PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Crisis door eis Vlaamse CVP'ers BELGISCHE REGERING STRANDT OP KWESTIE LEUVEN Hanoi zet de strijd in tanks in bij het noorden Hoechst start 1 mei produktie Roemeen reisde als verstekeling met DC-9 KLM BOEIING RAMDE KANTOOR, HANGAR EN VLIEGTUIG Vandaag in de krant... Oostenrijk schaft doodstraf af Bazookagranaat bij huisvuil Barre tocht Boekarest-Schiphol INBRAAK BIJ JUWELIER - 90 MILLE BUIT HERSTEL VAN BETREKKINGEN MET ATHENE IN OVERWEGING Pas op de plaats "S* MET 350 MAN PERSONEEL FABRIEK NU AL GELEIDELIJK OP TOEREN losLde In 1970 tweede fosforoven bij Hoechst NV 211e jaargang - no. 33 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSlNGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 8 februari 1968 Eerste goud in Crenoble Pagina 11 I r.d. 330B, adv. 3647/3(43). Middelt Adv. pHJa 33 cant par mm. Minimum I. 1 «.23. In..., n BRUSSEL (ANP) De Belgische christelijk-liberale regerings coalitie is gestruikeld over de kwestie-Leuven. Koning Boudewijn heeft woensdagmiddag het ontslag dat premier Vandenboeynants hem op het paleis van Laken kwam aanbieden, aanvaard en is on middellijk met de gebruikelijke politieke consultaties begonnen. De eerste-minister maakte woens dagmiddag om kwart over twee in het parlement het aftreden van de regering bekend, nadat acht Vlaamse ministers van de Christe lijke Volkspartij (CVP) op een be wogen kabinetsvergadering hun ontslag hadden ingediend. Zij de den dit omdat de meerderheid wei gerde in te stemmen met hun eis dat de regering zich zou uitspre ken voor overplaatsing van de Franstalige afdeling der Leuven se universiteit naar Wallonië. plaatsing van Leuven-Frans was Im mers niet alleen een kwestie van taal strijd, doch ook van geld. Wie echter met die realiteit rekening wilde houden, liep het gevaar voor zwakkeling of verrader te worden uitgemaakt. Hij voegde hieraan toe, dat het niet de eerste keer was dat een Belgi sche regering valt over een taal kwestie. en hij meende, dat het ook niet de laatste keer zou zijn. T aalbestand Premier Vandenboeynants verklaarde woensdagmiddag dat hij onder de hui dige omstandigheden niet aan deze Vlaamse eis had kunnen voldoen. De regeringspartijen hadden twee jaar ge leden bij de formatie zich zelf een taai bestand opgelegd voor de duur van de huidige parlementaire periode en m ten zich daaraan houden. Bitter merkte hij op dat in België nog steeds te veel Vlamingen en Walen alle gevoel voor verhoudingen dreigen te verliezen als taalkwesties aan de orde komen. Over- De val van de regering vormt de climax van een felle Vlaamse actie, die ruim drie weken geleden door studenten in Leuven werd begonnen. De directe aan leiding was de publikatie van een plan voor de verdere ontwikkeling en uit breiding van de Franse afdeling der ka tholieke universiteit, waaruit bleek dat men geen rekening had gehouden met de Vlaamse eis van een volledige over plaatsing van Leuven-Frans naar Wal lonië. De regering stelde zich aanvankelyk op het standpunt, dat de Belgische bis schoppen als .inrichtende macht' van de katholieke universiteit zelf een oplos sing voor dit netelige probleem moesten zoeken. Het episcopaat bleek het afge lopen weekeinde echter even verdeeld tussen Vlaams en Waals als de katho lieke regeringsparty, en gaf dit in een officiële bekendmaking ook toe. Daarop werd de zaak dinsdagmiddag op poli tiek niveau aan de orde gesteld met in- VANCOUVER (AFP, RTR) Op de Internationale luchthaven in Vancouver z(jn woensdag twee personen om het leven gekomen en veertien gewond toen een Boeing 707 van de .Canadian Paci fic Airlines' met, 52 passagiers en gen bemanningsleden aan boord nt landing doorschoot en een kantoorge bouw, een hangar en een vliegtuig ram de. Het toestel boorde zich tijdens dich te mist tot aan de vleugels in de hangar, die gedeclteiyk in brand vloog. Boeing kwam uit Honoloeloe. Een van de slachtoffers is een ben ningslid van het vliegtuig de Neder landse purser M. Verhoef uit Amster dam de andere ls een werknemer die zich in het gebouw bevond. Alle overige inzittenden konden het toestel verlaten voordat het in brand vloog. Van de gewonden zijn er zes naar een ziekenhuis gebracht. Behalve de ge bouwen zijn nog drie kleine vliegtuigen die voor de hangar stonden en een ge parkeerde auto beschadigd. Crisis DE BELGISCHE regering Is woensdag gestruikeld over de kwestie-Leuven. Do Vlaamse CVP- ministers wilden hun ontslag aan bieden omdat zp het niet eens waren met hun collega's. Daarop ging het hele kabinet heen. (pa gina 1). Economie wachten, betoogde drs De Schip per van het ETI op een conferen tie van de CBTB in Goes. (pag. 2) Pyromaan IN TERNEUZEN is waarschijn lijk een pyromaan aan het werk, zo is uit een onderzoek naar de oorzaak van de brand van maan dag in de oude binnenstad geble ken. (pagina 2). VANDENBOEYNANTS Climax (Zie slot pag. 4 kol. 1) WENEN (DPA) In Oostenryb heeft woensdag de nationale raad (tweede ka mer) met algemene stemmen een voor stel tot wijziging van de grondwet aan vaard waarbij de doodstraf en het stand recht worden afgeschaft. Reeds jaren is er in Oostenrijk geen doodvonnis meer geveld, maar deze straf kon in theorie nog worden gegeven Ingeval van zware politieke misdrijven. SASSENHEIM (ANP) Woensdag middag werd door een schooljongen uit een partij grof huisvuil, dat gereed stond opgehaald te worden een bazookagra naat weggehaald en meegenomen. Een voorbyganger die het gevaariyke pro jectiel herkende, verloste de jongen hier van en deponeerde het op het politiebu reau. SCHIPHOL (ANP) Met bevroren voeten is maandagmiddag even na vier uur een Roemeense mecanicien uit een DC-9 van de KLM op het platform van Schiphol verscFenen die zich gedurende de gehele reis had verscholen in de ruimte van het hogfdlandingsgestel. De man werd ter stond naar de medische dienft rant de KLM gebracht. Daar werd hij tevens aan een eerste verhoog door oe marechaussee onderworpen naar zijn beweegredenen. Hij was (fekomek met de DC-9 van vlucht 288 die om 11.20 uur woensdagochtend uit Br^karest was vertrokken en via Za greb en Dusseldorp naar Schiphol vloog. Eerst een half uur na aankomst kwam de man te voorschijn uit zijn be narde positie. Hoewel hij nog kon lopen, zij het zeer gebrekkig, bleek bij medisch onderzoek dat beide voeten waren bevroren. WONING TWEE UUR NA KOOP UITGEBRAND TUBBERGEN (ANP) De 26-jarige timmerman F. A. J. Westerink uit Aal- bergen (gem. Tubbergen) is er dins dagavond getuige van geweest, dat de woning, die hy twee uur tevoren had gekocht, tot de grond toe afbrandde. De rijkspolitie ziet geen reden om achter docht te koesteren. Volgende maand zou de heer Westerink trouwen en het huis betrekken. Hij kocht het dinsdagmiddag voor 27.000 en was zo verstandig het pand direct te verze keren. Men vermoedt, dat op de vlie ring kortsluiting ls ontstaan. De brand weer kon het nuis niet meer redden. De inboedel van de vorige eigenaars, de famlli» Lansink, ging geheel verloren. ZWARE AANVAL OP VOORPOST BREDA (ANP) Bij een Inbraak in een juwelierszaak in de binnenstad van Breda hebben dieven in de naeht van dinsdag op woensdag sieraden ter waar de van ongeveer 90.000 gulden gestolen. Ont1, reem.' werden onder meer oOO gou den ringen, 600 gouden horloges, 200 armbanden en nog een aantal kleinere sieraden. Cok werd nog ongeveer 200 gld uit de kassa gehaald. De eigenaar van de zaak was niet verze kerd. De beveiliging van het huis was tame lijk gebrekkig. De dieven zijn het pand binnengedrongen via de brandgangen achterliet huis. Nadat zij een rolgordijn hadden opgetrokken, boorden zij het slot uit de winkeldeur. De eigenaar ontdekte 's morgens de inbraak. De Bredase re cherche, die de zaak in onderzoek heeft en die ook Interpol heeft ingeschakeld, heeft in en rondom het huis enkele kleine sporen gevonden. SAIGON (RTR, AFP) De Noordvietnamezen hebben woensdag voor het eerst in de oorlog in Vietnam tanks ingezet. Van de negen tanks die een infanterie-aanval op Lang Vei een voorpost ten zuid westen van het bedreigde Khe Sanh in het noordwesten bij de gede militariseerde zone steunden werden er vyf vernietigd. het Noordvietnamese persbureau meld de dat Lang Vei in handen is van het .Zuidvietnamese bevrydingsfront'. Incident DE FRANSE regering heeft la ten weten het incident rond de rede van de Westduitse minister Brandt als gesloten te beschou wen (pagina 3). Metro MORGEN (vrijdag) opent prin ses Beatrix de Rotterdamse me tro. Amsterdam en Den Haag hebben plannen voor een gedeel telijke ondergrondse, (pagina 13). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 4 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 5 en 11 Sport: pagina's 9 en 11 Radio- en tv: pagina 7 Financieel nieuws: pagina 17 LANG VEI WEL OF NIET GEVALLEN? De bezetting van de post, 24 Amerikaan se .groene baretten* en 400 soldaten van Zuidvietnamese bergstammen, moest zich in bunkers terugtrekken. Hel was tegen de avond niet duidelijk of het kamp in handen van de aan valler was of dat de verdedigers stand hielden. Volgens Amerikaanse medede lingen houdt de bezetting stand, maar Lotionen In het kamp bevindt zich ook een .spookleger' van 500 man Laotiaanse troepen die eerder naar Lang Vel vlucht ten toen de Laotiaanse post Ban Hoeel Sane onder de voet werd gelopen. Een Amerikaanse woordvoerder zei .offi cieel weten we zelfs niet van hun be staan', maar In Vientiane (de hoofdstad van Laos) zei men dat de Laotianen tenminste één Noordvietnamese tank voor hun rekening-namen. De aanvallers maakten ook gebruik van vlammenwer pers. Waarnemers zien daarin een groter gevaar dan in tanks omdat men met een vlammenwerper in enkele seconde alle zuurstof aan een bunker onttrekt De Noordvietnamese aanval were voorafgegaan door een hevige artil leriebarrage vanuit Laos. De artil lerie beschoot ook de basis Khe Sanh waar 5000 Amerikaanse mari niers nu al enkele weken wachtten op het offensief van 20.000 Noord vietnamezen die in de omgeving zijn samengetrokken. Straatgevechten bied rond Lang-Vei. Lang Vei ligt niet ver van Khe Sanh, dat zes km oostelijker ligt. Minister Luns: in tweede kamer: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering over weegt binnenkort de Neder landse ambassadeur in Athene te machtigen de normale con tacten met de Griekse regering te hervatten. Minister Luns zei dit woensdagavond in de twee de kamer bij de behandeling van de begroting-1968 van bui tenlandse zaken. De Belgische regering, met wie in Bene- luxverband hierover ls overlegd, overweegt dezelfde stap te doen. Een aantal andere landen, waaronder de VS, Groot-Brlttannlë en Turkije, heb ben al de normale contacten hervat. Zorgelijk De situatie ln Griekenland blijft zorge lijk, aldus de minister. De staats rechtelijke verhoudingen blijven nog steeds onduidelijk. Nu de invloed van de koning ls weggevallen, rijst de vraag weak alternatief ln plaats van de huidige regering-Papadopoulos be staat. Tegen deze achtergrond moet volgens minister Luns de hervatting van de normale contacten van een aantal landen met de Griekse regering wor den gezien. BIJ de benoeming van een nieuwe am bassadeur zou een probleem kunnen rfjzen, merkte de heer Luns op, nl over de redactie van de geloofsbrie ven, die gewoonlijk aan net staats hoofd worden gericht. Hy deelde ln antwoord op een vraag van rar Van der Stoel (pvda) mee, dat Nederland heeft bepleit ln de NAVO het probleem-Griekenland principieel te bespreken. De minis ter voegde eraan toe dat in de NAVO geen programma voor defensiehulp aan Griekenland voor 1968 L ontwor pen. Nederland geeft geen medewerking aan defensiehulp aan dit land ln het ka der van de NAVO, zo verzekerde hij. De Verenigde Staten hebben hun wapenleveranties aan Griekenland grotendeels stopgezet. EEC Over de Britse kandidatuur voor de EEG zed minister Luns dat alles moet worden gedaan om toetreding van dit land tot de gemeenschap te ver- Zie slot pag. 4 kol. 6) In een uitgebreid artikel ln de PZC van gisteren is nog eens de gang van zaken uit- he\ eengezet rond het rapport van fëg de commissie Goes-Noard. In ^3 eerste instantie was deze kwestie aan de orde gesteld ln een raadsvergadering vorige maand, waarbij kritiek werd geuit aan het adres van b en w. Dit college zou in deze zaak de raad niet al te serieus hebben geno men. zo zou men de verwijten ongeveer kunnen vertalen. Zien we het goed, dan heeft deze aangelegenheid drie kanten. In de eerste plaats een formele kant, waarbij de relatie b en w enerzijds en de raad anderzijds, in het geding is. ver volgens een materiële kant, waarbij het er om gaat of een aanvankelijk gekozen oplossing wel de juiste was. Tenslotte een derde aspect, namelijk de verhou ding gemeentebestuur-burgerij. Wat de formele kant betreft: h«t komt ons voor dat de verwijten aan het adres van b en w gegrond zijn. Er ia op zeker moment in de raad van Goes maart vorig jaar een motie aangenomen, waarin het college werd verzocht de raad voorstellen te doen met betrekking tot de aanleg van een uit valsweg Beestenmarkt-Brouwersgang- WestwaL Wanneer men alles nog een» naloopt wat er sinds maart 1967 is ge beurd (en niet is gebeurd'), is de stel- Bng zeker te verdedigen, dat b en w de motie van de raad slechts schoorvoetend of misschien zelfs helemaal niet hebben uitgevoerd. Zo is pas ruim zes maanden later aan het ministerie van cultuur, re creatie en maatschappelijk werk toe stemming verzocht tot slopmg te mogen overgaan van enkele panden aan de Beestenmarkt. Deze sloping is namelijk nodig voor de (door de raad gewenste) doorbraak. Als er nu alleen maar sprake zou zijn geweest van deze vertraging, och, dan zou er wellicht geen reden zijn omstandig aandacht aan deze zaak te schenken. Maar er is meer en helaa» werken daarbij de feiten cumulerend. N.VIETNAM 'U.S.MARINE Cr'ai=E?'" fV^KHISANH - U.S. SPECIAL FORCESCAMP In de provinciale steden van Zuid-Viet nam namen de straatgevechten in he vigheid af. Het hoogtepunt van het Vietcongoffensief schijnt voorby en de (Zie slot pag. 4 kol. 3) S.VIETNAM ftantltjK y LISSEN GEN -OOST Een maand eerder dan de direc tie zich aanvankelijk had voor gesteld (op 1 mei aanstaande) zal de fosforfabriek van Hoeehst Vlissingen NV in volle produk tie kunnen komen. De com plexen gebouwen op ongeveer 15 hectares van het enkele jaren terug nog kale Sloegebied zullen dan voor rond 350 man perso neel een nieuwe werkkring zyn geworden. Op het ogenblik komt het produktieproces in de ver schillende nog losgekoppelde on derdelen van het chemische be- dryf stukje bij beetje op gang. Om het zover te brengen is er sinds de oprichting van Hoechst Vlissingen NV in juli 1966 dan ook heel wat werk verzet. Aarzelende contouren zijn in het wijde havengebied Vlissingen- Onst ln het voorbije jaar tot «en scherpe, voor Zeeland Indrukwek kende skyline van een modem fabriekscomplex geaccentueerd. De voorbijganger die het heeft zien groeien zal straks deze Hoechstnederzettingt ot leven zien komen. Over een paar weken zal een schoorsteen grote wolken be ginnen los te laten. Ter geruststelling: dat is stoom. De zogenaamde .zoutfabriek' komt dan heel geleidelijk op toeren. Het pro- dukt daaruit: natriumtripolyfosfaat. Evenals de beide andere produkten uit het Vlissingse bedrijf fosfor en fosforzuur voornamelijk be stemd voor de wasmiddelenindustrie. Om dat natriumtripolyfosfaat te produceren moeten de nat aange voerde grondstoffen fosforzuur en natronloog worden uitgedampt. Van daar die stoom... .Eigenlijk zijn we al van Januari af bezig stoom te maken', zegt dr ir J. Nijman, de man die met de leiding van de produktie is belast. .We nebben stoom nodig voor de aanloop naar de produktie, voor het testen van leidingen van apparatuur. Er moet nu beweging komen in de organisatie, die op papier is uitge zet. In de komende maanden zullen we moeten bewijzen dat het alle maal klopt. En bij dat .allemaal' is de chemicus en de kantinebaas be trokken, de personeelschef en ploe gendienstleider. Het is een span nende periode. Ieder Instrument, ie dere leiding moet worden afgetest, op zijn veiligheidsvoorschriften wor den nagetrokken'. Die zoutfabriek is het eerste pro- duköe-element, dat gaat draaien. Op 1 maart moet het niet alleen tech nisch, maar ook chemisch zover zijn. Maar zoals gezegd, ze zal aanvanke lijk ontkoppeld van de andere pro- duktle-eenheden natriumtripolyfos faat leveren. En dat betekent: de grondstof fosforzuur komt de eerste tijd nog niet uit de eigen koker, maar uit die van de zusterfabriek Knapsack AG bij Keulen. Wanneer we dat zo losjesweg vast stellen dient zich meteen het pro bleem van de aanvoer van grondstof fen en de afvoer van het (half)- gerede produkt aan. Belangrijk facet ln de bouwerij bij Hoeehst tijdens de afgelopen maanden is dan ook geweest de aanleg van een loskade van 196 meter lengte, geschikt voor de ontvangst van kustvaarders. Op 1 maart verwacht HoechstVlissin gen in het zijkanaal het eerste schip aan de meerpaal. De kade zelf ia wat zijn voorlopige afmetingen betreft zo goed als klaar. Rijkswaterstaat heeft baggermachi nes Ingezet om de havenarm voor de kade op een diepte van 9 meter NAP te brengen. Op zijn eigen kade bouwt Hoechst een kangoeroe-» kraan van forse afmetingen om de schepen te kunnen lossen. Precies op tijd zal dit stuk gereedschap niet kunnen functioneren. Voorlopig zal men zich nog met een drijvendd kraan moeten behelpen. Een paar cijfers om een idee te ge ven van het belang van deze kraan. Hoechst heeft voor de toekomstige produktie in het Sloegebied in eerste instantie per jaar 240.000 ton fos faaterts nodig. 40.000 ton cokes, 80.000 ton grint en 10.000 ton klei- pap. In bulkcarriers van 36.000 ton inhoud komen die grondstoffen van Florida naar Rotterdam, waar het overslagbedrijf van Swarttouw de ladingen in binnenschepen van hoog uit 2.000 ton zet. Aldus arriveert de voorraad grondstoffen in Vlissingen- Oost. De kade zal straks wel voort durend bezet zijn. Maar wil het ha venschap Vlissingen in het Sloege bied op den duur zeeschepen ontvan gen en mogelijkheden scheppen voor een eigen overslagbedrijf dan zal er toch meer verzet moeten worden. ,Voor een overslagbedrijf is wel een aanvoer van 1 miljoen ton per jaar nodig*, denkt de heer Nijman even hardop. .Onder leiding van het ha- (Zie slot pag. 2 kol. 3) YLISSINGEN-OOST Enkele maanden na de start van de pro duktie by Hoechst Vlissingen zal de uitbreiding van het bedrijf zich al aandienen. Het is nameiyk de bedoeling dat in augustus een be gin wordt gemaakt met de bouw van een tweede fosforoven. De ac commodatie is daarop eigenlyk nu al gericht. Die tweede oven moet over twee jaar, in de loop van 1970, in funetie komen. In de af gelopen 2 jaar heeft het Duitse concern Farbwerke Hoechst AG voor een bedrag van ongeveer 100 miljoen in het Sloegebied geïnvesteerd. Van de 65 hectare industrieterrein, die het bedrijf heeft gekocht, ls het eerste fos- forblok van 6 hectare in gebruik, het energiehlok voor de helft (3 hectare). Met kade, kantoor, kan tine en verdere accommodatie mee ls zo'n 15 hectare benut. Op de duur zal er in het Sloegebied een universeel chemisch bedrijf komen, heeft Hoeehst aangekon digd. .We zullen met ongeveer f 50 miljoen per jaar hlKven door- Investeren', zegt dr Ir J. Nyman. Een tweede feit 1» nameQijk, dat na maart van het vorig jaar b en w een commissie benoemden die een deskundig rapport moet uitbrengen over de verkeersstructuur in Goes. Deze commissie kén zich nu óók bezighouden met de door de raad gewenste door braak. Uit allerlei uitlatingen van b en w mag men zelfs afleiden, dat het col lege het niet uitgesloten acht dat de ver- keerscommissie wel eens tot een ander Inzicht zou komen dan de raad ln zijn motie van vorig jaar maart. Maar waar om de raad dan niet onmiddellijk gezegd, dat men alsnog een tec&nisch advies wenste ln te winnen om daarna op grond van deze overweging de raad tevens te verzoeken de uitvoering van de motie nog even te mogen aanhouden. Hoe men het namelijk ook voorstelt, er is een niet weg te redeneren feit dat de raad een motie had aangenomen. En een dergelijk besluit kan een college zo maar niet ne geren. Men kan nochtans vaststellen, a. dat b en w met grote vertraging die formaliteiten hebben vervuld (vergunning tot slopendie mede nodig waren ter uit voering van de raadsmotie; b. dat er hunnerzijds gezinspeeld wordt op de mo gelijkheid dat een verkeerscommissie alsnog advies over deze zaak uitbrengt. Ten aanzien van punt a. heeft de bur- meester opgemerkt, dat het college ieft erkend dat er te traag is gerea- serd. Er wordt nu nagegaan hoe dat gekomen. Maar zelfs wanneer deze opmerking mag worden opgevat als een royale schuldbekentenis, dan is daarmee niet ongedaan gemaakt dat de raad slordig is behandeld. Vorige maand heeft men ln de Goese raad het college verweten dat het de raad .onelegant' heeft behandeld. Dat is héél elegant ge zegd. Er komt bij dit alles nog een derde feit: b en w hebben van meet af aan de door de raad gewenste door braak niet nodig gevonden. Zet men nu alles onder elkaar wachten met vra gen om sloopvergunning, alsnog rekenen op een advies van een technische com missie, een andere mening toegedaan zijn dan de raad dan ontstaat een be paald beeld, dat de ontstemming van sommige raadsleden volkomen begrij pelijk maakt. Br is nu de indruk ge wekt, dat het college het afgelopen jaar naar middelen heeft gezocht om toch maar zijn eigen opvattingen er door te krijgen. Aldus handelend hebben b en w Iets weg van die befaamde patiënt, dis van zijn arts geen alcohol meer mag gebruiken en daarom voortdurend van arts verandert totdat hij er eindelijk een heeft gevonden, die hem ondanks zijn kwaal alcoholgebruik toestaat. Het col lege althans die indruk is ontstaan zit blijkbaar te hopen dat de verkeers commissie alsnog za! zeggen: .Door braak? Helemaal ongewenst!'. Tegen deze achtergrond lijkt ons de materiële kant van deze kwestie (.heeft de raad een juist besluit genomen en moet dl» doorbraak er wel komen?') van secun daire aard. De formele kant gaat veel dieper: er was een raadsuitspraak, dl» vervolgens beleidsgevolgen behoorde t« krijgen, uiteindelijk in de vorm van een bestemmingsplan. Tussen die uitspraak van maart en dat plan doen zich benen- dien nog vele mogelijkheden voor d» aanvankelijke mening van de raad op nieuw te toetsen. Zolang echter de be wuste motie van kracht blijft behoren b en w er voor te zorgen dat zij snel en efficiënt wordt uitgevoerd. Ons laatste punt: de verhouding ge meentebestuur-burgerij. Het is naar onze mening in dit verband goed er aan te herinneren, dat de hier aan de orde zijnde discussie op gang is ge bracht door een rapport van de com missie Goes-Noord. Dit rapport was sa mengesteld door deskundigen, al worden zij kenneiyk ten gemeentehuize nu niet meer als zodanig beschouwd. Die rap portage was mede een gevolg van een initiatief van mensen, die zich ongerust maakten over de toekomst van een deel van hun stad. Terecht ongerust, want Goes-Noord ziet er hier en daar uit als een trieste puinhoop. De raad heeft ver volgens dit initiatief van de commissie uitmuntend opgevangen, heeft het rap port behandeld en is daarbij tot een be sluit de motie gekomen. Maar ver der houdt het op. Merkwaardig. In een periode, waarin iedereen de mond vol heeft over de noodzakelijkheid goede contacten te laten bestaar. tussen be stuur en bestuurden heeft het gemeente bestuur van Goes het zijne er toe bij gedragen dat een aanvankelijk goed contact een flinke kortsluiting heeft op geleverd. Op 19 januari van het vorig jaar hebben wy naar aanleiding van het rapport in deze kolom geschreven: JDe volgende stap behoort in het stadhuis te worden gezet'. Na een jaar moeten we helaas concluderen: het is een flinke pas op de plaats geworden. Om tenslotte nog eens de beminnelijke woordkeus van de raad te gebruiken'alles bijeen weinig elegant Men zegt het In Goes graag vriendelijk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 1