SPRINT JAM 4 OS *m> TOFFEES 4 In de bebouwdekom 120 km per uur rijden kost f 100,- BANANEN HUISHOUD I EEN ADMINISTRATIEVE KRACHT EERSTE OF TWEEDE BEDIENDE S. KLAPWIJK OPLOSKOFFIE ter introductie GOEDE VERKOOPSTER DERTI M FRICANDEAU 395 BETERE WAAR ROOKWORST Voor de voorstelling van de Haagse Comedie op 12 februari serveren wij vanaf 6 uur een Oud hollandse stokvismaaltijd. Voregeghaen van ScheTlevisch Peeckél Dis- schen Wij U Op Gheboockte ende Ghesla- gene STOCK VISCH Metten Garniture Van RijsGhecoockte Aardappels, Ghebacke Uien, In Oly Ghebacke Uijeringen, Raaue Uijen. Mosiert Sauce, Kerry sauce, Ghe- smölte Botter, Ghehackte Augurke, Mos- tert Suer, Een Raau Eij. Groene Salaad. PER COUVERT 8,50 Gaarne tafelreservering vooraf op telefoon 5156. Tevens gelegenheid tot bestellingen la carte. De door u gereserveerde plaatsen zullen w|J gaarne voor u afhalen. GEVRAAGD (mannelijk of vrouwelijk) Kennis van boekhouden strekt tot aanbeveling. ADMINISTRATIEKANTOOR G. BLANKENSTIJN Hoofdstraat 23 - KORTGENE - Telefoon 01108-413 BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Seisweg 55-57 - Middelburg KILO HANDAPPELEN LombartscalvUle WITLOF 500 gram NIEUW bij De Gruyter Een pure sensatie AARDBEIEN ABRIKOZEN H| BOSBESSEN Zoekt u afwisselend en zelfstandig werk? Wij hebben plaats voor een in onze foto- of grammofoonplatenafdeling putna ■mmaaHmm Nieuwendijk 35-37 - Vlissingen - Telefoon 2209 VARKENS VERSÉ WORST 500 gram 168 BERLINER ggjl BOLLEN CASS AT A-CAKE 3*$ 169 PRIJSVERLAGING ZEMEN «tra groot 595 groot .5*5- 495 dat betekent bij De Gruyter: gewaarborgde kwaliteit en versheid door eigen produktie- eigen import-eigen kwaliteits kontrole SUPER KWALITEIT "5 150 gram smaken zak £r¥ BIJ ALLE BOODSCHAPPEN sparen met oranje kassabon 10% spaarpremieop al uw bonnen. Voor f 25,- gespaard, f 27,50 kontant, voor t 50,- ontvangt u f 55,-. 5x10% spaarpremie met de nieuwe De Gruyter Spaarbrlef. Daarmee groeit uw f 25,- ln 5 jaar tot 137,50! SNOEPJE VAN DE WEEK Deze week: GOMBALLEN MET AUTO Koop goedkoper bij De Gruyter! Betere waar voor de laagste prijs! KANTONGERECHT TERNEHZEN VERKEERSOVERTREDINGEN VORMDEN DE HOOFDMOOT TERN EU ZEN Tijdens de dinsdag morgen gehouden zitting van het kan tongerecht te Terneuzen hoorde J. A. C. uit sas van Gent zich veroordelen tot een boete van f 100,-, plus drie maan den voorwaardelijke ontzegging van d< rijbevoegdheid met een proeftijd van twee jaar. Op 18 november hal hij door het buurtschap Magrette (onder Axel) gereden met een snelheid die volgens het proces-verbaal lag om en nabij de J20 km per uur. De kantonrechter, mr C. -J. AL van Hees, vroeg zich af of het niet de Alfa Romeo, waarin hij reed, was geweest die hem tot deze snelheid had verleid. Verdachte zei dat hij een slippende koppeling, die alleen slipte bij hoge snelheid, aan het uitproberen was. Overigens bestreed hij dat hij 120 km per uur zou hebben gereden De of ficier van justitie, mr i fi J het een ernstige zaak, feit dat C. al eerder upii grrrut-ii air H. SpreiJ, vc ak, ook gezien overtredingen f zegging van de rijbevoegdheid met c proeftijd van twee Jaar. Er waren dinsdagmorgen nog twee tobestuurdera die de maximumsnelheid hadden overschreden. De Belg P. J. K. K. uit Eeklo had op 1 november te Hulst 70 km per uur gereden. Hij kon het niet begrijpen, omdat hij juist voor dat hij werd aangehouden, was gepas seerd door een Nederlandse auto die ook werd aangehouden, maar die di rect weer kon doorrijden. De politieman van twijfel niemand wordt aangehouden Op een vraag van de kantonrechter antwoordde hij dat de apparatuur aan het begin van de metingen altijd wordt gecontroleerd, eerst met een .koude test, en daarna met een .warme test' Ook de officier van justitie meende dat hier geen reden tot twijfel aanwe zig was en eiste 50,- boete. Mr Van Hees maakte er 40,- van. Voor de Belg F. J. H. uit Antwerpen werd van hetzelfde laken een pak gemaakt. Op 31 oktober had hij bij Kapellebrug 69 km per uur gereden. Ook hier trad G. H. K. uit Sint-Jansteen op als getuige. Na de eis van 50,- boete door de of ficier, werd de verdachte bij verstek veroordeeld tot 40,-. P. J. M. M. uit Zaamslag had zich voor drie feiten te verantwoorden: hin deren van het verkeer door linksaf te slaan, knipperlichten die niet in orde waren en een afgesleten, gladde band. Dat alles naar aanleiding van een aan- ling op de Temeuzense straat op mei. De grootste moeilijkheid school In de eerste twee punten. De gladde band werd vlot toegegeven. Voor wat betrof de achterlichten wilde M. mm pf meer de garage waar zijn auto nagezien verantwoordelijk stellen. Op perwachtmeester C. H. van A. uit Ter- neuzen trad in deze zaak op als getui ge. Tenslotte eiste de officier voor de drie feiten respectievelijk 50.-, 20,- en 75.- boete. Mr Van Hees reduceer de het tot 30,-, 20,- en 60,-. A. van V. uit Terneuzen en J. de K. uit Axel waren op 31 augustus met el kaar in botsing gekomen te Zaamslag. Belden moesten zich daarvoor dinsdag morgen verantwoorden. Nadat de of ficier voor leder 40.- had geëist, hiel den de advocaten mr E. N. J. H. de Rechter te Hulst en mr H. J. Q. Tichel man te Terneuzen een pleidooi voor hun respectievelijke cliënten Van V. en De K. Mr De Rechter wees erop dat zijn cliënt op het onoverzichtelijke kruispunt zeer voorzichtig te werk wai gegaan. Mr Tichelman pleitte voor ont slag van rechtsvervolging omdat naai zijn mening z'n cliënt op dat onoverzich telijke kruispunt gewoon geen voorrang kon verlenen. De uitspraak van mr Van Hees luidde tenslotte 40,- voor Van V. en 20,- voor De K. J. R. uit Hontenisse had op 8 decem ber met een aanhangwagen zonder ach terlichten gereden, terwijl de duisternis al was ingevallen. R. wist dat de achter lichten het niet deden, maar doordat hij pech had gehad, had hij geen kans gezien om voor het donker thuis te zijn. Desondanks vonden zowel de officier als de kantonrechter dit een ernstige overtreding, omdat er gemakkelijk on gelukken uit voort hadden kunnen ko men. R. werd conform de eis veroor deeld tot 50,- boete. Misplaatst A. J. A. M. de J. uit Caan had het niet zo begrepen op mensen die met hun auto in een rustig gangetje rijden om van de natuur te genieten. Hij had nabij Koewacht 't Zand al zo'n 500 meter achter zo'n van de natuur genietende autobestuurder gezeten (.dergelijke men sen horen niet thuis op de weg', ver klaarde hij later) en toen had hij er ge noeg van. Hij had haast en wild er langs. En hij ft' had haast en wilde er langs, hoewel hij Juist aan het begin van een s-bocht zat. Volgens De J. zou alles goed zijn gegaan als hij niet was geslipt. Daar door kwam hij in botsing met ee~ ligger. ,U mag nog van geluk dat die tegenligger kwam was nlng van mr Van Hees', want anders was u waarschijnlijk tegen een boom gebotst'. De J. haalde zijn schouders op. Als die tegenligger er niet was ge weest, dan had hij de zaak nog wel weten te corrigeren. Mr Sprei j v van mening dat de verdachte roekei te werk was gegaan en eigenlijk was hij toe aan ontzegging van de rijbe voegdheid, maar hij zou het deze keer nog laten bij een boete van 150,- De J. wond zich daar nogal over op: Het lijkt wel of ik hier sta voor een misdrijf in plaats van voor een over treding". Met het roekeloos rijden was hij het niet eens en bovendien vond hij de opmerking van de officier betreffen de de ontzegging van de rijbevoegdheid .volkomen misplaatst'. Mr Van Hees veroordeelde hem tot een boete van 100,-. De Sasdijk te Axel ls een slechte lastige weg. Daar was iedereen over eens. maar dan had J. W. van D. uit Breda zijn snelheid daar ook aan moeten aanpassen. Op 4 okto ber was hij bij het uitwijken voor tegenligger van de dijk af geraak: in de naast de weg gelegen kreek te recht gekomen. Rekening houdend de grote schade eiste mr SpreiJ boete. Mr Van Hees reduceerde dat tot 40,-. Op 20 september was mevrouw E. R. E. de M. uit Sint-Jansteen een voor- rangsweg in haar woonplaats overge stoken met haar fiets, terwijl er een au to naderde. De auto moest remmen en belandde tegen een lichtmast. De ver dachte zei dat het niet tot haar was doorgedrongen dat de auto al zo dicht bij was. Ze was zich er niet van be wust met het oversteken het verkeer te hebben gehinderd. De bestuurder van de auto, C. J. v. d. V. uit Hulst, dien de een vordering in van 110.-. De of- de boete tot 30,- en handhaafde de rest. Naar aanleiding van feiten die tijdens de rechtszitting naar voren kwamen, vroeg de officier voor J. J. J. D. uit Terneuzen, die op 15 augustus in Ter neuzen bij een aanrijding betrokken was, vrijspraak. Conform werd gevon nist. Een bus bestuurd door R. M. de L. uit Schoondijke had op 22 augustus op de kruising van de Oostdam en de riiks weg 61 te Sas van Gent een aanrijding veroorzaakt. Er had zich even eer der op dat punt een aanrijding voor gedaan, waardoor een moeilijke situatie was ontstaan. De chautfeur gaf ruiter lijk toe dat hij misschien wat teveel aandacht had gehad voor wat zich daar had afgespeeld. De officier eiste 50,- boete. Omdat een bus vanwege zijn leng te altijd een moeilijk hanteerbaar ge vaarte is, maakte mr Van Hees cr 40,- van. Gasflessen kopen zonder daarbij goed te letten op de gebruikelijke formalitei ten is een gevaarlijke zaak. Dat onder vond J. M. H. uit Westdorpe toen hij op 16 maart, in naam van zijn vader, van een schepeling, die met een schip de westelijke kannalarm lag, lege "assen kocht. De papleren zou de de volgende dag komen brengen. Hij verscheen evenwel met en bovendien bleek dat de flessen waren gestolen. Voor deze formele overtreding eiste nu Spreij tegen H. 10.- boete. De kan tonrechter reduceerde het tot 5,-. J. K. uit Wemeldinge had op 30 juli in Kloosterzande gevochten met W. B. uit Kruiningen. Waarom? .Ik werd uit gedaagd'. zei K. Hoe het ook zij: .Han den thuis houden', was het parool van de officier van justitie en hij eiste 20,-. Mr Van Hees deed er 5,- af. P. M. van K. uit Sluiskil had op 23 ok tober links geparkeerd. Darmee was hij in overtreding. ,Maar', zo verdedig de hij zich. ,als ik rechts had gepar keerd, zou ik de weg hebben geblok keerd'. Het werd 5.- boete, nadat de officier 10.- had geëist. De scholier W. J. de F. uit Terneu zen had op 16 november met zijn brom mer op de Axelsestraat te Terneuzen harder gereden dan 30 km per uur. Het bleek dat de snelheidsmeter niet goed functioneerde. Die was inmiddels ner- steld. .We zullen hem niet te lang vast houden, dan kan hij weer naar zijn lessen', zei mr Van Hees en vonniste vlug 10,- boete, na een eis van 20,-. SBC naar St.-Jansteen De afdeling topbiljart van de Sluiskil- se Biljart Club gaat vrijdag 9 februari te Sint-Jansteen de return spelen van de destijds in café Daliinga plaatsge vonden eerste treffen tussen de twee genoemde clubs. Het werd toen een rui me 20-4 zege voor SBC. SBC, dat vori ge week nog Philippine op het topbil jart versloeg, zal er alles op zetten om ook nu weer de zege in de wacht te sle pen. Vismijn Breskens Aan de gemeentelijke vismijn te Bres kens werd In de week van 28 januari tot en met 3 februari i i aangevoerd: 696 I 1 kg bot, 2466 kg 2106 kg tong, 80 schol, 2106 kg tong, kg tarbot, 71 kg griet 130 kg rog, 26.474 kg kabeljauw, 931 kg wijting, 3302 kg naring. 75 kg sprot. 6 kg spie ring. 119 kg onverkochte bot, 319 kg j onverkochte schol. Groentetelers en stooktechniek De leden van de kring Midden-Zuid- Beveland van de Zeeuwse groentete lersorganisatie heben zich dinsdag middag uitvoerig laten voorlichten over i de mogelijkheden tot het verwarmen van warenhuizen. Dat gebeurde tijdens I een bijeenkomst in de kantine van de veilingvereniging .Kapelle-Biezelinge en Omgeving', die bijzonder goed bezocht werd. De lezing werd verzorgd door de heer K. R. Nawrockl, specialist in stooktechniek bij de tulnbouwvoorlich- tingsdienat. Na afloop van de lezing volgde een drukke discussie. De leiding berustte b|J de voorzitter van de kring, de heer A. J. Benman uit Kapelle.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 12