenteelt zo uit gebreid kunnen worden dat, gezien het voor de komende jaren beschikbare Ïuotum, de garantie wordt uitgehold. Hijft het areaal tot 100.000 hectare beperkt dan kan, by toepassing van het mengprijsstelsel en onder normale pro- duktle-omstandlgheden, de hele produk- tie onder de garantie vallen. De afge lopen tien jaar was de gemiddelde sui- kerproduk'ie per hectare 6200 kilo sui ker. Van 100.000 hectare zou dus 620 000 ton kunnen komen, terwijl onder het mengprijsstelsel ongeveer 642 000 ton zal zijn gegarandeerd. Wel zou een deel van die suiker ,half vet' zijn, dat wil zeggen dat ze slechts tegen een geredu ceerde prijs op de gemeenschappelijke markt kan worden afgezet. Bij toepas sing van het mengprijssysteem kan Ne derland in elk van de drie jaren 550 000 komen. Wat meer geproduceerd word! gaat tegen wereldmarktprijs naar de wereldmarkt. duurzame consumptiegoederen 5 pro cent en overige goederen en dien sten 4,5 procent is opgelopen, het geen erop neerkomt dat de totale reële consumptie Iets meer dan 4 procent is In 1965 was de totale reële consumptie niet minder dan 7,5 procent naar boven gegaan, maar in 1966 slechts iets meer dan 2,5 procent. Er is dus wel wat verschil in de jaarlijkse welvaartsver betering. AMSTERDAM (ANP) In de Cele- besstraat in Amsterdam is dinsdagavond de 25-jarige plaatwerker S. I. I. aange houden. Hij wordt ervan verdacht za terdagnacht, samen niet de een dag eer der aangehouden 36-jarige kok C. E. F., de inbraak by de juwelierszaak Regli in de Kalverstraat te hebben gepleegd, zy roofden hierbij voor 150.000 aan horloges en sieraden, maar lieten de buit bij hun vlucht voor de politie op straat achter. Volgens de politie is de plaatwerker een bekend handelaar in verdoven de middelen en moet hy nog een gevan genisstraf wegens overtreding van de opiumwet ondergaan. De kok, die aan vankelijk hardnekkig ontkende, heeft inmiddels zijn aandeel in de inbraak toegegeven. Hij en zijn mededader ver borgen zich volgens zijn verklaring za terdagavond tegen sluitlngstyd in de stookkelder van een naast de juweliers zaak gelegen restaurant. Toen publiek en personeel waren verdwenen verliet het tweetal de schuilplaats en klauter den zij vla de achterkant van het res taurant over enkele daken naar de ju welierszaak. GRONINGEN (ANP) De meubelfa briek LM, met vestigingen in Groningen, Eelde en Hoogkerk, is in finanriële moeiiykheden komen te verkeren en zal surséance van betaling aanvragen. De directeur, de heer J. E. Broens, wil het bedrijf gedeeltelijk voortzetten in Hoogkerk en de rest afstoten. Voor 25 man personeel is ontslag aangevraagd, voor 45 andere werknemers is de toe komst onzeker. Inbrekers waren met proefverlof DEN HAAG (ANP) De Haagse po litie heeft twee neefjes, 19 en 17 jaar, aangehouden, die hebben bekend vorige week in een postorderbedrijf te hebben ingebroken. Gebleken ls, dat de Jongens sedert half december niet van proef verlof in Den Haag terugkeerden naar Jeugdtehuizen in Amersfoort en in Rot terdam, waarzy waren geplaatst. De politie vermoedt, dat het duo nog meer Inbraken heeft gepleegd. Minister Polak DEN HAAG (ANP) De minister van justitie, prof mr C. H. F. Polak beschikt niet over feiten of aanwijzin gen dat de officier van justitie van de Amsterdamse rechtbank in hoger be roep had moeten gaan tegen een be schikking van de rechtbank, geen ver volging in te stellen tegen drlo politie agenten die op 19 maart 1966 in Ara- tterdani de heer Bermoml zouden 1 ben mishandeld. De minister zegt dit in antwoord op schriftelijke vragen van het tweede- kamerlid mr dr J. J. A. Imkamp (D'66), die onder meer had gevraagd of de beslissing van de officier niet indruiste tegen de fundamentele be ginselen van een goede rechtsspraak. Het ls een fundamenteel beginsel van ons strafprocesrecht, aldus minister Po lak, dat iedere verdachte het recht heeft om de vraag of hij in het open baar terecht moet staan aan het oor deel van de rechter te onderwerpen. Indien de rechter beslist dat vervol ging niet behoort plaats te vinden moet net openbaar ministerie overtuigende redenen hebben om tegen de beslis sing In beroep te komen. De minister zegt geen feiten of aanwijzingen te heb ben gevonden die hem deden conclu deren dat in de zaak Bermond beroep moest worden ingesteld. Nu de termijn voor het Instellen van hoger beroep tegen de beschikkingen van de rechtbank ls verstreken, zijn geen verdere mogelijkheden voor het instellen van een strafrechtelijk ver volging ter zake van hetzelfde feite lijke gebeuren en tegen de buiten ver volging gestelde agenten aanwezig, ten zij nieuwe bezwaren bekend worden; deze moeten de buiten vervolging ge stelden persoonlijk betreffen en zolang dit niet het geval ls, moet de zaak als geëindigd worden beschouwd. In antwoord op een vraag, of de offi cier van justitie met de minister over leg heeft gepleegd alvorens te besluiten niet in hoger beroep te gaan. zegt mi nister Polak dat de officier van justitie overleg heeft gepleegd met de procu reur-generaal van het Amsterdamse ge rechtshof, en dat de procureur-generaal de minister heeft ingelicht. DEN HAAG De gehele boedel van het natuurreservaat .Linnaeashof te Bennebroek is voor 450.000 verkocht de heer P. Grijpstra te Aalsmeer. De heer Grijpstra is compagnon van de heer H. Roozen, de voormalige eigenaar van het park. Tussen beide heren ls het tot een breuk gekomen. De heer Roozen heeft aange kondigd vandaag opening van zaken te geven over het verloop der gebeurtenis sen sinds de surséance van betaling over het park werd uitgesproken. De heer Roozen is van mening dat er zowel door de bewindvoerders als door de heer Grijpstra ernstige fouten zijn gemaakt en dat met name de crediteuren ner gens in zijn gekend. ,Op 31 maart moet ik mijn huis uit', al dus de heer Roozen, .rnaar voor het rover is zal ik vechten tot het bittere Volgens het CBS bedroegen de gemid delde totale uitgaven van de gezin nen in 1959-1960 5.177. Precies dat zelfde pakket artikelen en diensten kostte in 1963-1964 door de prijsstij ging natuurlijk meer. Het CBS heeft dat uitgerekend en komt dan op 5.745. Maar m werkelijkheid gaven de ge zinnen die ondervraagd werden voor hun consumptie 7.864 uit. Als wij er nu van uitgaan, zoals het CBS het doet, dat wij in 1963-1964 met dezelfde soort werknemers te doen hebben als ln 1959-1960, dan kan de conclusie al leen maar zijn dat de consumptiestij ging in vier jaar 2.119 was. Terecht spreekt het CBS dan ook van een ster ke welvaartsstijging. In welke artikelgroepen is de consump tiestijging nu terecht gekomen? Voor 474 bij de voeding, voor 630 aan de woning, voor 430 aan kleding en schoeisel, voor 100 aan hygiëne en me dische verzorging en voor 527 aan ontwikkeling, ontspanning en verkeer. De uitgaven voor maatschappelijke ver plichtingen en vrijwillige verzekerin gen daalden echter met 38 (bij op tellen en aftrekken blijkt er een ver schil van 4 te zijn met het genoemde bedrag van 2.119, dit komt door af ronding van de bedragen). DEN HAAG (ANP) De Haagse po litie heeft dinsdagavond zeven perso nen aangehouden, die deelnamen aan de protestdemonstratie Inzake Vietnam op het Binnenhof en by de Amerikaanse ambassade. Vier van de arrestanten werden in de loop van de nacht wegge stuurd. Drie werden dinsdag nog vast gehouden. Dit z(jn de 23-Jartge C. D. uit Delft, die werd ingerekend omdat hij een bevriend staatshoofd zou hebben beledigd, de 20- jarige B. de G. uit Amsterdam wegens het gooien met stenen naar de politie, en de 20-jarige A. J. M. uit Amsterdam, omdat hij de politie zou hebben beledigd en zich schuldig zou hebben gemaakt aan opruiing. Drie strafrechteiyk minderjarige Jon gens, allen zeventien jaar en afkomstig uit Rijswijk en Den Haag konden gaan. nadat zij waren geverbaliseerd wegens het zich niet verwyderen, .belediging van een bevriend staatshoofd' en open lijke geweldpleging. De zevende arres tant was de 22-jange H. van D. uit Den Haag, tegen wie proces-verbaal werd opgemaakt, omdat hij zich niet verwij derde, toen de politie dit had bevolen. FRANSE HOOGLERAREN WEIGEREN SPAANSE EREDOCTORATEN PARIJS (DPA) - De Franse nobelprijs- winnaar voor geneeskunde prof André Wolff heeft het eredoctoraat geweigerd, dat de universiteit van Madrid hem wil de verlenen. Als grond voor zyn weige- -Hg noemde hij het gebrek aan vr(j- ln, waaronder de Spaanse hoogleraren en studenten te lijden hebben. Ook de Franse prof Jacques Monod, die van de zelfde universiteit een eredoctoraat zou krijgen, heeft bedankt. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN Amsterdam (ANP) Londen 8.69'i8.69%: New York 3.60 H—3 60* Montreal 3.31A— 3.31%; Parijs 73 25—73.30; Brussel 7.26 V4136'.*: Frankfort 90.06— 90 11. Stockholm 69.92", i—69.9714; ZUrich 82.93',482 98'i; Milaan 57.72',(,-57.77Kopenhagen 48.32%- 48 3714: Oslo 504614—50.5114: We nen 13.9314—13.9414; Lissabon 12.60%—12.62%. INTERNATIONALS GOED GEHANDHAAFD Bij gebrek aan opwekkend nieuws lag de Amsterdamse effectenbeurs er gisteren ongeanimeerd bij. De koersen vertoonden merendeels geen grote afwijkingen handel was van zeer bescheiden omvang. De buitenlandse beurzen dragen vrijwel een zelfde ongeanimeerd karakter als Amsterdam en in New York legde het Amerikaanse v ontwerp inzake een toeristenbelasting druk op de aandelen van de luchtvaartmaat schappijen Inclusief de KLM. Uit het stel blijkt dat het ernst gaat worden met de plannen van president Johnson om de dollar, uitgaven in Europa te beperken en aldus Amerikaanse betalingsbalans te verbeteren. Thans dient eerst de behandeling ontwerp in het congres te worden afgewacht. Inmiddels waren internationale fondsen al hier gisteren slechts weinig gevraagd. Een lichtpunt was echter dat de stemming niet flauw was en dat bij de officiële opening Iets boven het niveau van de ochtendhandel werd gedaan. Voor Kon. Olie ontstond mond jesmaat enige vraag van het publiek zodat het hoofdfonds weldra 155 noteerde, betering van 30 cent tegenover dinsdag. Een zelfde avance behaalden Unilever en Philips waarmee het voornaamste gezegd was de drie internationals die aan het Beursplein feite de loon aangeven. In Hoogovens, KZO en KLM pleegt Immers pas i de eerste beursperiode een notering tot stand te komen. In AKU was het kalm en goed prijshoudend. Van de overige afdelingen kon nog niet veel worden gezegd Cultures lagen verdeeld stil. De scheepvaarthoek was iets opgewek ter door hogere noteringen voor de HAL, KNSM en Nievelt-Goudriaan. Scheepvaart- Unie was goed prijshoudend op 127%. Aan de vooravond van de inschrijving op de nieuwe Nederlandse staatslening was de af deling van de staatsfondsen iets levendiger dan anders. De stemming was aan i kant en de 6 pet lening 1967 bijvoorbeeld trok 95'.', tot 95%. Ook in de tweede beursperiode bleef de han del erg stil. Zelfs in de lokale fondsen de den zich maar weinig koersverschillen betekenis voor. Zo trok Albert Heijn tot 1255 bieden aan. Amstel Brouwerij was 10 punten hoger. Helneken ging 714 punt omhoog. Voorts waren vast gestemd Lyempf. Sanders Behang. Fokker en Nutricla op 535 bieden. Van de verzekeringsaandelen was Nationale Nederlanden beter gestemd. Stockdividenden Holl.-Soc. werden verhandeld op 39.50, Scrips Delta-Groep op f 13,25 en certificaten Delta-Groep op 265. De claims Amstleven werden geadviseerd op 295 a 300 gulden. De fuslepartners Groenpol en Geveke waren circa 910 resp. 502. Daarentegen waren zwak ker gestemd Mulder-Vogem. die terugging naar 29614. voorts Amsterdamse Ballast. Wyers. Technische Unie en optiebewijzen Pye. die van 235 teruggingen naar Z Internationale fondsen bleven vrijwel op hetzelfde peil. Hoogovens goed prijshoudend op 116 evensl3 KZO op 159,80. Dell onver anderd 83, KLM echter ging terug van 213,60 naar 208 gulden. De scheepvaartpapie- :n ln het verdere verloop wat luier. De beurs sloot lusteloos. ANP-CBS BEURS INDICES Industrie Scheepv. Bank- en Handel en Algemeen 511.2 347.9 108.0 181.7 163.7 368.2 510.2 347.3 107.3 LEERPLANCOMMISSIE ADVISEERT Behoefte aan mondelinge communicatie DEN HAAG (ANP) Grotere aandacht moet worden besteed aan de luister- en spreekvaardig heid dan tot nu toe het geval is. Tot deze conclusie is de commissie modernisering leerplan moderne vreemde talen gekomen, die in een interim-rapport de staatssecreta ris aanbeveelt dit de leraren in de moderne vreemde talen bekend te maken. Op de luister- en spreekvaardigheid moet, naar de mening van de commissie by alle schooltypen een sterker accewt worden gelegd, gezien de in alle kringen van de bevolking toegenomen behoefte aan mondelinge communicatie met bui tenlanders. De op handen zynde inwerkingtreding van de mammoetwet Is voor de commis sie, die op 21 januari 1966 werd inge steld onder voorzitterschap van prof. dr G. Storms, aanleiding een interim-rap port uit te brengen met aanbevelingen. Basis In het rapport wordt een basis aange geven voor een leerplan voor het mavo. Verkeerslessen voor jeugdige verkeerszondaars DORDRECHT (ANP) Omdat jeugdi ge verkeersovert reders in de leeftijd -an IS tot 16 jaar te vaak door de ma- en van het net slippen en hun aantal bovendien zorgwekkend toeneemt, gaat men in Dordrecht speciale processen- verhaal voor jongeren uitdelen. Krijgt een jongen of meisje zo'n proces verbaal, dan zal hij of zij een door de officier van justitie vast te stellen aan tal verkeerslessen op het hoodbureau van politie moeten volgen. Wie het met deze .schikking' niet eens is of haar aan zyn laars lapt, wordt op de normale ma nier vervolgd. De politie van Dordrecht verwacht veel medewerking van de ouders, die liever hun kind goed op de hoogte zullen zien gebracht van het gevaariyke van hun overtreding, dan dat voor de boete opdraaien. havo en vwo. Daarbij moet rekening worden gehouden met het doorstro mingsprincipe. Het einde van klas vier van net mavo zal, als de taal als keuze vak is genomen, moeten aansluiten op het begin van de vierde klas van het havo. Dit geldt ook voor het overgaan van de vijfde klas van het havo naar de vijfde klas van het vwo. Een redelijke kans op verwezeniyking acht de com missie aanwezig. De kans ligt opgesloten in de uren tabellen voor het vwo, havo en mavo, zoals die thans zijn vastgesteld, waar het scholen betreft, waar het aantal lessen voor moderne vreemde talen even groot of soms iets groter kan zijn dan thans gebruikelijk. Optimis tisch is de commissie ook, omdat tyd vrij kan komen voor spreek- en schrijfvaardigheid als minder aan dacht wordt besteed aan het vertalen. De commissie acht het niet uitgesloten, dat het geiyktydig geven van een weke- HJks aantal lesuren Frans, Duits en En gels gedurende het gehele schooljaar wordt vervangen door het geven van byvoorbeeld een trimester Frans, trimester Duits en een trimester Eng De lestabellen zouden hiervoor moeten worden herzien. Eindexamens De commissie heeft voorts de bestaande eindexamenprogramma's aan een kriti sche en gedetailleerde beschouwing on derworpen. Ze constateert, dat deze pro gramma's op verscheidene punten gron dige herziening behoeven. Ze kan zich verenigen met de tendensen, die uit het experimentele eindexamenprogramma voor het havo spreken, namelijk: dat aan tekstbegrip prioriteit wordt gege ven en dat aan het mondelinge examen een ruime plaats wordt toegemeten. Van de mogelijkheden om onderscheiden taal vaardigheden te toetsen geeft de com missie een overzicht, dat bij het uitvoe ren van experimenten tot leidraad kan dienen. Instituten De commissie beveelt nog aan op aantal scholen een proef te nemen met het afnemen van luistertoetsen.. Ook dient de wyze te worden onderzocht, waarop het produktief schriftelijk taal gebruik bij de eindexamens kan worden getoetst. Behoefte bestaat aan een in stituut, dat permanent intensief onder zoek verricht op het gebied van de toet singsmiddelen. die toepasbaar zijn op taalonderwys op scholen voor mavo, havo en vwo. Evenzeer Is het nodig, dat er een insti tuut komt, dat de studletoetsen voor moderne vreemde talen vervaardigt. Daarhy is ook gedacht aan toetsen voor het einde van: het brugjaar of het derde of vierde jaar vwo, het derde Jaar havo en het derde Jaar mavo. Ned 66-1-7 Ned. 66-2-7 Ned 66 614 Neder) 64 514 Neder) 64 5 Neder) 58 414 Neder) 59 414 Neder) 6014 414 Neder) 59 4% Neder) 60 414 Neder] 61 414 N Staff 47 314 Ned 54/1-2 314 Neder) 37 3 Grootb 46 3 N Do)) 47 3 Ned 55 314 86% 86% 87% 84% 84% 72% 76% ACTIEVE Amst Rubb HVA MIJ ver AKU nom) Dell Ml) c Hoogovens e Philip» gb Unilever o Zout-Org Dordt Petr Idem pref Kon Petr HAL KLM KNSM Ned Stv Kiev Goudr e Ommeren c Rott Lloyd Scheepv Un AANDELEN 621 61141 116% 116% 74 80 72.70» 83 83 115.50 116.40 122.20 122.70» 106 108 30 160 159.80 695 694% 695% 696 154.70 154.90 76% 76% 213.80 206 20 103%» 103%» 107» 107% 113% 12314 170% 168 143 143% 127% 127 Bijenkort o Calvê c Carps Garant Cent Suiker Cur Hand MIJ Dagra Drie Hoefljtera Elsevier Emba Fokker Scb £xp MIJ at Schok beton Sc holt Cert Scbolt Honig Simon de Wit Stokvis St sp Twente Swaay van Tb Marijnen Thoro Drljv 2750 27.40 Banken enz. 89% 89% 96% 95% 84% BvNG 57 6 BvNG 58-59 414 BvNG 58 5 BvNG 64 5 BvNG '67 Mldd Cr 62 4% Fr Gr Du 4% FG DEVE 3% West NO 3% PhD 3dr 4 Pgem 57 6 Pgem 51-52 414 KLM 15 15 KLM 20 1 4% Gelder z 4% Scholt Honig 4% PREMIELENINGEN NIET-ACTIEVE AANDELEN Beleggingsmljen Alg Fds bes 1052 1050 Converto 1017 1017 Holland Fund 488 488 Interim! 184 184 Nefo 90 89.90 Robe co 227 60 228 Unitas 402 400 V Bez 1894 102 102 Europafonds 518 520 Eurunlon 10 1X40 1138 Valeurop 640 644 Banken enz. Alkmaar A'dam 51 A'dam 56 I A'dam 56 H A'dam 56 IH Breda 54 Dordt 56 Eindb 54 Ensch 54 D Haag 52 I D Haag 52 R'dam 52 I P.'daro 52 H R'dam 57 Utrecht 52 Z-HoU 57 Z-Holl 59 Alg Bank N Amrobank HoU Soc Nat Ned Ned Mldstb Slavenburg 4630 46.80 601 605% 88 70 88.70 177% 17S 81% 86% 86% 73 a 71% 89% 87% 85% Handel, Industrie enz. Alb Heljn J241 121 Amstel Br e 399 409 Amst Ballast 531 527 Amst Droogd 92% 93 Bee ren Trie 14% 15 Bensdorp Int 263 258 Bergh's J A 206b 2/ Berkel Pat 144 145' Blljdenst W Bols Bora Wehry c Bredero's b Buhnn T 69% 69 189 80 189 20 91% 96 Ford Ned 933 Thorn V B 95% 95 Gazelle rijw 182 179 Udenhout 68% 68 Gelder v pap 119% 115% Un) Kap 153 137b Geld Melens 395% 309 Unilever 6 cp 95% 95% Gist Brocades 748 745 Utr Asphalt 263 260 Grinten v d 1T7 Ver Machine 164 160 Gruyter cpr 141b Ver Touw 146% 146% Helneken 998 608 Vezelverw 92% 921 Hero Cons 1881 1831 VlhamlJ 127 127 Hoek Mach 451 453% Vredest R 156 155b Holec 198 158 Walvlsvrt Hol) Beton 307 308 Wereldhaven 9501 5601 Homburg Hoogen botch Hoogenstr 200 227 101 198 2» 102% Wessanen Wilton F Br Wyers ln Wijk «t Her 180b 348 100b 346 83 Inter 1st 410 412 Zwse conf 102b 102b Internauo Kemo Corset 304 402 303 405 Mijnbouw en petroleum K N papier ISO 148% Bllllton 2e e 145.10 144.50 K V Tapijt L Papier 219 294 217 293 B UITEN L. CERTIFICATEN Llndeteves-J 112 "5% Lljempf 174 181 Can Pac 91% 53 Lijm en Gel 140 133 Int Nickel 115% 114% Macintosh 478 479 Shell OU 30 29% Meel N B e 327 325 Mees Bouw 103 100% Verenigde Staten Mosa 294 254 Am Motors 13% 13* Müller Ca ob 277 277 Am Radiators 33% 33% Naarden 928 529 Am Smelt 87% 69 N Dok MIJ 89 84% Am tel lel 52% 52% Ned exp pap 79%b 80 Anaconda 45% Ned Kabel 274 273 Altchls Top 28% 28% N Melk Unie 249% 245% Bethl Steel Van Nelle 365 370 Columbia gas 27% 27% Xetara 143% Gen Electr 90% 91% Norit 174 174 Gen Motors 77% 76% Ntjverd-ten c 80 80 Kennecott 42 41% Oranjeboom 448% 450% Pennsylv Rrd 57% 58% Oven Gas 95 93 Rep Steel 41% 41% Pakhoed H. 10130 100 Shell OU 64% «4% Palthe 80% «0% Studebaker 60% 59% Philips gem bes 121.50 122 Sunr Mld 41% 40% Pletersen Co 104% 105 Texas Instr 81 921 Pont Hout 172% 172% Tidewater 103% Ruhaak Co 158% 157 On Pac Rr 37% 37* Rijn-Schelde 203 202% US Steel 40% 40% Scb Exp MIJ 28.50 28.40 Woolworth 23 23% Verklaring: gedaan en bieden; I gedaan i i laten, b bieden; I laten: d 21-52 van 66-69 gr 212223. NEW YORK (AP) Ten minste 70 van de 254 personen, die in de laatste 30 jaar in de strafgevangenis van de staat Arkansas zyn overleden, zyn het slachtoffer van geweld geworden. Dit blijkt volgens de New York Times uit een inspectie van de gevangenisarchie- van. De New York Times meldt uit Grady in Arkansas: .gevangenen werden ver moord, ,per ongeluk' doodgeschoten tij dens zogenaamde vluchtpogingen, le vend verbrand, vergiftigd, verdronken overreden door landbouwwagens en ,pei ongeluk' geëlektrocuteerd. Tweemaal kwam een man om het leven door een .vallende boom.' Volgens het blad is bij een geheim onderzoek tevens gebleken, dat een groot aantal gevangenen, waar- by tieners, overleden aan .organische hartziekten.' andere officiële doodsoor zaken waren zonnesteken in totaal 13 gevallen, waarvan vier op één enkele lag. NEW Y'ORK (RTR) Een Amerikaan se zendingsvereniging heeft besloten vyftig medewerksters en een aantal kin deren uit Zuidvietnam te evacueren ln verband met de .slechter wordende oor logstoestand'. Zes leden van de organi saties kwamen vorige week bij de strijd om Ban Me Thoet in het centrale hoog land om het leven. De vrouwen en kinderen zullen met een militair vliegtuig naar Bangkok wor den gebracht, vanwaar ze desgewenst naar andere zendingsposten ln het Verre Oosten kunnen reizen, zei een woord voerder van de organisatie, de .Christi an and Missionary Alliance'. Vierender tig zendelingen, allen mannen, blijven op hun post in Zuid-Vietnam. Even puzzelen HORIZONTAAL: l vlootafdeling; 6 soort onderwijs; 7 hoofd v. wateipoli- tie; 11 baardje; 12 deel v. schoen; 13 in loco; 14 ten bedrage van; 15 sprook jesfiguur; 17 slordige vrouw (zegsw.) 19 marktkoopman; 21 getal; 22 gleu ven. VERTICAAL; 1 delfstof; 2 sluitmiddel; 3 indien; 4 maar; 5 walm; 7 luister rijk: 8 vorderen; 9 timmergereedschap; 10 liefelijk: 15 enthousiaste bewonde raars: 16 nobel; 17 graafschap Ih En geland; 18 zy'dekapok; 20 uitroep v. smart. De oplossing van de vorige puzzel is WERVINGSBELEID VAN NIJVERDAL-TEN CATE ALMELO (ANP) Ten kantore van de koninklijke textielfabrieken Ny- verdal-Ten Cate NV te Almelo is dezer dagen een gesprek gevoerd tussen di rectie en enkele staffunctionarissen van dit bedrijf met de Enschedese districts bestuurders van tie 3 vakbonden de Eendracht, Sint-Lambertus en Unitas. Dit gesprek had voornamelijk betrek king op het wervingsbeleid van N1J- veraal-Ten Cate ten aanzien van be drijven, die, hetzij door gehele of ge deeltelijke sluiting, hetzij door over plaatsing genoodzaakt werden perso neel te doen afvloeien. Het is bekend, dat genoemde vakbon- gens de toezeggingen van laatstge noemd concern, in december jongstle den. Aldus een gemeenschappelijk com muniqué van de directie van Nijverdal- Ten Cate NV en van de drie voornoem de vakbonden. den bij deze activiteiten een belangrij ke voorlichtende en bemiddelende rol hebben gespeeld. Tijdens dit gesprek werden met betrekking tot het wer vingsbeleid enkele misverstanden, die ROTTERDAM (ANP) De werf Wil- ton-Fijenord in Schiedam heeft van de Unterweser Reederei te Bremen op dracht ontvangen de bulkcarr.ers .Born- heim' en .Eschersheim', elk metende 37.800 ton dw. te verlengen met één ruimsectle van 20,8 meter. De nieuwe secties zullen door de afdeling nieuw bouw worden gebouwd en door de afde ling reparatie worden .ingevoegd'. eerder aanleiding hadden gegeven tot vrij scherpe reacties, uit de weg ge ruimd. Tevens werd van vakbondszijde ver klaard, dat de contacten, welke met het af te vloeien personeel van de NV Stoomweverij Nijverheid te Enschede over eventuele indiensttreding bij Nlj- verdal-Ten Cate hebben plaats gevon den, ook thans nog plaats vinden vol- ADVERTENTIE WOENSDAG 7 FEBRUARI 1968 VIERDE KLASSE 20 zijn gevallen op nummers eindigende op 0 f 50 zijn gevallen op nummers eindigende op 93 100 zijn gevallen op nummers eindigende op 93 200 zijn gevallen op nummers eindigende op 97 f 400 zijn gevallen op nummers eindigende op 001 f 1000 zijn gevallen op nummers eindigende op 431 f 2000 rijn gevallen op nummers eindigende op 5532 een prijs van 5000 is gevallen op het nummer 060224 een prijs van 5000 is gevallen op het nummer 077574 een prijs van 5000 is gevallen op het nummer 016743 een prijs van 5000 is gevallen op hef nummer 031808 een prijs van 5000 is gevallen op het nummer 040374 de prijs van 10.000 is gevallen op hef nummer 094134 de prijs van 20.000 is gevallen op het nummer 076630* de prijs van 25.000 is gevallen op het nummer 050841 de prijs van 50.000 is gevallen op het nummer 029284 de prijs van 100.000 is gevallen op het nummer 054856 let wel: op dit nummer zijn twee prijzen gevallen. ABBEKERK pass. 6 Gibraltar n Kaapstad ACMAEA 6 te Ardrossan ADULIS pass. 6 Kaapstad n Assag ALGOL v Mombasa n Las Palm as ALNA~T pass. 6 Santa Mata Grande n B Aires ANNENKERK 6 v Penang n Pt S wetten ham ARGOS 6 v Malta n Piraeus ASMIDISKE 8 v Immlng- ham n Rotterdam ATYS 6 ta Saigon Rivier BALI 7 te Port Moresby CALAMARES 6 te Kincatrm CALTEX GORINC: 6 v Kopenhagen CAMPHUYS 8 te CHARIS 6 v Nassau n Freeport CINULIA 6 v Willemstad n Pta Cardon CONGOKUST 6 te R'dam DILOMA pass. 6 Muscat n Lavera EEMLAND 6 v Las Palmas n Recife GANYMEDES 6 v Anlo- fagasta n Pisco GEESTLAND 6 v Preston n Dominica GRAVELAND 7 te Pto Cabedelo HATHOR 6 te Rotterdam HECTOR pass. 6 Malta n Antwerpen HOUTMAN 7 v Lyttletoo n Mounlmaunganoi KAMPERDDK pass 6 Kp Hateras n Miami KE1ZERSWAARD 6 v Curacao n Cristobal KFLLETIA 6 te Thameeh. K ENNE MER LAND 6 te Salvador Bahia KIELDRECHT 7 te Antw. KLOOSTERDIJK 6 v Hamburg n Bremen KORENIA 7 v Mirt n Singapore KOUDEKERK 6 te Cadiz KYLIX 5 v Providence n Bedibundur LIBERIAKUST 6 p Kp Blanco n VUsslngen MARNELLOYD 7 te Kitimzl MERCURIUS 6 te R'dam MEMNON 6 v Pt a Pltre n Antigua MUSILLOYD 6 v Mobile n Durban NEDER RHONE p 6 Kp PARTHENON 6 v Paramaribo n A'dam PEPERKUST 6 v Le Havre n Antwerpen PURMERENT) 6 t PHILINE 6 ta rede Ras POLYDORUS p 6 Kaapstad n Singapore PRINSES MARIA p 6 Panlellaria n Antwerpen RANDFONTEIN 6 te A dam SENEGALKUST 6 v Abldjan n Lagos SEINELLOYD p 6 Kp St Vincent n Bilbao SPAARNEKERK 6 te Hongkong STAD DELFT S v Djibouti n A ka ba STEEKKERK 6 v Fremantle n Kaapstad STENTOR p 8 Sicilië n Antwerpen STRAAT CLARENCE 7 te Singapore STRAAT CLEMENT 6 v Mauritius n East Londen STRAAT FIJI 7 te Rio Grande del Sol STRAAT FRAZER 6 v Tamatave n Singapore STRAAT RIO 7 te Pt Enolre TJINEGARA 7 v Adelaide n Fremantle VAN RIEBEECK 7 rede Wubai WESTERTOREN 6 v Singapore n Woodlands ZAANKERK 6 v R'dam n Hamburg NZEELAND 6 v Colombo n Bombay HOOG EN LAAG WATER 9 februari Vlissingen Teroeuzen Zierikzee Hansweert Wemeldtnge uur meter 9.56 124 10.24 143 10.58 96 10.58 157 11.21 119 uur meter 22.31 120 22.55 146 23.46 104 23.28 159 uur meter 3.54 127 4.19 142 4.45 118 4.47 155 4.49 134 uur meter 16.35 139 16.59 152 17.15 134 17.28 167 17.26 150

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 17