Verdronken land herrijst Computer kon geen romance maken Kerknieuws IJSELMEER KOMT BOVEN WATER zoek naar - Uiwarflet - Notlevenes - Overewinkel SCHOOLRAAD VOOR BETER ONDERWIJS IN BISDOM BREDA Scheldeplan plagiaat Vermiste jongen blijkt verdronken Carnaval V Van HER en DER DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 15 (Van een onzer redacteuren) DIT JAAR ZAL de polder Zuid- Flevoland droogvallen. Vele oudheidkundigen wachten met ongeduld op het ogenblik, dat zij een onderzoek kunnen gaan instellen in deze polder naar vergane schepen, in de oorlog in het IJselmeer neergestorte vliegtuigen, in vroeger eeuwen in het water verdwenen neder zettingen en prehistorische vondsten. Want net als in de Wieringermeerpolder, Noord oostpolder en Oostelijk Flevo land zal men in de nieuwe pol der waarschijnlijk een aantal belangwekkende vondsten doen. In de drie al drooggemaakte polders vond men veel resten terug van menselijke bewoning uit lang vervlogen tijden. De Zuiderzee, zoals het IJselmeer voor de aanleg van de Afsluitdijk heette, heeft jarenlang tot de ver beelding gesproken van geschiedkun digen. In het hart van Nederland lag deze grote waterplas, en in die waterplas lagen als verloren plekjes land vier kleine eilandjes, Wieringen, Urk, Schokland en Marken, waar de bevolking er maar net in slaagde, zich tegen het soms woeste water geweld te handhaven. Men wist echter te vertellen van dor pen en zelfs hele steden, die in de Zuiderzee zouden zijn verdwenen. De Urker vissers noemden een bepaalde plaats tussen Urk en Schokland, waar het bij stormachtig weer nogal eens spoken kon, het Urker kerkhof. Schrijvers gewaagden van een groot bos, het Kreilerwoud, dat zou zijn verdwenen tussen Medemblik en Sta veren. In een middeleeuws geschrift wordt verteld over het dorp Nagele, dat er stenen doodkisten waren, die waren vastgelegd met ijzeren kettingen om .wegspoelen' van de begraafplaats te voorkomen. Van dat dorp Nagele heeft men resten teruggevonden in de Noordoostpolder, ten noordoosten van Urk. Het tegenwoordige dorp Nagele in de Noordoostpolder is ge noemd naar dat oude Nagele, zoals trouwens alle plaatsen in de Noord oostpolder en Oostelijk Flevoland ge noemd zijn naar plaatsen, die in de Zuiderzee zijn verdwenen. Voordat de IJselmeerpolders droog vielen, waren er ai veel meer of min der deskundige Lieden, die hadden ge probeerd zich een voorstelling te ma ken van de grootte en omvang van de Zuiderzee in vroeger tijden. Men had daarvoor alleen de oude ge schriften en kronieken, en wat daar Instond, was niet zo erg veel. F/evomeer is in de Romeinse tyd. Romeinse schrijvers spreken, wanneer zij over onze streken schrijven, van het ,La- cus Flevo'. het Flevomeer. Een van die schrijvers zegt zelfs, dat er meer meren waren, want hij schrijft: .Daar liggen geweldige meren landin waarts*. In de middeleeuwen heet het Flevo meer anders. I)an heet het Almere. Het is wel hekend dat het Almere kleiner was dan de latere Zuiderzee. In goederenlijsten van kloosters wor den nogal veel namen van dorpen Omstreeks 1200 begint de via het Vlie en het Marsdiep binnendringen de Noordzee veel land te verwoesten. Ten oosten van Texel, rondom Wie- ringen en aan de kusten van de Zui derzee ging veel land verloren. In 1272 wordt voor het eerst de naam Sudersee genoemd. De naam Zuider zee blijft in gebruik tot 1930. Iemand, die vroeger een geschied kundige beschrijving van het ont staan van de Zuiderzee wilde geven, had dus niet veel gegevens, waaruit hij kon putten. Hij had alleen dat gene, wat in vroeger tijden was op geschreven. En dat was niet zo erg veeL Dat werd anders toen de IJselmeer polders droogvielen. De conservator van het rijksmuseum voor oudhe den in Leiden, de heer W. C. Baart, stelde in 1931 een onderzoek in in de pas drooggevallen Wieringermeer polder. Wat hij vond aan stenen ge bruiksvoorwerpen, aardewerk en an dere sporen van een menselijke be woning, was veelbelovend. In de Noordoostpolder nam de heer P. J. R. Modderman, assistent bij het biologlsch-archeologisch instituut, van de rijksuniversiteit van Gronin gen, het onderzoek op zich. Hij werd in 1945 opgevolgd door de heer G. D. van der Heide. De heer Van der Heide is nu hoofd van de afdeling oudheidkundig bodemonderzoek van de rijksdienst voor de IJselmeerpol ders en beheerder van het museum voor de IJselmeerpolders te Schok land. Vele kilometers Er werd In de nieuwe polders Juist zoveel gevonden dankzij het feit, dat er voor enkele duizenden kilometers aan sloten en voor tienduizenden ki- lometers aan draineersleuven zijn ge- S graven. Daardoor is het uitgesloten. 3 dat men grote hoeveelheden oudheid- 3 kundige voorwerpen over het hoofd 3 heeft gezien. Men heeft door het oudheidkundig onderzoek van de polders veel vraag- stukken kunnen ophelderen, die be- stonden voor de drooglegging van de polders. Maar het archeologisch on- 5 derzoek alleen is echter niet voldoen- 5 de, om bijvoorbeeld een antwoord te 3 geven op de vraag, welke stukken 3 van het IJselmeer 2000 jaar geleden 3 land waren en welke water. Wil men 5 dat te weten komen, dan moet men 3| gebruik maken van het bodemonder- zoek. Het bodemonderzoek is inge- 3 steld, om de kwaliteit van de gron- 3 den in de nieuwe polders te bepalen, 3 voor landbouwdoeleinden dus, maar 3 ook voor het geschiedkundig bodem- 3 onderzoek is deze wetenschap van 3 groot belang. Met name prof. dr A. J. Wiggera, 3 hoogleraar aan de vrije universiteit 5 van Amsterdam, heeft veel onder- 3 zoekingen op dit terrein verricht. 3 Door zijn onderzoekingen weet men 3 nu heel veel over de ontstaansge- 3 schiedenis van het IJselmeer. Heel simpel gezegd berust dit on- 3 derzoek op het volgende: het slib. 3 dat omstreeks 500 voor Christus aan- spoelt, is anders van samenstelling 3 dan het slib, dat 100 jaar later wordt 3 neergelegd. Als bij een grondboring 3 blijkt, dat op een bepaalde plaats wel 3 slib aanwezig is uit het jaar 500 3 na Christus, maar niet uit het jaar 3 500 voor Christus, dan weet men min 3 of meer zeker, dat de zee tussen die 3 beide jaartallen bezit heeft genomen 3 van de plaats, waar men de grond- boring heeft verricht. Als men de resultaten van een hele- 3 boel grondboringen in kaart brengt. 3 krijgt men een vrij betrouwbaar beeld 5 van de toestand omstreeks het jaar 3 nul. Als men dan ook nog de resul- 3 taten van het oudheidkundig onder- 3 zoek vergelijkt met die van het bo- 3 demkundig onderzoek, kan men een 3 betrouwbare reconstructie maken van de toestand zoals die eens was. 3 Men weet nu vrijwel zeker, dat 1500 3 tot 2000 jaar geleden de kustlijn van 3 Gaasterland en Lemsterland 4 tot 8 3 kilometer zuidelijker liep dan nu, dat 3 land waren, maar ook dat er grote meren lagen. Men weet nu. dat Urk en Scbokland één eiland vormden. Ook tussen Gelderland en Noord-Hol land was veel meer land. Op veel plaatsen was ook menselijke bewo ning: men vond in de nieuwe polders al ae sporen terug van 14 middel eeuwse dorpen. Natuurlijk kan men niet altijd vast stellen welk middeleeuws tlorp men gevonden heeft. Uit de namen die ons overgeleverd zijn in kloosterboe ken, kunnen was lang niet altijd iets opmaken. Wat zeggen ons bijvoor beeld namen als: Uiwarflet, Notle venes, Overewinkel, Chïnnelosara Ghetmarchi en Crepelfilet? Soms kan men uit de volgorde waarin de na men zjjn geschreven, wat opmaken. In het geval van de naam Crepel- fliet hebben we een aanknopingspunt in de naam Krepelzand. een ondiepte ten noorden van Medemblik. Soms kunnen we veel leren uit de gesteldheid van de grond. Een mid deleeuwse bron noemt op het eiland Texel: Ostmore, Bretenmore Odigmore, Lan- genmore en Nortwalde. Deze plaat sen liggen niet op het Texel van nu. Maar het eiland is vroeger veel groter geweest. Vooral aan de oost- Het eiland L'rk was op het mo ment dat de Xoordoostpolder droogviel, in 1942, nog slechts een klein plekje in de IJsel- nieervlakte. Toeh is het eiland eens ongeveer tien keer zo groot geweest. kant is veel land zandplaat, die ten oosten van Texel ligt, de Waard, heette vroeger: JDie Moer Wardt'. De naam Moer geeft een aanwijzing, waar we al die plaat sen met .more" moeten zoeken. Het onderzoek naar de hierboven ge noemde zaken is nog in volle gang. In Zuidelijk Flevoland, en over 10 jaar ook in de Markerwaard, zal men veel vondsten doen. En veel oudheidkundigen verbeiden nu al het moment, waarop de Waddenzee zal worden Ingedijkt. Dan zal men ook daar ongetwijfeld een onderzoek in stellen, en waarschijnlijk nog veel dingen ontdekken. Aangehaalde literatuur: 1 G. D. van der Heide, Aspecten van het archeo logisch onderzoek in het Zuiderzee gebied. 2 L. J. Pons en A. J. Wig- gers, De holocene wordingsgeschie denis van Noord-Holland en het Zui derzeegebied, in: Tijdschr. van het Kon. Ned. Aardr. Genootschap, (Van een onzer verslaggevers) BREDA Zaterdag 2 maart zal bis schop Ernst te Breda de diocesane schoolraad voor het bisdom Breda In stalleren. Deze schoolraad zal het ka tholieke onderwijs in al zijn schakerin gen binnen het bisuom Breda, dus West-Brabant en Zeeland begeleiden. In de eerste plaats gaat het om een kwali tatieve verbetering van het onderwijs. Deze diocesane raad fungeert als afde- 1 ling van de eerder geïnstalleerde Ne derlandse katholieke schoolraad, die op treedt als toporgaan x-oor het katholieke onderwijs in heel Nederland. De Bredase diocesane raad kent een indeling in drie werkgebieden: Zeeland. Bergen Zoom, Roosendaal, alsmede Breda omgeving. De installatie zal worden bij gewoond door de commissarissen der koningin in de provincies Zeeland en Noord-Brabant en vindt plaats in Breda. Er is een voorlopig bestuur in het leven geroepen. Men denkt aan een aanloop periode tot rond 1971 De raad zal in de toekomst bestaan uit 33 personen: eif uit ieder werkgebied. Men gaat ervan uit dat deelhebbenden in déze school raad zowel ouders en schoolbesturen zijn, als docenten met daarnaast de bisschop als hoogste verantwoordelijke voor de pastoraal. Het dagelijks bestuur van de diocesane schoolraad zal uit vijf perso nen bestaan. Bij de oprichting van de raad is men onder meer uitgegaan van de wenselijk heid van een orgaan dat een band legt tussen alle geledingen van he< katholie ke onderwijs in Zeeland en West-Bra bant. Dat onderwijs omvat in totaal 669 scholen in het genoemde diacees. Op korte termijn wil men starten met een bescheiden werkapparaat: het dio cesaan onderwijscentrum. Eerste full timemedewerkers daarin zijn de bis schoppelijke hoofdinspecteurs. In het voorlopig bestuur van de stichting dio cesane katholieke schoolraad hebben o m zitting vicaris-generaal A. P. F. Theeu- wis en F. Kosters uit Terneuzen. Bij de overige leden zijn A. Goossens, Aarden burg en mr H. v. d. Heijden. Op 31 Januari Jl confronteerde del PZC hnnr lezer* met het plan van dr- Antwerpenaar Verschaeve om de nautische moeilijkheden in het Nauw van Bath te ondervangen met de aan leg van een bedekte geul door het Verdronken Land van Saeftinge. .Een uniek idee', aldus uw redacteur, die daarmee blijk geeft wel heel kort van memorie te zijn. Vier Jaar gele den lanceerde de In Zeeland verschij nende dagbladen (dus ook de PZCi precies hetzelfde plan, maar toen als een Idee van baron Collot d'Escury te Kloosterzande. DEN' HELDER (ANP) Dinsdagmid dag heeft de rijkspolitie te water aan de Friese zijde van de Afsluitdijk het stoffelijk overschot gevonden van de, 18-jarige Flip Fahrenfort uit Den Hel-, der. De jongeman werd sinds de nacht' van 27 op 28 december 1967 vermist. Hij heeft toen ln overspannen toestand zijn ouderlijke woning verlaten en de auto van zijn vader meegenomen. Ge- -*-• |jj de Afsluitdijk met t heeft gehad en te NED. HERV. KERK Beroepen te Rijk-Rijssenhout H. v. d. Beid te Beesd; beroepen te Den Helder (vac. A. E. D. A. Ravesloöt) R. G. J. Timmers te Zijpe. Aangenomen naar Zandvoort C. Mata- heru te Lemele. Bedankt voor Ede (vac. J. v. d. Heuvel) J. Bogaard te Ernst; bedankt voor Hui zen (N-H) en voor Wijk bfj Heusden J. H. Vlijm te Krimpen aan de LJsel; bedankt voor Zaamslag C. J. Verbaas te Monnikendam. GEREF. KERKEN Beroepen te Loppersum A. v. d. Zwaag te Ten Boer. GEREF. GEMEENTEN Bedankt voor Tricht A. W. Verhoef te Baraeveld. 1964 op na te slaan Een citaat: .Het plan van de heer Collot beoogt de ka nalisering van het meest oostelijke deel van de Westerschclde. gecombi neerd met een vaste oeververbinding en een inpoldering van het Verdron ken Land van Saeftinge'. En even verder: ,Het nieuwe kanaal zou pa rallel met de nieuwe Saeftlngedljk dwars door de schorren moeten wor den gegraven, te beginnen ten noor den van Baalhoek en uitkomend ten noorden van de Hedwigpolder'. De heer Collot blijkt ook aan de storm- stuw van de heer Verschaeve te heb ben gedacht. Ik citeer: De heer Col lot meent, dat het maken van een stormstuw of -sluis in het nieuwe ka naal Antwerpen en omstreken zou vrijwaren voor overstromingen bij hoge waterstanden'. Een pikante bijzonderheid is tenslotte de mededeling van uw redacteur in het betreffende artikel, dat de baron zijn plan heeft voorgelegd aan de Ne derlandse rijkswaterstaat (die niet reageerde! en aan... schepen Delwai- de van Antwerpen, die het enthousi ast in handen stelde van zijn techni sche ambtenaren, waarvan de heer Verschaeve er één is. Wie sprak daar over plagiaat? Terneuzen. J. Hamelink. Geachte heer A. C. Adrlaanse, maakt u zich geen zorgen over mensen die carnaval willen vieren, zij rijn im mers toch al verdorven door de jaar lijks terugkerende drinkgelagen, vechtpartijen, seksuele uitspattingen Daar helpt geen lieve vader of moe der aan. Foei. (Wat zouden deze lieden de rest van het jaar doen Of....is de wens de vader van de gedachte? In dit geval, ga uw t .onderzoek alle dingen en behou< goede'. Geachte heer Adrlaanse, als u voor wat eten in de pot en een dak bo ven het hoofd, naar Brabant of Limburg zou moeten verhuizen, past u zich dan aan bij de gewoonten, ge bruiken, levensstijl van de omgeving waar u zich vestigt Of blijft u uzeir, dat wil zeggen een echte Middel burger? H. Janssen Middelburg DEN HAAG (ANP) Op 1 januari van dit jaar telde Moskou 6.568.000 in woners. zo heeft volgens Tass het ge meentelijk bureau voor de statistiek bekendgemaakt. In de laatste calve eeuw is het inwonertal met 250 proccr.t gestegen. Het grondgebied van de stad beslaat een oppervlakte van ruim 886 vlerkante km Het vorig jaar zijn er ruim 120 000 flatwoningen gebouwd. 1 die 1 de Zuiderzee Op dit kaartje van het IJsel meer is met een stippellijn de kustlijn van 't Flevomeer aan gegeven. Dat ls dus de kustlijn zoals die 2000 jaar geleden Men ziet, er is sinds die tjjd wel veel veranderd. De gege vens voor dit kaartje zyn ont leend aan de in de tekst ge noemde literatuur. MARKEN V AMSTERDAM Kitst lijn van hef FJeuomeez. Widdeleewes doz/r. Vergissen is niet alleen men selijk, het komt zelfs bij com puters voor. Niet vaak treedt dat aan het licht. Sinds ech ter twee Londense jongelui, die door de computers als voor-elkaar-bestemd aange wezen werden, rustig doch beslist uit elkaar gegaan zijn, is menigeen die aanvankelijk aan de koppelcapaciteit van het apparaat geloof heeft ge hecht, tot andere gedachten gekomen. De computer is een UNTVAC- 418. H(j is het eigendom van een Londense juffrouw, Louise Ross, die de sprakeloze gemeente kond deed, dat h(j in staat was huwe lijkspartners voor elkaar te be stemmen. Daartoe stopte zij het elektronisoh geheugen vol met gegevens over 8000 jongemannen én 4000 jonge meisjes. De com puter bromde en ritselde en liet uit de gleuf twee namen vallen: die van de negentienjarige se cretaresse Ann Walker en van de 22-jarige boetiekeigenaar De- rek Stoneham. Louise Ross bleek een voortva rende vrouw. Zij kocht snel twee vliegtuigtickets en stuurde het uitverkoren stel naar Parijs, de stad waar jonge liefde heet te bloeien. Parijs moest de keuze van de Univac bevestigen. Maar, zo wordt gezegd: het kunst je heeft niet gewerkt. Juist in Parijs zijn Ann en Derek tot de bevinding gekomen, dat zfl elkaar helemaal niet lagen. Ann kon De- rek met de beste wil van de we reld niet anders zien dan als een wel sympathieke jongen. De Jon geman vond het meisje ook wel aardig, maar niet aantrekkelijk genoeg. Hij had uit des compu ters geheugen een meer Chinees of Japans type verwacht. En wat waar is. is waar: Ann heeft re delijk ronde ogen Maar zelfs als de computer het meer -.j het rechte eind had ge had, zou de trip naar Parijs alles verknoeid hebben en dat ls dan het lesje dat mejuffrouw Louise Ross zich heeft kunnen aantrekken. Het begon al bij het vertrek in Londen, waar op het vliegveld een menigte journalis ten en fotografen het tweetal let terlijk het vliegtuig inschoof. Op Orly wachtten opnieuw foto- en filmmensen. Geen ogenblik waren de twee met elkaar alleen: van 's morgens vroeg tot 's avonds laat sleepte men" Ann en Derek langs de bezienswaardigheden van de stad, langs lunches, diners en soupers en van de ene nachtclub naar de andere. Voor Ann kwam de climax op de dag van het vertrek naar Londen Toen ze 's morgens om zes uur in bed stapte, sloop een duistere figuur haar slaapkamer binnen. Derek Het was een volslagei. vreemde ling, die notitieboek in de hand wilde weten of de computer ook nog iets gezegd had over de verdere toekomst van het paar Op deze dag kwam dan ook met een het einde van een romance die in feite nooit begonnen was Ann en Derek waren opgelucht, toen zij elkaar in Londen de hand ten afscheid konden reiken. Analfabeten men is, zal zich wel niet zo spoe dig herhalen maar bij meer dan twee miljoen Italianen k&n 't. Giuseppe kan niet lezen en niets anders schrijven dan zyn eigen naam. Die naam zette hij dan ook met krassende pen onder een pa pier dat zijn vrouw hem onder de neus schoof. Wist-ie veel, dat hy daarmee zyn vrouw en zoon schrif telijk en formeel toestemming gaf om zonder hem naar Argentinië te emigreren? Giuseppe Fiori kon niet lezen wat er op dat papier stond en meer dan twee miljoen volwassen Italianen hadden dat onder soortgelijke omstandighe den evenmin gekund: zij behoren tot het leger van analfabeten in dit land. Heit is een vreemde paradox. De natie met de modernste autosnel wegen ter wereld, met de meest luxueuze oceaanreuzen, met een beroemde filmindustrie en met tussen Turijn, Malaan en Genua een van de modernste industrie- Sebieden van Europa herbergt in et zuiden nog mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Anal fabeten, die wanneer zij trouwen een kruisje zetten, die niet kun nen tekenen voor de ontvangst van een pensioen, die wanneer zij in het welvarende noorden ko men het .Avanti' op een ver keersbord niet kunnen lezen en die wanneer zij met verlof naar vrouw en kinderen in het zuiden willen aan het spoorboekje geen enkele wetenschap kunnen ontlenen over de trein die zij moe ten hebben. ,Zij zijn', zegt dr Tomaso Napole- tano, directeur voor het onderwijs aan volwassenen aan het ministe rie van onderwijs, .mensen die bui ten hun schuld in een doolhof le ven die hen verhindert met de buitenwereld in contact te komen. Ogenschijnlijk zijn zij heel gewo ne mensen maar in feite zien zij niets en horen zjj niets.' Het analfabetisme was en is een van de oorzaken van de ellende in Zuid-Italië. De economische stagnatie is er een direct gevolg van, de honkvastheid eveneens: maar beide zyn op hun beurt ook weer aanleiding tot het analfabe tisme. Hetgeen niet wil zeggen, dat er aan dit kwaad nooit iets gedaan is. In 1871 waren meer aan 68 procent van alle Italianen analfa beet in het zuiden van het land 8 procent (vrouwen 95 pro cent). In 1901 bleek de situatie wel verbeterd, maar niet funda menteel: het percentage bedroeg toen nog altijd 48. In 1931 was het fascisme gekomen dat ernst maak te met di volksontwikkeling: het analfabetisme was toen tot 21 procent gedaald. Na de tweede wereldoorlog zette de uitbreiding van het onderwijs krachtig door. In 1951 bleken 'nog slechts 11.7 procent van alle Italianen (dat wil zeggen 5.456.085 volwassenen) niet te kunnen lezen en schrij ven. Maar in diezelfde vijftiger jaren maakte het zuiden van het '.and weinig vorderingen. In de afgelopen tien jaar heeft het lus teloze Calabrië nog altijd 50 pro cent analfabetisme te zien ge geven bij personen van 60 jaar én ouder. 30 procent bij 40-jarigen en zelfs nog 25 procent bfj 30- jarigen. Letters, gedrukt of geschreven zijn voor de tijdloze arme boeren van het zuiden altijd tekenen van gevaar geweest: net als de wa pens van de Signori, de landeige naren. Het doordringen van de beschaving en de ontwikkeling in dit gebied stuitten altijd weer op wantrouwen en tegenstand. Men kan zich dan ook voorstellen, hoe de ontvangst is geweest van de .schrijfclubs' die het ministerie van onderwijs ruim tien jaar ge leden in Zuid-Italië introduceerde. Op de schoolbanken namen voor al personen plaats die van plan waren te emigreren. Maar in en kele jaren tijds is deze situatie wel veranderd. Italianen, die in het buitenland zijn gaan werken, zijn met verbazingwekkende ver halen thuisgekomen. Uit Zwitser land, Duitsland. Frankrijk, België en Nederland meldden zij, dat let terlijk iedereen er kon lezen en schrijven .zelfs de boeren'. Mo menteel zijn >r negentig ontwik kelingscentra in Zuid-Italië ac tief. Een overwegende rol in de kruis tocht tegen het analfabetisme heeft in Italië de televisie ge speeld. Vanaf november 1960 wordt iedere week driemaal een les van een half uur uitgezonden die getiteld ls .Non e mai troppo tardi' het is nooit te laat. De les is een merkwaardig en uniek mengsel van show en onder richt die zéker anderhalf miljoen Italianen in zijn ban houdt. De televisie, het ministerie en de particuliere verenigingen voor volksontwikkeling zijn er echter van bewust, dat de .bekering" van analfabeten moeilijker zal worden, naarmate er minder overblijven. Die overblijvers vormen namelijk de harde en niet te overtuigen kern van tegenstanders. Men zal bij zonder tevreden zijn, wanneer men in staat is een percentage analfa beten van 2,3 te bereiken een cijfer dat in een aantal geïndu strialiseerde landen als aanvaard baar maximum geldt. Maar al is het cijfer om na te streven mooi, het ideële doel blijft voorop staan. Men vil van alle Italianen volwaardige staatsbur gers maken. In een moderne de mocratie met algemeen kiesrecht en met de vrije invloed ran de massamedia is de analfabeet een potentieel gevaar. Hy moet met de meest primaire weten schap van het lezen en schryven tot het besef gebracht worden van zijn rechten in een rechtsstaat en van de wyze waarop hij deze kan uitoefenen. Operette Een Cubaanse operette verwekt daverend gelach by het publiek met aanvallen op ouderwets dog matisme zowel ran de katholie ke berk als van de communisti sche partij. De operette is een soort van twee uur durende toe lichting op de coëxistentie van de kerk en liet .goddeloze com munisme' in Cuba. Dit komt zelfs tot uiting in de titel: .God zege- ne u. commissaris' ,Dïos te salve. Deze titel omvat volgens de schrij ver. Enrique Nunez, alles, maar voegt hieraan toe, dat het thema hem is ingegeven door een lid van het machtige hoofdbestuur van de communistische partij Het stuk is een parodie op Ro meo en Julia. De held van de operette is een jonge communist een temperamentvolle suikerriet- snijder, wiens oom commissaris !s. De heldin is het vroom katho liek nichtje van een priester. Pro blemen ontstaan, als zij besluiten te trouwen in de kerk. onder het spelen van de internationale. Nunez is een 34-jarige beroeps- auteur. die ook schrijft voor drie wekelijkse tv-programma's. Hij zegt, dat de operette zich .zeer positief uitspreekt .ten gunste van heit socialisme'. In dit verband kan men zeggen, dat de operette de huidige rol van de kerk in de Cubaanse maatschappij uitbeeldt. Heit is niet bekend, of premier Fidel Castro de operette heeft ge zien, maar gemeld wordt, dat de vertegenwoordiger van het Vati- caan in Cuba, mgr Cesar Zacchi, ervan heeft genoten. De operette wordt opgevoerd in het Jose Martitheater, dat in 1884 is gebouwd en dat door de re- gering-Castro anders is ingericht om zijn 19e-eeuwse charme beter te dóen uitkomen. Het theater bezit een traditie van .volksstuk ken' voor de gewone man en het publiek, dat zes avonden per week naar ,God zegene u, commissaris' gaat, weerspiegelt dit. De titel .Commissaris' is een Rus sische aanduiding van een rang, die in de Cubaanse communisti sche partij niet bestaat. Waarne mers zien dit en de rol van de commissaris een welmenend, maar wat ouderwets man als een vriendschappelijke bespot ting van het conservatisme van de Sowjets, maar de tekst is strikt iets voor binnenlands gebruik. De priester heeft een lachsucces met een grap over vrijwillige ar beid. (.Als God socialist was ge weest. zou hij op de zevende dag vrijwillig hebben gewerkt') en als hij de bruiloftsgasten berispt we gens het strooien van rijst, omdat rijst in Cuba op de bon is. Door de commissaris ervan be schuldigd. dat hij een .individua list' is, omdat hij met een katho liek meisje wil trouwen, ant woordt de jonge communist: .Wilt u misschien, dat ik in collectief verband verliefd word?' Maar de passage, waarvoor tel kens hard wordt geapplaudisseerd, is die, waarin dé heldin de held ervan beschuldigt, dat bij God tart, waarop hij antwoordt: ,Ik God tarten? Wie tart hem meer. degene, die op zondag een zaadje in de voor laat vallen of hij, die zijn naam aanroept om op een werkdag ztjn dood en verderf zaai ende lading op Vietnam te laten vallen?' Ideale woning Het ideale huls moet volgens me vrouw Mary Adams in de slaap kamer een keurig uitgevoerd, ele gant schakelbord met afstands bediening bevatten, dat het 's mor gens nog voor het opstaan moge- lijkt maakt licht en verwarming aan te steken, alsmede te thee ketel, toaster, radio en telefoon in te schakelen. Mevrouw Adams, de 69-Jange voorzitster van de Britse consu mentenbond. heeft dezer dagen voor het instituut van octrooi houders en uitvinders gesproken over het ideale huls. Zij somde de zaken op. die de moderne huis vrouw zo spoedig mogelijk wenst te bezitten. De woning weinig, magnetisch sluitende deuren. Aan recht, fornuis, koelkast en was machine in huur en vervangen wanneer ouderwets. Hellingen in- p'.aats van trappen. Gemeenschap pelijke werkruimten. Verwar ming: centraal, met verwarmde badkamers en koele ruimten voor de opslag van levensmiddelen. Reiniging: vloeren, die niet in de was gezet behoeven te worden. Geen gordijnen. Gemakkelijk te reinigen meubelkleding. Automa tische ventilatie en geen ramen. Keuken: gemakkelijk uitneemba- re ovens met eenvoudige bedie ning. Alle kooktoestellen moeten zodanig ontworpen zijn, dat zij snel van het fornuis naar de tafel kun nen worden gebracht. Diensten: een telefoon met een goedkoop bandopnameapparaat- Afstandsbediening voor de tele visie. Ter plaatse zacht maken van het leidingwater. Winkelen: de winkels moeten des avonds en gedurende de weekends open zijn. Informatieve etikette ring. Gemakkelijk te openen pak jes en minder pakjes. Beurzen, die van binnen verlicht zijn. Alle automobielen: speciale stoe len voor vrouwelijke automobilis ten (,hoe het ook zij, wij zijn an ders gevormd dan mannen' Mevrouw Adams verzocht de uit vinders zich te concentreren op de ergonomie de wetenschap, die het werk geschikt maakt voor de werker. ,Ik wil een melkfles die er goed uitziet, goed schenkt en gemakkelijk vast te houden is', zei zij tenslotte. Kauwgom Dankzij een geslaagde technologi sche krachtsinspanning zal Polen nog dit jaar zyn eigen kauw- dusverre werden per jaar gemid deld 100 ton kauwgum geïmpor teerd. Eerst zal de kauwgum in blokjes worden geleverd. Vervol gens komen balletjes of de po pulaire plakjes, aldus het blad. Vakantie In Zweden is men bezig met een revolutionair experiment in het gevangeniswezen in het kader waarvan voor lange tijd gestrafte gevangenen geregeld met vakan tie zullen kunnen gaan bij hun gezinnen. Dit nieuwe plan is een vervolg op een eerste experiment, dat in de zomer van het vorige jaar is ondernomen, toen een spe ciaal uitgekozen groep gevange nen met hun vrouwen een vakan tie van een paar weken in de bergen mochten doorbrengen. Thans heeft de nationale raad vocrr het gevangeniswezen onder voor zitterschap van directeur-gene raal Torsten Eriksson besloten, ook onbetrouwbare' gevangenen een kans te geven. ,Wij moeten experimenteren om vorderingen te maken met de so ciale zorg voor de gevangenen', zei Eriksson, die op dit 'terrein een ervaring van 35 jaar heeft, in een persgesprek. Eriksson en de Zweedse raad voor het ge vangeniswezen hebben het vorige jaar drie experimenten uitgevoerd, die als .enig in de wereld' wor den betiteld, namelijk: 1 ,een gevangenenuniversiteif, gevestigd te Uppsala ten noorden van Stockholm, waar begaafde ge vangenen studeren en zelfs meer bijzondere colleges volgen. Zij mo gen ook op eigen gelegenheid naar de universiteit van Stockholm. 2 De .vakantiegevangenis' te Haerjedalen in het noorden van Zweden, waar modelgevangenen uit open inrichtingen een zomer vakantie van drié weken hebben doorgebracht. Daar bestond alle gelegenheid om te ontsnappen, maar geen enkele gevangene heeft daarvan gebruik gemaakt. 3 Dc zogenaamde Jamiliegevan- genis' bij Uppsala. Daar 'mogen aevangenen met langdurige straf fen het laatste gedeelte van hun straf wonen met hun vrouwen. Op het ogenblik wonen m drie villa's gevangenen, die een lang durige straf in gesloten inrich tingen doorbrachten. Er is nautce- lijks enig toezicht. Bet experi ment is volgens een woordvoer der voor de gevangenisautoritei ten tot dusverre een succes ge weest.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 15