Jurry Terneuzen FA. G. W. NAEYE Meubelhandel bedankt alle inwoners FA. G. W. NAEYE Meubelhandel maakt bekend DINGEMANSE G. W. NAEYE-FAAS kinderen en personeel Concours op Hemelvaartsdag moet traditie blijven Provinciaal piano- en ensembleconcours FLUORIDEREN DRINKWATER KAN SCHADELIJKE GEVOLGEN HEBBEN' FA G. W. NAEYE Uit een klein étui.. een héél nieuw gezicht. ■Opticien 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT begint 18 januari 1968 GLASGORDIJNEN Terlenka val 38 cm hoog NU 1,10 p.m. 47 cm hoog NU 3,75 pjn. 85 cm hoog NU 3,30 p.m. Terlenka met loodveter 110 cm hoog NU 3,50 p.m. 145 cm hoog NU 4,40 p.m. 180 cm hoog NU 5,30 pjn. COUPONS LINOLEUM tegen spotprijzen LINOFELT 200 cm breed nu 6,75 per meter OVERGORDIJNEN 120 cm breed van 4,50 NU 2,75 p.m 120 cm breed van 6,90 NU 3,75 p.m 120 cm breed van 7,25 NU 3,75 p.m 120 cm breed van 6.25 NU 4,75 p.m 120 cm breed van 8,90 NU 4,75 p.m 120 cm breed van 9,75 NU 5,75 p.m 120 cm breed van 12,25 NU 6,75 p.m VLOERBEDEKKING Haarbouclé-tapijt, 130 cm breed van 24,50 voor 19,50 p.m. Haarbouclé-tapijt, 130 cm breed van 33,50 voor 24,50 p.m. Wollen moquette-tapijt, 380 cm breed van 165,voor 135,— p.m. Nylon-tapijt met legklare rug, 380 cm breed van 89,50 voor 79,50 p.m. PLASTIC OP VILT van de bekendste Nederlandse fabriek 150 en 200 cm breed nu vanaf 5,90 per m2 200 cm breed nu 9,90,7,90 en 6,90 per m2 BEDDEN EN LEDIKANTEN Polyether bedden van een heel bekende fabriek 13 c m dik 80 x 190 NU 59,50 120 x190 NU 85,— 130x190 NU 97,50 Stalen divanbedden, modern pootmodel, wit met mahonie plankjes 80 x 190 NU 42,50 Dubbeldivanbedden 80 x 190 NU 80,— KARPETTEN Haarboudé 130x190 van 46,50 NU 32,50 Haarbouclé 170x230 van 92,50 NU 79,50 Haarboudé 200x275 van 104,50 NU 69,50 Zuiver wol 170x230 van 127,50 NU 95,— 200x290 van 175,—NU 140, ACRYL DEKENS, vederlicht en warm 150x 220 van 49,50 NU 37,50 180 x 220 van 59,50 NU 47,50 200 x 240 van 69,50 NU 54,50 X Noordstraat 58-60 Tel.(01150)3853 DINSDAG 16 JANUARI J van Terneuzen die hun tijdens en na de brand zoveel hulp en steun hebben verleend, in het bijzonder alle brand weerkorpsen, politie en hun naaste huren, uiiuuiiiiiinniiniiiiiiiiiiinniiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiininn; dat hun noodwinkel gevestigd zal wor den op het kruispunt Axelsestraat-Verl, van Steenbergenlaan. Alle inliehtingen en afspraken kunnen nu reeds ingewon nen en gemaakt worden in hun kantoor, salonwagen bij café Maandag. Het telefoonnummer blijft Bond van Zeeuws-Vlaamse muziekverenigingen: Harmonie' zal organiseren OOSTBURG De bond van muziek verenigingen in Zeeuwsch-Vlaanderen heeft op de zaterdagmiddag in hotel ,De Eenhoorn' te Oostburg gehouden ver gadering besloten niet te breken met de aloude traditie het jaarlyks bondscon- eours te houden op Hemelvaartsdag. Naar aanleiding van een by het bestuur binnengekomen suggestie om het con cours niet meer op Hemelvaartsdag te houden werd de opinie van de vertegen woordigers van de aangesloten vereni gingen gevraagd. Vrywel algemeen was men van mening dat handhaving van Hemelvaartsdag de voorkeur verdiende. In verband met net 75-jarig bestaan had de vereniging .Harmonie' te Ternuezen zich kandidaat gesteld om het bondscon- cours 1968, te houden op 23 mei. te or ganiseren. Ook dit jaar zal het weer een zaalconcours zijn, waarschijnlijk in het concertgebouw in Terneuzen. Ver wacht mag worden dat minstens zes muziekverenigingen zullen deelnemen, t w Zuidzande, Zaamslag, Aardenburg, Oostburg. .Hosanna' Axel en Terneuzen. Een bestuurslid van de vereniging uit Breskens zei goede hoop te hebben dat ook het Breskense korps zal kunnen deelnemen. Voorzitter P. A. Ocké uit Terneuzen meende dat er toch ook nog wel een of meerdere korpsen van buiten de streek zullen deelnemen, zodat een verantwoorde deelname verwacht mag worden. Een van de aanwezigen stelde de vraag of ook de drumbands kunnen meedoen. Voorzittêr Ocké stelde voorop dat de Kon. Ned. Federatie deze com binatie niet toestaat, maar beloofde alles in het werk te zullen stellen om onthef fing van dit voorschrift te krijgen, om dat er in de streek te weinig drumbands zijn om een apart concours te houden. Behalve het heropgerichte Schoondijkse korps trad ook als nieuw lid van de bond toe .Hosanna' uit Axel. In de plaats van de heer A. de Mulder uit watervliet werd als nieuw bestuurslid gekozen de heer F. Ringelberg te Ter neuzen. Uit het verslag van de penning meester, de heer P. Rookus te Breskens, bleek dat het Bondsconcours 1967 een nadelig saldo had nagelaten van 22,90. Over het gehele jaar 1967 moest de bond een nadelig slot incasseren van J 59.92 Met ingang van 1968 zal voor de aangesloten verenigingen een nieuwe contributieregeling gelden. Tot dan gold een contributieheffing per ver eniging aan de hand van het aantal leden. Om de veel tijdrovende admini stratie hiervan achterwege te kunnen laten werd besloten de contributie per aangesloten vereniging, afgezien van het aantal leden, vast te stellen op j 20,per jaar. Fusie Bij de rondvraag kwam de mogelijkheid van het organiseren van een sofistencon- cours aan de orde. Voorzitter Ocké zei dat de bond dit zeker ook zou toejuichen, maar dat de ervaring heeft geleerd dat hiervoor in de streek een te geringe be langstelling bestaat. Voorts werd ook nog uitvoerig gesproken over de KNF- normen inzake de gemeentelijke subsi dies aan de muziekverenigingen. Op een vraag hoe ver het slaat met de fusie van de landelijke verenigingen om te komen tot één grote muziekland, ant woordde de heer Ocké, dat gebleken is dat deze zaak niet zo eenvoudig schijnt te liggen. Het gaat hierbij om het samen smelten van de kon. ned. federatie, de katholieke en de christelijke bonden van muziekverenigingen in Nederland tot één algemene bond. Volgens voorzitter Ocké zal de realisering hiervan zeker in 1968 nog niet haalbaar zijn. Huldiging van sportlieden in Breskens BRESKENS Het gemeentebestuur van Breskens zal op dinsdag 23 janu ari weer onderscheidingen en oorkon- de's uitreiken aan verenigingen en per sonen, die in het seizoen 1966-1967 op het gebied van de georganiseerde vrije tijdsbesteding buitengewone prestaties leverden De huldiging vindt plaats in gebouw De Uitkomst om half -cht 's avonds. De Flamingo's zorgen voor de muzikale omlijsting. Verder staan er turn- en trampolinedemonstraties op het programma. Examens Aan de rijkskweekschool te Middelburg 3laagde voor de hoofdakte (volledige bevoegdheid voor onderwijzeres) me juffrouw M. A. de Muynck te Borssele. MIDDELBURG Reeds een aantal achtereenvolgende jaren organiseert de vereniging .Jeugd en Muziek' in de maand april een wedstrijd voor jonge muzikanten in Zeeland. Tot nn toe tra den op de wedstrijddagen in een bonte opeenvolging alle denkbare soorten in strumenten op. Met ingang van dit jaar, onder andere met het oog op een zo zuiver mogelyke beoordeling, zal slechts één instrument aan de orde worden ge steld. De keuze is gevallen op de nog altijd favoriete plano. De ensemblespel- wedstrjjd blijft ook in de komende ja ren gehandhaafd. Deelneming aan het pianoconcours staat open voor twee groepen, namelijk de leeftijdsklasse 11 tot en met 14 en de leeftijdsklasse 14 tot en met 24 laar Voor de jongere groep staat als ver- C" :ht werkje op het programma Kuh- 's Sonatine in C gr. t. opus 35 nr 3 en een niet langer dan drie minuten durend stukje naar eigen keuze. In de oudere groep is het verplichte nummer Debussy's eerste Arabeske; heft werk naar eigen keuze mag .riet langer dan zes minuten duren en dient bij voorkeur een compositie uit de twin tigste eeuw te zttn In beide deelne- mersgroepen worden twee geldprijzen beschikbaar gesteld: een eerste prijs van vijftig gulden en een tweede prijs van vijfentwintig gulden. De jury wordt gevormd door de neer Ru Sevenhujisen, directeur van Jeugd en Muziek Nederland te Amsterdam: mevrouw Miep van Luin, pianopedago ge te Heemstede en de heer Hans Derk- sen. hoofdleraar pianospel aan het Bra bant Conservatorium Wat betreft de te stellen eisen aan de ensemblespelgroependeze moeten uit minstens drie spelers bestaan; leeftijd van 11 tot en mot 24 jaar: het te spe len werk. niet langer dan tien minuten, is naar vrije keuze; moderne amuse ments- en jazzmuziek ls op dit klas sieke' concours buitengesloten. De prijs voor het winnend ensemble bedraagt honderd o-ulden. Bovendien looft Jeugd en Muziek Nederland voor uitzonder lijke muzikale prestaties nog een extra prijs uit: een gratis verblijf in het na tionale zomermuziekkamp 1968 -n Zeist Voor inlichtingen en aanmeldingen kan men terecht bij de Zeeuwse Muziek school in Middelburg. Diefstal duiven SINT-JANSTEEN In De Klinge. Bel gië, zijn onbekenden een duivenhok binnengedrongen. De ook in Zeeuws- Vlaamse kringen bekende dulvenlief- hebber J. Schelfhout, miste vier ras- duiven en zes iongen. De schade be loopt tienduizenden franca. Dokter Brons op forumavond in Goes: Boven de 60: dan regelmatig onderzoek GOES Het fluorideren van drink water kan sehadeljjke gevolgen nebben. Dit verklaarde de arts J. A. C. Brons uit Oost-Souburg tijdens de vrijdag avond door de afdeling Zeeland van 'Ie vereniging tot bevordering der homeo- patie in hei .Slot Ostende' te Goes ge houden forumavond. Het was net ant woord op één van de vele vragen, die er op deze uitermate druk bezochte bij eenkomst van het forum, waarin zitting hadden de artsen J. A. C. Brons, Oost- Souburg, en J. Kleinepier, Goes, ais- mede de apotheker -J. M. H. van de Vlissingen werden gesteld. maatregel is en daarom zeker niet toe gepast mag worden, werd met applaus ingestemd. Gevraagd werd ook of het drinken van volle melk door kinderen nadelige invloed kan hebben. Volgens dokter Brons is dat niet het geval, om dat melk een natuurprodukt is. Wel ontraadde hij aan kinderen ongekookte melk te geven omdat hierdoor bacte riën van de koe op de mens kunnen worden overgedragen. Over de .risdag- nostiek zei de arts. dat deze in ons land weinig wordt toegepast, in tegen stelling tot Duitsland, waar er zelfs een school van is. Ds H. B. de Neeling predikante in Hulst en Hontenisse HULST - - Mejuffrouw ds H. B. de Neeling uit /Sutdzande, zal zoals gemeld zondag 28 januari haar in trede doen in Hulst. Zij zal worden be vestigd door ds K R. ter Steege uit Bergen (N-H). De dienst vindt plaats In de Nederlands hervormde kerk. Voor het geval deze te klein mocht blijken, heeft men de beschikking over de ba siliek. De pastoor-deken van Hulst heeft hiervoor toezeggin ggedaan. De intre de- en bevestlgingscuenst begint om 14 uur. dat mensen van boven zich regelmatig aan een geneeskun dig onderzoek onderwerpen. Ook ver schillende andere zaken hadden de aandacht als: verhouding homeopa- thie-allopathie, middelen tegen sui kerziekte en of homeopatische ge neesmiddelen alleen maar uit natuur- produkten dan wel uit chemische stoffen worden bereid. Bestuur De nog maar kort geleden opgerichte afdeling kreeg deze avond ook offi cieel gestalte met het benoemen van een definitief bestuur. Hierin kregen zitting de heren J. van den Berge, We- meldinge; G. Donker, Middelburg; A. P. Knuyt, Goes; J. Moerland, Goes; W. J. Pieters, Oostburg; L. Brandes, Vlissin- f:en; P. C. Geluk, Vlissingen en mejuf- rouw T. Joosse, Goes. Verder zal getracht worden nog een bestuurslid aan te trekken uit Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen. Het was de heer J. van den Berge die de forumavond leidde en aan het slot mededeelde, dat zich staande de vergadering 42 nieuwe leden en gezinsleden hadden aangemeld, waardoor het totaal van de afdeling ls gekomen op 193. Een groot ledental achtte de heer Van den Berge onont beerlijk wanneer zo mogelijk een aan vraag zal worden ingediend een homeo pathische leerstoel te krijgen. In dit verband kon hij mededelen, dat het lan delijk ledencijfer thans schommelt tus sen de 2500 en 3000. Conferentiedagen Vrij Evangelische Gemeente De vrije evangelische gemeente te Nieuwvfiet houdt op 13, 14 en 15 februa ri haar conferentiedagen in de kerk van Cadzand. Op de eerste dag begint de samenkomst om 7 uur 's avonds. De beide volgende dagen zijn er mid- dagbtjeenkomsten. die om kwart over twee beginnen met een bidstond. Spre kers op deze conferentiedagen zullen zijn ds H. E. v. d. Bij uit Gouda en ds T. J. Prins uit MeppeL Wij zijn weer als van ouds tot uw djenst. Schumannstraat 23 - Terneuzen Vreemd, dat U niet eerder op het idee kwameen nieuwe bril! Ineens merkt U hoe anders U kunt zijn. Een markanter per soonlijkheid. U voelt zich sportiever, vrijer, gedecideerder. Ja, en ook aan Uw omgeving is het te merken. Meer belang stelling? Meer respect?Gewoon, dooreen nieuwe bril. Uitzo'n klein étui. U KIEST IN ELKE PRIJSKLASSE uit tientallen mo- ERKEND dellen. Passend bij Uw type. Een bril op maat. Oók wat de glazen betreft. Want ook daar is tegenwoordig een grote LEVERANCIER verscheidenheid in. Bijvoorbeeld getinte glazen, wan- VOOR ALLE neer vee' 'n kunstlicht werkt. De praktische bi- en trifocaal glazen. En natuurlijk de zo fraaie ontspiegelde ZIEKENFONDSEN glazen. Komt U eens langs? U bent welkom I AXELSESTRAAT 46 - TERNEUZEN - TELEFOON 01150 - 3373

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 18