12 GRIEP Veel halen en weinig betalen in onze balansopruiming M. SCHMITT NAM AFSCHEID VAN LEDELTHEATER EN VAN OOSTBURG babyhuis MARJO RUIÜT OP! Aanwinsten van provinciale bibliotheek PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 16 JANUARI 1968 Met dank aan God en grote blijdschap delen we de ge boorte mee van ons dochter tje JACQUELINE INGRID St-Catharines Irvine Rd RR2, Ont. Canada Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochtertjes en zusjes VERONICA en ERICA R. de Greef C. de Greef-Gabriëlse Roeli - Geo - Brigitte 7 januari 1968 43 Bengu road Amanzimtoti S.C. Natal S. Africa Als vreugdepand van de Heere mochten wij een dochtertje ontvangen ANNEMIEKE CLARINA K. Sinke J. Sinke-Hoogstrate Middelburg, 13 januari 1968 Breeweg 90A God verblijdde ons met de geboorte van een zoon JANIS CORNELIS L. A. Wisse J. Wisse-Sturm Het uitgestelde huwelijk van D. OOSTEROM eD J. v. d. VOORDE zal donderdag 18 januari plaatsvinden. Oostburg, 16 januari 1968 Met leedwezen geven wij kennis van het plotselin ge overlijden van mej. M. DIJKGRAAF. Gedurende ruim 32 jaren heeft zij haar beste lirachten aan de huishoudelijke afdeling van ons ziekenhuis gegeven. Zij zal in onze herinnering blijven voortleven als een toegewijde werkkracht en een goede collega. Directie en personeel van het Gasthuis te Middelburg Middelburg. 15 januari 1968 Nog geheel onverwachts is op 11 januri van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame va der en grootvader P1ETER VAN ES. echtgenoot van Corrie A sard, op de leeftijd van 58 jaar. C. van Es-Asard Lies Hopman-van Es Henk Hopman Marrechien Laura Vlissingen. St-Kruislaan 73 De crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden 15 januari 1968. Op 11 januari overleed, nog onverwachts, onze zorgzame broer, de heer PIE TER VAN ES, op de leeftijd van 58 jaar. Namens zusters en zwagers, J. E. C. van Gelder-van Es J. A van Gelder Vlissingen, 15 januari 1968 Singel 175 Heden overleed, in het ziekenhuis Sint-Joanna te Goes, zacht en kalm, na een kortstondige ziekte, onze geliefde broeder, zwager en oom IIUIBREGT NIECWENHUIJSE in de ouderdom van ruim 76 jaar. Kruiningen: C. van Nieuwenhuqzen M. Minnaard-Nieuwenhuijse J. Minnaard W. Nieuwenhuljse G. Nieuwenhuijse-van den Wetjden C. Nieuwenhuljse J. NleuwenhuljBe-Blok Neven en xjlchten De teraardebestelling zal plaatshebben DV op woensdag 17 januari om 14.00 uur op de algeme ne begraafplaats te Kruiningen. Vertrek huize .Avondlicht' 13.45 uur. Geen bloemen Zacht en kalm is van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder WIETSKE GERHARDA VAN DER POEST CLEMENT, geboren Van Selms, in de ouderdom van 85 jaar. Nisse: A. van der Poest Clenjent J. M. van der Poeat Clement-Moll Noord wijk G. J. P. Koert-van der Poest Clement Rotterdam: I. Vroombout Noordwijk W. R. Zeijler-van der Poest Clement Klein- en achterkleinkinderen De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 17 januari te Nisse. Vertrek vanaf het dorpshuis om 2 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafe nis in het dorpshuis. Na een kortstondige ziekte nam de Heere tot Zich onze innig geliefde, zorgzame man, vader en grootvader JAN WOUTER VAN DEN DOEL op de leeftijd van bijna 64 jaar. Zierikzee: N. J. van den Doel-Geleijnse Amsterdam: H. G. van den Doel Z. J. C. van den Doel- van der Maas Ewout en Rias Apeldoorn: J. van den Doel T. van den Doel-Grondsma Elske en Inge West-Souburg; J. van der Maas-van den Doel C. van der Maas Wilko en Jan Wouter Jeleijnse-Sleeuwenhoek De teraardebestelling zal plaatsvinden D V don derdag 18 januari des namiddags om 2.00 uur. voorafgegaan door een rouwdienst, die gehouden zal worden om 1.00 uur in de gereformeerde kerk. Sint-Domusstraat, Zierikzee. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be grafenis in de bovenzaal van de gereformeerde kerk. Geen bezoek aan huis Geen bloemen Geen toespraken Het bestuur en personeel van de chr. lagere- en uloschool te Zierikzee geven met grote verslagen heid kennis ran het vrij onverwachte overlijden van hun voorzitter, de heer J. W. VAN DEN DOEL op de leeftijd van 63 jaar. Met grote dank jegens God zien wij terug op het vele dat hij gedurende 30 jaren voor onze vereni ging heeft mogen verrichten. Zijn grote liefde en ijver voor het chr. schoolonderwijs zal ons steeds ten voorbeeld blijven. Zierikzee, 15 januari 1968 Namens de vereniging tot bevordering van het chr. schoolonderwijs te Zierikzee, A Jonker, wnd-voorzitter T. C. Hekman, secretaris Namens het personeel van de chr. uloschool. J. C. Spaans, hoofd der school Namens het personeel van de chr. lagere school. C. J. Verheule, hoofd der school Nog treurende over het verlies van onze geliefde vader, werd heden, tot onze grote droefheid, uit ons midden weggenomen onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder, mevrouw JOHANNA LOUWERSE sinds 12 december j 1 weduwe van Leendert Geldof, in de ouderdom van 83 jaar. Uit aller naam: C. A. Witte-Geldof Biggekerke, 15 januari 1968 Valkenisseweg 26 De begrafenis zal D V plaatsvinden donderdag 18 januari om 14.15 uur op de begraafplaats te Big gekerke. Vertrek van het sterfhuis om 14 uur. Na een langdurige ziekte is van ons heengegaan onze collega, de heer C. SNOEP op de leeftijd van 63 jaar. Zijn grote trouw en behulpzaamheid zullen nog lang in onze herinnering voortleven. Personeel van de bedrijven Wemeldinge en Goes der Coöperatieve ZeeuWse Aan- en Verkoopvereniging. 14 januari 1968 Heden is te Oegstgeest rustig van ons heenge gaan onze lieve moe der, behuwd-, groot- en overgrootmoeder ANTOINETTE W'ILHELMIN A BLANKEN, geboren Van de Laar, weduwe van Gerardus Hcnderikus Blanken, apotheker, op de leeftijd van 93 jaar. Middelburg: A. W. van Deinse- Blanken J. F. C. van Delnse en verdere familie Middelburg, 13 januari 1968 Geen bezoek Algemene kennisgeving Heden overleed, vrij plotseling, zacht en kalm, onze lieve, zorg zame moeder, oehuwd- en grootmoeder DINGENA CORNELIA PR .VAT, weduwe van P. A. W. Rejack in de ouderdom van 81 jaar. Uit aller naam: H. Rejack Goes. 15 januari 1968 Verzorgingshuis. Beestenmarkt 1 De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 17 januari om 1 uur op de alge mene begraafplaats te Goes. Tot onze diepe droef heid geven wfl kennis, dat heden, na een kort stondige ziekte. is overleden onze gelief de en zorgzame man, vader. behuwd- en grootvader, de heer ARIE DU INE echtgenoot van A. C. v. d. Graaff. op de leeftijd van 73 jaar. A C. Duine- v. d. Graaff A. W. Duine A. H. Duine-Geuze Anneke en Arte Scherpenisse, 15 januari 196S Spuidamstraat 3 De begrafenis zal DV plaatshebben op don derdag 18 januari des namiddags 2 uur. Zónder dat u iets inneemt, wijken pijn en rillerizheid voor de weldadige warmte van THERMOGÈNE WATTEN - 's nachts terwijl u slaapt, overdag als u werkt. 7-tfERMOGÈNE ■STILT PIJN DOOR WARMTE- Heden overleed, na een geduldig gedragen lijden, onze innig ge liefde man en vader op de leeftijd van ruim 78 jaar. Wemeldinge: M. J. de Bourgaaf- Lindenbergh Strijen: A. G. de Kreek- de Bourgraaf A. de Kreek En verdere familie Wemeldinge, 15 januari 1968 Noordelijke Achterweg 32 De begrafenis zal plaatsvinden op don derdag 18 januari om 13.30 uur op de alge mene begraafplaats te Wemeldinge. Vertrek hervormd kerkelijk centrum om 13.00 uur. Raad van Commissaris sen, Directie en Perso neel van de Naamloze Vennootschap ,A. Tim merman Czn. NV' te Zierikzee, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van de hooggeachte heer J. W. VAN DEN DOEL Commissaris van de Vennootschap Zierikzee, 15 januari 1968 Tot mijn grote droef heid overleed 14 jan- mijn lieve vriendin EL LAMPING Zij is altijd voor mij een grote steun geweest in mijn verdriet en moei lijkheden. M. A. Rtjnberg-Okx Middelburg DOMBURGS SCHU1TVLOT 3 - TELEFOON 01180-3120 - MIDDELBURG Veel belangstelling ,Voor u was nooit iets te veel' OOSTBURG Zaterdagmiddag foyer van het Ledeltheater te Oostburg afscheid genomen van de heer en me vrouw Schmitt, die beiden vanwege hun functie in het Ledeltheater het cultureel centrum van West-Zeeuw sch-Vlaande ren in de gehele streek goed bekend de heer A. Schmitt de spil waar in het theater alles om draaide, maar die roep meestal achter de schermen werkte. .Zulke mensen worden veelal niet her kend en ook niet erkend', aldus de heer Hooihorst, .maar m uw geval is hel echter velen bekend wat u voor vereni gingen die van het theater gebruik maakten onbetaald hebt gedaan'. .Voor u was nooit iets te veel' Namens een aantal particulieren en verenigingen, die door de heer Hoolhorst met erden genoemd. Schmitt een cadeau i waren. Op initiatief Hoolhorst uit Oostburg «.nul MWM. «"Wy^liïïïBi TtaMte'iS; ZES AUTO'S BESCHADIGD IN KETTINGBOTSING BRESKENS Maandagmiddag om kwart over vijf deed zich op rijksweg 58 tussen Breskens en Schoondyke een ket tingbotsing voor, waarbij zes auto's lichte schade opliepen. Het ongeluk ont stond toen de voorste auto van een file die vanaf de veerboot kwam, op de Kruisdijk afremde teneinde linksaf te slaan. De achterop komende auto's hadden on derling te weinig afstand. Toen de poli tie arriveerde waren reeds drie auto's verdwenen nadat de schade onderling was geregeld. De auto bestuurd door B. P. J de H uit Sluiskil, de vierde in de file, kon wel tijdig remmen, maar de achter hem rij dende B. L. de P uit Hoofdplaat niet Hierdoor werden beide wagens bescha- êr voor de heerjdlgd, De auto van De P. werd ook aan de vorm van een de achterzijde beschadigd. Ook in het UW KRANT NIET MISSEN, GEEN DAG Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat, I ter voldoening aan het be paalde in artikel 10, tweede lid der wegenwet, van 18 januari 1968 tot en met 16 februari 1968 op de provin ciale griffie, St-Pleterstraat 42, Middelburg, en ter ge meentesecretarie van Sluis voor belanghebbenden ter kennisneming is nederge- legd een ontwerp-voorstel aan de Btaten tot het ont trekken aan het openbaar verkeer van twee gedeelten van de weg, genaamd Pa- penpoldersche dijk, no. 5 van de wegenlegger der ge meente Sluis, t w het ge deelte gelegen op het per- ceel no 391 bis en gedeelte lik op het perceel no 390 voor zoveel grenzende aan het perceel no 570 alsmede het gedeelte voor zoveel ge legen op de percelen nos 385,. 814 en 775, alle perce len kadastraal bekend ge meente Sluis, sectie E. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld van dit voorstel kennis te nemen j en eventuele bezwaren daartegen schriftelijk bij de, staten in te dienen tot en met 16 februari 1968. Middelburg, 9 januari 1968 Gedeputeerde staten van Zeeland, J. van Aartsen. voorzitter D. van der Wel, griffier ÏEU GREEP UIT ONZE BALANS0PRUIM1NG Japonnen vanaf 14,75 Damesblouses 6,90 Jagersjassen 47, Wintermantels 59, Jacks 35, Flanellen nachtjaponnen 4,90 Herenpypjama's 6,90 Herensinglets 1,39 Herenslips 1,39 Dameshemdjes 1,50 Damesslips 0,98 Herenhemden m. mouwtjes 2,75 Lange herenpantalons 2,75 Kussenslopen 1,25 Baddoeken 1,25 Onderjurken 2,90 De verkoop begint 7 8 januari Openstaande rekeningen en met-contant betaalde goe deren etc. gekocht door C. KRIJGSMAN-DE PAG- TER, p/a Jacob Catsstraat 72, Middelburg, worden door mij NIET BETAALD. G. R .Krygsmnn, Van Lans bergestraat 107. 's-Graven- hagc. Woensdagmiddag 2 uin VERS RUNDVLEES ABATTOIR Selsweg, Middelburg Woensdagmiddag, 2 uur, VERS RUNDVLEES Boterplein te Vlissingen. Ledlkantjes - met teakhout - 63,- Wiegjes onbekleed 39.5 Commodes 98. Kinderstoelen 39.5 Kinderwagens 129.50 - 149,50 Jurkjes, jasjes, pakjes, enz. voor spotprijzen. En by aankoop voor 100. aan goederen, voor uw uitzet 12 prachtige luiers 50 ct per geschenkj geregeld. 1 E ning van het kiesrecht binnen het kader van de grondwet; international institute for educational planning; 1963-1967; Jansen. H. P. H. JacoKa van Beieren; Jens. L F Beroepsethiek en code van de maatschappelijk werker; Jessurun d'Olivelra, H. VondsteD en bevindln- Harry Sevenstern in Goes voor Bevelandse scholen heer Schmitt. die vanaf 1947 als chef. namens de directie, de Fa. Standaert en Zn uit Terneuzen, eerst aan het nood- Ledeltheater en later in 1956 aan het: nieuwe Ledeltheater te Oostburg in nauw contact kwam met de diverse be zoekers van het theater, een bekend en gezien persoon is geweest. Nu de heer Schmitt binnenkort in Terneuzen gaat wonen, wilden velen door hun aan wezigheid hun dank betuigen voor het goede werk van hem en zijn vrouw. Deze dankbaarheid bleek uit de vele toe spraken en de geschenken die het echt paar Schmitt in ontvangst mocht nemen Allereerst sprak burgemeester J. L. van I-eeuwen, woorden van dank namens het Oostburgse gemeentebestuur. Hij beti telde de heer Schmitt als iemand die in de loop van de jaren een begrip is ge worden voor de streek en die de naam van het Ledeltheater hoog hield. Hij bood het echtpaar Schmitt een geschenk De heer A Hoolhorst noemde de heer .Truijswijk. K. W. Algemene historie en Het boekenbezit van de provinciale bi-: bibliografie van het damspel: Lange, H. T-. t irp bliotheek te Middelburg werd uitgebreid' M. de. Rijke en arme landen; Loreis. H. Kpnopminfpn hll I\.l"S met de volgende werken - J. NR N'F; nieuwe roman - nieuwe p 7 S Berkhof, H Gegronde verwachting, filosofie; Maasscn. A. M. A. De alge- OVTeeR met oenmitt.. iDEN HAAG De heer J. A. Jans-- schets van een i hrlstelyke toekomst-, mene beginselen van behoorüjk bestuur; de Jonge uit Middelburg is bij konlnk- leer; Binsbergen. W. C. van. Inleiding, Machler, R. Das Leben Robert Walsers: v9mm «Ie «u reel ie snrak ,le heer J '>jk besluit benoemd tot gezworene van strafrecht; Boyer, Le droit maritime: Mandrou. R Le France a»v wnme' Mand^ert uit^eraeuz^ Hii haaldei het waterschap Walcheren. Tot gezwo- Carr. R Spain 1808-1839. Casails G. et A\ Urne s.ecles: M.lza. tandaert uit T _rneuz _n. Hj waterschap Thoien werd Portret van Karl Barth: Chiimpeatix. G. fasciste devant 1 opinion fra aan dat de heer Schmitt ruim 20 jaar GOES Trompettist Harry Sevenstern en pianist Harry Holtman hebben maan dagmiddag twee kee- voor een groot aantal leerlingen van Bevelandse scho len voor voortgezet onderwijs een con cert gegeven, warin zij binnen een uur enige klassieke werken speelden. Daarnaast improviseerden zij op jazz- XVITme Lhema's en speelden zij enkele variaties LTtalleDe heer Sevenstern gaf vlot toelichting devant l opinion frangaise; 1920- bij de verschillende trompetten, die h; Kerknieuws KARDINAAL MET VIJF BISSCHOPPEN NAAR GEREFORMEERDE SYNODE UTRECHT Kardinaal Alfrinl. al met vijf bisschoppen 23 januari «fi bezoek brengen aan de generale synode vnn de Gereformeerde Kerken in Lou teren. Aanleiding hiertoe is de wedM- zydsc erkenning van de doo|i n memo-bespeelde en de her Holtman zorgde donptn-diening door «Ie Rooms-KaIliolie -^°^L;voor plezierige uiteenzettingen over do kc Kerk en de Gereformeerde IGrken ïk, die werd uitgevoerd. Het con-1 tpvrp/if-nneui mi nun nan -■ Hage uit Scherpenisse be- de. (eti S Sterckx OSB Introduction 1940; Miscellanea Mediaevalia t -«MLH het noemd au monde des *vmbol*s. Chcsncaux. J nam Jan Fr, denk Nicrrneyer, hllt ^Ifpn pn nit tp duldenI Asi<: oriëntale aux XIXme ct XXme Chr de. 40 X toeslag; Planting». G_ H muziek, die werd uitgevoerd. Het con-1 in Nederland. Hierover zullen hot door het rde SnreVk met iSteele; Chomsky. N. Topics in the theo- Jeugd en godsdienstige vorming: PoeI|rert -werd bezocht door leerlingen van katholiek episcopaat en «le gen-formeer- £ehmïti en het komt in orde' -ildus i of Iterative grammar; Defares. P. J- M. G. van der. Honderd jaar ,and- de rk huishoudschool In Ovezande. de de svnode op 23 januari «-en grniorn- de tuM-r Standlert e^fni^itaGe'randit^IVeOTteumteïufw B G'N Kema en J. J. van der Werff. touw mechanisatie in Nederland; O^i rk school voor uk> te Goes, de Van Dus-j schaju.clyke verklaring afleggen. Een de heer Standa expl<^tetie van dit streekcentrum te hel Sf hoolmo!k en int.-Ilectnel. prestaties; kamp H. P A. Ierland: land. volk. cul- seldoipschool. de Casembrootschool endergelijke gezamenlijke verklaring In zijn toespraak bracht de heer Stan-!pen waartX,rgen- Ueursen. A. Th van. De val van Wezel: tuur, Randijk. H. M. van In de scha-, de middelbare landbouwschool te Goes al eerder afgelegd door de hervormde daert ook nog even het zakelijk ge- Hij bood mevrouw en de lieer Schmitt Duyne. U. K G 1 itwlsselbaarheld van duw van gisteren kroniek van het yer», Harry Sevenstern en Harry Holtman synode en het ''piscopiint samen, deelte naar voren en stelde, dat het een bedrag in enveloppe aan, om naar informatie; Engelhart, B, icnl Chr zet 1940-1945; Rietdijk, C. W. Een nIo-lwaren Goes op uitnodiging van de' _,,i,n steeds moeilijker wordt om een theater.keus te besteden hij de inrichting van Brand De didactiek van het sc hrijven v0fie voor het cyberaeUsch-bintechnisch i ZVr;. die in samenwerking mrt de süch-kardinaa ^an de bMD«- en dus ook het Oostburgse Ledeltheater'. hun nieuwe woning in Terneuzen. Na- Fraaie historie endc al waar. ridderver- tijdperk: Schroeff. H_ J van der- Orga-Unj, Het schoolconccrt' de middag or-®«i aeel van de sj,nodal< )«?£- verantwoord te exploiteren. Hij dankte! dat ook nog enkele «onsumpties waren halen uit de middeleeuwen: Fulbrlght. nisatie en bedrijfsleiding: Stuiveling, G. ganiseerde. .kingen ran die dag bijwonen In ver 5ST5SJ°S? «an^lHKi™8 werden door verschillende J. W. The arrogance of power; Gonda. Willens en wetens; twaalf essays; Tav- g band hiermee la het rapport over d bure dat in dl rarm van een directe en sprekers woorden van dank en waarde- A concise elementary grammar of the lor. A. J. P The struggle for mastery in i ™ndkerkelijkheld op de indirecte a bsidl een verantwoorde ring gericht tot het echtpaar Schmitt Sanskrit language; Govaart, Th. I-ezen Europe; 1848-1918: toneelspeler: Ver- A C. Brandverzekering; Woude. S. van geplaat-st In dit rapport word! een MW voortzetting"van de exploitatie meer tot gericht. Tot slot danke «Ie heer Schmitt en leven: vingerwijzingen en handrei- burg. In vuur en vlam geschiedenis in der. .Een keurige wetenschap de zielyse gegeven van de ooraaken voonzeiiing an - - P ,i:«, i,„.„ uinwnn- r:ninn» nic 17 Rerichi Kritik nnrH en hr-,-id vn «le hrandhestriidinf van den noèet vertoont zich ln zhn dich-toenemende onkerke ikheid en Ar'mo-ëlïikheden"heeft gemaakt. Hijvoor de veie attenties die liem en zijn, kingen: Gruppe. Die' 47' Bericht. Kritik. woord en beeld van de brandbestrijding, i van den poëet vertoont zich In z«n dich-toenemende onkerkelijkheid en vanJt r .7. 2.Ti» j-» .nnl vrnnu, i,y dit afscheid te beurt warenj Polemik: Herman. J. latln vulgaire;, verslap van het veertiende congres van) ten; lyriek van vier Amsterdamse dich-[ vragen waarvoor de kerk ln dit sprak de hoop uit dat in navol. Oostburg ook andere gemeenten I Hermans. H. C. Arbeidsstudie: herzie- Nederlandse historici; Westermann, F.l ters uit de 17e eeuw.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 12