Centraal Beheer naar Apeldoorn beneluxprogram voor samenwerking in eeg Stormvloedalarm Noordduitse kust Alle vakbondsleden eigen girorekening Kortchnoi hield score 100 procent AKKOORD OVER ZES PUNTEN Meer vakkrachten bij het lo Jaren dertig: sombere ellendige jaren VREDESPLAN VAN GROEP VIETNAMEZEN Klaas Poortvliet won cross van vv Arnemuiden Bij verhuizing 600 personeelsleden betrokken Volleybalcompetitie Walcheren Om via giro bij vakbondsbanken te sparen HOOGOVENTOERNOOI dinsdag ia JANUARI 19Ó8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 CONTACT MET GROOT-BRITTANNIË ZAL WORDEN GEHANDHAAFD BRUSSEL (ANP) De ministers van buitenlandse zaken van Be nelux hebben maandag in Brussel overeenstemming bereikt over een algemeen .politiek program van zes punten, dat zal worden voorge legd aan de andere landen van de Europese gemeenschap en de lan den die toetreding tot de gemeenschap hebben gevraagd. De basisgedachte van dit Benelux-akkoord is, dat men binnen de zes verder zal werken op alle punten die onder de verdragen vallen, doch dat men zich vrijheid van handelen, in het bijzonder met Groot-Brit- tannië, voorbehoudt voor alle andere gebieden. Aan het Benelux-o verleg, op de buiten- nlaata Hertoginnedal bij Brussel, werd baandag deelgenomen door minister Lima staatssecretaris De Koster, de Belgische ministers Harmei en Van Eugmden en de Luxemburgse minister fireeoire. Minister Luns verklaarde na ülolp ervan zeer verheugd te zijn over het feit. dat de Benelux-landen op een aantal essentiële punten een gezamenlijk «Landpunt hadden kunnen formuleren. Het program van zes punten, dat maan- datr ln de loop van de avond door de meegekomen hoge ambtenaren op papier zou worden gezet, verklaart: De Bemefuxlanden blijven voorstan der van de verdere interne ontwikke ling van de Europese gemeenschap van de zes én uitbreiding ervan met andere landen. Zi1 zullen geen beslissingen nemen die ingaan tegen de Europese verdragen. Zii'ztjn vastbesloten contact met de kandidaat-leden (Groot-Brittannië. Ierland. Denemarken en Noorwegen) te blijven onderhouden teneinde de door hen gewenste uitbreiding van de gemeenschap zoveel mogelijk te be vorderen. Zii zullen hun inspanningen voortzet ten op alle gebieden die direct of In direct onder de Europese verdragen vallen, doch voor alle overige gebie den achtte ze contact met alle andere belanghebbende Europese landen no dig. DEN HAAG (ANP) Het aantal vak onderwijzers by alle schooltypen van het lager onderwijs is toegenomen in de pe riode van 1947 tot en met 1964. B|1 het buitengewoon lager onderwijs (blo) was het aantal vakonderwijzers ln 1964 ongeveer vier keer zo groot als in 1950, terwijl het aantal leerlingen ln dezelfde periode bijna verdubbelde. Bij de andere schooltypen gewoon lager onderwijs (glo), voortgezet gewoon la zer onderwijs (vglo) en het uitgebreid lager onderwijs (ulo) groeide het santa! vakonderwijzers iets sterker dan het aantal leerlingen. Dit blijkt uit mededelingen van de af deling culturele statistieken van het cen traal bureau voor de statistiek. Onder rakonderwijzers worden verstaan wie uitsluitend zijn belast met het geven van onderwijs in een of meer vakken als flcn&melMke oefening, handwerken, huis houdkunde, handenarbeid, muziek en zang, sprcekonderwijs en tekenen. Zonder dubbeltellingen waren in 1964 ln totaal 6.743 personen, van wie 2.935 mannen, als vakonderwijzer by het lager __jwerkzaam. Van de mannen 'eer de helft in 1964 het vale Deze punten werden door minister Har mei van een blocnote voorgelezen op een persconferentie aan 't einde van de ver gadering, als ze formeel in een docu ment zijn vastgelegd, zullen ze naar de regeringen van de andere EEG-Ianden en de kandidaat-leden worden gezonden. Het was maandag overigens niet duide lijk, of de Benelux alleen maar overleg van de ,vijf' hierover voorziet of overleg van de ,zes' inclusief Frankrijk. De ,vijf' zullen vermoedelijk aan het de van de maand, als de ministers van buitenlandse zaken weer in Brussel zijn voor de ministerraad van de Westeuro- pese Unie, besprekingen over deze ver klaring van Hertogïnnedal beginnen. Minister 'Luns gaf maandag te verstaan, dat de overeenstemming tussen de drie Benelux-landen ze groot is, dat zij als Duitsland en Italië niet zouden wil len meewerken eventueel met zijn drieën op de hier aangegeven weg zou den kunnen voortgaan. Op een vraag of de Benelux dacht aar nieuwe Europese Instellingen voor de samenwerking op de gebieden die niet onder de Europese verdragen vallen, antwoordde minister Harmei dat niet per sé een ,lnstiturionaUstische ping' te vervullen had. De vorm van het contact tussen de vyf en de kandidaat leden zou onderwerp van nader overleg moeten zijn. S.SÜ'. i de i wan 78 procent hanav B(jna veertig procent van de vakonder wijzers geeft bij het lager onderwys minder dan tien wekelijkse lessen. Der tig procent vervult met 25 of meer we- kolijkse lessen een volledige dagtaak bij het lager onderwijs. Bij het gehele lager onderwijs is 42 procent van de manne lijke vakonderwijzers jonger dan 35 jaar, bij de vrouweiyke Is dit percentage 31. Op het gebied van de buitenlandse politiek zullen de Beneluxlanden hun consultaties verdiepen en proberen uit te breiden tot andere landen, ook buiten de Europese gemeenschap. Hierbij zou men een lijst kunnen op stellen van onderwerpen, waarover nationaal alleen beslissingen geno men zouden kunnen worden na over leg met de partners. Met Groot-Brittannië, Ierland, Noor wegen en Denemarken zullen de no dige contacten worden onderhouden om de best mogelijke betrekkingen te handhaven en het ontstaan va- een kloof met de zes te voorkomen. Blocnote Joan Haanappel weer voor ïVs jaar op het ijs (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Joan Haanappel (27) blyft de eerste jaren schaatsen. Met de Amerikaanse jjsrevue .Holiday on iee' hee.ft zij een contract gesloten voor 2 /2 jaar. Haar verbintenis met de TROS, die tot juli loopt, zal zij nog kunnen nako- Haar huwelijk met de Amsterdam se uitgever Jean-Jacques van Belle, dat -ankelijk ln december zou worden voltrokken, doch werd uitgesteld, gaat niet door. Joan Haanappel, die zes maanden gele den een streep zette onder haar carrière als kunstrijdster bij de Weense IJsrevue, werd begin december door .Holiday on ice' aangezocht enige weken te willen invallen voor Sjoukje Dykstra, die suk kelde met een knieblessure. Tot het einde van dit seizoen (juli) blijft Joan Haanappel verbonden aan de- evue van .Holiday on ice' als inval ster voor de vrouwelijke solisten. Daar na zal worden beslist welke vaste rol zy krijgt te vervullen in een van de vijf revues van .Holiday on ice'. Door de directie wordt zy elke maand in de gelegenheid gesteld haar verblnte- met de TROS (tot juni) na te komen. Volgens haar ouders in Den Haag heeft het niet doorgaan van haar huwelijk niets te maken met het heroptreden van Joan Haanappel in een ijsrevue: ,Er wa- enkele problemen rond het huweiyk. Die heeft Joan zelf opgelost. Dat is trouwens ook haar zaak. Met schaatsen komt zq gauw genoeg over alles heen'. Onder het opschrift .Misleidende voorstelling van zaken', protesteerde de heer J. K. Mesu uit Nieuw- en Slnt-Joosland ln de PZC van 29 de cember jl tegen enige uitlatingen van Ed. Hoornik in een televisieforum. De heer Mesu meende'de Nederland se samenleving van de jaren dertig te moeten verdedigen, ten onrechte naar mijn mening. Ik geloof, dat Ed. Hoornik, als hij zegt dat hy (ik citeer de heer Mesui .Nederland van de crisisjaren met z'n muiterij op .De Zeven Provinciën', z'n stempelaars, de maatregelen tegen de Duitse politieke vluchtelingen enz dit alles overgoten met een Co- lljnlaans sausje, bëzwaariyk een fat soenlijke gemeenschap kon noemen', het Juist ziet. Hy had nóg wel een paar dingen kunnen noemen. Het wa ren zeer sombere, ellendige jaren. De visie van de heer Mesu op de ge beurtenissen op en rondom .De Ze ven Provinciën' is zeer eenzydig en daarom onjuist. De heer Mesu eindigt aldus: .De SDAP kwam met het plan van de ar beid dat niet uitvoerbiaar bleek, en dat volgens deskundigen nogal veel overeenkomst vertoonde met het Duitse arbeidspian, waarmee Hitler zijn werkloosheidsprobleem oploste, hetgeen achteraf bleek een voorbe reiding tot de tweede wereldoorlog te zijn geweest'. Deze voorstelling van zaken is erger dan misleidend De verwijzing in deze passage naar Hitler-Duitsland slaat nergens op Het plan van de ar beid sloot aan by de nieuwste opvat tingen In de economie van die tijd, met name die van de Engelse eco noom J. M Kevnes. bij de ideeën van de Belg Hendrik de Man, by de prak tische voorbeelden die werden gege ven door de regeringen van de Scan dinavische landen en by de oolitiek van de Amerikaanse president, F. D Roosevelt. Dit plan omvatte een programma van strijd tegen de werkloosheid en vóór het behoud van de democratie. Medewerkers waren mensen ils Vos. Tinbergen, Klcerekoper. Van de Woestilne, Drees, Vorrink. Het bleek niet uitvoerbaar? Inderdaad, het kostte te veel geld naar de mening van de rechtse meerderheid in onze volksvertegenwoordiging, die voor Anoniem uit angst voor represailles NEW YORK, SAIGON, (AP, AFP RTR) Een groep Zuid Vietna mese professoren, juristen en an dere intellectuelen heeft anoniem een nieuw voorstel gedaan om een einde aan de oorlog te maken, al dus de New York Times maandag in een telegram uit Saigon. In het voorstel werd gezegd ,dat onder handelingen voor het vinden van een politieke oplossing' de enig doenlijke manier zijn om een einde aan de oorlog te maken. De geallieerden .hebben niet het vermogen' het Nationale Bevrij dingsfront te vernietigen en de Vietcong heeft niet genoeg kracht om een mili taire overwinning te behalen', aldus de Times. De correspondent van het blad, Charles Mohr schreef: ,het meest omstreden deel van het voorstel dringt er by de Zuld- Vietnamese regering op aan het Be- vrijdingsfront te erkennen en het front toe te staan een deel van het land te be sturen in de periode tussen een wapen stilstand en een algemene verkiezing'. Thieu President Ngoejen Van Thieu van Zuid- Vietnam heeft maandag gezegd dal Zuid-Vletnam de centrale rol dient te spelen by het zoeken naar vrede en daarmee op indirecte wijze de Ameri kaanse pogingen in die richting veroor deelt. In een toespraak tot hoofdredac teuren vroeg hij voorts ,om .zwaardere druk' op Noord-Vietnam als de huidige pogingen tot vrede zouden falen. De Zuidvietnamese president schijnt het voorts niet eens te zijn met de resulta ten van de Amerikaans-Cambodjaanse besprekingen in Pnompenh vorige week Hy zei dat zijn strijdkrachten zich het volledige recht voorbehouden de Viet cong tot over de grenzen te achtervol gen. Hulp ,Dit is ons land', aldus de Zuidvietname se president, .bevriende landen die Zuid- Vfetnnm te hulp kwamen, deden dat uit overwegingen van gemeenschappelijke veiligheid met het oog op communis tische expansie'. President Ngoejen Van Thieu zei voorts dat zi|n regering nooit meer een wapen stilstand ral verlengen. WFN STRAF VOOR .HOEPLA'-MILITAIREN DEN HAAG (AXPi Het is niet waa dat een of meer militairen, die hebben meegewerkt aan hef VPRO-felevisie- progrnmma .Hoepla', daarvoor rijn ge straft. Dit heeft minister IV. der Toom meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van het tweede-kamerlid drs J. van den Doel (pvda). De minister vnr> eultuur, recreatie Slot van pag. 1 vermoedelijk verdronken. In Esbjerg werden 20 kinderen gewond toen het dak van een school afwoei. Smit en Co s Internationale Sleepdienst voeren eveneens ter assistentie uit. Del .Seaquest" hoeft dertig nieter lange po ten die echter niet op de bodem rusten1 bq het boren in diepe zeegedeelten. q0|< landen aan de Middellandse Zee Midden-Oosten Op de Noordzee kwamen ook verschei dene schepen in moeilijkheden Een hef- schroefvliegtutg slaagde erin alle 6 be manningsleden van het Deense kust vaartuig .Susanna Jors', 100 km ten westen van Esbjerg, te redden. Een an der hef schroef'vliegtuig redde de beman ning van de kotter .Adonis', ter hoogte van het eiland Amrum. Ook de Westduitse kustvaarder .Lucie Vullmer' verzocht om hulp nadat het vaartuig slagzij maakte ten noorden van Borkum. Enkele mijlen uit de kust van het Deense eiland Falster, bi de Meek- lenburger Bocht, liep het Zweedse schip .S Antonio' een gebroken roer op. hebben van buitengewone werkomstan digheden te lyden. Zowel In Israël ais Jordanië werd het verkeer door hevige sneeuwval ontwricht. Zelfs ln de Negev- woestijn viel sneeuw. In Libië sneeuwde het ook. In de haven van Tripoll zonken by stormweer drie dryvende dokken. Schotland Schotland heeft maandag erg gele den van stormweer. Minstens 18 men sen hebben er het leven door verloren. Een echtpaar in Edinburgh bijvoor beeld werd in bed gedood door neer stortend puin. In Glasgow waaiden stukken van schoorstenen en daken af. De elektrische stroom viel uit en wegen werden door omgewaaide bo men versperd. Op de rivier De Clyde werden drie man vermist aan boord van een baggermachine nadat deze Overstromingen Het westen van Engeland en Wales worden door overstormingen geteisterd als gevolg van de snel ingevallen dool, waardoor rivieren buiten hun oevers traden. In Neder-Saksen helpen Britse troepen by de evacuatie van mensen, die NOORDZEE Bet Britse boor eiland ,Seaquesf, is op drift ge raakt. Gewoonlijk schommelt het aantal bemanningsleden van een booreiland tussen de 60 en 80. VERHUIZING VANUIT AMSTERDAM (Van onze speciale verslaggever) De coöperatieve vereniging .Cen traal Beheer', die bestaat uit een aantal verrekeningsbedryven, gaat Amsterdam verlaten en zal zich vestigen in Apeldoorn. De onge veer 600 personeelsleden van Cen traal Beheer, dat thans als onder huurder enkele etages bewoont van het GAK-gebouw aan het Bos en Lommerplantsoen te Amster dam, zijn maandagmorgen van het besluit op de hoogte gesteld. Het ligt in de bedoeling in het centrum van Apeldoorn een nieuw hoofd kantoor te bouwen, dat plaats zal bieden aan 750 werknemers. Ver wacht wordt dat dit nieuwe ge bouw over vijf jaar gereed zal zijn. Op een persconferentie werd een aan tal factoren genoemd, die tot het ver- plaatsingsbesluit hebben geleld. In de eerste plaats werd gewezen op de structurele tekorten op de arbeids markt in Amsterdam. Ten tweede werd genoemd de moeilijke hulsves ting van de aangetrokken werkne mers in de hoofdstad en ten derde meent de leiding van Centraal Be heer, dat het vestigingsklimaat te Amsterdam te wensen overlaat Aan het besluit tot verplaatsing is c onderzoek voorafgegaan door het Ne derlands economische instituut te Rot terdam naar een toekomstige vestigings plaats voor Centraal Beheer. Op de re sultaten van dit onderzoek, dat ln ap~' 1967 werd voltooid, steunt mede de l slissing om het bedrijf naar Apeldoorn te verplaatsen. De gemeenten Nymegen en Enschede namen in het rapport van het NEI respectieveiyk de eerste en de tweede plaats in, maar de leiding van Centraal Beheer vond deze plaatsen te excentrisch gelegen. Apeldoorn werd te zamen met énkele andere gemeenten op de derde plaats door het rapport van het NEI aanbevolen. Regelingen De directie van Centraal Beheer heeft een uitgebreid pakket van verplaat singsregelingen voor het personeel tot stand gebracht, waarover met de In ziekenhuis Vader gaf zijn zieke kinderen slaaptabletten Bjj het zoeken naar woonruimte te Apel doorn zal alle steun worden verleend. Voor de inrichting van de woning wordt ruime toelage verstrekt. Eón speciale afvloeiingsregeling Is ge troffen voor oudere werknemers van 60 aar en ouder, die liever niet met de verhuizing mee gaan. Ook is er een re geling voor schoolgaande kinderen, ter- wyl voorts eventuele huurverschillen tussen de woning in Amsterdam en die te Apeldoorn gedurende drie jaar zullen worden overbrug. De opzet is, at iedere werknemer mee mag. Drs J. G. Gerritsen, een der directeuren van Öentraal beheer, verklaarde, dat de vereniging altijd prettige banden heeft gehad mét het GAK. Beide instellingen zyn echter gegroeid en als er dan ge zocht moet worden naar meer ruimte, komt de vraag op of Je niet ln een eigen huls zou gaan. Ten aanzien van de woonruimte bestaan evenwel problemen ln Apeldoorn. Daar het zaterdag weer een verplichte rustdag betekende voor de spelers van Arnemuiden, maakte de v.v. Arnemui den gebruik van deze gelegenheid om haar jaarlijkse cross door de duinen en over het strand van Westduin te Koudekerke te houden. Klaas Poortvliet werd winnaar. Een felle koude wind en een hesneeuwd terrein bezorgde de deelnemers een ideaal deeor voor een cross. De deel name was groot. Alle lopers vertrok ken met een tussentijd van 1 minuut. Na een spannende race kwam de vol gende uitslag uit de bus (eerste 10): 1 Klaas Poortvliet 11 minuten en 25 seconden. 2 B. Meulmeester op 39 se conden. 3 Cees Schroevers op 41 sec.. 4 en 5 B. van de Kettert! en Karei v. de Grutter op 59 sec., 6 Cor de Ridder op 1 minuut en 2 sec., 7 Jo de Nooyer op 1 min. en 3 sec., 8 Henk Janse op door overstromingen worden bedreigd.' 1 min. en 20 sec., 9 Wim Schuit op Ten zuiden van Esbjerg is een brug inge- 1 min. en 35 sec., 10 Jac. Meerman op 1 min. en 40 sec. Ook de A-junioren waren van de par tij. Na een spannende stryd kwam de lgende uitslag uit de bus: Jan de Nootjer, 12 minuten en 40 seconden, 2 Klaas van Be'.zen op 24 3 Cees Schuit on 1 min. en 25 4 Pauw van de Ketterij op 1 min. en 50 sec., 5 Jaap de Ridder op 2 min. en 37 sec. De uitslagen van de volelybalwedstrijden gespeeld voor de competitie van de af deling Walcheren zijn: dames: Egaspo- MVC 2-2, Marathon 3-Egaspo 0-3, MVC -Marathon 2 3-0, EWC 3-Matador 2 en: Matador vet-Marathon 2 3-0. •athon 1-Matador 3 3-0, Zuidwesters arathon 2 3-0, Matador 2-EWC PLAN VAN VAKBEWEGING maatsehapnelijk werk. mej. dr M M. Klompé. tot wie de tweede vraag DEN HAAG, (ANP)De 41-Jarige in- van de heer Van den Doei gericht was, valide koopman A. R. H. uit Den Haag deelt mee van mening te zijn dat de is door de politie aangehouden, verdacht vrijheid van de omroeporganisaties voor van poging tot zware mishandeling van1 wat betreft de keuze en de inhoud van zijn twee zieke kinderen door hen Inl de programma's in beginsel de verant- ziekenhuizen slaaptabletten te geven. I woordelijkheid van andere instanties ge- De man ontkent de bedoeling te hebben heel onverlet laat. Over de wenselijkheid gehad zijn kinderen voor het leven of van bedoeld onderzoek en bestraffing de gezondheid schadelijke stoffen toe kan derhalve slechts beslist worden op te dienen. grond van laatstbedoelde verantwoorde- De man, die donderdag werd gearre- MB groot deel bestond uit christen- Hfkheld. waarbij de eigen verantwoorde- steerd. had zijn echtgenote niet verteld ™w"tionnlren. ïykheld der omroeporganisaties buiten van de slaaptabletten. Het verhoor 'beschouwing blijft. I duurde maanda UTRECHT (ANP) De spaar banken van de drie vakcentrales zijn, volgens het orgaan van het Nederlands Katholiek Vakverbond ,Ruim Zicht', van plan om rente- gevende spaarregelingen te kop pelen aan de postgirorekeningen. Men overweegt een grootscheepse ac tie te ondernemen, die ertoe moet lei den dat alle vakbondsleden de be schikking zullen krygen over eer gen postgirorekening. Dit zou onder meer enorme besparingen opleveren by de contributie-inning van de vak beweging, waarvan de kosten op dit moment al ettelijke miljoenen bedra gen. Daarnaast kan de renterekening door zijn nauwe binding met de girorekening volgens .Ruim Zicht' een sterke impuls zijn voor de opvoering van de particu liere besparingen. De plannen verkeren in een vergevor derd stadium, overleg met de post cheque- en girodienst is al gestart. De belangstelling van de vakbeweging voor de nieuwe giroservice wordt mede be ïnvloed door de sterke toename van uitbetalen van lonen en salarissen per giro. Zij is van mening dat samenwer king van de postcheque- en girodienst en de vakbondsspaarbanken wat .Ruim Zicht' noemt ongewenste bindingen van bank en bedryf in de loon- en "salaris betaling kan tegengaan. een aantrekkelijk alternatief achter de hand zou de vakbeweging hier een einde aan kunnen maken. Overi gens blijft de werknemer uiteraard geheel vrij om een bankgirorekening te openen en bij de bank van zijn keuze te sparen. De directie van de postcheque- en giro dienst zou het volgens .Ruim Zicht' harte toejuichen, wanneer naast de rijks postspaarbank ook andere niet-commer- ciële banken bereid zouden zijn rente- gevende rekeningen te koppelen aan de postgirorekeningen. Het maken van winst wordt niet beoogd. Commercie Middelburg A. J. M. Visser'beschouwing blijft. I duurde maandagavond iaat nog voort. Volgens het NICV-blad gaan steeds meer banken er toe over van bedrij ven aan wie zy kredieten verstrekken, schledt Daarmee wordt aldus .Ruim Zicht' geheel ten onrechte een stukje van het personeelsbeleid tn handen gelegd van de commercie. Met GLASGOW Deze machtige por- taalkraan werd het slachtoffer van de storm, die met orkaankracht over Glasgow loeide. Koeperman-Andreiko weer remise TIFLIS (ANP) Iser Koeperman, die vorige week in de tweekamp om het wereldkampioenschap dammen een voor sprong nam, heeft ook zondag na twee dagen rust tegen uitdager And ris An- dreiko het initiatief gehad. Andreiko, die voor de zware opgave staat in de reste rende partyen twaalf punten te scoren wil hy Koeperman onttronen, koos in de tiende partij met wit op de 26e zet een voortzetting die de wereldkampioen de kans gaf het initiatief in handen te ne men en wit in de verdediging te drukken. Desondanks eindigde de partij in remise. Marinussen (DOS) i tweede ronde op punten verslagen ROTTERDAM Tijdens de bokskam pioenschappen van Zuid-Holiand en Zee land, maandagavond in gebouw .Odeon' te Rotterdam begonnen, is Theo Mari nussen van DOS uit Vlissingen in de tweede ronde uitgeschakeld. In de eerste ronde won Marinussen wel tergewicht zyn partij van Willem Francke (School Huizenaar) ruim op punten. Henk Metzer (School Huizenaar) be haalde in de tweede ronde een dubieuze zege op de Vlissingse bokser. Het publiek gaf, nadat de scheidsrech ter Metzer als winnaar had aangewe zen, joelend te kennen het oneens te zijn met deze beslissing. EGVC Matador 1 MVC 1 Egaspo Marathon 2 PZEM Matador 2 EWC 2 EWC 3 Marathon 3 Matador 2 Zuidwesters Matador vet. Marathon I EWC 2 Marathon 2 Matador 3 DAMES 0 11 17- 4 0 10 16- 6 1 10 17-12 3 9 15-13 2 8 13- 7 1 7 11- 5 3 4 8-14 5 2 6-15 5 2 6-19 5 1 4-17 HEREN 0 12 18- 1 1 10 17- 8 2 7 12- 9 3 7 13-12 3 6 10-11 5 3 6-18 6 1 3-20 Nederland voetbalt in mei tegen Polen en Schotland DEN HAAG Het Nederlands elftal zal In mei twee wedstryden spelen. Te Warschau tegen Polen en in het Olym pisch Stadion te Amsterdam tegen Schotland. De wedstrijden tegen Polen, woensdag 1 mei, te Warschau betekent de eerste oficiële ontmoeting tussen beide landen. De ontmoeting tegen Schotland, donder dagavond 30 mei, is de returnwedstrijd voor de strijd in Glasgow die door Ne derland in 1966 met 3-0 werd gewonnen. Ludmilla Titova Russische titel ALMA ATA (ANP) Ludmilla Titova, een 22-jarige studente aan het instituut voor luchtvaart in Moskou, is maandag in Alma Ata nationaal schaatskampi oene geworden. Nadat ze zondag op de 500 en 1500 meter tweede was geworden zegevierde Ludmilla maandag op de 1000 meter. De zesvoudige olympische kampioene Lytba Skoblikova na twee afstanden vierde in de algemene rangschikking toonde zich de snelste op de 3000 meter. Ze zorgde met 5 min. 14,2 sec. voor een nieuw baanrecord. In het eindklassement werd de tengere Russin vierde. Weer ontslag kardinalen VATICAANSTAD (AP) Opnieuw hebben twee kardinalen ontslag geno men als leden van het centrale bestuur van de R-K Kerk. De paus heeft de ontslagaanvragen aanvaard van kardi naal Masella als prefect van de con gregatie voor de discipline der sacra menten en van kardinaal Testa als se cretaris van de congregatie voor de Oosterse Kerk. Hierdoor is het aantal der kardinalen, dat sinds 8 januari dit jaar uit de curie zijn getreden, tot vijf gestegen. Een Amerikaan, kardinaal Brennan uit Penn sylvania, is tot opvolger van kardinaal Masella benoemd en de in Nederland geboren kardinaal Maxi mi Haan de Furs- tenberg wordt de opvolger van kar dinaal Testa. DOOR MISGREEP VAN HANS REE ter Hort een nogal vreemde partij. Onze landgenoot verwierf zich evenwel tacti sche kansen, die afdoende bleken voor remise. Portisch en Gheorghiu vochten een ingewikkeld Konings-Indisch duel IVI1K AX7FF HVP1 viL-»„r uit, dat de critici by de beoordeling deed ZEE <ANP) \iktor Kort- aarzelen. Tot verbazing van velen werd J' Het echter onverwacht W. Rossollmo ronde van het HooSov.-n»ehaakto, rnonl Bobotsov heeindiaden hnn partij na gMtaafd rijn .rote op honderd pro- 3,„h„ zeer gerttig aantal ietten tn nteestergroep Wijven de een bescheiden rol spe cie Nederlandse kampioen Hans Ree, Nederlanders die in de vrij scherpe partij, waarin len, Opmerkelijk en van de lta was het verder terug- istige misgreep beging, ^e strijd in de dames groep ontbrand. ?en voorsprong anderhalve punt van de Roemeen Gheor ghiu. Jan Hein Donner heeft van de andere Nederlanders de meeste kansen op een zege gehad. De verkouden grootmeester kwam echter tegen de Bulgaar Padewski veelbelovend te staan. Hij miste echter de afwikkeling en belandde in een re misestand. Langeweg bereikte tegen de Tot de favorieten in deze groep, met vier Nederlandse schaaksters, behoren de Russin Koslovskaja, de Roemeense N;- colau, terwijl ook de Zuidslavische Stadt- ler een rol van betekenis kan gaan spe len. De Nederlandse dames deden het maandag niet slecht. Ingrid Tuk ver sloeg de Bulgaarse Ivanova en de na tionale kampioen Oorry Vreeken be haalde een overwinning op de Poolse Elzbieta Kowalska. De .derby" speelde tegen de Tsjechische grootmees-1 door Timmer gewonnen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 9