Centraal Beheer naar Apeldoorn beneluxprogram voor samenwerking in eeg Stormvloedalarm Noordduitse kust Alle vakbondsleden eigen girorekening Kortchnoi hield score 100 procent Meer vakkrachten bij het l o Jaren dertig: sombere ellendige jaren VREDESPLAN VAN GROEP VIETNAMEZEN Bij verhuizing 600 personeelsleden betrokken Vader gaf zijn zieke kinderen slaaptabletten Klaas Poortvliet won cross van vv Arnemuiden Volleybalcompetitie Walcheren 0m via giro bij vakbondsbanken te sparen OINSDAG 14 JANUARI 1948 iss< Vla PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 AKKOORD OVER ZES PUNTEN CONTACT MET GROOT-BR1TTANNIË ZAL WORDEN GEHANDHAAFD BRUSSEL (ANP) De ministers van buitenlandse zaken van Be nelux hebben maandag in Brussel overeenstemming bereikt over een algemeen politiek program van zes punten, dat zal worden voorge legd aan de andere landen van de Europese gemeenschap en de lan den die toetreding tot de gemeenschap hebben gevraagd. De basisgedachte van dit Benelux-akkoord is, dat men binnen de zes verder zal werken op alle punten die onder de verdragen vallen, doch dat men zich vrijheid van handelen, in het bijzonder met Groot-Brit- tannië, voorbehoudt voor alle andere gebieden. »«n het Benelux-overleg, op de buiten gaats Hertoginnedal bij Brussel, werd, {naaadag deelgenomen door minister Luns staatssecretaris De Koster, He Raleische ministers Harmei en Su&nden en de Luxemburgse minister Oregolre. Minister Luns verklaarde na S^op ervan zeer verheugd te zijn over het feit, dat de Benelux-landen op een Junta] essentiële punten een gezamenlijk landpunt hadden kunnen formuleren, ifet program van zes punten, dat maan- in de loop van de avond door de j^eekomen hoge ambtenaren op papier der van de verdere interne ontwikke ling van de Europese gemeenschap van de zes én uitbreiding ervan met andere landen. ZH zullen geen beslissingen nemen die ingaan tegen de Europese verdragen. Zil ziln vastbesloten contact met de kandidaat-leden (Groot-Bnttannie, Ierland, Denemarken en Noorwegen) te blijven onderhouden teneinde de door hen gewenste uitbreiding van de gemeenschap zoveel mogelijk te be vorderen. ZH zullen hun inspanningen voortzet ten op alle gebieden die direct of in direct onder de Europese verdragen vallen, doch voor alle overige gebie den achtte ze contact met alle andere belanghebbende Europese landen no dig. Op het gebied van de buitenlandse politiek zullen de Beneluxlanden hun consultaties verdiepen en proberen uit te breiden tot andere landen, ook buiten de Europese gemeenschap. Hierbij zou men een lijst kunnen op stellen van onderwerpen, waarover nationaal alleen beslissingen geno men zouden kunnen worden na over leg met de partners. Met Groot-Brittannië. Ierland, Noor wegen en Denemarken zullen de no dige contacten worden onderhouden om de best mogelijke betrekkingen te handhaven en het ontstaan van een kloof met de zes te voorkomen. Blocnote DEN HAAG (ANP) Het aantal vak onderwijzers b(j alle schooltypen van het beer onderwijs is toegenomen in de pe riode van 1947 tot en met 1964. Bii het buitengewoon lager onderwijs (blo) was het aantal vakonderwijzers In 1964 ongeveer vier keer zo groot als in 1950, terwijl het aantal leerlingen dezelfde periode bijna verdubbelde, de andere schooltypen gewoon lager onderwijs (glo), voortgezet gewoon la ger onderwijs (vglo) en het uitgebreid lager onderwijs (ulo) groeide het aantal vakonderwijzers iets sterker dan het aantal leerlingen. Dit bl(jkt uit mededelingen van de af deling culturele statistieken van het cen traal bureau voor de statistiek. Onder vakonderwijzers worden verstaan wie uitslijtend zijn belast met het geven van onderwijs in een of meer vakken als lichamelijke oefening, handwerken, huis houdkunde, handenarbeid, muziek en zang, spreekondcrwijs en tekenen. Zonder dubbeltellingen waren in 1964 in totaal 6.743 personen, van wié 2.935 mannen, als vakonderwijzer bij het lager onderwijs werkzaam. Van de mannen raf ongeveer de helft in 1964 he* lichamelijke oefening, en van de wen 75 procent handwerken. Bijna veertig procent van de vakonder wijzers geeft bij het lager onderwijs minder dan tien wekelijkse lessen. Der tig procent vervult met 25 of meer we- keluhse lessen een volledige dagtaak bij het lager onderwijs. Bij het gehele lager onderwijs Is 42 procent van de manne lijke vakonderwijzers jonger dan 35 jaar, by de vrouwelijke ls dit percentage 31. Deze punten werden door minister Har mei van een blocnote voorgelezen op een persconferentie aan 't einde van de ver gadering, als ze formeel in een docu ment zijn vastgelegd, zullen ze naar de regeringen van de andere BEG-landen en de kandidaat-leden worden gezonden. Het was maandag overigens niet duide lijk, of de Benelux alleen maar overleg van de ,vijf hierover voorziet of overleg van de .zes' inclusief Frankrijk. De .vijf zullen vermoedelijk aan het ein de van de maand, als de ministers van buitenlandse zaken weer in Brussel zijn voor de ministerraad van de Westeuro- ;se Unie, besprekingen over deze ver- laring van Hertoginnedal beginnen. Minister Luns gaf maandag te verstaan, dat de overeenstemming tussen de drie Benelux-landen ze groot is, dat zij als Duitsland en Italië niet zouden wil len meewerken eventueel met zijn drieën op de hier aangegeven weg zou den kunnen voortgaan. Op een vraag of de Benelux dacht aan nieuwe Europese Instellingen voor de samenwerking op de gebieden die niet onder de Europese verdragen vallen, antwoordde minister Harmei dat men niet per sé een .institutionalistische roe ping' te vervuilen had. De vorm van het contact tussen de vflf en de kandidaat leden zou onderwerp van nader overleg moeten zijn. Onder het opschrift .Misleidende voorstelling van zaken', protesteerde de heer J. K. Mesu uit Nieuw- en Sint-Joosland in de PZC van 29 de cember jl tegen enige uitlatingen van Ed. Hoornik in een televisieforum De heer Mesu meende de Nederland se samenleving van de jaren dertig te moeten verdedigen, ten onrechte naar mijn mening. Ik geloof, dat Ed. Hoornik, als hl zegt dat h(j ik citeer de heer Mesu .Nederland van de crisisjaren met z'n muiteril op ,De Zeven Provinciën'. 1 atemr Joan Haanappel weer voor 21/2 jaar op het ijs (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Joan Haanappel (27) blijft de eerste jaren schaatsen. Met de Amerikaanse ysrevue .Holiday on ice' heeft zij een contract gesloten voor 2'/z jaar. Haar verbintenis met de TROS, die tot juli loopt, zal zjj nog kunnen nako men. Haar huwelyk met de Amsterdam se uitgever Jean-Jaeques van Belle, dat aanvankelijk in december zou worden oltrokken, doch werd uitgesteld, gaat niet door. Joan Haanappel, die zes maanden gele den een streep zette onder haar carrière als kunstrijdster bij de Weense IJsrevue, werd begin december door .Holiday on ice' aangezocht enige weken te willen invallen voor Sjoukje Dijkstra, die suk kelde met een knieblessure. Tot het einde van dit seizoen (juli) blijft Joan Haanappel verbonden aan de ze revue van .Holiday on ice' als inval ster voor de vrouwelijke solisten. Daar na zal worden beslist welke vaste rol zij krijgt te vervullen in een van de vijf revues van .Holiday on ice'. Door de directie wordt zij elke maand in de gelegenheid gesteld haar verbinte nis met de TROS (tot juni) na te komen. Volgens haar ouders in Den Haag heeft het niet doorgaan van haar huwelijk niets te maken met het heroptreden Joan Haanappel in een ijsrevue: ,Er wa ren enkele problemen rond het huwelijk. Die heeft Joan zelf opgelost. Dat ls trouwens ook haar zaak. Met schaatsen komt zij gauw genoeg over alles heen'. Anoniem uit angst voor represailles NEW YORK, SAIGON, (AP, AFP RTR) Een groep Zuid Vietna mese professoren, juristen en an dere intellectuelen heeft anoniem een nieuw voorstel gedaan om een einde aan de oorlog te maken, al dus de New York Times maandag in een telegram uit Saigon. In het voorstel werd gezegd ,dat onder handelingen voor het vinden van eeTl politieke oplossing' de enig doenlijke manier zijn om een einde aan de oorlog te maken. De geallieerden .hebben niet het vermogen' het Nationale Bevrij dingsfront te vernietigen en de Vietcong heeft niet genoeg kracht om een mili taire overwinning te behalen', aldus de Times. De correspondent van het blad, Charles Mohr schreef,het meest omstreden deel van het voorstel dringt er bij de Zuid- Vietnamese regering op aan het Be vrijdingsfront te erkennen en het front toe te staan een deel van het land te be sturen in de periode tussen een wapen stilstand en een algemene verkiezing". Thiea President Ngoejen Van Thieu van Zuid- Vietnam heeft maandag gezegd dat Zuid-Vietnam de centrale rol dient te spelen bij het zoeken naar vrede en daarmee op indirecte wijze de Ameri kaanse pogingen in die richting veroor deelt. In een toespraak tot hoofdredac teuren vroeg hij voorts om .zwaardere druk' op Noord-Vletnam als de huidige pogingen tot vrede zouden falen. - De Zuid Vietnamese president schijnt het ipelaars. de maatregelen legen; voorts niet eens te zijn met de resulta- Duitse^ politieke v'uc.\eJin5,£:n ten van de Amerikaans-Cambodjaanse besprekingen in Pnompenh vorige week Hii zei dat zijn strijdkrachten zich het volledige recht voorbehouden de Viet cong tot over de grenzen te achtervol gen Hulp ,Dit is ons land', aldus de Zuidvietnamc- se president, .bevriende landen die Zuid- Vietnam te hnlp kwamen, deden dat nit overwegingen van gemeenschappelijke veiligheid met het oog op communis tische expansie'. President Ngoejen Van Thieu zei voorts dat zj|n regering nooit meer een wapen stilstand ral verlengen. de H enz., dit alles* overgoten met lijniaans sausje, bezwaarlijk een fat soenlijke gemeenschap kon noemen', het juist ziet. H(j had nóg wel een paar dingen kunnen noemen. Het wa ren zeer sombere, ellendige iaren. De visie van de heer Mesu op de ge beurtenissen op en rondom ,De Ze ven Provinciën' ls zeer eenzijdig en daarom onjuist. De heer Mesu eindigt aldus .De SDAP kwam met het plan van de ar beid dat niet uitvoerblaar bleek, en dat volgens deskundigen nogal veel overeenkomst vertoonde met het Duitse arbeidsplan. waarmee Hitler ztjn werkloosheidsprobleem oploste, hetgeen nehteraf bleek een voorbe reiding tot de tweede wereldoorlog te ztjn geweest' Deze voorstelling van zaken .s erger dan misleidend De verwijzing in deze passage naar Hitler-Dnitsland slaat nergens op Het plan van de ar beid sloof aan Dij de nieuwste opvat tingen in de economie van die tijd, met name die van de Engelse eco noom J M Kevnes, bij de ideeën van de Belg Hendrik de Man. b(j de prak tische voorbeelden die werden gege ven door de regeringen van de Scan dinavische landen en bij de oolitiek van de Amerikaanse president, F. D Roosevelt. Dit plan omvatte een programma van strijd tegen de werkloosheid en vóór het behoud van de democratie Medewerkers waren mensen als Vos, Tinbergen, Kleerekoper, Van de Woestflne, Drees. Vorrirtk. Het bleek hlot uitvoerbaar? Inderdaad, het kostte te veel geld naar de mening van de rechtse meerderheid In onze volksvertegenwoordiging, die voor Slot van pag. 1 .vermoedelijk verdronken. In Esbjerg werden 20 kinderen ge-wond toen het dak Jvan een school afwoei. Smit en Co's Internationale Sleepdienst voeren eveneens ter assistentie uit. De .Seaquest' heeft dertig ineter lange po-, ten die eclrter niet op de bodem rusten bij het boren in diepe zeegedeelten. q0|< landen aan de Middellandse Zee hebben van buitengewone iveersomstan- yp de Noordzee kwamen ook verschel- j,„heden te |yd<>n. Zowel in Israël als dene schepen in moeilijkheden Eeni hef-| Jordanië w,,r(j het verkeer door hevige IHidden-Ooslen 3chroefvliegtuig slaagde erin alle 6 be manningsleden van het Deense kust vaartuig .Susanna Jors', 100 km ten .vesten van Esbjerg, te redden. Een an der hefschroefvliegtu i g redde de beman ning van de kotter .Adonis', ter hoogte van het eiland Amrum. Ook de Westduitse kustvaarder .Lucïe Vullmer' verzocht om hulp nadat het vaartuig slagzij maakte ten noorden var Borkum. Enkele mijlen uit de kust var het Deense eiland Falster, in de Meck- lenburger Bocht, liep het Zweedse schip ,S Antonio' een gebroken roer op. Schotland Schotland heeft maandag erg gele den van stormweer. Minstens 18 men sen hebben er het leven door verloren Een echtpaar in Edinburgh bijvoor beeld werd in bed gedood door neer stortend puin. In Glasgow waaiden stukken van schoorstenen en da af. De elektrische stroom viel uit en wegen werden door omgewaaide bo men versperd. Op de rivier De Clyde werden drie man vermist aan boord van een baggermachine nadat deze Overstromingen sneeuwval ontwricht. Zelfs in de Negev- woest(jn viel sneeuw. In Libië sneeuwde, het ook. In de haven van Tripoli zonken bij stormweer drie drijvende dokken. Het westen van Engeland en Wales als gevolg van de snel ingevallen dool, waardoor rivieren buiten hun oevers traden. In Neder-Saksen helpen Britse troepen bij de evacuatie van mensen, die door overstromingen worden bedreigd. Ten zuiden van Es Dj erg is een brug inge stort. waardoor een auto in de rivier eronder stortte. De drie inzittenden zijn XOORDZEE Het Britse boor eiland jSeaquesf. is op drift ge rankt. Gev;oonlijk schommelt het aantal bemanningsleden van een booreiland tussen de 60 en 80. VERHUIZING VANUIT AMSTERDAM (Van onze speciale verslaggever) De coöperatieve vereniging Cen traal Beheer', die bestaat uit een aantal verrekeningsbedryven, gaat Amsterdam verlaten en zal zich vestigen in Apeldoorn. De onge veer 600 personeelsleden van Cen traal Beheer, dat thans als onder huurder enkele etages bewoont van het GAK-gebouw aan het Bos en Lommerplantsoen te Amster dam, zijn maandagmorgen van het besluit op de hoogte gesteld. Het ligt in de bedoeling in het centrum van Apeldoorn een nieuw hoofd kantoor te bouwen, dat plaats zal bieden aan 750 werknemers. Ver wacht wordt dat dit nieuwe ge bouw over vijf jaar gereed zal zijn. Op een persconferentie werd t tal factoren genoemd, die tot hel ver- plaatsingsbesluit hebben geleid. In de eerste plaats werd gewezen op de structurele tekorten op de arbeids markt in Amsterdam. Ten tweede werd genoemd de moeilijke huisves ting van de aangetrokken werkne mers in de hoofdstad en ten derde meent de leiding van Centraal Be heer, dat het vestigingsklimaat Amsterdam te wensen overlaat. Aan het besluit tot verplaatsing ls een onderzoek voorafgegaan door net Ne derlands economische instituut te Rot terdam naar een toekomstige vestigings plaats voor Centraal Beheer. Op ae re sultaten van dit onderzoek, dat in april 1967 werd voltooid, steunt mede de be slissing om het bedrijf naar Apeldoorn te verplaatsen. De gemeenten Nijmegen en Enschede namen in het rapport van het NEI respectievelijk de eerste en de tweede plaats in. maar de leiding van Centraal Beheer vond deze plaatsen te excentrisch gelegen. Apeldoorn werd te zamen met enkele andere gemeenten op de derde plaats door het rapport van het NEI aanbevolen. bonden overeenstemming is bereikt. Al le verhuiskosten zullen worden vergoed. Bij liet zoeken naar woonruimte te Apel doorn zal alle steun worden verleend. Voor de Inrichting van de woning wordt een ruime toelage, verstrekt. Een speciale afvloeiingsregeling is ge troffen voor oudere werknemers van 60 aar en ouder, die liever niet met de verhuizing mee gaan. Ook is er een re geling voor schoolgaande kinderen, ter wijl voorts eventuele huurverschillen tussen de woning In Amsterdam en die te Apeldoorn gedurende drie jaar zullen worden overbrug. De opzet is, at iedere werknemer mee mag. Drs J. G. Gerritsen, een der directeuren van Centraal beheer, verklaarde, dat de vereniging altijd prettige banden heeft gehad met het GAK. Beide instellingen zijn echter gegroeid en als er dan ge zocht moet worden naar meer ruimte, komt de vraag op of je niet in een eigen huis zou gaan. Ten aanzien van de woonruimte bestaan •.venwel problemen in Apeldoorn. r.FFN STRAF VOOR MFP'A'-miTAIREN DEN HAAG f ANP* Het is niet waar dat een of meer militairen, die hebben meegewerkt aan hef VPRO-tetev programma .Hoepla', daarvoor zijn ge straft. Dit h'-eft minister YV. den Toom meegedeeld In antwoord op schriftelijke vragen van het t weede-kaniorlid drs J. van den Doel (pvda). De minister vnr. cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. mej. dr M Regelingen De directie van Centraal Beheer heeft een uitgebreid pakket van verplaat- singsregelingen voor het personeel tot stand gebracht, waarover met de vak- In ziekenhuis Daar het zaterdag weer een verplichte rustdag betekende voor de spelers van Arnemuiden, maakte de v.v. Arnemui den gebruik van deze gelegenheid om haar jaarlijkse cross door de duinen en over het strand van Westduin te Koudekerke te houden. Klaas Poortvliet werd winnaar. Een felle koude wind en een besneeuwd terrein bezorgde de deelnemers een ideaal decor voor een cross. De deel name was groot. Alle lopers vertrok ken met een tussentijd van 1 minuut. Na een spannende race kwam de vol gende uitslag uit de bus (eerste 10): Klaas Poortvliet 11 minuten en 25 seconden. 2 B. Meulmeester op 39 se conden, 3 Cees Schroevers op 41 sec., 4 en 5 B. van de Ketterij en Karei v. de Gruiter op 59 sec., 6 Cor de Ridder op 1 minuut en 2 sec., 7 Jo de Nooijer op 1 min. en 3 sec.. 8 Henk Janse op 1 min. en 20 sec.. 9 Wim Schuit op 1 min. en 35 sec., 10 Jac. Meerman op 1 min. en 40 sec. Ook de A-junloren waren van de par tij Na een spannende strijd kwam de volgende uitslag uit de bus: 1 Jan de Nooijer. 12 minuten en 40 seconden, 2 Klaas van Belzen op 24 3 Cees Schuit od 1 min. en 25 4 Pauw van de Ketterij op 1 min. en 50 sec., 5 Jaap de Ridder op 2 min. 37 sec. De uitslagen van de volelybalwedstrijden gespeeld voor de competitie van de af deling Walcheren zijn: dames: Egaspo- MVC 2-2, Marathon 3-Egaspo 0-3. MVC -Marathon 2 3-0, EWC 3-Matador 2 2-2. Heren: Matador vet.-Marathon 2 3-0, Marathon 1-Matador 3 3-0, Zuidwesters arathon 2 3-0, Matador 2-EWC EGVC Matador 1 MVC 1 Bj PLAN VAN VAKBEWEGING een aantrekkelijk alternatief achter de hand zou de vakbeweging hier een einde aan kunnen maken. Overi gens blijft de werknemer uiteraard geheel vrij om een bankgirorekening te openen en bij de bank van zijn keuze te sparen. De directie van de postcheque- en giro dienst zou het volgens .Ruim Zicht' van harte toejuichen, wanneer naast de rijks postspaarbank ook andere niet-commer- ciële banken bereid zouden zijn rente- gevende rekeningen te koppelen aa: postgirorekeningen. Het maken van winst wordt niet beoogd. GLASGOW Deze machtige por taalkraan werd het slachtoffer van de storm, die met orkaankracht over Glasgow loeide. UTRECHT (ANP) De spaar banken van de drie vakcentrales zijn, volgens het orgaan van het Nederlands Katholiek Vakverbond ,Ruim Zicht', van plan om rente- gevende spaarregelingen te kop pelen aan de postgirorekeningen. Men overweegt een grootscheepse ac tie te ondernemen, die ertoe moet lei den dat alle vakbondsleden de be- -chikldiig zullen krijgen over een ei gen postgirorekening. Dit zou onder meer enorme besparingen opleveren bij de contributie-inning van de vak beweging, waarvan de kosten op dit moment al ettelijke miljoenen bedra gen. Daarnaast kan de renterekening door zijn nauwe binding met de girorekening volgens .Ruim Zicht' een sterke impuls zijn voor de opvoering van de particu liere besparingen. De plannen verkeren in een vergevor derd stadium, overleg met de post cheque- en girodienst is al gestart. De belangstelling van de vakbeweging voor de nieuwe giroservice wordt mede be ïnvloed door de sterke toename van het uitbetalen van lonen en salarissen per giro. Zij is van mening dat samenwer king van de postcheque- en girodienst en de vakbondsspaarbanken wat .Ruim I men als leden van het centrale bestuur Zicht' noemt ongewenste bindingen van van de R-K Kerk. De paus heeft de die Koeperman-Andreiko weer remise TIFLIS (ANP) Iser Koeperman, die vorige week in de tweekamp om het wereldkampioenschap dammen een voor sprong nam, heeft ook zondag na twee dagen" rust tegen uitdager Andris An dre iko het initiatief gehad. Andreiko, die voor de zware opgave staat m de reste rende partijen twaalf punten te scoren wil hij Koeperman onttronen, koos in de tiende partij met wit op de 26e zet een voortzetting die de wereldkampioen de kans gaf het initiatief in handen te ne men en wit in de verdediging te drukken. Desondanks eindigde de partij in remise. Marinussen (DOS) in tweede ronde óp punten verslagen ROTTERDAM Tijdens de bokskam pioenschappen van Zuid-Holland en Zee land, maandagavond in gebouw .Odeon' te Rotterdam begonnen, is Theo Mari nussen van DOS uit Vlissingen in de tweede ronde uitgeschakeld. In de eerste ronde won Marinussen (welbergewicht) zijn partij van Willem Francke (School Huizenaar) ruim op punten. Henk Metzer (School Huizen aar) be haalde in de tweede ronde een dubieuze zege op de Vlissingse bokser. Het publiek gaf, nadat de scheidsrech ter Metzer als winnaar had aangewe zen, joelend te kennen het oneens te zijn met deze beslissing. Weer ontslag kardinalen VATICAANSTAD (AP) Opnieuw •athon 2 PZEM Matador 2 EWC 2 EWC 3 Marathon 3 Matador 2 Zuidwesters Matador vet. Marathon I EWC 2 Marathon 2 Matador 3 DAMES 0 11 17- 4 0 10 16- 6 1 10 17-12 3 9 15-13 2 8 13- 7 1 7 11- 5 3 4 8-14 5 2 6-15 5 2 6-19 5 1 4-17 HEREN 0 12 18- 1 1 10 17- 8 2 7 12- 9 3 7 13-12 3 6 10-11 5 3 6-18 6 1 3-20 Nederland voetbalt in mei tegen Polen en Schotland DEN HAAG Het Nederlands elftal zal ln mei twee wedstrijden spelen. Te Warschau tegen Polen en in het Olym pisch Stadion te Amsterdam tegen Schotland. De wedstrijden tegen Polen, woensdag 1 mei, te Warschau betekent de eerste oficiële ontmoeting tussen beide landen. De ontmoeting tegen Schotland, donder dagavond 30 mei, is de returnwedstrijd voor de strijd in Glasgow die door Ne derland In 1966 met 3-0 werd gewonnen. Ludmilla Tit ova Russische titel ALMA ATA (ANP) Ludmilla Titova, een 22-jarige studente aan het instituut voor luchtvaart in Moskou, is maandag in Alma Ata nationaal schaatskampi oene geworden. Nadat ze zondag op de 500 en 1500 meter tweede was geworden zegevierde Ludmilla maandag op de 1000 meter. De zesvoudige olympische kampioene Lydia Skoblikova na twee afstanden vierde in de algemene rangschikking toonde zich de snelste op de 3000 meter. Ze zorgde met 5 min. 14,2 sec. voor een nieuw baanrecord. In het eindklassement werd de tengere Russin vierde HOOGOVENTOERNOOI DOOR MISGREEP VAN HANS REE WIJK AAN ZEE (ANP) Viktor Kort- ter Hort een nogal vreemde partij. Onze landgenoot verwierf zich evenwel tacti sche' kansen, die afdoende bleken voor remise. Portisch en Gheorghiu vochten een ingewikkeld Konings-Indisch duel uit. dat' de critici bij de beoordeling deed i aarzelen. Tot verbazing van velen werd chnoi is er ook maandag in de vijfde i het echter onverwacht remiseRossolimo ronde van het Hoogovcnsfhaakto rnooi en Bobotsov beëindigden hun partij na - - - |,n fV-h-iagd zijn score op honderd pro- s]echts zeer gering aantai zetten m hebben twee kardinalen ontslag geno-1 cent te houden. De Rus deed dit ten koste remise. In de meestergreep blijven de - >-j >- -*■ j 1 de Nederlandse kampioen Hans Ree, Nederlanders een bescheiden rol spe- bank en bedrijf in de loon- Commercie M. Klompé. tot wie de tweede vraag DEN HAAG, (ANP)— De 41-Jarige in- betaling kan tegengaan, van de heer Van den Doel gericht was, valide koopman A. R. H. uit Den Haag, deelt mee van mening te zijn dat de 's door de politie aangehouden, verdacht vrijheid van de omroeporganisaties voor van poging tot zware mishandeling van wat betreft de keuze en de inhoud van «jjn twee zieke kinderen door hen in de programma's in beginsel de verant- ziekenhuizen slaaptabletten te geven, woordelijkheid van andere instanties ge- De man ontkent de bedoeling te hebben heel onverlet laat. Over de wenselijkheid gehad zijn kinderen voor het leven of van bedoeld onderzoek en bestraffing de gezondheid schadelijke stoffen toe kan derhalve slechts beslist worden op te dienen. grond van laatstbedoelde verantwoorde- De man, die donderdag werd gearre- groot"deel bestond" uit christen- ltjkheid, waarbij de eigen verantwoorde- steerd, had zijn echtgenote niet verteld i reactionairen. jlijkheid der omroeporganisaties buiten van de slaaptabletten. Het verhoor Middelburg A. J. M. Visser'beschouwing blijft I duurde maandagavond laat nog voort Volgens het NKV-blad gaan steeds meer banken er toe over van bedrij ven aan wie zij kredieten verstrekken, te verlangen dat de girale betaling van lonen en salarissen via hen ge schiedt Daarmee wordt aldus ,Ruim Zicht' geheel ten onrechte een stukje van het personeelsbeleid ln handen gelegd van de commercie. Met ontslagaanvragen aanvaard van kardi naal Masella als prefect van de con gregatie voor de discipline der sacra menten en van kardinaal Testa als se cretaris van de congregatie voor de Oosterse Kerk. Hierdoor is het aantal der kardinalen, dat sinds 8 januari dit jaar uit de curie zijn getreden, tot rijf gestegen. Een Amerikaan, kardinaal Brennan uit Penn sylvania, is tot opvolger ran kardinaal Masella benoemd en'de in Nederland geboren kardinaal Maximiliaan de Furs- tenberg wordt de opvolger van kar dinaal Testa. de vrij scherpe partij, waarin i Kortchnoi een ->ion offerde voor aan- .-allen "van de Italiaan Tati. Maandag ls 'alsspel, een stige misgreep beging. -,<* de strijd in de damesgroep ontbrand. Kortchnoi hev. nu een voorsprong van pot de favorieten ln deze groep, met vier anderhalve punt van de Roemeen Gheor ghiu. Jan Hein Donner heeft van de andere Nederlanders de meeste kansen op een zegé gehad. De verkouden grootmeester kwam echter tegen de Bulgaar Padewski veelbelovend te staan. Hij miste echter de afwikkeling en belandde in een re misestand. Langeweg bereikte tegen de Zuidslariër Cinc de puntendeling normale wegen. Van Geet daarente„ speelde tegen de Tsjechische grootmees- Nederlandse schaaksters, behoren Russin Koslovskaja. de Roemeense Ni- colau. terwijl ook de Zuidslavische Stadt- ler een rol van betekenis kan gaan spe len. De Nederlandse dames deden het maandag niet slecht. Ingrid Tuk ver sloeg de Bulgaarse Ivanova en de na tionale kampioen Corry Vreeken be haalde een overwinning op de Poolse Elzbieta Kowalska. De .derby' tussen RJe Timmer en Fenny Heemskerk werd door Timmer gewonnen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 17