Kath. overheidspersoneel fel tegen voorstellen mr Beernink JAMIN CPN Iaat oude dogma's vallen Doden op Sicilië In Nederland geen harttransplantaties KLANKBORD BELEID IS ,NIET CHRISTELIJK, MAAR HISTORISCH' Voorzitter KABO: rechtszekerheid wordt ontnomen' Begin maken met verbeteringen Engeland loot voor Davis Cup Dader mogelijk in kanaal gesprongen RUSSISCHE LEIDERS WAREN IN POLEN BENELUXMINISTERS, NOG NIET AKKOORD OVER ESRA-PROCEDURE Wetenschappelijk is men er toe in staat maar de tijd wordt nog niet rijp geacht Wel talrijke overplantingen van hartkleppen BLAIBERG ZETTE EERSTE STAPPEN Ontslagen bij Zuidslavische veiligheidsdienst DINSDAG 16 JANUARI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 UTRECHT (ANP) .Jarenlang heeft het overheidspersoneel ach tergelegen. De laatste jaren is daarin verbetering gekomen. Maar nu haasten twee christelijk-histo- rische bewindslieden zich om dte klok terug te zetten. Dat beleid lijkt ons niet christelijk, wel his torisch, dat wil zeggen versleten en uit de tijd'. Dit zei de voorzitter van de 43.000 leden teUende katholieke bond van overheidspersoneel, de heer A. Weij- ters, maandagmiddag in l'treeht op een demonstratief congres van dr KABO tegen het personeelsbeleii van de overheid. Hij sprak over een .sluitpostpolitiek' van minister Beer-| nink en kwalificeerde het beleid van de minister en zijn staatssecretaris ais .ver onder de maat, onwaardig en onrechtvaardig'. Wij kannen nog steeds niet begrepen, zo zei by, dat onze rechtszekerheid ons door een tweetal oud-ambtenaren wordt ont nomen. Het KABO-congTes was belegd om aandacht van de tweede-kamerleden, die over enkele weken de begroting van binnenlandse zaken moeten behandelen, te vestigen op de ontevredenheid van het overheidspersoneel over de bewinds lieden op het ministerie van binnenland se zaken. .De tweede kamer moet we ten, dat wij in hoge mate ongerust zijn over de door de regering genor beslissingen en dat wij van haar kamer verwachten, dat zij er alsnog in zal slagen, de regering tot nieuwe, be ter verantwoorde beslissingen te bren- gen', aldus de heer Weijters. e KABO-voorzitter ging nog eens uit voerig in op de meningsverschillen tus sen ae ambtenarenorganisatles en de regering over de uitkering ineens waar tegen de regering ook voor 1968 ,neen' heeft gezegd), de gevraagde arbeids tijdverkorting van 45 tot 43% uur per' week (die op 1 januari niet is gerea liseerd maar waarover voor 1 juli na der overleg zal worden gepleegd), ver betering van de vakantieregeling (die is geweigerd) en de salarismaatrege len. Hoewel het trendbeleld zal wor den gehandhaafd, ziet de heer Weijters dit niet als een winstpunt in het over leg, omdat op het ogenblik een volwaar dig alternatief ontbreekt. nigingen in de overheidsdienst: de wij ziging van de kindertoelageregeling, van 't verplaatsingskostenbesluit en van de spaarregeling voor ambtenaren. Hier is volgens hem duidelijk sprake van een beleid dat door budgettaire overwegingen is ingegeven, een beleid, dat de rechtspositie van de ambtenaren fundamenteel raakt. Als wij het budgettaire uitgangspunt zouden aanvaarden als een acceptabel beleids-uitgangspunt voor de financiële positie van het overheidspersoneel, al dus de heer Weijters. zouden wij dc deur openzetten voor verdere verslech tering. .Misschien zouden de bezuini gingen dan in volgende jaren wel wor den gezocht in de rechtstreekse salaris- post of in afschaffing van de wel- vaartsvaste pensioenen'. De KABO-voorzitter stelde, dat de over heid zelf de eerstgeroepene is om de rechten van haar personeel te Descher- men. temeer daar dit personeel niet over de uiterste machtsmiddelen (sta king) beschikt, die vele andere Neder landers wel hebben. De heer Weijters concludeerde, dat de bewindslieden van binnenlandse zaken hun oud-collegac-ambtenaren lelijk in de steek hebben gelaten en dat het regeringsbeleid niet alleen afbreuk heeft gedaan aan de rechtspositie van het personeel maar ook aan het ver trouwen en het gezag dat de regering en dienst ook buiten de kring van het personeel behoren te hebben. Angst De houding van de regering, die de voorlopige verhoging per 1 januari op 2 procent wil stellen terwijl de amb tenarenorganisatles vier procent hadden gevraagd om later de nabetaling zo laag mogelijk te kunnen houden en om een reële berekeningsbasis te hebben voor de emolumenten als overwerk, on regelmatigheidstoeslag tariefsbelo ning, is volgens de heer Weijters in gegeven door angst. De KABO-voorzit- ter meent echter, dat de angst dat de loonontwikkeling in het bedrijfsleven zal worden doorkruist, niet nodig is bij een systeem van vrije loonvorming. Bij vrije loonvorming hoort een vrije onderhandelingsmogelijkheld tussen partijen ongeacht de ontwikkeling in andere bedrijfstakken. Maar, zo zei de heer Weijters, van deze vrije onder handeling is in het overleg tussen amb tenaren en regering niets terecht geko men omdat de regering zich in het over leg primair gedragen heeft als hoed ster van het algemeen welzijn inplaats van als werkgeefster. Hij voegde hier aan toe. dat de regering er niet in is geslaagd, in het overleg beide verant woordelijkheden op de juiste wijze te coördineren. Vooral voor de laagst betaalden geldt, volgens de heer Weijters, dat do kostenstijging voor hen niet wordt gedekt niet een brutoloons- verlioging vnn 2 procent. Dc KABO wil een meer menselijke waarde ring voor de laagst betaalden. Geen goed woord Geen goed woord had dc heer Weijters over voor de regeringsvoorstellen die ADVERTENTIE morgen voordeel sinaassnippers 200 gram van 99 niet duur wal heerlijk MINDER KINDERBIJSLAG AMBTENAREN: 100 MILJOEN VOOR RIJK UTRECHT (ANP) De door de r gering voorgestelde wijziging van voor de ambtenaren geldende kinder toelageregeling, zal het rijk over vijf jaar jaarlijks honderd miljoen gulden opleveren, aldus de voorzitter van de katholieke bond van overheidspersoneel, de heer A. Weijters. Zoals bekend wil de regering Je kin dertoelageregeling geleidelijk aanpas sen aan de bestaande wettelijke maat regelen, die minder ver gaan dan de thans bestaande regeling voor het over heidspersoneel. Enerzijds wil de rege ring het thansj} es taande minimum voor het eerste en tweede kind bevriezen, anderzijds is zij van plan, de extra toe lage van één procent voor het derde en de volgende kinderen in vijf jaar geheel te laten vervallen. Er zijn ongeveer 250.000 gehuwde amb tenaren met één of meer kinderen. Als zij samen in de toekomst jaarlijks 100 miljoen gulden minder aan kindertoeslag ontvangen, komt dat per amDtenaar gemiddeld neer op een Inkomstender ving van 400 per jaar. De heer Weij ters voegde hier nog aan toe. dat juist de grotere en grootste gezinnen ver bo ven dat gemiddelde zullen komen te liggen, zodat zij de zwaarste offers moeten brengen. Aanpassing aan situatie nu DEN HAAG (ANP) De CPN wil afstappen van schema's en me thoden, die in het werk van de CPN onvoldoende resultaat heb ben opgeleverd. De partij wil een begin maken met verbeteringen, die in de toekomst ook nog verder noodzakelijk zullen zijn. Het par tijbestuur zal de politieke beslis singen nemen. Aldus een commu niqué, dat is uitgegeven na afloop van een zitting van het partijbe stuur, waarin de heer Hoekstra tot partijvoorzitter werd gekozen. De inhoud van het communiqué luidde: .Uitgaande van de huidige situatie waar in de toenemende activiteit van de reac tie op velerlei gebied ertoe dwingt om slagvaardiger en met grote kracht op te treden ter verdediging van de demo cratie en de levensbelangen van de werkers heeft het partijbestuur zich be raden over de manier waas-op de lei ding dient te functioneren. Het is op het ogenblik nodig af te stappen van schema's en methoden die in het werk van de CPN onvoldoende resultaat ople verden en een begin te maken met ver beteringen die in de toekomst ook nog verder noodzakelijk zullen zijn. Het partijbestuur zal de politieke beslis singen nemen. Met het oog daarop en om de leiding vanuit het partijbestuur te intensiveren zal het veelvuldiger bij een komen. Tevens zal het partijbe stuur uit zijn midden werkgroepen vor men die het partijwerk op verschillende terreipen kunnen inspireren en ertoe kunnen bijdragen in zijn voortdurend contact met de gehele partij dat te- kortkomigen snel worden opgeheven. IOOKDELIG De strengere vorst die gewoonlijk door veel weggebruikers wordt verafschuwd, heeft voor de au tomobilisten in Bern en andere Zwitser se steden ook ©en voordelige kant Bij temperaturen van tegen de twintig gra den onder nul zijn namelijk de par- koormeters zozeer bevroren dat ze niet meer werken... BELASTING Een 50-jarig gemeen teraadslid van de Italiaanse plaats Pa- lestrma heeft zaterdag in het plaat selijke belastingkantoor al zijn kle- jj'n" uitgetrokken en deze voor het lo ket van de ontvanger gelegd uit pro test tegen zijn belastingaanslag. Tegen "et raadslid, dat een fotograaf had meegebracht om ..tjn protest vast te leggen, is proces-verbaal opgemaakt wegens belediging van een ambtenaar m functie. OASE Te midden van een woelige wereld vormde het plaatsje Mont Auriol te Frankrijk vorig jaar een oase van rtst. Volgens de dorpsstatistieken ge beurde daar niets bijzonders; er sverden pen kinderen geboren, er ging nie- L1 i, ,doocl niemand trouwde. De Bevolking bleef dus constant, 101 in woners. HERNIEUWDE ACTIE VOOR BEVEILIGING VAN TAXI'S genhonderd collega's een telegram gestuurd naar de adjunct-directeur van de Vereniginfr van Nederlandse Genieen ten In Den Haag, waarin lijj aandringt op spoedige maatregelen ter bescher ming van de taxichauffeur. De adjunct-directeur, de heer H. A. A. Deger, heeft de heer Wilson inmiddels reeds telefonisch laten weten, dat hij bin nenkort een antwoord op zijn verzoek kan verwachten. Reeds vele malen is de 4S-jarige taxichauffeur, die thans we gens invaliditeit slechts af en toe het stuur van een auto in handen mag hou den, in actie gekomen om te strijden voor de veiligheid van z"~ '- T- 1965 richtte de heer Wi tot de toenmalige minister-president. Mr J. M. L. Th. Cals, met het verzoek maat regelen te treffen tot bescherming van de Nederlandse taxichauffeurs. Hij deed dit naar aanleiding van de moorden op taxichauffeurs in Duitsland en Engeland en op de 26-jarige taxichauffeur uit Amersfoort. Wim van Veenendaal. Na herhaalde verzoeken tot de minister van justitie en de Vereniging van Neder landse Gemeenten werd als proef in honderd van de 600 Amsterdamse taxi's een mobilofooninstallatie aangebracht. De proefperiode, die liep van begin 1966 tot oktober 1966. werd later verlengd tot oktober 1967. Sindsdien is er niets meer gebeurd Maar de heer Wilson blijft zijn actie voortzetten totdat alle Amster damse taxi's op adequate wijze zullen ziln uitgerust MELBOURNE (AP> De Australische tennisbond heeft maandag besloten Groot-Brittannië te laten meeloten voor het Davis Cup-toernooi 1963- De bond besloot (lat de Britse insehryving kon worden aangenomen omdat 't nog geen regels van de internationale tennisfe- deratie heeft gebroken. De schorsing van Groot-Brittannië wegens het open stellen van Wimbledon voor profs gaat' pas 22 april in. Het dagelijks bestuur zal op een zake lijke wijze aan de praktische werk zaamheden van de partij leiding moeten geven. Op deze taak moét het worden ingesteld waarbij een secretariaat over bodig is. Uitgaande van het dagelijks bestuur in zijn vroegere samensielling werd door het partijbestuur een dage lijkse leiding gevormd waarin partij genoten zitting hebben die leiding ge ven aan en verantwoordelijkheid dragen voor verschillende taken van het lan delijk partijwerk' Het dagelijks bestuur bestaat uit heren Hoekstra, voorzitter van het par tijbestuur; Walraven, organisatie-secre-, taris; J. van Esrh, administratief se cretaris, M. Bakker, voorzitter van de tweede kamerfractie: J. Wolff, hoofd redacteur van de .Waarheid'; K. TJmkes, verantwoordelijk voor het landelijk gemeenteraadswerk; A. van Turnhout, plaatsvervangend hoofd-redacteur van de .Waarheid'. MEISJES NA AANRIJDING MISHANDELD DEN HAAG In het ziekenhuis Sitfard liggen twee meisjes, de 14-ja- rige Wilma l'Espoir en baar 16-jarig zusje José, die zaterdagavond in Sit fard werden gewond, toen zij van ach teren werden aangereden. Zij hebben verklaard na de aanrijding door de be stuurder van de betrokken wagen met een stok te zijn mishandeld. De auto is later te Born aan het Julianakanaal teruggevonden. Van de bestuurder, de 22-jarige V. uit Echt, die door de poli tie wordt gekarakteriseerd als pen hy pernerveus type, ontbreekt ieder spoor. Tegen hem is een opsporingsbevel uit gegeven. Rekening wordt echter ge houden met de mogelijkheid, dat hij in het water van het Julianakanaal is ge sprongen en omgekomen. Dreggen heeft tot dusver geen resultaat opgeleverd. Volgens de verklaring van de meisjes liepen zij op een stille weg in Sittard. toen zij door een auto werden aange reden. De auto keerde even verder, waarna de bestuurder uitstapte en met meisjes met een stok te lijf ging. Toen een van de meisjes hem de" stok af nam. vluchtte hij, sprong in de wagen en reed weg in de richting Bom. Daar is later de auto aangetroffen. De meisjes kenden de jongeman niet. Volgens de politie is het mogelijk, dat de jongeman, die te Echt bij zijn moeder woonde, en die werkzaam was op een werk plaats voor minder-validen, in paniek heeft gehandeld. MOSKOU (RTR) De drie hoogste leiders van het Kremlin hebben het af gelopen wpekeinde in het geheim een bezoek aan Polen gebracht voor bespre kingen met Poolse regerings- en party- leiders. Naar het regeringsblad .Izvestia' mt dag meldde waren secretaris-generaal Leonid Brezjnev van de communistische partij., premier Alexei Kosigin en presi dent Nikolai Podgorny van 12-14 janua ri in Polen. Waar de besprekingen plaats hadden. schrijft het blad niet. Volgens .Izvestia' was men het over alle besproken zaken, waaronder het verlangen tot versterking van de broederlijke samenwerking en vraag stukken betreffende de toestand in de communistische wereldbeweging. Giro-pocket te wetenschappelijk voor deel van personeel (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Ontstemming heerst er onder het personeel van de postcheque- en girodienst over een diensorder van directeur G. F. J. A. Groen, dat niet ieder lid van het personeel in aanmer king komt voor de jubileum pocket .Een halve eeuw post cheque- en girodienst'. De reden: de pocket is te wetenschappelijk. Het ongeveer vierduizend man tellende personeel (werkzaam in Den Haag en Arnhem) had er vast op gerekend de jubileum pocket van het eigen bedrijf te krijgen. Nu heeft het te horen ge kregen, dat niet iedereen in aan merking komt, omdat het te we tenschappelijk is samengesteld? Er wordt nu gegist, wie de uit verkorenen zijn die het wel krij gen. Vliegtuiglading geld verdwenen ZURICH (AP Een vliegtuigladïng Ni- geriaans papiergeld, welk geld spoedig uit de circulatie teruggetrokken worden is verleden week in Zürich ikomen en verdwenen. „a politie zegt, dat het geld zeven duizend kilo Nigeriaanse ponden af gelopen woensdag in een buitenlands chartervliegtuig op het vliegveld Klo ten aankwam. De politie weigerde te zeggen waar de zending vandaan kwam en vanwaar het buitenlandse toestel kwam. De Zwitserse douane heeft het geld onderzocht en echt bevonden. De zending bestaat uit bankbiljetten die de Nigeriaanse regering uit de circu latie neenjt om te voorkomen dat de Nigeriaanse opstandige provincie Bia-^ fra ze gebruikt. De zending zal vanaf maandag 22 janu-| ari waardeloos zijn, de afloopdatum diel door de Nigeriaanse regering werd! vastgesteld. bels en zakken met schamele bezittingen. De exodus, die al sinds de dageraad duurde, werd bemoeilijkt door het dikke pak sneeuw op de wegen. Honderden mensen die niet weten waar zij paar toe moeten gaan, verblijven in geïmprovi seerde tenten van dekzeilen, dekens en andere stukken goed. overeind staande muren elk ogenblik kunnen Instorten. In Trapani en andere steden zijn de stra ten versperd door stilstaande auto's -.vair de mensen in slapen en eten om dat zij niet naar huis terug durven gaan uit vrees voor een nieuwe aardschok. .Iedereen Is doodsbenauwe', aldus een andere politieman. de aarde beweegt zo wat om de tien minuten'. Verwoest Nieuwe schok I De plaatsen Salaparuta en Poggioreale .'zijn volledig met de grond gelijk ge maakt. De mensen smeken ons terug te mogen gaan om onder de puinhopen naar hun verwanten en vrienden te zoe ken, aldus een politieman, maar wij kun- nen hen niet laten gaan omdat de nog PRODUKTENL1JSTEN ONTBREKEN NOG BRUSSEL (ANP) De ministers van economische zaken van de Benelux, bijgestaan door enkele andere vakministers, zijn maandag in Brussel nog niet gereed gekomen met de definitieve vaststelling van de zg ESRA-procedure, waarby de belemmeringen in het Benelux-handelsverkeer als gevolg van verschillen in de warenwetten, zullen worden opgeheven. Het verdrag-dat daarvoor nodig is, heeft maandagochtend hun instemming gekregen. Zij hebben echter nog niet de lijsten vastgesteld van produkten waarop de procedure van wederzijdse erkenning der nationale warenwetten van toepassing zal zijn. De ministers komen op 29 januari a s weer bijeen. In ambtelijk overleg zal men Intussen proberen de positieve lijst zo groot mogelijk te maken en de negatieve lijst van uitzondering zo klein mogelijk. De ESRA-procedure zal voornamelijk betrekking hebben op voedingsmidde len, vlees, farmaceutische produkten en gevaarlijke werktuigen. De Benelux-ministers hadden enige maanden geleden in principe besloten tot toepassing van de procedure van wederzijdse erkenning der warenwetvoor schriften, omdat de praktijk van de afgelopen jaren had geleerd dat de ge wone weg van harmonisatie van de vele duizenden voorschriften te veel tijd vergde. (Van een medewerker) DEN HAAG Na de opzienba rende berichten van de laatste tijd hebben zich in Nederland reeds verscheidene hartdonors aangemeld. Maar hier te lande zullen vooralsnog geen hart transplantaties worden toege past. Men zou er waarschijnlijk wel toe in staat zijn. Men wil er echter pas toe overgaan, als de tijd daarvoor rijp geacht wordt. Bij een harttransplantatie kan men drie elk op zichzelf zeer belangrijke onderdelen onderscheiden. In de eer ste plaats de techniek van de trans plantatie, die men onder de knie heeft, want zij is meermalen op proefdieren uitgevoerd: in de tweede plaats de organisatie, die een uitge breid team van deskundigen vereist, aangezien de functie van het te ver wijderen hart tijdelijk overgenomen dient te worden door een künsthart en tegelijk het hart verwijderd moet worden uit het lichaam van de donor, dat daarna ingeplant wordt bij de patiënt: in de derde plaats behoren uitgebreide maatregelen getroffen te worden, opdat het bij de patiënt ingebrachte nieuwe orgaan niet wordt uitgestoten. Dat een hart transplantatie een zeer kostbare ge schiedenis is laten we dan nog maar in het midden. Wat het afstotingsproces betreft, verlangen de Nederlandse deskundi- Sen, dat als het ware een groen impje gaat branden, dat aangeeft dat men op een veilige weg is. In Nederland staat men wat de onder zoekingen van het afstotingsproces betreft vooraan in de wereld. Mam men is nog niet zover, dat men de problemen, die hierbij worden opg? roepen, onder de knie heeft. Van laar dat prof dr A. G. Brom, noog- leraar in de hartchirurgie in Leiden orof dr J. Nauta. hoogleraar in de hartchirurgie in Rotterdam en prof dr D W van Bekkum, bijzondei hoogleraar ln de experimentele transplantatie biologie in Leiden, die onder leiding van de directeur van het academische ziekenhuis in Lei den. de privaat docent in de medische ethiek M. W. Jongsma. een perscon ferentie hielden, de tijd nog niet rijp achten voor de uitvoering van ee<- harttransplantatie in Nederland. LEIDEN Maandagmidag Is in het academisch ziekenhuis in Lei den een persconferentie gegeven betreffende de laatste ontwikkelin gen van de hartchirurgie door (v l tl r) prof dr D. TV. van Bek kum; dc- geneesheer-directeur van het. ziekenhuis dr M. W. Jongsma, prof dr A. G. Brom en prof dr J. Nauta. stenose). Herstel van de klepfunctie is in veel gevallen mogelijk door de zieke klep te vervangen. Dit kan geschieden door: 1 het aanbrengen van kleppen van kunststof; 2 net aanbrengen van hartkleppen afkom stig van een ander mens. een over ledene, de zogenaamde homotrans plantatie; 3 het aanbrengen van hart kleppen afkomstig van Sieren, de zo genaamde heterotransplantatie. Met de eerste methode, die dus ge bruik maakt van een kunststof, be staat thans ook in Nederland sinds enkele jaren een grote ervaring. De methode wordt in alle Nederlandse centra toegepast. Er zijn Nederlan ders, die met drie kunststoffen klep pen op verschillende plaatsen -n hun lichaam rondlopen... over de gehele wereld is deze behandeling oy dui zenden, zo niet by tienduizenden pa tiënten met succes uitgevoerd. Bijna in alle gevallen bleken de kunststof- kleppen goed te voldoen. Sinds 1962 heeft ook homotransplan tatie van hartkleppen plaats, dus het aanbrengen van een hartklep van een overledene bij een patiënt. Bij het inbrengen van een hartklep van kunststof treedt nog al eens een stol sel in de buurt van de hartklep op Bïvaar voor embolie of trombose, at is een voordeel, maar een nadeel is, dat men er veel minder ervaring mee heeft. De deskundigen konden niet zeggen, welke van de twee methoden de beste ls. In elk geval heeft men met kunststofhartkleppen gunstige ervaringen opgedaan. Voor Leiden en Rotterdam geschiedt het prepareren en verzorgen van de hartkleppen onder leiding van dr A. W. Mellema, directeur van de bloed transfusiedienst in Rotterdam. De menselijke kleppen verkrijgt men na toestemming van de familieleden van de overledene. Na sterilisatie door middel van bestraling worden de menselijke kleppen bij zeer lage temperatuur bewaard. Er zijn dan geen levende cellen meer aanwezig. Er wordt dus bij hartkleptransplan- tatie geen levend weefsel overge bracht, waardoor de resultaten niet meer worden beïnvloed door immuni- logische afweerreacties van de zijde van de ontvanger, zoals die bij hart transplantatie van levende weefsels en organen wel. voorkomen. Men dient we! goed te beseffen dat harttransplantatie een geheel andere ingreep is. Voor de behandeling van hartklepdefecten komt zij niet in aanmerking. Zij kan alleen zinvol zijn als de hartspier de pomp zelf onherstelbaar ziek of beschadigd is of in gevallen van grove aangeboren afwijkingen. Ethiek Hartkleppen Het hart is een dubbele zulg-pers- pomp met aan beide zijden een in- en uitlaatklep. De kracht voor de werking van het hart wordt geleverd door de hartspier. Het komt vrij veel voor. dat ten gevolge van een ziekte proces zodanige beschadigingen aan staat derhalve een klein bezwaar te gen het gebruik van hartkleppen vaD kunststof.' Voor de transplantatie van mense lijke hartkleppen komt slechts een klein aantal patiënten in aanmer king. Er bestaat in dit geval geen Er is naar aanleiding van de hart transplantaties in Zuid-Afrika en Amerika veel gesproken over me dische ethiek. In Nederland bestaat een andere medische ethiek dan ui bijvoorbeeld Engeland, in de Verenig de Staten, in Zuid-Afrika. In feite dient men de medische ethiek te plaatsen in het land waarover men spreekt en in de tyd, waarover men het heeft. De directeur van het Leid se academische ziekenhuis meende dat dr Barnard, die in Zuid-Afrika do harttransplantatie verricht heeft, een moedig man is .dat hij medtsch- ethisrh niet fout was en dat men zjjn integriteit in geen enkel opzicht in twijfel mag trekken. MEDISCHE ETHIEK (Van een medewerker) Wat de medische ethiek betreft bestaat er een declaratie van Hel sinki van 1964. Zij houdt o a in: 1. De eerste plicht van de arts is het bevorderen van de volksge zondheid in het algemeen. Hij zal zijn kennis en kunde aanwenden in het belang van zijn patiënt. 2. Handelingen of adviezen, die de lichamelijke of geestelijke weer stand van de patiënt verzwakken mogen alleen worden toegepast in het belang van de zieke. Er bestaat een fundamenteel ver schil in de klinische research af hankelijk van het doel, a. therapeutisch. b. zuiver wetenschappelijk zonder therapeutische waar de. De principes van de klinische re search zijn: 1. Zij mag alleen worden verricht overeenkomstig morele en weten schappelijke principes en moet ge baseerd zijn op laboratorium- en dierenexperimenten of andere vaststaande wetenschappelijke fei ten. 2 Zij mag alleen worden uitge voerd door erkende wetenschappe lijke werkers en onder supervisie van erkende medici. 3. Zij is niet wettig, tenzij het be lang van het handelen in over eenstemming is met het daarmee samenhangende risico. 4. De risico's dienen van tevoren te worden afgewogen tegen het verwachte nut of voordee! van de patiënt of van anderen. 5. Speciale omzichtigheid ls ge boden als de persoonlijkheid van de proefpersoon zou kunnen wor den veranderd door medicamenten of Ingrepen. In het gebied van Palermo deed zich gisteravond om 19.24 uur weer een aard schok voor. De meeste bewoner» van de getroffen gpbieden hebben besloten de nacht in het open veld door te bren gen; dit ondanks de kou en de sneeuw. Er waren gisteravond ruim 5000 men- sen carabinlëri, brandweerlieden, mi litairen en vrijwilligers by het red dingswerk ingeschakeld. KAAPSTAD, STANFORD (RTR, AFP) Dr Philip Blaiberg, de tweede harttransplantatiepatiënt in Zuid-Afrika, heeft maandag de eerste stappen gedaan na zijn der tien dagen geleden verrichte ope ratie, waarbij hij het hart van een ander, een geniengdbloedige man kreeg. Blaiberg legde de afstand af van zijn bed naar een speciale stoel, waar hij voortaan zijn maaltijden zal nuttigen, aldus heeft de chirurg professor Chris Barnard op een persconferentie gezegd. Professor Barnard, de leider van do ploeg chirurgen, die de operatie by Blai berg uitvoerden, vindt, dat dr Blaiberg nog steeds vooruit gaat. ,Br zijn geen complicaties of abnormale dingen, waar over wij ons op het ogenblik zorgen maken. Wij zullen hem alleen maar van dag tot dag moeten observeren om te zien of hij al zover is, dat hij naar huis kan gaan'. Barnard gaat 24 januari naar Europa. Kasperak De toestand van de Amerikaan Mike Kasperak, die zondag een galblaasopera tie heeft ondergaan, negen dagen na de op hem toegepaste harttransplantatie, blijft kritiek. De toestand van de lever van de patiënt blijft de artsen zorgen baren. Bij de operatie van zondag is ge bleken dat zy ls aangetast. Maar de chi rurg dr Shumway en zyn ploeg hopen dat dit proces nu tot staan is gebracht. Het hart van Kasperak blijft regelmatig slaan en van afstoting is .nog niets te bespeuren. Kasperak bevindt zich overi gens sinds zaterdag en ondanks een ransfusie van 5 liter bloed in een halve coma-toestand. Maar de artsen zeggen, dat pas na enige dagen iets definitiefs te zeggen valt. In zaal^ Haja\owitsj BELGRADO (DPA) Zes beambten van de Zuidslavische veiligheidsdienst en de militie hebben zich volgens het partijblad Borba te verantwoorden we gens hun optreden in de zaak-Rajako- witsj. De voormalige SS-officier en me dewerker van Eichmann is er, zoals bekend, begin oktober in geslaagd zich door de vlucht uit Zuid-Slavië aan ar restatie en uitlevering aan Nederland tc onttrekken. Een speciale commissie van de Zuid slavische regering heeft de zaak on derzocht en de afdelingschef Marko Mutavcic van het ministerie van bin nenlandse zaken als hoofdschuldige aan gewezen. Hij is inmiddels ontslagen. Zijn collega Franz Turk van het secre tariaat van binnenlandse zaken der volksrepubliek Slovenië heeft zelf ont slag genomen uit de staatsveiligheids dienst. In het rapport van de commissie wordt gezegd, dat gebrek aan waakzaam heid en onvoldoende coördinatie tussen de staatsveiligheidsdiensten in Belgrado en Slovenië de vlucht van Rajakowitsj naar Oostenrijk mogelijk hebben ge maakt. De dood op de weg HOLTEN (ANP) Maandagmiddag om half vijf is de elfjarige Jan Albert Boode uit Holten op de Rijssenseweg door een personenauto aangereden en dodelijk verongelukt. De jongen fietste met een neefje achter elkaar uiterst rechts van de weg. toen plotseling het slachtoffer, dat voorop reed, door een met grote snelheid nade rende auto werd gegrepen en met ry- wiel en al in de sloot werd geworpen. Het knaapje was zwaar aan het hoofd gewond en op slag dood. VELDHOVEN (ANP) In Veldho ven is zondagnacht om half drie een personenauto onder een verlichte stil staande oplegger terecht gekomen, en werd totaal vernield. Een dode, de 33- jarige W. Dengen afkomstig uit Veld hoven, werd geborgen. Van twee slacht offers konden de stoffelijke resten niet uit de wrakstukken worden sten nog gehaald.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 3