Centraal Beheer naar Apeldoorn beneluxprogram voor samenwerking in eeg Stormvloedalarm Noordduitse kust Alle vakbondsleden eigen girorekening Kortchnoi hield score 100 procent AKKOORD OVER ZES PUNTEN Meer vakkrachten bij het l o Klaas Poortvliet won cross van vv Arnemuiden Jaren dertig: sombere ellendige jaren VREDESPLAN VAN GROEP VIETNAMEZEN Bij verhuizing 600 personeelsleden betrokken "T Volleybalcompetitie Walcheren Om via giro bij vakbondsbanken te sparen Vader gaf zijn zieke kinderen slaaotabletten Commercie HOOGOVENTOERNOOI DINSDAG 16 JANUARI 1968 WISSEL SC PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT CONTACT MET GROOT-BRITTANNIË ZAL WORDEN GEHANDHAAFD BRUSSEL (ANP) De ministers van buitenlandse zaken van Be nelux hebben maandag in Brussel overeenstemming bereikt over een algemeen politiek program van zes punten, dat zal worden voorge legd aan de andere landen van de Europese gemeenschap en de lan den die toetreding tot de gemeenschap hebben gevraagd. De basisgedachte van dit Benelux-akkoord is, dat men binnen de zes verder zal werken op alle punten die onder de verdragen vallen, doch dat men zich vrijheid van handelen, in het bijzonder met Groot-Brit- tannië, voorbehoudt voor alle andere gebieden. uj, het Benelux-overleg, op de buiten-, rtaats Hertoginnedal bij Brussel, werd £aandag deelgenomen door minister ijuns staatssecretaris De Koster, de Releische ministers Harmei en Van Ktalanden en de Luxemburgse minister firesroire. Minister Luns verklaarde na afloop ervan zeer verheugd te zijn over het feit. dat de Benelux-landen op een £antal essentiële punten een gezamenlijk Sndpunt hadden kunnen formuleren. Het program van zes punten, dat maan dag in de loop van de avond door de meegekomen hoge ambtenaren op papier zou worden gezet, verklaart: «De Benefuxlanden blijven voorstan der van de verdere interne ontwikke ling van de Europese gemeenschap van de zes én uitbreiding ervan met andere landen. Zii zullen geen beslissingen nemen die ingaan tegen de Europese verdragen. Zli zijn vastbesloten contact met de kandidaat-leden Groot-Bnttannle, Ierland. Denemarken en Noorwegen) te blijven onderhouden teneinde de door hen gewenste uitbreiding van de gemeenschap zoveel mogelijk te be vorderen. Zii zullen hun inspanningen voortzet ten op alle gebieden die direct of in direct onder de Europese verdragen vallen, doch voor alle overige gebie den achtte ze contact met alle andere belanghebbende Europese landen no- Op het gebied van de buitenlandse politiek zullen de Beneluxlanden hun consultaties verdiepen en proberen uit te breiden tot andere landen, ook buiten de Europese gemeenschap. Hierbij zou men een lijst kunnen op stellen van onderwerpen, waarover nationaal alleen beslissingen geno men zouden kunnen worden na over leg met de partners. Met Groot-Brittaimië, Ierland, Noor wegen en Denemarken zullen de no dige contacten worden onderhouden om de best mogelijke betrekkingen te handhaven en het ontstaan van een kloof met de zes te voorkomen. Blocnote DES HAAG (ANP) Het aantal vak-' onderwijzers bü alle schooltypen van het Inzer onderwijs is toegenomen in de pe riode van 1947 tot en met 1964. Bij het buitengewoon lager onderwijs (blo) was het aantal vakonderwijzers In 1964 ongeveer vier keer zo groot als in 1950. terwijl het aantal leerlinge» dezelfde periode bijna verdubbelde, de andere schooltypen gewoon lager onderwijs (glo), voortgezet gewoon la ger onderwas (vglo) en het uitgebreid lager onderwijs (ulo) groeide het aantal vakonderwijzers iets sterker dan het aantal leerlingen. Dit blijkt uit mededelingen van de af deling culturele statistieken van het cen traal bureau voor de statistiek. Onder vakonderwijzers worden verstaan wie uitsluitend zijn belast met het geven van onderwijs in een of meer vakken als lichamelijke oefening, handwerken, h houdkunde, handenarbeid, muziek zang, spreekonderwijs en tekenen. Zonder dubbeltellingen waren in 1964 in totaal 6.743 personen, van wie 2.935 mannen, als vakonderwijzer bij het lager onderwijs werkzaam. Van de mannen gaf ongeveer de helft in 1964 het vak lichamelijke oefening, en van de vrou wen 75 procent handwerken. Bijna veertig procent van de vakonder- wfizers geert bij het lager onderwijs mmder dan tien wekelijkse lessen. Der tig procent vervult met 25 of meer we kelijkse lessen een volledige dagtaak bij het lager onderwijs.' Bij het gehele lager onderwijs Is 42 procent van de manne lijke vakonderwijzers jonger dan 35 jaar, bij de vrouwelijke is dit percentage 31. Deze punten werden door minister Har mei van een blocnote voorgelezen op een persconferentie aan 't einde van de ver gadering, als ze formeel in een docu ment zijn vastgelegd, zullen ze naar de regeringen van de andere EEG-landen en de kandidaat-leden worden gezonden. Het was maandag overigens met duide lijk, of de Benelux alleen maar overleg van de ,vtjf' hierover voorziet of overieg van de .zes' inclusief Frankrijk. De ,vijf' zullen vermoedelijk aan hef ein de van de maand, als de ministers var buitenlandse zaken weer In Brussel zijn vóór de ministerraad van de Westeuro- pese Unie, besprekingen over deze ver klaring van Hertogtrmedal beginnen. Minister Luns gaf maandag te verstaan, dat de overeenstemming tussen de drie Benelux-landen ze groot is, dat zij als Duitsland en Italië niet zouden wil len meewerken eventueel met zijn drieën op de hier aangegeven weg zou den kunnen voortgaan. Op een vraag of de Benelux dacht aan nieuwe Europese Instellingen voor de samenwerking op de gebieden die niet onder de Europese verdragen vallen, antwoordde minister Harmei dat men niet per sé een .institutionalistische roe ping' te vervullen had. De vorm van het contact tassen de vijf en de kandidaat- leden zou onderwerp van nader overleg zijn. Joan Haanappel weer voor 2% jaar op het ijs (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Joan Haanappel (27) blyft de eerste jaren schaatsen. Met de Amerikaanse ijsrevue .Holiday on iee' heeft zij een contract gesloten voor t'/j jaar. Haar verbintenis met de TROS, die tot juli loopt, zal z(j nog kunnen nako men. Haar huwelijk met de Amsterdam se uitgever Jean-Jacques van Belle, dat aanvankelijk in december zou worden voltrokken, doch werd uitgesteld, gaat niet door. Joan Haanappel, die zes maanden gele- een streep zette onder haar carrière als kunstrijdster bij de Weense LJsrevue. werd begin december door .Holiday on ice' aangezocht enige weken te willen invallen voor Sjoukje Dijkstra, die suk kelde met een knieblessure. Tot het einde van dit seizoen (juJi) blijft Joan Haanappel verbonden aan de ze revue van .Holiday on ice' als inval ster voor de vrouwelijke solisten. Daar na zal worden beslist welke vaste rol zij krijgt te vervullen in een van de vijf revues van .Holiday on Ice'. Door de directie wordt zij elke maand de gelegenheid gesteld haar verbinte nis met de TROS (tot juni) na te komen. Volgens haar ouders in Den Haag heeft het niet doorgaan van haar huwelijk niets te maken met het heroptreden van Joan Haanappel in een ijsrevue: ,Er wa ren enkele problemen rond het huwelijk. Die heeft Joan zelf opgelost. Dat is trouwens ook haar zaak. Met schaatsen komt zij gauw genoeg over alles heen'. Slot van pag. 1 Midden-Oosten vermoedelijk verdronken, werden 20 kinderen gewond toen het d van een school afwoei. Smit en Co's Internationale Sleepdienst1 voeren eveneens ter assistentie uit. Del .Seaquest' heeft dertig meter lange po-1 ten die eclrter niet op de bodem rusten bij het boren in diepe zeegedeelten. Ook landen aan de Middellandse Zee I hebben van buitengewone weersomstan- Op de Noordzee kwamen ook verschei- .„heden ,e lyu.-n. Zowel in Israël als dene schepen in moeilijkheden Een hef- jor(lanU; werd h,.t verkeer door hevige schroefvliegtuig slaagde erin alle 6 be- sneeuwVaI ontwricht. Zelfs In dc Negev- maimingsk-den van het Deense kust- vaartuig .Susanna Jors', 100 km ten westen van Esbjerg. te redden Een an der hef schroefvliegtuig redde de beman ning van de kotter .Adonis', ter hoogte van het eiland Am rum. Ook de Westduitse kustvaarder .Lucle Vullmer' verzocht om hulp nadat het vaartuig slagzij maakte ten noorden van Borkum. Enkele mijlen uit de kust van het Deense edland Falster. in de Meck- lenburger Bocht, liep het Zweedse schip .S António' een gebroken roer op. woestijn viel sneeuw. In l.lbië het ook. In de haven van Tripoli zonken bij stormweer drie drijvende dokken. Schotland Schotland heeft maandag erg gele- Daar bet zaterdag weer een verplichte Een echtpaar in Edinburgh bijvoor beeld werd in bed gedood door neer stortend puin. In Glasgow waalden stukken van schoorstenen en daken af. De elektrische stroom viel uit en wegen werden door omgewaaide bo men versperd. Op de rivier De Clyde werden drie man vermist aan boord van een baggermachine nadat deze omsloeg. Overstromingen .WOORDZEE Het Britse boor eiland Seaquest'. is op drift ge raakt. Gewoonlijk schommelt het aantal bemanningsleden van een booreiland tussen de 60 en 80. Het westen van Engeland en Wales worden door overstormingen geteisterd als gevolg van de snel ingevallen dool, waardoor rivieren buiten hun oevers traden. In Neder-Saksen helpen Britse troepen bij de evacuatie van mensen, die door overstromingen worden bedreigd. Ten zuiden van Esbjerg is een brug inge stort. waardoor een auto in de rivier eronder stortte. De drie inzittenden zijn VERHUIZING VANUIT AMSTERDAM Onder het opschrift .Misleidende voorstelling van zaken', protesteerde de heer J. K. Mesu uit Nieuw- en Sint-Jooslnnd in de PZC van 29 de cember jl tegen enige uitlatingen van Ed. Hoornik In een televisieforum. De heer Mesu meende de Nederland se samenleving van de jaren dertig te moeten verdedigen, ten onrechte naar mijn mening. Dc geloof, dat Ed. Hoornik, als hij zegt dat hij ik citeer de heer Mesu .Nederland van de crisisjaren met z'i multerfl op ,De Zeven Provinciën', z'i stempelaars, de maatregelen tegen de Duitse politieke vluchtelingen enz., dit alles overgoten met een Co- Ijjniaans sausje, bezwaarlijk een fat soenlijke gemeenschap kon noemen', het Juist ziet, Hij had nóg wel een paar dingen kunnen noemen. Het wa ren zeer sombere, ellendige jaren. De visie van de heer Mesu op de ge beurtenissen op en rondom ,De Ze ven Provinciën' is zeer eenzijdig en daarom onjuist. De heer Mesu eindigt aldus- .De SDAP kwam met het plan van de ar beid dat niet ultvoerblaar bleek, en dat volgens deskundigen nogal veel overeenkomst vertoonde met het Duitse arbeldsplan, waarmee Hitier z|jn werkloosheidsprobleem oploste, hetgeen achteraf bleek een voorbe reiding tot de tweede wereldoorlog te zijn geweest' Deze voorstelling van zaken is erger dan misleidend. De verwijzing in deze passage naar Hitler-Dultsland slaat nergens op Het plan van de ar beid sloot aan bij de nieuwste opvat tingen in de economie van die tijd, met name die van de Engelse eco noom J. M. Keynes, bij de ideeën van de Belg Hendrik de Man. bij de prak tische voorbeelden die werden gege ven door de regeringen van de Scan dinavische landen en bij de oolltlek van de Amerikaanse president, F D- Roosevelt. Dit plan omvatte een programma van strijd tegen de werkloosheid en vóór het behoud van de democratie. Medewerkers waren mensen ils Vos. Tinbergen, Kleerekoper, Van de Woesttjne. Drees, Vorrirtk. Het bleek niet uitvoerbaar? Inderdaad, het kostte te veel geld naar de mening van de rechtse meerderheid in onze volksvertegenwoordiging, die voor «en groot deel bestond uit christen- reactionairen. Middelburg A_ J. M. Visser Anoniem ait angst voor represailles NEW YORK. SAIGON, (AP, AFP RTR) Een groep Zuid Vietna mese professoren, juristen en an dere intellectuelen heeft anoniem een nieuw voorstel gedaan om een einde aan de oorlog te maken, al dus de New York Times maandag in een telegram uit Saigon. In het voorstel werd gezegd ,dat onder handelingen voor het vinden van een politieke oplossing' de enig doenlijke manier zijn om een einde aan de oorlog te maken. De geallieerden .hebben niet het vermogen' het Nationale Bevrij dingsfront te vernietigen en de Vietcong heeft niet genoeg kracht om een mili taire overwinning te behalen', aldus de Times. De correspondent van het blad, Charles Mohr schreef: .het meest omstreden deel van het voorstel dringt er bij de Zuid- Vietnamese regering op aan het Be vrijdingsfront te erkennen en het front toe te staan een deel van het land te be sturen in de periode tussen een wapen stilstand en een algemene verkiezing'. Thiea President Ngoejen Van Thieu van Zuid- Vietnam heeft maandag gezegd dat Zuid-Vietnam de centrale rol dient te spelen bij het zoeken naar vrede en daarmee op indirecte wijze de Ameri kaanse pogingen in die richting veroor deelt. In een toespraak tot hoofdredac teuren vroeg hij voorts om .zwaardere druk' op Noord-Vietnam als de huidige pogingen tot vrede zouden falen. De Zuldvietnamese president schijnt het voorts niet eens te zijn met de resulta ten van de Amerikaans-Cambodjaanse besprekingen in Pnompenh vorige week. Hii zei dat zijn strijdkrachten zich het volledige recht voorbehouden de Viet cong tot over de grenzen te achtervol gen. (Van onze speciale verslaggever) De coöperatieve vereniging .Cen traal Beheer', die bestaat uit een aantal verrekeningsbedryven, gaat Amsterdam verlaten en zal zich vestigen in Apeldoorn. De onge veer 600 personeelsleden van Cen traal Beheer, dat thans als onder huurder enkele etages bewoont van het GAK-gebouw aan het Bos en Lommerplantsoen te Amster dam, zijn maandagmorgen van het besluit op de hoogte gesteld. Het ligt in de bedoeling in het centrum van Apeldoorn een nieuw hoofd kantoor te bouwen, dat plaats zal bieden aan 750 werknemers. Ver wacht wordt dat dit nieuwe ge bouw over vijf jaar gereed zal zijn. 1 factoren genoemd, die tot het ver- plaatsingsbesluit hebben geleid. In de eerste plaats werd gewezen op de structurele tekorten op de arbeids markt in Amsterdam. Ten tweede werd genoemd de moeilijke huisves ting van de aangetrokken werkne mers in de hoofdstad en ten derde meent de leiding van Centraal heer. dat het vestigingsklimaat te Amsterdam te wensen overlaat. Aan het besluit tot verplaatsing is een onderzoek voorafgegaan door net Ne derlands economische instituut te Rot terdam naar een toekomstige vestiging plaats voor Centraal Beheer. Op ae re sultaten van dit onderzoek, dat in april 1967 werd voltooid, steunt mede de be slissing om het bedrijf naar Apeldoorn te verplaatsen. De gemeenten Nijmegen en Enschede namen in het rapport van Hnlp ,Dit is ons land', aldus de Zuidrietaamc- se president, .bevriende landen die Zuid- Vletnam (e hulp kwamen, deden dat nit overwegingen van gemeenschappelijke veiligheid met het oog op communis tische expansie'. President Ngoejen Van Thieu zei voorts dat zyn regering nooit meer een wapen stilstand zal verlengen. Cm STRAF VOOR MEPT.A'-miTAIREN DEN HAAG (ANP1 Het is niet waar dat een of meer militairen, die hehhen meegewerkt nan liet VPRO-te'evisle- programma .Hoepla', daarvoor ».yn ge straft. Dit b«*cft minister W. den Toom meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van het tweede-kamerlid J. van den Doel (pvda). De minister var cultuur, recreatie en mantschapnelilk werk. mej. dr M M. Klompé, tot wie de tweede vraag van de heer Van den Doel gericht deelt mee van mening te ziin di vrijheid van de omroeporganisaties voor wat betreft de keuze en de inhoud var de programma's in beginsel de verant woordelijkheid van andere instanties ge- B(j het zoeken naar woonruimte te Apel doorn zal alle steun worden verleend. Voor de Inrichting van de woning wordt een ruime toelage, verstrekt. Een s^eèiale Afvloeiingsregeling is ge troffen voor oudere werknemers var 60 aar en ouder, die liever niet met de verhuizing mee gaan. Ook is er een re geling voor schoolgaande kinderen, ter wijl voorts eventuele huurverschiilen tussen de woning in Amsterdam en die te Apeldoorn gedurende drie jaar zullen worden overbrug. De opzet is, at iedere' werknemer mee mag. Drs J. G. Gerritsen, een der directeuren, van Centraal beheer, verklaarde, dat de vereniging altijd prettige banden heeft gehad met het GAK. Beide instellingen zijn echter gegroeid en als er dan ge zocht moet worden naar meer ruimte, komt de vraag op of je niet In een eigen huis zou gaan. Ten aanzien van de woonruimte bestaan er evenwel problemen in Apeldoorn. den gebruik van deze gelegenheid om haar jaarlijkse cross door d<- duinen en over het strand van Westduin te Koudekerke te houden. Klaas Poortvliet werd winnaar. Een felle konde wind en een besneeuwd terrein bezorgde de deelnemers een ideaal decor voor een «ross. De deel name was groot. Alle lopers vertrok ken met een tussentijd van 1 minuut. Na een spannende race kwam de vol gende uitslag uit de bus (eerste 10): 1 Klaas Poortvliet 11 minuten en 25 seconden. 2 B. Meulmeester op 39 se conden, 3 Cees Schroevers op 41 sec.. 4 en 5 B. van de Ketterij en Karei v. de Grulter op 50 sec., 6 Cor de Ridder op 1 minuut en 2 sec.. 7 Jo de Nooijer op 1 min. en 3 sec., 8 Henk Janse op 1 min. en 20 sec.. 9 Wim Schuit op 1 min. en 35 sec., 10 Jac. Meerman op 1 min. en 40 sec Ook de A-junioren waren van de par tij. Na een spannende strijd kwam de volgende uitslag uit de bus: 1 Jan de Nooijer. 12 minuten en 40 seconden, 2 Klaas van Belzen op 24 sec3 Cees Schuit op 1 min. en 25 sec 4 Pauw van de Ketterij op 1 min. en 50 sec., 5 Jaap de Ridder op 2 min. en 37 sec. De uitslagen van de volelybalwedst rijden gespeeld voor de competitie van de af deling Walcheren rijn: dames: Egaspo- MVC 2-2, Marathon 3-Egaspo 0-3, MVC Marathon 2 3-0, EWC 3-Matador 2 2 3-0. Matador 2-EWC PLAN VAN VAKBEWEGING GLASGOW Deze machtige por taalkraan werd het slachtoffer van de storm, die met orkaankracht over Glasgow loeide. het NEI respectievelijk de eerste en de tweede plaats in, maar de leiding van Centraal Beheer vond deze plaatsen te Apeldoorn werd te- UTRECHT (ANP) De spaar banken van de drie vakcentrales zijn, volgens het orgaan van het Nederlands Katholiek Vakverbond .Ruim Zicht', van plan om rente- gevende spaarregelingen te kop pelen aan de postgirorekeningen. Men overweegt een grootscheepse ac tie te ondernemen, die ertoe moet lei den dat alle vakbondsleden de be schikking zullen krijgen over een ei gen postgirorekening. Dit zou onder meer enorme besparingen opleveren i»Ü de contributie-inning van de vak beweging, waarvan de kosten op dit moment nl ettelijke miljoenen bedra gen. Daarnaast kan de renterekening door zijn nauwe binding met de girorekening volgens .Ruim Zicht' een sterke impuls zijn voor de opvoering van de particu liere besparingen. De plannen verkeren in een vergevor derd stadium, overleg met de post cheque- en girodienst is al gestart. De belangstelling van de vakbeweging voor de nieuwe giroservice wordt mede be ïnvloed door de sterke toename van hei uitbetalen van lonen en salarissen per giro. Zij is van mening dat samenwer king van de postcheque- en girodienst en de vakbondsspaarbanken wat .Ruim Zicht' noemt ongewenste bindingen van bank en bedrijf in de loon- en salaris- DEN HAAG, (ANP)De 41-jarige in- betaling kan tegengaan. Regelingen De directie van Centraal Beheer heeft een uitgebreid pakket van verplaat singsregelingen voor het personeel tot stand gebracht, waarover met de vak- In ziekenhuis valide koopman A. R. H. uit Den Haag: mening té 'zijn dat dé door de politie aangehouden, verdacht poging tot zware mishandeling van i zjjn twee zieke kinderen door hen in' ziekenhuizen slaaptabletten te geven. I v0_ De man ontkent de bedoeling te hebben heel onverlet laat. Over de wenselijkheid gehad zijn kinderen voor het leven of van bedoeld onderzoek en bestraffing de gezondheid schadelijke stoffen toe kan derhalve slechts beslist worden op te dienen. grond van laatstbedoelde verantwoorde- De man. die donderdag werd gearre- lijkheid, waarbij de eigen verantwoorde- steerd, had zijn echtgenote niet verteld Iijkheld der omroeporganisaties buiten; van de slaaptabletten. Het verhoor beschouwing blyft. I duurde maandagavond laat nog voort. Volgens het NKV-blad gaan steeds meer banken er toe over van bedrij ven aan wie zij kredieten verstrekken, te verlangen dat de girale betaling van lonen en salarissen via hen ge schiedt. Daarmee wordt aldus .Ruim Zicht' geheel ten onrechte een stukje van het personeelsbeleid in handen gelegd van de commercie. Met een aantrekkelijk alternatief achter de hand zou de vakbeweging hier een einde aan kunnen maken. Overi gens blijft de werknemer uiteraard geheel vrij om een bankgirorekening te openen en bij de bank van rijn keuze te sparen. De directie van de postcheque- en giro dienst zou het volgens ,Ruim Zicht' van harte toejuichen, wanneer naast de rijks postspaarbank ook andere niet-commer- ciële banken bereid zouden zijn rente- gevende rekeningen te koppelen aan de postgirorekeningen. Het maken van winst wordt niet beoogd. Koeperman-Andreiko weer remise TIFLIS (ANP) Iser Koeperman, die vorige week in de tweekamp om het wereldkampioenschap dammen een voor sprong nam. heeft ook zondag na twee dagen rust tegen uitdager Andris An- dreiko het initiatief gehad. Andreiko. die voor de zware opgave staat in de r~~*" rende partijen twaalf punten te sc wil hij Koeperman onttronen, koos in de tiende partij met wit op de 26e zet een voortzetting die de wereldkampioen de kans gaf het initiatief in handen te ne men en wit in de verdediging te drukken. Desondanks eindigde de partij in remise. Marinussen (DOS) in tweede ronde op punten verslagen ROTTERDAM Tijdens de bokskam pioenschappen van Zuid-Holland en Zee land, maandagavond in gebouw .Odeon te Rotterdam begonnen, is Theo Mari nussen van DOS uit Vlissingen in de tweede ronde uitgeschakeld. In de eerste ronde won Marinussen weltergewicht zijn partij van Willem Francke (School Huizenaar) ruim op punten. Henk Metzer (School Huizenaar) be haalde in de tweede ronde een dubieuze zege op de Vlissingse bokser. Het publiek gaf, nadat de scheidsrech ter Metzer als winnaar had aangewe zen, joelend te kennen het oneens te zijn met deze beslissing. EGVC Matador 1 MVC 1 Marathon 2 PZEM Matador 2 EWC 2 EWC 3 Marathon 3 Matador 2 Zuidwesters Matador vet. Marathon I EWC 2 Marathon 2 Matador 3 DAMES 1 0 11 17- 4 2 0 10 16- 6 4 1 10 17-12 13 9 15-13 0 2 8 13- 7 1 1 7 11- 5 8-14 6-15 6-19 4-17 HEREN 6 6 0 0 12 18- 1 7 4 2 1 10 17- 8 6 3 1 2 7 12- 9 7 3 13 7 13-12 6 3 0 3 6 10-11 7 1 1 5 3 6-18 7 0 16 1 3-20 6 10 5 2 7 0 2 5 2 Nederland voetbalt in mei tegen Polen en Schotland DEN HAAG Het Nederlands elftal zal In mei twee wedstrijden spelen. Te Warschau tegen Polen en in het Olym pisch Stadion te Amsterdam tegen Schotland. De wedstrijden tegen Polen, woensdag 1 mei, te Warschau betekent de eerste oficiële ontmoeting tussen beide landen. De ontmoeting tegen Schotland, donder dagavond 30 mei, is de returnwedstrijd voor de strijd in Glasgow die door Ne derland in 1966 met 3-0 werd gewonnen. Ludmilla Titova Russische titel ALMA ATA (ANP) Ludmilla Titova. een 22-jarige studente aan het instituut voor luchtvaart in Moskou, is maandag in Alma Ata nationaal schaatskampi oene geworden. Nadat ze zondag op de 500 en 1500 meter tweede was geworden zegevierde Ludmilla maandag op de 1000 meter. De zesvoudige olympische kampioene Lydia Skoblikova na twee afstanden vierde in de algemene rangschikking toonde zich de snelste op de 3000 meter. Weer ontslag kardinalen VATICAANSTAD (AP) Opnieuw hebben twee kardinalen ontslag geno men als leden van het centrale bestuur van de R-K Kerk De paus heeft de ontslagaanvragen aanvaard van kardi naal Masella als prefect van de con gregatie voor de discipline der sacra menten en van kardinaal Testa als se cretaris van de congregatie voor de Oosterse Kerk. Hierdoor is het aantal der kardinalen, dat sinds 8 januari dit jaar uit de curie zyn getreden, tot vijf gestegen. Een Amerikaan, kardinaal Breiman uit Penn sylvania, is tot opvolger van kardinaal Masella benoemd en" de in Nederland geboren kardinaal Maximiliaan de Furs- tenberg wordt de opvolger van kar dinaal Testa. DOOR MISGREEP VAN HANS REE WIJK AAN ZEE (ANP) Viktor Kort chnoi ia er ook maandag in de rijfde ronde van het Hoogovenschoaktocrnooi landgenoot verwierf zich evenwel tacti sche kansen, die afdoende bleken voor remise. Portisch en Gheorghiu vochten een ingewikkeld Konings-Indisch duel uit, dat de critici bij de beoordeling deed aarzelen. Tot verbazing van velen werd het echter onverwacht remise Roesolimo - en Bobotsov beëindigden hun partij na in geslaagd zyn^ score op honderd pro- slechts zeer gering aantal zetten in to.*,*.».*.a. mVsteVaep blijven de ubescheiden rol spe- cent te houden. Dc Rus deed dit ten koste de Nederlandse kampioen Hans Ree, Nederlanders de vrij scherpe party, Kortchnoi een "ion offerde voor aan- rallen'van de Italiaan Tati. Maandag "L valss pel, een stige misgreep beging, ook de strijd in de damesgroep ontbrand. Kortchnoi heel. nu een voorsprong van Tot de favorieten in deze groep, met vier anderhalve puilt van de Roemeen uheor- Nederlandse schaaksters. behoren de K,uu> Russin Koslovskaja, de Roemeense Ni- Jan Hein Donner heeft van de andere colau, terwijl ook de Zuidslavische Stadt- Nederlanders de meeste kansen op een 1 zege gehad. De verkouden grootmeester 1 kwam echter tegen de Bulgaar Padewski r veelbelovend te staan. Hij miste echter s de afwikkeling en belandde in een re- t misestand. Langeweg bereikte tegen de 1 Zuidslaviër Ciric de puntendeling via I normale wegen. Van Geet daarentegen I Ier een rol van betekenis kan g len. De Nederlandse dames d maandag niet slecht. Ingrid Tuk ver sloeg de Bulgaarse Ivanova en de na tionale kampioen Corry Vreeken be haalde een overwinning op de Poolse Elzbieta Kowalska. De .derby' tussen Rie Timmer en Fenny Heemskerk werd door Timmer gewonnen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 19