Reuma-onderzoek in Sluis van start Groepscommandant rijkspolitie te Westkaoelle Quick Up.'t is goed. Ko drinkt 't. marktberichten xst swwss, SrsJ ZEEUWSCH-VLAANDEREN Verkoop grond voor winkelcentrum Zuid Uitslagen concours van Vlijt en Volharding' dinsdag 16 januari 1968 \^/jssef Zeeuws-Vlaanderen provinciale zeeuwse courant 4000 mensen in 4 gemeenten Biljarters brachten nacht door in café 1 WESTKAPELLE Met ingang In hotel ,De Rode Leeuw" te Zuidzande werd een biljart toernooi gehouden waar aan 36 biljarters uit de gehele streek I deelnajnen. Na afloop bleek het zo spie gelglad op straat te zijn, dat de meeste deelnemers niet meer naar hun woon- !S w- plaats konden terugkeren en de nacht de Viraer 1481 benoemd lot sroepj- f„ de gelagJmmer moesten doorbrengen, commajidant van de rükspolltle te West.Dt nlt|la„-ran Mt toerneoi luidt: kapalle, omvattend de gemeenten Val-:! j veipianke - Van Overljeekc «OoM- kemsse. Westkapel e en Manekerke, De bllI.g .J j Stbansema - De .Meijer hrer De Visser volgt de onlangs over-wïterlandkerkje K 3 A. Verbuijt - 'sarn.a£liuliijnt Westveer op. de cierck (Draatbmg-Aardenburg)4 Adjudant De Visser is afkomstig uit v tv.nsberghe - Leveret stuis Sas van Gent, war hij in de rang van,Eede. opperwachtmeester optrad als vervan. De hoogale sene van het toernooi (32) .^epscommandant Vanaf I960. werd g^iaakt door A Verbuijt heeft hij Sas van Gent als standplaats; Jeugdweekend van Filatelisten VEJO in Goes bijeen Op zaterdag 17 en zondag 18 februari „„r,, wordt er te Breskens een jeugdweekend GOES Zaterdag had m hotel .Ocken- I gehouden voor de Zeeuwse jeugd. f w 66j bespreking .v'EJO' Breskens ontvangt zijn gasten van bestuursleden der Zeeuwse atdelin- op zaterdagavond met een gezellig sa gen van de Internationale vereniging van menzijn. Zondagmorgen wordt m de postzegelverzamelaars .Philatehca met kerk ;.an de vrije evangelische "emeen- een deputatie van het hoofdbestuur. Af- le le Breskens een jeugddienst3 gehou- „evaardjgden van de afdelingen Middel-den waarin zal worden voorgegaan door (burg VDssingen. aLnd van Cadzand.;ds v d Blj Zondagmiddag is er weer Zienkzee, Flakkee en Goes waren aan-een gezelhg samenzijn, dat wordt bc- wezig. Diverse problemen betreffende Sioten met een gezamenlijke broodmaal- de vereniging werden besproken. Later |tijd. 0m half zeven is er tenslotte een op de dag kwam het bestuur van hetopwekkingssamenkomst, met ds Praas rayon .Zeeland van .Philatehca' bijeen. ajs voorganger. WALCHEREN MIDDELBURG ,De Kleuterhof' wordt geplaagd door lekkages De openbare kleuterschool .De Kleuter hof' in Middelburg wordt geplaagd door lekkages. Een onderzoek door de de dienst van gemeentewerken heeft aan getoond, dat dit in hoofdzaak een gevolg is van de toegepaste dakconstructie. B en w vragen de raad voor reparatie een krediet te verlenen tot een be- f ADVERTENTIE' drag i f 8 Bijeenkomst huisv rouwen Kaartavond Er is bij de 1100 leden van de Zeeuwse2' beur- in de ambachtsschool' ppnrpan' Moulen, 5 pat tijen, 0 tegen S dSotdde,,7<SfSï'Wl"f3'ïïi, ggr-j 5?; STdte veiling gehouden. «-«rvoor veel f"."S 9 tegenpunten; 6 W. Peperzak, de bezoekers gekocht MOBIELE EENHEID WERD VOOR HET EERST GEBRUIKT SLUIS Twee aluminium ca ravans volgestouwd met medi sche apparatuur vormen samen de mobiele onderzoekeenheid waarmee maandag in Sluis een landelijk reuma-onderzoek op gang kwam. Met gebruikma king van deze gloenieuwe ap paratuur (waarde 160,0(10,-) gaat een wetenschappelijk team van het instituut voor reuma- onderzoek te Leiden dit jaar in vier Nederlandse gemeenten een omvangrijk bevolkingson derzoek plegen. Doel is meer te weten te komen over de oorzaak van reumatische ziekten en de verwekkers ervan. Het onder zoek staat onder leiding van dr H. A. Valkenburg, hoofd van de afdeling bevolkingsonder zoek van het Leidse instituut. Het landelijk rheumaonderzoek waar van Sluis de primeur heeft, lean wor den gezien als een vervolg op een soortgelijk onderzoek van 10 jaar ge leden Daarbij bleek, dat het aantal rheumapatiénten van plaats tol plaats sterk verschilt. Zo constateerde men bijvoorbeeld in Sluis een opvallend SLUIS Het landelijke bevol kingsonderzoek op rlieunia met gloednieuwe apparatuur is maan dag begonnen in de uiterste zuid west punt van ons land: Sluis. Op de foto de onderzoekkamer in éen van de caravans van de medi sche combinatie. laag aantal lijders aan rheumatische ziekten. Eén van de taken die dr Valkenburg en zijn staf zich hebben gesteld, is de oorzaak van deze lan delijke verschillen op te sporen. Het rheuma-onderzoek zal zich dit jaar over vier plaatsen uitstrekken. Behalve Sluis zijn dat Oud-Vosse- meer, Haaksbergen en Vleuten. Het is de bedoeling in deze plaatsen alle inwoners boven de 45 jaar bij het onderzoek te betrekken, in totaal zijn dat ongeveer 4000 personen. Voor het wetenschappelijk onderzoek is het met van belang of men al dan niet aan rheuma lijdt. Dr Valkenburg: ,We willen mensen die rheuma hebben vergelijken met mensen die het ndet hebben. Daarom is het voor ons erg belangrijk dat zo wel gezonde mensen als zieken aan ons onderzoek meewerken'. Het medisch onderzoek in de mobiele eenheid is dermate uitgebreid, dat daarbij ook andere aandoeningen aan het licht kunnen komen. In dat ge val krijgt de huisarts van de betrok- belangsteüing bestond. Vijftig procent, h™'"1"' d°°r p"rtUe"?3 Spi„?en. de bezoekers _ekorht De exlpa prjjs voor het hoogste bod ging naar het team J. F de Bour- j graaf W. Kestelo, die 250 hadden gespeeld. De poedelprijs werd gewonnen door mevrouw O. Hamelink-de Coninck, die met 28 tegenpunten geen enkele partjj had gewonnen. kene een uitvoerig verslag. De on derzochte zelf krijg* in alle gevallen bericht. Voor het geval een ziekte of aandoening is geconstateerd, is dat een verwijzing naar de huisarts. Het onderzoek zelf neemt ongeveer 40 minuten in beslag. Behalve een algemeen medisch onder zoek omvat het ook bloed- en urine- onderzoek en een röntgenopname. De mobiele eenheid wordt -in normale gevallen .bemand' door een team van zeven personen. Het bestaat uit twee artsen en verder uit analistes, röntgenassistentes en een verpleegster. De eenheid is be taald uit de Nationale Rheuma-col- Iecte. De beide caravans zyn als het moet volkomen self-supporting". De uitrusting omvat Iichtaggregaten. wa tertanks, douche's en toiletten. Hoe wel veel van deze voorzieningen in Nederland zelden of nooit gebruikt zullen worden, maakt het de onder zoekeenheid ook geschikt voor bij voorbeeld Suriname. Het is de bedoeling dat de onderzoek eenheid dit jaar in elk van de betrok ken gemeenten 4 maal 10 dagen wordt opgesteld. In die 10 dagen kunnen ongeveer 250 mensen worden onder zocht.. Het. onderzoekteam moet dan wel ongeveer 12 uur per etmaal in touw z\)n. ,We beginnen', zegt dr Valkenburg, .iedere dag om half elf. Met een onderbreking tussen de mid dag werken we dan door tot 10 uur "s avonds. De vrouwen vragen we overdag. De mannen 's avonds of op de zaterdagen'. HULST Fotowedstrijd Kunstkring Het gestelde in het bericht over de te houden fotowedstrijd van de kunstkring ,Den Vos Reinaerde' te Hulst behoeft enige correctie en aanvulling (PZC 13 januari). De in te zenden dia's moeten betrekking hebben op het .Land van Hulst', maar voor de zwart-witfoto's is er een geheel vrije keuze. De tentoon stelling zal worden geopend door bur gemeester Molthoff van Hulst op zater dag 17 februari aanstaande te 20 uur, waania hij de prijzen za! uitreiken. Verder is er op zondag 18 februari nog gelegenheid de foto's te bekijken var 14.30-18.00 uur. Tijdens de tentoon- telling zullen de ingezonden dia's wor- DINSDAG 16 JANUARI 1968 d0" Benoeming BVRCII uotcl Bakker, lexltig vc HAAMSTEDE - Hotel Bom. 19.30 i Ine N'FO. afdeling Schouw kerk: bijeenkomst Jorigc-gcztnru KI.OETINGE Amlcltl.i. 10 30 uur: lezing voor ei,.- vereniging van oud-loorlingen |and- flVT-ANNAEAND •uwhuishoudschool. 13 Paals vermaak (B); 3 M. de Meester, Paals vermaak (B); 4 .1. Kayser, Mari onette; 5 H. Plujiii, Marionette; 6 B. Weerm ONA; (B). HW -veteranen vergaderden De veteranen van de voet bal vereni; HVV'24 uit Hulst hielden in het club lokaal, de Bruyne's restaurant te Hulst, een vergadering. Men besprak het komende seizoen, waarin zoals ieder jaar weer het Hul ster veteranen-nederlaagtoernooi geitou den zal worden. Verder zullen dé oud blauwgelen deelnemen aan een toernooi in Dordrecht, georganiseerd door de veteranen van DFC. De teeravond zal waarschijnlijk gehouden worden op 17 februari. 'JZENDIJKE Schieting Kunst en Genot De vereniging Kunst en Genot' te IJzendijke heeft zaterdag in het Hoi- zichttheater een schieting op de lig gende wip gehouden. Aan deze konings- schieting namen 28 schutters, waar onder een aantal uit België, deel. Ko ning werd A. Ivens te Suiskil. De hoog vogel werd geschoten door W. Zwartc- lee te IJzendijke, de eerste zijvogel was voor G. Bracke te Biervliet. De heren A. Martens en W. Zwartelce boekten het grootste aantal vogels. By de tweede schieting haalde A. Ivens te Sluiskil de hoogvogel omlaag. De eerste en tweede zijvogel was voor G. de Pré te IJzendiJke. A. Ivens en M hemelsoet (Sint-Margriete. België l boekten het hoogste aantal vogels. ZUIDZANDE Postduivententoonstelling In hotel ,De Zwaan' te Zuidzande hield de postduivenhoudersvereniging .De voor liet Ravelijn, aan de Glactsweg Luchtbode' een tentoonstelling van post- Het beeld zal een tros voorstellen, ge- dUjVen waarvoor uit de gehele streek maakt uit witte. Franse steen en j inzendingen waren binnengekomen, of- veer een aoogte krijgen van L60 me- schoon d(, sicchte weersomstandigheden I ter Dit gedeelte van de stad HulstU,un stempel drukten op het aantal in- I was vroeger een verdedigingslinie 1 - i Met ingang van zestien januari 1968 is benoemd als onderwijzer aan de r-k i Josephschool te Burgebrug (N-H) de gereformeerdeheer L. Verpalen uit Hulst. ineneonUct I Voorlichting ZLM uur. jeugd- De ZLM zal voortaan in Hulst iedere •i voortgezet laatste maandag van de maand infor- 1 maties aan de leden gaan verstrekken li uur: ie- op hel gebied van ruilverkaveling, ont- Nederland-1 pigeningen, pachtovereenkomsten en I dergelijke. De ZLM heeft de neer J. "i' i-iivondi Markusse. hoofd van de agrarische soci- ii<vron\vcn ;,]e voorlichting van de ZLM hiervoor i aangezocht. Hij zal in hotel ni".Graanbeurs' zitting houden. Hulst geeft opdracht aan Guido Metsers De schilder-beeldhouwer Guido Metsers uit Middelburg, heeft van de gemeen- te Huist, zjjn vorige woonplaats, de opdracht gekregen een beeld te maken SAS VAN GENT Wafelactie ,Peike Zot' record aantal is niet de eerste actie van .Peike 2iot' maar op herhaald verzoek en tevens om de kas te spekken voor de naderende carnavalsdagen en vooral voor de finan ciering van de wagen voor de carna valsoptocht werd zaterdag opnieuw een wafe'.actle gehouden. Van een vast punt Sas van Gent dat tevens verkooppunt •as werden de wafels met auto's door geheel Sas van Gent getransporteerd. Nieuwe sportvelden dit jaar klaar Sas van Gont zal dit jaar waarschijnlijk kunnen beschikken over een of meerdere nieuwe sportvelden. Om deze aanwinst echter op een passende en grootse wijze in gebruik te nemen steken de vereni gingen uit Sas van Gent op initiatief van de voetbalvereniging .Corn Boys' de koppen bij elkaar om een en ander te bespreken, De eerste bijeenkomst hier toe wordt donderdag, 18 januari gehou den in het sociaal gebouw van de Stijf sel en Glucosefabriek te Sas van Gent. Aan de orde komt onder meer de wijze van het in gebruik nemen, het organi seren van een sportweek en de grotere samenwerking tussen verschillende plaatselijke verenigingen. Reorganisatie THOR Het bestuur van de gymnastiekvereni ging THOR (Tot HeTl Onzer Ribben kast) te Sas van Gent heeft veranderin gen ondergaan. In verband met het ver trek van de damesleidster, mejuffrouw T. Slock, zal met ingang van 15 januari 1968 een andere gymnastiekrooster gel den. De heer B. Vermandei, oud jeugd- turnkampioen van Nederland heeft zich bereid verklaard de leiding op zich te nemen van de meisjes- en dantesgroepen. Vrijdag jl namen vele leden van THOR afscheid van mejuffrouw Slock. Het. trainingsschema-lesrooster van THOR ziet er nu als volgt uit: maan dag; de meisjesgroepen I en II van 17.30 tot 18.30 uur: V en VI van 18.30 tot 19.30 uur. donderdag: de meisjesgroep in en IV van 18.00 tot 19.00 uur; meis jes van 12 tot 15 jaar van 19.00 tot 20.00 uur; meisjes van 15 jaar en ouder van 20.00 tot 21 00 uur; dames senioren van 21.00 tot 22.00 uur. De jongens van 6 tot 12 jaar kunnen dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur terecht.. Uitvoering Vacabeau Afgelopen week heeft het trio Vacabeau Vermast, viool, Cappaert orgel en Beau- rain drum een zeer geslaagde uitvoering gegeven in het bejaardencentrum De Redouts te Sas van Gent.' Zeer tot de volle tevredenheid van de bewoners en bewoonsters van het bejaardentehuis voor wie het optreden van dit op zigeu- ncrntuzlek gespecialiseerde groepje een aangename afwisseling betekende. Radio- en tv-werk voor vrouwengilde - Grand. 20 uur .Sam "•uiv alle leeftijden tUDDELUL'RG - City. 20 uur: In j ong'. is jnnr Openbar OPGAVtN VOOR Of INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK G. VAN OORSCHOT PIA PZC VIISVNGEN - TEL 0I1M 5I«-TOESTEL 4} zendingen. De gedetailleerde uitslagen1 luiden: Oude doffers: l J Versprille Oostburg.! 2 W. Kuipers Zuidzande 3 en 6 W. van j Acker Cadzand, 4 E Verheije Sluis, 5 P. Boekhout Zuidzande. i Oude duivinnen: 1 A. Weeda Nieuw-' In hoif! .De Graanbeurs te Hulst heeftvliet_ 2 A Vasseur Cadzand 3 en 4 P.< het r-k vrouwengilde te Hulst een iri-1 de Hullu Sehoondijke, 5 J. de Krijger leressante bijeenkomst gehouden. °P Groede .Hou de trein deze avond sprak de heer J van de,Jarl e ioften: 1 W. Kuipers Zuidznn- voorbteliinK! Weijden over het radio- en tv-bednjf m, de 2 j Merk Gr(>ede 3 G. Pleijte. het algemeen en de KRO in het bijzon-! Zu;dzande; 4 J. Simpelaar Oostburg; 5 der. |E Verheije Sluis; 6 P BoekhObt Zuid- De spreker lichtte een en ander toe roeMzamje het vertonen van dia's en korte filmp-Jarige du!vinnon; j A. VVeeda Nieuwvliet jes. Voor dez eavond bestond goede 2 j versprille. 3 P. de Hullu. belangstelling. Jonge doffers: 1 E. Verheije, Sluis. 2 en 3 A. Weeda. 4 J. Simpelaar. 5 Joh de Krijger, Groede, 6 J. Versprille. Jonge duivinnen: 1 J. Merk Groede. 2 In café .Halve Maan' te Hulst meld J. van der Lijcke. Zuidzande. 3 W. van de Hulsterse topbiljartvereniginz ONA, Acker 4, J. Simpelaar, 5 E. Verheije. een prijskamp op het topbiljait. Aan Late doffers: 1 A. Weeda. 2 \V Kuipers, leze wedstrijd namen 12 spel-- - deel: Late duivinnen: 1 A Weeda. Kampioen Idoffers: J. Versprille Oostburg. Kam-; ik. pioen duivinnen: A. Weeda Nieuwvliet 1 ONA biljartte ONA; Heden overleed, tot on ze diepe droefheid, in het St-Antoniuszieken- huis te Oostburg, onze geliefde echtgenoot, va der. behuwdvader en zwager WILLEM JACOBUS JANSEN in de ouderdom van ruim 81 jaar. Aardenburg. A. S. Jansen- Aalbregtse Londen L. W. Jansen V. Jansen-Ficlds Weesp: F. J. Jansen L. J. Jansen-Obèr En familieleden Aardenburg, 15 Januari 1968 Markt 22 De begrafenis zal plaatshebben donder dag 18 januari 1968, des namiddags te 15 uur. op de algemene be graafplaats te Aarden- burg. Na de begrafenis gelegenheid tot condo leren ln het Groene- Kruisgebouw. Ruiter- kvartier te Aarden burg De afdeling Middelburg van de Ned. Ver. van Huisvrouwen hield haar eer-| ste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Na-, dat vele goede wensen gewisseld waren. opende de presidente de vergadering. Spreekster was mevrouw E. M. Sieper-I da-Staab. die vertelde over haar werk als docente bij het nijverheidsonderwijs. Na de pauze werden er nog enige vra gen gesteld, die door mevrouw Sieperda werden beantwoord. Be n w van Middelburg vragen de raad akkoord te gaan met de verkoop van; grond aan de J. W. Thibautstraat ten behoeve van het winkelcentrum-Zuid Met de Nederlandse middenstandsfinan cieringsmaatschappij voor bedrijfsobjec-1 ten nv te Amsterdam is overeenstem-, ming bereikt over de verkoop van de grond. T afeltennistitel Middelburg-Zuid De tafeltennisvereniging .Middelburg- Zuid' organiseerde voor de gevorderde jeugdtafeltennissers zaterdag jl de ver- ènigingskampioenschappen. Van de veertien jeugdige spelers en speelster». die hiervoor in' aanmerking kwamen. was Monique Pijnenburg verreweg de sterkste deelneemster. Zonder een par tij te verliezen schreef zij het kam pioenschap op haar naam. De tweede plaats was voor Eddv Mulder en de eveneens eervolle derde plaats ging door een beter gamegemtddelde naar Anja Walraven. De gedetailleerde uitslag van het te Sou burg door .Vlijt en Volharding' georga niseerde solistenconcours voor tamboers en hoornblazers luidt als volgt: Derde afdeUng solisten eerste prjjs: Pe ter Kieviet .Euphonia' Goes en Bart Beun. Vlijt en Volharding'; tweede prijs; Jan van Doeselaar, Fred Wiltenburg, Els Millenaar, Rob van Mameren, Hans Boonstra en Leny Muskita, allen .Vlijt en Volharding". Rudl Timmerman en Netty Schiileman .Euphonia' Goes, W. de Leeuw, mej. H. van Oeveren en mej. C. Pekaar van .Mozart' Yerseke en D. de Leeuw van .Wilhelmma' Numansdorp. Derde afdeling duetten: eerste prijs: F. Wiltenburg en Jan van Doeselaar, Rob van Mameren en K. van Sorge. Hans Boonstra en Bart Beun, Leny Mus kita en Els Millenaar, allen Viyt en Vol harding; tweede prijs (sol.) J. de Looff en D. Vos ,EMM' Kortgene. Tweede afdeling solisten, eerste pry's: Cor van Dalen en Kees van Sorge, beiden Vljjt en Volharding, H. Nauwen, .Wilhelmina' Numansdorp; tweede prijs: H. de Leeuw, Wilhelmina Numansdorp, John Cevaal .Vliit en Volharding', Henk Amperse .Excelsior' en Hans Lockef&ir .Euphonia', J. de Schipper. H. Lamper, C. de Schipper, Sj. Verhulst, H. Karelse, W. van Stel, T. Jerimiasse, allen OKK Wemeldlnge. Tweede afdeling duetten, eerste prijs: Kees van Sorge en John Cevaal; tweede prijs: A. Karelse en R. Snoep OKK. Tweede afdeling trio's, eerste prijs met lof: H. Nauwen. P. de Haan en F. Tho- lenaar .Wilhelmina Numansdorp', twee de prijs: Adrie Boogaard, Ria Nieuwen- huizen en Ida Postema. Vlijt en Volhar ding. Eerste afdeling solisten, eerste prijs met lof: Piet Pieterse, Excelsior, eerste prijs: Jan de Kok .Euphonia', F. To- lenaar .Wilhelmina Numansdorp', twee de prijs: Piet de Veij .Excelsior'. Eerste afdeling Juetten, met lof: Harry Verstraeten en Piet Pieterse. Excelsior', eerste prijs: Hans Lockefair en Jan de Kok .Euphonia', tweede prijs: H. en D. de Leeuw .Wilhelmina' Numansdorp. Eerste afdeling kwartetten: B. Geene, H. Steinmeier. H. de Hollander en P. Paauwe .Excelsior'. Afdeling uitmuntendheid, eerste prijs met lof: Joke Schrijver .Euphonia' Goes. Joop Meerman. Ons Genoegen' Vlissin- gen en Leny van Leeuwen .Vlijt en Vol harding' Souburg: eerste prijs: Son ja van Wallenburg en Ida Postema. beiden Vlijt en Volharding en A. Visser ,St. Ceacilia' Vlissingen: tweede prijs: H de Jonge OKK Wemeldinge, Sjef van Hese. Sjaak van Hese. beiden .Euphonia' J. Adriaanse .OKK', Anneke Vermeulen en Attie Wisse .Vlijt en Volharding', me juffrouw A. Moerland .St. Ceacilia' Vlis singen. Afdeling uitmuntendheid duetten, eerste prijs: Ida Postema en Leny van Leeu wen .Vlijt en Volharding': tweede prijs: Kees Baarendse en Joke Schrijve" .Euphonia'. Afdeling uitmuntendheid kwartetten, eerste prijs: Elly Rieteko. A. Visser. S. Onderdijk en G! C. van Zweeden. St.- Caecilia, Attie Wisse. Sonja van Wallen burg. Leny van Leeuwen en Jan van Lomwei, Vlijt en Volharding" en tenslot te Sjef van Hese, Sjaak van Hese. Ad van Hese en Joke Schrijver. .Euphonia' Goes I VLASMARKT ROTTERDAM 15 jami»n. Waterrootvlas. lage aoorten. i léW: 1.55; mlddenaoorten f 1.601,80. best vla» f 1.90—2.20: dauwrooivlaa f 1.20—l.W; breek- vlas f 0.801.20; gezwingelde lokken f 0.' -0.75. De aanvoer van waicrrootvlas oleef ln de afgelopen week klein. Het aanbod bwtond voornamelijk uit lagere en kleine midden soorten Voor de lagere sorten wat belang stelling. zoda» de produktle van deze «oor- ten verkocht werd. voor de overige kwali teiten is minder vraag. De prijzen konden zich handhaven. Dauwrootvlas en breekvlas kwamen niet aan de markt. De produktie van gezwingelde lokken is ge ring. bet aanbod in alle merken werd opge nomen. prijzen Iets hoger. VEEMARKT ROTTERDAM. 15 januari. Totale aanvoer 1572. Slachtrun- deren 1180; varkens 392; Prijzen: slachtrunderen p kg: extra kwall- telt 50—485: eerste kw 405440, tweede fcw. 355—380. derde kw. 335—345. varkens p kg: extra kw. geen notering; eerste kw 226—230; tweede kw. 218—224: derde kw 213—217; stieren p kg 4145—485: worst koel en p st. 315—333: slachtzeugen p st. 160—175; zware varkens p. st. 195—205. Slachtrunderen aanvoer korter, 'handel re delijk. prijzen iets gedrukt: varkens, aanvoer als vorige week: handel tamell'k: prijzen even hoger AARDAPPF1.TERMIJVMARKT. Slotnoterlngen d d. 15 jan. Consumptie-aard- apelen: Bintje, klei. 40 tnm apw. laten april 9: bieden april 8.90: slot april 8.90. Stemming: nauwelijks prijshoudend: open staande posities: 11 Jan. 2377: 12 Jan. 2388 Gedane zaken: ochtend-call 23 x 9: mlddag- call: 6x7: 7 x 8.90: dagomzet 36. I... VEILING ZWI4NDRKCHT. —120; uien prei 60. groene kool 23—38: 1—31: rode kool 6.50—21; sav. kool 8— 'S>. kro- ten 15: winterpeen 11—12 veldsla 199—262: I witlof A 1 133—152: A 2 74—107' B 2 61-81: A 41—77. B 59—75: D 37—73: sla Al 18-19 AARDAPPKLIiELKft ROTTERDAM 15 ïanuari. Klel-aardappeien voor he: b:n- nenland: eigenheimer* 40 mrn opw. f U 13: bintje. 40 mm opw. f 8—9.75; furore. 40 min Opw f 9—11. Klei-aardappelen voor de export: bintje. 35 mm opw ln twee maten gesorteerd f 8 8.25: bintje. 45 mm opw.. f 8.258,75. zAnd- aardappelen voor het binnenland: bintje, 40 mm opw.. f 7.50—6. Voeraardappelen f 24 Stemming binnenland rustig, export flauw. Prijzen berekend per 100 kg en op de han- delsvoorwaarden. vastgesteld voor de ver koop van consumptieaardappelen op wagon, schip of auto VEILING BERGEN OP ZOOM Aardappelen 5-10: breekpeen 5-13. uraspeen 20-29; pre! 18-52. sav kool 15-38; witte kool 5-13. rode kool 7.5-14; boerenkool 13-23: wit lof 21-1.11: sla 10-28. bowlder 31-53: uien 10-18: spruiten 25-3.21: knolselder p st 12-29; krxtlraap 8-9: kroten 8-15: nero 25-33: andij vie 85-93: golden del 15-38; Jonathan 15-23; saint remy 43-78 II 20: tlof Vergadering van .Zanglust' De vereniging van vogelliefhebbers! .Zanglust" ie Souburg, houdt op don-i derdag 18 januari de ledenvergadering in Bachtenpoorte. aanvang kwart over zeven. De heer Minneboo zal op deze avond een lezing houden met vertoning van dia's. Concert Vlijt en Volharding' De muziekvereniging .Viyt en Volhar ding" te Souburg geeft op zaterdag' 20 januari de jaarlijkse uitvoering ln de concertzaal ,De Zwaan' te Oost-Sou burg. Het programma vermeldt het op treden van het jeugdkorps, de drumband en het seniorenkorps. Na de pauze zal de toneelgroep ,De Zandkorrels' uit Middelburg opvoeren de klucht Vrijen met Amerika' door Wim Bischot. Familieavond CBTB Dezer dagen hield de CBTB, afdeling Souburg-Ritthem, in .Concordia' te Oost- Souburg de familieavond. De voorzitter, de heer A. Lorier, opende met het le zen van Jesaja 61, 1-9, waarna hU voorging in gebed. Na de huishoude lijke zaken, afgewerkt door de secre taris, de heer Ad. Arendse, sprak ir Steur, directeur van de chr. mis in Middelburg, over ,Aan welke eisen moet de toekomstige boer voldoen?' Spreker belichtte eerst de grote ontwikkelin gen in de landbouw, waardoor alle lan den in de wereld voor problemen ko men te staan. Structuur en verande ring is noodzakelijk. De sterke absolu te daling van agrarische werkers in alle landen, behalve Griekenland en Tur- VEHJXG GOK Groenten; per stuk: kropsla knolselderij met groen II 10: 12: knolselderij I. aardappelen 10-12; gr kool 36-38; afw 13: rode kool 10-12; boeren kool 10-17; spruiten 25-49; prei 37-51; I 125; II 93-109; afw 47-79 VEILING ZLID-HOLT. EILANDEN. 12 januari. Andijvie 99147; boerenkool 30 55; gele kool 25—30; groene kool 3033; rode kool 10—24: grote peen 13—18. prei 1 A 6984; 2 A 48—75: selderij 14—34; peter selie 38—34: spruiten 1 A 84—110. 2 A 65— *3: 1 B 106—109; uien 12-23; witlof 1 A 114—132; 2 A 86—112: 1 B 90—115: 2 B 82 Aanvoer 28 ton. dan ook weer afvloeiing plaats naar de dienstverlenende beroepen. Om zich als boer te handhaven zal men meer en meer moeten samenwerken: be schikken over economisch inzicht en verstand moeten hebben van machines Een goede vakbekwaamheid is thans alleen te bereiken door een goede school opleiding. De ontwikkeling gaat steeds verder en stilstand betekent achteruit gang. De boer moet rekening houden en inzicht hebben op eigen bedrijf; durf hebben en doelgericht ergens op mik ken. Hij moet de mentaliteit hebben om zich aan te passen en zich de tijd gun nen om demonstraties bij te wonen, Steeds zoeken naar nieuwe wegen mee te kunnen blijven draaien. Spreker stelde vier eisen: 1 men zal een doel bewuste keus moeten maken om boer te worden; 2 georganiseerde afzet en produktie: 3 toepassing van de tech niek (arbeid vervangen door kapitaal); en 4 de bekwaamheid van de boeren is bij deze factoren van het grootste be lang. Ook zal de boerin zich moeten bekwamen om haar man te helpen, bijvoorbeeld de bedrijfseconomische boekhouding, en bereid zfln samen te werken. De ontwikkeling van de kunstmatige produktie breidt zich steeds meer uit. doch door de vraag naar de natuurlijke irodukten zal de boer noodzakelijk Na de oauze vertoonde de heer Mol van het secretariaat van de Zeeuwse CBTB, dia's over Kameroen. Tevens werd voor dit deel van Afrika een collecte gehouden om het door ir Goote en diens vrouw aldaar ingerichte ontwikkelings werk. te steunen. De voorzitter dankte ir Steur voor zijn duidelijk betoog en de heer Mol voor het vertonen van de dia's en allen die tot het welslagen van deze avond hadden meegewerkt. De jaarvergadering van de afdeling zal worden gehouden op 14 februari aanstaande met als spreker de neer A Sandee. ass. RTVD. over het onderwerp. ,De vollegrondsgroenteteelt'. OOSTKAPELLE Zendingsavond Woensdagavond aanstaande wordt m, de gereformeerde kerk te Oostkapelle: een zendingsavond gehouden. Spreker is ds Meijer van Meliskerke Het kinder- en jeugdkoor .Jonge Stem-i men' verleent medewerking. O.- EN W.-SOUBURG Demonstraties voor NVvH-Souburg SOUBURG De kip en het el waren dezer dagen het middelpunt van de eer ste vergadering dit jaar van de Neder landse vereniging van huisvrouwen, afdeling Souburg. Na een welkomst woord van d'* presidente, mevrouw A. II. Brouwer-Struis, die alle leden nog een gelukkig nieuwjaar wenste, kregen de dames Venyn en Wittenberg van het produktschap van pluimvee en eie ren uit Zeist het woord. In het Rode-Kruisgebouw in Souburg werden de ingrediënten voor de demon- traties gereed gezet, waarna mejuffrouw Wittenberg liet zien hoe men het beste een kip in vieren kan braden :n een koekepan. Terwijl de kip op het vuur stond te sudderen maakte zij voor de dames een koude koffiedrank met eie ren klaar. Daarna was het de beurt aan mevrouw Venijn die een zoete schuim- omelet en een hartige boerenome let maakte. De omeletten werden ter keuring verdeeld en aan de aanwezigen geserveerd. Na de pauze vertoonde de heer Ver hoeven de film .Vijf miljard eieren', waarin het ei van kip tot consument werd gevolgd en waarin ook een kijkje in een kippenfarm werd genomen. Tenslotte werd een keur van cierge- rechten vertoond en beantwoordden de demonstratrices vragen uit de zaal. De kip werd verloot en iedereen ging naar huls met receptenboekjes van hat pro duktschap van pluimvee en eieren. SCHEEPVAARTBERICHTEN Gepasseerd naar Antwerpen op 12-1-1968: Pollendam van Par; Caltex Nederland van La Salina; Neutron van Londen; Veritas van zee-Gent: Castor van Londen; Ostara van Sunderland; Polaris van zee-Gent; Harry van Rouaan; Kamperdljk van Lc Havre; Po- lydorus van Liverpool; Loppersum van Rot terdam: Anda van Fellxtove; op 13-1-1968: Moerdijk van Hamburg; Gulf Italian van Men.-} Ahmadl; Dutch Mate van Barry-Ter- heuzen; Ardeas van Haifa; Marie van Rou aan; Meppel van Londen; Dietert van Rot terdam; Nimrod van Londen; Minerva II van zee-Gent; Memnon van Bremen; Hebe Nobel van Londen; Trlhlll van Londen-Gent; Seabreeze van Londen: Sinon van Hamburg; Alcor van Bremen; Electron van Londen; op 14-1-1988: Dievertjo van Rotterdam; Rand- fontein van Southampton; Argos van Thes saloniki; Horizon van Ipswich: Eemhaven van Rotterdam. Palamedcs van Rotterdam: Pavonis van Plymouth; Heemskerk van Le Havre. Vcrmeersingel van Par-Gent; An- Gepasseerd van Antwerpen op 12-1-1968: Muta Fides naar zee-Breskens; Margaretha Smits naar Leixoes; Electron naar Londen: Wlssekerk naar Bremen; Cresta naar Belfast; Alberta naar Le Havre Annie G naar Port land. op 13-1-19C8: Bernisse naar Drogheda- Gent; Kate naar New Ross-Gent; Mees Cre- mcr naar West Hartepool-Gent; Benlnkust naar Rotterdam: Wodan naar Londen-Gent; Alpha naar Poplardock; Plancius naar zee- TcrneuzenAlert naar Londen-Temeuzen; Amasus naar Hull; Skadi naar Hull-Gent; Spaarneborg naar IJmuiden-Gcnt; Harry naar Dundee-Gent. Axe! naar Nantes; Nep tunes naar Hamburg; Dacosta naar Goole: op 14-1-1968: Moerdijk naar Rotterdam; Mem non naar Rotterdam, Ardeas naar Hamburg; Kamperdijk naar Rotterdam. Grebbedijk naar Hamilton; Dutch Mate naar zee-Ter- neuzen. Trlhlll naar Londen-Gent: Polydorus naar Amsterdam: op 15-1-1968: Gulf Italian naar Perz. Golf. Vlissingen aangekomen op 12-1-1363 Texaco Ghent van proefvaren; op 13-1-1968: Coen- raad K van Gent Main Lloyd van Duin- Buroerliike stand TERNEUZEN Geboren: Michel G. P. z v G. v. d Peijl en P. Henchoz; Catharina P. d v I J. Maas en P. Dieleman: Michel O. E. 7. v F. Laurijs en J. Will ems; Martin J. J. z v A. Buyck en M. v. Doorn; Edwin z v J. Meijer en E. Kuijk; I Martina K. d v T. Bil en M. Lokerse; Wlllemina N. S. d v P. Drenth en M. 1 de Haas: Bernadette O. 1. d v A. Duch- elne en O. Pauwels; Edwin W. L. z w W. Herman en L. Florussen: Adria- 1 nus T. M. z v H. v. d. Boom en M. j Rooijakkers: Jolanda C. d v A. Fieret en S. Meert ens: Werner W. M. J. z v E. de Rijcke en G. v. d. Zalm: Sandra d v C. Leijs en I. Partsch. Ondertrouwd: J. Duine 20 j en C. Kar- remans 17 j: H. Bouchaut 28 j en J. Vonk 18 j: J. Leunis 24 j en C. de Feijter 22 j. Getrouwd: J. de Feijter 20 j en E. i Schrijver 19 j: J du Bois 31 j en J. Vinke 23 j. Overleden: C v La:. Nehoot 69 j e v H. Meervis; N. Koster 85 j VOGELWAARDE Gespreksavonden jeugdsociëteit Door de jeugdsociëteit van Vogelwaar- i de werd in samenwerking met het j maatschappelijk werk Vogelwaarde en I Hontenisse twee avonden belegd voor j de jongeren. Op deze beide avonden sprak de heer R. Wasterval. direc- teur van het vormingscentrum Hede- nesse over het ondeerwerp .hoe vrij :n «het vrijen?'. Op deze avonden werden zaken als, samenleving, voorbehoedsmid delen. en abortus besproken. De talrij- I ke aanwezigen op deze avonden hadden ook de gelegenheid vragen te stellen, waarvan druk gebruik werd ge- maakt en die door de spreker uitge-1 i breid werden behandeld. De eerste avond waren er 65 aanwezigen en zaterdag I in het parochiehuis te Groenendijk wa-1 ren er ondanks de barre weersomstan digheden 95 jongeren aanwezig. \AMPERLAND Intrede ds Poelman in Kamperland KAMPERLAND Ds H K Poelman deed zondagmiddag zijn intrede in de gereformcci de kerk te Kamperland, ln ae morgendienst werd hij bevestigd ui de diensi des woords tioor ds E. Jansen uit Goes. Ds Poelman had zijn tekst- iezlng srekozen uit Samuë: 1 vers la. Ouderling C. Zwemer heette de predi kant namens de gemeente welkom. Ds van de Berg sprak namens de classis en ouderling w Burger namens de her vormde gemeente. De nieuwe predikant zet de genodigden, waaronder burge meester P. Wisse, de beide wethouders en dc gemeentesecretaris, dank voor hun belangstelling NIEUWDORP .Pandora' komt met blijspel van net blijspel .En toen kwam dr Frost' van Hans Weigel Dc eerste op voering zal plaatsvinden op zaterdag 20 januari in het verenigingsgebouw te Nieuwdorp.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 15