ZELANDICA Omdat U, daarom is er nu P0D eet'n appel! Jaontje snoep verstandig: CASTRO WIL LICHAAM VAN GUEVARA pssaxi zonder kosten, elk willekeurig bedrag moet kunnen betalen-aan wie ook, waar ook in Nederland... al 50 jaar een Postcheque-en Girodienst POSTCHEQUE- EN GIRODIENST 50 jaar voor en van ons allemaal 50 JAAR 1918-1968 DINSDAG 16 JANUARI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 Baster moet wel een uiterst werkzaam man geweest zijnNaast zijn praktijk vond hij immers tijd voor een uitgebreide corresponden tie, voor het bestuderen van boeken en tijd schriften, voor het schrijven van wetenschappe lijke verhandelingen, voor experimenten en an dere werkzaamheden in zijn tuin, voor het sa menstellen van schelpenmozaïelcen en grotwer ken'. In het pas verschenen archief van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1967) komen mevr. dr W. S. S. van Ben- them Jutting en de arts C. M. van Hoorn tot deze conclusie in een omvangrijke, geïllustreerde, bijdrage: oude en nieuwe gegevens over leven en arbeid van dr Job Baster (1711-1775). Deze te Zierikzee geboren en praktiserende geneesheer is in krin gen van artsen en biologen geen onbekende. Reeds vroeg moet de geneeskunde hem hebben aangetrokken, want bij het verlaten van de Latijnse school te Rotterdam op vijftienjarige leeftijd stak hij een lofrede op de geneeskunde af. Op zeventienjarige leeftijd ging Baster medicijnen studeren te Leiden waar hij onder andere de colleges van Boerhaave voor geneeskunde en scheikunde bezocht. Boerhaave, van wie Baster persoonlijke vriendschap onder vond, stelde hem in de gelegenheid op zijn buitenplaats Oud-Poel geest de verzamelingen van planten en dieren te bezichtigen. Na zijn promotie in 1731 trok Baster met zijn Middelburgse vriend en collega Meinard van Visvliet naar Parijs om zich daar in hospi talen verder te bekwamen. In 1732 vertrokken beide Zeeuwen naar Pingeland waar zij in Londen vooraanstaande geleerden ontmoet ten. Aan het einde van dit jaar vestigde Baster zich als genees heer te Zierikzee en bewoonde het fraaie huis aan de Oude Haven, thans Havenpark 35 In zijn praktijk, die voortdurend toenam, eiste hij een stipte opvolging van zijn voorschriften .Wanneer hieraan geen gevolg werd gegeven, kwam hij niet terug. .Kort vóór zijn visites, waarmee hij om 6 of 7 uur in de morgen begon, trok hij aparte kleding aan. Na thuiskomst van de bezoeken aan zijn patiënten werden deze kleren hem door de huisknecht afgenomen en in de buitenlucht ge hangen....' Naast zijn praktijk had Baster zijn speciale liefhebbe rijen. Hoeveel uren zal hem het schelpenbuffet met de familiewapens van hem en zijn vrouw, aanwezig in het Zeeuws Museum te Mid delburg. hebben gekost? Het kweken van goudvissen heeft hem veel aandacht en moeite geëist. Deze dieren, die in het begin van de 18e eeuw in Europa nog onbekend waren, kreeg hij uit Engeland toegezonden. ,Het staat wel vast, dat in ons land de goudvis, thans als diervis in vijvers zo algemeen, zijn opmars uit Zierikzee is begonnen'. Niet alleen voor het kweken van goudvissen, maar ook voor het kweken van planten had Baster grote belang stelling, waarbij de botanische betekenis zijn volle aandacht trok. Plantengeslachten werden naar hem genoemd. Ter ere van Baster kreeg het in 1936 opgerichte tijdschrift van de Nederlandse Mala- cologische Vereniging de naam Basteria. Naast praktijk en we tenschappelijke studie bleef nog tijd over voor het voeren van een uitgebreide briefwisseling onder andere met Linnaeus voor wie hij een grote bewondering koesterde. Zelfs de blindheid aan het linker oog, die hem de studie met vergrootglas en microscoop ging beletten, kon hem niet tot stilzitten dwingen. Lezen ging hem nog goed af en dit bracht hem er toe enige belangrijke Engelse werken te vertalen. In veel opzichten is Baster een typisch ver tegenwoordiger van de 18e eeuw, toen mensen van gelijke aard en wetenschappelijke belangstelling genootschappen gingen oprich ten. Het Zeeuwsch Genootschap is hiervan een voorbeeld. (ADVERTENTIE) HAVANNA (RTR) Premier Fidel Castro van Cuba heeft vrijdagavond aangeboden 100 door de Verenigde Sta ten aan te wijzen politieke gevangenen hun vrijheid te hergeven in ruil voor het stoffelijk overschot van Ernesto Castro wees echter een Boliviaans aan- bod indirect van de hand om de Franse marxistische schrijver Regis Debray, die in Bolivia gevangen zit, uit te wis selen tegen Hubert Matos, Cuba's be langrijkste politieke gevangene. ,We zijn er zeker van dat Debray met een dergelijke uitwisseling nooit zou instem- aldus Castro in een toespraak bij de sluiting van het culturele congres in Havanna. rientos van zich neer te leggen, maai 100 contra revolutionaire leiders in vrijheid te zul len stellen op aanwijzing van het CIA (de Amerikaanse geheime dienst) en het Pentagon'. Castro beschuldigde Bolivia ervan Gue vara te hebben vermoord. ,Zij hebben hem niet alleen lafhartig vermoord, nyiar zij hebben zich ook lafhartig van zijn lichaam ontdaan'. (ADVERTENTIE I Een halve eeuw geleden heeft een aantal mensen ingezien, dat iedere Neder lander op eenvoudige wijze moet kunnen deelnemen aan het gemakkelijke "girale" betalingsverkeer. Daarom werd op 16 janu ari 1918 de Postcheque- en Girodienst inge steld. Dank zij dat initiatief is ervoor ieder een die dit wenst een postgiro-rekening. Hoe belangrijk dat is, weet nu iedereen. De postgiro isuitgegroeid toteenzaak van algemeen belang. Niet alleen voor het grote bedrijf en voor de winkelier. Ook de particulier maakt steeds meer gebruik van de postgiro. Terecht: wie in een winkel iets koopt of thuis laat bezorgen, voldoet de nota per postgiro; de wegenbelasting gaat langs dezelfde veilige weg naar Apeldoorn; het abonnementsgeld voor een krant b.v. naar Amsterdam; de premie voor een le vensverzekering naar Rotterdam; de con tributie voor een vereniging naar Utrecht; de gift voor een charitatieve instelling naar Maastricht- Zo wordt voortdurend door heel Nederland geld verplaatst Langs post- girale weg - snel, kosteloos en doelmatig, of het nu een bedrag is van enkele kwartjes of een som van f. 10.000,-. Dat kan allemaal per postgiro. De postgiro is dan ook niet meer weg te denken. Deze dienst heeft zich ontwikkeld tot een instituut met bijna 1.500.000 rekening houders. Zij profiteren van het grootste gironet van Nederland dat reeds enkele ja ren is geautomatiseerd. De computerkan sen werden gegrepen toen ze er waren. Nu staan er computers in de postgiro-centra te Arnhem en Den Haag. Geruisloos en feilloos verwerken ze bijna een miljoen overschrijvingen per dag. Ze worden ge voed doorde wensen van anderhalf miljoen rekeninghouders. Misschien bent u daar nog niet bij. Dan doet u zichzelf tekort Wantdiecom- puters staan er ook voor u. En u kunt er heel eenvoudig gebruik van maken. Dat is plezierig voor u en voor alle mensen die ai een postgiro-rekening hebben. Giro bete kent "ronde", "kring", en hoe groter de kring, hoe beter dat is voor iedereen. Zie daar de maatschappelijke functie van de postgiro en daarom kunt u er zonder meer een rekening openen. Op elk postkantoor liggen aanvraagformulieren voor u klaar. Komt u maar in de kring: de Postcheque- en Girodienst bestaat vandaag 50 jaar en u mag de jubilaris en zijn 1.500.000 rekening houders best de hand reiken. Veel muziek in de tweede helft van deze maand. Jeugd- en avondconcerten waarvan, dachten wij, het Nederlands studentenorkest dat in Middelburg optreedt en het concert door het Limburgs Symphonie Orkest in Oostburg de meeste aandacht verdienen. De musical is ,in'. Na ,De Stunt' in Vlissingen, nu driemaal .The Fantasticks', namelijk in Vlissingen, Goes en Terneuzen. Mocht u voor de komende maand bijzonderheden willen vermelden, dan kan dat als vanouds aan G. van Oorschot, PZC Vlissingen, telef. 01184- 5144 of 6452. n dit s .Branding' van Joris Ivens, ,Terre jan» paii on .Lueur' van Thévénord. Voorstelling i Inleiding von dr F. G. van der Poll. MIDDELBURG DINSDAG 16 JANUARI. Citythealer. 20 uur. .Hou de Ircin in 'I oog'. Een Tsjechische film waarin humor en se* vermengd zijn met wronge realiteit. Openbare voorstelling van de ZVU. Tocqonq 18 iaor. WOENSDAG 24 JANUARI, oulo rijkskweekschool, 20 of gedeelten daaruit die in vroeger jaren grote bekendheid hebben genoten vertoond. Von Joris Ivens .Regen' en een gcdcolte uit .Branding', von Bunuel ,Tcrre sons pain' en von Thévénord .lueur'. Het programma is von de ZVU en wordt ingeleid door dr F. G. van der Poll. OOSTBURG DONDERDAG 25 JANUARI, Chez René, 20 uon films en gedeelten daorvon uit vroeger dagen. .Regen' en GOES VRIJDAG 19 JANUARI, Prins van Oranjo, 20 uur: op voering van de musical ,The Fantasticks' van Tom Jonos en Harvey L Schmidt. Deze door ,De Nieuwe Komedie' gebrachte muzikale komedie heeft als bosis het aloude thema van twee gelieven die eikonder niet kunnen krijgen. Het ontvangt hier een apart tintje als blijkt dat de beide vaders eigenlijk wél willen dal hun kinderen verliefd op elkaar worden. Als laler blijkt dal het spel vals gespeeld is lukl het toch weer niet helemaal, enfin het happy-end ontbreekt niet. De regie is van Berend Boudewijn, de spelers en speelsters zijn: Mary Wage naar, Joop van der Donk, Frans Koppers, lex Schoorel, John Soer, Cor Stedlinck, Henk Volei. Een combo onder leiding van Henk van Dijk zorgt voor de muzikale om lijsting. Voorstelling van de te Goes samenwerkende culturele instellingen. Coupons en CJP geldig. TERNEUZEN WOENSDAG 24 JANUARI, Concertgebouw, 20 uur, Rob van Hol lens .Fillhouse'. Een gevarieerd program- mo van don», muziek, cabaret, mime, toneel. Rob van Houten trekt met dit programmamomenteel door heel Nederland met zijn vijf medewerkers. Hel is totaal .theater' met een sterk modern accent. Deze voorstel ling van de te Terneuzen samenwerkende culturele in stellingen koml in de plaats van de opvoering die het .Nederlands Toneel Gent' op vrijdag 19 januari zou geven. MAANDAG 29 JANUARI, Concertgebouw, 14 uur: jeugdvoorstelling voor de leerlingen van het voortge zel onderwijs van ,The Fontasticks'. Voor bijzonder heden over deze voorstelling zie onder Goes. VLISSINGEN ZATERDAG 20 JANUARI, Britannia, 20 uur: ,The Fon- toslicks' door .De Nieuwe Komedie'. Deze voorstelling waarvan u de bi|Zonderheden onder Goes vermeld vindt, komi in de plaats voor de voorstelling die .Theater' op dezellde ovond zou geven, maar die niel kon doorgaan omdol men geen geschikt sluk kon vin den. Voorstelling van do lo Vlissingen samenwerkende culturele instellingen. ZIERIKZEE MAANDAG 22 JANUARI, Concertzaal, 20 uur: .Boeing- Boeing' door het .Groot-Limburgs Toneel'. Het blijspel sloot onder regie van Eddie Verbruggen en de verde re acteurs en actrices zijn: Willy van Hcesvelde, Alex Willequet, Paula Sleyp, Polly Geerts, Dorus von Cane- ghem en Lui Tonsin. .Boeing-Boeing' is niel nieuw op hol repertoire van de gezelschappen. Reeds vele malen is dit voortreffelijke blijspel op de planken in vele Ne derlandse Ihealers geweest en hel blijkt nog steeds levensvatbaar te zijn. Het is het verhaal von een Don- Juan-ochtigo jongeman, die zijn liefdes indeelt naar de aankomst- en vertrektijden van de vliegtuigen van de grote luchtvaartmaatschappijen (met hun stewar dessen). Totdat het schema niet meer zo klopten don Deze voorstelling was oorspronkelijk gepland op 9 januari. Organisatie van de ZVU. AARDENBURG Zaterdag 20 januari, sociëteitsgebouw, 20 uur. GROEDE Woensdag 24 januari, zaal Franse kerk, 20 uur. BIERVLIET Donderdag 25 januari, zaal G. Bracke, 20 uur. BRESKENS Zaterdag 27 januari, gebouw ,De Uitkomst', 20 uur. IJZENDIJKE Donderdag I februari, Huishoudschool, 20 uur. AXEL DINSDAG 30 JANUARI, rooms-kotholiok gezellenhuis, 13.30 en 15 uur: jeugdconcerf voor de leerlingen von het voortgezet onderwijs. Uitgevoerd wordt .Bastien et Baslienne' do beroemde kindcropera von Mozart, die hij op twaolfjarige leeftijd schreef. Uitvoerendeni Ger- maine Stordiau, sopraan Dick laan, tenor, Emile lins- sen, bariton en Peter Hansen, piano. Het zangspel is voorzien von een Nederlandse tekst en wordt geor ganiseerd door de ZVU in samenwerking met ,Hel Schoolconcert'. GOES DONDERDAG 25 JANUARI, Goese lyceum, 20 our: recital door Jean Decroos, cello en liesbelh Hoppen, piano. Programma: Adagio en allegro in A grote terts van Boccherini; Phantasiestücke opus 73 van Schumann; Sonate opus 119 von Prokoffief; Sonate opus 69 van Beethoven, liesbelh Hoppen studeerde aan het Amster damse conservatorium en vervolgde haar studie in Brussel bij Eduardo de Puyeo. Zij geefl veel concerten in binnen- en buitenland. Jeon Decroos studeerde aan het conservatorium .Notinol' ir Parijs. Ook Decroos concerteert veel in het buitenland, was onder andere werkzaam te Florence en was gedurende een aantal joren ols solocellist verbonden aan het Radio Philharmo- nisch Orkest. Dit concert kreeg oorspronkelijk als titel ,Na de schoolbel', moor de organisatoren hebben ge constateerd dal deze benaming uiterst verwarrend werkt, doordat men de indruk kreeg dat hel een school- concert zou zijn. Hel heeft echter geen enkele ver wantschap met school- of jeugdconcerten. De organi satie Is in handen von de te Goes samenwerkende culturele instellingen. KRUININGEN DINSDAG 16 JANUARI, Dorpshuis, 11 uur: jeugdcon cert voor leerlingen van het voortgezel onderwijs door Thomas Magyar, viool en Willem Hielkema, piono. Het concert wordt georganiseerd door de ZVU in samen werking met ,Het Schoolconcert'. MIDDELBURG VRIJDAG 19 JANUARI, Concertzaal, 20 uuri concert door het 90 personen sterke .Nederlands studentenor kest' onder leiding van Jan Brussen. Solisten Ada Brussen, harp en Paul Verhey fluit. Programmal Vari atie en thema voor het Nederland: studentenorkesl van Berlus von Lier; Concert voor fluit en harp in C grote terts KV 299 van Mozart; Eerste symfonie opus 36 van Schumann. Het orkest is opgericht in 1952 en bestaat uit de beste musici von de diverse Nederlandse stu dentenorkesten. De organisatie is in handen von hef Zeeuws damescomité van het Nederlands studenten orkest met medewerking van de ZVU. De opbrengst van de kaartverkoop is bestemd voor hel Nederlands stu dentensanatorium en het universitair asylfonds (hulp aan gehandicapte studenten en vluchtelingen). Voor CJP-houders is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. OOSTBURG WOENSDAG 31 JANUARI, ledeltheater, 11 uur. jeugd concerf voor leerlingen van het voortgezet onderwijs door het .Limburgs Symphonie Orkest' onder leiding van André Rieu. Organisatie ZVU. WOENSDAG 31 JANUARI, ledeltheater, 19.30 uur: concert door het .Limburgs Symphonie Orkest'_ onder leiding van André Rieu. Als solist zal optreden Herman Krebbers. viool. Programma Ouverture Figaro's Hochzeit van Mozart; Symfonie nr 8 in b kleine terts (Onvol tooide) von Schubert; Vioolconcert in D grote terts opus 77 van Brahms. Organisatie ZVU en de werkgroep cultureel grensverkeer. OP geldig. RITTHEM VRIJDAG 26 JANUARI, Ons Dorpsleven, 19.30 uur: uitvoering door de muziekvereniging Onda. Er zal een achttal nummers ten gehore worden gebracht onder ondere een balletfantasie, een paso-doble, een suite in drie delen en enkele marsen. Tevens zal een aantol leerlingen optroden. No de pauze optreden von hel reciteergezelschap .Serooskerke'. THOLEN DINSDAG 16 JANUARI, landbouwhuishoudschool, 13.45 en 15 uur: jeugdconcert voor leerlingen van het voortge zet onderwijs door Thomas Magyar, viool en Willem VLISSINGEN DINSDAG 16 JANUARI, Britannia, 11 uur: jeugdconcert voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Greet Ribbeling, sopraan, Henk Meyer, tenor en Peter Hon- sen, piano, brengen gezongen en geocteerde fragmen ten uit opera's en operettes. Organisatie ZVU in somen werking met ,Het schoolconcert'. GOES DINSDAG 30 JANUARI, Prih; van Oranje, 20 uur: le zing door dr J. W. Schulte Nordholl over .Amerika nu en in de toekomst'. Organisatie van de te Goes samen werkende culturele instellingen. HULST DONDERDAG 25 JANUARI, Koning van Engeland, 20 uur: lezing door drs J. M. van der lans over ,De toe komst van een streekculluur'. De ovond wordt georgani seerd door de kunstkring ,Van do vos Reinoerde'. MIDDELBURG VRIJDAG 26 JANUARI, De Schakel, 20 uur: lezing van de Nederlandse reisverenïging. De heer J. M. lode- wijks over ,Hel Zwitserse nationale park'. ZIERIKZEE WOENSDAG 31 JANUARI, Foyer concertzaal. 20 uur: .Amerika nu en in de toekomst', lezing door dr J. W. Schulle Nordholl. Er wordt ook een film vertoond over het leven van de familie Kennedy Voorstelling van het nutsdeportement Zierikzee. MIDDELBURG GEDURENDE DE MAAND JANUARI, Rijksarchief Zee land, Sint-Pieterstraat 38, geopend van 9.30-12.30 en 13.30-17.30 uur, niet op zaterdag en zondag: ten toonstelling .Curieuze archiefstukken'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 11