Meerderheid gemeenten Tholen wil zelfstandig blijven Vijf dagen ,Ik-breek-ermee' Middelburg Verkeersslachtoffer twee weken na ongeval overleden DUITS SCHIP MUURVAST IN KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND ,De grote liefde TWIJFEL AAN REDENEN GS VOOR HERINDELINGSPLANNEN ZOALS U ZEGT! Arnemuidse kleuter zwaar gewond bij weg oversteken BUIT 1200,- BIJ INBRAKEN IN TERNEUZEN Slechts 1 plan; nu meer voorlichting DUITS SCHIP VERLOOR ANKER BIJ AANVARING ALMANAK Veertig cursisten in ,De Schakel': apen no.rdon meer PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 16 JANUARI 19^ THOLEN Een overzicht van de hearing, die de vaste commissie voor binnenlandse zaken in Tholen hield over de herindeling van ge meenten. Achter de katheder: bur gemeester W. Baas land. (Foto PZC). THOLEN De vergaderzaal van ,Hof van Holland' in Tholen was maandag vermoedelijk om een andere reden versierd dan om de vaste commissie voor binnenlandse zaken uit de tweede kamer te ontvangen, die de afgevaardigden van de zeven gemeenten op het eiland Tholen zou horen over him standpnnt inzake de door de mi nister voorgenomen gemeentelijke herindeling van het eiland. De geluiden, die te beluisteren waren over het herindelingsplan Tho len één gemeente in plaats van zeven waren over het alge meen afwijzend. Alleen de gemeente Sint-Maartensdijk liet bij mon de van burgemeester D. C. "Bouwense weten vóór het plan van de minister te zijn, dus voor één grote eiland-gemeente met ruim 16.000 inwoners. De andere gemeenten wezen dit plan af, en pleit ten voor zelfstandigheid van de bestaande gemeenten. Als men al tot een keus gedwongen zou worden, dan varieerden de voorkeur van opgaan in drie gemeenten volgens het Tholen Emergit-plan, ontworpen door de vereniging van Nederlandse gemeenten, tot desnoods en tegen wil en dank dan maar deel uitmaken van die ene gemeente uit het ontwerp van wet. De afwijzing van het herindelings plan baseerde zich voornamelijk rond de volgende stellingen: de argumenten, die gedeputeer de staten van Zeeland aanvoe ren vóór de hergroepering tof één gemeente, zjjn onvoldoende bewe zen, want: er is niet aangetoond, dat het de huidige besturen van de zeven ge meenten aan bestuurskracht ont breekt om de aan de gang zjjnde ontwikkeling op te vangen. De invloed van het Scheldc-Rijn- kanaal, het Reimerswaalplan en de industriële ontwikkeling in West-Brabant worden door de op stellers van het herindelingsplan overschat voor zover het de ont wikkeling op het eiland Tholen betreft. Tholen Ook bleek er teleurstelling te leven over het feit dat ondanks de hea- rlngen in 1966 door gs en de toen malige staatssecretaris van nitinen- landse zaken, minister Beernink zelf zich niet op Tholen had vertoond. van de gevoelens van onbehagen, die er bij Thoolse gemeentebesturen leeft over de wtjze, waarop de procedure Inzake de herindeling tot nu toe is gevoerd. ,Een werkelijke discussie tussen gedeputeerde staten en de ra den der eilandgemeenten heeft niet plaatsgevonden, ook niet tijdens de hearing door gedeputeerde staten van Zeeland op 28 juni 1966. .Ook hebben gedeputeerde staten op ons herhaald verzoek nooit de voorstu die en het voorafgaand onderzoek naar de mogelijkheid van herindeling op tafel gebracht', deelde burgemees ter Van Boetfen mee. .Dit heeft frus- tratiegevoelens bij de Thoolse bevol king opgeroepen' Sprekende uamens de gemeenteraad van stad Tholen kon de burgemeester meedelen dat die raad in meerderheid voor stad Tholen nog voldoende perspectief ADVERTENTIEI Groene Kruishoest bonbons, merk Ixx-ar- bits, werken uitstekend by hoest, ver koudheid, keelpijn. In zakjes van 50 cent. ziet om de functioneren als zelf standige gemeente. De raad van Tho len deelt de scepsis, die er in het rapport .Tholen Emerglt' tot uit drukking komt, tegen de opvatting als zou er een belangrijke stimulans uitgaan van deltawerken, Schelde- Rijnkanaal, Reimerswaalplan enz. .Speculatieve verwachtingen' werd dit genoemd. Ook betwijfelde de Thoolse raad of men in het herindelingsplan het ver lies van individuele benadering van de burgers wel voldoende had inge calculeerd. Verder vond de Thoolse raad dat er bij herindeling een zware wissel werd getrokken op de finan ciële middelen. Dit laatste argument was reden voor het commissielid Van Ben- nekom (ar) te vragen of stad Tholen dan eindelijk die gemeen te was waar het dan met de fi nanciën in tegenstelling tot ken nelijk alle andere niet zo floris sant zou gaan. ,Heb ik niet eens iets gelezen over sanisatire voorzieningen, die niet zo in orde waren?', vroeg dit commissielid wat ondeugend. De burgemeester van Tholen kwam er uit door te zeggen dat hij on der financieel gezond zijn ver stond een sluitende begroting, desnoods met verhoogde" belas tingen. Overigens was stad Tholen ook al was men daar dan de gast van de commissie niet de eerste, die het woord kreeg van mr E. Toxopeus. voorzitter van de kamercommissie voor binnenlandse zaken. St.-Annaland Die eerste was burgemeester W. Baas van St.-Annaland, die pleitte voor het behoud van de zelfstandig heid der Thoolse zeven,, waarvoor zijn raadsleden zich in overgrote meerderheid hadden uitgesproken. Hij verwees naar de rapporten voor de feiten en wilde slechts met een voorbeeld zijn betoog verduldelijken. .Vanaf 1953 zijn bij ons voor een be drag van ruim zes miljoen honderd vijftigduizend gulden aan kapitaals- werken uitgevoerd of onderhanden, voor Amsterdam in diezelfde periode voor tweeduizendtweemiljoen gulden, maar daar tracht men in alle toon aarden de benarde financiële positie onder de aandacht van de regering te brengen, vandaar dat u. Kamer leden, Amsterdam wel kent en Sint- Annaland niet'. Ook hij beklaagde zich over het feit dat de zeven niet de motie ven van gs hadden mogen weten voor de opheffing van de zeven gemeenten ,elk met een gezonde hartslag'. Zeven lichamen moe ten worden samengevoegd zo vervolgde de burgemeester in mo derne beeldspraak ,en waar haalt men een nieuw hart van daan, dat de regelmatige klop van de uitgesneden harten ver vangt? Onmogelijk', luidde zijn conclusie. De raadsleden Den En gelsman en Mosselman onder steunden zijn betoog. St.-Maarlensdijk ,De meerderheid van de raad van Sint-Maartensdijk stemt In met het wetsontwerp', zei burgemeester Bou- wense en de motivering vindt men in de toelichting bij dat ontwerp'. Hij vond het nodig er op te wijzen dat liet ophouden kern te zjjn van St.- Maartensdijk in dit jaar ook al had dit onderwerp niet rechtstreeks met de herindeling te maken een ernstige teruggang voor de streek zou betekenen. .Meer in het licht meentebestuur reeds voor net zijn taak aanvangt een belangrijk wa pen uit dé hand zou s worden gesla gen-. Hij lichtte aan het slot van zijn be toog de standpunten toe van die raadsleden, die met het ontwerp van wet niet mee konden gaan, en wees zoals een aantal van zijn col lega's later zouden doen op de gevolgen die de herindeling zou heb ben voor de rechtspositie van de gemeenteambtenaren. Er ontbreekt namelijk een bepaling ln het wets ontwerp, dat de tijd doorgebracht op %vachtgeld als gevolg van de herin deling, kenmerkt als diensttijd in de zin van de pensioenwet. Je een rest overhoudt en van die rest blijf je af. Die rest ia Oud- Vossemeer'. Deze welsprekendheid werd met een applaus beloond. Het commissielid Wieger |wd) wilde i weten of bij een herindeling de be lt" gevaar liep. kennende vrees ik er voor', antwoord de de Oud-Vossemeerse burgerva der, die op een vraag van het com missielid Bode (ch) zei dat zijn raad als noodoplossing het opgaan in dne gemeenten zou kunnen aanvaarden. Poortvliet provinciale weg Oostburg-Waterland-1 Kerkje door een lijnbus van de ZVTM aangereden en met ernstige verwondin gen in het Oostburgse ziekenhuis opge- TONEELVVERKGROEP PROLOOG LEDELTHEATER OOSTBURG 'groep Proloog heeft t Oostburgse Ledeltheauj een charmante voorstelling gegeven vt ,De grote liefde', een eigentijds Wijs, van de ons onbekende André Rouss-' .Proloog" wist de pretentieloze sfeer ve het spel goed te treffen: het is een n. noeglijk niemendalletje, soms wat traaf, irritant, maar met voldoende amusaM, fragmenten om bij de bloemen de balan ten gunste van auteur en executanten OOSTBURG In het St.-Antoniuszie- kenhuis te Oostburg is maandagmiddag overleden de 87-jarige E. Haers uit' Waterlandkerkje. De heer Haers was 29 december bij een verkeersongeluk) WEMELDINGESinds maandagavond ernstig gewond geraakt. i zeven uur ligt het Duitse particuliere Hjj werd toen bij het oversteken vanbinnenvaartschip de ,Kar! Volker' de provinciale weg Oostburg-Waterland- - 0 0 (-886 brt) uit Mainz van schipper-ei- genaar W. Anstatt zo vast als een huis op de keienkant van het kanaal door Zuid-Beveland nabjj de Ylakebrug. Het schip telt een vierkoppige beman ning en was op weg naar Rotterdam om 0 een gunste van auteur en executanten de volgende dag nieuwe lading ui te ne- laten doorslaan. Het gezelschap had he. men. Het zag er gisteravond laat naar stuk goed kunnen bezetten en het wa' uit dat de schuit er wel enkele dagenenkele scènes van het tweede bed~ ibijna een evenement de 24-jange Bt- ral moeten bluven ligBen ook. want ln sjhoepena to zien acteron. DraJ )£-, verband met werkzaamheden heeft men acteur, die zich ook ontpopte als 4; het waterpeil van het kanaal drastisch vaardig decor-ontwerper, had voortr* ARNEMUTDEN De vijfjarige kleu-1 verlaaird felijke momenten als zoon Jean-Pie-, ter Bennie van Belzen uit Arnemuiden| van de familie Berger, waarin de grc*. is maandagmiddag, toen het kind van Omstreeks twee uur 's middags beslootliefde zijn intrede doet in de figuur achter een muurtje hardlopend de wegschipper Anstatt tijdelijk af te meren om 0 op de noek Westwal-Zuldwal in zijnte wachten tot dat de wind enigszins woonplaats overstak, door een bestel-luwde. Hij achtte het niet verantwoord auto gegrepen en ernstig gewond. Het tijdens hevige windvlagen met een vol- kmd werd in ernstige toestand naar het komen leeg schip door de nauwe door- Gasthuis in Middelburg overgebracht. gang van de Postbrug bij Wemeldlnge te Het ongeluk gebeurde omstreeks vierl varen. Door de geringe diepgang kon de uur op de hoek van de Westwal en de,Karl Volker' tot zeer dichtbij de wal- Zuidwal te Arnemuiden. De bestelautokant komen, maar de schipper vergat werd bestuurd door P. B. uit Araemui- I hierbij dat wind en golfslag van passe- den Het kind kreeg ^zwaar hersenletsel rende schepen de schuit vaster op de kant zouden drukken. Inmiddels was men bovendien begonnen - 'aterpeil van het kanaal te veria- en brak een been. Dokter M. L. van der Moer verleende de eerste hulp. Loods P. van Es (58) overleden VLISSINGEN In het ziekenhuis ,Be- thesda' te Vlissingen is dezer dagen overleden de heer P. van Es te Vlissin gen. De heer Van Es, die 58 jaar werd, heeft zich vele jaren verdienstelijk ge maakt als voorzitter van de Nederland se loodsensociëteit. Van 1945 tot 1963 is de heer Van Es voorzitter van de loodsensociëteit geweest. Hij was een van degenen, die onmiddellijk na de oorlog de plannen voor de herbouw van de loodsensociëteit hebben verwezenlijkt. In 1927 kwam de heer Van Es als derde stuurman van de zeevaartschool te Rotterdam naar Vlissingen, waar hij benoemd werd tot matroos in dienst van het loodswezen. In 1939 volgde zijn benoeming tot bin nenloods. Op 1 januari 1964 werd de heer Van Es benoemd tot VHF-chef bij Vlissingen-radio. De heer Van Es heeft zich van 1945 tot 1964 intensief bezig gehouden met Het standpunt van Poortvliet af-|de opleiding van jonge loodsen. Gedu- wijzend werd toegelicht door de rende deze periode maakte de heer Van raadsleden M. Geuze (ch) J. Holle- ps deel uit van de commissie voor het - - - - loodsenexamen. De crematie heeft in middels in alle stilte plaatsgevonden. Zij brands (sgp) en D. Uil (ar) werden door burgemeester W. J. Doorn ingeleid, die de commissie eerst de groeten overbracht van de in het ziekenhuis vertoevende ir M. A. Geuze, een groet, die met een wens tot beterschap door mr Toxo peus beantwoord werd. M. J, Geuze betoogde onder meer: .Wanneer gedeputeerde staten van Groningen van 7 gemeenten er drie willen maken (Reiderland, Nieuwol- da en Scheemda) met resp. 8100, 6300 en 11.000 inwoners is het ons een raadsel waarom Tholen in de eerste 20 jaar niet weer zou kunnen floreren met 2 gemeentes met resp. 8700 en 7100 inwoners'. Verweer uit de commissie: (Tholen is niet te ver- felijken met Groningen), wljfel aan invloed van Schelde- RUnkanaal en Reimerswaalplan klonk op uit de woorden van de he ren- Hollebrandse en Uil. De laatste verwees met instemming naar de kantlijn In de PZC van 3 januari 1968 onder de titel .Reimerswaalse zin en onzin'. Eindconclusie in Poortvliet: voorop staat de zelfstandigheid, als alterna tief willen AR en SGP bU een even tuele samenvoeging dan drie ge meenten op het eiland. Stavenisse Scherpenisse lerpenl onderstreepte dezelfde spreker de argumenten van de meerderheid van deze raad, die de argumenten voor herindeling van Tholen niet door slaggevend vindt, waarbij ook hier werd benadrukt dat het vergroten van de bestuurskracht geen verband houdt met de grootte "van een ge meente. Ook vroeg Scherpenisse t Rijnkanaal moesten leiden lot samen voeging van de gemeenten op Tholen en was er kritiek op de procedure. De minderheid van de raaa kan zich met het wetsontwerp verenigen. Oud-Vossemeer De burgemeester van Oud-Vosse meer, mr J. Verslaijs. herinnerde er aan, dat zjjn gemeente, waarvan een derde van het inwonertal rooms- kathollek Is, een afwekend pntroon vertoont. De Invloed van deze groep inwoners zou totaal verloren gaan bij samenvoeging. .Eenheid op dwang ls geen eenheid', merkte hij op. ,Men ls hier aan het opdelen', stelde hij vast, en hij verwees raar de rekenles op de lagere schooi: .Doordelen, zei meester dan, tot drie heeft onze raad de argument van gs (en van de minister) -oor gemeentelijke herindeling verwor pen'. Zijn wethouder Smits (sgp) zet te een vraagteken bij de opvatting als zou een grotere gemeente bestuurskracht vermeerderen, heer Moerland (pvda) betuigde zich voor de samenvoeging van alle ge meenten op Tholen! Tholens burgemeester Van Boeljen, die daarna het woord kreeg, had de commissie al eerder verteld, dat me op het eiland de voorstanders vooi namelijk moest zoeken by de PvdA en de VVD, de tegenstanders van herindeling hij ,de anderen'. Volgens een vlug gemaakt sommetje zouden er van de 53 raadsleden op het ei land 11 vóór en 42 tegen samenvoe ging tot één gemeente zijn, hetgeen overigens een commissielid niet be lette te vragen hoc de Thoolse bevol king over dè zaak dacht en of bij de Jongste gemeenteraadsverkiezingen de herindeling wellicht een propa gandistische rol had gespeeld. Na afloop van de hearing maakte de commissie ln het gezelschap van een aantal burgemeesters, wethouders en raadsleden een bustocht over het eiland, teneinde indrukken op te doen van het door de minister voor her indeling aangewezen gebied. gen, teneinde de nodige werkzaamheden aan de Vlakebrug te kunnen verrichten. Tegen negen uur kwam de rijkspolitie te water met de ,RP 64' langszij en vroeg de kapitein of hy assistentie van eei sleepboot wenste. Door de verlaagd" waterstand was het Duitse binnenschij namelyk al behoorlijk scheef komen te een amoureus architect, die de heer Be:. ger de hand va® mevrouw Berger k«g vragen. Geen vondst om van je stoel t« rollen, maar zoals gezegd: het was e=i onderhoudend avondje toneel, met dankbaar publiek, gul met applaus, m in reactie en gul met versnapering^ hoewel knisperende toffeepapiertjes as zo'n avond toch de vertrouwde atmosfe» verlenen van het gezellige Hollan&j binnenhuisje. Op het toneel: een Frans binnenhuis]» met 'n naïeve, in de zaken van de wecek wat behoeftige heer Berger, genua:! ceerd en overtuigend vertolkt door L« Beyers. De situatie is uiteraard rijk at; komische elementen mevrouw Berge is gevleid, de architect is een hardnab kige Eros, de catastrofe is bijna cop), pleet en daarom was het wat jammer, dat Ton van Otterloo, die de architect speelde, zijn teksten, bejaard Neder. Ugff0.- Schipp-r An'statt ,,„eE d. h»'p Jg*®. echto »f en «ild« liever «achten, tot,„enhc|d. «.a„, de anteur left deee tiS dat het normale waternlveau weer te- a5b„e een verrukkelijk paUitdp rugkeerde. zo is het hem voldoende alleen de ha« Twee uur later was het water nogmaals van z-n geliefde vast te houden: ,K* met een halve meter verlaagd en bestond meest gebaar in de liefde er al geen kans meer om het schip noglange, het meest kuise, maar ook tg vlot te trekken. Volgens schipper An-1 meest volledige'. statt heeft nien hem niets meegedeeld j Solange: .Zou het niet erg onvoorzichfc omtrent verlaging van de waterstand zijn ons zo te laten gaan Nu nog te gaan sjorren aan het sehip lFien Berghegge. van wie men een vond hij te gevaarlijk, omdat hij bang;fecte Solange Berger zag, vond wi Har hier/tnop T.iin sehin Arnstiee nve-'jujste toon: met Bart Scheepens vorm?» was dat hierdoor zijn sehip ernstige ave rij zou oplopen. YVP. MIDDELBURG Rond Middelbar-, z(jn er voorlopig voldoende nieuwe be stemmingsplannen en in voldoende va riatie ontworpen. In het nieuwe jaar daarom niet meer dan één klein plan, namelyk Zuid Ic, met 258 eengezinswo ningen, school- en speelruimte, weer ge bouwd om hof. Dat deelde burgemeester mr J. Drijber de raad mee in zijn nieuwjaarsrede. Wel willen b en w meer aan de voorlichting ;aan doen, met een speciaal accent op le nieuwe bewoners. De gemeente hoopt daarbij profijt te hebben van de lande lijk adviseur, een tweede ambtenaar voor ontwikkelingszaken en de opbouw werker van de stichting maatschappe lijke opbouw. De opbouw van de samen leving noemde mr Drijber vooral ac tueel in Zuid, St.-Laurens en Nleuw- land. Ten aanzien van Zuid wees de burgemeester er nog op, dat een derde (785 personen) van de huidige bevol king uit Middelburg zelf komt. Als het voorlichtingsapparaat is ver sterkt zou over de woonervaringen in de nieuwe wijken eens een onderzoek ingesteld moeten worden, zo vond mr Drijber. zij het prominente deel van het schap. Corry Arends dochter NicoCi had vooral qua mimiek een wat et- gelukkige start maar herstelde zit; goed, Ilona van Wijk was een zeer fru' dienstmeisje en Jurg Molenaar, die es apart compliment toekomt voor vaardige regie, zag men even vaardij Ln een bijrol. Het was een voorstelling onder ZVf. auspiciën, waarbij Else Bongers teketó voor de mooie kostuums en Louis ft. rijks voor de aankleding van het decv .gobelins' schilderde met veel bloot. Bé programma vermeldde voorts, dat vre dit stuk beschikbaar werden gesteH: .Stoelen. Domus-interieurkunst. Geldro;. H.H, TERNEUZEN Op verschillende plaatsen in Terneuzen zjjn dit weekein de inbraken gepleegd waarbij in totaal. I voor zeker 1200,- wordt vermist. Injoeg 'öOÏ Eindhoven." Qiieen-Ann alle gevallen ontdekten de betrokkenen tafelaansteker merk .Ronson'. NV het feit maandagochtend. (liam Rikkers, importeurs .Ronson', An> Bij de firma L. C. Hamelink aan del sterdam-Damrak'. Het ding weigert» Schependijk forceerden onbekenden de?één keer. toegang door een ruit stuk te slaan en) planken weg te breken. In het maga zijn werd een stalen kast doorzocht en' voorts moesten laden en kasten het ont gelden. De bult was 1200,- in contan ten. In brekers sloegen eveneens hun slag bij het binnenschip ,Drie gebroe ders', afgemeerd in de onmiddellijke na bijheid van de zaak. Vla een zgn. .koe koek' kon men de kajuit bereiken, waaruit een zak- en polshorloge, een transistorradio en de molen van een werphengel werden ontvreemd. De derde Inbraak gold de Zonneschool aan de Verlengde Van Steenbergen laan. Ook hier sneuvelden ruiten, Hoe wel het gehele gebouw grondig moetDUrg lx zijn doorzocht, wordt er niets vermist. in^0'rUe en het gewie Het is overigens de fweede maal binnen massa nict meer kon wor<]en t©f korte tijd, dat inbrekers Terneuzen ais - - - - - - - - werkterrein kozen. Zaterdagmorgen ont dekte namelijk een passant dat onbe voegden in het gebouw van de firma De Hoop bezig waren. Toen de nolltle arriveerde, vond zij sporen die wezen op ccn grondig onderzoek van laden en kasten. Hier is echter niets ontvreemd. SLOPER OUDER VALLEND PUIN BEDOLVEN MIDDELBURG De wind heeft n» dagniorgen meegeholpen met de verte afbraak van het voor sloop bestem!! pand Beenhouwerssingel 85 ln Mldte Doordat een topgevel plotseling j I" rtar'-'cht van de ste* worden tegen houden door de zolder werd de benwc in het pand werkende Do J. uit Borsse!» onder het puin bedolven. Hij kreeg een hersenschudding en enktlt gebroken ribben. Het slachtoffer is p« ambulance naar het Gasthuis over bracht. Leeuwse Voorjaar Voor wie wy niet in het nakend voorjaar gelooft, vandaag de fabel van de twee frambozen, die sa men aan een takje hangen. De één is overrijp en valt af. ,Hé roept de ander, geïrriteerd, omdat zijn gezelschap hem ont valt. jdoe niet zo rot'. Minder subtiel is die van de twee hanen die samen ica' door een winkelstraat kuieren. We hebben trouwens zo'n licht vermoeden, dat deze Vlissingse inzending uit de moppentrommel komt en derhalve wat belegen is. In de jongste versie staan die twee hanen plotseling voor een zebrapad. Jiom mee jif zegt de voorste, fiaar de overkant', pieker er niet over. Voor geen goud krijg je mij die legplanken °$Com nou mééé Gaan we fijn *nmen aan de overkant bij de lier naar al die blote dames pouliei kijken. MIDDELBURG Maandag avond vijf over acht. Veer tig stoelen zijn bezet in de zaal van ,De Schakel' te Middelburg. De antirookkuur kan beginnen. De tafeltjes zien er akelig leeg uit. Geen asbakjes te vinden. Wel kaartjes met erop gedrukt de woorden ,Ik rook niet meer'. Een benauwd kuchje in een hoek van de zaal wordt gesmoord in een glas water. Wildvreemde mensen vormen tezamen een koortje dat vastberaden roept. ,Ik breek ermee'. Een van de aanwezi gen zet zijn woorden kracht bij door met het ,Ik-rook- niet-meer'-koortje driftig op de tafel te tikken. Zo was het op de eerste dag van het .vijf-dagen-plan', een ursu - om van het roken af te komen. Na Rotterdam is Middelburg de ze week de tweede stad op deze anti-rooktournee, die zelfs mensen uit Zierikzee naar de Zeeuwse hoofdstad heeft doen reizen. Wij zullen trachten uw geest te pant seren in de strijd tegen "le rook gewoonten', zei ds D. Vink, de feitelijke leider van de actie 'van de bond van onthouders van ta bak en alcohol) aan het begin De vier komende avonden zullen leren ln hoeverre deze strijd suc ces heeft. Rotterdam vormt een goede basis. .De actie is daar ge slaagd', zo verklaarde ds Vink, die inmiddels door de publiciteit al Is omgedoopt tot de giër'. ,antl-rookma- .Wonder' .Het is alsof er een wonder ln mijn leven is gebeurd', zo ver trouwden enkele deelnemers in Rotterdam ds Vink toe. In zijn in leiding wees hij op de gevaren, die men ln het lichaam binnen haalt door veel te roken. ,De ta baksindustrieën geven het open lijk toe dat het slecht is', verkon digde de predikant verder. .Bin nen niet al te lange tijd zal hei ook in ons land verplicht wor den gesteld dat het teergehalte moet worden vermeld op een pak je sigaretten'. In een nadere toe lichting in de strijd tegen het .misselijke vodje papier met wat tabak erin', noemde ds Vink het plan een radicale therapie. Zon der pardon stoppen. Niet minder roken. .Wij appeleren aan uw nuchter verstand'. Dr W. G. Hoogendorp wees op de uitwerking van nicotine: ver lammend op de spieren, blokke rend op het zenuwcentrum. Vier milligram nicotine ls al voldoende om een giftige uitwerking te krij gen. Met ds B. Gabriel als de monstratieobject werd het sys teem om diep te kunnen adem halen een paar keer doorgenomen. De jasjes gingen er voor uit. Na deze oefening plofte ieder weer terug in zijn stoel. .En nou een kopjekoffie en een lekker siga retje'. probeerde iemand in de achterste rijen vrolijk. Hij kreeg geen bijval... Schokkend Tussendoor vulde het witte doek zich met schokkende filmbeelden over de verwoestende uitwerking van nicotine. Op een schoolbord verscheen een telefoonnummer voor moeilijke momenten. Het Rotterdamse nummer 226622 opent de mogelijkheid tot het aanhoren van een voorbede, die tot steun kan zijn in de verdere strijd en voor de rest staat ós S Bouwer, de actielelder in Mid delburg Iclaar tussen vijf en zes om inlichtingen te ver strekken. Voorts hebben de cur sisten deze week houvast aan het .rode boekje' van de cursuslei ding. ei prs die kunnen bijdragen tot het sla gen van de anti-rookactie Tus sendoor deelden heren met ik breek-ermee-speldjes' op de re vers formulieren rond, die tedere deelnemer na een onderlinge uit wisseling in het bezit stelde van naam, adres en mogelijk tele foonnummer van een partner, die geraadpleegd kan worden bij mo menten van zwakte, een contact dat verder de mogelijkheid opent om de andere partner bemoedi gend toe te spreken en te voor komen dat alle goede voornemens van begin van de week weer in rook opgaan. VLISSINGEN Maandagmlddng om streeks half twee zijn op de rede Vilssingtui liet Indiase vrachtschip A Iumohun' (4186 br) en het Duitse vracht scheepje Ferdinand Ketzlaff' '1548 b.'l met elkaar in aanvaring gekomen. boeg scheepje werd «net behulp van w .Teml III' naar de Vllssingse binnen haven gesleept. De .Jalamohnn' H*P het slechte weer lag het scheffl."1 sinds zondag op de rede van VJfr singen. Het Indiase schip kwam Cardiff en was op weg naar AnW«- De .Jalamohan kon de reis naar Ant werpen voortzetten. Op de foto: de Temi III sleept l'i.pilin'iml Rotvlaff' nnnr d0 .Er uit' I ,Blyf deze week uit uw ileve- HngsstoeT. waarschuwde ds Ga briel nog. ,Dczc stoel past te veel In het beeld van de tyd toen u er zich ln ontspande en uw toe vlucht zocht by de sigaret'. Vandaag, dlnsdng, om acht uur, wordt de cursus voortgezet. Met nieuwe wenken en nieuwe films. y/ri/mmtfnnmimn/i/Frmrwrr/r/tMiMirrti/t//rnmii/u. Half tot zwaar bewolkt met Inter pWj" SI soiyk regen of motregen. Matige lj> S krachtige zuidwestelijke wind. 28:11 S weer. ZON EN MAAN O 17 Januari W1 Zon op 08.40 onder Maan op 19.01 onder 10-b

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 2