Reuma-onderzoek in Sluis van start 5 I Groepscommandant Uitslagen concours rijkspolitie te Westkapelle van Vlijt en Volharding' Quick Up't is goed. Ko drinkt 't. MARKTBERICHTEN NOORD-ZEELAND WALCHEREN BSAGENDAS Verkoop grond voor Een halve eeuw in het hout DE BEVELANDEN DINSDAG 16 JANUARI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 4000 mensen in 4 gemeenten SCHEEPVAARTBERICHTEN 'ADVERTENTIE' Gepasseerd naar Antwerpen op 12-1-1! Pollendam van Par; Caltex Nederland La Salina; Neutron van Londen; Veritas zee-Gent; Castor van Londen; Ontara van Sunderland; Polaris van zee-Gent; Harry van Rouaan. Kamperdijk van Le Havre; Po- lydoru» van Liverpool; Lopperaum van Rot terdam; Anda van Felixtove; op 13-1-1968' Moerdijk van Hamburg; Gulf Italian van Ahmadi; Dutch Mate van Barry-Ter- :n: Ardeas van Haifa; Marie van Rou- Meppel van Londen; Dietert van Rot terdam; Nimrod van Londen; van zee-Gent. Memnon Nobel van Londen; TrlhlU van Londen-Gent; Adjudant De Visser is afkomstig uit^un. iviijVen VÓmardin^': tweede prfe; sneeze van^ndem Sinon van I Jan van Doeselaar. Fred Wiltenburg,_Éls ™.n oortjeE n Southampton; Argos saloniki; Horizon van Ipswich. Eemhavec van Rotterdam; Palamedes van Rotterdam. Pavoni» van Plymouth; Heemskerk van L« Havre. Vermeersingel WESTKAPELLE Met ingang van vandaag dinsdag is adjudant W. i P. de Visser f49) benoemd tot groeps- i commandant van de rijkspolitie te West kapelle, omvattend de gemeenten Val- kenisse. Westkapelle en Mariekerke. De heer De Visser volgt de onlangs over- 1 leden adjudant West veer op. it De Visser is af] i Gent. war hij in de rang t De gedetailleerde uitslag van het te Sou-1 burg door .Vlijt en Volharding' georga-l niseerde solistenconcours voor tamboers f t als volgt: ten eerste p >nia' Goes VEILING ZWUNDRECHT. VI.A5MARKT ROTTERDAM, ri. Andijvie 115—120; uien 16—19.15 januari. Waterrootvla». lege soorten. f "O groene kool 23—38. boerenkool 15 —1.55; middensoorten 1 1.IW—1.80: bert vla» Bremen rVHe£ -31: rode kool 6 50-21; BV. kool 8-20; kro- f 1.90-2.20. dauwrootvla» f 1.20-1.60: breek- T ^-n.rS.nMlten 15; winterpeen 11-12 veldsla 199-282; I vla. f 0.80-1.20. gezwingelde lokken f 0.45 Hamburg;witlof A 1 Londen: op spruiten 6 gehad. Filatelisten in Goes bijeen Par-Gent. Gent als standplaats1 en Volharding', Rudi Timmerman en I Netty Schilleman .Euphonia' Goes. W. de Leeuw. mej. H van Deveren en mei. C. Pekaar van .Mozart' Yerseke en D de Leeuw van .Wllhelmina' Numansdorp. i'lca Derde afdeling duetten: eerste prijs; I Gepasseerd van Antwerpen op 12-1-1968. F. wntenburg en Jan van Doeselaar. i Muta Fides naar zee-Breskens. Margaretha Rob van Mameren en K. van Sorge, Smits naar Leixoes: Electron naar Londen; GOES Zaterdag had in hotel .Ocken-I Hans Boonstra en Bart Beun. Leny Mus- wiisekerk naar Bremen; Cressa naar Belfaat; burg' te Goes een bespreking plaats kita en Els Mi'lenaar, allen Vlijt en Vol- Alberta naar Le Havre Annie G naar Port- van bestuursleden der Zeeuwse arde 1 in- harding; tweede prijs (sol J. de Looff land. op 13-1-1968. Bemisse naar Drogheda- gen van de internationale vereniging van I en D. Vos ,BMM' Kortgene. 'Gent. Kate naar New Ross-Gent; Meer ere- ssrsssïs,. ■sis-s-ss? I Cx>r van Dalen en Kees tan &orge, Poplardock: Planclus naar zee- Alert naar Londen-Temeuzen; aan •»-»«»»"«» W.»"--F r-v-- i Amasu» naar Huil. Skadl naar Hull-Gent; wezig. Diverse problemen betreffendeSp-arne^r« "aar "muiden-Gem; Harry de véreni^'n" werden besnroken Later 1 °"n Ce%aal en >o'hardlng H«nk naar Dundee-Gent; Axel naar Nan.es. Nep- od de dal kwam hef Wmfr van het I Amperse .Excelsior' en Hans Lockefatr ,uneï naar Hamburg; Dacosta naar Goole; 'ravon Z^land' ^an Phdfte ca' blieen 'RuDllor|!a' J de Schipper. H. Lamper. Moerdijk naar Rotterdam; Merr, MeTtoSta 1969 een t e n toon<i? hn<* C de Schipper. Sj. Verhulst. H. Karelse. i Zn naar Rotterdam: Ardeas naar Hamburg: Alen bes.oot in 1969 een tentoonstelling w van ste] T jerimiasse. allen OKK Kamperdijk naar Rotterdam; Grebbedijk Wemeldinge. naar Hamilton; Dutch Mate naar zee-Ter- n: TrihiU naar Londen-Gent: Polydorus Amsterdam: op 15-1-1968; Gulf Italian naar Pers. Golf. 133152; A 2 7-41071 B 2 61-81:—0.75. 41—77: B 59—75: D 57—73: ala Al De aanvoer van waternootvla» bleef in de ZJ,Zl^aCRj,Za.' 35-43. C l''. knolselderij 23-28: peterselie afgelopen week klein. Het aanbod becor.d I. Th„ 11819 voornamelijk uit lagere en kleine midden- soorten. Voor de lagere aorten was belang- VETLING ZÜ1D-HOI.L EILANDEN. stelling, zodat de prod ukr rdeze - 12 januan. Andijvie 99—147; boerenkool 39; ten verkocht werd. voor de overige kwall- —55. gele kool 25—30; groene kool 30—33: tel ten 1* mlr.der vraag De prijzen konden rode kool 1021; grote peen 1318. prei 1 A uch handhaven. f,984. 2 A 48—75; selderij 14—31: peter-j Dauwrootvla* en breekvla» kwamen niet aan selie 2834; spruiten 1 A 81110: 2 A 65—de markt 83: I B 106—109. uten 13—23; witlof I A De produktle van gezwingelde lokken 1* ge- 114—132. 2 A 86—112; 1 B 90—115: 2 B 82 ring. het aanbod l.n alle merken werd opfie- —91. Aanvoer 2 gevaardigden van de afdelingen Middel- J vim »n Vr.ihnrriirér HNa"Wn A!pha naa burg. vftoingm. UjB C.dzand, Si5,5^2TSrih-' |T— ZiftrilfXAe FlaUWee en GrveQ u-aren nan .Wllhelmina Numansdorpeeae pnjS, i Ama3US n; z.eriKzee. r laaaee en uoes waren aan- w«iVn>tfT.i«a •Vnmonwinm op Flakkee te houden 20-jarig bestaan der afdeling) en in 1970 te Vlissingen 25-jang bestaan). De tentoonstelling Tweede afdeling duetten, eerste prijs:' wordt dit jaar door de afdeling Middel-: Kees van Sorge en John Cevaal: tweede r burg georganiseerd, en zal in de Vlees- prijs: A. Karelse en R. Snoep OKK Tweede afdeling trio's, eerste prijs metvlissingen aangekomen op 13-1-1968- Texaco lof: H. Nauwen. P. de Haan en F, Tho- Ghent van proefvaren; op 13-1-1968: Coen- lenaar .Wllhelmina Numansdorp'. twee-|raad k van Gent: j.Iain Lloyd ran Duin- de prijs: Adrie Boogaard, Ria Nieuwen- i kerken hulzen en Tda Postema. Vltjt en Volhar- j hèt stadhuis worden gehouden op 4. 5 en 6 april. De of if c iele opening vindt plaats op woensdagavond 3 april. De tentoonstelling zal tweemaal zo groot worden dan de vorige, er is na melijk 192 m2 kaderrulmte beschikbaar.din Er is bij de 1100 leden van dejZeeuwseEerste afdeIine solisten, eerste prijs afdelingen zoveel animo voor deelname. met |0fpjet pieterse. Excelsior, eerste prijs: Jan de Kok .Euphonia'. F. To-1 Met ingang van zesden januari 1968 lenaar .W-'lhelmina Xumansdoro', twee- jbenoemd aJs onderwijzer aan de r-k de pro»; Plet <u VerI .Eucetabr tochoo, B„rsebrag (N-HI de Eerste afdeling duetten, met lof: Harry j Verstraeten en Piet Pieterse. Excelsior', heer L. erpalen uil Hulst. n Jan de I H. en D.: hoger VEEMARKT ROTTERDAM. j 15 Jsnuarl Totale aanvoer 1572. Slachtrun i deren 11M: varken» 392:. Prijzen: «lachlmndcreri n kg. extra kwall De ZLM zal voortaan in Hulst iedere w»J^"4^; '."J van de maand InfOP-1355—380. derde kw .«5—345, Voorlichting ZLM maandag van aan de leden gaan i rullverka verstrekken fx,r*, op het gebied van ruilverkaveling, onb geen notering: eerste kw. 226—250: tweede kw. 218—224 derde kw. 212—217: eïgeningen, pachtovereenkomsten en p 4'4a~485 p dergelijke. De ZLM heeft de heer J 3.5-335 riachtzeugen p et. 169-l.s. zware Mar^usse. hoofd van de agrarische soci-'parket,» p »u l«—205 ale voorlichting van de ZLM hiervoor SUdUrunderen aanvoer korter, handel re- aangezocht. Hij zal In hotel r^ldell.lc nnisn. let Graanbeurs' zitting houden dat tot distributie van de beschikbare ruimte moest worden overgegaan. In i de middaguren was er zaterdag een ruil- beurs in de .ambachtsschool', georgani seerd door de afdeling Goes. Er werd een grote veiling gehouden, waarvoor veel belangstelling bestond. Vijftig procent $?1?teT,pnjs: H?n* L°ckefa van het aangeboden materiaal werd door;^0^ .Euphonia, ttveede prljs Benoeming Hulst geeft opdracht aan Guido Metsers De schilder-beeldhouwer Guldo Metsers uit Middelburg, heeft van de gemeen te Hulst, zijn vorige woonplaats, de opdracht gekregen een beeld te maken voor het Ravelijn, aan de Glacisweg. Het beeld zal een tros voorstellen, ge maakt uit witte Franse steen en onge veer een hoogte krijgen van 1.60 me ter. Dit gedeelte van de stad Hulst was vroeger een verdedigingslinie. De delljfc. prijzen iet» gedruktvark. ;»1» vorige week: handel tamel i hoger de bezoekers gekocht. MOBIELEEENHEID WERD VOOR HET EERST GEBRUIKT SLl'IS Twee aluminium ca ravans volgestouwd niet medi sche apparatuur vormen samen de mobiele onderzoekeenheid waarmee maandag in Sluis een landelijk reuma-onderzoek op gang kwam. Met gebruikma king van deze gloenieuwe ap paratuur (waarde 160.000,-) gaat een wetenschappelijk team van het instituut voor reuma- onderzoek te Leiden dit jaar in vier Nederlandse gemeenten een omvangrijk' bevolkingson derzoek plegen. Doel is nicer te weten te komen over de oor/ad k van'reumatische ziekten en de verwekkers ervan. Het onder zoek staat onder leiding van (Ir H. A. Valkenburg, hoofd van de afdeling bevolkingsonder zoek van het Leidse instituut, Hut landelijk rheumaonderzoek waar van Sluis cle primeur heeft, kan wor den gezien als een vervolg op een soortgelijk onderzoek van 10 jaar ge leden. Daarbij bleek, dat het aantal i'heuinapatltinten van plaats tot plaats sterk verschilt. Zo constateerde men bijvoorbeeld ln Sluis een opvallend SLUIS Het landelijke bevol kingsondersoek op rheuma met gloednieuwe apparatuur is maan dag begonnen in de uiterste zuid west punt ran ons land: Sluis. Op de foto de ondersoekkamer in één van de caravans van de medi sche combinatie. laag aantal lijders aan rheumatische ziekten. Eén van de taken die dr Valkenburg en zijn staf zich hebben gesteld, is de oorzaak van deze lan delijke verschillen op te sporen. Het rheuma-onderzoek zal zich dit jaar over vier plaatsen uitstrekken. Behalve Sluis zijn dat Oud-Vosse- meer. Haaksbergen en Vleuten. Het Is de bedoeling in deze plaatsen alle inwoners boven de 45 jaar bij het onderzoek te betrekken. In totaal zijn dat ongeveer 4000 personen. Voor het wetenschappelijk onderzoek is het niet van belang of men al dan niet aan rheuma lijdt. Dr Valkenburg: ,We willen mensen die rheuma hebben vergelijken met mensen die het met hebben. Daarom is het voor ons erg belangrijk dat zo wel gezonde mensen als zieken aan ons onderzoek meewerken'. Het medisch onderzoek in de mobiele eenheid is dermate uitgebreid, dat daarbij ook andere aandoeningen aan het lic.ht kunnen komen. In dat ge val krijgt de huisarts van de betrok kene een uitvoerig verslag. De on derzochte zelf kr(jgt in alle gevallen bericht. Voor het geval een ziekte of aandoening is geconstateerd, is dat een verwijzing naar de huisarts Het onderzoek zelf neemt ongeveer 40 minuten in beslag. Behalve een algemeen medisch onder zoek omvat het ook bloed- en urine- onderzoek en een röntgenopname De mobiele eenheid wordt in normale gevallen .bemand' door een team van zeven personen. Het bestaat uit twee artsen en verder uit analistes, röntgenassistentes en een verpleegster. De eenheid is be taald uit de Nationale Rheuma-col- lecte. De beide caravans zijn als het moet volkomen „self-supporting". De uitrusting omvat lichtaggregaten. wa tertanks. douche's en toiletten. Hoe wel veel van deze voorzieningen in Nederland zelden of nooit gebruikt zullen worden, maakt het de onder zoekeenheid ook geschikt voor b(j- voorbeeld Suriname, Het Is de bedoeling dat de onderzoek eenheid dit jaar in elk van de betrok ken genieenten 4 maal 10 dagen wordt opgesteld. In die 10 dagen kunnen ongeveer 250 mensen worden onder zocht. Het onderzoekteam moet dan wel ongeveer 12 uur per etmaal ln louw zijn. ,We beginnen', zegt dr Valkenburg, .iedere dag om half elf. Met een onderbreking tussen de mid de Leeuw .Wllhelmina' Numansdorp Eerste afdeling kwartetten: B. Geene. H. Steinmeier. H. de Hollander en P. Paauwe .Excelsior'. Afdeling uitmuntendheid, eerste nrijs \7IFPIK7FF niet lof: Joke Schrijver .Euphonia' Goes. Joop Meerman, Ons Genoegen' Vlissin-i gen en Leny van Leeuwen .Vlijt en Vol- \JcVUilViCll harding' Souburg: eerste prijs: Sonja van Wallenburg en Ida Postema. beiden Vltjt en Volharding en A. Visser .St.- VUUI WCljJCll Ceactlia* Vlissingen: tweede prijs: H. 0p het politiebureau van Zierikzee zijn de Jonge OKK Wemeldinge. Sjef van het vterde kwartaal van 1967 de Hese. Sjaak van Hese. beiden .Euphonia' voiffende gevonden voorwerpen binnen- J. Adriaanse .OKK'. Anneke Vermeulen I gebracht: en Attie Wisse .Vlijt en Volharding', me- §><aar nyi0nkousen, wieldop (Austin), juffrouw A. Moerland .St. Ceacilia' VHs- rode 3jaa[ rood gebloemde sjaal, groen- singen. blauwe sjaal, polroid zonnebril, oranje dag werken '9 avonds. De overdag. De de zaterdagen'. door tot 10 ra vragen we 's avonds of op M1DDE1.BURG ,De Kleuterhof' wordt geplaagd door lekkages De openbare kleuterschool ,De Kleuter hof' in Middelburg wordt geplaagd door lekkages. Een onderzoek door de de dienst van gemeentewerken heeft aan getoond, dat dit in hoofdzaak een gevolg is van de toegepaste dakconstructie. B en w vragen de raad voor reparatie een krediet te verlenen tot een be drag van 8600. dinsdag i6' januari 1968! winkelcentrum Zuid Be n w van Middelburg vragen de raad akkoord te gaan met de verkoop van grond aan de J W. Thibautstraat ten behoeve van het winkelcentrum-Zuid. Met de Nederlandse middenstandsfinan cieringsmaatschappij voor bedrijfsobjec- ten nv te Amsterdam is overeenstem ming bereikt over de verkoop van de grond. Bijeenkomst huisvrouwen De afdeling Middelburg van de Ned. VCr van Huisvrouwen hield haar eer ste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Na dat vele goede wensen gewisseld waren, opende de presidente de vergadering. Spreekster was mevrouw E. M. Sieper- da-Staab. die vertelde over haar werk 1 Hakker, lezing vogelwacht. - Hotel Bom. 19.30 uur: Jaar- O afdeling Schouwen. Consistorie gereformeerde nst jonge-gezlnnencontaet. An.lMtla. 19.30 uur: lezing :lng van oud-leerlingen land- OOSTKAPELLE Zendingsavond Woensdagavond aanstaande wordt ln de gereformeerde kerk te Oostkapelle een zendingsavond gehouden. Spreker is ds Meijer van Meliskerke. Het kinder- en jeugdkoor .Jonge Stem men' verleent medewerking. O.- EN W.-SOUBURG Demonstraties voor NVvH-Souburg SOUBURG De kip en het ei waren dezer dagen het middelpunt van de eer ste vergadering dit jaar van de Neder landse vereniging van huisvrouwen, afdeling Souburg. Na een welkomst woord van de presidente, mevrouw A H. Brouwer-Struis, die alle leden noj een gelukkig nieuwjaar wenste, kregen de dames Venijn en Wittenberg het produktsehap van pluimvee en ren uit Zeist het woord. In het Rode-Kruisgebouw in Souburg werden de Ingrediënten voor de demon tra ties gereed gezet, waarna mejuffrouw Wittenberg liet zien hoe men het beste een kip ln vieren kan braden :n koekepan. Terwijl de kip op het stond te sudderen maakte z(j voor de dames een koude koffiedrank met eie ren klaar. Daarna was het de beurt aan mevrouw Venijn die een zoete schuim- omelet en een hartige boerenome let maakte. De omeletten werden ter keuring verdeeld en aan de aanwezigen Afdeling uitmuntendheid duetten, eerste prijs: Tda Postema en Leny van Leeu wen .Vlijt en Volharding"; tweede prijs: Kees Baarendse en Joke Schrijver. .Euphonia'. Afdeling uitmuntendheid kwartetten, eerste nrijs: Ellv Rieteko. A, Visser. S. Onderdijk en G. C. van Zweeden. St.- Caecilia, Attie Wisse. Sonja van Wallen burg. Lenv van Leeuwen en Jan van Lomwei, Vlijt en Volharding' en tenslot te Sjef van Hese, Sjaak van Hese. Ad van 'Hese en Joke Schrijver. .Euphonia' Goes. Vergadering van .Zanglust' vereniging van vogelliefhebbers .Zanglust' te Souburg, houdt op don derdag 18 januari de ledenvergadering Baehtenpoorte, aanvang kwart over zeven. De heer Minneboo zal op deze rond een lezing houden met vertoning in dia's. Concert Vlijt en Volharding' De muziekvereniging .Vlijt en Volhar-, ding' te Souburg geeft op zaterdag 20 januari de jaarlijkse ultvoerin de concertzaal ,De Zwaan' te Oost burg. Het programma vermeldt het op treden van het jeugdkorps, de drumband 'iet seniorenkorps. Na toneelgroep .De geserveerd. Na de pauz pauze vertoonde de heer Ver hoeven de film .Vijf miljard eieren', waarin het ei van kip tot consument werd gevolgd en waarin ook een kijkje in een kippenfarm werd genomen. Tenslotte werd een keur van eierge- ais docente bij het nijverheidsonderwijs, rechten vertoond en beantwoordden de -- - J demonstra trices vragen uit de zaal. De kip werd verloot en iedereen gin; jeugd- Na de pauze werden er nog eni®;e vra- orige/e! I gen gesteld, die door mevrouw Sieperda i w erden beantwoord ZIKRIKZF.E Herv Tafeltennistitel Middelburg-Zuid RKRUEN OP ZOOM - Roxy. vj uur Ver- nikktUjk vrouwelijk, verraderlijk'. 18 jaar GOES - Grand. 20 uur' .Samen uit. samen thm». alle leeftijden. MIDDELBURG City. 20 uur: .Hou de u ein 'n 't ooif. 18 j»nr Openbare voorstelling van de ZVU TERNKUZKN - Luxor. 20 uur: .Een bemin nelijke vlegel'. 14 Jaar. VLISSINGEN Alhambra. 20 uur: .Je leeft OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: C. VAN OORSCH OT P/A PZC - VLISSINGEN TEL. 01184-5144 - TOESTEL 43 htiis met receptenboekjes van hét pro duktsehap van pluimvee en eiere~ Officiële publikaties VLISSINGEN. Het spreekuur van de burgemeester Vlissingen op woensdag 17 januari, wordt ,)p tafeltennisvereniging .Middelburg-! gehouden van 11—12 uur Zuid' organiseerde voor de gevorderde! jeugdtafeltennissers^zaterdag de ver- Burgerlijke stand MIDDELBURG Geboren: Christlaan A. J. z v J. Wil- lems en K. Brand: Dine C. J. d v I A. Peeck en D. Haasnoot; Slmone J. A. d v M. Titaleij en W. Samusamu; Eiiiri. 'AGriep. énigmgskampioenschappen. Van veertien jeugdige spelers en speelsters, die hiervoor in" aanmerking kwamen, was Monique Pijnenburg verreweg de sterkste deelneemster. Zonder een par tij te verliezen schreef zjj het pioenschap op haar naam plaats was voor Eddy Mulder éveneens eervolle derde plaats ging door een beter gamegemiddelde naar Anja Walraven SINT-LAURENS Parkeerterrein bij begraafplaats te St.-Laurens Voor aankoop van grond ten behoeve van de aanleg van een parkeerter rein bij de begraafplaats in St-Lau- rens hebben b en w van Middelburg het fiat van de raad nodig. Er wordt een krediet van 1X50 gevraagd. dijk, Marinus W. z v J. Jansen van Galen en S. Jansen; Johny C. z J. Lauer en A, Verweij; Pieter 7. v G. H&ge en J. v. Dalen; Harry z J. Timmerman en M. Haan. Ondertrouwd: J. v. d. Weele 22 j. en Verhuist 23 j: J. v. Wallenburg 22 j J. Tevel 23 j; L. Wolf 24 j en G. Zwartepoorte 19 j; G. Mol 24 j en M. Mac Mootry 18 j. Getrouwd; W. Manm 23 j en E. Pro voost 19 jaar. Overleden: W. Krijger 92 j wedn P. Brasser: J. Pilaar 65 j e v KolffP Bostelaar 47 j; W. Jobse 66 M. Ruissen 75 j e v J. Krijger: Hellebrand se 79 j e v A. Barentsen: M. de Lange 58 j e v J. de Visser; N. v. Belzen 74 j wed v L. v. d. Ket terij: W. Calllber 74 j e v M Munck: H. Jongen 52 j wed v A Stahlie. de pauze zal Zandkorrels' uit Middelburg opvoeren de klucht Vrijen met Amerika' door Wim Blschot. Familieavond CBTB Dezer dagen hield de CBTB. afdeling Souburg-Ritthem, in .Concordia' te Oost- Souburg de familieavond. De voorzitter, de heer A. Lorier. opende met het le ven van Jesaja 61, 1-9. waarna hij ■oorging in gebed. Na de huishoude lijke zaken, afgewerkt door de secre taris, de heer Ad. Arendse. sprak ir Steur, directeur van de chr. mis in Middelburg, over .Aan welke eisen moet de toekomstige boer voldoen?' Spreker belichtte eerst de grote ontwikkelin- :en in de landbouw, waardoor alle lan- ien in de wereld voor problemen ko men te staan. Structuur en verande ring is noodzakelijk. De sterke absolu te daling van agrarische wei-kers ln alle landen, behalve Griekenland en Tur kije maken omschakeling naar de in dustrie noodzakelijk, van hieruit vindt dan ook weer afvloeiing plaats naar de dienstverlenende beroepen. Om zich als boer te handhaven zal men en meer moeten samenwerken schikken over economisch inzicht en verstand moeten hebben van machines Een goede vakbekwaamheid is thans alleen te bereiken door een goede school opleiding. De ontwikkeling gaat steeds verder en stilstand betekent achteruit gang. De boer moet rekening houden en inzicht hebben op eigen bedrijC durf hebben en doelgericht ergens op mik ken. H(j moet de mentaliteit hebben om zich aan te passen en zich de tijd gun nen om demonstraties bjj te wonen stelde tier eisen: 1 men zal een doel bewuste keus moeten maken om boer te worden; 2 georganiseerde afzet en produktle: 3 toepassing van de tech- bij deze factoren van het grootste be lang. Ook zal de boerin zich moeten bekwamen om haar man te helpen, bijvoorbeeld de bedrijfseconomische boekhouding, en bereid zijn samen te werken. De ontwikkeling van de kunstmatige produktie breidt zich steeds meer uit. doch door de vraag naar de natuurlijke produkten zal de boer noodzakelijk Na de pauze vertoonde de heer Mol van het secretariaat van de Zeeuw CBTB. dia's over Kameroen. Tevens we voor dit deel van Afrika een collecte gehouden om het door ir Goote en d vrouw aldaar ingerichte ontwikkelings werk. te steunen De voorzitter dankte ir Steur voor zijn duidelijk betoog de heer Mol voor het vertonen van de dia's en allen die tot het welslagen van deze avond hadden meegewerkt. De jaarvergadering van de afdeling zal worden gehouden op 14 februari aanstaande met als spreker de heer A. Sander, ass. RTVD, over het onderwerp .De vollegrondsgroenteteelt' nylonsjaai, lot van Deltasport. bruine padvindersriem, rubberlaars, beige pa raplu, zilveren kettinkje met naam- plaatsje, plastic kleed, zwart kunstlede ren jasje, bril met goudkleurig mon tuur, zwarte regenpijpen, groen petje, zilveren kettinkje, donkerblauwe wollen muts, bruine plastic schoen, rode step, groene regenbroek, goudkleurig dames ringetje met rode steentjes, wit kin- dert ruitje. Quick voetbalschoen (lin ker). kinderpistooltje, kanarie, geruite pet. kinderbril met gevlamd montuur, bruine hond met witte vlekken, slappe oren en pluimstaart, blauw nylonjack, pinsnelbinders, opvouwbare stalen luimstok (2 meter), rode wollen bivak muts, blauwe gebreide muts, pk met oude jutezakken, zwarte fietstas, dou blé armband met naamplaatje, witte fietspomp, bruine aktentas met badhand doek en vuil ondergoed. Tevens zijn als gevonden gedeponeerd diverse handschoenen, zowel lederen, glacé, nylon en wol, portemonnees met en zonder inhoud, sleutels met en zonder ring. losse bankbiljetten en pasmunt. ZIERIKZEE De heer A. Wielenta- ker, filiaalhouder van houthandel voor heen Den Bouwmeester, Borslus en van der Lel Jé te Zierikzee is zaterdagmid dag in het .Huis van Nassau', gehul digd in verband met zijn 50-jarig dlenst- juhileum bjj deze Zeeuwse, houthandel. Namens het hoofdbedrijf te Middelburg voerden het woord de heren H. Wiersma en P. de Vos, respecteievelijk directeur Zeeland en oud-directeur, die wezen op de grote verdiensten van de jubilaris voor het bedrijf. De heer Wielemaker kwam op 10 januari 1918 in dienst van het hoofdbedrijf te Middelburg (was toen 15 jaar) in de functie van aflader. Later werd hij tewerkgesteld op de schaver ij. Hij is tot 1927 op de hout- werf te Middelburg (toen nog houthan del De Volharding) geweest. In 1937 werd de heer Wielemaker 05'ergeplaatst naar het filiaal te Nieuwerkerk in Dui- veland. In de oorlogsjaren kwam uitein delijk dit filiaal geheel stil te liggen en moest de heer Wielemaker boven dien met zijn gezin van het eiland af. Door de evacuatie kwam hij in Goes te recht. Na de oorlog kwam hij niet on middellijk naar Schouwen-Duiveland te rug en was weer enige tijd werkzaam in hef Midedlburgse filiaal door van Goes naar Middelburg dagelijks op en neer te reizen. In 1946 werd het filiaal Nieu werkerk opgeheven en verhuisde ook de heer Wielemaker naar de Schouwse centrumstad waar hij sindsdien is blij ven wonen. De jubilaris, die in decem ber 1967 reeds 65 jaar is geworden, hoopt nog enkele maanden aan te blij ven om aan zijn functie aan een opvol ger over te dragen. Naast een groot aantal bloemstukken waren er ook tal van cadeaus, welke zowel de afgevaar digden van het moederbedrijf te Mid delburg als van het filiaal te Tholen hadden meegebracht. Ook de Schouwse bouwwereld had zich niet onbetuigd ge laten. Burgemeester D. W. Kastelein van Zierikzee noemde deze dag voor de jubilaris, zijn vrouw en twee kinderen "een heuglijke dag. vooral omdat het bier een 50-jarig jubileum betrof. Tot slot van zijn speech speldde de burge meester de jubilaris de ere-medaille in zilver, verbonden aan de orde van Oran je Nassau op de borst. De receptie werd zeer druk bezocht. Bungalow verkocht Notaris P. Heenng uit Zierikzee heeft dezer dagen in hotel Bom te Haamstede de bungalow Kamperfoelieweg 3 te Haamstede verkocht. Hoogste oieder was de heer A. Polderman te Haam stede met een bedrag van 65.000. De heer Polderman kocht deze bunga low voor prof. dr A. J. F. Oort uit Wageningen. Ontspanningsavond kon. Zeelandia Dezer dagen is in de concertzaal te Zierikzee een ontspanningsavond gege ven voor het personeel van de Kon. Zee landia. De voorzitter van de ontspan ningsvereniging heette de aanwezigen welkom op deze tweede ontspannings avond van dit seizoen. Deze avond stond in het teken van de film. Voor de pauze werden een tweetal films vertoond, na melijk .Hoe de Zeelandbrug tot stand kwam' en .Waar de zee het land ont moet'. Na een consumptie in de foyer van restaurant Mondragon kregen de aanwezigen de komische film: Some li ke it hot' te zien. Hoofdrolspelers wa ren: Marilyn Monroe, Tony Curtis en Jack Lemmon. Een gezellig samenzijn in de foyer besloot deze avond. SINT-ANNALAND Jaarvergadering ,De Here is mijn banier' in leiding van voorzitter G. J. Bre&s. Hij sprak een kort openingswoord naar aan leiding van Luc. 17:20 tot en met Lucas 18:8. Gezongen werd vers 6 en 7 van psalm 2. Het jaarverslag en notulen van de vo rige vergadering werden uitgebracht, evenals de financiële verantwoording over 1967. Hierna hield de heer L. J Goedegebuure een bespreking over Openb. 21. Verder werden felicitaties uitgebracht door zusterverenigingen, waarna ouderling J. Scherpenis.se een slotwoord sprak. Ds J. M. de Raad sprak het dankgebed Jaarvergadering SGP De SGP-afdeling Sint-Annaland hield de algemene jaarvergadering in het Groene-Kruisgebouw onder leiding van voorzitter J. Moerland. Herkozen wer den als bestuurslid J. Bazen en J. A. den Engelsman, alsmede A. Rijnberg. De heer E. Kuijt hield een inledding over de jeugd in de branding. Er was veel belangstelling. STAVENISSE Ambtsdragers benoemd Door de kerkeraad van de Nederlands hervormde gemeente te Stavenisse zijn als diakenen herkozen de heren Fierens en Gakeer en tot ouderling de heer Smits. Voor heren Fierens en tie kerkenvergadering in Deze is verleend, en de bevestiging plaatsvinden op zondag 21 janudri. SINT-MAARTENSDIJK TIJDREDE VOOR SGP Voor de afdeling Sint-Maartensdijk var de Staatkundig Gereformeerde Partij zal ds P. J. Dorsman, Ned. hervormd AARDAPPELBEL'RS ROTTERDAM 15 Januari Klel-aardappelen voor het bin nenland: eigenheimer? 40 mm opw. t 11 13: bintje, 40 mm opw. t 8—9.75: furore. 40 mm opw f 911. Klel-aardapipelen voor de export: bintje. 35 mm opw. ln twee maten gesorteerd f 8 8.25: bintje. 45 mm opw. f 8.258.75; zar.d- aardappelen voor het binnenland: bintje. 40 mm opw.. f 7,30—8 Voeraardappelen f 24. Stemming: binnenland ruatig. export flauw. Pr IJ ten berekend per 100 kg en op de han- deUroorwaarden. rartgeretd voor de ver koop van consumptieaardappelen op wagon, schip of auto. VEILING BERGEN OP ZOOM Aardappelen 5-10: breekpeen 5-13: waspeer. 20-29; prei 18-52: uv kool 15-38: witte kool 5-13 rode kool 7 5-14: boerenkool 13-23: wit lof 21-1.11: *la 10-28. bowelder 31-53; uien 10-18: spruiten 25-1.21; knolselder p st 12-29; koolraap 8-9. kroten 8-15: nero 25-33; andij vie 85-93; golden del 15-38; Jonathan 15-23: sa Int remy 45-78. VEILING GOES Groenten: per «tuk: kropsla Cl 13. II 20; knolselderij met groen II 10: per kg: kroten 12; knolselderij 1: aardappelen 10-12; gr sav kool 36-38; afw 13; rode kool 10-12; boeren kool 10-17: spruiten 25-49: prei 37-51: witlof I 125: II 93-109: afw 47-79. AARDAPPELTERMIJNMARKT. Slot noteringen d d. 15 Jan. Conaumptle-aard- apelen; Bintje, klei. 40 mm apw. laten april 9: bieden april 8.90: slot april 890 Stemming: nauwelljk» pnj«houdend; ©j>en- stannde posities: 11 Jan. 2377; 12 Jan. 233S. Gedane raken: ochtend-call 23 x 9; mlddag- call: 6 x 7; 7 x 8.90; dagomzet 36 r de bevestiging van de 1 Smits moest dispensa- aangevraagd worden bij de provinci- kerkenvergadering in Zeeland. ,De Edelzanger' bield jaarvergadering De vogelvereniging .De Edelzanger" te St.-Maartensdijk Meld vrijdagavond in de zaal van de heer J. Meulstee te St-Maartensdijkhaar jaarlijkse leden vergadering. die door voorzitter F van Twist wera geopend. De secretaris bracht verslag uit van de notulen en ingekomen stukken; de pen ningmeester bracht het financieel ver slag uit over 1967. Het saldo per 1 januari 1968 bedroeg 419,13. De con tributie wordt niet gewijzigd. Bij de bestuursverkiezing werd de heer F. van Twist als voorzitter herkozen evenals penningmeester J. J. van Daal en. De datum voor de tiende tentoonstel ling zal op 29 en 30 november te Siwt- Maartensaljk worden gehouden. Als keurmeesters worden voor de kanaries de heren Van Unen en Donkers uit Roo sendaal aangezocht en Duivens uit Hoo- gerhelde voor tropische vogels. SCHERPENISSE Verkiezing ambtsdragers In de Nederlands hervormde kerk te Scherpenisse werden in hun ambt beves tigd ouderling L. Verkerke en als di aken W. Dekker en M. Dijke. Vergadering .Calvijn' en ,Wees een zegen' De vrouwenvereniging .Wees een ze gen' en de mannenverenigmg Calvijn' predikant uit Staphorst, op woensdagse Scherpenisse zullen een gecombineerde 17 januari aanstaande in het vereni-, jaarvergadering houden op 31 januari gingsgebouw van Sint-Maartensdijk een "om half acht in het .Hollandhuis' te tijdrede houden. 1 Scherpenisse. Plezierig toneel van Heer Hendrik Dat het ook in kleinere plaatsen zeer goed mogelijk is om met eigen krach ten een zeer verdienstelijke toneelavond te verzorgen, bewees vrijdagavond toneelvereniging .Heer Hendrik', die der regie van P. J. G. Rottier het be kende blijspel .Boeven en Madeliefjes' van George Batson speelde. Het talrijke publiek heeft Kunnen ge nieten van zeer behoorlijk spel in een probleemloos, maar prettig stuk. De hoofdrol van Fluffy Pride was in han den van Koos Koopman Zjj wist de wereldvreemde maar lang niet domme en practische lerares uitstekend tc ty peren. en zorgde daarmee tegelijker tijd op hartveroverende vrij ze voor de vrolijke noot. Daarin werd zjj overigens bijgestaan door twee debutanten: Jan- Na een het anders) brachten beiden het tot bijzonder aardig spel, de ene als de romantische Rosalie Prentiss, de ander als de nuchtere. materialistische' Jody Long. allebei leerlingen van Fluffy Pri de. Ook de derde debutante. Addie San- dee-Minnaard. bleek de plankenkoorts al spoedig overwonnen te hebben en zette een volkomen aanvaardbare Jean Caldwell op het toneel, de verloofde de .verdachte', David Brewster, vreemde gebeurtenissen in het verlaten landhuis van miss Van Loon, goed ge speeld door Hubi Janse-Gierum, leidden langzaam maar zeker naar de ontkno ping. Paul Proost had de taak. de ge heimzinnige huisbewaarder Proctor tot leven te brengen, waarin hij naar onze mening beslist wel geslaagd Is. Heel wat meer moeite had Koos Glazer om .de figuur van de misdadige Higgens waar te maken. Naast enkele goede momenten, waren er verscheidene minder sterke. Datzelf de gold voor Jan Proost als David Brew ster Beiden waren wel niet onvoldoende, maar toch duidelijk minder dan de an deren. De regisseur moest ter elfder ure invallen voor Kees de Schipper in de rol van de wat angstige Steve La tham. een moeilijke opgave, waaraan hij overigens goed voldeed. Jan Dubois ten slotte zette een rustige veldwachter Jor dan op de planken. Een groot pluspunt was. dat er met vaart en enthousiasme gespeeld werd, terwijl geluid en belichting (Bram Jan- se en Piet Luteijn) en grime (Henk Beeke) uitstekend verzorgd waren. Na afloop was er hartelijk en volkomen verdiend applaus voor de prestatie van deze hard- en goedwerkende amateurs. NIEUWDORP Pandora' komt met blijspel De toneelgroep .Pandora" te Nieuwdorp is momenteel bezig met het instuderen van het blijspel ,En toen kwam dr Frostvan Hans Weigel. De eerste op voering zal plaatsvinden op zaterdag 20 januari in het verenigingsgebouw te Nieuwdorp. KAMPERLAND Intrede ds Poelman in Kamperland KAMPERLAND Ds H. K. Poelman deed zondagmiddag zijn intrede in de rsformeerde kerk te Kamperland. In morgendienst werd hij bevestigd in de dienst des woords door ds E. Jansen uit Goes. Ds Poelman had zijn tekst lezing gekozen uit Samuël 4 vers la. Ouderling C. Zwemer heette de predi kant namens de gemeente welkom. Da van de Berg sprak namens de classis en ouderling W. Burger namens de her vormde gemeente. De nieuwe predikant htm belangstelling.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 5