Middelburgers moeten zich ook thuisvoelen in nieuwe stadswijken Industrie Andere zaken Gemeentebegroting Zaamslag door de raad vastgesteld Hengstenkeuringen niet meer in Goes Beslissend Actueel Evenwichtig Verbindingen Erg summier Havenschap Skeletherstel Scholenbouw Vrouw in de trein overleden Troefkaart E Congressen Samenwerking ,Ad te levavi' gaf concert in Knokke Sober en zwak eeuwfeest van Middelburg MONETAIRE PROBLEMEN VOOR NIJVERHEID EN HANDEL' Eénrichting Mr Drijber ziet eigen bijdrage voor regionale omroep CONCENTRATIE IN DEN BOSCH ^,n£o^Wl*rafiSCh Z° Vonge Week Waren W °P 'n EEN KNOTS VAN EEN AARDAPPEL 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 16 JANUARI 1968 Slot van pag. 1 klaarde de burgemeester, ,1067 heeft de hiertoe noodzakelijke keer ten goede gebracht706 woningen waren op 1 januari Jongstleden in uitvoe ring en komen in 1068 gereed.' En daarmee had mr Drijber nog met alles gezegd. Heel spoedig wordt namelijk begonnen met het heiwerk voor 78 woningwetwoningen van de bouwstroom in Dauwendaele. en in aansluiting daarop half februari zal de eerste paal de grond in gaan voor de langverbeide 108 roya le eengezinspremiewoningen in Grif fioen n. Deze keer ten goede komt vol gens de burgemeester zeker niet alleen door de belangstelling van particuliere beleggers. Hun inte resse is nog altijd niet groot ge noeg. Ook de sterk toegenomen vrije-sectorbouw (bungalows), vooral in Griffioen H. vormt niet de belangrijkste verklaring .Doorslaggevend was', zo stelde mr Drijber, ,en is de houw van premie woningen op grote schaal door de woningbouwverenigingen. Deze heb ben daarmee in een kritieke periode een beslissende bijdrage geleverd tot de woningprodnktie en hun grote be tekenis nog eens onderstreept'. De begin 1967 tot stand gekomen samenwerking tussen de woningbouw verenigingen. de stichting Goed Wo- en de gemeente, zag mr Drij ber als een garantie voor de hierbij noodzakelijke gecoördineerde aanpak maakt 1 nigingen voorshands niet moge lijk op dezelfde grote schaal door te gaan met de bouw van premie woningen. De stelling: 100 tot 120 woningwetwoningen zijn jaar lijks nodig voor de voeding van een grote bouwstroom. blijft dus actueel. Er bestaat volgens de burgemeester goede hoop, dat voor 1968 Middelburg een dergelijk aantal kan worden toegewezen. B en w gaan momenteel na of nog dit jaar met de bouw van keuze- woningen in Dauwendaele kan wor den begonnen- De bijdrage daarvoor wordt verhoogd, en wat neel belang rijk is: deze woning kan nu als zogenaamde particuliere huurwoning door de woningbouwverenigingen worden gebouwd, terwijl de 10- procentclausule niet geldt. Sprekend de industriële ont liet Zuidsloe gelegen industrieterrei nen onder één bestuur de slagvaar digheid en de evenwichtige ontwik keling van deze streken alleen maar kan bevorderen.' Voor een evenwichtige ontwikkeling achtte de burgemeester in elk gei va! nodig: een tijdige uitbreiding van de zeehaven- en andere industrie terreinen; uitstekende verbindingen; een gevarieerde economische bedrij vigheid: vooral eengezinswoningen en een sociaal-culturele infrastruc tuur. die de natuurlijke voordelen van Walcheren versterkt en aanvult .Bij onze werving is duidelijk ge bleken, dat de ïigging van Middel burg vlakbij de zee en het Veerse Meer \oor het aantrekken van nieu we bedrijvigheid veel gewicht in de schaal legt', liet de burgemeester weten. Wat de industrieterreinuitbreiding betreft maakte hij melding van een plan voor vergroting van het nieuwe industrieterrein van 89 hectare tot circa 130 hectare. In het herziene structuurplan zal op de mogelijkheid worden gewezen het natte, voor klei nere zeeschepen toegankelijke indu strieterrein langs het kanaal door Walcheren uit te breiden. De om vang daarvan moet nog bestudeerd worden. Voor de verbindingen is met andere instanties een taakverdeling opge maakt voor de bekostiging van 'de grote projecten: de tweede brug over het kanaal i waarmee tegelijk het sanerings- en reconstructieplan Blau- wedijk-Achtersingelkosten 4.6 miljoen, moet worden uitgevoerd), de Schroeweg naar rijksweg 58 en naar Vlissingen-Oost, het viaduct Nieuwlandseweg met aansluitende wegen, alsmede de Torenweg (tus sen -viaduct en Schroeweg), die in elk geval in 1968 gereed komt. het pas gepubliceerde rapport het overlegorgaan zeehavenontwik- kellng Zuid-west Nederland ook voor Middelburg van heel grote betekenis is en dat niet alleen vanwege de daarin genoemde Middelburgse ha venterreinen, die toegankelijk zjjn voor kleinere zeeschepen. JDe belangen van Middelburg grij pen veel verder', zei de burge meester. ,Ik neem dan ook aan, dat bij de verdere uitwerking van het rapport Middelburg direct zal worden betrokken. Op welke wij ze laat 11c in het midden. Indien de ligging van een voor grote zeeschepen toegankelijke haven op eigen territoir het criterium mocht zijn voor opname in het overlegorgaan, dan zijn er nog wel andere wegen te vinden om steden als Middelburg met hun meer beperkte zeehavenfunctie, droge Industrieterreinen en woon- en recreatiemogelijkheden bij de verdere planning te betrekken.' Dit zal volgens mr Drijber alleen al nodig zijn, omdat de verdere uit breidingsmogelijkheden van de Mid delburgse industrieterreinen in het rapport nog maar erg summier zijn aangegeven. D« burgemeester bepleitte actieve werving, vooral in het buitenland, ai was het alleen maar om al sprekend met bedrijven, banken, kamera van koophandel enz. steeds beter de taak te leren verstaan en spreken van potentiële belangstellenden. Meldt er zich dan later één. al dan niet als follow-up van de werving, dan kan _er ook snel zaken worden nd voorbeeld verzekerde Drijber. Bij de Middelburgse contacten in bin nen- en buitenland, zo vervolgde de hurremeester, is overigens wel dui delijk geworden, dat men buiten Zee land het zuidoostelijke deel van Wal cheren als één geheel ziet. Een ziens wijze. waarover \vjj ons niet ver wonderen, maar waarvan de conse quenties nog niet overal even duide lijk worden gezien.' In dit verband past volgens burge meester Drijber de dringende wens. dat 1968 niet alleen de verlate in diening, maar ook de oprichting za! brengén van de gemeenschappelijke regeling havenschap Vlissingen-Oost. .Hoewel wij meendenzei de heer Drijber. .in de afgelopen jaren bij herhaling duidelijk te hebben gesteld, dat Middelburg bereid is deel te ne men met aanvaarding van alle rech ten en verplichtingen als volwaar dig lid en desgewenst met inbreng van de eigen industrieterreinen is in de loop van 1967 gebleken, dat dit standpunt niet in alle betrokken Zeeuwse kringen voldoende bekend Onder de huidige omstandigheden blijft het. zo verzekerde mr Drij ber, aan te bevelen het wetsont werp met Middelburg als advi serend lid te aanvaarden, .omdat anders weer tijdverlies dreigt met als consequentie nog veel langer werken met een niet officieel be staand havenschap.' De burgemeester vervolgde: .Middel burg zal, naar ik aanneem, bereid blijven om op een voor alle betrok kenen geschikt ogenblik in de toe komst zijn Industrieterreinen alsnog in te brengen, ervan uitgaand, dat left pk"*!**» van alle tn en vlakbij ONDERWIJS: Hel hele jaar 1967 stond in het teken van de voorbe reiding van, en de onzekerheid over, de invoering van de wet op het voortgezet onderwijs. Morden, zo vroeg mr Drijber zich af, stedelijk gymnasium, rhbs en mms, en ulo met eventueel geheel of gedeeltelijk de rijkskweekschool samengevoegd tot één scholengemeenschap, of zal een zeer nauwe samenwerking in de vorm van een associatie de voorkeur ver dienen En indien een scholenge meenschap, verdient dan e<n rijks- en of een gemeentelijke status de voorkeur'? ,Het zjjn', aldus de burge meester, .slechts vragen in dit ver slag. waarop het antwoord niet lang meer mag uitblijven.' NRU zoekt een omroepster voor Zeeuws programma MIDDELBURG Meisjes, die misschien eens hebben gedroomd een radioprogramma te mogen presenteren kunnen deze week de ze wens in vegvulling laten gaan. De Nederlandse Radio Unie heeft voor het programma .Zoeklicht op Nederland', dat volgende week maandag Zeeland tot hoofdonder werp heeft, een omroepster nodig. Morgenavond vanaf half negen kunnen meisjes boven de 21 jaar een stemproefje laten nemen in de concertzaal in Middelburg. De winnares mag dan het pro gramma over Zeeland presenteren Het NRU-team komt voor twee dagen met een reportagewagen naar Middelburg. Van daaruit zul len vijf reporters de provincie in trekken om interviews te maken. Deze interviews worden donder dagavond tot een programma gemonteerd. Bij deze gelegenheid wordt de winnares van de om- roepsterwedstrjjd ingeschakeld. De eerste opnamen worden woens dag in de concertzaal gemaakt. Daar treedt op het Zeeuwse jeugd orkest onder leiding van de heer P E. Jense. Het jeugdorkest zai in de uitzending van aanstaande maandag het namiddagconcert verzorgen. Het totale Zeeuwse aandeel in het NRU-programma neemt meer dan een uur in be slag. Het programma wordt geproduceerd door Bert Tiddens en Maarten Nederhorst. Er werd verder in de scholenbouw sector druk gebouwd en uitgebreid en (voor Dauwendaele) voorbereid. Een bijzonder belangrijke aanwinst noemde mr Drijber de chr. nijver heidsschool voor meisjes in de Bree- wegwijk; verder starte in Klaren-1 beek de bouw van de chr. lts, een I voorbeeld, dat volgens de burgemees- ter nu echt binnen enkele maanden! door de bestaande lts moet worden j KRABBENDIJKE In de trein van gevolgd. Vlissingen naar Roosendaal overleed GYMNASTIEKLOKALEN: De trots! ^aandagmlddag omstreeks half vier over 5 turnzalen in 1966 is vergeten.: Paling de r0-jarige mevrouw A H. nu de dringende behoefte aan nog: ^lnl{e UIt Rotterdam. Samen met haar 4 nieuwe zich heeft aangediend. Ge- i Dr<^r was °P familiebezoek geweest tracht wordt weer met de Heidemiji L" a,r geboorteplaats Kapelle. Na u-J: fierzoek hlpplr rtnt »H «snrn n.hi.i.l In het kader van de economische bedrijvigheid noemde mr Drijber naast de Hereulesbouw beteken ende uitbreidingen van Vitrite. Polak en Fricoronadit laatste bedrijf zorgde in 1967 voor 52 nieuwe arbeidsplaatsen en zal naar verwacht in, omvang blij ven toenemen, hetgeen de burge meester belangrijk noemde voor de werkgelegenheid in de elektro- leehnlsclie industrie. Houthandel Den Bouwmeester nam drie nieu we loodsen in gebruik op het oude grote industrieterrein; in 1969 zal dit gehele bedrijf uit de binnen stad kunnen verdwijnen. Over-de Hereulesbouw zei mr Drij ber nog: ,De gezamenlijke overhe den hebben getoond, als het nodig is. snel en efficiënt te kunnen hande len.' Hij noemde dat een waarde volle troefkaart bij de verdere in dustriewerving. Over nieuwe vesti gingen zijn thans onderhandelingen gaande. Bij de groei van de stad met 408 inwoners betekende het aan (al ge boorten van 492 een feeord. Als ge volg van de 233 huwelijken, die in 1967 gesloten werden, hebben zich 47 personen in Middelburg geves tigd en zjjn er 132 vertrokken, me rendeels naar Vlissingen, waar ver moedelijk gemakkelijker woonruimte was te verkrijgen dan in Middel burg. ,Zo ziet u', concludeerde de burgemeester, ,dat onze bevolking de Walcherse kanaalzone toch wel als één geheel beschouwt'. Het aantal geregistreerde woning zoekenden daalde m het afgelopen jaar van 1024 naar 883, ondanks een groter aantal ingeschreven woning zoekenden van buiten de stad. Andere zaken, die in de nieuwjaars rede van mr Drijber aan de orde kwamen hadden betrekking op SANERING: de plannen Blauwe- dijk-Achtersingel en Gere krijgen in 1968 de hoogste prioriteit. Het zal heel moeilijk zijn en alleen ten koste van andere dringende belangen2 panden per week te ontruimen.Maar wat Delft. Dordrecht en Amsterdam kunnen, dat moet ook in Middelburg uitvoerbaar zijn', meende mr Drijber. De tweede brug over het kanaal, het verval van de Gerebrug. de belang stelling van al te lang wachtende gegadigden en de alléén bij goede voortgang verzekerde rijkssteun laten Middelburg geen andere keus. vond de burgemeester n bouwstroompje te doen ontsprin gen. SPORT: De sporthal voor de der de maal gedakt is nu helemaal lekvrij. Voor het zwembad waar aan in 1968 een heel hoge urgentie wordt toegekend hebben b en w en de stichting sport belangen in 1967 verschillende alternatieven tegen elk aar afgewogen. Een voorlopige keus is gedaan en aan de opstelling van een basisplan wordt hard gewerkt. SCHOUWBURG: Over de exploita tie kon mr Drijber geen bijzonder heden van grote betekenis melden, maar hij verwachtte, dat de horeca- sector aanmerkelijk gunstiger pers pectieven zal bieden dan vóór 1967. Het aantal congressen heeft zich niet op het peil van 1965 en 1966 kunnen handhaven, waarbij, zo dacht mr Drij ber, het ontbreken van een functio naris, die mede als taak heeft der gelijke evenementen aan te trekken, duidelijk wordt gevoeld. VOLKSGEZONDHEID: Er wordt aan een plan gewerkt voor een gemeen schappelijke ongevallendienst, zo mo gelijk een districts-geneeskundlge dienst voor Walcheren. De burge meester nam aan, dat het elndrap- 'rt van de commissie voor het me- sch centrum binnenkort gereed zal komen; de plaats in de omgeving van de Schoorsteenvegerssingél kan nu spoedig definitief bepaald worden BEJAARDENZORG: Mr Drijber noemde een serie indrukwekkende initiatieven: be jaarden woningen bij Ter Veste, in het Bastion, de Ma- gistraatwijk en Dauwendaele, een nieuw gereformeerd rusthuis en het Jacob Roggeveenhuis. Op het eind van zijn rede roerde de burgemeester even de samenwer king met Vlissingen aan. ,De op sa menwerking gerichte woorden van de nieuwe burgemeester van Vlissingen bij zjjn Installatie hebben w|j ver staan. Als wji een open oog hebben voor de moeilijkheid van de ligging van twee stolen vlak bij elkaar op een klein schiereiland, dan zullen I wij deze handicap met een openhar tige samenwerking telkens weer kun nen overwinnen. Het gaat om geven en nemen, is terecht gesteld. Laten openheid en wederzijds vertrouwen in eikaars vooretellen voor dit geven en nemen het fundament derzoek 'bleek dat z|j dood was gestorven. natuurlijke Het gemengd koor ,Ad te levavi' uit Sluis en Knokke nam deel aan een liefdadigheidsconcert, te Knokke. Hier aan werd verder deelgenomen door een groot aantal koren uit de Belgische pro vincie West-Vlaanderen. Het concert werd gegeven ten bate van het Bel gische Rode Kruis. Het oudste raadslid, de heer C. A. Kammeraad (vvd) beantwoordde de rede van de burgemeester, die hij dankte voor de talrijke gege-i' vens over de gang van zaken nu en de verwachtingen voor de toe komst. De heer Kammeraad gingl o.a. speciaal in op de viering van! het 750-jarig bestaan, die volgens! het raadslid met van grote spon taniteit van de bevolking getuig de. alsmede een goede communi catie van de nieuwe stadswijken met de oude stad. en een ge wenste snelle totstandkoming van het havenschap. .Vanuit Zeeland moet een geheel juist en niet tei optimistisch beeld aan de rege ring doorgegeven worden, datl voor meerdere uitleg vatbaar is', meende de heer Kammeraad. MIDDELBURG Voor Middel burg heeft 1967 gestaan in het teken van, zo stelde burgemeester mr J. Dr|jber in z|jn nieuwjaare rede, ,ecn waardig herdacht, maar sober en zwakjes gevierd 750-jarig bestaan'. Mr Drijber noemde de herden kingsbijeenkomst met 500 gasten tezamen met de tentoonstelling het eenzame hoogtepunt van de gave maar bescheiden evenemen tenreeks. Zijn persoonlijke con clusie was, dat een feestelijke herdenking alleen kan slagen indien redelijk ruime geldmiddelen voorhanden zijn, daar anders een programma, dat de hele ourgerij omspant en tot samen feestvieren inspireert, niet kan worden voor getoverd. Hij voegde daaraan toe. dat een bescheiden feestviering b|j ontbreken van geroutineerde organisatoren, gemeentelijke au toriteiten en functionarissen ten minste evenveel tijd kost als een groot opgezet feest. Bij de burgerij was er volgens mr Drijber te weinig initiatief en so lidariteit. Als verzachtende om standigheid mag volgens de bur gemeester worden aangevoerd, dat ,de sfeer van wel-niet-wel-niet -wel (sober) doorgaan een moge lijk potentieel enthousiasme ze ker niet heeft aangewakkerd'. Mr Drijber hoopte, dat de burge rij in de naaste toekomst de kans zal worden geboden te to nen dat zij voor een duidelijk stadsbelang toch wel warm kan lopen. ,Met name voor een over dekt zwembad', voegde de heer Drijber er aan toe. MIDDELBURG Tachtig jaar oud en goed gezond heeft het echt paar J. F. Ploegaert-Ooms uit de Nieuwe Oostersestraat maandag de zestigjarige bruiloft gevierd. Dat gebeurde temidden van een schare familie. y Het echtpaar heeft onder andere twee- zoons groot gebracht, die be kendheid kregen vanwege hun voetbalactiviteiten het van Middelburg. Vooral bij de ou deren zeggen de namen van Guust en Peet Ploegaert nog wel wat. Ter gelegenheid van het groot feest kwam er weer naar tra ditie in Middelburg burgemees terlijk bezoek. De in Ph ilippine ge boren heer Ploegaert heeft bijna een halve eeuw bij de Vitrite ge werkt. Departementsbijeenkomst Inleiding van oud- EEG-medewerker VLISSINGEN In een lunchbjjeen- komst van het departement Zeeland van de Nederlansohe Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft gistermid dag in ^Britannia' drs F. W. van der Schaar, oud-medewerker van de Euro pese Economische Gemeenscliap gespro ken over het onderwerp ,De monetaire problemen en haar politieke implica ties'. En hoewel spreker dit onderwerp zelf afschilderde met .vager kan het REINIGINGSRECHTEN VERHOOGD SUBSIDIE VOOR LEGER DES HEILS ZAAMSLAG Maandagmiddag heeft de raad van Zaamslag de gemeentebe groting voor 1968 vastgesteld, nadat er erhoging wee principiële wijzigingen ln ren gebracht. Ook m van de- reinigingsrechten met 100 pro cent ging de raad akkoord. In zjjn ope ningswoord betreurde burgemeeste de Pree de teruggang van het aantal inwoners in de gemeente met 51. Een onderzoek had uitgewezen dat van de 28 huwelijken die er in 1967 te Zaam slag werden gesloten 21 paren uit de gemeente waren vertrokken. Voordien had de. raad een ogenblik stilte in acht. genomen ter nagedachtenis van het raadslid W. Faas, die op 81 december was overleden. Sinds 3 september 1946 bad hjj zitting in de raad gehad. I)g ge loofsbrieven van het nieuw te benoeme raadslid J. C. Verschoning werden i orde bevonden. Ter inleiding van de behandeling va de begroting hielden de heren E Dekker (chu). L. F. Florussen (p da) en A. J. de Visser (gpv) een DOOR TE WEINIG DEELNAME RESTAURATIES; Met de hoofddi recteur van monumentenzorg is af gesproken. dat het subsidiébedrag voor woonfcuisrestauraties in de ko mende jaren zo snel mogelijk zal worden opgevoerd boven het huidige peil van 130.000. Gemeente en mo numentenzorg zullen samen een ur- zrentieirjst opstellen. De zogenaamde skeletrèstauratie zal in 1968 gestal te kunnen krijgen: op zeer korte termijn zelfs voor het pand Span jaardstraat 39. Het grote project Kloveniersdoelen heeft inmiddels via rjjks-finanoiële- bloedtransfusies het leven gekregen. De voltooiing l|jkt nu, zo dacht mr Drijber, verzekerd. Boven aan de ur- geritielijst van grote plannen staan nu de Kuiperspoort, de molen aan de Oude Vlissingseweg en verdere restauratie van de panden aan de Vlissingsestraat. POLITIE EN VERKEER: De studie voor de nieuwe wegen- en parkeer- schema's is in een vergevorderd sta dium. De burgemeester hoopte, da', het mogelijk zal zijn op grond van dit schema nog voor de zomer de eerste fase van een systeem van éénrichtingsverkeer in te voeren, ten- Êer wachten op het Gerepleln achtte |j niet verent-woord. I met verschillende leden eens, dat het op moeilijkheden zal stuiten nu men nog verder van huis gaat. Aan de andere I kans wees hij erop. dat men tot een betere vergelijking zal kunnen komen bij een landelijke keuring. De jury zal er makkelijker een goed overzicht van het GOES De hengstenkeuring, die -eheel kunnen krijgen korte algemene beschouwing. De he ren. Dekker en Florussen roerden bei den onder andere de gemeentelijke herindeling, de veertaneven en de teruggang van de Zaamslagse be- volkuig aa.n. De heer Dekker vroeg zich af of het niet mogelijk was om Othene uit te breden. De heer Flo russen zei niet de hoop te hebben dat er uit de gemeentelijke herinde ling nog een zelfstandige gemeente Zaamslag zou komen. Hij verwonderde er zich verder over dat overal in Nederland hele kapi talen worden uitgetrokken voor de bouw van bruggen, tunnels, enzovoorts, zonder dat het verkeer iets in de weg wordt gelegd, maar in Zeeland moet men tol betalen voor de Zectandbrug en worden de tarieven van de veren verhoogd. Burgemeester De Pree zei hierop dat, hoewel het effect ervan werd betwijfeld, er een brief van b en w waarin deze bezwaren naar voren waren gebracht aan de minister was ge stuurd. Betreffende de uitbreiding van Othene waren vroeger al eens besprekingen geweest, maar die waren gestuit on be zwaren van de planologische dienst. Het speet de burgemeester dal de ge meente geen woningwetwoningen toe gewezen kreeg, men moest liet doen met keuzewoningen. Bij de behandeling van de begroting; hij bedroevend, grootste, oorzaak is de té haast niet' kwam hjj tot enkele opmer kelijke conclusies en uitspraken: zo noemde hjj de positie van de EEG- landen ten opzichte van de Verenigde Staten dezelfde als de positie van Èn- eland len opzichte van de EEG-lan- en en onderschreef hjj een uitspraak van prof. Goudriaan (Pretoria) dat de ontwikkelingslanden de oorlog in Viet nam financieren met .ergens is dat ook zo, en wij doen het ook". De voorzitter van het departement, Ir J. P. Berdenis van Berlekom, zou het betoog van drs Van der Schaar later ,een geslaagde poging om de complexi teit van het probleem te belichten' noe men; spreker analyseerde van de Verenigde Staten en de EEG- landen, waarbij de EEG-landen het na deel van de verdeeldheid (douaneforma liteiten) hebben met de noodzakelijk heid een grotere markt te verwerven, met ais struikelblok ,een oude heer in Parijs', die nog steeds doende is priori teit te geven aan de verbetering van eigen positie van Frankrijk in de reld. Dra Van der Schaar begon met h« lanceren van een aantal definitm en een probleemstelling, waarbij hj vooral Inging op het systeem va: de internationale liquiditeit met tk daarmee samenhangende goué produktie, goudvoorraad en de positi van de dollar. De positie van de dollar is aangetast in die zin, aldus spreker, dat Amerika zijn goudvoorraad van 1958 tot 196' heeft "zien teruglopen van 21 tot 12 mil jard, waar een geweldige. toenemlM van de dollarclrculatie tegenover stond. De procentuele dekking verminderde daaraoor van 64 ln 1958 tot 40 in 1967. Intussen gingen de Amerikanen hun dollars ïn Europa opereren door stichting en overname van bedrijven. Dat had twee redenen, een economi sche marktexpansie en een mone taire: de rente ln de VS is historisch laag met als gevolg (lat men daar geld begon op tc nemen om hier tegen een hogere rente uit te' zetten. De buiten landse investeringen van de Verenigd* Staten liepen op van 65 miljard in 1964 tot 100 miljard in 1967. Drs Van der Schaar noemde Amerika economisch zeer sterk; de loonkosten z|jn door de grote productiviteit maar een fractie gestegen. In Europa ziet men een geweldige cul- mlnerlng van het goud en ook f eenhoplng van deviezen. In een, in ver gelijk met Amerika, omgekeerd cijfer 12-21 zag h|j een herwaardering van het goud: .Wij zijn bezig ons te be wapenen tegen de devaluatie van de dollar'. De produktlviteit. in Europa - ongeveer de helft van de VS noemde MIDDELBURG Een omroep .Deltagebied' heel eigen bijdrage kunnen gevi vorige week door de koninklijkej vereniging ,Het Nederlandsche Trekpaard' in Goes is gehouden, regionale is de laatste geweest. De Zeeuwse, ook een ge-1 afdeling van de vereniging heeft1 zzx. verg**™* Dat is de mening van burgemeester maandagmiddag besloten voort- mr J. Drjjhcr, (onder meer lid de radioraad), die hjj in zjjn nl jaarsrede stelde. De invoering van een regionale roep Deltagebied zou volgens de bur- gemeester kunnen geschieden volgende overwegingen: bracht de heer Florussen naar voren dat 1 hij graag zou zien dat er ook een sub- sidie werd verleend aan het Leger des Heils. Met vjjf tegen vier stemmen werd dit voorstel aangenomen. Het Leger des Heils krijgt een subsidie van 30. De heer J. Plarfdet (sgp) had bezwaar tegen i de voorgestelde subsidie voor het con- 9ultatiebureau voor huwelijks- en ge- i slachtsleven 5 per geval uit de ge- meeate). De heer De Visser kon zich niet verenigen met de zienswijzen van de. NVSH. Uit de stemming bleek dat driej raadsleden vóór en zes tegen dit subsi die waren. Hij werd daarom uit de be-| groting geschrapt. Op een vraag van» de heer Florussen antwoordde de burge meester dat het de bedoeling is dat del muziektent op 1 april kant en klaar is. De eerste drie wijzigingen op de bcgro-| ting werden ook goedgekeurd. Naai- aan- leiding van een vraag van de heer Flo-1 russen zei de burgemeester dat het niet in de bedoeling lag om voor Spui een. Secretaris J. J. Cappon hield in zijn andere (hogere) rioolbelasting te bere- jaarverslag ook een pleidooi voorleenen omdat de lasten van de aanslul- concentratie van de keuringen. Be-1 ting van dit buurtschap op de afvalwa- halve het gemak, dat het voor de terleiding zo hoog zijn. Men moet met jury zal opleveren meende hij. dat ook niet twee maten meten, meende ook het uit liandelsoogpunt een centrale keu-raadslid I. J. Verlinde (ar), ring te verkiezen is. Uit het jaar- verslag bleek overigens, dat het aan DJ RKEERVERBOD tal leden van .Het Nederlandsche /ilvlYL/LilV V LLl\L>KJL/ Trekpaard' in Zeeland weer is achter- iiltnjnuui. Op SI duronil—r IMIi w_ p« dl« de bugrotlng h«d nnge- d* de hldellng KI Men, n.. ,i|n d«l d" -'hand om in het zogenaamde Dokters-,z)jn nieuwjaarsrede een weinig opwek- Straatje een parkeerverbod tc laten gel- kend beeld van de financiële toestand. kleine markt. De winsten van het be drijfsleven dalen heel sterk vei' sterker dan in de Verenigde Staten - en met die winsten moet riien de expan sie financieren. Spreker behandelde ver volgens de plaats van de ontwikkelings landen ln dit geheel en de handelspo litieke betekenis van de hulp aan deze landen. Drs Van der Sc-haar stelde nog. dat sanering van de positie van de dol lar een grote els blijft. Aan het begin van de bijeenkomst sprak de heer D. F. P. Hoegen ais bestuurslid enige woorden ter nage dachtenis van de enkele weken ge leden overleden heer W. Berdenis van Berlekom te Middelburg, die de maatschappij als departcmcntevoor- zitter en hoofdbestuurslid heeft ge diend en het enige erelid van net departement was. MIDDELBURG WACHT OP TOEWIJZING VAN f 5 MLN LENINGSAANVRAGEN i| MIDDELBURG Mr J. Drtfber gaf ta - aan zowel voor de verplichte! I hengstenkeuringen nu d^Su^eeS" .SI SEWi -I lonri in Onsthiirc Aval en fïftoa nis I september. De vergadering besprak 1100 procent. Ook tegen het voorstel om de centrale financiering van <le NV Bank holen, bejaardentehuizen, en- van Nederlandse gemeenten, groot bijna die tot nu toe van deze Ih-Iiin- tj miljoen guldon. enkele miljoenen lager ..en vrijgesteld, ook te laten be-|(Jan -n j0,35 cn j966. Momenteel wacb- ond geen tegenstand. ten aanvragen tot een bedrag van ruim - Ti een 1 z|jn dat J Wï;1 'end in Oostburg. Axrl en Goes alsK KfiT! voor de hengstenpremiekeuringenrnene vergadering van (le vereniging. Uit zovoorts, (1 hengstenpremiekeuringen in een m versneld tempo tot ont- naar Den Bosch te gaan. Het aan- wikkeluig komend gebied wordt 1 van de bestaande en nieuwe bevol- tal ingezonden dieren is de laatste king een groot aanpassingsver: 1 gen gevraagd. Voorlichting en re'; jaren steeds kleiner geworden en bleek, dat men een contributieverhoging'talen, wil doorvoeren. Sommige leden bleken buig. dat men hierdoor nog meer leden I bestemnnngmmn voor ue «om vso -■■■-,• aal verliezen. De heer BiTOljmana stel- dS gemeente werd sender beswaar her-, mlng. - zien. De straat waaraan het Een dergelijke streek hoort over alle moderne communi-langer met concentratie van de catiemlddelen te beschikken. Deze overweging geldt nog sterker in keuringen te wachten. moeilijk iaH 01 no„ ligt. Goeg u hcngsten, Men wU er naar stre_ Een regionale omroep maakt het ven »n Den Bosch samen landelijke keu-' de nationale omroep gemakkehj- rinsren te houden, waarop alleen de af-! rlandsche Trek- de, dat men dat tevoren nooit kan bewij- mroep gemakkelij- ringen te houden, waarop ker materiaal uit de regio yoor.deifiien van .Het Nederla nationale uitzendingen te verkrlj- paard' in het noorden va £en- lopig niet zullen komen. Juist in de grensprovincies is eenZij hebben te kennen gegeven de eigen mans dergelijk medium van belang, keuringen te willen houden. Voorzitter Enerzijds voor de versterking vanj A. L. C. Brooljmans van de Zeeuwse af- het eigen karakter, anderzijds voor deling maakte bij het voorstel tot con- de bevordering van het cultureleeentratle duidelijk, om welke redenen contact over de grens. men naar Den Bosch wil. Hij was het •embiid zen en meende, dat dle'teden weUicht fn de gymnastiekzaal zijn gepland toch wel zouden bedanken binnen afzien-1 *ree£ de naam SportlaanDe nieuwe bare tijd bouwverordening met inbegrip van de J t verordening op de seizoenwoonverblij- JfStX ™.e,n SUieneld, evenals de drsnk- aan de (eatmteiten, die de ZLM omnl- horeeaverordenlng. Betreltcnde deze •eert ter gelegenheid van het lÏD-iang ]aatst, verordening sprak de heer De vi»" zlJn bezorgdheid uil over het al- ringen worden gehouden psardoor zal „„„oigebnilk van de jeugd en tevens dSor^Vem^llik i? m^ wkb ZÏ'VSnSrW ZrVJNNSmTfr het lend voor- ohe^u^hou^h-Uwl^ nm^aa. genoeg ruimte overtleef „m de voetg.e- man., en V I. \f Tleeheen» her. rS aoorSang te Verlenen. M. L. M IJsebaert werden her kozen in het hoofdbestuur. In het be stuur werd de heer M. J. Mol uit Waarde gekozen in de plaats van de heer J. van Overbeeke, die zich niet herkiesbaar' stelde. gers doorgang T|jdens de rondvraag vroeg de heer De Visser de aandacht van b en u voor de slechte toestand waarin gro te stukken van de wegen en trottoirs te Zaamslag zich bevinden. GOES Irma Lindcnberg uit Goes vond deze weck een knots van een aardappel In een partij bintjes, die haar ou ders hadden gekocht voor de frituurzaak. Gewicht: zes ons. (lengte: een kwart meter. Een lange dunne dus, waarvan niet valt te zeggen, wie hem heeft gerooid. In ieder geval zal hü wol van Noord-Béveland ko men, veronderstelde men.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 4