ROTTERDAMSE METRO KLAAR DEN HAAG MIKT OP SEMI-METRO Vrijdag opening door prinses Beatrix AMSTERDAM SPREEKT OVER STADSSPOORWEG' Ha/meer prinses Beatrix vrijdagmorgen de Rotterdamse Me tro opent, is een gigantisch werk van zeven jaar voltooid. Op zaterdag 10 februari, wanneer de officiële dienstregeling ingaat, heeft de Maasstad a raison van 250 miljoen gulden een up-to-date verbinding tussen linker- en rechter Maasoe ver: een afstand van zes kilometer (zie kaart) die de metro- trein via 5 tussenstations (Stadhuis, Beurs, Leuvehaven, Rijn haven en Maashaven) met een snelheid van SO kilometer per uur in elf minuten aflegt. Beginpunt: Centraal Station; eind punt: station Zuidplein. Met een drie-minutendienst kimnen 35.000 personen per uur worden vervoerd. DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 (Van onze Amsterdamse redacteur) In Amsterdam bestaat alleen op papier een metro hier officieel aangeduid als .stadsspoorweg'. Binnenkort krygt de gemeenteraad te beslissen over het aanleggen van de eerste lyn, die zal lopen vanuit het centrum beginpunt Centraal Station naar de Bijlmermeer. Dit ls namelijk de makkelijkst te realiseren verbinding: op de route blijkt veel ruimte, al vrU gauw kan deze lijn bovengronds komen de bouwtijd kan vrij kort zijn. De aanlegkosten ervan worden geraamd op ruim tweehonderd miljoen gulden, de lengte zal 18 kilometer bedragen waarvan 3,3 kilometer ondergronds. Er wordt in Amsterdam al aan deze metro gewerkt sinds 1955. B en w stelden toen een vervoerscommissie in, die tot taak kreeg de mogelijkheid van ondergronds openbaar vervoer te onderzoeken. Medio 1960 kwam het eerste rap port gereed het had betrekking op de hele agglomeratie Amsterdam. Gesteld werd onder meer, dat het centrum van de hoofdstad steeds de belangrijkste verkeerspool zal blijven terwijl de reisafstanden daarheen voortdurend zullen toenemen, het ondergronds openbaar vervoer diende dus te worden opgezet, zo concludeerden deze deskundigen, met een grote capaciteit, waarbij Zorg zou moeten worden gedragen voor regelmatige, snelle verbindingen. Drie jaar later werd door b en w een bureau stadsspoor in gesteld, dat tot taak kreeg het gemeentebestuur te rappor teren over de optimale vorm voor een stadsspoorwegnet, met opgaaf van de kosten zowel wat betreft de bouw als ook de exploitatie terwijl bovendien allerlei verkennin gen dienden te worden uitgevoerd ten aanzien van de volgorde bij de aanleg, de te verwachten schade voor de economie van de stad als gevolg van de te verwachten verkeershinder, taxatie van het aantal te slopen huizen, de technische methoden en de daarbij in aanmerking komende alternatieven,, de organisatie en leiding bij de bouw. Tot nu toe zijn door het bureau vier omvangrijke nota's uitgebracht. De eerste conclusie luidde, dat voor de hoofd stad inderdaad een stasspoorwegstelsel de voorkeur ver diende boven een modem tramstelsel of een regionaal spoorwegstelsel dit dan bezien .zowel uit het oogpun* van vervoerswerving en vervoersafwikkeling als ook van maatschappelijk rendement en stedebouwkundige ontwik keling1. Vervolgens werd een lijnennet opgezet, en wel aldus: Een oost-westlijn van Geuzenveld, langs de zuidzijde van de binnenstad, via de Watergraafsmeer naar de Bijlmer meer. Een tweede oost-westlijn van Osdorp, via het Suriname- plein naar het centrum en dan met de Keizersgracht mee buigend naar het Centraal Station, vandaar via de Nieuw- markt door de Weesperstraat. Wibautstraat nar de Oost- Bijlmer. Dit laatste tracé zal dus waarschijnlijk het eerst worden gebouwd. Een noord-zuïdlljn van het Centraal Station, die zich zowel in het noorden en zuiden splitst. Richting zuid loopt via Damrak en Rokln naar de Vijzelstraat, ongeveer b:j het RAI-gebouw komt dan de vork, links naar Amstelveen en rechts richting Bultenveldert. Noordelijk van het U splitst de lijn zich linksaf naar Oostzaan en rechts richting Nieuwendam. In een later stadium kunnen vanuit dit patroon aftak kingen worden gemaakt naar Schiphol, naar Sloterdijk, naar Diemen. Rond het centrum kan een speciale rmg- lljn worden ingezet. Met computers werd uitgerekend hoe de reizigersbewe gingen op de lijnen en in de diverse stations zullen wor den Daaruit bleek, dat per spitsuur zeker 20.000 reizigers op elke lijn komen voor het woon-werkvervoerde drukste stations krijgen 20.000 tot 35.000 reizigers aan de in- en uitgangen te verwerken per spitsuur, cn op dc vier over- stap-kruisingen rullen per spitsuur 15 000 tot 30 000 reizi gers van de diverse mogelijkheden daartoe gebruik maken (of wel 30-50 procent van de totale redzigersstroom op de respectieve lijnen). Uit een voorlopige exploitatieopzet blijkt, dat op de drukke momenten van de dag een treinfrequentle van twee minu ten met treineenheden van duizend plaatsen nodig zal zijn. Het totale net zal ongeveer 45 kilometer lang zijn. ba totale kosten zijn begroot op 1,2 miljard gulden. De bouw tijd per lijn ls getaxeerd op vier tot zes jaar. Het zal dus nog minstens tot 1972 duren alvorens de hoofdstad toe ls aan de plechtigheid, die vrijdag plaatsvindt in Rotterdam, .otterdam. Is de metro duur? Een kaartje kost evenveel als een kaartje op de gemeentelijke bus- en tram lijnen: twee kwartjes enkele reis voor kinderen de helft. Dat geldt ook voor de abonne menten: voor bus. tram en me tro betaalt men per week 3,50, per maand i 9,- (maar dan al leen voor een schoolabonnement anders 15,-). Vijfritten- kaarten zijn 1,25. Met de ondergrondsen van Istanboel, Haifa en Boedapest behoort de Rotterdamse metro tot de kleinste ter wereld zij het dan onder de grootste we reldhaven. Maar niet het hele traject is ondergronds het zuidelijke deel ligt grotendeels op hoogspoor, een soort .Ele vated' dus, zoals in New York. Vanaf Centraal Station wordt eerst 2130 meter ondergronds onder de stad gereden en ver volgens 1050 ondergronds onder de Maas. Station Zuidplein wordt bereikt via een 2700 me ter lang viaduct. Hoogste punt op het viaduct: 12,6 meter. Laagste punt onder de Maas (waar die rond 14 meter diep is)17,7 meter. Het laagste punt van de tunnel onder de stad ligt aan de Cool- singel: 9,6 meter. Bij iedere re- tourit moet de metrotrein ruim 30 meter klimmen en dalen. De nu nog betrekkelijk korte me trolijn zal in de toekomst wor den verlengd, zo staat nu al vast. In voorbereiding zijn door trekkingen over een afstand van 12 kilometer van het eind station Zuidplein naar Hoog- vliet/Spijkenisse en van het sta tion Beurs op de noordelijke oever naar Alexanderstad over een afstand van elf kilometer. Er zijn goede aansluitingen met de bussen en tramlijnen. Het Centraal Station, gelegen tegen over Rotterdam-CS van de Ne derlandse Spoorwegen, ligt on middellijk aan het Stationplein met zijn bus- en trameindpun ten. Aan het station Zuidplein ligt onder de metrovestiging een busstation met verbindingen door heel Rotterdam-Zuid. Bij het station Maashaven stoppen de trams voor Groot-IJselmon- de en Lombardgen. De diensten worden gereden met 28 treinen, elk van vier wagons: in elke wagon vinden bij een bezetting van 80 pro cent 250 personen plaats. Veel Rotterdammers hebben de proefritten al meegemaakt en zijn dus al ietwat gewend aan de instap. Dat mag ook wel: op ieder station staat de trein niet langer dan 10 tot 12 se conden stil. Een maquetle/oto van de Rotterdamse metro onder de Coolsingel. Negen direct daaronder het ondergrondse station stadhuis. In het midden de stra- meter onder de grond ligt de tunnelbaan. Geheel rechts het stadhuis, met len van de Hofpleinfontein. Geheel links het grote Shellgebouw. Een nieuwe kijk op het drukke havenverkeer krijgen reizigers, wanneer de metro op de linker-Ma a soever over het viaduct rijdt, richting eindpunt Zuidplein of in de richting van de metrotunnel onder de Maas op weg naar de stations op de rechter-Maasoever. Zo wordt het dagelijks tafereel op de ondergrondse stations, ingaande zaterdag 10 februari. Een opname tijdens de gratis proefritten die Rotterdammers konden maken. Dit is echter het bovengrondse station, op het viaduct, aan het eindpunt Zuidplein: de metro staat voor het perron. Reizigers stappen in en uit. Aangekomen reizigers verlaten het station met roltrappen, die in alle stations aanwezig zijn om perrons te bereiken of te verlaten. (Van een onze redacteuren) Den Haag wil niet concurreren met Rotterdam. De metroprimeur blijft dus voorbehouden aan de nijvere Rot terdammers. De Hagenaars mikken echter wel op een seml-metro: een ondergrondse spoorlijn. Opgenomen in het revolutionaire plan voor een nieuw gigantisrh Centraal Station, op de plaats van liet tegenwoordige staatsspoor. Met mogelijkheden om de spoorlijnen ondergronds door te trekken naar liet nieuwe Congresge bouw en naar Kijkduin. In het nieuwe plan, waarover tussen het gemeentebestuur van Den Haag en de directie van de Nederlandse Spoorwegen onlangs overeenstem ming werd bereikt, wordt het toe komstige Centraal Station een ge bouw, waar elf bouwlagen op ko men: voor een hotel of een aantal kantoren. Het enorme platte dak van het stationsgebouw wordt een centraal station voor het lokale open baar vervoer, voor bussen en trams. Het tram- en busstation is vanaf de ondergrondse perrons van het spoor station bereikbaar met roltrappen. De trams bereiken het verhoogde station vanaf de Bezuidenhoutseweg en het Bezuidenhoutkwartier via op zuilen liggende trambanen en verla ten het stationsdak In de richting centrum eveneens over verhoogde trambanen. De autobussen krijgen hun afritten aan weerszijden van het station in de richting van de dwars weg. De treinen gaan het onder gronds liggende station berei ken. wanneer zij onder de daarop ge projecteerde dwarswegen zijn door gereden. In het plan is er rekening mee gehouden de spoorlijn onder gronds door te trekken naar het Con gresgebouw en Kijkduin, een snelle en veilige verbinding, waar Hage naars eveneens gebruik van zullen kunnen maken. Geen metroplannen derhalve in Den Haag, maar een toe komstige semi-metro. De plaats waar het nieuwe Haagse Centraal Station komt werd in 1963 reeds bepaald door de minister vein verkeer en wa terstaat. Daarmee was het voorstel van de Amerikaanse verkeersdeskun- dige om van het Hollandse Spoor een nieuw Centraal Station te ma ken van de baan. De Haagse kamer van koophandel en gedeputeerde sta ten van Zuid-Holland gingen met het plan van Jokmen mee, maar Den Haag en de NS zagen er niets in. De minister ook niet. Over de plannen is vele jaren gedokterd. Van novem ber 1958 af. Zij ondergingen steeds wijzigingen, moesten steeds worden aangepast aan nieuwe eisen. Thans ligt er een definitief plan voor een nieuw Centraal Station in Den Haag, dat uniek is voor Nederland, met een stationsgebouw dat in hoogbouw zal worden uitgevoerd. Het wachten is nu op de financiering, om met het werk te kunnen beginnen. Bij de ge meente Den Haag denkt men dat, in overleg met de overheid en de spoor wegen, over de financiering binnen niet al te lange tijd overeenstem ming wordt bereikt. De totale kosten worden globaal geschat op een veer tig miljoen gulden. Het nieuwe Cen traal Station is echter niet klaar in 1972, zoals men zich jaren geleden had voorgesteld. Het wordt later. Dat is al zeker. In het Haagse stadhuis waagt niemand zich aan een voor spelling hoeveel jaar latei*. .Dat hangt van de financiering af.' wordt gezegd. .Hoe sneller dat probleem wordt opgelost, des te vlugger kan worden begonnen.' BIJ DE FOTO: He! nieuwe Centraal Station in Den Haag, waarover gemeentebestuur en spoorwegen overeenstemming hebben bereikt. Hel sta tion komt op de plaats van het tegen woordige station Staatsspoor. Op de ma quettefoto zijn op de voorgrond de spoor banen zichtbaar, die onder de dwarsgang en het dak van het stationsgebouw ver dwijnen. Op het dak het busstation: de vijf vierkante zwarte blokjes zijn de toe gangen tot de roltrappen naar de perrons. Achter het busstation het tramstation: de zworte vlakjes links en rechts zijn eveneens toegangen tot de roltrappen. Geheel op de achtergrond hel eigenlijke stationsgebouw. De weg daarachter is de Bezuidenhoutse weg: de flauwe bocht links bovenaan voert naar het Molieveid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 13