vïleda TOM JONES SHOWT radio televisie kinderen' 7 P1LUUT STUUM ontvoerd in de stratosfeer DINSDAG 16 JANUARI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (Van onze rtv-redactie) Vanavond (van 20.55 tot 21.30 uur vla Nederland 1) presenteert de AVRO-televisie de kijkers een show- programma rond Tom Jones die bij Sen récente popularlteitsverkiezing in Amerika ln de categorie .Beste ianger van het jaar' op de tweede plaats eindigde en die bij eenzelfde gport verkiezing ln Engeland eerste Tom^ Jones, die op 7 juni 1942 ls geboren, begon zijn carriere als lid van het kerkkoor yan zijn geboorte plaats Pontypridd in Wales. Spoedig zei hij dat koor vaarwel en begon hli Frankie Laine- en Elvis Presfey- nummers te zingen Hij kreeg daar toe alle gelegenheid, omdat de men den in Zuid-Wales van zingen hou den en er in elk café wel een piano staat waarbij men kan zingen. Na ziin schooltijd kwam Tom Jones in een handschoenenfabriek terecht, maar hij gaf het zingen niet op. Op zekere dag, het was ln 1964, hoorde hij tijdens het Radio-Luxem- burgprogramma .Teen and Twenty Disc Club' de populaire Engelse disc jockey Jimmy Savüle vertellen, dat een platenmaatschappij op zoek was naar jong talent en dat iedereen een bandje kon opsturen. Tom Jones waagde een kansje en slaagde. Zijn eerste plaat, opgenomen ln augustus 1965, namelijk Chilis and fever', werd een flop, maar zijn twee de bracht het tot de top van de Engelse hitparade en weldra bewees Tom Jones, dat hij niet zomaar ,The Tiger' werd genoemd. .It's not unu sual' werd een grote hit. Dat was het begin van de weg naar de top Tom jones zorgt er wel voor, dat zijn populariteit niet afneemt. Met de dag wint hij meer fans en verwon derlijk is dat bepaald niet. Behalve zanger is Tom Jones ook een capabel gitarist en slagwerker. De produktle en regie van de AVRO-uitzending berusten bij Bob Rooyens. VARA wil doorgaan met tv-telefonade (Van onze rtv-redactie) Vandaag dinsdag zullen de VARA en de PTT bespreken hoe zonder telefoonstoringen te veroor zaken toch bliksemen quêtes door .Achter het nieuws' over actuele vra gen kunnen worden gehouden. De VARA verwacht met haar vragen- spel te kunnen doorgaan. De vraag .Moet met de harttrans plantaties worden doorgegaan' ver oorzaakte (zoals bekend) een der gelijke telefonade dat het telefoon verkeer met 't Gooi anderhalf uur werd ontwricht. De woordvoerder van de VARA neemt aan dat wel een regeling met de PTT te treffen za] zijn. Bij de VARA meent men dat het mogelijk is hij beantwoording van de vraag voor de grote steden aparte tele foonnummers in te stellen. Een der gelijke .gespreide telefoonkanno- nade' kan volgens de VARA niet tot overbelasting leiden. Schrijversproces in Rusland op VARA-televisie (Van onze radio- en tv-redactle) De VARA-televisle zendt zondag 21 januari de anderhalf uur durende gedramatiseerde televisiedocumentai re ,Het grondrecht' uit over het ln februari 1966 gevoerde proc-es tegen de Russische schrijvers Yull Daniel en Andrei Sinyavsky. De auteurs, die thans in Moskou vast zitten, zijn er onder meer van verdacht een stenografisch verslag van het proces tegen Daniel en Si nyavsky naar het westen te nebben gesmokkeld. Dit verslag bevat vol gens de VARA een aantal veelzeg gende onthullingen over de manier waarop de sowjetjustitie het recht van de vrije meningsuiting op li teratoren toepast. Algemeen wordt aangenomen dat de publikatie van dit stenografische verslag ertoe heeft geleid dat het huidige proces achter gesloten deuren wordt gevoerd. De BBC gebruikte voor haar docu menten uitsluitend het gesmokkel de stenografische verslag. Teksten van Daniel en Sinyavsky. die niet in Rusland mochten worden gepubli ceerd. zijn in de Nederlandse versie van de BBC-produktie verwerkt. Ze worden gepresenteerd door Paul Deen PAUL DEEN DINSDAG 16 JANUARI 02 m, 746 KHZ, 87.85 MHZ, KA NAAL 3 Middag: KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: gevarieerd programma. 12.23 Wij van het land, programma voor de landbouwers: 12.27 Mededelingen voor land- en tuinbouw; 12.30 Nws; 12.40 Actualiteiten). 14.05 Schoolra dio. 14.30 Pizzicato: muzikaal mid dag magazine. (16.00-16.02 Nws) 1700 Overheidsvoorlichting: Good will voor de Nederlandse Antillen in de Verenigde Staten. Raymundo De- brot heeft hierover een vraaggesprek met de gevolmachtigde minister C. W. J. Jonckheer en de heer A_ J. Alofs. 17.10 Voor de kinderen. Avond: 18.00 Stereo: Metropole-orkest amusementsmuziek. 18.20 Uitzending van de Boeren Partij. 18.30 Nieuws. 18.45 Actualiteiten. 19.05 Dertigste Hoogovenschaaktoernooi te Wflk aan Zee 19.08 Licht instrumentaal en semble cn solisten. 19.40 Concllie- postbus. 19.45 Zoekend geloven: godsdienstige vorming in deze tijd. 20.00 Messa da Requiem, Verdl, door Rotterdams philharmonisch orkest, Groot omroepkoor en zangsolisten. 21.50 Gesprekken op dinsdag: 1 in terview met een schrijver. 21.50 Klasleke grammofoonmuzlek. 22.00 Kunst: cultureel programma. 22.30 Nieuws. 22.40 Overweging. 22.45 De zingende kerk: muzikale lezing 23.00 Context: magazine waarin op de din gen wordt doorgepraat. 23.30 Zin, liedjesprogramma. 23.55-24.00 Nws. WOENSDAG Morgen: NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Het leven de woord. 7.15 Stereo: klassieke gr.- muziek; 7.30 Nieuws. 7.32 Actuali teiten. 7.45 Klassieke dansen (gr). TROS: 8.00 Nieuws. 810 Actualitei ten. 8.20 Lichte grammofoonmuziek en praatje. 9.10 Muziek uit Afghani stan en Iran. 9.35 Waterstanden. 9.40 Voor de kleuters. 9.55 Stereo: klas sieke grammofoonmuz. 10.30 Sphinx: gevarieerd programma voor de vrouw. 11.00 Nieuws. 11.02 Piek-Uur: amusementsprogramma. 11.50 Actua liteiten. Sportrevue. 13.00 Nieuws. 13.10 Radiojournaal NRU: 1330 Filmmu ziek 14.30 Rostrum of Composers: moderne muziek. AVRO: 15.00 De verdwenen koning, hoorspel (deel 3). 15.40 Inleiding tot muziekbegrip, mu zikale lezing. 16.00 Nieuws. 16.02 Stereo: Scala: jonge Nederlandse kunstenaars: cello en piano: oude muziek. 16.25 Voor de jeugd. 17.15 Dixle-Tlme (gr.). 17.30 Tussen 10 en 20lichte grammofoonmuzlek voor de tieners Avond 18.00 Nieuws. 18.15 Radiojournaal. 18.25 Promenade orkest en zangso listen met plano. 19.00 Trefpunt: dis cussierubriek voor actuele zaken 19.30 Nieuws. 19.35 Tot uw orders, gevarieerd programma voor de mili tairen. 20.35 Kop en staart: een fan tasiespel. 21.00 Stereo: Ballroomor- kest 21.20 Jazz Spectrum. 22.00 Gonk!: satirisch programma 22.30 Nieuws. 22.40 Radiojournaal NRU: 22.55 Muziek van deze eeuw. 23.55- 24.00 Nieuws. WOENSDAG Morgen Vara; 7.00 nieuws en ochtendgymna stiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuz. (7.30- 7.35 Van de voorpagina, persover zicht). VPRO 7.55 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws. 8.10 Actualiteiten. 820 lichte grammofoonmuziek (8.30- 8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huisvrouw). 9.00 Stereo: klassieke grammofoonmuziek. 9.40 Schoolradio. 10.00 Lichte grammo foonmuziek. 10.30 Voor de vrouw 11.00 Nieuws. 11.20 RV: balletac tualiteiten, door N. Sickens de Wal. 11.32 Stereo: klassieke grammofoon muziek. 240 m en FM-KANAAL 43, 998 MHZ Middag: 12.00 Nieuws. 12.02 Zoro: een pro gramma voor tieners. 13.00 Nieuws. 13.02 Ekspres: gevarieerd platenpro- gramma (Om 1400 Nieuws) 1500 Nieuws. 15.02 Er-Jee-Em-Drie. 16.00 Nieuws. 16.02-1800 Mix: licht pla- tenprogramma (om 17.00 nieuws) WOENSDAG Morgen: NCRV: 9.00 Nieuws. 9.02 Lichte vo cale muziekjes. 10.00 Nieuws. 10.02 Mengelmuze: nieuwe langspeelpla ten. NR: 11.00 Nieuws. 11.02 Ope retteklanken 11.30 Grenzenloos: mu ziek uit alle windstreken. NEDERLAND-1 KANAAL 7/29 10.20 uur: (NOT) BEELDVERHAAL VAN DE KERK De Ierse kerk, invloeden van elders. 10.45 uur: ENGELS Walter and Connie as cooks. 11.10 uur: ONTDEKKINGEN IN ONZE SAMENLEVING Lelden en volgen. 11.35 uur: TANZANIA Ben dag ln een gewoon dorp. 18.50 uur: (NTS) PITO DE CLOWN 19.00 uur: NIEUWS IN HET KORT 19.06 uur: (AVRO) MOEF GA GA De meeste optredenden zijn winnaars van de popula riteitspoll van het maandblad Muziek Express, nl Bo- joura, Boudewijn de Groot, de Heikrekels, David Gar- rick, de Golden Earrings, de Rob Hoeke rhytm and blues group, en Arm and. Andere medewerkenden: de Beatgroepen Gee Bros, The Statics en The Haigs. 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: (AVRO) AVRO'S TELEVIZIER 20.55 uur: TOM JONES Tom Jones .Beste zanger van het jaar" in Engeland en nr 2 ln Amerika, zingt begeleid door de Cees Smal big band onder leiding van Johnny Harris, on der andere .Green green grass of home', .Don't fight mit'. ,I'm coming home', Hello young lovers', .It's not unusual', .I'm not responsible', ,1 believe'. .Black magic' en .I'll never falle in love again'. Als gaste treedt op de jonge Engelse zangeres Billy Davis. 21.30 uur: EXPERIMENT IN SIBERIE Een Engelse fllmreportage over Academgorodsk (aca demisch stad), een stad. die na de oorlog in Siberië werd gesticht en waar uitsluitend wetenschapsmensen en studenten wonen. In totaal 25.000 docenten en stu denten zijn ingeschakeld bij de research naar de bo demschatten van Siberië en de andere mogelijkheden om dit Immense gebied open te leggen. 22 20 uur: (NTS) JOURNAAL 22.25 uur: DE BEZETTING Dolle dinsdag (5 september 1944). de slag om Ara- hem. de spoorwegstaking. 18.35 uur: DE 21STE EEUW De steden van de toekomst o a een bezoek aan Brasilia, de uit het niets verrezen hoofdstad van Brazilië. 20.00 uur: JOURNAAL 20.20 uur: DUBBELSPION (KLEUR) Scott gaat naar een conferentie van landbouwkundige experts. Hij wordt gekidnapt. 21.10 uur: DENK-BEELD Kardinaal Ottaviani, de vorige week afgetreden kar dinaal pro-prefect van de H. congregatie voor de geloofsleer der r-k kerk, beantwoordt vragen, die hem gesteld worden door pater P. Wessellng c s s r, Jac. Roos en drs H. W. M. van Run. Gespreksleider is W. L. Brugs ma. Het gesprek ls donderdagavond op de beeldgeluidsband vastgelegd. 22.00 uur: TWEEDUUSTER Twee astronauten maken een noodlanding op een pla neet, bewoond door mini-mensjes. Hele steden kunnen ze met een voettrap vernietigen. Zullen zij de heersers zijn van dit mlnlmensjesrljk Hoogmoed komt voor de val. 22.25 uur: (NTS) JOURNAAL BELGIË-NED. KANAAL 2/10 NEDERLAND-2 18.50 uur: (NTS) PIPO DE CLOWN 19.00 uur: NIEUWS IN HET KORT 19.03 uur: JUNGLE IN ZWEDEN (KLEUR) Een filmpje over dieren in een voor hen onnatuurlijke omgeving. 19.18 uur: VAN GEWEST TOT GEWEST 14.05 uur: SCHOOLTELEVISIE: OPVOEDING 18.25 uur: SCHOOLTELEVISIENATUURKUNDE 18.55 uur: Z A N DM ANNETJE 19.00 uur: TIENERKLANKEN 19.35 uur: KWART-EEFJE Magazine voor de vrouw. 20.00 uur: JOURNAAL 20.25 uur: HAMLET VAN STEPNEY GREEN Het verhaal van een joodse visboer, die als toeschou wer optreedt hij zijn eigen begrafenis, het huwelijk van zijn weduwe enz. 22.10 uur: MEDIUM: KUNSTMAGAZINE 22.45 uur: JOURNAAL 22.50 uur: BASKETBAL: ROYAL IVTEL AVTV JEUilE-KKANS KANAAL 3 EN 8 13.50 Schooltelevisie. 18.25 Nieuws. 18.30 Schooltele visie. 1855 De menselijke gedachte; 19.25 Kleuterbed tijd, 19.30 Sebastiaan; 20.00 Journaal; 20.30 Stockholm; 21.15 Het proces Carl Emanuel Jung; 22.20 Altisonans; 22.45 Basketbal; 23.05 Journaal. FRANKRIJK-RIJSSEL (LILLE) KANAAL 12 10.12 Schooltelevisie; 12.30 Paris club, magazine; 13.00 Tele-midi, journaal; 14.00 Schooltelevisie; 18.25 Voor de vrouw; 19.25 Regionaal journaal: 19 40 Sylvie; 20.00 Telc-solr. journaal: 20.35 Geen seconde te verliezen; 21.15 De verstoten engelen; 22.30 De parallelle wereld; 23,35 Tele-nuit, Journaal. Nadere studie over theol. etherleergang (Van onze rtv-redactie) Vertegenwoordigers van de theolo gische faculteiten van de Nederland se universiteiten hebben zich bera den over vorm en inhoud van de theologische etherleergang .Rondom het woord'. Een commissie zal het komende Jaar nagaan hoe universi teiten en kerken kunnen samenwer ken in deze vorm van theologische nascholing. De conferentie werd gehouden ter gelegenheid van het tienjarig be staan van de schriftelijke begelei ding van de cursus. Zowel de radio uitzendingen als de schriftelijke be- 6eleiding zijn enig op de wereld, it gegevens, die na het congres zijn verstrekt, blijkt dat de radio- uitzendingen in 1966 een gemiddelde luisterdichtheid hadden van 2,1 pro cent. Dat zijn 160 000 luisteraars Het betekent, dat vooral veel 'eken naar de radloiessen luisteren, die toch in eerste instantie bestemd zijn voor reeds afgestudeerde theologen. Ook de meerderheid van de abonnees op de schriftelijke begeleiding is leek, namelijk 60 procent. Daarvan zijn 70 academici. De schrifte lijke leergang heeft 4100 abonnees. Daarvan zijn ongeveer 1400 predi kant. In totaal telt Nederland 4 tot 5000 predikanten. AVRO komt niet uit secretarisprobleem (Van onze rtv-redactie) Het algemeen bestuur van de .AVRO heeft nog geen opvolger kunnen vin den voor secretaris mr Wassenbergli, die per 1 januari jongstleden met pensioen zou gaan. De heer Wassen- hergh is 79. Mr F. Ie Coultre, advocaat te Was senaar die door het dagelnks be stuur kandidaat was gesteld, heeft zich teruggetrokken. Hij was voor de gewestelijke AVRO-bestuarders in het AVRO-RTN-bestuur niet aan vaardbaar omdat men in hem een pion van de RTN zag. De door gewestelijke besturen naar voren geschoven olieman, lr R. Na- ber. is voor het algemeen bestuur vooralsnog evenmin accepteerbaar gebleken. Ir Naber ls 60. Over 5 jaar zou hij de AVRO weer moeten verlaten. Sinds enkele jaren geldt IKOR-reportage over kerk en staat in Oost-Duitsland (Van onze rtv-redactie) Een IKOR-televisieteam, bestaande uit Alexander Leffelaar, Wim Ney- man en Koos Koster, bracht vanaf eind oktober tot begin december 1967 een bezoek aan de DDR Oost-Duits land), om zich te oriënteren over en opnamen te maken van de verhou ding tussen kerk en staat in de DDR. Het team genoot allerlei fa ciliteiten van de kant van de DDR- autoriteiten en reisde door de hele republiek. Er werden onder meer op namen gemaakt in Halle, Weimar. Dresden en Oost-Beriljndaarnaast voerde het team talrijke vraagge sprekken met vooraanstaande ker kelijke leiders en staatsfunctiona- rissen. Het filmmateriaal kon zon der censuur naar Nederland worden uitgevoerd. In een tweetal uitzen dingen onder de titel .Minderheid tegen wil en dank', respectievelijk op zondagavond 21 januari om 5 over zeven (Nederland I) en donderdag avond 25 januari van 22.05-23.10 uur (Nederland II), zal aandacht be steed worden aan het leven in de DDR en aan de betrekkingen tussen kerk en staat in Oost-Duitsland. AVRO-bestuurders een maxi mumleeftijd van 65. Bij de AVRO is de secretaris de enige bestuurder. die zich dagelijks met de gang van zaken van de vereniging bezighoudt 1 daarmee ook toezicht heeft op de directie van het tv- en van het ra- diobedrijf. Er wordt naar een nieuwe kandidaat voor de vacant komende functie ge zocht. Verwacht was dat de heer Wassenbergh per 1 april zou heen gaan. Deze datum lijkt niet meer haalbaar. CDU VINDT NTS EN NRU ,TE LINKS' DEN HAAG (ANP) Het hoofdbestuur van de Christen Democraten Unie heeft een onderhoud aangevraagd met de mi nister van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk, mej dr M. A. M. Klompé, naar aanleiding van de over wegend linkse tendens die naar de me ning van het bestuur tot uiting komt in de programma's van de Nederlandse Televisie Stichting en de Nederlandse Radio-Unie. In een brief aan de minister noemt partijvoorzitter mr dr A. Zeegers met name de christen-radicalen, die als niet in het parlement vertegenwoordigde groepering officieel geen recht heeft op zendtijd, maar vrijwel ongelimiteerde propagandamogeüjkheden via radio en televisie krijgt. Dit geschiedt volgens voorzitter Zeegers niet alleen via enke le omroepverenigingen, maar ook mid dels de NTS waarin de overheid in be langrijke mate participeert Voorts voelt het hoofdbestuur zich ern stig in zijn rechtsgevoel gekrenkt aan gezien de NTS-uitzendingen, met na me het programma .Monitor', voorzo ver zij een politiek, sociaal of maat schappelijk karakter hebben, een duide lijke linkse signatuur dragen. Het hoofd bestuur ziet een en ander als een cp niets gebaseerde bevoorrechting, die te vens een ernstige discriminatie jegens anderen inhoudt en in strijd Is met de democratische gedachte van de ge lijkheid der burgers, ook wat het open baren van hun gevoelens en meningen betreft. De Christen-Democraten Unie nam aan de jongste kamerverkiezingen deel doch slaagde er niet in een zetel te verove- i A t)VHUTEST IR i Ook voor U gemakkelijker en prettiger eten met Uw kunstgebit, dank zij een grotere kauwkracht. ADVERTENTIE) De zeem, die ook uitgekookt kan worden. Reeds v.a. 3,95 Als U loit hebt met Uw kunuaebit. rol Uw tondoMi U het loeooie Dentofix Weef- ooeder kunnen aanbevelen Uw qebit kom» doordoor vo»ter te zitten en zol bii het spreken met qoan schuwen of loslaten, zodot U zich zekerder qevoelt Het oe- voeliqe tandvlees wordt door Dentofix beschermd, zodot U steviaer kunt bijten en gemokkeltjker kouwen Donk zij Dento fix kunt U zonder bezwoar weer lochen, hoesten, zelfs mezen en U sp'eek! duide lijker Dentofix voorkomt ook slecht rie kende odem (qebüsqeuO Schoft U noo heden Dentofix aan Verkrijqboor bii Aoothekers en Drogisten in neutrale, ploslic strooiflocons fl. 2,35. Kerknieuws NED. HERV. KERK Beroepen te Gouda vac L. Schellevis C. B. Roos de Kaag: ie Heteren ea te Schelluinen W. Verboom kand te Cuienborg: te Gammeren H. C. v. Win- te Zoetermeer. .nger.omen naar Rotterdam Pernis vac C. den Engelsen toez P. E. v. Ooijen te Drogeham, Bedankt voor Kampen vac J. v. Malen- stein toez C. Vos te Gouda, voor Twel- lo vac J. B. Cats PC. 't Hooft te Kollumerswaag. GEREF. KERKEN. Beroepen te 's-Gravenhage west vac H. J. Zwarts, A. Prins te Dokkum; te Ierseke F de Jonge te Emmer Compascuum die voor dit beroep be dankte; te Rhon P. V. Dijk te Creél Esp el Noordoostpolder. Aangenomen naar Rijsoord vac J. J. Ritsema J. J H. Hofland te Owen Sound (Ontario Canada); naar Groningen Helpman P. R. Evenaars te Schiedam. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen te Utrecht N. W. aanstaande vac M. J. C. Blok. W. G. de Vries te Helpman. GEREF. GEMEENTEN I Bedankt voor Leiden A. Vergunst te Rotterdam Centrum. 3833. Grishow, die onder zijn zuur stofhelm nog altijd de pruik van Priamus droeg, was de hele Trojaan se koning en het gestrande toneel stuk glad vergeten. H(j was au weer de efficiënte, klaardenkende com mandant, die zijn mensen met korte duidelijke bevelen instrueerde over hetgeen er gedaan moest worden. De andere twee exploratietrucks kregen order het zoeken te staken en terug te keren naar hun eigen terrein, terwijl het altijd gereedstaande transportschip nabij de open .garage' van Lunapohs een zware graafma chine oppikte en ermee naar de plek des onheils vloog. Het Venusiaanse repulsorsysteem bewees in dit geval weer eens zijn onschatbare waarde. Met betrekkelijk gering energiever- r bruik konden op deze wijze de zwaar- met de peervormige nieuwe ruimte- gat begroetten de drie zwoegende ste lasten worden verplaatst. Het kruiser die door professor Dubois mannen transportschip arriveerde gelijktijdig werd bestuurd. Daar beneden Wj het vreugde en opluchting. versterkingen met CAROL DAY DOOR RÜMBR GODDER Vertaling: Frêdérlque van Schouwen .Toevallig ls ze mijn kind.' ,Ik bedoelde... vóór we getrouwd zijn. ,Dat bewast hoe weinig je ervan snapt.' zei Rob en hij zei heel voor zichtig: .In hun ogen zullen we niet getrouwd zijn. zelfs als we het wel zijn, Fannv. Wij kunnen niet met elk aar getrouwd zijn zolang Darreli leeft.' .Maar voor de wet zullen we het wel zijn.' Fanny zei het uitdagend. .De wet is mensenwet,' zei Rob. .Voor hen is het huwelijk een sacra ment.' ,En voor mij ook," had Fanny kun nen uitroepen. ,Ik wil dat ons huwe lijk een sacrament is.' .Dat kan het niet zijn," zei Rob. .Behalve voor ons. Is dat niet vol doende voor je? Voor mij wel.' maar Fanny kon het geluid van Nonna's stem niet van zich af zetten. .Waarom kwel je je zo om een stel mensen d:e je nooit zult leren ken nen.' zei Rob. Ik zal hen in Pia leren kennen, dacht Fanny. Rob haalde Pia ln Milaan af. Fann\ vertelde de kinderen dat ze met de .rapido di lusso" kwam. .en dat is heel wat anders dan onze manier van reizen,' zei Caddie. Het was de meest luxueuze trein in Europa, zei Fanny met slechts enkele passagiers, rui me salons in elk rijtuig, een restau ratiewagen, een keuken zo goed als in de beste hotels, met een gids er een stewardess .hetgeen de reden is dal Pia met deze trein reist, egdi Fanny uit. Onder de hoede van een stewardess of niet, het scheen Pia be langrijk te maken, en ver van her verwijderd Caddie waste zich zorg vuldig. borstelde extra haar haar trok schone sokjes aan en alles wat ze aan schone kleren had, maar zo dra ze Pia zag wist ze dat het veel verstard -er was niet te proberen met lm M te wedijveren. Fannv i gedacht dat Hugh slank en sierlijk was tot ze Pia zag, een volmaakt gebouwd meisje, nu nog met de lange benen van een jong hert die nog langer leken door donkere kousen .het zijn alleen geen kou sen, het is een maillot,' berichtte Caddie later. Hopen kinderen dra gen maillots in Italië en Duitsland,' zei Fanny. Pia was kaarsrecht Fanny had nog nooit zo'n rechte rug gezien ze hield haar hoofdje fier, had kleine handen met smalle polsen, kleine voetjes. Ze had ook de wassen bleekheid van sommige Italiaanse stadskinderen niet genoeg frisse lucht, te overdadig eten, te laat naar bed, dacht Fanny en haar huid was bijna doorschijnend. Op al deze dingen was Fanny voorbereid ge weest. maar niet op de schoonheid van Pia's gezichtje. ,Ze lijkt op Nonna,' zei Rob, ,die een schoonheid was, nog is, zelfs nu. Ze zijn allebei veel mooier dan Lucia. Misschien is het dat wat nen zo bindt.' Fanny had in Pia's gezichtje ge zocht naar iets van Rob zoals iedere vrouw zou doen, dacht ze, wanneer ze naar het kind kijkt van de man die ze liefheeft, als dat niet héar kind is. Misschien eens, dacht Fannv en even beefde deze hoop door haar heen met extra kracht. .Ik ben te oud,' hield ze zich voor zoals ze dat twintig keer op een dag deed. .Bijna twaalf iaar na Caddie. Maar toch ben ik zestien dagen over tijd. nee, zeventien nu. en heel lief legde ze haar hand op Pia's schouder. .Dag Pia, Ik ben blij je te leren kennen.' Caddie dacht dat het Fan ny's bedoeling was Pia te kussen maar Pia maakte een kleine révé rence en stak een gehandschoenc handje uit. Caddie was onder de indruk van de revérence en toch leek die gehoor zaam, gedrild. Ik geloof dat manie ren een dekmantel voor je gevoelens zijn, dacht Caddie. Het was nog nooit bij haar opgekomen dat dit een reder, van hun bestaan was. Pia was niet uit eigen verkiezing gekomen zoals Caddie en Hugh, en Caddie moest weer denken aan Hughs woorden: .Verstuurd als postpakketjes.' Mis schien had Pia wel op het punt ge staan terug naar school te gaan; Rob zei dat ze tijdens de week intern was op een kloosterschool ,een van de Heilig Harten.' .Wat is een Heilig Hart?' had Cad die gevraagd. Pia was vermoedelijk heel tevreden in haar eigen zaken op gegaan toen ze eensklaps .opge vraagd' werd en op de .rapido dl lusso' gezet was om hier in hun mid den in de villa te belanden. Hugh had gedacht dat Pia te jong zou zijn om van enig belang te we zen. ,Nog een Caddie,' had hij hau tain en noodzakelijk op de leeftijd afgaand gezegd: maar tot zijn verba zing ontdekte hij dat hij iedere centi meter van haar opnam met een lachje dat nieuw voor hem was, de glimlach van een jongen die met eni ge belangstelling naar een meisje kijkt. Hij keek naar de kleren die ze droeg; Pia droeg een losse jas met ceintuur over haar schouders, een plooirok en een truitje, gewone kle ren voor een meisje, maar smette loos schoon. .Jullie hadden de hele nacht opgezeten in die vuile wagons.' zei Fanny die op haar griezelige ma nier voelde wat hij dacht. .Dan zou Pia er ook verfomfraaid uitgezien hebben,' maar Caddie bracht Hughs gedachten onder woorden met: ,Dat geloof ik niet.' Pia had witte hand schoenen, een scharlakenrode tas. schudde ze uit en ,Zal ik ze voor je ophangen,' zei Caddie die nooit lang boos kon blijven. Pia stond het Caddie toe en liet haar ook schoenen uit witte linnen zakjes halen en op de vloer van de kast zetten: espadrilles, een paar wit suède schoenen met gespen, kor te rubber laarsjes met knopen, geen schoolsandalen. .Dragen ze bij jou op school geen sandalen?' Caddie popel de van verlangen het te vragen, maar wenste niet de aandacht op de hare te vestigen. Er kwamen een ivoren kam en borstel uit de koffer, een manicuuretui, zakdoekjes en nog enige paren witte handschoentjes. Wie ook Pia's koffers had zwart leer gebonden gebedenboekje gewikkeld. Pia wit vilt met opgeslagen rand en een lang, afhangend lint. Toen Caddie dit zag, rende ze naar boven, pakte haar schoolhoed en stopte die achter een kast weg. Giulietta droeg de bagage een grote en een kleine koffer van scharlakenrood leer en Rob het boek dat Pia in de trein gelezen had. .Moord voor tien dollar", maar ze had ooi? een stripverhaal bij zich. Dat had Caddie evenmin mogen lezen. .Caddie, wil jij Pia haar kamer wij zen?' Waarom kleedden grote men sen zoiets m als een vraag terwijl het als een bevel bedoeld was Stel je voor dat ik nee zei, maar .nee' zeggen kon ze vanzelfsprekend niet en ze ging Pia voor naar boven, door de nrokaten deur die Pia geen bhk waardig keurde naar dc slaap kamer. .Je moet deze kamer helaas met mij delen," zei ze, naar de ban; wijzend .Dt hoop dat je het niet erg vindt.' Op school word je bij Jan en alle man gestopt,' zei Pia. Misschien be doelde ze het niet zo grof als het klonk, hoewel ze haar woorden zorg vuldig leek te kiezen. .Als je liever het grote bed wilt hebben...' Pia haalde haar schouders ap. Dit nonchalante gebaar legde ie meer het zwijgen op dan wat ook, vond Caddie en ze zat op haar eigen bed strak naar Pia te kijken die sta- §els ondergoed uitpakte en twee of rie jurken, die in haar koffer met hanger en al waren ingepakt. Ze gepakt! had erg zijn best gedaan. Een in P.1 gebe- gewikL legde het naast haar bed neer. .Dat is geen echt gebede die, ernaar kijkend. .Het is een missaal.' .Wat is een missaal?' Nee toch! schenen Pia's wenkbrau wen te zeggen, maar ze antwoordde: ,Het is voor de mis.' .En dat snoer kralen?' Caddie wist dat het onopgevoed was zoveel te vragen, maar ze kon er niets aan doen. .Mijn rozenkrans.' ,Een rozenkrans! Oh. vertel me eens wat je daar mee doet. Daar was ik altijd benieuwd naar.' ,Dat zou je niet begrijpen.' .Wel waar.' maar Pia stopte de ro zenkrans weg. Caddie liet naar blik rusten op een foto in een hartvormige lijst d;e Pia eveneens naast haar bed zette. .Wie is dat?' ,Mijn vriendin.' Ze zei het streng en Caddie bloosde. Ze had niet op dringerig willen zijn, alleen maar vriendelijk als tegen een nieuw meis je op school. .Denk eraan.' had Fan ny gezegd, ,als het voor jou moeilijk is. dan is het voor Pia nog véél moeilijker.' .Ik snap niet waarom.' zei Caddie. .Omdat Hu°;h en jij met je tweeën zijn en ik jullie moeder ben.' .Rob is haar vader.' Caddie dacht dat ze gelijk had ge had; Pia liet met merken dat ze iets ook maar enigszins moeilijk vond. Toen ging beneden de gong. .Dat zal voor het eten zijn, voor cena," zei Caddie; ze had van Giulietta een iaar Italiaanse woorden geleerd. Terwyl ze naar beneden g.neen. zei Pia: .Caddie? Dat is toch geen naam. Dat is bij golf. om de clubs te dragen." .Ik heet Candida, naar mijn groot moeder.' ,Je grootmoeder?' Pia's gezichtje vertrok op een rare. krampachtige manier waardoor ze hee! even zo le- als een aapje was. 31 la...' ,We moeten naar beneden.' zei Pia Ijzig. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 7