Minister Lardinois opende expositie Landbouwwerktuig Handel moet zich bezinnen op prijzen ZESHONDERD ZEEUWEN MET SCHIPPER-EXPRES NAAR RAI BARENDRECHT HEEFT PRIMEUR VAN DRIVE-IN-GROENTEMAN' WINST VAN BOERENLEENBANK BLEEF OP GELIJK NIVEAU Amsterdamse effectenbeurs Camera's bij autoverzekering is strafbaar Burgemeester van Middelharnis naar Naaldwijk Waar zijn onze schepen? Opheffing jongeren KVP overwogen DINSDAG 16 JANUARI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 13 AL VOOR DE VIJFDE KEER AMSTERDAM lr P. J. Lardi nois, de minister van landbouw, op de trekker van een aardappel enrooier, nadat hij de tentoonstel ling ,Het Landbouwwerktuig' had geopend in het RAI-gebouw. voor de werkgelegenheid en dan met name voor Jongeren uit het agrarische milieu, die in de landbouw zelf geen emplooi meer kunnen vinden. Het aan tal mensen dat in de landbouw een be staan kan vinden zal nog meer afne men en de drijvende kracht hiervoor .s de mechanisatie een ontwikkeling die men onder meer vanwege de con currentiepositie tegenover het buiten land niet kan afremmen. Een --•erdere groei van de industriële beroepsbevol king zal in de toekomst echter ook min der gemakkelijk gaan. Mede daarom vond de minister een landbouwmechani- satle-indu8trie in Nederland zo belang rijk. Het zou een zware belasting voor onze economie zijn als de mechanisa- de mee, dat de tuinbouw op deze ten toonstelling een bijzonder accent heeft gekregen. Ter gelegenheid daarvan deed hij een goed woordje voor de tuinbouw gebieden, die door stads- en havenuit breiding met planologische problemen worstelen. Met name doelde hij hier op het Westland. Hij vroeg de planolo gen er voor te zorgen, dat met spoed andere, gunstig gelegen onbedreigde i in Nederland woraen Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam. 15 Jan. Londen 8,69—8.69%: New Vork 3.60%—3 60%: Montreal 3.32% 3.32%; Parijs 73.04—7309: Brussel 7,25%7.26: Frankfort 89 98— 90,03; Stockholm 69.85%—«9.90%: Zürich 82.938303; Milaan 57.69% —57.74%: Kopenhagen 48.3418.39. Oslo 50.47—50.52; Wenen 13.93%— 13.94% Lissabon 12 63%—12.64%. Vinding werkgelegenheid scheppen. 0 en S fonds Een nieuwe vinding op tuinbouwgebied, die op de tentoonstelling In schemati- schijnlijk mogelijk zal maken op een beperkte ruimte een veelvoud van de normale produktie te bereiken. Het plantenrad dient om verschillende groe pen planten beurtelings licht en even tueel besproeiing te geven. De minister vertelde dat het be stuur van het ontwikkelings- en sa neringsfonds voor de landbouw over weegt het komende jaar bijzondere Praktisch de gehele zuidhal van de RAI aan^^LV! ^aan besteden aan meu- is op deze tentoonstelling voor de tuin- we ontwikkelingen in de bedryfsvoe- bouw beschikbaar gesteld. De heer ring. Onder meer wil men de intro- Lems vertrouwde nu, dat een grote auctie in ons land bevorderen van belangstelling van alle tuinders in Ne- nieuwe machines, die in het buiten-1 derland deze concentratie van mecha- van de totale oppervlakte van een kas een groter rendement krijgt). Praktisch de gehele zuidhal va land al gebruikt zijn maar hier nog niet In de praktjjk zjjn beproefd. Het fonds zon dan ook behulpzaam wil len x|jn by het vinden van oplossin- Ïen voor de herstructurering van be roven, die b|j het in gebruik nemen van deze machines nodig zou zijn. Aan onderzoekinstellingen en voorlich tingsdiensten is al verzocht hierover met bepaalde voorstellen te komen. Bij deze gelegenheid nodigde de minister ook ,het overige bedrijfsleven' uit tot het doen van voorstellen. De minister zei dat de nieuwe belas ting op de toegevoegde waarden kan leiden tot prijsstijging voor landbouw werktuigen. Hoe groot die prijsstijging zal zijn kon hij nu nog niet /eggen. Aan de andere kant echter opent dit w stelsel de mogelijkheid de voorbelas- deel van de expositiehallen tlng op korte termijn terug te ontvan- land- en tuinbouw trekkers, nisatiemiddelen voor hun bedrijf de RAI zo zal weten te waarderen, dat aan de verbrokkeling over kleinere exposities op dit terrein verder paal en perk zal kunnen worden gestela. Voor de landbouwwerktuigen heeft de ten toonstelling allang burgerrecht ver kregen als het nationale evenement. En door een goede verstandhouding en sa menwerking met enige organisatoren van land- en tuinbouwbeurzen in het De minister was ingeleid door de heer H. Lems, voorzitter van de federatie .Het landbouwwerktuig', die de tentoon stelling heeft georganiseerd. Hij deel- noorden en zuiden des lands Is de fe deratie er in geslaagd het tentoonstel lingswezen voor lana- en tuinbouwma- chines binnen aanvaardbare grenzen te houden. Naast de Nederlandse machines nemen in het buitenland vervaardigde, meer gecompliceerde machines een zeer groot in, zoals: grondbe werkingswerktuigen, volautomatische oogstmachlnes voor granen, aardnppe- len en suikerbieten, sproei- en verae- velmachines voor landbouw, tuinbouw en fruitteelt. AMSTERDAM (ANP) - In RAI-gebouw in Amsterdam heeft minister Lardinois maandagmor gen de vyfde tentoonstelling ,Het landbouwwerktuig' geopend, dat eerst het filmpje .Holland ter ra fertilis', waarin in korte tyd de veelzijdigheid van het Neder- j Jandse agrarische bedrijf wordt gedemonstreerd, was vertoond. De j minister vestigde by deze gelegen heid de aandacht op een typische omstandigheid in de landbouw- werktuigenhandel in Nederland: S hoge pryzen voor nieuwe werktui gen, gecombineerd met zeer hoge j prijzen voor tweedehands werktui- 5 gen. Dit wordt volgens de bewindsman ook geïllustreerd door de grote invoer van tweedehands werktuigen uit het bui tenland. Hij vroeg de handel zich te bezinnen over de vraag of deze typische toestand In de toekomst wel moet ble ven bestaan, maar liet de verantwoorde lijkheid in de eerste plaats bij die han- De minister zei de ontwikkeling van de Nederlandse landbouwwerktulgenindus- trie van groot belang te achten, ook AMSTERDAM By de duizen den bezoekers, die de eerste dag van de mechanisatie-tentoonstel- Ung de Amsterdamse RAI aande den, was gisteren ook een fors contingent Zeeuwen: per .Schip- per-Expres' waren 's morgens zeshonderd landbouwers uit Wal cheren en West-Zeeuwsch-Vlaan- deren naar Amsterdam gespoord om te grasduinen' door 25.000 vlerkante meter landbouwmachi nes. Ze vormden de eerste groep Zeeu wen, die deze week op initiatief van het landbouwmechanisatiebe- drijf VV. Schipper en Zn NV uit Goes, Fiat-importrice J. Leonard Lang NV en het Koninklijk Kweek- en Zaadbedrijf D. J. van der Have NV uit Kapelle de RAI bezochten. Vandaag dinsdag rijdt er een .Schipper-Expres' vol deelnemers uit Ooat-Zeeuwach- Vlaanderen en Oost-Zuid-Beveland St.-Phillpsland aan de beurt en donderdag West- en Noord-Beve land. Twee jaar geleden trokken op één dag ruim duizend Zeeuwse boeren massaal per .Schlpper-Exprea' naar de tentoonstelling, ditmaal wordt dat aantal verdubbeld. Men had het die eerste dag in de trein en op de RAI uitstekend naar de zin. Onderweg was er koffie, een aperitief en uitvoerige Informatie rond de tentoonstelling. Er. terwijl de heren aan het eind van de mor gen en het grootste deel van de middag uitzwermden door het RAI-complex, stond er voor de dames een bezoek aan het Am sterdamse winkelcentrum op het programma. Promotor A. G. Verhulst en zijn medewerkers loodsten de Zeeuwse bezoekers tegen het einde van de middag naar hotel Krasnapolsky, vier dagen lang het trefpunt-na- de-tentoonstelling: daar namelijk werden de zeshonderd deelnemers ontvangen, daar was het diner, muzikaal omlijst door Ria Kuyken en het trio Joop de Leur, Daar ook werd de organisatoren van verschillende kanten onder meer door het hoofd van de rijks voorlichtingsdienst in Zeeland, lr C. W. C. van Beekom, door burge meester mr F. G. A. Huber en door lr J. Minderhoud hulde gebracht voor de voortreffelijke organisatie van de trip. Tegen ne gen uur zochten de Zeeuwen de trein weer op om naar huls te sporen en plaats te maken voor de volgende groep Zeeuwse RAI- gangers, vanmorgen... HOGERE KOERSEN koersen Ingezet ten opzichte van het v gaande slotnlveau. AKU voegde aan de flinke koerstljging van vrijdag nog 2 galden toe verhandeling op 70,30. Aan houdende lokale vraag deed de prijs van het AKU-aandeel verder uitlopen tot 71.90. ncern trekt thans ln Nederland weer personeel aan. Unilever ging. evennis Kon. Olie. een halve gulden omhoog tot resp. 113.90 en 153.60. Philips stelde teleur op 128,10 (127.90). Later zakte de prijs aandeel In tot 12S. Deze hoek had Ame rikaans aanbod te verwerken waartegen- nlet voldoende vraag aanwezig Hierbij dient te worden aangetekend. Philips vrijdag ln Walstreet 1% dollar lager sloot. KLM ging er 2% dollar omhoog. Kon. Olie een halve dolar lager en Unilever plus Het duurde lang voor er in Hoogov notering tot stand kwam. Vrijdag werd In dit fonds, op verzoek van het beursbe- stuur. geen notering opgemaakt. De eert koers werd maandag vastgesteld op 124. later in te zakken tot 124.10. De voo gaande slolnotering was 121.20. Deze vas stemming voor Hoogovens spruit voort uit de vervroegde conversie van 5% procent verteerbare obligaties, alsmede van de gekondigde 10 procent aglo-bonus. De han- de internationale waarden was kalm. In AKU echter ging vrij veel om. Voorbeurs werd ln Hoogovens 125 tot 126 gedaan. Maandag werd een aanvang gemaakt de handel ln Warrants Pye. De advieskoers werd gesteld op f 265 per certificaat van 10C Warrants. Deze prijs ligt boven de theore- Usche waarde Voor deze Warrants bestond goede belangstelling. De cultures gaven aanvankelijk koersverlie zen te zien. doch konden deze later weei geheel Inlopen. Amsterdam Rubber kwam op 60 en HVA op 120%. De scheepvaartsec tor was licht verdeeld met Van Nievelt en Scheepvaart-Unie lager, doch HAL en Kon. Boot hoger De staatsfondsenmarkt was eveneens licht verdeeld met weinig zaken. AKU kon zich met een koers van 71,70 goed handhaven op vrijwel het hoogste punt van de dag. Hoogovens echter zakte ln tot 123.20, daarentegen gaf Philips een herstel te zien tot 125.70, Unilever verliet de markt op 113.80. Kon. Olie op 153.30. ANP-CB8 BEURSINDICES. Intern, concerns Industrie Scheepv. Bank- er Handel enz Algemeen 511.7 352.9 107.3 183.9 166.6 372,3 519.8 353.9 107.7 183.2 167.1 374.4 Kanaaltunnel niet Vein Britse begroting geschrapt LONDEN (AFP) 1 Het plan voor eer. tunnel onder het Kanaal komt niet voor op het bezulntgingsprogram van de Brit se regering. Dit ls door het Britse mi nisterie van verkeer meegedeeld naar aanleiding van andersluidende geruch ten. Een woordvoerder van het ministerie wees er op. dat het grootste deel van het benodigde kapitaal uit de particulie re sector komt. SOWJET VICE-MINISTER AMBASSADEUR IN CUBA MOSKOU (Reuter) De Russslsche vice-minister van buitenlandse zaken, Alexander A. Soldatov is benoemd tot ambassadeur in Cuba. De benoeming van een zo belangrijke functionaris tot ambassadeur in Ha- van na wordt door waarnemers ge als een uiting van de bezorgdheid van het Kremlin over de verslechtering in de betrekkingen tussen de twee landen ln de afgegelopen jaren. EEG-LANDBOUWOVERLEG START VOLGENDE WEEK AMSTERDAM (ANP) Waarschijnlijk zullen over een week de gesprekken in de landbouwministerraad van de EEG ln Brussel worden hervat, zoals de minis ter van buitenlandse zaken dit ook op de dag na de mislukking van het over- le? over Engelands toetreding aan de tweede kamer heeft meegedeeld. De mi nister van landbouw, ir Lardinois ver telde dit maandag ln Amsterdam waar hij de tentoonstelling ,Het Landbouw werktuig' opende. Minister Lardinois wiide met deze dedeling n:et zeggen dat er nu .business Bejaarde man lag dagenlang dood in zijn woning ARNHEM (ANP) De 69-Jarlge O. H. H. de Haer is dood ln zjjn woning aan de Zaanstraat te Arnhem aange troffen. H|j moet daar verscheidene da gen levenloos hebben gelegen. Een arts constateerde een natuurlijke dood. Een nicht van de overledene maakte zich al enige dagen ongerust over haar oom. Z(J had verscheidene keren aange beld. maar geen gehoor gekregen. Zij waarschuwde daarop de politie, die zich toegang verschafte tot de woning. In 1967 zijn bij verkeersongelukken ln West-Duitsland 17.500 mensen om het leven gekomen; 465.000 mensen werden gewond. In 1966 verloren bij na 700 mensen minder het leven en werden ongeveer 8000 mensen minder gewond dan ln 1967. De 74-jarige acteur Howard Smith, t usual' kan worden gepleegd maar I ls woensdag geetorven. vel is het de bedoeling van de Neder- Hij kreeg een onderscheiding voor zijn iandse regering de overeenkomsten uit rol van Charlie in de film .Dood van te voeren zoals die in het verleden zijn een handelsreiziger'. Hij speelde die rol gemaakt. ook op Broadway ZO VAN HET LAND IN DE AUTO... BARENDRECHT (ANP) Dirk de Klerk, boer of lictor gezegd vollegromltuin- der ln do Hoekje Waard, gaal in zijn witte boerderij vlakbij de Burendreclitse brug ren drive-in winkel be ginnen, in navolging van wat In de Verenig de Staten. Engeland en Zuid-Afrika al langer gebeurt: produklen zo van het land uaar de klant, als die klant bc reid Lh oen flinke hoe veelheid Ineens in zijn auto mee te nemen. Van eigen bedrijf. 57 hectare groot, heeft hij vooral aardappelen en spruiten en verder knolselderij, bonen en sla aan te bieden. Maar ook geïmpor teerd en gefabriceerd spul komt ln z(jn as sortiment voor: sinaas appelen, wijn, bier, frisdranken: alles per doos kist of krat. niet minder. Naar eigen zeggen kan hij op deze manier stukken goed koper leveren dan an deren. Dirk de Klerk, 35 jaar oud, is vijf jaar ln Z. Afrika geweest- twee jaar om het boerenvak te leren en drie jaar om mais, olienoten en dergelijke te telen. Wat zal er gebeuren als over twee jaar de Barendrechtse brug af gebroken zal zijn en iedereen gebruik zal gaan maken van de verderop gelegen tun nel onder de Oude Maas De Klerk en zijn vrouw maken zich er nog geen zorgen over dat hun bedrijf dan uit de route zal liggen. Nu goodwill kweken, zo dat de klanten later toch blijven konien, is hun streven, en voor de toekomst denken ze al aan iets in de hore ca- en recreatiesector. De helikopter moet nu wel verdwijnen. De he likopter is van een Deens landbouwspuit- bedrijf, waarvan De Klerk agent is, en heeft vorig jaar onge veer duizend nectare landbouwgewassen be spoten. Omdat er bij De Klerk geen ruimte meer voor ls zal hij nu bij een collega gesta tioneerd woraen Niet ontevreden over resultaten Sterke stijging van lasten OBLIGATIES Staatsleningen enz. 103% 103 S ACTIEVE AANDELEN 99% 90%} 88% Ned. 66-1-7 Ned. 66-2-7 Ned 66 6% Nederl 64 5% Nederl 64 5 Nederl 58 4% Nederl 59 4% Nederl 60% 4% Nederl 59 4% Nederl 60 4% Nederl 61 4% N Staff 47 3% Ned 54/T-2 3% Nederl 37 3 Grootb 46 3 N Doll 47 3 Ned Inv c 3 Ned 55 3% Banken i BvNG 57 6 BvNG 58-59 4% BvNG 58 5 BvNG 64 5 BvNG 4% BvNG 67 6% MIdd Cr 62 4% Fr Gr Du 4% FG DEVE 3% West NO 3% Phil 3dr 4 Pgem 57 6 Pgem 51-52 4% KLM 15 15 KLM 20 I 4% AKU kv 4 Gelder z 4% 94% Scholt r 4% 90%b PR EM IELENIN GEN 85% 86% 83% Amst Rubb HVA Mij ver AKU nom) Dell Mij c Hoogovens c Philips gb Unilever c Zout-Org Dordt Petr Idem pref Kon Petr HAL KLM KJiSM Ned Stv Nlev Goudr e 60 60%* 120% 120%} 68.40} 71.80 88 AO 89-10 128.80 128 I 125.70} 113 40 113.90 160 97% 85% 88% 97% 97% 93% 90% 160 691 103% 111% 123% icheepv Un .129 127% NIET-ACTIEVE AANDELEN Belegglngsmljen 1060 1000 Alg Fds bex Converto Holland Fund Interu nl Nefo Robeco Unltas V Bez 1894 Europafonds Eurunion 10 Valeurop 492 654 Alkmaar A'daro 51 A'dam 56 1 A "dam 56 n A'dam 56 III Breda 54 Dordt 56 Elndh 54 Ensch 54 D Haag 52 I D Haag 52 II R'dam 52 I R'dam 52 II R'dam 57 Utrecht 52 Z-Holl 57 Z-Holl 59 Verklaring: - 75% 77% 80% 85% 85% 72% 85% 87% 89% Banken enz. Alg Bank N 229 229 Amrobank 47.90 48. Holl Soc 526 527 Nat Ned 611% 606 Ned Mldstb 87 60 87 Slavenburg 180 180 Handel, Industrie enz. Alb Heljn 1313 1320 Amstel Br c 404% 405 Amst Ballast 523 b 525 Amxt Droogd 98 97 Beeren Trie 15% 15 Bensdorp Int 300 297 Bergh's J A 208% 208 Berkel Pat 142 142 Blaauwhoed Blijdenst W 72 73 Bols 191-40 191. Bots Wehry c 84 81 Bredero'z b 367 368 Buhrxn T 470 470 Bijenkorf c Calvd c Carps Garant Cent Suiker Cur Hand MIJ Dagra Drie Hoefijzers Elsevier Emba rokker Ford Ned Gazelle rljw Gelder v pap Geld Melens Gist Brocades Grinten v d Gruyter 8 cpr Helneken Hero Cons Hoek Se Mach Holec Holl Beton Homburg Hoogenbosch Hoogenstr Indoheem Interlas Internatlo Kemo Corset K N papier K V Tapijt K papier Lindeteves-J Lljempf Lijm en Gel Macintosh Meel N B e Mees Bouw Mosa MUller Ca nb Naarden N Dok MIJ Ned exp pap Ned Kabel N Melk Unle Van Nelle Nets in Norit Nljverd-ten C Oranjeboom Oven Gas Pslthe Philips gem bez Pie terse n Co Pont Hout Ruhsak Co Rijn-Se helde Sch Exp MIJ Sch Exp M1J 66 «49% 154% Schokbeton Scholt Cert Scholt Honig Simon de Wit Stokvis St sp Twente 110 Swaay van 302 Tb Manjnen 98 Thorn Drljv 443 Thorn V B 950 1 Udenhout 171 Unl Kap 122 Unilever 6 cp 385 I Utr Asphalt 710 Ver Machine 178» Ver Touw 155 Vezelverw 620 VihamlJ 190 Vredest R 470 Wahdsvrt 157 Wereldhaven 403 Wessanen 204 Wilton F Br 227 Wyers In 111 WJJk St Her Zwse conf 73% 158% 95% 405 313 Mijnbouw en petroleum BlUiton 2e c 154 70 133.90 BUI TEN L. CERTIFICATEN Canada Can Pac 57% Int Nickel 123% 119 SheU OU 33% 33% Verenigde Staten Am Motors 12% 12| Am Radiators 33 33% An» Smelt 77 78 Am tel M tel Anaconda Altchls Top Bethl Steel Columbia gas Gen Electr Gen Motors Kennecott Pennsylv Rrd Rep Steel 55%. 45è 28% ts 27% 97% 80% 58% 127.50 124.90 SheU OU Sludebaker Sunr Mid Texas I .utr Tidewater Un Pac Rr US Steel Woolworth 68 i bieden; I gedaan en laten, b bieden; I laten; d 21.52 van M-M gr 2122.23. Advocaat-generaal DEN HAAG (ANP) De advocaat- generaal by het gerechtshof ln Den Haag, mr G. J. de Lint, heeft maandag twee boetes gevorderd van elk 50 tegen de Rotterdamse assurantiehezor- ger H. J. S., omdat hij camera's had gegeven bij een autoverzekering. In het ene geval zou S. de wet beper king cadeaustelsel hebben overtreden, ln net andere de wet assurantiebemid deling. Hij was op 24 september vong Jaar van deze overtreding vrijgespro ken door de economische politierechter ln Rotterdam. De officier van justitie in Rotterdam was van het vonnis in dit proefproces in hoger beroep gedaan. Het gerechtshof zal op 26 januari uit spraak doen. Benzine in kachel: huis brandde af (Van onze correspondent) DEVENTER Het echtpaar S. Blauw en zijn vijftien maanden oude baby ls zondagmorgen ernstig gewond geraakt bij een brand ln hun huis. Hoewel de toestand van de baby zich aanvan kelijk zeer ernstig liet aanzien, bleek later op de dag dat althans het levens gevaar ls geweken. De heer en mevrouw Blauw wilden zondagmorgen tegen half zeven de ka chel in de kamer aanmaken. Het blik waarvan men vermoedde dat er petro leum ln zat, bleek evenwel benzine te bevatten. Er ontstond een explosie met steekvlam, waardoor de kamer on middellijk in lichterlaaie stond. Nog op het nippertje zagen de heer en mevrouw Blauw kans met de baby naar buiten te komen. De brandweer, die evenals de politie zeer veel last had van de uiterst gladde ijzelwegen kon nauwelijks nog Iets uitrichten. De woning brandde nagenoeg geheel uit en ook vrijwel de gehele inboedel ging verloren. EINDHOVEN (ANP) De directie van de Coöperatieve Centrale Boeren leenbank verwacht dat, na voorziening voor belastingen en na de gebruikelij ke voorzieningen tot een bedrag van 5,5 miljoen, een nettowinst over 1967 van rond 2 miljoen zal resteren, ge lijk aan 1966. Aldus heeft de directeur, mr Ph. C. M van Campen, op een maandag te Eind hoven gehouden persconferentie mede gedeeld. Hij voegde hieraan toe met dit resultaat, rekening houdend met de sterk gestegen lasten, niet ontevreden te mogen zijn. De sterke stijging der lasten vloeide voort uit de aanmerkelij ke verhoging (rond 8 miljoen) der rentevergoeding voor de aangesloten banken, uit de toeneming der personeels lasten met 1,7 miljoen en de toene ming der propaganda- en publlciteits- kosten met 1,6 miljoen. Het spaaroverschot der aangesloten boe renleenbanken beliep ln 1967 zonder rentebijschrijving 364 miljoen, dat ruim 52 irocent meer dan ln 1966. Alles bij elkaar stegen de aan de boerenleen banken toevertrouwde gelden met 575 miljoen tegenover 407 miljoen ln 1966, dit ia met ruim 40 procent. Ultimo 1967 beliepen de toevertrouwde gelden 4.6 miljard waarvan 4 miljard als spaar gelden en 600 miljoen als gelden op deposito of in rekening courant. De aan gesloten boerenleenbanken verstrekten voor 585 miljoen aan nieuwe leningen tegenover 561 miljoen in 1966. Met het lèningenbedrag van 50 mil joen der dochterinstelling de NV boerenhypotheekbank, komt I taal bedrag op 635 miljoen. Onder aftrek van aflossingen op uitstaande leningen steeg de totale kredietverle ning, omvattende zowel langlopende le ningen als kredieten in rekening cou rant, met rond 370 miljoen 2830 miljoen De gezinsrekeningen hebben een gro te vlucht genomen, zo deelde mr Van Campen verder mede. Tegenover een totaal tegoed van slechts f 4 miljoen eind 1966 staat nu 'n bedrag i 35 tot 40 min. Ook ov Het personeelsbestand bij de centrale bank steeg met 75 tot 651 personen, dat bij de plaatselijke banken van 2500 tot 2800. In maart zal op de centrale bank de derde computer geplaatst wor den alsmede een telstrokenlezer, waar door de tot nu toe gebruikte ponsmachi nes overbodig woraen. Wij verwachten, aldus mr Van Campen, dat de Krediet verlening der banken zich op hoog ni veau zal blijven bewegen en, mede als gevolg daarvan, een verdere verbetering van de conjunctuur. 1967, zo besloot hij, ls een moeilijk jaar geweest, dat echter met veel voldoening kon worden afge sloten. Even puzzelen Geestelijken protesteren tegen mijnsluiting LENS, Noord-FrankrUk (REUTER) Alle geestelijken rooms-katholie- ke, protestantse en Joodse ln de Noordfranse mijnstad Lens nebben maandag gestaakt als protest tegen het besluit van de regering tot sluiting van mijnen, waardoor In de komende zeven jaar 30.000 mensen ln dit gebied zonder werk komen. De mis werd zoals gewoonlijk wel op gedragen en spoedeisende diensten als het verlenen van de laatste sacramenten vonden gewoon voortgang, maar begra fenisdiensten en huwelijken moesten tot de avond wachten. De vakbonden ln Lens hebben tot algemene staking tegen regeringsplan opgeroepen. Ambte- m-jH, winkeliers, onderwijzers en zelfs brandweerlieden nemen er aan deel. Kerkgangers beschouwen het aandeel van de geestelijkheid ln de actie met gemengde gevoelens. CHJO WIL SAMENWERKING OP GEMEENTELIJK NIVEAU DELFT (ANP) De landelijke be stuursraad van de Christelijk Histori sche Jongerenorganisatie heeft zater dag een resolutie aangenomen volgens welke het gesprek van de KVP, ARP en CHU niet beperkt dient te blijven tot de zogenaamde groep van achttien. DEN HAAG (ANP) Bij k b te roet Ingang van 1 februari 1968 benoemd tot burgemeester der gemeente Naald wijk de heer P. W. Hordijk, met toe kenning met gelijktijdig eervol entslag als burgemeester der gemeente Middel harnis. De heer Hordijk, die 49 Jaar ls, was vanaf 1 september 1955 burgemeester van Middelharnis en Sommelsdljk en ls sinds 1 lanuarl 1966 burgemeester van de op ale datum nieuw gevormde gemeente Middelharnis. HIJ ls gerefor meerd en lid van de ARP. maar ook op gemeentelijk niveau over samenwerking dient te worden gespro ken. De CH-joJigeren doen een beroep op de gemeentelijke kiesverenigingen van ARP, CHU en KVP zich voor te berei den op gezamenlijke opstelling voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen door reeds nu contactvergaderingen te houden tussen de gemeentelijke kies verenigingen en regelmatig besprekln- Ïen te voeren tussen de fracties, ens lotte verzoekt de bestuursraad de achttien een ontwerpgemeenteprogr&m aan de gezamenlijke kleeverenigingen ter discussie aan te bieden. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Een aantal KVP-Jon- geren overweegt de opheffing van hun organisatie aan de orde te stellen. Be stuurslid A. Jacobs uit Den Bosch zei ons: ,De KVP dient zo jong te zijn, dui iedereen ongeacht leeftijd, een goe de kans krjjgt, zodat een jongerenor ganisatie overbodig wordt, ik zou graag willen'. Bestuursleden van de KVP. onder wie partijvoorzitter Aalberse en de kandi daat voor zijn opvolging nu Van der Stee hebben gezegd, er wel eens over te willen praten, aldus de heer Ja cobs. De mogelijke opheffing ls echter nog niet officieel aan de orde gesteld, ook niet in de KVP-jongerenorganisa- Lle. Het ledental van de KVP-jongeren wordt geschat op 2000. De heer Jacobs had de Indruk, dat het ledental van de KVP-jongerenorgani- satie de laatste tijd is teruggelopen door het vertrek van jongeren die het niet eens zijn met de radicale opstel ling van het bestuur. Maar ook radicale jongeren die niets meer van de KVP verwachten na de partijraad van vorige maand ln Arnhem. .Het teruglopen van het aantal jonge ren in de KVP is overigens niets bij zonders De KVP heeft zelf de afgelo pen jaren het ledental zien teruglo pen van 500.000 tot 200.000', aldus de neer Jacobs. Horizontaal: 2 goedgeefs; 4 dwaas reeds: 10 rivier in Italië; 11 jjzel; 13 eveneens; 15 wagen; 16 effect; 17 sleep net: 19 voorzetsel; 20 dunne paling; 22 advies; 23 rivier in Nederland; 24 slaapplaats; 25 lof: 27 opstootje: 2S Islaag; 30 listig dier; 32 kippegeluid; J3 ieder; 35 oude lengtemaat: 38 zang- noot; 39 grond om boerderij; 40 doeze lig. Verticaal: 1 loods; 3 klein kind; 5 voor zetsel; 6 vrucht: 8 luwte; 9 tijdelijke klederdracht; 10 familielid: 12 hof van Eden: 13 geopenbaard: 14 karakteristie ke eigenschap; 15 helderheid; 18 Scand munt; 21 weldoende god; 24 order; 25 walm: 28 kassa; 31 oosterlengte; 34 lage rivierstand; 36 slede; 37 ogenblik kelijk. De oplossing van de vorige puzzel is: ABBEKERK 13 v Hamburg n Bremerhaven ACTEON 14 v Teesport n Rotterdam ADULIS 14 te Genua ALCOR 14 te Antwerpen AMELAND 14 v Dublin n Curacao AMSTELDIEP 14 te Fremantle ANCO SPRAY 12 113 m ozo Rlo de Janeiro n Durban ARCA 15 te Hongkong ARGOS 14 te Antwerpen ATYS 12 135 m no Bahrein n Bombay AVEDRECHT 12 390 m O Mombasa n Kalundborg BANDA 13 v Manzanlllo n Laliberstad BENINKUST 12 te Antw. BOVENKERK 12 20 m ozo Muscat n R'dam CALTEX AMSTERDAM 360 m no Lourenco Marques n Bahrein CALTEX DELFZIJL 14 te Teesport CALTEX EINDHOVEN 12 v Kopenhagen n Bahrein CALTEX GORINCHEM 13 v Kopenhagen n Kalundborg CALTEX MADRID 12 12 250 m zo Mogadiscio n Kaapstad CALTEX NEDERLAND 12 te Antwerpen CALTEX ROTTERDAM 13 te Göteborg CA MOT A 12 v Manchester n Rotterdam COCCINELLE 12 te Lissabon DAHOMEYKUST 13 te Matadi DILOMA 12 v Mena al Ahmadi r DIOGENES Santa Maria n Talcahuano DORDRECHT 13 te Norfolk DUIVENDRECHT 12 11.14 n 126.10 o n Dalren EEMHAVEN 12 te A'dam EOS 13 v Piraeus n Beyrouth FOREST TOWN" 15 v Fredericia n Kopenhagen GAROET 14 te Port Swettenham GREBBEDIJK 13 v Antw n Bermuda GROTEDIJK 13 v Bremen n Hamburg GROTEKERK 14 te Colombo GULF ITALIAN 15 v Antwerpen n Durban GULF SWEDE 12 v Mena al Ahmadi n Whangarei HECTOR 12 te Beirut HEEMSKERK 13 v Le Havre n Antwerpen HERMES 14 te Pt Llmon HILVERSUM 13 v Bermuda n Free port HOLENDRECHT 13 te Philadelphia HOOGKERK 13 v Freetown n Abidjan HOUTMAN 12 120 m nw Timor n FIJI ell. ISIS 12 U Kingston (Jap.) KABYLIA 12 12 m zo Colombo n Singapore KAMPERDIJK 12 v Le Havre n Antwerpen KARACHI 12 te Singapore KATSEDIJK 12 63 m nwtw GIJon n Loblto KEIZERS WAARD 13 te HuU KEI.LETTA 13 te Petit Couronne KERKEDIJK 14 te Houston KERMXA 11 te Mlri KLOOSTERDIJK 13 v New Orleans n Savannah KOPIONELLA 12 T Teha n Curacao KORENIA 13 te Camoanhbay KOROVINA 14 te New York KOSICIA 13 te Rlo de Janeiro KREBSIA 13 v Stanlow n Punta Cardon KREON 14 te Paramaribo KYLIX 13 te Curacao LADON 12 te A'dam LEKHAVEN 13 te Rlo Grande do Sul LELY 12 te Agadir LELYKERK 13 U rede Doha LOIRELLOYD 14 te Le Havre LOOSDRECHT 12 39.53 n 06.02 o n Khorramahar MAASDAM 12 te Las Palmas MAASLLOYD 12 te Mombasa MARATHON 15 te IJmuiden MARKAB 12 te R'dam MARON 12 te R'dam MATARAM 12 175 m zzw Las Palmas n R'dam MEDITERRANEN SPRIN TER 12 140 m zw Casa blanca n Marseille MEDON 12 te New Orleans MERWEHAVEN 13 te Casablanca MERWELLOYD 13 r Assab n Penang MEMNON 13 te Antw. NAESS COURIER 32 v Hongkong n Qulon NAESS LION 12 v St-Vlncent n Perz. Goll NEDER EEMS 13 t.4. rede Doha NISO 1 te Mena al Ahmadi NUSAKAN 13 te Poole NUSHABA 12 30 m ia Piraeus n Barcelona OOSTKERK 12 360 m w Perth n R'dam OSSENDRECHT 14 te Mobile OUWERKERK 12 v R'dam n Bremen PARTHENON 12 V Savanna n Baltimore PEPERKUST 12 v Aux Cayes n Port Jermy PERICLES 14 te Antofagasta PHILIPPIA 12 570 m nw Kaapstad n Genua PRINSES ANNA 12 te Haifa PRINS DER NEDERLAN DEN 13 v Aruba n Kingston RAND FONTEIN 14 te Antwerpen ROCHAB 15 te Naupllo® RONDO 13 v Colombo n Bombay ROTTERDAM v Curacao n San Juan de Pr RIJN 13 v Cristobal Lissabon n Antw. SENEGALKUST 12 te R'dam SEROOSKERK 13 te Lourenco Marques SERVAASKERK 12 150 m nno Kp Villana n Singapore SINOUTSKERK 12 te R'dam S LIED RECHT 12 te HuB SLOTERKERK 13 te Mtwara SOLON 13 v Georgetown n Kingston STAD GOUDA 14 te Philadelphia STATENDAM 13 te San Francisco STEEN KERK 14 te Brisbane STENTOR 13 te Malta STRAAT CLEMENT 12 v Port Kembla n Melbourne STRAAT FRAZER 12 te Takoradl STRAAT LAGOS 13 te Brisbane STRAAT LEMAIRE 13 v Melbourne n Durban STRAAT LUANDA 12 v Lyttelton n Dunedln STRAAT TOW A 14 te Baihurst STRAAT VAN DIEMEN 14 te Tanga TAMARA 12 200 m zw Ouessant n R'dam TJIBODAS 13 te Kobe TJIXAMPEK 14 te Belra TJILIWONG 12 25 m n Seychellen n Singapore TJIMANUK 12 65 m o Belawan n Mogadiscio TJXNEGARA 12 te Melbourne VAN NOORT 12 v Risdon n Devonport VASUM 14 te Hov.c VITREA 12 te Hamburg WALCHEREN 14 te Rlo de Janeiro WESTERTOREN 14 te Woodlands WIELDRECHT 12 800 m z Reunion n Swansea WOLTERSUM 13 v MobUo WONOGIRI 13 v Hongkong n Kobe WONOSOSO 14 te Chain* ZAFRA 13 Essldor ZWIJNDRECHT 13 LM. rede Walvisbaai HOOG EN LAAG WATER J. NAP NAP 17 januari uur meter uur meter uur meter uur meter Vllsalngen 2.59 210 15-22 2X7 9.40 212 21.48 188 Terneuzen 3.28 225 15.57 231 10.17 226 22.24 200 Zierikzee 4.26 140 16.60 156 10.11 173 22.16 140 Hanswee rt 4.09 236 16.38 243 10.49 237 22.56 213 Wemeldinge 4/48 170 17X8 166 10.35 192 22.49 158

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 13