OPMARS VERKERK Italiaanse skiër Nones kaapt eerste gouden plak Keizer niet bij centrale training Prof. Verkuyl over ,Kom over de brug' II OND A-MIDDELBURG KREEG BRASSBAmBEZETTim HONTENISSE HUURT WEILAND VOOR SPORT- EN SPEELTERREIN LAGERE BIJDRAGE BEÏNVLOEDT EXPLOITATIE BRAAKMAN NIET DINSDAGAVOND AS IN GOES Cor Jansen won kandidatentoernooi correspondentie schaken Lichte afvloeiing personeel bij de Vitrite-fabriek Recordtijd 500 m di AMERIKAANSE STEVIG EERST DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 PROVINCIAL! ZilUWSI COURANT Op 16 februari eerste podiumconcert MIDDELBURG Vrijdag 16 febru ari zal de brassband van de christe lijke muziekvereniging ,ONDA' te Middelburg zich voor het eerst in een podium-concert aan het publiek presenteren. Dit optreden zal plaats vinden in de Middelburgse Schouw burg. Even vóór de viering ran het veer tigjarig jubileum najaar 1967 is de bezetting van het fanfarekorps ,OXDA' ingrijpend veranderd. Van de hier te lande gebruikelijke samenstelling is men overgegaan op de Engelse bezetting, die van de brassband. Deze wijziging vond zijn oorzaak in de bewondering die men bij ,ONDA' koestert voor de Engelse manier van blaasmuziekbeoefening, zoals men die heeft kunnen waarne men bij Britse korpsen, die ons land bezochten. De brassband-bezetting kan een hel dere. doorzichtige, maar ook warme klank teweeg brengen. Saxofoons worden in een dergelijke orkestsa menstelling slechts zelden gebruikt. De cornet speelt in de melodiesectie van de band de hoofdrol. Er zijn maar weinig brassbands in Zeeland. Afgaande op stijlopvatting en bezetting zou men .Excelsior"- Kloetinge, .Sint-Cecilia'-Vlissdngen en het muziekkorps van het Leger des Hells in Goee er toe kunnen re kenen. ,ONDA'-Middelburg is nu de vierde. De band trad al eerder naar buiten bij de begeleiding van de volkskerst zang 1967 in de Abdij in Middelburg. De chr. muziekvereniging .ONDA' telt nu behalve de brassband ook I nog een drumband en een jeugd- korps. Programma Tijdens zijn eerste podiumconcert zal de brassband het volgende program ma ten gehore brengen.Cardiff Castle' (mars) van T. J. Powell, .Symphonie in C' van Gossec, .Hu moreske' (trombone-duet) van E. Siebert, .Melody" (bas-duet) van E. Siebert. .The Medallion' (mars) van H. Mortimer, .Amparito Roca' (pa so doble) van J. Texidor. .Deep Har- nony" koraalprelude 1 van D. Wright en .March for the full Band' van E. Siebert. Ter opening en afsluiting van dit optreden zullen de hymntunes .Euphony' en Holly" worden gespeeld. Het concert staat onder leiding van de dirigent C. Cevaal en begint om half acht. De Utrechtse cabaretgroep Ooos van de Velde zal na het concert een ge varieerd programma opvoeren. Na afloop is er bal met ,The New Black and White' uit Goes. Brj de foto: ,ONDA' in de nieuwe be zetting. Forensenbelasting vastgesteld Houtworm in de r-k lagere school te Terhole KLOOSTERZANDE In de woensdag morgen gehouden vergadering van de raad vatn de gemeente II ontenisse Is be sloten om van de familie Joossen te Lamswaarde een perceel weiland te hu ren om een sport- en speelterrein met eenvoudige accommodatie aan te leggen. In ruilverkavelingsverband had de ge meente al een terrein van 79 are en 90 centiare weten te bemachtigen. Het per ceel weiland van de familie Joossen heeft een grootte van 1.07.20 ha. De huurprijs is 850,per ha. Een perceel van ongeveer 65 aren zal evenwel onge bruikt biyven, maar b en w menen dat Raad St-Annaland over verlichting SINT-ANNALAND De gemeente raad van Slnt-Annaland zal in de verga dering van maandag onder meer een voorstel behandelen een krediet van 9920,- te voteren voor verbetering van de straatverlichting in de Anna Bour- gondiëstraat en 560.- voor verbetering van de verlichting tussen de School straat en de Nieuwstraat. Verder zal een hoofd van de openbare lagere school worden benoemd In de plaats van de heer M. Willemsen, die is vertrokken. B en w hebben een voordracht van drie per sonen opgemaakt in overleg met de in specteur van het lager onderwijs: de heer G. van den Broek te Sint-Annaland, de heer A. F. Gunst te Deventer en de heer K. J. de Heer te Dordrecht. De heer Van den Broek is in tijdelijke dienst tot hoofd van de school benoemd. De ver gadering begint om zeven uur. Raad ging van 18.000 naar 6000 Gemeenten zijn garant voor tekorten HOEK Het besluit van de gemeente raad van Hoek om de bijdrage voor het recreatiegebied De Braakman van ruim 18.000 te verminderen tot 6000, zal niet van invloed zjjn op de exploitatie van het recreatieoord. De Braakman wordt bestuurd door een beheerschap, waarin behalve Hoek ook de gemeen ten Philippine en Biervliet vertegen woordigd zijn. Bij deze gemeenschappe lijke regeling is overeengekomen, dat eventuele exploitatietekorten ten laste van de drie gemeenten komen. Omge keerd profiteren ze ook van eventuele batige saldo's. KOOR ZENDING EN WERELD- DIACONAAT VLISSINGEN/GOES Mak voor de officiële start van de interkerkelijke landelijke actie .Kom over de brug' (voor zending en werelddiakonaat) zal pro fessor dr J. Verkuyl, secretaris van de Nederlandse zendingsraad en lid van het actleconiitë, naar Zeeland komen. Dins dag IS februari as zal professor Ver kuyl de actie toelichten in ,De Prins van Oranje* te Goes op een avond, die om lialf acht begint. Men zal er onder an dere aantreffen contactpersonen, mede werkers en andere belangstellenden voor de actie. De avond is verder voor ieder een toegankelijk. Het jaar 196S is gewijd aan diakonaat en zending. Het hoogtepunt van de actie ,Kom over de brug' is van 18 tot 22 maart. Vijftien februari zal dr W. A. Visser 't Hooft, oud-secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken ter gele genheid van deze actie naar Nederland komen. De opbrengst zal ten goede ko men aan alle mogelijk projecten in de ontwikkelingslanden, die de kerken al daar ondernemen om te komen tot een juiste .nation buildmg', de opbouw van een rechtsstaat. Inmiddels is in Zeeland een provinciaal actie-comité opgericht, dat staat onder voorzitterschap van ds L. Zwaan, gereformeerd, uit Zaam3lag. Secretaris is de heer J. D. Dijkman (Su- rinnmezending) uit Josterhout. Centraal punt voor de actie in Zeeland is het pro vinciaal kerkcentrum der Ned. Hervorm de Kerk in Middelburg. In het Zeeuwse comité zitten voorts ds J Bosman. Vrou wenpolder, gereformeerd; majoor F. Dijkstra van het Middelburgse Leger des Hef la; dc heer P R. Grund, districtsbe- stuurder van het Christelijk Nationaal Vakverbond; wtka D. E. Hiensch, pro vinciaal jeugdwerkadviseur van de her vormde kerk in Zeeland (provinciaal kerkcentrum)mevrouw J. Jongstra, Middelburg (nevb) en ds J. Karelse. vrij- evangellsch predikant in Goes. Deze heeft ook zitting in dc landelijke raad van advies van de stichting .Actie zen ding cn werelddiakonaat'. Voorts zittfen in het Zeeuwse comité mej. G. Kloosterman, maatschappelijk werk- adviseur (hervormd diakonaat 's-Heer- Arendskerkede heer J. Looise, Mid delburg voor het gereformeerde diako naat: mevrouw J. A. de Moet. Goes, ge reformeerde vrouwenvereniging; me vrouw A. Olthoff, Middelburg, voor het gereformeerd zendingsthuisfront: ds H. t in Oos- Jac. Sin- secretaris van het" provinciale Chr. Jongerenverbond, CJV, uit Souburg en ds J. Wessel, Middelburg, voor het gereformeerde diakonaat. Er zijn ix Zeeland inmiddels al 200 contactper sonen voor deze actie, waarvoor naar verwacht in Zeeland, zeker verschillende tonnen bijeen zullen worden gebracht van de ruim twintig miljoen, die men in geheel Nederland wil krijgen. Voor de verdeling van tekortei e. winsten is een verdeelsleutel vastgestel volgens welke Hoek 3/7 en de beide a dere gemeenten 2/7 deel voor hun reke ning nemen. Tot dusver ontving het be heerschap van de betrokken gemeenten per jaar 42.000, Dit geld werd voor namelijk gebruikt voor net aflossen van enkele grote investeringen, waaronder een kostbaar rioleringssysteem. Tot en met vorig jaar behoefden Hoék, Philip pine en Blei-vliet de bijdrage voor de Braakman overigens niet uit eigen kas te betalen. Ze kregen daarvoor namelijk een speciale uitkering (doeluitkering) van het rijk. Met ingang van dit jaar komt de bijdrage echter wel direct ten laste van de gemeenten, B|j het verminderen van de in de ge meentebegroting voor de Braakman ge raamde post, hanteerde de Hoekse raad het argument, dat nergens uit blijkt dat het exploitatietekort van de Braakman een dergelijke uitgaaf noodzakelijk maakt. Inderdaad is de begroting 1968 van het beheerschap nog niet behanderd. Wel ls het de bedoeling dat dit op korte termen gebeurt. De voorzitter van het beheerschap re creatiegebied Braakman, burgemeester A. F. Hanssens van Hoek, acht het op dit moment heel goed mogelijk dat de gemeentelijke bijdragen voor de Braak man inderdaad verlaagd kunnen worden. In 1967 waren de exploitatieresultaten van het recreatiegebied bijzonder gun stig. ,We hebben op de laatste bestuurs- vergaidering reeds duidelijk gemaakt, dat zal worden gestreefd naar lagere bij dragen. De mogelijkheid daarvan zullen we bij de behandeling van de begroting 1968 echt goed bekijken'. Burgemeester Hanssens is eveneens van oordeel, dat Hoek maar moeilijk éénzij dig tot verlaging kan overgaan. ,In een gemeenschappelijke regeling hen je nu eenmaal aan afspraken gebonden'. Ove rigens is het besluit van de gemeente raad nog niet In liet dagelijks bestuur (de drie burgemeesters) besproken. Een mogelijke consequentie van de lagere bijdrage zou kunnen zijn, dat het be stuur van het beheerschap er anders uit gaat zien. Tot dusver is Hoek vertegen woordigd met 3 ltestuursleden tegen Biervliet en Philippine met ieder 2. De ze verdeling Is evenredig met de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. Burge meester Hanssens gelooft echter niet, dat hierin wijziging kan worden ge bracht. ,D« bestimnwamenstelling is vastgelegd in de gemeenschappelijke re geling". De Zeeuwse schaakkampioen C'or Jan sen uit Waterlandkerkje heeft het kam- didatentoernooi (groep I) voor het we reldkampioenschap correspnndentiescha- ken gewonnen. Dit is de eerste keer, dat een Nederlander een dergelijk toernooi wint. Door een nederlaag van de Russische grootmeester Simagin tegen de Hongaar Brilla-Banflavl ls de Zeeuwse kampioen onbereikbaar geworden voor zijn con currenten. Jansen heeft 10 punten en de Oostduitser Franeke staat op 9 li punt. De Rus Priedltis kan maximaal 9% punt behalen en Simagin kan ten hoogste op 9 punten komen. Het wereldkampioenschap begint in juni met 19 deelnemer*. Het raadslid B. A. Eggermont was over dat laatste niet zo best te spreken. Hij was bang dat dat alleen maar last zou veroorzaken en slechts een zeer geringe opbrengst voor de gemeente met zich mee zou brengen. Waarnemend bu: meester C. J. van Hootegem zei dit der te zullen bezien. Voorts werd een verordening op de heffing en invorde ring van een woonforensenbelasting vastgesteld. Bij de bepaling van deze be lasting gaat men uit van de brandver- zekenngswaarde of de verkoopwaarde van de voor deze belasting in aanmer king komende woningen. Is de waarde minder dan 25.000,dan bedraagt de belasting per jaar 100,Is de waar de 25.000,of meer. dan wordt een belasting geheven van 125.per jaar. Uit een onderzoek is gebleken dat onge veer 35 woningen onder deze belasting zullen vallen. Ter realisering van het be stemmingsplan Kloosterzande is het perceel Cloosterstraat 123 aangekocht voor 14.041.50. Naar aanleiding hier van merkte K. J. A. Baron Collot d'Es- cury op dat zich daar in de omgeving een krot van de eerste ordè bevindt, dat wel in de eerste plaats voor de sloop In aanmerking komt. De burgemeester ant woordde hierop dat b en w deze zaak in behandeling hebben. Door de r-k lagere school te Terhole werd een aanvrage in- rediepd om beschikbaarstelling van ^el- worm. De fcosten zijn bepaald op 1530,De raad stemde in met het voorstel van b en w om de gevraagde medewerking te verlenen. De vergoedin gen voor het kleuteronderwijs over 1966 werden vastgesteld. De vergoedingen voor het bijzonder gewoon lager on derwijs en het bijzonder voortgezet lager onderwijs werden opnieuw vastgesteld. Dit was reeds eerder gebeurd, maar na derhand was gebleken dat er een foutje in de becijfering was geslopen. De ge meenterekening over 1966 werd aange boden. Tijdens de rondvraag werd aan dacht gevraagd voor een aantal licht punten. De heer L. F. Anne vroeg aan dacht voor de riolering van Groenendijk, waarin vaak verstoDpingen voorkomen. Burgemeester Van Hootegem zei hierop dat er een behoorlijk bedrag was uitge trokken om deze riolering regelmatig schoon te maken. Een vrolijke noot. vormde de inleiding tot een vraag van de heer P. J. Joos over de vrij slechte toestand Walsoordseweg, waarvoor de verbete- ringsnlannen, zo bleek uit het antwoord van de burgemeester, evenwel reeds be- stekklaar zijn. .Ik liep laatst over de Walsoordseweg'. zo leidde de heer Joos z|jn vraag In, ,en toen werd ik door di verse mensen aangevallen....'. Burge meester Van Hootegem reageerde prompt: .Ik hoop niet dat ze u hebben verwond MIDDELBURG Bij de NV Vitrite fabriek te Middelburg is sprake van een lichte afvloeiing van personeel. Dit houdt verband met een iets te hoge per soneelsbezetting, Het gaat hier oni een twintigtal mensen. Dat heeft drs L. D. van der Werf, de hoofdingenieur-direc teur voor de arbeidsvoorziening meege deeld op de maandelijkse persconferen tie waarop de cijfers van het districts bureau voor de arbeidsvoorziening wor den bekend gemaakt. Een deel van het overlwdige personeel werkt alweer Ai ders. Het is de vraag of een ander deel van de voornamelijk oudpre personeels leden nog werk zal zoeken, zo dacht de lieer Van der Werf. omdat hier sprake is ran een uitstekende afvloeiingsregeling", de meest succesvolle die tot dusver hier heeft plaatsgevonden'. In het verslag van de ondernemings raad, gepubliceerd in het mededelingen blad voor het personeel, wordt gemeld dat dc produktiecapaciteit mede ten ge-1 volge van diverse verbeteringen nog lang niet ten volle kan worden benut. Hoe wel er minder medewerkers verkort werken is het noodzakelijk gebleken de vergunning voor de werktijdverkorting te laten verlengen. Dat is inmiddels ge beurd en wel tot 1 maart. Wegens ge brek aan opdrachten wordt de werktijd verkorting in de mechanischewerk- plaats zelfs versterkt toegepast. Com mercieel directeur K. G. J. van Benne- kom heeft tijdens de ondernemings- raadsvergadering van december nog meegedeeld dat voor dit jaar een om zet wordt verwacht die gelijk is aan het omzetpeil over 1966. Het was dinsdag de laatste persconfe rentie voor drs Van der Werf in Zeeland. Met ingang van 1 maart is hij zoals be kend benoemd tot hoofdingenieur-direc teur voor de arbeidsvoorziening in Fries land. de streek waar h|j oorspronkelijk vandaan komt. Met ingang van dezelfde datum neemt mr J. S. P. Rietema uit Arnhem de functie van drs Van der Werf over. n 1,.. 1 r-nn iden) 39.9: Johan Lind (Noorwegen) en DA VOS (ANP) WSImsws fSSS" I A V fsj£l Erik In l>avos een 500 meter genxb-n niet K Ver_ internationale deelname. Dc Westduit- Nederland40 8 22. Jan Bols vr Erliard Keller, die dit seizoen nog kerit ^eaer.anai wo. ,y zelden 1* verslagen, legde ook nu weer 3. 24. Peter Nottet Ne besla g op dc eerste plaats. Zijn tijd !*■-aeriarw j e een ov„r_ droeg 89.6 sec. Eygeni Grisjln ^nntng. voor de Noor Per Willy Gut met een tweede plaats In 39.7, de Kus- - n i not ere-i Kees slsche veteraan stelde hiermee toch zijn Afin entenri« 4 25 8 kandidatuur voor een medaille In Gre- tweede plaats bezette! noble. In totaal reden ach, manonder lln vS: seconden. Ard Schenk persoonlijk record met 0.1 sec K«*l {^at^^rde" erkerk kwam tot een tijd, die "ij p \vjnv rtiit*ormsen (Noorwegen) waarschijnlijk nooit voor mogelijk had 2 Kees Verkerk (Nederland) gehouden: 40.8 sec. Jan Bols egaliseer- pJtjS v er 1 nVvd 1 U26 de zijn persoonlijk record met 41.S sec. j Fred Anton Maiér (Noorwegen) I)e uitslag was: 28.4: 5 Magne Thomassen (Noorwe- 1. Erhard Keller (W. Did) 39 6 sec; g<m)«.29 9: 6. Ard Sriienk (Nederland) Eveeni Gristen i Rusland39.7: 3. 4 33.1; Jhrgen Traub W Did) 4.34.5. Boris Soejajew i Rusland). Roar Groen- 8. Nilsson (Zweden) L35.2; 9. haarar r iïzss tss Jumorenvoetbal Merkenkwestie' De uitslagen van de juniorencompetitie KNVB, afdeling Zeeland zijn Groep A II: Breskens A II—Middelburg ODfifClOSl S¥i/,-0: M,*UWe" A GRENOBLE (ANP) - He. pm.., riccJr, a v^ Wcmpldlnee A I—KaDeUe dat de skiwedstrijden van de Ölympi- A I l—2: SVD A I—I&abbendljke A I Winterspelen in Grenoble ni n- den doorgaan, is dinsdagavond tijden* Groep A VI: Temeuzen A I-Corn Boys «n langdurige verg^ering ym, het ln- A I 4—0; Terneuzen A H—Vogelwaar- ternationale Olympisch Comité, bezwo- •de AIO-6. ren. Groep B V: Kloetinge B I—Robur B I De vergadering ging uiteindelijk ak- 4—1; Goes B I—Wolphaartsdijk B I 10 koord met een voorstel van de voorzit- i I ter van de Internationale Ski Bood Groep B VHI: Rlilandla B II—Yerseke (FIS), de Zwitser Mare Hodler, dat de B I 38. merken en de firmanamen op de skilat- Groep B EX: Breskens B II—Sluis B I ten niet zoals eerder in de bedoe- 02. I ling lag onzichtbaar gemaakt behoe- Groep B XI: Renesse B I—DFS B I 10ven te worden. Hert is de deelnemer» 3; Zonnemaire B IZSC B I 41. in Grenoble echter streng verboden Groep B XII: Philippine B IBiervliet1 zich voor of na de wedstrijden met hun B I 04 ski's zo voor de televisiecamera's op te Groep B XIV: HW B I—Hulsterloo Bistellen, dat de merken en firmanamen 1 60. duidelijk te zien zijn. Iedere skiër, die Alle overige wedstrijden werden afge-1 zich hieraan toch bezondigt, zal onmid- last. I delltjk uit de strijd worden genomen. AUTRANS Ver boven Grenoble op het sterk geaccidenteerde terrein bij Autrans heeft de Italiaanse douanier Franco Nones woensdag een einde ge maakt aan de Skandinavisch-Russi- sche overheersing op een van de zwaarste skinummers, de 30 tan- cross country. De 27-jarige Italiaan zegevierde in de tijd van 1.35.38,2 en was daarmee ruim één minuut sneller dan de Noor Odd Martensen ,die op zijn beurt de Olympische kamploen- 1964, de Fin Eerö Maentyranta, ruim zeventien seconden achter zich liet. De overwinnftig van de kleine, slanke Italiaan was een volkomen verras sing. Niemand had met deze skiër ge rekend bij het opmaken van de kan sen. De Fin Maenyranta zou opnieuw Olympisch kampioen worden. Hij was met zijn 29 jaar nog jong genoeg om allen de baas te blijven. Maar het liep anders. Het parkoers was zwaarder dan vier jaar terug bij Innsbruck. Vooral de korte, soms sterk stijgende hellingen vergden het uiterste va.n do deelnemers. In de eindfase bleek No nes de meeste reserves te hebben ge kweekt, hij vergrootte zijn voorsprong gestadig en werd niet meer bedreigd. Hoe Odd Martensen, een sterke bos wachter uit Drammen, ook poogde op de laatste kilometers None* toch nog van de eerste plaat* te verdrij ven, ook zijn krachten schoten te kort om verder te reiken dan zilver. Uitslag: L Franco None» (It.) 1.35.38.2; 2. Odd Marttasen (Noorw) 1.36,38.9 3. Eero Maentyranta (Finl.) 1.36,55.3; 4. Wladlmir Woron- kow (Rusl.) 1.37,10.8; 5. Giullo de Florian (It.) 1.37,12.9; 6. Kalevi Lau- rila (Finl.); 7. Kalevi Oikaralnen (Fin!.): 8. Gunnar Larsen (Zweden). Kunstrijdster», bobber» en ijshockey- ploegen zltn woensdag ook in actie geweest. De Amerikaan Billy Kidd, de hoop van zijn land op een medaille in de alpine-nummers is bij het trai nen gevallen en heeft zijn enkel ver zwikt. Het la twijfelachtig of hij van daag In de afdaling kan meedingen. Woensdagavond komen vier van de Hshockeypioegen uit de A-categorle in actle, terwijl ood de 22 beman ningen van elf landen beginnen met het tweemansbobben. Een Olympische bestuurder zei over de overwinning van Nones: ,AJ» we op nog een paar van die verrassingen worden vergast, wacht ons een van de beste winterspelen sinds hiermee to '1924 werd begonnen'. Nones op weg naar de zege. Aanbesteding van ruilverkaveling te Koewacht GRENOBLE Bij een stralende zon zijn gistermorgen de Neder landse meisjes aan de training be gonnen. Op de foto bekijkt we reldkampioene Stien Kaiser nog even haar schaatsen voordat ze de eerste rondjes ging draaien. KUNSTR1JDEN GRENOBLE Na de eerste van de vijf verplichte figuren had de we reldkampioene Peggy Fleming een voorsprong van niet minder dan 12 punten op haar naaste concurrenten De Amerikaanse haalde voor de dub bele axel 166.4 punten tegen de Oost- duitse Gabriele Seyfert 154.0. De moeder van Peggy straalde van geluk over de onverwacht grote voor sprong van haar dochter, maar haar trainer de vroegere Europese kam pioen Oarlo Fassi. een Italiaan, was niet tevreden. Omdat zij te veel was uitgeweken. Mrs Fleming merkte op: ,ach hij is nooit tevreden, maar ik vind een voorsprong van 12 punten na het eerste figuur ongelooflijk. Het is twee keer zoveel als zi1 gewoonlijk aan het begin van een toernooi heeft'. Na twee figuren luidt de stand bij i de dames: 1. Peggy Fleming (V S) 373,4 pnt; 2. Gabriele Seyfert (O.-Dld) 343.0; 3. Beatrix Schuba (Oostenrijk) 340.7 4. Abertina Noyea (V S) 332,5; 5. Hana Maskova (Tsj.-Sl.) 329,4; 6. Sally Ann Stapleford (G-B) 317,3. ZEIST (ANP) Piet Keizer ontbrak; woensdag in Zeist b|j de eerste trai ning van het Nederlandse elftal teri voorbereiding op de landenwedstr|jd tegen België op 7 april. Bondscoach i George Kessler had woensdagmorgen een brief van Keizer ontvangen waar in deze meedeelde voorlopig liever niet meer geselecteerd te worden voor het Nederland» elftaJ. Bondscoach George Kessler was woens dagmorgen duidelijk teleurgesteld door het ontbreken van Keizer. De bondscoach vertelde: .Gezien de ont wikkeling van de persoonlijkheid van de spelers lijkt mij het uitkomen in het Nederlands elftal een pluspunt. Voetballers als Romeyn en Warnas hebben zich ook voor hun club gun stig ontwikkeld sinds hun selectie. ,Ik had een dergelijke beslissing van Kedzer in het geheel niet verwacht. Na overleg met het bondsbestuur was besloten, dat er geen enkel bezwaar meer bestond tegen het selectereD van de Ajacieden. Ik heb van tevoren; echter niet bij Ajax geïnformeerd of de spelers een selectie zouden aan vaarden. Pa» woensdagmorgen ont ving ik de brief, die Keizer dinsdag) had geschreven'. De psycholoog van! Ajax, dokter Zeven, heeft de KNVB' meegedeeld, dat het ook hem om psy chologische redenen, uitsluitend de persoon van Keizer betreffend, wen selijk leek hem voorlopig niet in de groep van 't Nederlands elftal op te nemen. Als motief werd genoemd de ontwikkeling in het najaar van 1967. Zoals bekend is Keizer toen tijden* de wedstrijd tegen Zuidslavië uit het veld gestuurd en daarna door de bond geschorst, wat hem mentaal geen goed had gedaan: ,Het lijkt mij niet', vervolgde de bondscoach desondanks, ,dat de beslissing van Keizer is inge geven als reactie, of wraak des noods, op de vorig jaar aan hem op gelegde straf. Wat mij betreft blijft een terugkeer van Keizer in de ploeg mogelijk, net zo goed als bijvoorbeeld van Muller, die ik van tevoren heb gezegd dat ik hem op dit moment niet zou kiezen. En ook waarom niet'. Ten aanzien van Piet de Zoete, die pa* dinsdag werd uitgenodigd, deetlde d# heer Kessler mee, dat hij na de hoofd blessure van de .ADO-speler eerst uit gebreid contact met diens club had willen opnemen voor hem te vragen naar Zeist te komen. Toen van de zijde van ADO geen enkel bezwaar bestond, is de invitatie gevolgd. De eerste bijeenkomst van de zestien overgebleven spelers in Zeist heeft zich 's morgens, de groep verzamelde om tien uur. voornamelijk binnens huis afgespeeld. Na een bespreking verdwenen de spelers naar de hal voor een oefenpartijtje, waar Cruyff niet aan meedeed. Cruyff had nog hinder van een blessure ln zijn z|j. die hij in de wedstrijd tegen Yolendam had opgelopen. ZUIDDOK PK Woensdagmiddag heeft de Koninklijke Nederlandse Heidemaat schappij namen* de plaatselijke com missie voor de ruilverkaveling Koewacht in café .Gemeentehuis' te Zuiddorpe ln het openbaar aanbesteed het verrichten van kaveUnrichtingswerkzaamhedeti in de complexen 16, 88, 84 en 85, met bijbe horende werken. De oppervlakte van het gebied is ongeveer 500 ha. De te ontgraven grond uit leidingen, sloten en af te graven hoogten en dergelijke is circa 126.000 ml Ongeveer 17 ha bovengrond zal moeten worden opgespit en teruggezet. Er wa ren in totaal 17 inschrijversC. J. van Wijk en zoon, Genderen 339.500, Aannemersbedrijf A. J. Suijkerbuljk NV, Hogerhetde 369.000.Firma Boot en Jonker, Haamstede ƒ396.900,Aanne mersbedrijf Ruijsscher en Zoon, Bier vliet 405.500,^Firma Jansen en de Vos, Waterlandkerkje 407.400.Jan de Oude aannemersbedrijf NV. Bier vliet 409.000,Firma Aarts en Uyt- dewllUgen, Steenbergen 418.800,M. P. Hol, Hulst 420.500—, Firma P. Mo- let en zoon. Hoofdplaat 421.000,S. Zijlstra NV. Andel ƒ433 000,—, Gebr. Van Gastel, Roosendaal 435.000,Fa. J. C. Vervloet, Oude-Tonge 436.000, Aannemersbedrijf A. van Iersel. Slee wijk 438.000.Aannemersbedrijf Schouwen-Duiveland, Zierikzee ƒ451.000' Aannemersbedrijf Zeeland NV. Middel burg 466.000,Firma Gebroeders A. en C. van Gastel, Huibergen 485.000. en Vissers en Zoon. Kerkdriel ƒ659.400. De raming was 398.900.De gunning is aangehouden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 11