„DE MAGNEET" J. C. v. d. DOEL ELTEVREDEN velevelekoopjes Roof kunstschatten verontrust Engeland lerdien handen vol geld Zo'n winteropruiming bij DE STAD PARIJS ECHTE 1 OPRUIMING WINTER OPRUIMING SCHOENEN VERTON'S SCHOENEN De krant kunt U niet missen Geen dag DONDERDAG 18 JANUARI BEGINT ONZE BALANSOPRUIMING in de balansopruiming bij KOLOSSALE KOOPJES Da's pas een WELTEVREDEN IN EENZAME LANDHUIZEN Gezondheidszorg niet duur of inefficiënt PROVINCIAtE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 16 JANUARI lty A. S. FLIKWEERT Nieuwerkerk Telefoon 01114-265 HONDERDEN KOOPJES, ONDER ANDEREt VOOR DAMES: stoffen dusters nachtkleding pantalons siaals en handschoenen VOOR HEREN: overhemden sjaals handschoenen pyjama's zoals u nog nooit zag De verkoop begint donderdag. Midden in de Poststraat ZIE RIK ZEE - Telefoon 2184 ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiuiiinuiiiiiiiiiiiiuuuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimu, BALANS- (vanaf 18 januari) 2 Alle baby's (en hun moeders en vaders) zijn dubel en dwars tevreden over 5 PARTIJ VERCHROOMDE KINDERSTOELEN van 46.50 NU. 37,— 2 PARTIJ WANDELWAGEN S van 99,50 NU 79,50 van 119,50 NU 89,50 van 128,50 NU 99,50 van 142,— NU 105,— 1 BOODSCHAPPENTASSEN 2 voor kinder- of wandelwagen van 11,50 NU 8,75 2 BOODSCHAPPENREKKEN (idem) van 10,50 NU 6,50 van 11,25 NU 7,25 KINDERWAGENS van 189,— NU 159,— van 224,— NU 179,— van 234,— NU 179,— van 277,— NU 217,— van 288,— NU 228,— van 239,— NU 149,— PARTIJ MAILLOTS met 20 korting. WNTEBMUTSEN - LANGE BROEKEN - JURKJES - PAKJES - ENZ voor PRIJS. WINTERJASJES van 24,— NU 13,95 van 35,— NU 17,95 en nog veel meer koopjes. Zie etalage. ZIERIKZEE ■k Uitsluitend contant Verder 10 korting op de gehele babyafdeling iliiiiiiiiimmnmiiiiiimiimiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinniniiiiiiiinnnm Echte koopjes in dames-, heren- en kinderschoenen. VERKOOP BEGINT DONDERDAG. HAVENPLEIN - ZIERIKZEE lijk niet van één dader sprake is, maar van een aantal, werkend vol gens een vaste methode. Voorts zijn er verscheidene aanwijzingen, dat het roofgoed naar Frankrijk en de Verenigde Staten wordt gevoerd met als verzendpunt ln Engeland 'n klei ne groep handelaren aan de zuidoost kust. De eigenlijke daders opereren waarschijnlijk met zijn tweeën. Zij bezichtigen landgoederen die voor het publiek toegankelijk zijn gesteld en snuffelen in de kranten naar be richtjes dat de eigenaar tijdelijk afwezig Is, bijvoorboplrt mot vakan tie, voor een zakenreis of als lid van een parlementaire delegatie. De mensen achter de schermen ma ken uit, wat moet worden gestolen en wanneer de slag dient te worden geslagen. Als na het ontdekken van het misdrijf eindelijk een lijst van do gestolen objecten kan worden verspreid, ls het roofgoed allang het land uit. In de haven van Li verpool heeft de politie eens een container achterhaald, die volgens de papieren .antiek aardewerk' zou bevatten. Er bleek gestolen zilver ter waarde van tienduizenden gul dens in te zitten. Zowel de politie als de assurantie- firma's menen, dat de inbraken de laatste tijd een zeer bepaald oog merk hebben. De prijzen die mo menteel voor kunstvoorwerpen wor-r den betaald zijn dusdanig gestegen,! dat 1968 wel eens een topjaar voor de inbrekers kan worden. Gevreesd wordt, dat ook kerkgebouwen niet aan hun aandacht zullen ontsnappen. het graafschap Cambridge. Bty. artikel waren een plattegrondw j de benedenverdieping, alsmede k aantal foto's van de fraaiste ki» voorwerpen afgedrukt. Vier dip nadat het blad van de pew w gekomen, in de nacht van 18 0911 december, werd het landgoed k doelwit van inbrekers, die zc van onvervangbaar Meissener por* lein meester maakten. Met andere bladen is een soort?!' Hike ervaring opgedaan. Minsta één, blad heeft reeds besloten, to-'- taan geen publikatie meer te re- lemen aan bijzondere verzameling; tenzij op geen enkele wljr-1 onthuld waar zij zich bevinde_ Assurantiedeskundigen menen, tó het de voorkeur zou verdienen in Engeland bij de politie één Instantie wcra <g trale a opgericht ffl gestolen kunstbezit te behandete. Bovendien zopden de eigenaren i- vorens een verzekering te kunss afsluiten verplicht moeten wonte, duidelijke foto's van kostt ten over te leggen. Deze gen zouden dan eveneens op te plaats moeten worden bij Bracht. Plannen genoeg. Tot order ziet het ernaar uit, dat 188 een fortuinlijk jaar wordt voor Inbrekers die zien op landhuizen so cialiseren. Voora* znver en oorce e n (Van een speciale verslaggever) LONDEN In Engeland heerst toenemende bezorgdheid over inbraken in landhuizen waarbij kostbare kunstwerken geruisloos verdwijnen. Er zijn sterke aanwijzingen, dat dit een nieuwe vorm wordt van misda dige activiteiten op grote schaal en dat achter de scher men bepaalde organisaties werkzaam zijn. Alleen reeds één verzekeringsfirma. Hart en Co., heeft in totaal beloningen tot een bedrag van 4,5 miljoen gulden in het vooruitzicht ge steld voor aanwijzingen, die de politie op het juiste spoor kun nen brengen. Het bedrag heeft uitsluitend betrekking op kunstdiefstallen in afgelegen landhuizen. Deze firma is be paald niet de enige, die zich op dit gebied heeft gespecialiseerd. Aangezien de aangeboden belo ning doorgaans tien procent van de waarde van de vermiste eigendommen betreft, mag wor den aangenomen dat er min stens 45 miljoen gulden mee is gemoeid. Tot de slachtoffers in het afgelopen jaar behoren de ambassadeurs van Frankrijk en Chili, verscheidene kunstliefhebbers uit de hoge Britse adel en leden van het parlement. Vele inbraken werden volgens een zelfde methode uitgevoerd. In tal rijke gevallen sloegen de daders hun slag juist nadat de verzamelingen voor het publiek waren opengesteld of nadat het landhuis of de eigenaar op de een of andere wijze in het nieuws was geweest. De misdadigers hebben het met na me voorzien op porselein en zilver. Zij hebben blijk gegeven van grote vakkennis, niet alleen wat betreft de waarde van de objecten in kwes tie, maar ook met betrekking tot de plek waar zij zich precies be vonden. Zij komen zon landhuis meestal binnen door verbreking van een raam of door het slot van een achterdeur te forceren. De politie heeft geconstateerd, dat zij een voor liefde hebben voor de vrijdagavond, terwijl Iedere maand de nacht van de 18e op de 19e een speciale aan trekkingskracht blijkt uit te oefe nen. Het gestolen zilverwerk of por selein wordt ter plaatse keurig in kussenslopen of gordijnen gewikkeld om lawaai en breuk te voorkomen. Zijn zilveren voorwerpen nog in ge bruik, bijvoorbeeld als zoutvaatje of peperbus, dan wordt de inhoud stee vast netjes op een tafeltje gedepo neerd. Tot 1964 meende de politie, dat dit soort inbraken het werk van één man was, hetzij een bezeten verza melaar, hetzij een gewetenloze han delaar. Daarna werd de leiding van het onderzoek toevertrouwd aan commander Hatherill van Scotland Yard, die zelf een waardevolle ver zameling antiek zilver cultiveert. Hol van de leeuw In december 1963 kreeg de politie een tip uit de onderwereld, dat zelfs de collectie van Hatherill ge vaar liep. Op het uur-U' werden overvalauto's opgesteld. Rechercheurs in burger liepen zo genaamd argeloos in de buurt rond, sommigen kropen zelfs in struik gewas en in de toppen van bomen, maar geen dader kwam opdagen. Voor alle zekerheid controleerde commander Hatherill enige tijd la ter zijn omvangrijke verzameling. Er bleek zilver ter waarde van 2500 gulden te ontbreken. Allengs is de politie tot de over tuiging gekomen, dat er vermoede- Kerstkaart Bekend is het verhaal van een ver zamelaar, die de trotse bezitter was van een onbetaalbare collectie van 3212 zilveren munten. Even voor Kerstmis zijn zij gestolen. Merk waardig genoeg was de complete reeks kort tevoren in de Verenigde Staten geëxposeerd. Een verzame laar in het graafschap Bedfordshire stuurde vrienden en kennissen een kerstkaart met een plaatje van zijn nnieke collectie Franse uurwerken. Zij zijn in de nacht vnn 20 decem ber verdwenen. Mr E. Holland Martin te Tewkes bury stelde de afgelopen zomer zijn andhuis één dag open voor bezich tiging. Op 18 september maakten inbrekers zich meester van zijn Swansea-porselein, maar andere waardevolle objecten werden niet aangeraakt. Op langere termijn bezien zijn er bij de kunstdiefstallen bepaalde hoogte en dieptepunten van activiteit te constateren. Nog altijd geldt, dat zo snel mogelijke publlkaties van de vermiste objecten de opsporing in de hand werkt. Een duidelijk voor beeld hiervan is de diefstal uit het landjuis Buxted Park In Sussex, waarbij fraaie stukken uit de col lectie porselein van Mrs Nellie Ioni- des, ter waarde van 35.000 gulden, werden ontvreemd. De politie van Sussex liet geen moment verloren gaan. Zij zorgde ervoor, dat foto's en gedetailleerde beschrijvingen aan alle belanghebbenden werden ge stuurd. Vanaf dat moment maken de misdadigers bij de bonafide han del geen schijn van kans meer. Een tussenpersoon zorgde er dan ook voor. dat de meeste objecten onop vallend aan de eigenaar werden te ruggegeven. uiteraard tegen een flinke beloning. Duidelijk is nu ook net risico van geïllustreerde reportages over be- aaide verzamelingen in vakbladen, ie dieven die het landhuis van Lord Fltzwllliam binnendrongen, lieten een exemplaar van het blad ,Coun- AMSTERDAM (ANP) SlaatHW» taris dr R. J. H. Kruisinga van w ciale zaken en volksgezondheid heeft»: terdagmorgen in zijn rede ter geks» beid van de aanvang van de nieowbot» voor het O. L. V. Gasthuis te Amst» verklaard het oneens te zijn met difP nen die wel eens menen dat de NM» landse gezondheidszorg duur of ineifr clënt zou zyn. De voortreffelijke activiteiten van ziekenhuis en uw ziekenhuisbestuur, s zei hij, leiden mij ertoe nog iets te «f; gen over dit misverstand dat nog J eens de ronde doet. Noch het een nou het ander is namelijk aangetoond.^ tegendeel, de uitgaven aan de Ne» landse volksgezondheid besteed liggffi-j de in de buurt van 5 pet van het na tionaal inkomen, zijn in een interna tionale vergelijking niet hoog en der laag te noemen. De Nederlandse cijfers op het terró van de volksgezondheid liggen voor ver zij internationaal kunnen wonte vergeleken op het hoogste niveau, na gelat voor de sterfte, voor de leve» verwachting voor de verschillende I» tijdsgroepen, het geldt voor de tuben culosesterfte, het geldt voor de race- natiegraad, het geldt voor de Wn» sterfte en het geldt voor het ni«c van de voorzieningen op bfj voorts» het terrein van de geestelijk geha»- capte. Dat zijn de feiten. Het zijn stuk yite stuk wereldrecords waar Nederlsa trots op kan zijn. Vergadering NCVB afdeling Zierikzee De Nederlandse christen vrouwen t»-*- afdeling Zierikzee houdt op woensdai 17 januari aanstaande in het Neder lands hervormd verenigingsgebouw Zierikzee haar jaarvergadering. OP* try Life' achter. Juist ln dit num-agenda staat onder andere de verte* mer was uitvoerig over de collectie j zing van twee bestuursleden. Mevrou» geschreven. In december jongstleden I B. van der Linde-Florusse zal een kW- publiceerde hetzelfde blad een des- renfilm vertonen en reisimpressie" kundig artikel over Wimpl Hall in ven over Israël.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 20